Hotărârea nr. 700/2018

700/20.12.2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici faza DALI şi a descrierii sumare a investiţiei pentru obiectivul "Reabilitare constructii, instalatii si utilitati, cladire scoala Grup Scolar Emanuil Ungureanu , cladire P+2E"
Hotararea Consiliului Local 700/20.12.2018
privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici faza DALI şi a descrierii sumare a investiţiei pentru obiectivul "Reabilitare constructii, instalatii si utilitati, cladire scoala Grup Scolar Emanuil Ungureanu , cladire P+2E"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr SC2018-31029/20.12.2018 -privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018-31029/20.12.2018 al Serviciului Şcoli - Spitale din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având in vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 20.12.2018, Anexa la Raportul de specialitate nr SC2018-31029/20.12.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Fişa Tehnică nr.70/19.12.2018 de verificare şi avizare a documentaţiilor tehnico-economice pentru lucrările de investiţii , emisa de Comisia Tehnico -Economică ;
În baza prevederilor art.44 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare ;
În conformitate cu prevederile art.36, alin. (2) , lit. b) si alin. (4) , lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă documentaţia tehnico -economică elaborată la faza DALI , pentru investiţia "Reabilitare constructii, instalatii si utilitati, cladire şcoala Grup Scolar Emanuil Ungureanu, cladire P+2E" întocmit de SC VIZ CONSTRUCT SPECIALIST SRL.

Art. 2: Se aprobă indicatorii tehnico-economici -faza DALI , pentru proiectul "Reabilitare constructii, instalatii si utilitati, cladire şcoala Grup Scolar Emanuil Ungureanu, cladire P+2E", prevazuţi în Anexa 1.

Art. 3: Se aprobă descrierea sumară a investiţiei pentru proiectul "Reabilitare constructii, instalatii si utilitati, cladire scoala Grup Scolar Emanuil Ungureanu, cladire P+2E" prevazuţi în Anexa 2.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Şcoli-Spitale din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Generală Drumuri ,Poduri ,Parcaje si Retele de Utilitati;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest
- Serviciului Scoli - Spitale;
- Biroului Constructii Instalatii;
- Direcţiei Comunicare-Relationare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
GABRIELA POPOVICI
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII LA REABILITARE CONSTRUCTII, INSTALATII SI UTILITATI CLADIRE SCOALA GRUP SCOLAR EMANUIL UNGUREANU , CLADIRE P+2E

Denumire proiect

DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII LA REABILITARE CONSTRUCTII, INSTALATII SI UTILITATI CLADIRE SCOALA GRUP SCOLAR EMANUIL UNGUREANU , CLADIRE P+2E

Numar proiect

53/2018

Amplasament

Piata Huniade nr. 3, Timisoara, judet Timis

Beneficiar

Municipiul Timisoara, B-dul C.D. Loga, nr. 1, Timisoara, Judet Timis

Proiectant

S.C. VIZ CONSTRUCT SPECIALIST S.R.L. Bucuresti , Soseaua Andronache Nr. 41 Tel. 0766 690 739,

e-mail: viziteurazvan@yahoo.com

Faza de proiectare

D.A.L.I.

Data

DECEMBRIE 2018


Manager/sef proiect:

Ing. Razvan Mihai ViziteuȘefi de proiecte pe specialități:


ArhitecturaStructura


InstalațiiColectiv de elaborare:
Nr. Proect: 53/2018


Scanned by CamScanner

BORDEROU

A. PIESE SCRISE:

Foaie de capat

Foaie de semnaturi

Borderou

(A) PIESE SCRISE

 • 1. Informatii generale privind obiectivul de Investitii

  • 1.1. Denumirea obiectivului de investitii

  • 1.2. Ordonator principal de credite/investitor

  • 1.3. Ordonator de credite (secundar/tertiar)

  • 1.4. Beneficiarul investitiei

  • 1.5. Elaboratorul documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie

 • 2. Situatia existenta si necesitatea realizarii lucrarilor de Interventii

  • 2.1. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante, structuri institutionale si financiare

  • 2.2. Analiza situatiei existente si identificarea necesitatilor si a deficientelor

  • 2.3. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice

 • 3. Descrierea constructiei existente

  • 3.1. Particularitati ale amplasamentului:

 • a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafata terenului, dimensiuni in plan);

 • b) relatiile cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cai de acces posibile;

 • c) datele seismice si climatice;

 • d) studii de teren: (i)studiu geotehnic pentru solutia de consolidare a infrastructurii conform reglementarilor tehnice in vigoare; (ii)studii de specialitate necesare, precum studii topografice, geologice, de stabilitate ale terenului, hidrologice, hidrogeotehnice, dupa caz;

 • e) situatia utilitatilor tehnico-edilitare existente;

 • f) analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de schimbari climatice ce pot afecta investitia;

 • g) informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinata; existenta conditionarilor specifice in cazul existentei unor zone protejate.

 • 3.2. Regimul juridic:

 • a) natura proprietatii sau titlul asupra constructiei existente, inclusiv servituti, drept de preemptiune;

 • b) destinatia constructiei existente;

 • c) includerea constructiei existente in listele monumentelor istorice, situri

arheologice, arii naturale protejate, precum si zonele de protectie ale acestora si in zone construite protejate, dupa caz;

 • d) informatii/obligatii/constrangeri extrase din documentatiile de urbanism, dupa caz.

 • 3.3. Caracteristici tehnice si parametri specifici:

 • a) categoria si clasa de importanta;

 • b)cod in Lista monumentelor istorice, dupa caz;

 • c) an/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de constructie;

 • d) suprafata construita;

 • e) suprafata construita desfasurata;

 • f) valoarea de inventar a constructiei;

 • g) alti parametri, in functie de specificul si natura constructiei existente.

 • 3.4. Analiza starii constructiei, pe baza concluziilor expertizei tehnice si/sau ale auditului energetic, precum si ale studiului arhitecturalo-istoric in cazul imobilelor care beneficiaza de regimul de protectie de monument istoric si al imobilelor aflate in zonele de protectie ale monumentelor istorice sau in zone construite protejate. Se vor evidentia degradarile, precum si cauzele principale ale acestora, de exemplu: degradari produse de cutremure, actiuni climatice, tehnologice, tasari diferentiate, cele rezultate din lipsa de intretinere a constructiei, conceptia structurala initiala gresita sau alte cauze identificate prin expertiza tehnica.

 • 3.5. Starea tehnica, inclusiv sistemul structural si analiza diagnostic, din punctul de vedere al asigurarii cerintelor fundamentale aplicabile, potrivit legii.

 • 3.6. Actul doveditor al fortei majore, dupa caz.

 • 4. Concluziile expertizei tehnice si, dupa caz, ale auditului energetic, concluziile studiilor de diagnosticare:

 • a) clasa de risc seismic;

 • b) prezentarea a minimum doua solutii de interventie;

 • c) solutiile tehnice si masurile propuse de catre expertul tehnic si, dupa caz, auditorul energetic spre a fi dezvoltate in cadrul documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii;

 • d) recomandarea interventiilor necesare pentru asigurarea functionarii conform cerintelor si conform exigentelor de calitate.

 • 5. Identificarea scenariilor/optiunilor tehnico-economice (minimum doua) si analiza detaliata a acestora

  • 5.1. Solutia tehnica, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, functional arhitectural si economic, cuprinzand:

 • a) descrierea principalelor lucrari de interventie pentru: - consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansamblului structural; - protejarea, repararea elementelor nestructurale si/sau restaurarea elementelor arhitecturale si a componentelor artistice, dupa caz; - interventii de protejare/conservare a elementelor naturale si antropice existente valoroase, dupa caz; - demolarea partiala a unor elemente structurale/ nestructurale, cu/fara modificarea configuratiei si/sau a functiunii existente a constructiei; - introducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare; - introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea raspunsului seismic ai constructiei existente;

 • b) descrierea, dupa caz, si a altor categorii de lucrari incluse in solutia tehnica de interventie propusa, respectiv hidroizolatii, termoizolatii, repararea/inlocuirea

instalatiilor/echipamentelor aferente constructiei, demontari/montari, debransari/bransari, finisaje la interior/exterior, dupa caz, imbunatatirea terenului de fundare, precum si lucrari strict necesare pentru asigurarea functionalitatii constructiei reabilitate;

 • c) analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de schimbari climatice ce pot afecta investitia;

 • d) informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinata; existenta conditionarilor specifice in cazul existentei unor zone protejate;

 • e) caracteristicile tehnice si parametrii specifici investitiei rezultate in urma realizarii lucrarilor de interventie.

 • 5.2. Necesarul de utilitati rezultate, inclusiv estimari privind depasirea consumurilor initiale de utilitati si modul de asigurare a consumurilor suplimentare

 • 5.3. Durata de realizare si etapele principale corelate cu datele prevazute in graficul orientativ de realizare a investitiei, detaliat pe etape principale

 • 5.4. Costurile estimative ale investitiei: - costurile estimate pentru realizarea investitiei, cu luarea in considerare a costurilor unor investitii similare; - costurile estimative de operare pe durata normata de viata/amortizare a investitiei.

 • 5.5. Sustenabilitatea realizarii investitiei:

 • a) impactul social si cultural;

 • b) estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei: in faza de realizare, in faza de operare;

 • c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitatii si a sitarilor protejate, dupa caz.

 • 5.6. Analiza financiara si economica aferenta realizarii lucrarilor de interventie:

 • a) prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadei de referinta si prezentarea scenariului de referinta;

 • b) analiza cererii de bunuri si servicii care justifica necesitatea si dimensionarea investitiei, inclusiv prognoze pe termen mediu si lung;

 • c) analiza financiara; sustenabilitatea financiara;

 • d) analiza economica; analiza cost-eficacitate;

 • e) analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor.

 • 6. Scenariul/Optiunea tehnico-economic(a) optim(a), recomandat(a)

  • 6.1. Comparatia scenariilor/optiunilor propus(e), din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilitatii si riscurilor

  • 6.2. Selectarea si justificarea scenariului/optiunii optim(e), recomand at(e)

  • 6.3. Principalii indicatori tehnico-economici aferenti investitiei:

 • a) indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectivului de investitii, exprimata in iei, cu TVA si, respectiv, fara TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate cu devizul general;

 • b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente fizice/capacitati fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de investitii - si, dupa caz, calitativi, in conformitate cu standardele, normativele si reglementarile tehnice in vigoare;

 • c) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti in functie de specificul si tinta fiecarui obiectiv de investitii;

 • d) durata estimata de executie a obiectivului de investitii, exprimata in luni.

 • 6.4. Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu reglementarile specifice

functiunii preconizate din punctul de vedere al asigurarii tuturor cerintelor fundamentale aplicabile constructiei, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

 • 6.5. Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a analizei financiare si economice: fonduri proprii, credite bancare, alocatii de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite

 • 7. Urbanism, acorduri si avize conforme

7.1. Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de construire

 • 7.2. Studiu topografic, vizat de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara

 • 7.3. Extras de carte funciara, cu exceptia cazurilor speciale, expres prevazute de lege

 • 7.4. Avize privind asigurarea utilitatilor, in cazul suplimentarii capacitatii existente

 • 7.5. Actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului, masuri de diminuare a impactului, masuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu, de principiu, in documentatia tehnico-economica

 • 7.6. Avize, acorduri si studii specifice, dupa caz, care pot conditiona solutiile tehnice, precum:

 • a) studiu privind posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative de eficienta ridicata pentru cresterea performantei energetice;

 • b) studiu de trafic si studiu de circulatie, dupa caz;

 • c) raport de diagnostic arheologic. in cazul interventiilor in situri arheologice;

 • d) studiu istoric, in cazul monumentelor istorice;

 • e) studii de specialitate necesare in functie de specificul investitiei

B. PIESE DESENATE :

PLANSE ARHITECTURA EXISTENT:

Plan de amplasare in zona

A-00

1

Plan general existent

A-01

TRONSON A

2

Plan demisol existent

A-02

3

Plan parter existent

A-03

4

Plan etaj 1 existent

A-04

5

Plan etaj 2 existent

A-05

6

Plan invelitoare existent

A-06

7

Sectiune A-A existent

A-07

8

Fatada principala Piata Huniade existent+degradari

A-08

9

Fatada curte interioara existent+degradari

A-09

10

Desfasurata stradala fatade principale existent+degradari

A-10

11

Desfasurata fatada curtea interioara existent+degradari

A-11

TRONSON B

12

Plan parter existent

A-12

13    Plan etaj 1 existent


14    Plan etaj 2 existent


15 Plan mansarda existent


16    Plan invelitoare


17   Sectunea B-B existentA-13


A-14


A-15


A-16


A-17


18   Fatada Vest, Str. 20 Decembrie 1989, existent+degradari          A-18


19 Fatada Est, curtea interioara, existent+degradari


A-19


20   Fatada Sud, curte interioara, acces CJRAE, existent+degradari    A-20


INTERVENTII


TRONSON A


21   Plan demisol interventii


A-21


22    Plan parter interventii


A-22


23    Plan etaj 1 interventii


A-23


24    Plan etaj 2 interventii


A-24


TRONSON B


25    Plan parter interventii


A-25


26    Plan etaj 1 interventii


A-26


27    Plan etaj 2 interventii


A-27


28 Plan mansarda interventii


A-28


PROPUNERE


TRONSON A

29

Plan general propus

A-29

30

Plan demisol propus

A-30

31

Plan parter propus

A-31

32

Plan etaj 1 propus

A-32

33

Plan etaj 2 propus

A-33

34

Plan invelitoare propus

A-34

35

Sectiune A-A propusa

A-35

36

Fatada principala Piata Huniade propusa

A-36

37

Fatada curte interioara propusa

A-37

38

Desfasurata stradala fatade principale propusa

A-38

39

Desfasurata fatada curtea interioara propusa

A-39


TRONSON B

40

Plan parter propus

A-40

41

Plan etaj 1 propus

A-4142   Plan etaj 2 propus

A-42

43

Plan mansarda propus

A-43

44

Plan invelitoare propus

A-44

45

Sectiune B-B propusa

A-45

46

Fatada Vest, str. 20 Decembrie 1989, propusa

A-46

47

Fatada Est, curtea interioara, propusa

A-47

48

Fatada Sud, curte interioara, acces CJRAE, propusa

A-48


PLANSE INSTALATII ELECTRICE

Plan instalații electrice Tronson A - DEMISOL

Plan instalatii electrice Tronson A - PARTER

Plan instalatii electrice Tronson A - ETAJ 1

Plan instalatii electrice Tronson A - ETAJ 2 Plan instalatii electrice Tronson B - PARTER Plan instalatii electrice Tronson B - ETAJ 1 Plan instalatii electrice Tronson B - ETAJ 2 Plan instalatii electrice Tronson B - MANSARDA Plan instalatii si retele electrice in incinta

Plan paratrasnet tronsoane A+B Schema distributiei electrice generale


IE-01

IE-02

IE-03

IE-04

IE-05

IE-06

IE-07

IE-08

IE-09

IE-10

IE-11


PLANSE INSTALATII TERMICE SI SANITARE


Instalatii termice si sanitare. Plan demisol. Tronson A


I - 01


Instalatii termice si sanitare. Plan parter. Tronson A                      I -

Instalatii termice si sanitare. Plan etaj 1. Tronson A                      I -

Instalatii termice si sanitare. Plan etaj 2. Tronson A                      I -

Instalatii termice si sanitare. Plan parter. Tronson B                      I -

Instalatii termice si sanitare. Plan etaj 1. Tronson B                      I -


Instalatii termice si sanitare. Plan etaj 2. Tronson B


I - 07


Instalatii termice si sanitare. Plan mansarda. Tronson B


I - 08


Instalatii. Schema funtionala instalatie hidranti


I - 09


Retele exterioare. Plan de situatie


ED - 0


MEMORIU GENERAL D.A.L.I.

 • 1. Informatii generale privind obiectivul de investitii

  • 1.1. Denumirea obiectivului de investitii

DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII LA REABILITARE CONSTRUCTII, INSTALATII SI UTILITATI CLADIRE SCOALA GRUP SCOLAR EMANUIL UNGUREANU , CLADIRE P+2E

 • 1.2. Ordonator principal de credite          Municipiul Timisoara

 • 1.3. Ordonator de credite (secundar/tertiar) Nu este cazul

 • 1.4. Beneficiarul investitiei                 MUNICIPIUL TIMISOARA, B-dul

C.D. Loga, nr. 1, Timisoara

1.5. Elaboratorul documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie

S.C. VIZ CONSTRUCT SPECIALIST S.R.L. Bucuresti , Soseaua Andronache nr. 41 Tel. 0766 690 739,

e-mail: viziteurazvan@yahoo.com

 • 2. Situatia existenta si necesitatea realizarii lucrarilor de Interventii

  • 2.1. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante, structuri institutionale si financiare

Prezentarea, dupa caz, a obiectivelor de investitii cu aceleasi functiuni sau functiuni similare cu obiectivul de investitii propus, existente in zona, in vederea justificarii necesitatii realizarii obiectivului de investitii propus

Prin POR 2014-2020 se finanteaza de catre Comisia Europeana si Bugetul de Stat prin axa prioritara 4, Obiectivul specific 4.5 - Cresterea calitatii infrastructurii educationale relevante pentru piata fortei de munca, investitii care vizeaza creterea eficientei energetice In acest tip de cladiri.

Existenta, dupa caz, a unei strategii, a unui master plan ori a unor planuri similare, aprobate prin acte normative, in cadrul carora se poate încadra obiectivul de investiții propus •

La nivel national exista aprobata Strategia Energetica a Romaniei pentru perioada 20072020.

La nivelul Municipiului Timisoara a fost elaborat Planul de Actiune pentru Energia Durabila a Municipiului Timisoara, aprobat prin HCL 550/11.11.2014, document care contine o analiza detaliata a situatiei privind consumurile energetice pe toate sectoarele relevante de activitate

La nivelul municipalitatii, evidentiaza emisiile de CO2 la nivel local si impactul de mediu datorat consumurilor de energie, creionand masuri cheie si actiuni clare de diminuare a emisiilor de CO2 in stricta concordanta cu politicile nationale si internationale privind securitatea energetica si schimbarile climatice si implicit a Strategiei Europa 2020.

Existenta, dupa caz, a unor acorduri internationale ale statului care obliga partea romana la realizarea obiectivului de investitii

Masurile de eficientizare energetica propuse sunt in concordanta cu obligatiile Romaniei, respectiv Directiva 2012/27/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 25 octombrie 2012 privind eficienta energetica, de modificare a Directivelor 2009/125/CE si 2010/30/UE si de abrogare a Directivelor 2004/8/CE si 2006/32/CE si Directiva 2010/31/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 19 mai 2010 privind performanta energetica a cladirilor.

 • 2.2. Analiza situatiei existente si identificarea necesitatilor si a deficientelor

A. Deficiente ale situatiei actuale

Verificarile vizuale si observatiile facute la fata locului asupra cladirii in general si asupra structurii de rezistenta au evidentiat urmatoarele :

in prezent cladirea prezinta un grad de uzura din cauza varstei si lipsei de interventii majore si uniforme in vederea intretinerii cladirii;

finisajele exterioare si interioare sunt supuse unor uzuri ridicate;

infiltratii de apa la peretii exteriori din cauza avarierii jgheaburilor si burlanelor si a avariilor de la nivelul invelitorii prin afectarea cornisei decorative si a tavanelor de la etaj;

umezirea peretilor interiori de la demisol din cauza infiltratiilor de apa;

tencuiala exterioara este cazuta pe portiuni;

jgheaburile si burlanele necesita reparatii si inlocuiri;

tamplaria si finisajele trebuie inlocuite in totalitate;

B. Efectul pozitiv previzionat prin realizarea obiectivului de investitii

Realizarea lucrarilor de interventie are drept scop cresterea performantei energetice a cladirii, respectiv reducerea consumurilor energetice, in conditiile asigurarii si mentinerii climatului termic interior, asigurarea functionarii constructiilor in conditii de siguranta si stabilitate precum si ameliorarea aspectului urbanistic al cladirilor.

Reducerea consumului de energie are ca efecte reducerea costurilor de intretinere cu incalzirea, diminuarea efectelor schimbarilor climatice, prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera, cresterea independentei energetice, prin reducerea consumului de combustibil utilizat la prepararea agentului termic pentru incalzire precum si ameliorarea aspectului urbanistic al localitatilor, creste confortul termic precum si randamentul instalatiilor de incalzire si de iluminat, iar pe de alta parte vor scadea semnificativ costurile energetice.

Interventiile care se propun a fi realizate au ca scop imbunatatirea calitatii si ridicarea serviciilor la standarde europene, cu implicatii pozitive asupra gradului de sanatate si al participarii populatiei la piata muncii, precum si in ceea ce priveste gradul general de atractivitate al regiunii, avand urmatoarele avantaje principale:

Posibilitatea organizarii spatiilor pentru functiunile solicitate prin normele in vigoare.

Optimizarea gradului de ocupare a spatiilor, cu efecte pozitive asupra absorbtiei cheltuielilor fixe.

Posibilitatea satisfacerii totale a cerintelor de organizare a functiunilor cerute.

Durata medie de realizare a reorganizarii activitatii pe fondul unei durate medii de realizare a investitiilor. (comparativ cu durata unei demolari si reconstruiri).

Realizarea unei Sali multifunctionale - biblioteca si CDI cu mijloace attractive

Cresterea confortului elevilor, prin asigurarea unor conditii bune de desfasurare a procesului de invatamant efectuand reparatii de finisaje, tamplarii, instalatii.

Obtinerea tuturor avizelor necesare functionarii scolii (PSI, DSP etc.)

