Hotărârea nr. 702/2018

702/20.12.2018 privind aprobarea inchirierii etajului I al imobilului situat in Timisoara Str. Alexandru Odobescu nr. 1, in care functioneaza Clinica de Obstetrica - Ginecologie din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgenta Timisoara
Hotararea Consiliului Local 702/20.12.2018
privind aprobarea inchirierii etajului I al imobilului situat in Timisoara Str. Alexandru Odobescu nr. 1, in care functioneaza Clinica de Obstetrica - Ginecologie din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgenta Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr. SC2018-29313/06.12.2018 privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timisoara - domnul Nicolae Robu;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr.SC2018-29313/06.12.2018 al Serviciului Scoli-Spitale din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Avizul Directiei Economice - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2018-29313/06.12.2018;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 07.12.2018 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2018-29313/06.12.2018;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale si al Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Hotararea Consiliului Local nr. 149/10.05.2016- privind aprobarea inchirierii etajului I al imobilului situat in Timisoara Str. Alexandru Odobescu nr. 1, in care functioneaza Clinica de Obstetrica - Ginecologie din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgenta Timisoara;
Avand in vedere Adresa Spitalului Clinic Municipal de Urgenta cu nr. cu numarul E-3414/21.11.2018, inregistrata la Municipiul Timisoara sub nr.SC2018-27748 din 22.11.2018 , si adresele proprietarilor imobilului cu nr. I-22007/07.11.2018, I-22466/13.11.2018, I-22988/20.11.2018;
Avand in vedere Procesul verbal nr. 8/06.12.2018 al Comisiei de Negociere cu Tertii a Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere prevederile art. 199 alin.1 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata;
In conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b) si d) si alin. (6) lit a) pct. 3 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba inchirierea etajului I al imobilului situat in Timisoara, Str. Alexandru Odobescu nr. 1, cu suprafata construita de 320 mp, in care functioneaza Clinica de Obstetrica - Ginecologie din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgenta Timisoara la pretul de 3,6 euro/mp/luna, pe o perioada de 2 ani, incepand cu data de 01.01.2019.
Art. 2: Chiria se asigura din. cap. 66.02 Sanatate alin. 51.01.46- transferuri de la bugetele locale catre institutii publice si activitati finantate integral sau partial din venituri proprii pentru finantarea sanatatii si va fi achitata in lei la cursul BNR de la data adoptari prezentei hotarari, prin Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timisoara.
Art. 3: Contractele de inchiriere, se vor incheia intre Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timisoara in calitate de locatar si proprietarii (locatori) - d-na Tirnea Eugenia Ghizela si dl Cristureanu Gheorghe Titu, pentru cota parte din etajul I al imobilului, detinuta in proprietate de fiecare.
Cheltuielile ce se necesita pentru functionarea in bune conditii a spatiului inchiriat cad in sarcina exclusiva a Spitalului Clinic Municipal de Urgenta Timisoara.
Art. 4: Se imputerniceste Primarul Municipiului Timisoara in calitate de ordonator principal de credite, Directorul Directiei Economice , Serviciul Juridic si Serviciul Scoli -Spitale sa avizeze contractele de inchiriere prevazute la art.3.
Art. 5: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Serviciul Scoli- Spitale si Directia Economica din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.
Art. 6: Prezenta hotarare se publica in Buletinul Informativ al Primariei Municipiului Timisoara si pe site-ul propriu si totodata, se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Economice;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest;
- Directiei Generala Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele de Utilitati;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Comunicare - Relationare;
- Directiei Urbanism ;
- Directiei Dezvoltare;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Biroului Audit;
- Spitalului Clinic Municipal de Urgenta Timisoara;
- D-nei Tirnea Eugenia Ghizela;
- Dl. Cristureanu Gheorghe Titu;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
GABRIELA POPOVICI
Contrasemneaza
P.SECRETAR SIMONA DRAGOI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA SERVICIUL ȘCOLI SPITALE SC2018-29313/06.12.2018

ROMÂNIA


1918 2018 I SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ


RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea închirierii etajului I al imobilului situat în Timișoara Str. Alexandru Odobescu nr. 1, în care funcționează Clinica de Obstetrică - Ginecologie din cadrul Spitalului

Clinic Municipal de Urgență Timișoara.

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018-29313/06.12.2018 a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii etajului I al imobilului situat în Timișoara Str. Alexandru Odobescu nr. 1, în care funcționează Clinica de Obstetrică - Ginecologie din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara.

Facem următoarele precizări:

Etajul I al imobilului situat în Timișoara, Str. Odobescu nr.1, cu o suprafață construită de 320 mp, în care funcționează Clinica de Obstetrică - Ginecologie din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgență, a fost retrocedat în baza Legii 10/2001 și se află în proprietatea d-nei Țîrnea Eugenia Ghizela și a d-lui Cristureanu Gheorghe Titu.

În baza HCL nr.149 /10.05.2016, Spitalul Clinic Municipal de Urgență a încheiat contracte de închiriere cu D-na Țîrnea Eugenia Ghizela pentru cota de 19/32 parte (190 mp) și cu D-nul Cristureanu Gheorghe pentru cota de 8/32 parte ( 80 mp), cu o chirie negociată de 3,6 euro/mp/lună, asigurată de la bugetul local. Contractele de închiriere expiră la data de 31.12.2018.

Prin adresa cu numărul E-3414/21.11.2018, înregistrată la Municipiul Timișoara sub nr.SC2018-27748 din 22.11.2018, Spitalul Clinic Municipal a solicitat sprijinul privind prelungirea contractelor de închiriere pentru etajul I al imobilului din Str. Odobescu nr. 1.