Realizarea spatiilor sociale necesare bunei functionari a institutiei de invatamant conform

Asigurarea structurii cu privire la cerintele de rezistenta si stabilitate la seism, tinand cont de normativele in vigoare .

Economia de energie prin realizarea unei reabilitari termotehnice a imobilului.

Costuri de intretinere mai scazute.

C. Impactul negativ previzionat in cazul nerealizarii obiectivului de investitii

Prin nerealizarea investitiilor propuse si mentinerea imobilelor in starea actuala se pastreaza atat aspectul inestetic al unor imobile vechi cat mai ales se mentine un consum ridicat de energie pentru incalzirea imobilelor si implicit se mentine un nivel ridicat al generarii de gaze cu efect de sera, nu este realizata interventia la cladire in vederea asigurarii folosirii in conditii de stabilitate si confort.

2.3. Obiective generale, preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei

Obiectivul general al Programului Operational Regional 2014-2020 iI constituie cresterea competitivitatii economice si imbunatatirea conditiilor de viata ale comunitatilor locale si regionale prin sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri, a conditiilor infrastructurale si a serviciilor, care sa asigure o dezvoltare sustenabila a regiunilor, capabile sa gestioneze in mod eficient resursele, sa valorifice potentialul lor de inovare si de asimilare a progresului tehnologic.

Pentru atingerea obiectivelor specifice ale acestei prioritati de investitie sunt avute in vedere realizarea urmatoarelor tipuri de investitii: constructia/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii educationale pentru invatamantul profesional si tehnic si invatarea pe tot parcursul vietii (licee tehnologice si scoli profesionale) si sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizarii energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in cladirile publice, si in sectorul loc uintelor.

Beneficiarii directi ai proiectelor sunt unitatile scolare, unitati sanitare, imobile publice cu folosinta rezidentiala aflate in administrarea Municipiului Timisoara. Astfel Municipiul Timisoara doreste depunerea Cererilor de Finantare, respectiv semnarea contractelor de finantare, in vederea accesarii fondurilor nerambursabile in cadrul P.O.R. 2014-2020 si a realizarii obiectivelor propuse, in cel mai scurt timp posibil.

 • 3. Descrierea constructiei existente

  • 3.1. Particularitati ale amplasamentului:

Descrierea amplasamentului (localizare, suprafata teren ului, dimensiuni in plan):

Amplasament: Piata Huniade nr. 3, Timisoara,judet Timis

Suprafata terenului: 8553 m2;

Suprafata construita : 1.237 m2 (conform extras C.F.);

Relatiile cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cai de acces posibile:

Nord -P-ta Huniade

Vest -str. 20 Decembrie 1989

Est - str. Patriarh Miron Cristea

Sud - b-d ul. Mihai Eminescu.

Surse de poluare existente in zona:

Poluarea aerului In special prin pulberi in suspensie si sedimentabile (PM 10, PM2,5) din cauza conditiilor de trafic.

Particularitati de relief:

Scoala fiind amplasata in Municipiul Timisoara, are ca zona de relief Campia de Vest, in zona de divagare a raurilor Timis si Bega.

Relieful zonei Timisoarei este plat, netezimea suprafetei de campie nefiind intrerupta decat de albia slab adancita a raului Bega (realizata artificial, prin canalizare). In detaliu insa, relieful orasului si al imprejurimilor sale prezinta o serie de particularitati locale, exprimate altimetric prin denivelari modeste, care nu depasesc 2-3 m.

Zona seismica:

acceleratia terenului:      ag=0.16g

perioada de colt:          Tc=0.7s

 • •  valoarea caracteristica a incarcarii din zapada pe sol avind IMR=100ani, So,k=1.5 KN/m2

Vant:

 • •  viteza caracteristica avand T=50 ani, V=33 m/s presiunea de referinta avantului,

q=0,7 kPa

Categoria de urmarire:

urmarire curenta

Nivel de echipare tehnico-edilitara a zonei si posibilitati de asigurare a utilitatilor:

alimentare cu apa;

alimentare cu energie electrica;

alimentare cu gaz;

alimentare cu agent termic;

canalizare;

Existenta unor eventuale retele edilitare in amplasament care ar necesita relocare/protejare, in masura in care pot fi identificate:

Nu este cazul.

Posibile obligatii de servitute:

Nu este cazul.

Conditionari constructive determinate de starea tehnica si de sistemul constructiv al unor constructii existente in amplasament, asupra carora se vor face lucrari de interventii, dupa caz:

Unitatea de invatamant ce face obiectul investitiei va suporta lucrari de reabilitare constructii si instalatii, reparatii capitale si eficientizare energetica conform cerintelor si recomandarilor din expertiza tehnica.

Reglementari urbanistice aplicabile zonei conform documentatiilor de urbanism aprobate - plan urbanistic general/plan urbanistic zonal si regulamentul local de urbanism aferent:

Reabilitarea se va realiza cu respectarea caracterului arhitectural al imobilului. lndiferent de natura interventiei ea va fi facuta in spiritul cladirii si intregii zone in scopul de a pune in maxima valoare potentialul, personalitatea, identitatea si substanta originala. Lucrarile nu vor afecta proprietatile invecinate . Se vor respecta: RLU aferent PUG, Codul civil, HG nr. 525/1996 si intreaga legislatie in vigoare

Existenta de monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinata; existenta conditionarilor specifice in cazul existentei unor zone protejate:

Cladirea se afla in zona unui ansamblu istoric protejat al Municipiului Timisoara, in vecinatatea Muzeului Banatului adapostit de Castelul Huniazilor

3.2. Regim juridic :

Situare imobil: intravilan proprietatea Municipiului Timisoara.

Imobilul face parte din patrimoniul istoric al orasului , fiind situat in zona de protectie istorica, in imediata vecinatate a Muzeului Banatului

Destinatie si folosinta actuala: Colegiu Tehnic.

Se solicita intocmirea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii (DALI) - reabilitare Grup scolar.

Regimul tehnic este conform PUZ aprobat prin HCL 52/1999 si LMI 2004 si preluat de PUG, Zona centrala, Situl urban „Cetatea Timisoara” zona Centrala de institutii si servicii.

Regim de inaltime tronson A - D+P+2E, tronson B - P+2E+M. POT maxim 80%

Se va respecta arhitectura zonei. Se vor respecta RLU pentru Zona Centrala, Codul Civil, HG 525/97 si legislatia in vigoare.

Utilitati existente in zona: apa, canal, gaz, electricitate.

Circulatia pietonala si vehicule, accese auto si parcaje in zona conform RLU.

Suprafata terenului = 8553 mp.

 • 3.3. Caracteristici tehnice si parametri specifici

 • -    Clasa de importantaconform P 100-1/2006: II

 • -    Categoria de importanta: C Tronson A

 • -    Inaltimea maxima cornisa:+ 14.42 m

 • -   Inaltimea maxima coama:+ 21.67 m Tronson B

 • -    Inaltimea maxima cornisa:+ 14.93 m

 • -   Inaltimea maxima coama:+ 16.85 m

Dimensiunile maxime in plan:

-tronson A: 47.48 x 30.34 m;

-tronson B: 63,31x16,37

Din punct de vedere arhitectural, cladirea Colegiului Tehnic Emanuil Ungureanu este o constructie impozanta cu elemente arhitectonice specifice sfarsitului de secol XIX de facturaeclecticacu profilaturi, ancadramente si nise.

De-a lungul existentei sale, constructia a suferit modificari functionale, structurale si arhitecturale. Se constata interventii ulterioare referitoare la regimul de inaltime al corpului B care a fost initial in regim P+1, fiind supraetajat si apoi mansardat. Se pot observa, de asemenea, interventii de tipul reparatii curente (reabilitari ale finisajelor, ale invelitorii si ale instalatiilor).

Cladirea a inceput sa fie executatain anul 1899, in mai multe faze, primul tronson de cladire fiind corpul A, cu regim de inaltime D+P+2E in forma de „U”, cu aripi neegale si neparalele, ulterior prelungindu-se aripa de Vest cu un corp B, cu regim de inaltime P+2E+M in forma dreptunghiulara cu doua excrescenduri la capete datorita scarilor, cele doua tronsoane fiind racordate cu un element de legatura prin care se face conexiunea la nivelurile parterului si etajele 1 si 2.

Suprafata construitala sol, pentru tronsonul A de 941.13 mp si desfasuratade 3693.89 mp respectiv aria construita la sol tronsonul B de 808.28 si desfasurata 3131.11mp fiind orientata cu fatada principala spre nord. Cladirea este compusa din doua corpuri racordate intre ele cu un element de lagatura cu regim de inaltime P+2E.

Accesul in cladire se face astfel: o intrare principala la fatada principala, in prezent inchisa si o intrare secundara la fatada lateralavest. De asemenea exista o iesire in curte din casa scarii principala a tronsonului A si doua iesiri secundare tot spre curte; la tronsonul B cate o iesire de la fiecare din cele doua case de scara inspre curte si cate o iesire din cele trei spatii majore de la parter spre curte din spatiile ce adapostesc doua ateliere/depozitare si una sala de gimnastica.

In plan, tronsonul A, fatada principala, are o lungime de 47.48 m, aripa de E 30.34 m si aripa de V 18.76 m si o latime de 10.25 m. Tronsonul B are o lungime , fatada Vest, 63.61, latimea, fatada Sud, 16.28 si o grosime 11.20 m. Inaltimea constructiei variaza intre 21.83 m si 20.05 m pentru tronsonul A de la cota ± 0.00 a cladirii. Cota ±0.00 corespunde cotei ce reprezintanivelul pardoselii din interior de la parter a tronsonului A.

La tronsonul A demisolul are o inaltime maxima libera 2.80 m, parterul are inaltimea liberade 4.00 m, etajul 1 are inaltimea liberade 4.00m, etajul 2 are inaltimea liberade 4.00m, iar podul are inaltimea libera intre 6.60-7.50m. La tronsonul B parterul are o inaltime libera 3.90 m, etajul 1 are inaltimea libera 3.90 m, etajul 2 are inaltimea libera 3.73 si la mansarda are inaltimea libera 2.75 m.

Valoarea de inventar a constructiei: 5.589.579,20 lei.

 • 3.4. Analiza starii constructiei, pe baza concluziilor expertizei tehnice si/sau ale auditului energetic, precum si ale studiului arhitecturalo-istoric in cazul imobilelor care beneficiaza de regimul de protectie de monument istoric si al imobilelor aflate in zonele de protectie ale monumentelor istorice sau in zone construite protejate. Se vor evidentia degradarile, precum si cauzele principale ale acestora, de exemplu: degradari produse de cutremure, actiuni climatice, tehnologice, tasari diferentiate, cele rezultate din lipsa de intretinere a constructiei, conceptia structurala initiala gresita sau alte cauze identificate prin expertiza tehnica

Observatiile facute la fata locului asupra cladirii in general si asupra structurii de rezistenta au evidentiat urmatoarele:

-     Structura de rezistenta a cladirii este din zidarie, caramida plina, cu pereti structurali

din zidarie cu grosimi variabile, intre 30 si 60 cm la tronson B, respectiv intre 35 si 85 cm la tronson A.

- Planseele variaza ca structura in plan orizontal, astfel ca la tronsonul B in excrescentele ce contin casele de scara sunt bolti de caramida, boltisoare de caramida pe profile metalice si placa de beton armat; in partea centrala a tronsonului B sunt boltisoare de caramida peste parter si plansee din grinzi de lemn peste etajul I, etajul II si


mansarda. Pe zona tronsonului A, structura de rezistenta a planseelor este realizata astfel: bolti de caramida deasupra demisolului, la parter si etaj 1 zonele de circulatie (holuri) si grupurile sanitare sunt acoperite cu boltisoare de caramida, iar la etajul II intalnim boltisoare de caramida doar deasupra grupurilor sanitare; peste salile de clasa de la parter, et.I si et. II planseele sunt realizate pe structura de lemn.

In interiorul spatiilor salilor de clasa la tronsonul B exista stalpi structurali care impiedica vizibilitatea intre elevi si tabla si cadru didactic, iar unele incaperi ale salilor de clasa au dimensiuni sub normativ privitor la metri patrati alocati/elev. O parte din salile de clasa din tronsonul A au conformatie de amfiteatru, bancile fiind asezate pe trepte descrescatoare avand o latime medie de 125 cm, iar catedra fiind asezata pe un podium de o inaltime medie 16 cm, acestea fiind intr-o stare avansata de degradare.


- Finisajul invelitorii de la tronsonul B , tabla zincata, trebuie inlocuita, prezentand degradari prin coroziune a materialului. In zonele acoperite cu tigla tip solzi trebuie inlocuite bucatile deteriorate sau lipsa, aceste deteriorari afectand inclusiv structura sarpantei;

- Tencuiala exterioara este cazuta pe portiuni insemnate, mare parte datorita defectarii sistemului de jgheaburi si burlane, deteriorarii sorturilor de tabla de pe cornisele intermediare, infiltratiilor din pamant si stropirii soclului datorita ricoseului stropilor de apa din pavajul de langa cladire;

 • -     Pe alocuri, in zonele de pe care s-a deteriorat tencuiala, a inceput sa se deterioreze si caramida si tencuiala in rosturi, fiind expuse intemperiilor;

 • -     Jgheaburile si burlanele prezinta deteriorari, in timpul ploilor cu cantitati mai insemnate intr-o perioada scurta de timp, apa intra in cladire pe ferestre, acestea fiind la randul lor degradate.

 • -     In prezent tamplaria ferestrelor prezinta degradari la nivelul cercevelelor si ochiurilor mobile, inchiderile nu mai sunt etanse; datorita degradarii in timp a sistemelor de blocare cu cremoane unele ferestre au fost blocate de catre administratia cladirii prin
Usile prezinta degradari de uzura fizica; unele usi au fost schimbate astfel ca nu exista


o unitate de forma a acestora, unele fiind din lemn masiv si solide, unele din lemn de rasinoase de calitate slaba, unele sunt din PAL melaminat ce prezinta deteriorari ale stratului de finisaj. La accesele din curte in spatiile de la parter sunt usi metalice care nu asigura o izolare termica .

- Finisajele de pe culoarele de circulatie , precum si mozaicul de pe holuri e deteriorat si prezinta pe alocuri fisuri ; treptele sunt atat de deteriorate incat s-au format denivelari de uzura si lipsesc bucati din ciubucuri;

- In salile cu parchet masiv sunt bucati lipsa si in unele parti e putrezit; in unele sali a fost montat parchet melaminat sau gresie de calitate mediocra;

 • -     In unele sali a fost dat cu vopsea „de ulei” pentru a proteja peretele un timp mai indelungat, insa nu mai permite „respiratia” acestuia, iar in prezent prezinta deteriorari datorate lovirii cu spatarele scaunelor sau marginea bancilor, sau chiar exfoliere in zone in care a ajuns umezeala iar deteriorarea afecteaza si stratul suport;

 • -     Datorita lucrarilor recente de montare a unor camere de supraveghere sau instalatii de climatizare au aparut pe peretii interiori si exteriori paturi de cabluri montate aparent;

 • -     In unele sali de clasa tencuiala prezinta fisuri in camp, cu aspect de retea, dese, care pot fi cauzate de infiltratii si apoi uscarea repetata sau datorita retetei dupa care a fost preparat materialul de tencuit.

 • -     Sarpanta de la tronsonul A prezinta degradari superficiale, fiind in mare parte in stare buna, exceptand unele zone unde s-a infiltrat apa meteorica. La tronsonul B structura sarpantei este imposibil de verificat, dar cu certitudine prezinta degradari datorate infiltratiilor apei meteorice, fapt dezvaluit prin urmele vizibile pe peretii placati cu gips-carton.

 • -     Structura de zidarie a cladirii este in stare buna, exceptand zonele unde este cazuta tencuiala si exista infiltratii de apa meteorica ce a dus la degradarea caramizilor si a mortarului liant.

 • 3.5. Starea tehnica, inclusiv sistemul structural si analiza diagnostic, din punctul de vedere al asigurarii cerintelor fundamentale aplicabile, potrivit legii.

In conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995, a H.G.R. nr. 261/1996 si a H.G.R. nr.766/1997 si in conformitate cu metodologia elaborata de M.L.P.A.T., cladirile se incadreazain CATEGORIA “C” DE IMPORTANTA- constructie de importantanormala;

- Conform Normativului P 100-1/2006, cladirile se incadreaza in CLASA DE IMPORTANTA

II - clădiri a caror rezistentaseismicaeste de importantasub aspectul consecințelor asociate cu prabusirea sau avarierea grava.

 • 3.6. Actul doveditor al fortei majore :

nu este cazul

 • 4. Concluziile expertizei tehnice si, dupa caz, ale auditului energetic, concluziile studiilor de diagnosticare:

 • a) Clasa de risc seismic

Amplasamentul se incadreaza conform normativului P100/2006 in zona cu

valoarea de varf a acceleratie terenului ag=0.16g. si spectru normalizat de raspuns elastic

- ptr. zona Banat (P0=3,00; Tc = 0,7 sec.)

Clasa de risc seismic : Rs III

 • b) Prezentarea a minimum 2 solutii de interventie

Se propun urmatoarele masuri de interventie:

Tronsonul A :

- Refacerea tuturor finisajelor interioare si exterioare;

-  Refacerea trotuarelordin jurul cladirii;

- Camasuirea zidurilor transversale acolo unde acestea nu au grosimi constante si in decursul timpului au fost realizate diferite nise sau goluri in zidaria portanta, cu 6-10cm de beton prin torcretare sau turnare, si armat cu plasa sudata, solutia finala se va adopta in proiectul tehnic;

Tronsonul B:

 • -  Inlocuirea in totalitate a invelitorii cu refacerea sarpantei pe tronsonul B, cu respectarea actualelor dimensiuni geometrice. Se propune realizarea unei functionalitati noi care sa corespunda planului de dezvoltare al scolii (cabinete, sali de curs, etc).

 • -  Inlocuirea jgheaburilor si a burlanelor.;

 • - Camasuirea tuturor peretilor structurali interiori si exteriori cu cca 5-10 cm de mortar M100T si plase de otel, la toate nivelurile, peretii exteriori se vor camasui doar pe fata interioara pentru a nu modifica arhitectura fatadei;

 • - Realizarea unor nuclee din pereti structurali de b.a. cu grosimea de cca 15-20cm, cu realizarea unor fundatii suplimentare pentru aceste zone de tip nucleu;

- Consolidarea planseelor peste parter, etaj 1 si 2 prin realizarea unei suprabetonari din beton armat cu cca10 cm grosime.

- Repararea fisurilor existente si refacerea tencuielilor si finisajelor.

 • c) Solutiile tehnice si masurile propuse de catre expertul tehnic si, dupa caz, auditorul energetic spre a fi dezvoltate in cadrul documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii;

In ceea ce priveste modul concret de atingere a obiectivelor propuse, au fost luate in considerare doua scenarii.

Varianta 1 (varianta minimala)

Lucrari de intretinere ale corpului de cladire ce nu necesita autorizatie de construire. Aceasta alternativa implica investitii in realizarea unor reparatii locale si igienizarea spatiilor, fara rezolvarea gravelor disfunctionalitati ale imobilului in ceea ce priveste masurile de igiena si sanatate a populatiei (grupuri sanitare insuficiente, spatii/sali de clasa neconforme cu normativele in vigoare), siguranta in exploatare (fluxuri de circulatie neconforme, finisaje deteriorate, si care nu corespund cu destinatia cladirii), siguranta la foc (echipamente si instalatii neconforme cu normativele actuale), economia de energie (instalatii si utilaje uzate moral).

Tronson A:

Indici de proiectare propusi VAR.1 Suprafata teren = 8553 mp

Suprafata construita la sol = 941.13 mp

Suprafata construita desfasurata = 3693.89 mp

Suprafata utila = 2844.98mp

Regim de inaltime existent = D+P+2E

Tronson B:

Suprafata construita la sol = 807.58 mp

Suprafata construita desfasurata = 3130.33 mp Suprafata utila = 2591.61mp Regim de inaltime existent = P+2E+M

AVANTAJE

DEZAVANTAJE

Efort investitional scazut

Durata de executie scazuta fara afectarea procesului de invatamant

Neafectarea pe suprafete insemnate a curtii interioare.

Efort investitional mediu in domeniul dotarii cu mobilier si echipamente necesare functionarii Grupului scolar, in contextul in care unele piese si echipamente uzate moral si fizic nu ar putea fi utilizate in continuare, necesitand achizitia unora noi

Pe termen lung, efortul investitional mai ridicat in domeniul consolidarii structurii de rezistenta, reabilitarii constructiei si a instalatiilor necesare daca acestea nu se vor executa in urmatorii 2-3 ani, tinand cont ca finisajele sunt deteriorate la nivel general iar structura de rezistenta este supusa direct atat factorilor climatici la exterior (inghet, dezghet, precipitatii, agresiune chimica), cat si uzurii la interior din cauza nefunctionarii corespunzatoare a instalatiilor, in final conducand la costuri majore referitoare la consolidare, unele parti trebuind reconstruite.

Structura nu este pusa in siguranta cu privire la cerintele de rezistenta si stabilitate la seism, tinand cont de normativele in vigoare.

Nesatisfacerea deplina a cerintelor de organizare a functiunilorcerute.

Imposibilitatea functionarii in continuare a procesului de invatamant, in unele sali de clasa, datorita neasigurarii suprafetelor minimale mp/elev, si a grupurilor sanitare insuficiente.

Riscul de a nu obtine Autorizatiile de functionare din partea avizatorilor, in anii urmatori (PSI, SSM, sanatatea populatiei, etc.)

Riscul de producere a unor accidente, datorate finisajelor care se gasesc intrun stadiu avansat de degradare.

Nu se poate implementa un sistem a calitatii educationale datorat, imposibilitatii realizarii fluxurilor, spatiilor si dotariilor ninime in conformitate cu normativele in vigoare.

Varianta 2 (varianta maximala)

Presupune interventii de reabilitare prin realizare de noi compartimentari, inlocuirea tuturor finisajelor interioare si exterioare, propunerea unor masuri de reabilitare termica si masuri de consolidare a tronsonului B de cladire, prin construirea unor nuclee de beton si camasuirea zidurilor de rezistenta pastrati astfel incat sa poata fi conformat spatiul cu cerintele normativelor in vigoare. Refacerea tuturor instalatiilor (electrice, termice si sanitare) precum si satisfacerea nevoilor pentru spatii sociale/educationale conform normatvelor. Aceasta interventie implica investitii majore in cladire dar permite reorganizarea spatiilor conform functiunilor cerute pentru procesul de invatamant al Grupului scolar si al normelor in vigoare.

Indici de proiectare propusi VAR.2:

Tronson A:

Suprafata construita la sol = 917.05 mp Suprafata construita desfasurata = 3669.81 mp Suprafata utila = 2688.22mp

Regim de inaltime existent = D+P+2E

Tronson B:

Suprafata construita la sol = 807.58 mp Suprafata construita desfasurata = 3130.33 mp Suprafata utila = 2501.68mp

Regim de inaltime = P+2E+M

Avantaje

Dezavantaje

Posibilitatea organizarii spatiilor pentru functiunile solicitate prin normele in vigoare.

Optimizarea gradului de ocupare a spatiilor, cu efecte pozitive asupra absorbtiei cheltuielilor fixe.

Posibilitatea satisfacerii totale a cerintelor de organizare a functiunilor cerute.

Durata medie de realizare a reorganizarii activitatii pe fondul unei durate medii de realizare a investitiilor. (comparativ cu durata unei demolari si reconstruiri).

Realizarea unei Sali multifunctionale -biblioteca si CDI cu mijloace atractive de facilitare a obtinerii de informatie de catre elevi.

Cresterea confortului elevilor, prin asigurarea unor conditii bune de desfasurare a procesului de invatamant efectuand reparatii de finisaje, tamplarii, instalatii.

Obtinerea tuturor avizelor necesare functionarii scolii (PSI, DSP etc.)

Realizarea spatiilor sociale necesare bunei functionari a institutiei de invatamant conform normativelor in vigoare.

Asigurarea structurii cu privire la cerintele de rezistenta si stabilitate la seism, tinand cont de normativele in vigoare.

Economia de energie prin realizarea unei reabilitari termotehnice a imobilului.

Costuri de intretinere mai scazute.

Efort investitional ridicat in domeniul consolidarii, reabilitarii constructiei si a instalatiilor necesare.

Efort investitional ridicat in domeniul dotarii cu mobilier si echipamente necesarefunctionariiGrupuluiscolar.

Durata ridicata de realizare a interventiilor.

Afectarea pe suprafete insemnate a curtii interioare, pentru organizarea santierului.

In urma evaluarii facute de catre proiectant si a recomandarilor indicate de catre expertul MLPAT si auditorul energetic, proiectantul propune realizarea investitiei in Varianta 2.

 • a) Recomandarea interventiilor necesare pentru asigurarea functionarii conform cerintelor si conform exigentelor de calitate

Extras din expertiza tehnica

MOTIVATIA EFECTUARII EXPERTIZEI TEHNICE

La solicitarea beneficiarului Municipiul Timisoara, s-a procedat la efectuarea prezentei expertize tehnice a cladirii situata in Piata Huniade nr. 3, avand in vedere ca se doreste realizarea unei documentatii de avizare a lucrariilor de interventie (DALI) pentru reabilitarea cladirii Grupului scolar Emanuil Ungureanu din Timisoara. Cele de mai sus se constituie ca o motivatie la elaborarea prezentei expertize, in scopul evaluarii posibilitatilorsi solutiilortehnice necesarerealizarii investitiilorcerutedebeneficiar.

Expertiza urmărește evaluarea clădirii, pentru a decide necesitatea intervenției structurale si masurile de consolidare care se impun pentru constructie in vederea realizarii obiectivului mentionat precum si posibilitatea executiei lucrarilor cerute de beneficiarsianaliza influentei modificarilor asupra sigurantei structurii.

Incadrarea constructiei conf.P100-2006:

Amplasamentul se incadreaza conform normativului P100/2006 in zona cu valoarea de varf a acceleratie terenului ag=0.16g. si spectru normalizat de raspuns elastic ptr.zona Banat (P0=3,00; Tc = 0,7 sec.) Clasa de importanta: II - constructii de importanta deosebita (cladiri a caror rezistenta seismica este importanta sub aspectul consecintelor asociate cu prabusirea sau avarierea grava)

Grupa de constructie: A.1 (conf. P100/1992) Categoria de constructii: a (conf. P100/1992) -valoarea minimaa gradului de asidurare seismica impus de normativ Rmin=0,70 Alte incadrari

 • - Zapada: valoarea caracteristica a incarcarii din zapada pe sol avand IMR=50ani, So,k=1,5 KN/m2

 • - Vant: viteza caracteristicaavand T=50 ani, V=33m/s presiunea de referintaa vantului, q=0,4 kPa

Categoria de importantaa constructiilor conform HGR 766/97 "C"-normala. Comportarea in timp a constructiilor : a fost buna, degradarile survenite la nivelul finisajelor interioare si exterioare se datoreaza vechimii acestora.

Comportarea generalala cutremurele anterioare: -faraavarii.

DEFINIREA NIVELURILOR DE CUNOASTERE

In vederea selectarii metodei de calcul si a valorilor potrivite ale factorilor de incredere, se definesc urmatoarele niveluri de cunoastere conf.P100-3/2008: KL1: Cunoastere limitata KL2: Cunoastere normala KL3: Cunoastere completa

Nivelul de cunoastere realizat determina metoda de calcul permisa si valorile factorilor de incredere (CF).

Modul de stabilire a metodelor de calcul si a factorilor de incredere este precizat in tabelul 4.1 din Normativul P100-3/2008.

Intrucat beneficiarul nu dispune de cartea tehnica a cladirii, la baza evaluarii stau: -examinarea vizuala;

-releveul cladirii si unele planuri partiale din proiectul initial gasite in arhiva scolii; -sondaje de dezvelire la fundatii;

-sondaje de dezvelire la elementele de inchidere si structura de rezistenta (pereti, planseu, pardoseala)

-standardele valabile in perioada realizarii constructiei

-studiul geotehnic efectuat pe amplasament

Nivelul cunoasteri

Geometrie

Alcatuirea

de

detaliu

Materiale

Calcul

O

KL1

Din proiectul de ansamblu originalsi verificarea vizuala prin sondaj in teren sau dintr-un

releveu complet al cladirii

Pebaza proiectarii simulate in acord cu practica la momentul constructiei spe baza unei inspectii in teren limitate

Valori stabilite pe baza standardelor valabile in perioada constructiei si din teste in teren limitate

LF-

MRS

CF=1,35

KL2

Din proiectul de executie original incomplet si dintr-o inspectie in teren limitata sau dintr-o inspectie in teren extinsa.

Din specificatiile de proiectare originale si din teste limitate in teren sau dintr-o testare extinsaa calitatii materialelor in teren

Orice metoda, cf.

P100 - 1:

2006

CF=1,20

KL3

Din proiectul de executie original complet si dintr-o inspectie limitatape teren .au dintr-o inspectie pe teren cuprinzătoare.

Din rapoarte originale privind calitatea materialelor din lucrare si din teste limitate pe teren sau dintr-o testare cuprinzatoare

Orice metoda, cf.

P100 - 1:

2006

CF=1,0

LF = metoda fortei laterale echivalente; MRS = calcul modal cu spectre de raspuns

Astfel nivelul de cunoastere ales este KL1- cunoastere limitata CF=1,35

METODOLOGII DE EVALUARE

In conformitate cu normativul P100-3/2008 exista 3 metodologii de evaluare a constructiilor, definite de baza conceptuala, nivelul de rafinare al metodelor de calcul si de nivelul de detaliere al operatiunilor de verificare.

Alegerea metodologiilor de evaluare se face pe baza unor criterii cum sunt:

•   cunoștințele tehnice in perioada realizării proiectului si execuției construcției -

cladirea a fost executata in perioada anilor 1900 si extinsa in anii 1940-1960.

 • •     complexitatea cladirii, in special din punct de vedere structural, definita de proportii (deschideri, inaltime), regularitate etc. - structura din zidarie portanta cu fundatii continue din zidarie, planseu tip bolta de caramida peste demisol si parter partial, planseu din lemn peste salile de clasa, cu sarpanta din lemn; cladire formata din doua tronsoane, tronsonul A in forma literei „U” cu regim de inaltime D+P+2E si tronsonul B cu forma aproximativ dreptunghiulara in plan cu regim de inaltime P+2E+M;

 • •     datele disponibile pentru intocmirea evaluarii (nivelul de cunoastere) - beneficiarul nu dispune de cartea tehnica, s-au facut sondaje de dezvelire a structurii si fundatiei cu relevarea cladirii;

 • •   functiunea, importanta si valoarea clădirii - cladirea a fost proiectata ca si institutie de invatamant, respectic scoala tehnica de meserii in prezent functionand ca Colegiu Tehnic. Clasa de importanta II pentru care factorul de importanta y1= 1,2;

 • •   conditiile privind hazardul seismic pe amplasament; valorile PGA, conditiile locale de teren - ag=0,16g;

 • •   tipul sistemului structural - zidarie portanta;

 • •   nivelul de performantaales pentru cladire - cel prevazut de normativele in vigoare.

Codul de proiectare P100-3 prevede 3 metodologii de evaluare:

 • •   Metodologie de nivel 1 (metodologie simplificata)

 • •   Metodologie de nivel 2 (metodologie de tip curent pentru constructiile obisnuite de orice

tip);

 • •  Metodologia de nivel 3. Aceasta metodologie utilizeaza metode de calcul neliniar si se aplica la constructii complexe sau de o importanta deosebita, daca se dispune de datele necesare. Metodologia de nivel 3 este recomandabila si la constructii de tip curent datoritagradului de incredere superior oferit de metoda de investigare sau in cazul in care clasificarea intr-o grupa de risc pe baza coeficientului R3 nu este evidenta.

Tinand cont de zona seismica in care este amplasata cladirea si regimul de inaltime, metodologia de evaluare aleasa este metodologia de nivel 2.

DESCRIEREA STARII CONSTRUCTIEI LA DATA EVALUARII

Pentru evaluarea starii in care se gaseste cladirea colegiului economic s-au deplasat pe amplasament toti membrii colectivului de elaborare, prin aceasta putandu-se face sondajele de dezvelire si releveele cladirii si structurii. Impreunacu expertul tehnic MLPAT s-a realizat verificarea vizualaa constructiei.

Verificarile vizuale: in urma analizei vizuale a cladirilor existente nu s-a constatat existenta unor avarii grave la structura de rezistena, in concluzie constructia se

comporta bine.

Terenul pe care se gaseste obiectivul este plan si nu sunt indicii caar fi probleme din punct de vedere al stabilitatii generale. Tinand cont si de vechimea cladirii de peste 100 de ani se consideracatasarile au fost consumate.

Starea generalaa cladirii colegiului din punctul de vedere al structurii de rezistenta (fundatii, pereti, plansee) este buna.

Constatări:

Verificarile vizuale si observatiile facute la fata locului asupra cladirii in general si asuprastructuriiderezistentaauevidentiaturmatoarele:

 • a) in prezent cladirea prezintaun grad de uzuradatorat varstei si lipsei de interventii majore si uniforme in vederea intretinerii cladirii;

 • b) finisajele exterioare si interioare sunt supuse unor uzuri ridicate;

 • c) infiltratii de apala peretii exteriori datorate avarierii jgheaburilor si burlanelor si a avariilor de la nivelul invelitorii prin afectarea cornisei decorative si a tavanelor de la etaj;

 • d) umezirea peretilor interiori de la demisol datorita infiltratiilor de apa;

 • e) Tencuiala exterioara este cazuta pe portiuni;

 • f) Jgheaburile si burlanele necesita reparatii si inlocuiri;

 • g) Timplaria si finisajele trebuie inlocuite in totalitate;

 • h) Structura cladirii este in stare buna.

MASURI DE INTERVENTIE

In urma studierii temei de proiectare si a propunerilor de amenajare descrise in proiectul de arhitectura - faza DALI se propun urmoarele masuri:

Tronsonl A:

Refacerea tuturor finisajelorinterioare si exterioare;

Refacetreatrotuarelor dinjurul cladirii;

Camasuirea zidurilor transversale acolo unde acestea nu au grosimi constante si in

decursul timpului au fost realizate diferite nise sau goluri in zidaria portanta, cu 6-10cm de beton prin torcretare sau turnare, si armat cu plasa sudata, solutia finala se va adopta in proiectul tehnic;

Realizarea unor recompartimentari interioare, cu bordari cu cadre inchise din beton

armat a golurilor propuse in peretii structurali cu suprafete mai mari de 2,50 mp.

Realizarea unor goluri de usa in peretii interiori cu prevederea de buiandrugi;

Inchiderea totala sau partiala a unor goluri de usi/ferestre cu realizarea teserii

caramidei;

Tronsonl B:

Inlocuirea in totalitate a invelitorii cu refacerea sarpantei pe tronsonul B, cu respectarea

actualelor dimensiuni geometrice. Se propune realizarea unei functionalitati noi care sa corespunda planului de dezvoltare al scolii (cabinete, sali de curs, etc).

Inlocuirea jgheaburilor si a burlanelor.;

Camasuirea tuturor peretilor structurali interiori si exteriori cu cca 5-10 cm de mortar

M100T si plase de otel, la toate nivelurile, peretii exteriori se vor camasui doar pe fata

interioara pentru a nu modifica arhitectura fatadei;

Realizarea unor nuclee din pereti structurali de b.a. cu grosimea de cca 15-20cm, cu realizarea unor fundatii suplimentare pentru aceste zone de tip nucleu;

Consolidarea planseelor peste parter, etaj 1 si 2 prin realizarea unei suprabetonari din beton armat cu cca10 cm grosime.

Repararea fisurilor existente si refacerea tencuielilor si finisajelor.

Asigurarea sigurantei in circulatie pe scarile interioare si exterioare (refacerea treptelor, a balustradelor)

Modernizarea tuturor instalatiilor;

Realizarea unei protectii termice eficiente dispuse la peretii exteriori si la acoperis;

Refacerea hidroizolatiilor la nivelul soclului si a placii pe sol, refacerea trotuarelor;

Inlocuirea usilor interioare si exterioare,

Refacerea in totalitate a pardoselilor;

Realizarea unor recompartimentari interioare, cu bordari cu cadre inchise din beton armat a golurilor propuse in peretii structurali cu suprafete mai mari de 2,50 mp.

Realizarea unor goluri de usa in peretii interiori cu prevederea de buiandrugi;

Inchiderea totala sau partiala a unor goluri de usi/ferestre cu realizarea teserii caramidei;

CONCLUZII

Proiectul de interventie (PT) va fi avizat obligatoriu de catre expert si toate variantele de interventie si detalii de executie vor fi supuse aprobarii expertului inainte de alegerea solutiei finale, in conformitate cu prevederile Normativului P100-3/2008, pct. 8.1.

Executia lucrarilor se va realiza pe baza unui proiect tehnic si a tuturor detaliilor de executie cu descrierea amanuntita a tuturor fazelor tehnologice, a unui caiet de sarcini, a unui process tehnologic intocmit de executant si aprobat de proiectant si cu respectarea fazelor determinante pentru calitatea lucrarilor executate stabilite de proiectant. La toate fazele se vor intocmi procese verbale de receptie partiala.

Executia tuturor lucrarilor se va realiza, cu materiale de calitate certificate si agrementate, de o unitate de constructii specializata in astfel de lucrari si cu supravegherea permanenta din partea proiectantului.

Beneficiarul are obligatia de a asigura urmarirea executiei printr-o persoana cu calificare tehnica corespunzatoare si atestata de MLPAT desemnata inainte de inceperea lucrarilor.

Pe tot parcursul executiei lucrarilor executantul va lua toate masurile de protectie a muncii si paza contra incendiilor.

Toate documentele legate de realizarea lucrarilor (proiect, detalii de executie, procese verbale, autorizatii, memorii etc) vor fi incluse prin grija dirigintelui in cartea tehnica a constructiei.

La realizarea lucrarilor se vor respecta intocmai prevederile Legii 10 privind calitatea constructiilor.

Lucrarile de interventii preconizate consolideaza rezistenta si stabilitatea constructiei existente.

Extras din audit energetic

Expertiza termica si energetica - auditul energetic:

Corp B2, Tronson de Clădire A:

Calcul coeficient de izolare termica “G”

Coeficientului global de izolare termica „G”, se determina, recomandat, in faza preliminara, de proiectare, in conformitate cu Normativul C107/2005, a Metodologiei de calcul conform Legea 372-2005 si a rezistentelor medii pe elemente de constructii, cu compararea lor cu valorile normate.

Caracteristicile climatice ale zonei:

Localitate Timisoara, Jud. Timis:

zona climatica: zona II cu Te= -15 0C;

Coeficientul global de izolare termica rezulta determinat cu relația:

G= (ZLj Tj / V) + 0.34 na

-1

Conform anexei 1 C107/1-97, se considera: n = 0,6 [h- ]

Pentru cladire cu N=4 niveluri, rezulta:

GN=0,229

Cladirea reala, NU CORESPUNDE criteriului de izolare globala.

Deci: G=0,482>GN= 0,229

CONCLUZII:

Nivelul de izoare termicaglobala NU este corespunzator, avand conditia:

G > GN [W/m3K]

In consecinta, trebuie sase ia unele masuri de reducere a pierderilor de caldura, prin anveloparea termica a clădirii, pentru respectarea condiției G <GN.

Certificarea energetica a cladirii:

Notarea energetica a cladirii se face in functie de consumurile specifice corespunzatoare utilitatilor din cladire si penalitatilor stabilite corespunzator exploatarii. Incadradea in clasele energetice se face in functie de consumul specific de energie pentru fiecare tip de consumator in functie de scala energetica specifica.

Consumul anual specific de energie pentru incalzirea spatiilor q inc = Qinc / Ainc = 300,57      [kWh/m2an]

CLASAE

Consumul anual specificde energie pentru prepararea apei calde de consum q acm = Qacm / Ainc = 63,39     [kWh/m2an]

^CLASAD

Consumul anual specificde energie pentru iluminat w il = Wil / Ainc = 6,02          [kWh/m2an]

^CLASAA

Consumul total anual specific de energie

2 q tot = q inc + q acm + w il =369,98[kWh/m an]

^CLASAD

Penalizări acordate clădirii certificate:

pi - coeficient de penalizare funcție de starea subsolului tehnic p1= 1,00

p2 - coeficient de penalizare functie de utilizarea usii de intrare in cladire p2=

1.01

p3 - coeficient de penalizare functie de starea elementelor de inchidere mobila din spatiile comune

p3= 1.05

p4 - coeficient de penalizare functie de starea armaturilor de inchidere si reglej de la corpurile statice

p4= 1.05

p5 - coeficient de penalizare functie de spalarea/curatirea instalatiei de incalzire interioara

p5= 1.05

p6 - coeficient de penalizare functie de existenta armaturilor de separare si golire a coloanelor de incalzire

p6= 1.03

p7 - coeficient de penalizare functie de existenta echipamentelor de masura pentru decontarea consumurilor de caldura

p7= 1.00

p8 - coeficient de penalizare functie de starea finisajelor exterioare a peretilor exteriori p8= 1.05

p9 - coeficient de penalizare functie de starea peretilor exteriori din punctul de vedere al continutului de umiditate al acestora

p9= 1.05

p10 - coeficient de penalizare functie de starea starea acoperisului peste pod

p10= 1,00

p11 - coeficient de penalizare functie de starea starea cosului/cosurilor de evacuare a fumului

p11= 1,00

p12 - coeficient de penalizare care tine seama de posibilitatea asigurarii necesarului de aer proaspat la valoarea de confort

p12= 1.10

po = npi = 1.46

 • 1. Nivelul de izolare termica globala a cladirii NU este corespunzator, in consecinta, trebuie sa se ia unele masuri de reducere a pierderilor de caldura, prin anveloparea termica a cladirii, pentru respectarea conditiei ca G <GN.

 • 2. Este necesara modernizarea energetica a cladirii prin interventii asupra cladirii si interventii asupra instalatiilor aferente cladirii. Interventiile asupra cladirii au ca scop reducerea necesarului de caldura prin izolarea termica a structurii si reducerea infiltratiilor prin rosturi.

3. Masurile minime care se propun pentru modernizarea termoenergetica sunt:

Masuri in domeniul constructiilor

S1

Izolarea termicaa peretilor exteriori cu polistiren expandat, g=10 cm

S2

Modernizarea energeticaa tamplariei exterioare cu geam termoizolant

S3

Izolarea termicaa placii de peste etaj, in pod, cu vata minerala rigida, g=20 cm

S4

Izolarea termicaa placii pe sol cu polistiren extrudat, g=20 cm

Masuri in domeniul instalatiilor

I1

Interventii asupra instalatiilor termice

I2

Interventii asupra instalatiilor sanitare

Masurile enumerate mai sus se grupeaza in următoarele pachete de masuri:

PM1

S2+S3+S4+I1+I2

PM2

S1+S2+S3+S4+I1+I2

Se recomanda realizarea reabilitarii termice a cladirii cu minim masurile descrise in pachetul de masuri PM1. Deoarece cladirea se afla intr-o zona protejata istoric, peretii exteriori nu se vor placa cu polistiren.

La finalizarea lucrarilor de reabilitare se va elabora un Certificat de Performanta Energetica care va tine seama de lucrarile concret executate.