Proprietarii imobilului, d-na Țirnea Eugenia Ghizela și dl. Cristureanu Gheorghe prin adresele cu numerele I-22007/07.11.2018, I-22466/13.11.2018, I-22988/20.11.2018, înregistrate la Spitalul Clinic Municipal, și-au și exprimat acordul de prelungire a contractelor de închiriere pentru etajul I al imobilului din Str. Odobescu nr. 1, pe o perioadă de 2 ani cu aceiași chirie de 3,6 euro/mp /lună.

Conform Procesului verbal nr.8 /06.12.2018, membrii Comisiei de negociere cu terții, au luat la cunoștință oferta proprietarilor cu privire la prelungirea contractelor de închiriere pentru etajul I al imobilului situat în Timișoara, Str. Odobescu nr.1, în care se desfășoară activitatea medicală a Clinicii de Obstetrică Ginecologie din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgență, pe termen de 2 ani, cu aceiași chirie de 3,6 euro/mp /lună și în unanimitate au fost de acord cu prelungirea contractelor în conformitate cu oferta proprietarilor, de menținerea prețului.

Conform prevederilor art.199,alin.1 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, autoritățile publice locale pot participa la finanțarea unor cheltuieli de administrare și funcționare, respectiv cheltuieli de personal, stabilite în condițiile legii, bunuri și servicii, investiții, reparații capitale, consolidare, extindere și modernizare, dotări cu echipamente medicale ale unităților sanitare cu paturi transferate, în limita creditelor bugetare aprobate cu această destinație în bugetele locale.

Chiria va fi alocată din bugetul local de la cap. 66.02 Sănătate, alin 51.01.46- transferuri de la

bugetele locale către instituții publice și activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru finanțarea sănătății.

Având în vedere cele expuse în prezentul raport și a faptului că municipalitatea și Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara nu dispun de spațiu suplimentar care să asigure condiții optime pentru desfășurarea activității Clinicii de Obstetrică și Ginecologie din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara apreciem că;

- proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii etajului I al imobilului situat în Timișoara Str. Alexandru Odobescu nr. 1, în care funcționează Clinica de Obstetrică - Ginecologie din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara, îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

PT. ȘEF SERVICIU, Anca Lăudatu

CONSILIER, Ciucur Ioana


Cod.FO 53-01,Ver.1

2    04 Timișoara2021

I Capitală Europeană a Culturii

2 21


Timișoara 2021

Capitală Europeană a Culturii

românia


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA ’ SERVICIUL ȘCOLI SPITALE

SC2018-29313/06.12.2018

EXPUNERE DE MOTIVE

PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE- privind aprobarea închirierii etajului I al imobilului situat în Timișoara Str. Alexandru Odobescu nr. 1, în care funcționează Clinica de Obstetrică - Ginecologie din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara

Având în vedere că, Clinica de Obstetrică și Ginecologie a Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara funcționează la etajul I al imobilului, situat în Timișoara Str. Alexandru Odobescu nr. 1, care a fost retrocedat în baza Legii 10/2001;

Având în vedere că, contractele de închiriere încheiate în baza HCLMT nr.149 /10.05.2016, între Spitalul Clinic Municipal de Urgență și proprietarii imobilului, cu o chirie negociată de 3,6 euro/mp/lună, asigurată de la bugetul local, expiră la data de 31.12.2018;

Având în vedere că Spitalul Clinic Municipal de Urgență, prin adresa cu numărul E-3414/21.11.2018, înregistrată la Municipiul Timișoara sub nr.SC2018-27748 din 22.11.2018 a solicitat sprijinul privind prelungirea contractelor de închiriere pentru etajul I al imobilului din Str. Odobescu nr. 1;

Având în vedere că proprietarii imobilului, d-na Țirnea Eugenia Ghizela și dl. Cristureanu Gheorghe prin adresele cu numerele I-22007/07.11.2018, I-22466/13.11.2018, I-22988/20.11.2018, și-au exprimat acordul de prelungire a contractelor de închiriere, pe o perioadă de 2 ani cu aceeași chirie de 3,6 euro/mp /lună;

Având în vedere Procesul verbal nr.8 /06.12.2018 al Comisiei de negociere cu terții a Consiliului Local;

Ținând cont că la art. 190 alin 1 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, actualizată, se prevede că autoritățile publice locale pot participa la finanțarea unor cheltuieli de administrare și funcționare, respectiv cheltuieli de personal, stabilite în condițiile legii, bunuri și servicii, investiții, reparații capitale, consolidare, extindere și modernizare, dotări cu echipamente medicale ale unităților sanitare cu paturi transferate, în limita creditelor bugetare aprobate cu această destinație în bugetele locale.

Având în vedere că în prezent nu se dispune de un alt imobil care să asigure condiții optime pentru desfășurarea activități Clinicii de Obstetrică și Ginecologie din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara;

- Considerăm necesară și oportună inițierea unui proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii etajului I al imobilului situat în Timișoara Str. Alexandru Odobescu nr. 1, în care funcționează Clinica de Obstetrică - Ginecologie din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara

PRIMAR Nicolae Robu


VICEPRIMAR Dan Diaconu

PT. ȘEF SERVICIU ȘCOLI-SPITALE Anca Lăudatu

Cod.FO 53-01,Ver.1

2    04 Timișoara2021

I Capitală Europeană a Culturii