Corp B2, Tronson de Clădire B:

Calcul coeficient de izolare termica "G"

Coeficientului global de izolare termica „G”, se determina, recomandat, in faza preliminara, de proiectare, in conformitate cu Normativul C107/2005, a Metodologiei de calcul conform Legea 372-2005 si a rezistentelor medii pe elemente de constructii, cu compararea lor cu valorile normate.

Caracteristicile climatice ale zonei:

Localitate Timisoara, Jud. Timis:

zona climatica: zona II cu Te= -15 0C;

Coeficientul global de izolare termica rezulta determinat cu relația:

G= (ZLj Tj / V) + 0.34 na

-1

Conform anexei 1 C107/1-97, se considera: n = 0,6 [h- ]

Pentru cladire cu N=4 niveluri, rezulta:

GN=0,26

Cladirea reala, NU CORESPUNDE criteriului de izolare globala. Deci:

G=0,592>GN= 0,26

CONCLUZII:

Nivelul de izolare termicaglobalaNU este corespunzator, avand conditia: G >

GN [W/m3K]

In consecinta, trebuie sase ia unele masuri de reducere a pierderilor de caldura, prin anveloparea termica a clădirii, pentru respectarea condiției G <GN.

Certificarea energetica a cladirii:

Notarea energetica a cladirii se face in functie de consumurile specifice corespunzatoare utilitatilor din cladire si penalitatilor stabilite corespunzator exploatarii. Incadradea in clasele energetice se face in functie de consumul specific de energie pentru fiecare tip de consumator in functie de scala energetica specifica.

Consumul anual specific de energie pentru incalzirea spatiilor q inc = Qinc / Ainc = 303,85      [kWh/m2an]

CLASAE

Consumul anual specificde energie pentru prepararea apei calde de consum q acm = Qacm / Ainc = 60,57     [kWh/m2an]

^CLASAD

Consumul anual specificde energie pentru iluminat w il = Wil / Ainc = 6,02          [kWh/m2an]

^CLASAA

Consumul total anual specific de energie

2 q tot = q inc + q acm + w il =370,44[kWh/m an]

^CLASAD

Penalizări acordate clădirii certificate:

pi - coeficient de penalizare funcție de starea subsolului tehnic p1= 1,00

p2 - coeficient de penalizare functie de utilizarea usii de intrare in cladire p2=

1.05

p3 - coeficient de penalizare functie de starea elementelor de inchidere mobila din spatiile comune

p3= 1.05

p4 - coeficient de penalizare functie de starea armaturilor de inchidere si reglej de la corpurile statice

p4= 1.05

p5 - coeficient de penalizare functie de spalarea/curatirea instalatiei de incalzire interioara

p5= 1.05

p6 - coeficient de penalizare functie de existenta armaturilor de separare si golire a coloanelor de incalzire

p6= 1.03

p7 - coeficient de penalizare functie de existenta echipamentelor de masura pentru decontarea consumurilor de caldura

p7= 1.00

p8 - coeficient de penalizare functie de starea finisajelor exterioare a peretilor exteriori p8= 1.05

p9 - coeficient de penalizare functie de starea peretilor exteriori din punctul de vedere al continutului de umiditate al acestora

p9= 1.05

p10 - coeficient de penalizare functie de starea starea acoperisului peste pod p10= 1,00

p11 - coeficient de penalizare functie de starea starea cosului/cosurilor de evacuare a fumului

p11= 1,00

p12 - coeficient de penalizare care tine seama de posibilitatea asigurarii necesarului de aer proaspat la valoarea de confort

p12= 1.10

po = npi = 1.52

 • 1. Nivelul de izolare termica globala a cladirii NU este corespunzator, in consecinta, trebuie sa se ia unele masuri de reducere a pierderilor de caldura, prin anveloparea termica a clădirii, pentru respectarea condiției ca G <GN.

 • 2. Este necesara modernizarea energetica a cladirii prin interventii asupra cladirii si interventii asupra instalatiilor aferente cladirii. Interventiile asupra cladirii au ca scop reducerea necesarului de caldura prin izolarea termica a structurii si reducerea infiltratiilor prin rosturi.

3. Masurile minime care se propun pentru modernizarea termoenergetica sunt:

Masuri in domeniul constructiilor

S1

Izolarea termicaa peretilor exteriori cu polistiren expandat, g=10 cm

S2

Modernizarea energeticaa tamplariei exterioare cu geam termoizolant

S3

Izolarea termicaa placii de peste etaj, in pod, cu vata minerala rigida, g=20 cm

S4

Izolarea termicaa placii pe sol cu polistiren extrudat, g=15 cm

Masuri in domeniul instalatiilor

I1

Interventii asupra instalatiilor termice

I2

Interventii asupra instalatiilor sanitare

Masurile enumerate mai sus se grupeaza in următoarele pachete de masuri:

PM1

S2+S3+S4+I1+I2

PM2

S1+S2+S3+S4+I1+I2

Se recomanda realizarea reabilitarii termice a cladirii cu minim masurile descrise in pachetul de masuri PM1. Deoarece cladirea se afla intr-o zona protejata istoric, peretii exteriori nu se vor placa cu polistiren.

La finalizarea lucrarilor de reabilitare se va elabora un Certificat de Performanta Energetica care va tine seama de lucrarile concret executate.

CONCLUZIE

In urma evaluarii facute de catre proiectant si a recomandarilor indicate de catre expertul MLPAT si auditorul energetic, proiectantul propune realizarea investitiei in Varianta 2.

In reabilitare structurii s-a urmarit satisfacerea tuturor exigentelor specifice, de diferite naturi, (functionale, estetice, de incadrare in mediu construit, de executie, de intretinere, precum si de rezistenta si stabilitate) tinand seama de conditiile concrete de amplasament (geotehnice, climatice, seismice si vecinatati) si de importanta constructiei dupa legislatia in vigoare la data proiectarii.

Motivarea principala in alegerea acestei solutii consta in faptul ca masurile de consolidare a structurii actuale si reabilitare termica sunt strict necesare pentru satisfacerea cerintelor esentiale stipulate in Legea 10/1995 - actualizata, iar celelalte variante ar conduce la un efort investitional mai ridicat in domeniul consolidarii structurii de rezistenta, reabilitarii constructiei si a instalatiilor necesare daca acestea nu se vor executa in urmatorii 2-3 ani, tinand cont ca finisajele sunt deteriorate la nivel general iar structura de rezistenta este supusa direct atat factorilor climatici la exterior (inghet, dezghet, precipitatii, agresiune chimica), cat si uzurii la interior din cauza nefunctionarii corespunzatoare a instalatiilor, in final conducand la costuri majore referitoare la consolidare, unele parti trebuind reconstruite. Deasemnea, nu ar satisface in totalitate nici cerintele de siguranta in exploatare si nici rezolvarea circuitelor functionale cerute prin Normativ privind proiectarea, realizarea si exploatarea constructiilor pentru scoli si licee indicativ - NP010-97.

La finalizarea lucrarilor de reabilitare se va elabora un Certificat energetic care va tine seama de lucrarile concret executate.

 • 5. Identificarea scenariilor/optiunilor tehnico-economice (minimum doua) si analiza detaliata a acestora

  • 5.1. Solutia tehnica, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, functional arhitectural si economic, cuprinzand:

 • a) descrierea principalelor lucrari de interventie pentru:

- consolidarea elementelor , subansamblurilor sau a ansamblului structural

In urma interventiei , structura de rezistenta a cladirii studiate ramane aceeasi:

Tronson A :

se va decapa tencuiala exterioara si interioara si se vor efectua reparatii la zonele fisurate;

se va schimba invelitioarea din tigla solzi;

se propune inlocuirea intregii sarpante(pane, capriori, popi etc), a invelitorii si tratarea acesteia cu solutii antiseptice si ignifuge.

Tronson B :

 • •  se vor face camasuiri de 8cm si armat cu plasa de $4/100/100 si camasuiri de 15cm armati cu plasa sudata de $8/100/100 pe doua randuri. Placa de la parter se va desface in totalitate si se va executa o placa din beton armat, de grosime 13cm cu armatura de $8/100/100 si finisaje.

 • •  planseele de la etajele curente se vor consolida cu grinzi din beton armat, 45x55cm, care vor rezema pe diafragma executata si pe zidurile structurale din caramida.

Protejarea, repararea elementelor nestructurale si/sau restaurarea elementelor arhitecturale si a componentelor artistice, dupa caz:

Finisaje :

Finisajele folosite vor fi de calitate pentru cladiri de invatamant respectand caracterul istoric al cladirii.

Reabilitarea fatadelor:

Lucrari de reparatii pe fatade:

 • •  zugraveala fildes deschis RAL 1015 in camp continuu; respectiv zugraveala bej nisipiu RAL 1002 la ornamente.

 • •  se va da jos toata tencuiala care in urma verificarilor se va constata ca este afectata. Solutia finala de reabilitare se va adopta la faza de PT si DDE. Soclul se va decapa in intregime .

 • •  daca se va descoperi ca in decursul timpului soclul initial a fost realizat dintr-un alt material acesta se va readuce la finisajul original.

Tamplaria exterioara va fi reabilitata pe cat posibil, pastrandu-se foaia exterioara si cea interioara se inlocuieste cu o foaie cu geam termopan, respectand desenul si ornamentele geamurilor originale.

 • •  Interventii de protejare/conservare a elementelor naturale si antropice

existente valoroase Nu este cazul

Demolarea partiala a unor elemente structurale/ nestructurale, cu/fara modificarea configuratiei si/sau a functiunii existente a constructiei

Demolarea zidului din caramida axele C-D/4-14 de grosime 15cm si 30cm, si executatarea unei diafragme din beton armat de grosime 30cm pe nivelele: parter, etaj 1, etaj 2 si mansarda, cu fundatie continua. Diafragma va avea rol de preluarea fortelor seismice dar si de reazam pentru planseele curente

Introducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare

Se vor inlocui jgheaburile si burlanele vechi

Ornamentele de ipsos de pe fatade :

Se necesita indepartarea straturilor de tencuieli si vopsitorii in functie de posibilitati fie prin curatire mecanica cu instrumente speciale (dalti de modelaj, spaclu, surubelnite) fie, prin frecare cu peria de sarma sau rachita.

Ornamentele de ipsos lipsa sau deteriorate in cazul ca sunt elemente repetabile se vor completa cu elemente noi, turnate in negative dupa cele existente.

Aceste lucari se vor executa sub supravegherea unui artist plastic - sculptor.

Se vor reface trotuarele in jurul cladirii cu o inclinatie corespunzatoare astfel ca apa pluviala sa fie indreptata inspre carosabil.

Introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea raspunsului seismic ai constructiei existente

Nu este cazul.

 • b) descrierea, dupa caz, si a altor categorii de lucrari incluse in solutia tehnica de interventie propusa, respectiv hidroizolatii, termoizolatii, repararea/inlocuirea instalatiilor/echipamentelor aferente constructiei, demontari/montari, debransari/bransari, finisaje la interior/exterior, dupa caz, imbunatatirea terenului de fundare, precum si lucrari strict necesare pentru asigurarea functionalitatii constructiei reabilitate:

Tronson A

ARHITECTURA:

Reabilitarea si consolidarea corpului de cladire existent. Aceasta alternativa implica investitii in amenajarea interioara si exterioara a spatiilor si in reorganizarea functiunilor existente pentru a satisface normele in vigoare pentru functiunea de invatamant.

Descriere amenajarilor interioare pe zone si functiuni:

Cladirea are aproximativ forma literei U. Exista astfel doua aripi de cladire pe langa corpul principal, inegale si neparalele.

La demisol:

In corpul central de cladire se amenajeaza un cabinet de turism, cu camera pregatitoare, in spatiul ocupat in prealabil de spalatorie si o depozitare. Adiacent casei de scara principala se amenajeaza grupurile sanitare pe sexe si un grup sanitar destinat persoanelor cu dizabilitati. Restul spatiilor nu isi schimba destinatia.

In aripa dinspre strada 20 Decembrie 1989 se propun un cabinet de activitati comerciale cu camera pregatitoare, un vestiar cu grup sanitar pentru femeile de serviciu, o camera curatenie si o depozitare.

In aripa dinspre strada Patriarh Miron Cristea se va amenaja un spatiu tehnic adiacent punctului termic existent, asupra caruia nu se intervine si care va avea un acces separat, din curtea interioara.

La parter:

Se va redeschide intrarea principala dinspre Piata Huniade, axele 2-7, se vor reface treptele. Acest acces va fi destinat exclusiv profesorilor si vizitatorilor, fiind controlat prin interfon cu supraveghere video, avand doua cai: administratie si secretariat.

In partea centrala a cladirii se amenajeaza o sala de clasa, contabilitatea, casieria, precum si cancelaria avand ca spatii anexe un vestiar pentru profesori si un oficiu.

Adiacent casei de scara principala se amenajeaza grupurile sanitare separate pe sexe, pentru profesori, si un grup sanitar pentru persoanele cu dizabilitati.

In aripa dinspre strada 20 Decembrie 1989 se amenajeaza un laborator de informatica cu camera de pregatire. Se propune un acces uscat pentru elevi , restrictionat prin

„control acces”, realizat prin gangul corpului de legatura, dinspre strada principala, in cele doua tronsoane de cladire (A si B). Astfel, se va realiza un gol structural in peretele comun cu corpul de legatura, in dreptul coridorului. Deasemenea, se propune un ascensor pentru persoanele cu dizabilitati in locul treptelor existente, acestea nemaifiind necesare odata creat accesul uscat pentru elevi. Liftul va avea statii la toate nivelurile, inclusiv la cota curtii interioare.

In aripa dinspre strada Patriarh Miron Cristea se propun atat spatii administrative: secretariat, arhiva, birou director, birou director adjunct, cat si de invatamant: laborator de informatica cu camera de pregatire.

La etajul I

In corpul central de cladire se amenajeaza sali de clasa, un laborator de instalatii electrice si electrotehnica cu camera de pregatire, si un laborator de informatica cu camera de pregatire.

Adiacent casei de scara principala se amenajeaza grupurile sanitare pe sexe, unde se vor pozitiona si dozatoarele de apa potabila.

In aripa dinspre strada 20 Decembrie 1989 se propun doua sali de clasa.

In aripa dinspre strada Patriarh Miron Cristea se amenajeaza doua sali de clasa si un laborator de chimie cu camera de pregatire.

La etajul II

In corpul central de cladire se amenajeaza doua sali de clasa si sala festiva. Adiacent casei de scara principala se amenajeaza grupurile sanitare pe sexe unde se vor pozitiona si dozatoarele de apa potabila. Accesul in pod se va realiza din grupul sanitar pentru eleve.

In aripa dinspre strada 20 Decembrie 1989 se propun doua sali de clasa.

In aripa dinspre strada Patriarh Miron Cristea se amenajeaza doua sali de clasa si un laborator de fizica cu camera de pregatire.

Podul:

Va fi refacuta invelitoarea intregii cladiri inlocuind tigla ceramica si tabla zincata cu una noua, unde este nevoie, si realizarea straturilor suport necesare. In functie de starea tiglei solzi existente si compatibilitatea cu noua tigla, se va recupera tigla in stare buna si se va reaseza (aleator) intercalat cu noua tigla solzi pentru cladiri istorice. Structura de lemn va fi ignifugata. Vor fi refacute treptele acces pod.

Vor fi refacute complet treptele, atat cele interioare, cat si cele exterioare.

Combaterea umiditatii:

Pentru combatera umiditatii de la demisol se propune realizarea unui dren perimetral in jurul cladirii, cu izolarea pe exterior a peretiilor de la demisol de sub nivelul terenului cu o membrana si o hidroizolatie rigida iar la interior aplicarea unor tratamente de stopare a capilaritatii zidariei prin realizarea unei bariere chimice sau folosirea unor tencuieli speciale.

Se vor reface trotuarele in jurul cladirii cu o inclinatie corespunzatoare astfel ca apa pluviala sa fie indreptata inspre carosabil.

Reparatii pereti in campuri, bosaje, brauri cu tencuiala groasa :

- desfacerea in straturilor pana la tinci

- inlaturarea tencuielii degradate in zonele neaderente la stratul suport (zidarie de caramida)

- curatirea rosturilor

- perierea si spalarea cu apa

- aplicarea unui strat de Amorsa pentru reparatii

- aplicarea unui strat de Tencuiala pentru reparatii - aplicarea unui strat de Tencuiala fina pentru reparatii (pe baza de var)

- aplicarea a doua straturi de zugraveala pe baza de silicat

Reparatii pereti in zona burlanelor ( circa 1m +1m)

- desfacerea in intregime a tencuielilor vechi

- curatirea rosturilor

- perierea si spalarea cu apa

- aplicarea unui strat de Amorsa pentru reparatii

- aplicarea unui strat de Tencuiala Poroase pentru reparatii (pe baza de var)

- aplicarea unui strat de Tencuiala fina pentru reparatii (pe baza de var)

- aplicarea a doua straturi de zugraveala pe baza de silicat

Reparatii profile din tencuiala (ancadramente, profile):

- desfacerea in straturilor pana la tinci

- inlaturarea tencuielii degradate in zonele neaderente la stratul suport (zidarie de caramida)

- curatirea rosturilor

- perierea si spalarea cu apa

- aplicarea unui strat de Amorsa pentru aderenta

- aplicarea unui strat de Tencuiala fina pentru reparatii (pe baza de var)

- aplicarea a doua straturi de zugraveala pe baza de silicat

Reparatii capiteluri si decoratii marunte:

- desfacerea in straturilor pana la

- perierea si spalarea cu apa

- aplicarea unui strat de Amorsa

- aplicarea unui strat de Adeziv pentru spaclu

- aplicarea a doua straturi de zugraveala pe baza de silicat

Invelitoarea intregii cladiri inlocuind tigla ceramica si tabla zincata cu una noua, unde este nevoie, si realizarea straturilor suport necesare. In functie de starea tiglei solzi existente si compatibilitatea cu noua tigla, se va recupera tigla in stare buna si se va reaseza (aleator) intercalat cu noua tigla solzi pentru cladiri istorice. Structura de lemn va fi ignifugata. Vor fi refacute treptele acces pod.

Finisaje interioare :

La interior se propune decaparea paretiilor si tavanelor pana la zidarie si refacerea tuturor finisajelor.

Tencuielile interioare degradate vor fi refacute folosind tencuiala pe baza de var si zugraveli lavabile albe.

Tamplaria interioara va fi inlocuita si va fi realizata din tamplarie de lemn respectand dimensiunile si desenul tamplariei originale dar inversand sensul deschiderii datorita cerintelor de evacuare, respectiv tamplarie specifica antifoc vitrata adiacenta caselor de scara. Tamplaria de compartimentare in bai va fi realizata din placi HPL pe structura metalica.

Usile de acces in salile de clasa si laboratoare vor fi prevazute cu o grila de ventilatie la partea inferioara precum si cu o fanta ingusta verticala de geam securizat pentru supraveghere.

Pardoseli :

Se vor folosi pardoseli de piatra naturala (granit cu textura antderapanta) in zona acceselor, casele scarilor, coridoarelor.

In salilie de clasa si laboratoare se vor folosi pardoseli covor PVC in afara demisolului unde salile de clasa si laboratoarele vor avea finisaj de gresie ceramica antiderapanta. Grupurile sanitar vor avea finisaj gresie ceramica antiderapanta.

Baile vor avea obiecte sanitare rezistente la vandalism (vase WC, lavoare, cismele de apa, pisoare, uscatoare de maini)

Curtea interioara va avea pardoseala realizata din pavele de beton.

Stratificatia propusa pentru elementele structurale/nestructurale ale constructiei este urmatoarea:

- placa peste teren         - finisaj gresie (noua)

- sapa autonivelanta (noua)

- sapa armata (noua)

- placa din beton (noua)

- strat separatie

- termoizolatie polistiren extrudat (noua)

- strat balast (nou)

- teren natural

- placa peste demisol

- dale granit / covor PVC/gresie ceramica antiderapanta (noua)

- sapa autonivelanta (noua)

- sapa armata (noua)

- grinzi transversale din lemn

- pamant batatorit / umplutura (existent)

- bolta din caramida / boltisoare caramida pe structura metalica (existenta)

- tencuiala pe baza de var+zugraveala lavabila alba (noua)

- placa peste parter

- dale granit / covor PVC/gresie ceramica antiderapanta (noua)

- sapa autonivelanta (noua)

- sapa armata (noua)

“Reabilitare constructii, instalatii si utilitati, cladire scoala Grup Scolar Emanuil Ungureanu”

Nr. Proect : 53/2018

Municipiul Timisoara,B-dul C.D. Loga, nr. 1, Timisoara, judet Timis


- structura planseu grinzi lemn

- inchidere tavan casetat fonoabsorbant in salile de clasa (nou)

- zugraveala lavabila alba (noua)

- placa peste etajul I


- placa peste etajul II


- pereti exteriori


- acoperis


- dale granit / covor PVC/gresie ceramica antiderapanta (noua)

- sapa autonivelanta (noua)

- sapa armata (noua)

- structura planseu grinzi lemn

- inchidere tavan casetat fonoabsorbant in salile de clasa(nou)

- zugraveala lavabila alba (noua)

- sapa armata (noua)

- membrana PVC (noua)

- termoizolatie vata minerala rigida (noua)

- scanduri din lemn ignifugate (noi)

- grinzi transversale de lemn ignifugate (existente / noi)

- termoizolatie polistiren extrudat intre grinzile de lemn (noua)

- scandura ignifugata (existenta / noua)

- inchidere tavan casetat fonoabsorbant in salile de clasa (nou)

- zugraveala lavabila alba (noua)

- zugraveala lavabila alba + lambriuri lemn h=1.60 (noua)

- tencuialainterioarape baza de var (existenta / noua)

- zidarie caramidaplina(existenta)

- tencuialaexterioarape baza de var (existenta / noua)

- zugraveala pe baza de silicon (noua)

- tigla ceramica (existenta/noua)

- sipci transversale / longitudinale (noi)

- hidroizolatie membrana PVC armata cu fibra de sticla (noua)

- astereala ignifugata (noua)

- capriori din lemn ecarisat ignifugat (noi)

Tronson B

ARHITECTURA:

Reabilitarea si consolidarea corpului de cladire existent. Aceasta alternativa implica investitii in amenajarea interioara si exterioara a spatiilor si in reorganizarea functiunilor existente pentru a satisface normele in vigoare pentru functiunea de invatamant.

Descrierea amenajarilor interioare pe zone si functiuni:

Cladirea are aproximativ forma regulata de dreptunghi cu doua excrescente in zonele caselor de scara.

La parter:

Accesul dinspre strada 20 Decembrie 1989 va fi redeschis elevilor si fa fi asigurat de un sistem de „control acces”. In zonele caselor de scara vor fi amenajate grupuri sanitare pe sexe, in partea dintre axele 1-4 pentru fete, persoane cu handicap si intre axele 14-17 pentru baieti.

In urma modificarii structurale ce va permite degajarea axei centrale longitudinale a parterului si construirea unei diafragme pe directia longitudinala ce va permite accesul din interior al spatiilor propuse pentru refunctionalizarea atelierelor dezafectate si transformate in prezent in depozitari.

In locul salii de fitness si a salii de gmnastica va fi amenajata o biblioteca CDI cu sala de lectura si o sala multimedia/conferinte/prezentari. In zona centrala a tronsonului B va fi amenajata o sala de gimnastica/fitness. Intre axele 11-14, unde era un atelier de strungarie dezafectat vor fi amneajate vestiare si dusuri, pe sexe, pentru elevi. Intre axele 14-17 in partea cu casa de scara vor fi amenajate un cabinet profesori de sport cu grup sanitar cu dus si o incapere pentru material didactic sportiv.

Pentru accesul facil al persoanelor cu handicap locomotor va fi construita o rampa pentru acestea in zona accesului din partea centrala a tronsonului. Pentru accesul la nivelurile superioare este prevazut un lift ce poate fi accesat de la nivelul terenului si ajunge pana la nivelul mansardei.

La etajul I:

In zona corpului de legatura dintre cele coua tronsoane va fi amenajat un cabinet profesori, cu accesul existent din sala de clasa. Spatiul in care a functionat sala de clasa va ramane cu aceeasi functiune. In zonele caselor de scara vor fi amenajate grupuri sanitare pe sexe.

In zona cuprinsa intre axele 4-14 va fi modificata structural, astfel incat sa

permita functionatea unor sali de clasa si cabinete conform normelor in vigoare, pentru 24 respectiv 30 de elevi, eliminand stalpii structurali existenti si construirea unei diafragme de beton deasupra celei de la parter ce separa spatiul de circulatie de cel al salilor de clasa. In total vor fi 6 sali de clasa, pe acest nivel, si 3 cabinete pentru profesori.

La etajul II:

Etajul II va fi modificat structural identic cu etajul I, de asemenea si numarul salilor de clasa va fi de 6, pentru 24 si 30 elevi si grupuri sanitare in zonele adiacente caselor de scara.

Mansarda:

In mansarda va fi pastrata conformatia existenta precum si compartimentarea efectuata pentru institutia CJRAE.

Va fi refacuta intreaga invelitoare inlocuind tigla si tabla cu una noua si realizarea straturilor suport necesare. Structura de lemn va fi ignifugata.

Reabilitarea termica: se va realiza prin pastrarea foii exterioare a tamplariei de la ferestre, dar reconditionata, si inlocuirea foii interioare cu tamplarie stratificata si geam termopan, schimbarea tamplariei de la usile exterioare, termoizolarea placii peste teren la nivelul parterului si termoizolarea peretilor si a sarpantei de la mansarda.

Combaterea umiditatii: Pentru combaterea umiditatii se propune aplicarea unor tratamente de stopare a capilaritatii zidariei prin realizarea unei bariere chimice sau folosirea unor tencuieli speciale.

Finisaje :

Finisajele folosite vor fi de calitate pentru cladiri de invatamant respectand caracterul istoric al cladirii.

Reabilitarea fatadelor:

Reparatiile la fatada exterioara se va da jos toata tencuiala care in urma verificarilor se va constata ca este afectata. Solutia finala de reabilitare se va adopta la faza de PT si DDE.

Reparatii pereti in campuri, bosaje, brauri cu tencuiala groasa :

- desfacerea in straturilor pana la tinci

- inlaturarea tencuielii degradate in zonele neaderente la stratul suport (zidarie de caramida)

- curatirea rosturilor

- perierea si spalarea cu apa

- aplicarea unui strat de Amorsa pentru reparatii

- aplicarea unui strat de Tencuiala pentru reparatii - aplicarea unui strat de Tencuiala fina pentru reparatii (pe baza de var)

- aplicarea a doua straturi de zugraveala pe baza de silicon

Reparatii pereti in zona burlanelor ( circa 1m +1m)

- desfacerea in intregime a tencuielilor vechi

- curatirea rosturilor

- perierea si spalarea cu apa

- aplicarea unui strat de Amorsa pentru reparatii

- aplicarea unui strat de Tencuiala Poroasa pentru reparatii (pe baza de var)

- aplicarea unui strat de Tencuiala fina pentru reparatii (pe baza de var)

- aplicarea a doua straturi de zugraveala pe baza de silicon

Reparatii profile din tencuiala (ancadramente, profile):

- desfacerea in straturilor pana la tinci

- inlaturarea tencuielii degradate in zonele neaderente la stratul suport (zidarie de caramida)

- curatirea rosturilor

- perierea si spalarea cu apa

- aplicarea unui strat de Amorsa pentru aderenta

- aplicarea unui strat de Tencuiala fina pentru reparatii (pe baza de var)

- aplicarea a doua straturi de zugraveala pe baza de silicon

Invelitoarea va fi complet refacuta schimband invelitoarea de tigla presata si tabla zincata cu tigla ceramica presata respectiv tabla zincata noua. De asemenea se va reface tinichigeria si ornamentele de tabla zincata ale acoperisului respectand forma originala.

Se vor reabilita cosurile de ventilatie / fum ale cladirii si se vor refolosi pentru ventilarea spatiilor interioare.

Finisaje interioare :

La interior se propune decaparea paretiilor si tavanelor pana la zidarie si refacerea tuturor finisajelor.

Tencuielile interioare degradate vor fi refacute folosind tencuiala pe baza de var si zugraveli lavabile albe.

Tamplaria interioara va fi inlocuita si va fi realizata din tamplarie de lemn respectand dimensiunile si desenul tamplariei originale dar inversand sensul deschiderii datorita cerintelor de evacuare.

Usile de acces in salile de clasa si laboratoare vor fi prevazute cu o grila de ventilatie la partea inferioara precum si cu o fanta ingusta verticala de geam securizat pentru supraveghere.

Pardoseli :

Se vor folosi pardoseli de piatra naturala (granit fiamat) in zona acceselor, casele scarilor, coridoarelor.

In salilie de clasa si laboratoare se vor folosi pardoseli covor PVC.

Grupurile sanitare, laboratoarele de chimie, vor avea finisaj gresie ceramica antiderapanta.

Baile vor avea obiecte sanitare rezistente la vandalism (vase WC, lavoare, cismele de apa, pisoare, uscatoare de maini, dozatoare de sapun)

Stratificatia propusa pentru elementele structurale/nestructurale ale constructiei este urmatoarea:

- placa peste teren

-finisaj granit/gresie/covor PVC/parchet (nou) -sapa de egalizare (noua)

-placa de beton armat (noua)

-termoizolatie polistiren extrudat (noua)

- sapa de egalizare (noua)

-placa din beton (existenta)

-teren natural

- placa peste parter

-finisaj granit/covor PVC/gresie ceramica antiderapanta

(noua)

-sapa armata (noua)

-placa de beton armat (noua)

-boltisoare de caramida cu profile metalice (existent)

-tavan fals casetat fonoabsorbant (nou) -zugraveala lavabila alba (noua) .

- placa peste etaj I

-finisaj covor PVC/granit/gresie antiderapanta (nou) -sapa autonivelanta (noua)

-placa beton armat (noua)

-grinzi de lemn ignifugat (existent)

-tavan fals casetat fonoabsorbant (nou)

-zugraveala lavabila alba (noua)

- placa peste etaj II

-finisaj parchet/gresie antiderapanta (nou) -sapa autonivelanta (noua)

-placa beton armat (noua)

-grinzi de lemn ignifugat (existent)

-tavan fals casetat fonoabsorbant (nou) -zugraveala lavabila alba (noua)

- pereti exteriori

- zugraveala lavabila (noua)

- tinci+glet

- tencuiala interioara pe baza de var (noua)

- zidarie de caramida plina (existenta)

- tencuiala exterioara pe baza de var (existenta/noua)

 • - tinci

 • - zugraveala pe baza de silicon (noua)

-acoperis

-tigla ceramica/tabla zincata (noua)

-sipci transversale/longitidinale (noi)

-hidroizolatie membrana PVC armata cu fibra de sticla (noua) -astereala ignifugata (noua)

-capriori din lemn ecarisat ignifugat (noi)

-termoizolatie vata minerala rigida (noua)

-placare gipscarton pe structura de lemn.

 • c) analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de schimbari climatice ce pot afecta investitia:

Factorii de risc care ar putea sa afecteze investiția sunt atat interni, cat si externi. Riscurile interne sunt direct legate de proiect si pot aparea in timpul si/sau ulterior fazei de implementare. Factorii de rist externi se afla intr-o stransa legatura cu mediul socio-economic, cel politic, precum si conditiile de mediu, avand o influenta considerabila asupra proiectului propus

Riscuri interne

Riscuri externe

Riscuri tehnice

-executarea necorespunzatoare a unora

dintre lucrarile de constructii;

-nerespectarea graficului de executie;

-nerespectarea clauzelor contractuale a

unor contractanti/ subcontractanti.

-Deteriorarea infrastructurii cauzata de o

intretinere si/sau exploatare

necorespunzatoare;

Riscuri de mediu

-Poluarea factorilor de mediu, pe durata

lucrarilor de constructii;

-Deteriorarea obiectului de investitie

cauzata de calamitati (ex: seism);

In timp ce riscurile interne pot fi atenuate/prevenite prin intermediul masurilor de natura administrativa - cum ar fi: selectarea adecvata a companiei de constructii, intocmirea unui contract clar si strict, selectarea unui Inginer cu experienta in domeniu si cu o reputatie excelenta etc. - riscurile externe sunt dificil de anihilat, cu atat mai mult cu cat ele se produc independent de actiunile intreprinse de managerul de proiect (beneficiarul) sau de celelalte entitati implicate.

 • d) informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinata; existenta conditionarilor specifice in cazul existentei unor zone protejate:

Cladirea se afla in zona unui ansamblu istoric protejat al Municipiului Timisoara, in vecinatatea Muzeului Banatului adapostit de Castelul Huniazilor

 • e) caracteristicile tehnice si parametrii specifici investitiei rezultate in urma realizarii lucrarilor de interventie:

Lista spatii propuse:

Tronson A

Demisol propus:

Spatiu

Inaltime

(m)

Suprafata

(mp)

01

| Spatiu tehnic

| 2.80 |

47.20

02

| Punct termic

| 2.80|

85.94

03

| Clubul elevilor

| 2.80|

87.78

04

| Bufet

| 2.80|

16.55

05

| Depozitare

| 2.80|

8.88

06

| Arhiva

| 2.80|

31.33

07

| Depozitare

| 2.80|

9.25

08

| Camera pregatire

| 2.80|

15.81

09

| Cabinet turism

| 2.80|

49.34

10

| Vestiar femei de serviciu

| 2.80|

18.87

11

| Boxa curatenie

| 2.80|

8.43

12

| Grup sanitar

| 2.80|

3.27

13

| Camera pregatire

| 2.80|

17.67

14

| Cabinet activitati comerciale

| 2.80|

46.31

15

| Depozitare

| 2.80|

9.25

16

| Grup sanitar

| 2.80|

15.15

17

| Grup sanitar dizabilitati

| 2.80|

6.42

18

| Grup sanitar

| 2.80|

15.14

19

| Coridor

| 2.80|

132.33

20

| Casa scarii

| 2.80|

23.52

S utila demisol propus = 648.44mp


Parter propus:

Spatiu Inaltime Suprafata

(m)

(mp)

| 01

| Camera pregatire informatica

| 3.70 |

18.15

| 02

| Laborator informatica

| 3.70 |

71.06

| 03

| Secretariat

| 3.70 |

23.46

| 04

| Birou director

| 3.70 |

28.51

| 05

| Cancelarie

| 3.70 |

51.58

| 06

| Birou director adjunct

| 3.70 |

17.08

| 07

| Vestiar profesori

| 3.70 |

17.09

| 08

| Oficiu

| 3.70 |

9.50

| 09

| Contabilitate

| 3.70 |

16.96

| 10

| Hol

| 3.70 |

5.44

| 11

| Arhiva

| 3.70 |

10.00

| 12

| Laborator informatica

| 3.70 |

67.29

| 13

| Coridor

| 3.70 |

80.66

| 14

| Grup sanitar dizabilitati

| 3.70 |

16.61

| 15

| Coridor

| 3.70 |

10.00

| 16

| Coridor

| 3.70 |

49.44

| 17

| Grup sanitar profesori

| 3.70 |

16.61

| 18

| Casierie

|     3.70 |

9.88

| 20

| Zona acces profesoral

| 3.70 |

25.55

| 21

| Zona acces elevi

| 3.70 |

10.34

| 22

| Sala de clasa

| 3.70 |

51.22

| 23

| Administratie

| 3.70 |

18.99

| 24

| Depozitare

| 3.70 |

5.90

| 25

| Casa scarii

| 3.70 |

23.52

| 26

| Hol acces curte

| 3.70 |

6.31

S utila parter propus =664.49mp

Etaj I propus:

Spatiu Inaltime Suprafata

(m)

(mp)

| 01

| Laborator chimie

| 3.70 |

70.68

| 02

| Camera pregatire

| 3.70 |

20.91

| 03

| Sala de clasa

| 3.70 |

42.04

| 04

| Sala de clasa

| 3.70 |

57.64

| 05

| Sala de clasa

| 3.70 |

43.56

| 06

| Laborator informatica

| 3.70 |

52.87

| 07

| Sala de clasa

| 3.70 |

52.51

| 08

| Sala de clasa

| 3.70 |

41.33

| 09

| Sala de clasa

| 3.70 |

69.89

| 10

| Gurp sanitar elevi

| 3.70 |

18.07

| 11

| Gurp sanitar elevi

| 3.70 |

17.92


| 12      | Coridor                           |     3.70 |     160.52

| 13      | Cabinet                             |     3.70 |     20.66

| 14_______| Casa scărilor____________________________|_______3.70 |_______24.69

S utila etaj I propus = 693.29mp

Etaj II propus:

Spatiu Inaltime Suprafata

____________________________________________(m)_______(mp)

| 01

| Laborator fizica

|       3.50 |

70.99

| 02

| Sala de clasa

|       3.50 |

68.74

| 03

| Sala de clasa

|       3.50 |

42.04

| 04

| Sala de clasa

|       3.50 |

52.87

| 05

| Sala festiva

|       3.50 |

102.18

| 06

| Sala de clasa

|       3.50 |

41.33

| 07

| Sala de clasa

|       3.50 |

69.89

| 08

| Acces pod/depozitare

|       3.50 |

17.92

| 09

| Coridor

|       3.50 |

155.38

| 10

| Grup sanitar elevi

|       3.50 |

18.05

| 11

| Grup sanitar elevi

|       3.50 |

17.92

| 12

| Casa scarilor

|       3.50 |

24.69

S utila etaj II propus

= 682.00mp

Tronson B

Parter propus:

Spatiu

Inaltime

(m)

Suprafata

(mp)

0

| Acces

|     5.84|

21.07

1

| Acces

|     5.84|

7.80

2

| Biblioteca - imprumut/lectura

|      3.90|

43.94

3

| Materiale curatenie

| variabil|

4.43

4

| Casa scarii

|      3.88|

10.73

5

| Grup sanitar fete

|      3.90|

19.02

6

| Grup sanitar persoane cu handicap

|        3.90|

4.37

7

| Hol

|      3.90|

15.66

8

| Hol

|      3.90|

30.46

9

| Acces liber la raft

|      3.90|

50.18

10

| Sala multimedia/conf./prezentari

|      3.90|

39.74

11

| Hol

|      3.90|

42.10

12

| Sala gimnastica/fitness

|      3.90|

112.06

13

| Vestiar baieti

|      3.90|

17.06

14

| Vestiar baieti

|      3.90|

13.84

15

| Sas

|      3.90|

3.31

16

| Dusuri

|      3.90|

8.71

17

| Dusuri

| 3.90|

8.71

18

| Sas

| 3.90|

3.31

19

| Vestiar fete

| 3.90|

13.84

20

| Vestiar fete

| 3.90|

13.44

21

| Sas

| 3.90|

3.21

22

| Hol

| 3.90|

30.59

23

| Grup sanitar

| 3.90|

30.27

24

| Echipament sportiv

| 3.90|

6.99

25

| Antrenori

| 3.90|

27.94

26

| Hol

| 3.90|

15.74

27

| Grup sanitar baieti

| 3.90|

22.68

28

| Tablou electric, retea

| variabil|

9.24

29

| Casa scarii

| variabil|

5.47

S utila parter propus

=612.4mp

Etaj I propus:

Inaltime

(m)

Suprafata

(mP)

Spatiu

100

| Cabinet profesori

|       2.90|

24.68

101

| Hol

| 2.80|

6.67

102

| Sala de clasa

|       3.90|

44.37

103

| Sas

| 3.84|

10.83

104

| Hol casa scarii

| 4.00|

14.91

105

| Grup sanitar fete

|       3.90|

23.15

106

| Cabinet profesori

l     3.90I

21.69

107

| Sala de clasa

|       3.90|

69.18

108

| Hol

|       3.90|

27.09

109

| Sala de clasa

|       3.90|

48.58

110

| Sala de clasa

|       3.90|

63.70

111

| Hol

|       3.90|

38.82

112

| Cabinet profesori

|       3.90|

21.09

113

| Sala de clasa

|       3.90|

70.01

114

| Hol

|       3.90|

27.87

115

| Sala de clasa

|       3.90|

44.31

116

| Hol

| 3.84|

16.49

117

| Grup sanitar baieti

| 3.84|

22.68

118

| Grup sanitar baieti

|       3.90|

15.37

S utila etaj I propus =611.49mp

Etaj II propus:

Inaltime

(m)

Suprafata

(mp)

Spatiu

200

| Cabinet profesori

|       2.87|

23.99

201

| Sala de clasa

| 4.14|

50.19

202

| Hol

|       3.73|

26.40

203

| Casa scarii

|       3.73|

14.80

204

| Grup sanitar fete

|       3.73|

25.02

205

| Cabinet profesori

|       3.73|

22.16

206

| Sala de clasa

l      3.73I

71.74

207

| Hol

|       3.73|

34.23

208

| Sala de clasa

|       3.73|

48.58

209

| Sala de clasa

|       3.73|

64.30

210

| Hol

|       3.73|

44.17

211

| Cabinet profesori

|       3.73|

22.67

212

| Sala de clasa

|       3.73|

72.83

213

| Hol

|       3.73|

34.43

214

| Sala de clasa

|       3.73|

48.99

215

| Sas

|       3.73|

17.95

216

| Grup sanitar baieti

|       3.73|

25.09

217

| Casa scarii

|       3.73|

15.29

S utila etaj II propus =662.83mp

Mansarda propus:

Spatiu

Inaltime

(m)

Suprafata

(mp)

300

| Sala multifunctionala

|       2.75|

43.98

301

| Hol casa scarii

|       2.75|

36.76

302

| Grup sanitar femei

|       2.75|

14.29

303

| Grup sanitar barbati

|       2.75|

10.31

304

| Hol

|       2.75|

123.28

305

| Sala multifunctionala

|       2.75|

89.11

306

| Asistenti sociali

l      2.75I

35.32

307

| Psihologi

|       2.75|

34.95

308

| Centrul de resurse pt educatie I incluziva Timis

|       2.75|

36.70

309

| Cabinet de consiliere

I psihopedagogica CJRAE Timis

|       2.75|

30.14

310

| Cabinet de consiliere

I psihopedagogica CJRAE Timis       |

2.75|

26.92

311

| Cabinet psihologi

|

2.75|

29.73

312

| Sala multifunctionala

|

2.75|

43.46

313

| Hol casa scarii

|

2.75|

35.76

314

| Grup santar barbati

|

2.75|

11.02

315

| Grup sanitar femei

|

2.75|

14.34

S utila mansarda

propus

=614.96mp

 • 5.2. Necesarul de utilitati rezultate, inclusiv estimari privind depasirea consumurilor initiale de utilitati si modul de asigurare a consumurilor suplimentare

UTILITATI PROPUSE:

Alimentarea cu energie electrica

Este realizata in prezent pe joasa tensiune (JT) din firida de distributie Enel, existenta pe fatada de la str. Savinesti a tronsonului de cladire B. De la aceasta, este racordat prin cablu tabloul general TG, amplasat in atelierul electric de la parter. TG este construit cu celule prefabricate de JT, este uzat fizic si moral si nu mai prezinta siguranta in exploatare. Masura energiei este indirecta, cu contor electronic montat pe tablou.

Puterea aprobata prin avizul de racordare este Pi/Pmsa=65,1/48,8kW (putere instalata/putere maxima simultan absorbita).

Pentru alimentarea cu energie electrica in situatia proiectata, datorita instalarii noilor receptoare de forta (ascensor, chiller, pompe de incendiu) si noii puteri a obiectivului Pi/Pmsa=580/405kW, este necesara montarea unui post de transformare (PT) prefabricat (ce va fi proprietatea consumatorului) in incinta unitatii scolare, la limita de proprietate cu domeniul public. De la PT, prin coloane separate, se vor alimenta:

- sectiunea consumatorilor normali, a tablourilor de distributie TG-A, TG-B;

- sectiunea consumatorilor vitali TDV, a tabloul TG;

- chillerul;

- tabloul AAR al Grupului electrogen Diesel.

De pe sectiunea consumatorilor vitali se alimenteaza:

- grupul pompelor de incendiu;

- ascensorul;

- iluminatul de securitate si de siguranta;

- instalatiile de curenti slabi;

- alti consumatori vitali.

De pe sectiunea consumatorilor normali se alimenteaza:

- iluminatul general interior si exterior;

- circuitele de prize;

- alti consumatori de forta.

Tabloul general TG se va reamplasa intr-o incapere prevazuta cu acces direct din exterior, prin incinta unitatii.

Sursa de alimentare de rezerva a consumatorilor vitali va fi un Grup electrogen (GE) Diesel ce se va amplasa in incinta unitatii de invatamant.

Racordarea noului post de transformare la reteaua de distributie de medie tensiune a operatorului Enel, se va realiza prin Tariful de racordare ce va fi platit de catre beneficiar, catre Enel.

Intrucat solutia de alimentare va fi stabilita cu exactitate prin Fisa de solutie ce va fi elaborata de catre Enel la comanda Beneficiarului, prin prezenta lucrare NU s-au proiectat urmatoarele elemente ale instalatiei de alimentare:

- postul de transformare prefabricat (PT);

- racordul postului de transformare la retea.

Aceste elemente s-au evaluat si s-au cuprins in Devizul general la pozitia

Asigurarea utilitatilor.

In prezenta lucrare s-au proiectat urmatoarele instalatii si retele de joasa tensiune:

- tabloul general de JT al tronsonului A si B: tablou TG-A si TG-B, cu cele doua sectiuni de vitali TV-A si TV-B;

- coloanele de alimentare ale sectiunilor TG, ce sosesc din PT;

- coloana de alimentare directa din PT, a Chillerului;

- instalatiile interioare de iluminat si prize;

- instalatiile de curenti slabi;

- coloana de alimentare directa din PT, a tabloului AAR al Grupului electrogen;

- coloana de alimentare a TDV, de pe iesirea tabloului AAR Grup electrogen;

- instalatiile de legare la pamant, echipotentializare si paratrasnet.

Proiectul stabileste solutiile tehnice si conditiile de realizare pentru:

- instalatii electrice aferente cladirilor ce urmeaza a se reabilita, de la bornele de intrare ale intrerupatorului TG pana la ultimul punct de consum;

- retele electrice subterane de JT exterioare de incinta, de la postul trafo, pana la TG, GE si chiller.

Din tabloul general se vor alimenta tablourile secundare de distributie de la etaje si toate receptoarele de energie electrica aferente cladirii.

In tablou electric general (TG) vor fi montate aparate de masura pentru tensiuni, curenti si lampi de prezenta tensiune.

Se vor lua masuri contra accesului persoanelor neautorizate, in special al copiilor la tablourile electrice prin montarea acestora in incapere special amenajata incuiata cu cheie.

Bransamentul de telecomunicatii (voce date)

In momentul de fata este realizat de la o firdida de bransament amplasat langa cladire.

Nu se propunere refacerea bransamentului telefonic si internet.

Alimentarea cu apa. Avand in vedere faptul ca se propune refacerea tuturor instalatiilor din cladire, si a tuturor retelelor exterioare, se propune si refacerea bransametului actual si inlocuirea caminului de bransament si a tuturor armaturilor din acest camin, robineti, clapete, contor apa. In urma calculelor efectuate pentru numarul de obiecte sanitare rezultate dupa reabilitarea celor doua tronsoane ale cladirii B2, rezulta un debit de calcul pentru apa rece de QAR=2,352 [l/s]. Bransamnetului necesar pentru acest debit este DN50 mm, cu teava PEHD 0 63x3,8; PN 10. Presiunea minima necesara este Hnec=20 [mCA].

Canalizare menajera. Avand in vedere faptul ca se propune refacerea tuturor instalatiilor din cladire, si a tuturor retelelor exterioare, se propune si refacerea racordului actual si inlocuirea caminului de racord. In urma calculelor efectuate pentru numarul de obiecte sanitare rezultate dupa reabilitarea celor doua tronsoane ale cladirii B2, rezulta un debit de calcul pentru canalizarea menajera de Qcmenajer=8,49 [l/s].

Apele pluviale de pe cladire vor fi colectate cu ajutorul jgheaburilor si burlanelor si vor fi deversate in canalizarea exterioara din incinta cu ajutorul tuburilor PVC KG, iar apoi se vor deversa in reteaua de canalizare stradala

INSTALAȚII INTERIOARE PROPUSE:

A. Instalatii electrice

Instalat ii electrice de iluminat normal

Iluminatul interior arhitectural_al holurilor de acces, coridoarelor si caselor de scara a caror arhitectura trebuie pusa in valoare, va fi realizat cu plafoniere, aplice si corpuri adecvate stilului arhitectonic al cladirii. Toate corpuri de iluminat arhitectural vor fi echipate cu lampi fluorescent compacte. Puterea surselor se va alege astfel incat sa se asigure nivelul de iluminare necesar spatiului respectiv (iluminat general, iluminat de evacuare). Spatiile comune prevazute cu tavan casetat se vor echipa cu plafoniere incastrate. Dupa caz, o parte a acestor corpuri de iluminat va fi prevazuta cu kit de emergenta (acumulator, incarcator, invertor).

Comanda iluminatului holurilor si caselor de scara va fi cu intrerupatoare alternative (cap-scara) montate in apropierea usilor de acces de la casa scarilor si salilor de clasa, asigurand comanda din mai multe puncte a aceluiasi circuit de iluminat.

Iluminatul salilor de clasa, laboratoarelor si atelierelor scolare s-a proiectat cu corpuri de iluminat fluorescente cu 4 lampi tubulare fluorescente de 18W, reflector oglindat dublu parabolic, compensate sau cu balast electronic, pentru montaj in tavan casetat.

Se recomanda corpurile de iluminat cu balast electronic ca urmare a faptului ca nu prezinta fenomenul de palpaire, fenomen de palpaire ce duce la oboseala, durata de viata a tuburilor fluorescente comandate de balasturi electronice este mai ridicata, factorul de mentenanta al sursei de lumina are scadere mai mica pe durata de viata a tuburilor fluorescente, eficienta energetica a corpurilor de iluminat echipate cu balast electronic este mai ridicata.

Iluminarea tablei de scris va fi realizata cu minim doua corpuri de iluminat cu cate un tub fluorescent de 58W cu distributie asimetrica a fluxului luminos, temperatura de culoare T=4000 K, indicele de redare al culorilor minim 85%, balast electronic, montate aparent deasupra tablelor pentru scris. Comanda iluminatului tablei va fi de tip local, cu intrerupator montat incastrat, amplasat in apropierea catedrei. Nivelul de iluminat proiectat in salile de clasa corespunde si desfasurarii cursurilor serale (500lx).

Dispunerea corpurilor de iluminat s-a facut uniform pentru suprafata de iluminat.

Pentru obtinerea unui iluminat de calitate s-a urmarit: respectarea nivelelor de iluminare indicate in normativele si standardele de specialitate (NP 061-02, recomandari CIE); evitarea orbirii prin utilizarea corpurilor de iluminat protejate cu gratare de protectie metalice; dispunerea in afara unghiului de vizibilitate directa; realizarea unui iluminat general (care este mai odihnitor decat cel local deoarece nu se pune problema adaptarii permanente a ochiului la nivele de iluminat).

Comanda iluminatului pentru salile de curs va fi realizata in minim doua trepte (50% si 100%), de la intrerupatoarele duble montate in vecinatatea usii de acces in sala de clasa, astfel: o cale a intrerupatorului dublu va aprinde corpurile de iluminat dinspre ferestre, iar cealalta cale va aprinde corpurile de iluminat dinspre peretele opus ferestrelor. Intrerupatoarele de lumina se vor monta in clase la inaltimea H=1,5m de la cota pardoselei finite.

Iluminatul sălilor profesorale s-a proiectat in funcție de arhitectura fiecărei sali, cu plafoniere sau corpuri de iluminat fluorescent pentru montaj in caseta. Sursele vor fi lampi economice compacte sau tuburi fluorescente de 18W cu temperatura de culoare T=4000 K.

Iluminatul in grupurile sanitare

Deasupra oglinzii de la lavoarul din grupurile sanitare se va monta un corp de iluminat fluorescent de 18W alimentat printr-un intrerupator local. Cabinele de WC se vor ilumina indirect prin corpuri de iluminat fluorescente montate pe tavanul baii si direct, prin plafoniere deasupra fiecarei cabine.

Iluminatul spatiilor tehnice (camere tehnice cu tablouri electrice sau echipamante edilitare) se va asigura cu corpuri de iluminat fluorescente de 2x36W, protejate la umezeala si praf, cu balast electronic. Dupa caz, corpurile se vor echipa cu kit de emergenta.

In podul cladirii s-a proiectata iluminat general pentru lucrari de intretinere si verificare a invelitorii, compus din corpuri de iluminat etanse, alimentate prin cabluri CYYF, pozate in tub de protectie electrica de tip metalic.

Iluminatul exterior al platformei adiacente din curtea interioara a unitatii, se va realiza cu proiectoare cu vapori de sodiu de 150W, montate pe cladiri si alimentate prin releu crepuscular sau ceas programator.

Fatadele cladirii se vor ilumina architectural cu proiectoare si corpuri fluorescente sau LED, de tip liniar. Aprinderea va fi asigurata prin releu crepuscular sau ceas programator.

Distributia de iluminat normal se va realize cu cabluri cu intarziere la propagarea flacarii tip CYYF sau similar, montate in tub de protectie electrica ignifug ingropat in perete si tavan. Pe materialele combustibile (stuf, lemn) circuitele vor fi obligatoriu montate in tub de protectie electrica de tip metalic.

Instalații electrice iluminat de siguranța

S-a prevazut iluminat de siguranta si anume:

•  Iluminat pentru continuarea lucrului

 • •  Iluminat de securitate:

 • 1. Iluminat pentru interventii in zonele de risc

 • 2. Iluminat pentru evacuarea din cladire

 • 3. Iluminat pentru circulatie

 • 4. Iluminat impotriva panicii

 • 5. Iluminat pentru marcarea hidrantilor

 • 6. Iluminat de siguranta portabil

S-a proiectat iluminatul de siguranta, alimentat din tabloul TG-TV.

In spatiile birourilor, cancelariei, secretariatului, accesului principal si secundar, s-a proiectat iluminat de siguranta pentru continuarea lucrului, realizat cu corpuri de iluminat cu lampi fluorescente echipate cu chit de emergenta (autonomie in functionare de 3 ore).

In spatiile statiei pompelor de incendiu, camerei tabloului general, camerei liftului, s- a proiectat iluminat de siguranta pentru interventii, realizat cu corpuri de iluminat cu lampi fluorescente protejate la praf si umezeala echipate cu chit de emergenta (autonomie in functionare de 3 ore).

Pentru iluminatul de securitate de evacuare s-au prevazut luminoblocuri LED - 4 W care in cazul caderii alimentarii de baza se vor alimenta de la acumulatorul propriu. Aceste corpuri sunt prevazute sa aiba o autonomie in functionare de 3 ore si sunt alimentate din tabloul TG-TV.

Pe holuri, Iluminatul de securitate pentru circulatie, s-a asigurat prin alegerea

surselor corpurilor de iluminat arhitectural astfel incat sa se obtina nivelul de iluminat necesar prevazut de normativul I7-2011. O parte din aceste corpuri sunt prevazute cu kit de emergenta cu autonomie in functionare de 3 ore si sunt alimentate din tabloul TG-TV.

Pentru intreaga cladire se prevede un iluminat de securitate pentru marcarea hidrantilor, realizat cu corpuri de iluminat tip luminobloc LED - 4 W, alimentate din tabloul TG-TV.

In camera pompelor de incendiu si camera TG s-a prevazut iluminat de securitate portabil prin dotarea cu lampi portabile alimentate la 24 V.

Instalatiideprize

Prizele prevazute in spatiile unitatii de invatamant vor de tip ingropat (sub tencuiala), cu contact de protectie. In spatiile tehnice prizele pot fi montate aparent (pe tencuiala ).

Conform prevederilor din normativul I7-2011 (pct. 5.4.25., 5.4.29.), in salile de clasa prizele se vor monta la H=2m fata de CPF, vor fi de tip special cu obturator si se vor proteja cu disjunctoare diferentiale de 30mA.

Prizele pentru echipamentele de curenti slabi si in mod deosebit cele pentru echipamentee retelei de voce-date, se vor prevedea cu dispozitive locale de protectie impotriva supratensiunilor (tip D). Prizele pentru alimentarea instalatiilor de televiziune in circuit inchis TVCI, vor fi alimentate din circuit distinct. In fiecare sala de clasa s-au prevazut prize pe peretele tablei si pe peretele opus, pentru aparat de proiectie, etc. la inaltimea de 2 m masurata de la cota pardoselei finite. S-a adoptat solutia grupurilor de prize cu aparataj modular. Grupul de prize aferent salilor de clasa cuprinde priza bipolara cu CP de 16A-230V cu obturator mecanic si 2 prize de voce-date RJ45 cat 5e.

Pe holurile etajelor curente se vor monta prize bipolare cu CP pentru curatenie la inaltimea de 2m fata de CPF. Prizele vor fi sub tensiune numai pe perioada utilizarii.

Instalațiile electrice de curenti slabi

S-au proiectat urmatoarele sisteme de curenti slabi:

 • Instalatiile de detectie si semnalizare a incendiilor

 • Sistem de control acces

 • Sistemul de emitere si programare carduri abonati

 • Instalatii electrice de supraveghere la efractie

 • Sistemul de televiziune in circuit inchis (CCTV)

 • Sistem de distributie semnal CATV

 • Sistem de comunicatii voce si date

 • Sistem de adresare publica, sonorizare

 • Sistem de sonerie scolara si ceasoficare.

Descrierea sistemelor de curenti slabi

Instalatiile de detectie si semnalizare a incendiilor

Instalatiile de detectie si semnalizare a incendiilor s-au proiectat si se executa conform normativului I 18/2-02 si reglementarilor tehnice specifice. Echiparea cladirii cu instalatie de semnalizare a incendiilor se realizeaza in vederea asigurarii sigurantei la foc a utilizatorului constructiei, pentru prevenirea incendiilor si interventia in timp util in caz de aparitie a acestora, in functie de categoria de importanta a constructiei, tipul constructiei, nivelul riscului de incendiu (categoria de pericol de incendiu) si destinatia cladirii. Sistemul de detectie si avertizare va fi cu acoperire totala a cladirii (mai putin grupurile sanitare) si va permite localizarea rapida si precisa a unei situatii anormale, afisarea starii elementelor de detectie si transmiterea alarmei.

Sistemul va avea in componenta o centrala de semnalizare incendiu adresabila, redundanta 100%, detectoare de fum adresabile, butoane de semnalizare adresabile si unitati de avertizare opto-acustice pentru incendiu de interior si exterior.

Centrala sistemului de alarmare la incendiu va include un afisaj electronic pentru texte in clar, de mimim 4 linii a 20 de caractere, in limba romana. Sistemul trebuie sa permita salvarea ultimelor 10.000 evenimente si tiparirea lor repetata. Evenimentele salvate vor fi afisate pe ecranul panoului de operare, tiparite pe imprimanta de evenimente, sau citite din memoria centralei printr-o aplicatie software instalata pe un PC. Sistemul va contine o imprimanta pentru tiparirea listei de evenimente.

In cazul unui defect, scurtcircuit sau intrerupere a cablului din sistemul de alarmare la incendiu toate celelelte elemente detectori sau module sunt in continuare pe deplin functionale.

Cablarea sistemului va fi realizata cu cablu pentru sisteme de detectie si semnalizare a incendiilor cu rezistenta la foc E30 rosu ecranat JH (St) H E30 1x2x1 mmp+E.

Sistemul de detectie-avertizare la incendiu va trebui sa realizeze urmatoarele functiuni:

- detectie si semnalizarea inceputului de incendiu;

- pornirea grupului de pompare pentru incendiu;

- aducerea ascensorului la parter, blocarea sa in aceasta pozitie cu usile deschise;

- comanda dispozitivelor de actionare pentru desfumare;

- deblocarea usilor cu acces controlat;

- alarmarea locala si la distanta.

Echipamente de pompare in caz de incendiu

Sistemul de semnalizare a incendiilor pune la dispozitie un contact fara potential pentru comanda de la distanta a pornirii grupului pompelor de incendiu si semnalizeaza starea grupului de pompare (pornit, oprit, defectiune). Oprirea grupulu de pompare se va face doar local, din camera pompelor.

Sistemul de evacuare a fumului la incendiu

Sistemul de semnalizare a incendiilor pune la dispozitie in situatiile de alarma

contacte fara potential pentru comanda la distanta a ferestrelor, trapelor sau ventilatoarelor ce servesc la desfumare. Comanda dispozitivelor se va putea face si manual local, prin butoane speciale in caseta, amplasate langa dipozitiv sau dupa caz la parter, in casele de scara.

Sitemul de deschidere a usilor cu acces controlat

Sistemul de semnalizare a incendiilor va da comanda de deblocare automata a usilor echipate cu control acces, in situatiile de alarma, prin contacte fara potential. Comanda deblocarii se va putea face si manual local, prin butoane speciale in caseta, amplasate langa usa.

Transmiterea mesajului de alarma

Sistemul va semnaliza optic si acustic inceputul de incendiu, asrfel:

- optic pe panoul centralei si prin LED rosu care lumineaza intermitent la detectoarele de fum;

- acustic prin sirenele de interior si exterior si mesaj sonor programat, emis de sistemul de sonorizare;

- la unitatea de pompieri prin semnal transmis pe liniile de telecomunicatii.

Sistemul va asigura continuarea functionalitatii si in cazul defectarii unui detector sau al semnalarii unui defect pe o zona (grupa de detectori/periferice).

Sistem de control acces

Sistemul de control acces va permite intrarea si iesirea persoanelor in anumite zone ale obiectivului pe baza de carduri de proximitate, conform regulior stabilite la nivelul beneficiarului si conform legislatiei in vigoare privind paza unitatilor scolare, oferind securitate marita obiectivului. Restrictionarea sau permisiunea de acces se vor face tinand cont de statutul fiecare utilizator in parte si de dreptul de acces prestabilit.

Punctele de control acces din exteriorul unitatii si cele din interiorul cladirilor vor fi reprezentate pe planurile instalatiilor de curenti slabi.

Sistemul de control acces se va compune din urmatoarele echipamente:

- unitati centrale de control a accesului IP (controllere)

- turnicheti, bariera auto

- cititoare de proximitate

- contacte magnetice

- butoane de cerere iesire

- butoane de iesire de urgenta

- zavoare electromagnetice

- surse de alimentare

- sistem pentru emitere carduri

- chit videointerfon cu display color ;

Interconectarea echipamentelor instalate se va face prin switchuri instalate in rackuri pe fiecare nivel sau, dupa caz, intr-un singur rack. Softurile adecvate sistemului vor fi instalate pe un server iar utilizatorul va putea accesa, configura si modifica parametrii functionali ai sistemului printr-o conexiune LAN, in functie de drepturile acordate de administratorul sistemului de control acces.

Sistemul trebuie sa functioneze online, dar cu control in cazul caderii de tensiune, asa incat tipul si momentul actiunilor de management al accesului sa ramana memorate pentru fiecare usa si sa fie disponibile in continuare.

Datele persoanele prezente pe fluxurile de circulatie, drepturile de acces ale fiecaruia si parametrii specifici fiecarui punct de acces, sunt introduse prin calculator si transmise, in mod automat, dispozitivelor de control al accesului distribuite in cladire.

Prin instalarea sistemului de control acces se realizeazamanagementul intrarilor si iesirilor dintr-o locatie, astfel se permite cunoasterea permanenta a numarului de persoane aflate in incinta unitatii.

Sistemul este conceput sa permita accesul pe anumite zone astfel:

Zona 0: Conducerea scolii, paza, precum si personalul de curatenie si intretinere va avea acces in toate zonele cladirii prin intermediul sistemului de control acces cu cititor de proximitate;

Zona 1: Se permite accesul personalul administrativ prin intermediul unui sistem de control-acces limitat la zonele de birouri;

Zona 2: Se permite accesul elevilor si profesorilor in curtea scolii si cladire prin intemediul unui sistem de control-acces bazat pe turnicheti si bariera auto;

Zona 3: Se permite accesul elevilor cazati la internat si a pedagogilor in dormitoare prin intemediul unui sistem de control acces cu cititor de proximitate;

Zona 4: Se permite accesul profesorilor de specialitate in cabinetele laboratoarelor prin intemediul unui sistem de control acces cu cititor de proximitate;

Zona 5: Se permite accesul tuturor profesorilor in cancelarie prin intemediul unui sistem de control acces cu cititor de proximitate.

Accesul pentru publicul larg se face prin intermediul unui sistem de control acces cu videointerfon amplasat la intrare. Accesul publicului va fi facilitat de personalul administrativ.

Setari predefinite, planificari si program de lucru

I.   Pentru ANGAJATI: trebuie saexiste posibilitatea de definire a perioadelor de

lucru direct pentru fiecare salariat in parte. Toate setarile vor fi realizate exclusiv de catre utilizatorul cu drepturi de administrator al aplicatiei de control acces;

 • II. Pentru ABONATI BIBLIOTECA trebuie saexiste posibilitatea de a memora cu ajutorul cardului de acces, cartile imprumutate si returnate pentru fiecare elev si profesor in parte;

 • III. Pentru ABONATI CANTINA: trebuie sa existe posibilitatea de definire a diverselor tipuri de abonati.

Aplicatia trebuie sa permita gestionarea cardurilor angajatilor si elevilor. Fiecarui angajat sau elev trebuie sai se aloce un card programat cu cod de identificare unic

care are rol si de legitimatie. Cardul trebuie de asemenea sa contina memorate datele personale ale angajatului/elevului, precum si drepturile de acces in vederea identificarii pontarilor (pentru angajati) sau acceselor (pentru elevi).

Utilizarea sistemului prezinta urmatoarele avantaje:

- Ofera siguranta elevilor, personalului angajat cat si a vizitatorilor, limitand accesul persoanelor neautorizate;

- Asigura securitatea bunurilor si informatiei prin limitarea accesului la zonele unde se afla echipamente, materiale sau informatii valoroase;

- Pastreaza un istoric al evenimentelor ce poate fi utilizat ulterior;

-Permite accesul cadrelor didactice in cabinetel laboratoare si depozite de material didactic de specialitate, prin cititor de proximitate;

-Permite accesul cadrelor didactice in cancelarie prin cititor de proximitate.

Accesul pentru publicul larg se va face prin intermediul unui sistem de control acces cu videointerfon amplasat la intrarile stabilite. Accesul va fi controlat si de personalul de paza.

Conducerea scolii, personalul de paza, precum si personalul de curatenie si intretinere, va avea acces in toate zonele prin intermediul sistemului de control acces cu cititor de proximitate.

Setarile predefinite pentru angajati vor da posibilitatea de stabilire a dreptului de acces pe baza planificarii si programului de lucru, pentru fiecare salariat in parte. Toate setarile vor fi realizate exclusiv de catre utilizatorul cu drepturi de administrator al aplicatiei de control acces.

Sistemul de control acces va fi interfatat cu cel de semnalizare a incendiilor, astfel ca usile echipate cu acces controlat vor fi deblocate automat in situatiile de alarma la incendiu. Comanda deblocarii se va putea face si manual local, prin butoane speciale in caseta, amplasate langa usa. Aceste butoane sunt componente ale sistemului de detectie si semnalizare a incendiilor.

Sistemul de emitere si programare carduri abonati

Cardurile pentru accesul controlat in incinta si in cladiri se vor emite in unitate, cu echipamente specializate. In compunerea sistemului intra: scanerul, imprimanta si programatorul de carduri. Principalele caracteristici ale sistemului de emitere carduri sunt:

-Introducerea datelor in memoria cardului trebuie sa se faca cat mai usor: preferabil datele personale sa poata fi introduse prin scanarea cartii de identitate;

-Odata cu inregistrarea datelor pe card, se va face si tiparirea color a cardului; -Scanerul, imprimanta si programatorul de carduri trebuie sa fie conectate la un calculator;

-Software-ul pentru emitere carduri si ngestiune a bazei de date se va achizitiona odata cu echipamentele.

Instalatii electrice de supraveghere la efractie

Pentru instalatia de efractie au fost prevazute detectoare de miscare in infrarosu in fiecare salade clasacat si pe holuri si in incaperile cu risc mare de intruziune. Toate aceste detectoare de miscare se vor lega la centrala antiefractie situatala parter. De asemenea sau prevazut contacte electromagnetice si tastaturi la usile de acces, precum si sirene de alarmare interioarasi exterioara. Circuitele se executacu cabluri speciale montate pe patul de cabluri metalic pentru distributia generala si protejate in tuburi de protectie montate ingropat sub tencuiala sau in tavanul fals. La postul de paza permanent s-a prevazut buton de panica si PC complet echipat.

Cablarea se va realiza cu cablu LiYCY 6x0,22 mmp sau similar.

Sistemul de televiziune in circuit inchis (CCTV)

Pentru cresterea nivelului de securitate a bunurilor si persoanelor, s-a prevazut un sistem de televiziune in circuit inchis care va supraveghea 24 de ore pe zi interiorul si exteriorul cladirilor si punctele de acces in cladiri. Se vor monta camere video profesionale de exterior si interior cu infrarosu, care transmit imagini la monitoare. Sistemul s-a prevazut cu posibilitarea inregistrarii digitale si memorarii imaginilor cu ajutorul unor inregistratoare video digitale (DVR).

Sistemul de supraveghere video este compus din: DVR, camere video de interior, camere video de exterior cu infrarosu si camere video Speed Dome.

Vizionarea imaginilor se poate face de la orice computer legat la reteaua de comunicatii interna, pe baza dreptului de acces.

Sistemul de supraveghere video trebui sa asigure pastrarea inregistrarilor video pentru o perioada de minim 30 zile, dupa care acestea vor fi suprascrise de inregistrari noi. De asemenea, sistemul trebuie sa poata realiza pastrarea anumitor secvente pentru o perioada nedeterminata de timp prin marcarea acestora sau exportarea acestor imagini. Volumul inregistrarilor video pastrate si pe perioada de suprascriere nu va fi restrictionat decat de spatiul de stocare disponibil in cadrul sistemului.

Acces la baza de imagini: inregistrarea imaginilor se face pe hard-disk (HDD) intr- un sistem de fisiere care permite securizarea informatiilor si indexarea acestora. Accesul la imaginile inregistrate se face in functie de data, ora si amplasamentul camerei. Pentru a usura cautarea, sistemul marcheaza zilele in care au fost efectuate inregistrari.

Sistem de distributie semnal CATV

Pentru distribuirea in scop educational si informativ a programelor TV in unitatea scolara, s-a proiectat un sistem CATV intern avand structura:

- Amplificatoare de semnal de interior;

- Splitter-e cu 4 si 8 cai;

- Prize, tip gama aleasade beneficiar pentru intreg imobilul;

- Atenuatori;

- Cablu de semnal TV.

Cablul se pozeaza pe podul de cablu comun al instalatiilor de curenti slabi. Pe traseele terminale, pana la prize, cablul se monteaza ingropat, protejat in tub PVC.

Principala cerinta a sistemului este transmisia semnalului in conditii de minime

distorsiuni si pierderi. Pentru aceasta, fiecare tronson de cablu va fi masurat si adus la parametrii optimi pentru transmisie.

Sistem de comunicatii voce si date

In cladirile unitatii, s-a proiectat o retea structurata de voce-date cu topologie de tip stea cu noduri secundare, compusa din:

- echipamente active de comunicatie (router, swich, centrala telefonica digitala);

- cabluri (patch cord-uri) de calculatoare cu conectori RJ45;

- cabluri (patch cord-uri) de telefoane cu conectori RJ11 si/sau RJ45;

- panouri de conectare (patch panel-uri);

- rack-uri;

- cabluri FTP

- prize FTP (RJ45, RJ11).

Infrastructura de comunicatii date va fi capabila sa sustina transmisiuni digitale la peste 1000Mbps pe distante de pana la 90 m in conditii de foarte buna calitate. Sistemul se va putea utiliza si in viitor in cazul migrarii la o tehnologie mai performanta, cu minim de investitie.

Echipamentele se vor amplasa in puncte de maxima concentrare a utilizatorilor si din care se asigura traseele cele mai scurte catre acestia. La parter se va monta un router cu management de unde se va asigura distributia in toata cladirea prin noduri secundare. Toate elementele de conectica si cablurile sunt de categoria Cat. 5 FTP (LSZH), in conformitate cu cerintele standardelor actuale de cablare structurata date EIA/TIA-568-B, ISO-11801 si EN 50173. Dulapurile cu echipamente trebuie sa fie conectate printr-un cablu de masade 16 mmp la panoul electric cel mai apropiat.

Solutia la nivelul fiecarui nod secundar va avea la randul ei o topologie de tip stea, avand in centru dulapul de conexiuni si repartitie, iar in varfuri prizele de telecomunicatii pentru terminalele date si voce. Se mentioneaza ca patch-cord-urile ce vor fi utilizate pentru conectarea terminalelor tip date la prize nu trebuie sa depaseasca 3 m. Prizele din zonele de lucru sunt conectate prin cabluri FTP la patch panel-urile de pe nivel. De aici, dupa dorinta, sunt cuplate prin patch-cord-uri la router-e pentru utilizatorii de date (calculatoare) sau la patch-paneluri Cat 5 Voice, pentru utilizatorii de voce (telefonie). Orice legatura se poate modifica sau adauga fara afectarea sistemelor informatice sau de telefonie.

Sistem de adresare publica, sonorizare

Sistemului de sonorizare proiectat va fi compus din: mixere cu amplificator de putere, incinte acustice de interior si exterior, consola cu microfoane. Va fi posibila selectarea de zone pentru anunțuri (de ex. elevi - sali de clasa, laboratoare si holuri; cadre didactice - cancelarie, cabinete; personal tehnic - ateliere, camere tehnice).

Avantajele introducerii sistemului:

 • •    Permite difuzarea de muzica/anunturi in pauza dintre ore;

 • •    Anunta sfarsitul sau inceputul orelor;

 • •    Salveaza vieti umane, prin avertizarea si evacuarea rapida si

eficienta a persoanele aflate in cladire, in caz de incendiu, cutremur ori alta situatie de criza, conform normelor obligatorii.

Sonorizarea trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

Sunetul sa fie clar si inteligibil;

•    Acoperirea sa fie optima, sunetul sa se auda uniform in tot spatiul.

Instalatia trebuie sa permita impartirea pe zone, pentru o comunicare diferentiata. In zona administrativa de exemplu, (cancelarie, contabilitate etc.) nu se vor difuza aceleasi mesaje ca in zona publica (holuri si sali de clase).

Deosebit de util si accesibil, sistemul de sonorizare este de real ajutor cadrelor didactice si elevilor. In plus, conectat la sistemul de supraveghere si incendiu, permite alertarea rapida si salveaza viata elevilor si cadrelor, in situatii de criza.

Sistem sonerie scolara si ceasoficare

Se va instala un sistem automat de sonerie scolara, cu programator orar, cu anuntare atat in exterior cat si in interior.

Se va instala un sistem de ceasoficare sincronizat, cu ceas principal (master) in cancelarie si ceasuri secundare pe holuri in interior.

Ceasul vechi existent in exterior pe cladirea tronsonului A deasupra usii de acces din curte, se va reconditiona si eventual se va integra in sistemul de ceasoficare, dupa evaluarea de catre specialisti, daca este cazul.

Instalatii legare la pamant de protectie si paratrasnet

Conform normativului I7- 2011 si a rezultatelor calculelor de evaluare a riscului, s- a prevazut instalatie de protectie impotriva loviturilor de trasnet, pe cladiri. Instalatia este formatadin:

- Captator tip PDA (dispozitiv de descarcare in avans) montat pe un catarg fixat pe structura acoperisului tronson A

- 3 coborari la priza de pamant, contor de descarcari, piese de separatie

- Priza de pamant comuna pentru paratrasnet si protectie electrica.

Priza de pamant va avea rezistenta de dispersie Rd < 1 Ohm si va fi executata ingropat pe un contur ce urmeaza forma cladirilor, la distanta prevazuta de normative fata de constructiile existente si proiectate si in functie de posibilitatile din teren.

Priza de pamant se va realiza cu electrozi orizontali din banda OlZn 40x4 mm ingropati la 0,5 m fata de CTS si electrozi verticali tip tarus profilati sau din teava cu diametrul de 2,5” si lungimea de 3m.

La priza de pamant se vor lega direct toate coborarile instalatiei de paratrasnet si toate tablourile electrice principale.

Pentru reducerea riscului de incendii, explozii si socuri electrice atat in interiorul spatiilor cladirii cat si in exterior se vor executa legaturi de echipotentializare. Legatura pentru egalizarea potentialelor se va realiza prin conectarea la pamant a conductelor metalice de apa, incalzire, fluide tehnologice, gaze, de stins incendiul, ventilare-climatizare, canalizare, a maselor metalice ale echipamentelor, armaturilor si altor elementele metalice ale constructiei, etc.

In tablourile electrice de distribuție a energiei electrice se vor monta descarcatoare de supratensiune.

B. Instalatii sanitare

Alimentarea cu apa se va realiza din bransamentul propus spre refacere al cladiri.

Instalatia de apa rece si calda din bai si de la celalalte puncte de consum a cladirii se va demonta si se va reface in totalitate. In functie de natura lor, obiectele sanitare rezultate in urma demontari instalatiei sanire se vor transporta la centrele de reciclare autorizate.

Instalatiile sanitare interioare cuprind:

- Instalatii sanitare de apa rece si calda menajera

- Instalatii de canalizare a apelor uzate menajere

- Instalatii de canalizare a apelor pluviale

- Instalatia de hidranti interiori

Referitor la echiparea cu obiecte sanitare , se prevad:

- lavoare din portelan sanitar, monocolor, montate pe console,echipate cu ventil de scurgere, sifon, robineti de colt, baterie amestec cu racord de stative inclusiv accesoriile (etajera, oglinda, portprosop, ).

 • - vase de closet din portelan sanitar cu rezervor de spalare montat la semiinaltime, inclusiv robinet de colt, capac, rama, porthartie;

 • - pisoare din portelan sanitare cu spalare prin picurare;

 • - cadite de dus din tabla sau acrilice echipate cu baterii de dus, suport tija reglabila pe verticala pentru para de dus, ventil si racord flexibil pentru scurgere.

 • -  sifoane de pardoseala din polipropilena cu grila din inox;

 • - spaltoare din inox cu picurator, montate pe console,echipate cu ventil de scurgere, sifon, robineti de colt, baterie amestec cu racord de stative.

 • - uscatoar de maini cu carsaca de inox, cu o grosime de 1,5 mm rezista la cele mai puternice socuri mecanice.) , actionare automata cu senzor, cap mobil inox (se poate folosi si pentru uscarea parului).

Obiectele sanitare si accesoriile se vor prinde pe pereti prin intermediul diblurilor conexpand din otel si a suruburilor de fixare. Si vor avea urmatoarele caracteristici: Baile vor avea obiecte sanitare rezistente la vandalism (vase WC, lavoare, cismele de apa, pisoare, uscatoare de maini)

Instalatii de apa rece si calda menajera

Conductele de distributie orizontala de apa rece, apa calda menajera si recirculare apa calda menajera se vor monta la nivelul tavanului demisolului in tronsonul de cladire A, si la nivelul tavanului parterului in tronsonul de cladire B, se vor masca corespunzator, se vor izola si se vor fixa cu bratari de prindere.

Pe verticala se vor face coloane locale in zona grupurilor sanitare.

Conductele vor fi din teava de cupru, cu izolatie de 9 mm.

Alimentarea cu apa calda menajera si recirculare apa calda menajera a consumatorilor se va face de la punctul termic zonal, amplasat in demisolul tronsonului de cladire A.

Materialul ales pentru executarea instalatiilor de apa rece si calda menajera este teava de cupru, pentru care se asigura o durata de utilizare a instalatiilor de 50 ani.

La baza proiectarii instalatiilor sanitare interioare stau planurile de arhitectura a cladirii, cu pozitionarea grupurilor sanitare si al obiectelor sanitare. Dotarea cu obiecte sanitare a cladirii s-a facut conform STAS 1478.

Debitele de calcul pentru dimensionarea instalatiei interioare de alimentare cu apa rece sau calda, se stabilesc cu ajutorul echivalentilor de debit ai armaturilor obiectelor sanitare .

Prin echivalentul de debit al unei armaturi se intelege raportul dintre debitul specific al armaturii respective si debitul specific al unui spalator considerat ca unitate de echivalent de debit :

e=qs/qsu

Dimensionarea conductelor de alimentare cu apa rece si calda consta in stabilirea diametrului fiecarei portiuni de conducta si a marimii presiunii necesare pentru asigurarea cu apa a tuturor consumatorilor sau in stabilirea diametrelor conductelor in functie de presiunea disponibila.

Pentru dimensionarea instalatiei e necesar sa se cunoasca debitul de apa care va circula prin fiecare sectiune a instalatiei.

qc=a x b x c x CE [l/s] unde:

 • - E = suma echivalentilor de debit;

 • - a=coeficient adimensional care depinde de regimul de functionare si are valoarea 0,15 pentru un regim de functionare de 24 h;

 • - b= 1.0 coeficient de debit ce depinde de felul conductelor de alimentare;

 • - c= 1.8 coeficient determinat de destinatia cladirii;

Traseele retelelor interioare de apa si canalizare au fost alese astfel ca sa se asigure accesul persoanelor care folosesc obiectele precum si a celor care le intretin.

Echiparea grupurilor sanitare cu obiectele sanitare si accesoriile necesare s-a facut in conformitate cu normele in vigoare, in functie de specificul incaperilor.

Pentru a diminua pe cat posibil consumul de energie pentru producerea apei calde si pentru a preintampina risipa se vor monta baterii cu consum redus de apa cu temporizare.

Baile si grupurile sanitare au fost proiectate pentru a permite utilizarea obiectelor sanitare atat de catre persoanele aflate in fotoliul rulant - bai la nivelul parterului - cat si de catre persoanele fara handicap locomotor.

Materialele si obiectele sanitare prevazute pentru instalatiile sanitare vor avea caracteristicile prevazute de standardele si legislatia in vigoare si vor fi agrementate tehnic.

Instalatii de canalizare a apelor uzate menajere

Sistemul conductelor de legatura la obiectele sanitare, coloanele si conductele colectoare orizontale se vor executa din tuburi si racorduri speciale din polipropilena ignifuga PP, imbinate prin mufe si garnituri de cauciuc.

Evacuare apelor uzate de la laboratoarele de chimie vor fi din tuburi de gresie ceramica si vor fi trecute printr-un neutralizator inainte de a fi evacuate la reteaua de canalizare din incinta.

Coloanele de canalizare menajera si pluviala se vor masca conform detaliilor de arhitectura. Ventilarea coloanelor de canalizare menajera se face prin aerisitoare cu membrana, montate la capatul coloanelor prelungite cu 0,5 - 1.00 m deasupra racordului ultimului consumator. Pe fiecare coloana de scurgere se vor monta piese de curatire, amplasate la 60^80 cm de la pardoseala finita.

Conductele de canalizare vor fi prinse de pereti cu ajutorul bratarilor metalice cu garnitura de cauciuc si cu diblu si surub. Conductele montate ingropat in pamant sub cota 0,00 se vor amplasa pe un pat de nisip de 10 cm si se vor executa din PVC KG. La trecerea conductelor prin golurile executate in pereti sau plansee, golurile se vor etansa.

Instalatii de canalizare a apelor pluviale

Apele pluviale de pe cladire vor fi colectate cu ajutorul jgheaburilor si burlanelor si vor fi deversate in canalizarea exterioara din incinta cu ajutorul tuburilor PVC KG, iar apoi se vor deversa in reteaua de canalizare stradala.

Instalatia de hidranti:

Instalatia de hidranti interiori va fi refacuta in totalitate: se prevad hidranti de perete montati conform traseului proiectat si normativului I 9 cu presiunea la teava de minim 4 bar.

Furtunul de refulare folosit va fi plat, tip „ C ” - 50 mm.

Ajutajul folosit va fi Q.3 mm, cu presiunea disponibila la ajutaj de 4 bar.

Numarul de hidranti de incendiu interiori s-a determinat tinand seama de numarul de jeturi in functiune simultane care trebuie sa atinga fiecare punct combustibil din interiorul cladirii si de raza de actiune a hidrantului conform " Normativ pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor de stingere a incendiilor, Indicativ NP 086-05 ” si STAS L478 - 90.

Astfel cladirea se incadreaza la categoria cladiri de invatamant, cu volum mai mic de 25000 mc, avand in functiune simultana L jet de q =2,5 l/s cu lungimea jetului compact de 6

m.

Se vor monta L6 hidranti interiori, cite doi pe fiecare nivel al fiecarui tronson de cladire.

Hidrantii vor fi complet echipati cu cutie, robinet de hidrant, furtun Dn 50, L=20m, ajutaj L3 mm. Cutiile hidrantilor vor fi prevazute cu usa. Usile cutiilor trebuie sa se deschida cu minim L700 pentru a permite furtunului sa fie miscat liber in toate directiile. Acestia vor fi alimentati prin conducte din otel zincat pozate aparent sau mascate in elementele de finisaj. Hidrantii vor fi montati impreuna cu furtune si tevi de refulare intr-o

cutie metalica conform STAS 3081 aparent si marcat conform STAS 2971/I. Pe conductele de hidranti se vor monta un racord care alimenteaza cu apa rece pentru a asigura circulatia apei in instalatie.

Pentru ca in orice moment sa poata fi cunoscuta presiunea, se recomanda montarea unui manometru pe coloanele hidrantilor.

Avand in vedere ca reteaua de alimentare cu apa municipala nu satisface conditiile de debit si presiune pentru stingerea incendiului, se va monta un grup de pompare pentru ridicarea presiunii in retea si o rezerva de apa intangibila pentru stins incendiul.

Hidrantii interiori se pot monta ingropat, marcandu-se conform STAS 297/1.

C. Instalatii termice

Instalatia de incalzire va fi alimentata cu agent termic de la punctul termic de zona amplasat in demisolul tronsunului de cladire A.

Pentru a se putea asigura climatizarea celor mai defavorizate zone ale cladirii se va amplasa un chiller in apropierea tronsonului de cladire B si se vor amplasa in interiorul cladirii, in mansarda tronsonului de cladire B si in etajul 2 al tronsonului de cladire A, ventiloconvectori carcasati de tavan si de parapet.

Se propune pentru instalatia de incalzire-racire:

- Inlocuirea in totalitate a distruibuitiei agentului termic pentru incalzire

- Inlocuirea tuturor corpurilor de incalzire si a legaturilor la acestea

- Preverea unui reglaj asigurat cu ajutorul robinetelor cu cap termostatat

- Montare ventiloconvectori la ultimul nivel al celor doua tronsoane de cladire

Distribuita agentului termic se va realiza cu teava de otel izolata cu izolatie de 9mm

Circuitele care alimenteaza radiatoarele se vor realiza din teava de otel si vor fi pozate la nivelul tavanului si in tavanul fals, cele de la nivelul tavanului se vor masca.

Nu este permisa strapungerea stalpilor sau grinzilor de rezistenta.

Pe plan vertical se vor realiza coloane de distributie, iar orizontal la nivelul fiecarui etaj se vor monta distribuitor-colectoare pentru a se realiza distributia la radiatoare cu teava cupru moale la colac, preizolata, pozata in sapa.

Racordul conductelor la distribuitor-colectoare si la radiatoare se va face printr-o imbinare demontabila ( robinet cu olandez ). Armaturile vor fi montate astfel incat sa fie usor accesibile pentru manevrare, revizii si control. La trecerile prin pereti si plansee, conductele instalatiei interioare de incalzire vor fi prevazute cu tevi de protectie.

Alimentarea ventiloconvectorilor pentru racirea spatiilor de la ultimul nivel al celor doua cladiri se va face cu teava de hotel, izolata, si se va poza in tavanul fals al ultimului nivel al celor doua cladiri.

Corpurile de incalzire vor fi radiatoare din otel si se vor amplasa conform planselor.

Radiatoarele sunt din otel cu inaltimea totala de 600 mm, cu lungime variabila

intre 400-2000 mm, prinse cu suporti de perete si vor fi echipate cu robineti cu cap termostatat, robinet dublu reglaj pe tur, robinet dublu reglaj pe retur si robinet manual de aerisire.

Aerisirea sistemului se face prin intermediul aerisitoarelor automate montate la capetele coloanelor si pe distribuitor-colectoare, si prin robinetii manuali de aerisire montati pe fiecare corp de incalzire.

Golurile care vor rezulta in urma montarii traseelor de instalatii se vor izola cu tuburi din spuma PE.

Corpurile de racire vor fi ventiloconvectoare carcasate de tavan si parapet si se vor amplasa conform planselor.

 • 5.3. Durata de realizare si etapele principale corelate cu datele prevazute in graficul orientativ de realizare a investitiei, detaliat pe etape principale

  An

  Anul 1

  Anul 2

  Lună

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  1fl

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  Documentația pentru avizarea lucrărilor de intervenții, studii de teren si proiect tehnic inclusiv autorizația de construcție

  Comisioane, cote, taxe

  Cheltuieli diverse si neprevăzute

  Organizarea de șantier

  Consultanta

  Asistența tehnică

  Predare amplasament pentru executarea lucrării

  Asigurarea utilităților necesare obiectivului

  Amenajarea terenului

  - demolări, desfaceri structuri existentente

  Demontări, desfaceri Tronson A

  Arhitectura. Tronson A

  Fațada Tronson A

  Demontări, desfaceri Tronson E

  Rezistenta Tronson B

  Arhitectura Tronson

  B

  Fațada Tronson B

  Instalații electrice interioare si curenti sla bi Tronson A

  Instalații electrice interioare si curenti sla bi Tronson B

  Instalații sanitare interioare

  Instalații incendiu

  Instalații termice

  Instalații răcire

  Echipamente

  Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

  Recepția construcției la terminarea lucrărilor

 • 5.4. Costurile estimative ale investitiei: - costurile estimate pentru realizarea investitiei, cu luarea in considerare a costurilor unor investitii similare; - costurile estimative de operare pe durata normata de viata/amortizare a investitiei.

Devizul general

Proiectant,

S.C. VIZ CONSTRUCT SPECIALIST S.R.L.

DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investiții

LUCRARI DE INTERVENTII LA REABILITARE CONSTRUCTII, INSTALATII SI UTILITATI CLADIRE SCOALA GRUP SCOLAR EMANUIL UNGUREANU , CLADIRE P+2E

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fără TVA

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

237,085.00

45,046.15

282,131.15

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0.00

0.00

Total capitol 1

237,085.00

45,046.15

282,131.15

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2.1

Alimentare cu energie electrica

286,027.00

54,345.13

340,372.13

2.2

Alimentare cu apa

146,000.00

27,740.00

173,740.00

2.3

Canalizare

54,000.00

10,260.00

64,260.00

Total capitol 2

486,027.00

92,345.13

578,372.13

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

0.00

0.00

0.00

3.1.1. Studii de teren

0.00

0.00

0.00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

3.1.3. Alte studii specifice

0.00

0.00

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

0.00

0.00

3.3

Expertizare tehnică

0.00

0.00

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

0.00

0.00

3.5

Proiectare

48,662.10

9,245.80

57,907.90

3.5.1. Temă de proiectare

0.00

0.00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

28,800.00

5,472.00

34,272.00

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

0.00

0.00

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

5,462.10

1,037.80

6,499.90

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție

14,400.00

2,736.00

17,136.00

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

3.7

Consultanță

0.00

0.00

0.00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0.00

0.00

3.7.2. Auditul financiar

0.00

0.00

3.8

Asistență tehnică

175,642.62

32,536.10

203,778.72

3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului

4,400.00

0.00

0.00

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

0.00

0.00

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

0.00

0.00

3.8.2. Dirigenție de șantier

171,242.62

32,536.10

203,778.72

Total capitol 3

224,304.72

41,781.90

261,686.62

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

11,709,340.00

2,224,774.60

13,934,114.60

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

182,958.00

34,762.02

217,720.02

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

1,268,687.00

241,050.53

1,509,737.53

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0.00

0.00

4.5

Dotări

3,398,987.00

645,807.53

4,044,794.53

4.6

Active necorporale

564,290.00

107,215.10

671,505.10

Total capitol 4

17,124,262.00

3,253,609.78

20,377,871.78

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

111,307.70

21,148.46

132,456.17

5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

85,621.31

16,268.05

101,889.36

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

25,686.39

4,880.41

30,566.81

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

139,711.34

0.00

139,711.34

5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

63,505.16

0.00

63,505.16

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

12,701.03

0.00

12,701.03

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

63,505.16

0.00

63,505.16

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

0.00

0.00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

3,614,335.74

686,723.79

4,301,059.54

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

34,700.00

6,593.00

41,293.00

Total capitol 5

3,900,054.79

714,465.25

4,614,520.05

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

6.2

Probe tehnologice și teste

0.00

0.00

Total capitol 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL

21,971,733.51

4,147,248.21

26,114,581.72

din care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

12,701,031.31

2,413,195.95

15,114,227.26

Necesarul de utilități rezultate în situația executării lucrărilor de modernizare propuse:

Existente:

 • - Energie electrică;

 • - Telecomunicații (telefonie, internet, etc.);

 • - Apa si canal;

- Termoficare;

In vederea inceperii lucrarilor de reabilitare, nu este necesara realizarea unui bransament tip "organizare de santier". Avand in vedere remodelarea si schimbarea destinatiei spatiilor, conform proiectelor de executie ale instalatiilor electrice, puterea simultan absorbita a imobilului se va mari. Se va monta un bloc de masura BMPT, pentru contorizare generala, de la care va fi alimentat tabloul general de distributie TGD.

Se estimează că vor fi obținute următoarele valori ale consumurilor de utilități:

Obiectul

Reabilitare clădire Grup Școlar Emanuil Unqureanu

Consum estimat apa rece

Consum estimat energie termica

Consum estimat energie electrica

Creștere 66%

Scădere 35%

Creștere 40%

Estimarea privind depasirea consumurilor initiale de utilitati

Consumul de apa potabila al tronsoanelor de cladire A si B ale corpului B2:

- media pe o luna, pentru anul 2010 ( rezultat din facturi ) a fost de 1455 mc, iar

consumul total anual a fost de 17465 mc;

- media pe o luna, pentru anul 2011( rezultat din facturi ) a fost de 1500 mc, iar consumul total anual a fost de 18002 mc;

- media pe o luna, pentru anul 2012 ( rezultat din facturi ) a fost de 1359 mc, iar consumul total anual a fost de 16307 mc;

Consumul de apa potabila preconizat in urma reabilitarii cladirii va fi de 2266 mc pe luna, iar consumul total anual preconizat va fi de 27192 mc, datorita faptului ca in urma reabilitarii cladirilor, acestea vor fi dotate cu grupuri sanitare si vestiare conform standardelor in vigoare.

In consecinta, se preconizeaza ca, consumul de apa rece va creste cu 66%.

Consumul de energie termica al tronsoanelor de cladire A si B ale corpului B2: - media pe o luna, pentru anul 2010 ( rezultat din facturi ) a fost de 240,33 Gcal, iar consumul total anual a fost de 1442 Gcal;

- media pe o luna, pentru anul 2011 ( rezultat din facturi ) a fost de 300,83 Gcal, iar consumul total anual a fost de 1805 Gcal;

- media pe o luna, pentru anul 2012 ( rezultat din facturi ) a fost de 276,33 Gcal, iar consumul total anual a fost de 1658 Gcal;

Datorita faptului ca se vor termoizola placile pe sol ale celor doua tronsoane de caldire, A si B, ale corpului de cladire B2, datorita faptului ca se va reface in totalitate mansarda tronsonului de cladire B si aceasta mansarda va fi termoizolata corespunzator cu standardele si normativele in vidoare, si datorita faptului ca se vor inlocui ferestrele actuale cu fereste termoizolante etanse, cu un grad de termoizolare mult superior, consumul anual de energie termica se preconizeaza ca va scadea cu 35% fata de media anilor 2010, 2011 si respectiv 2012.

Consumul de energie electrica al tronsoanelor de cladire A si B ale corpului B2: - media pe o luna, pentru anul 2010 ( rezultat din facturi ) a fost de 16036 kw h, iar consumul total anual a fost de 192440 kw h;

- media pe o luna, pentru anul 2011( rezultat din facturi ) a fost de 13080 kw h, iar consumul total anual a fost de 156961 kw h;

- media pe o luna, pentru anul 2012 ( rezultat din facturi ) a fost de 13610 kw h, iar consumul total anual a fost de 163324 kw h;

Consumul de energie electrica preconizat in urma reabilitarii cladirii va fi de 19054 kw h pe luna, iar consumul total anual preconizat va fi de 228648 kw h, datorita faptului ca in urma reabilitarii cladirilor, acestea vor fi dotate cu grupuri sanitare si vestiare conform standardelor in vigoare.

In consecinta, se preconizeaza o crestere a energiei electrice ca urmare a dotarii cu ascensoare, chillere, pompa de incendiu pe deoparte, dar si o scadere in consum datorata corpurilor de iluminat. Rezulta o crestere a energiei electrice cu 40%.

Costurile estimative de operare pe durata normată de viață/amortizare a investiției :

An

Cheltuilei utilitati energie electrica

Cheltuieli utilitati apa, canal

Cheltuieli utilitati deseuri

Cheltuieli de personal

Cheltuieli cu serviciile de curatenie (personal propriu)

Cheltuieli intretinere periodica

Cheltuieli cu incalzirea

Total cheltuieli

RON

RON

RON

RON

RON

RON

RON

RON

2019

130329.4

99794.64

12096

4263840

124800

0

423484

5054344

2020

131632.7

100792.6

12216.96

4306478

126048

0

427718.8

5104887

2021

132949

101800.5

12339.13

4349543

127308.5

0

431996

5155936

2022

134278.5

102818.5

12462.52

4393039

128581.6

8991

436316

5216487

2023

135621.3

103846.7

12587.15

4436969

129867.4

0

440679.1

5259571

2024

136977.5

104885.2

12713.02

4481339

131166.1

0

445085.9

5312166

2025

138347.2

105934

12840.15

4526152

132477.7

0

449536.8

5365288

2026

139730.7

106993.4

12968.55

4571414

133802.5

9356.071

454032.2

5428297

2027

141128

108063.3

13098.23

4617128

135140.5

0

458572.5

5473130

2028

142539.3

109143.9

13229.22

4663299

136491.9

0

463158.2

5527862

2029

143964.7

110235.4

13361.51

4709932

137856.8

0

467789.8

5583140

2030

145404.3

111337.7

13495.12

4757031

139235.4

9735.965

472467.7

5648708

2031

146858.4

112451.1

13630.08

4804602

140627.8

0

477192.4

5695361

2032

148327

113575.6

13766.38

4852648

142034

0

481964.3

5752315

2033

149810.2

114711.4

13904.04

4901174

143454.4

0

486783.9

5809838

2034

151308.3

115858.5

14043.08

4950186

144888.9

10131.28

491651.8

5878068

 • 5.5. Sustenabilitatea realizarii investitiei:

 • a) impactul social si cultural

Obiectivu l general al Programul ui Operational Regional 2014-2020 ii constituie creterea competitivitatii economice i imbunatatirea conditiilor de viatii ale comunitiitilor locale i regionale prin sprijinirea dezvoltiirii med iului de afaceri, a cond itiilor infrastructurale i a serviciilor, care sii asigure o dezvoltare sustenabilii a regiunilor, capabile si gestioneze in mod eficient resursele, sii valorifice potentialul !or de inovare i de asimilare a progresul ui tehnologic.

Pentru atingerea obiectivelor specifice ale acestei prioritati de investitie sunt avute in vedere realizarea urmiitoarelor tipuri de investitii: constructia/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii educationale pentru invatiimantul profesional si tehnic si invitarea pe tot parcursul vietii (licee tehnologice scoli profesionale) si sprijinirea eficientei energetice, a gestioniirii inteligente a energiei si a utiliziirii energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in cliidirile publice, si in sectorul locuintelor.

Beneficiarii directi ai proiectelor sunt u nitiitile scolare, unitiiti sanitare, imobile publice cu folosinta rezidentialii aflate in administrarea Municipiul Timisoara

Astfel Municipiul Timisoara doreste depunerea Cererilor de Finantare, respectiv semnarea Contractelor de finantare, in vederea accesarii fondurilor nerambursabile In cadrul P.O.R. 2014-2020 si a realizarii obiectivelor propuse, in cel mai scurt timp posi bil.

Nivel ul de educatie este factor-cheie al dezvoltarii nationale, deoarece determinii in mare miisurii activitatea economicii si prod uctivitatea, precu m si mobil itatea fortei de muncii, creand premisele, pe termen lung pentru existenta unui nivel mai ridicat de trai i de calitate a vietii . Avand In vedere tendintele demografice negative, profil ul educational al populatiei este o conditie esentiala pentru o cretere inteligenta, durabila si favorabila incluziunii.

Acest deziderat nu se poate realiza insa rara o infrastructura adecvata/corespunzatoare ciclurilor educationale. Infrastructura educationala este esentiala pentru educatie, dezvoltarea timpurie a copiilor, pentru construirea de abilitati sociale i a capacitatii de integrare sociala. Analizele socio-economice evidentiaza relatia cauzala intre nivel ul de dezvoltare a capacitatilor fortei de munca i starea infrastructurii (existenta spatiilor i dotarilor adecvate) in care se desraoara procesul educational.

Investitiile planificate vor contribui la consolidarea rolului oraului ca motor! de cretere, prin abordarea deficientele actuale in sistemul de invatamant i imbunatatirea disponibilitatii, calitatii i relevantei infrastructurii educationale i al dotarii. Rezultatele ateptate vizeaza asigurarea accesului la educatia timpurie in vederea asigurarii unor rezultate educationale mai bune in paralel cu promovarea partici parii i reintegrarea parintilor pe piata muncii.

Realizarea obiectivul ui de investitii ,,Reabilitare constructii, instalatii si utilitati cladire s coala GR. SC."Emanu il Ungurean u" P+2E , Piata Huniade nr. 3, Timisoara, judet Tim is, a fost aprobata prin Hotararea Consiliul ui Local nr.60/201 5, in baza documentatiei realizata de catre SC Building OLM conform contractului de servicii nr. 26/18.03.2013;

Tinand cont de faptul ca, de la data realizarii proiectul ui tehnic, respectiv noiembrie 2013-februarie 2014, legislatia in domeniul constructiilor a suferit numeroase modificari, este necesara actualizarea documentatiei.

Astfel, in vederea finantarii obiectivului prin POR 2014-2020 de catre Comisia Europeana i Bugetul de Stat, axa prioritara 4- Obiectivul specific 4.5 - Creterea calitatii infrastructurii educationale relevante pentru piata fortei de munca, avand in vedere modificarile legislative privind modalitatea de intocmire a documentatiilor a

cerintelor privind siguranta si stabilitatea constructiilor, a protectiei la incendiu, a curentilor slabi precum si a standardelor privind reabilitarea termica survenite de la data realizarii proiectului si pana in prezent, este oportuna si necesara actualizarea documentatiei cu incadrare la cerintele actuale de calitate, forma de prezentare conform HG 907/2016 precum si cerintele minimale necesare obtinerii de finantare din fonduri europene, asa cum sunt le prevazute in Ghidul specific axei prioritare 4.

 • b) estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei: in faza de realizare, in faza de operare

Număr de locuri de munca create in faza de executie (de implementare)

Pentru varianta 2 (maximala) (24luni) se vor crea circa 30 noi locuri de munca

temporare, in special in activitatea de construcții, inclusiv un diriginte de șantier ceea ce determină scăderea ratei șomajului la nivel local.

Întrucât în această fază de proiectare nu se cunoaște Antreprenorul, numărul locurilor de muncă create pentru execuție nu se poate preciza concret.

Număr de locuri de munca create in faza de operare

Prezenta investitie nu presupune marirea sau diminuarea locurilor de munca ale persoanelor ce-si desfasoara activitatea in prezent, ci imbunatatirea conditiilor de munca ale acestora si eficientizarea organizarii spatiului disponibil.

 • c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitatii si a sitarilor protejate :

Nu este cazul.

 • 5.6. Analiza financiara si economica aferenta realizarii lucrarilor de interventie:

 • a) prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadei de referinta si prezentarea scenariului de referinta;

 • •  Timișoara este municipiul de reședință al județului Timiș, Banat, România. Se află în vestul României, aproape de frontierele cu Ungaria și Serbia, pe malul râului Bega, aflându-se pe plan geografic la distanțe aproximativ egale față de București (541 km), Viena (549 km) și Sofia (509 km).

 • •  În anul 2011, Timișoara avea 319.279 de locuitori și era al treilea oraș ca populație din România, fiind printre puținele orașe care au înregistrat o creștere de la cifra înregistrată la recensământul din 2002. Zona metropolitană Timișoara are o populație de 468.162 de oameni, pe când populația zonei urbane funcționale numără 508.037 de locuitori . Orașul găzduiește de asemenea o populație însemnată de non-rezidenți, flotanți și studenți, neconsemnați în buletinele statistice.

Este un centru industrial, comercial, medical, financiar și universitar important pentru România. Numele localității provine de la cel al râului Timiș, combinat cu substantivul maghiar vâr, „cetate”, adică Cetatea Timișului. Situat pe râul Bega, orașul este considerat capitala oficială sau inima regiunii istorice Banat.

 • •  Clădiri emblematice ale orașului sunt Catedrala Mitropolitană și Opera Națională din Piața Victoriei, dar și Catedrala Ortodoxă Sârbă din Piața Unirii. Printre obiectivele turistice se numără Castelul Huniade, Palatul Baroc, Muzeul Satului Bănățean și Grădina Zoologică.

 • •  În septembrie 2016, Timișoara a fost desemnată Capitală Europeană a Culturii pentru anul 2021.

Perioada de referința

Perioada de analiza sau orizontul de analiza reprezinta numarul de ani pentru care sunt furnizate previziuni in analiza cost - beneficiu. Previziunile proiectelor ar trebui sa includa o perioada apropiata de durata de viata economica a acestora si destul de indelungata pentru a cuprinde impacturile pe termen lung. Durata de viata variaza in functie de natura investitiei.

In tabelul nr.4 Este indicata perioada maxima de referinta pe sector, in conformitate cu anexa nr.2 a Ordinului nr. 863 al MDLPL din 2 iulie 2008. In aceasta anexa sunt prezentate principiile metodologice privind realizarea analizei cost beneficiu, elaborate de Ministerul Economiei si Finantelor.

In aceste conditii, orizontul de timp luat in considerare pentru acest proiect este de 15 ani, perioada de analiza fiind intre anii 2019 -2034.

Scenariul de referinta:

Scenariul 1 (varianta minimala)

Lucrari de intretinere ale corpului de cladire ce nu necesita autorizatie de construire. Aceasta alternativa implica investitii in realizarea unor reparatii locale si igienizarea spatiilor, fara rezolvarea gravelor disfunctionalitati ale imolilului in ceea ce priveste masurile de igiena si sanatate a populatiei (grupuri sanitare insuficiente, spatii/sali de clasa neconforme cu normativele in vigoare), siguranta in exploatare (fluxuri de circulatie neconforme, finisaje deteriorate, si care nu corespund cu destinatia cladirii), siguranta la foc (echipamente si instalatii neconforme cu normativele actuale), economia de energie (instalatii si utilaje uzate moral).

Scenariul 2 (varianta maximala)

Presupune interventii de reabilitare prin realizare de noi compartimentari, inlocuirea tuturor finisajelor interioare si exterioare, propunerea unor masuri de reabilitare termica si masuri de consolidare a tronsonului B de cladire, prin construirea unor nuclee de beton si camasuirea zidurilor de rezistenta pastrati astfel incat sa poata fi conformat spatiul cu cerintele normativelor in vigoare. Refacerea tuturor instalatiilor (electrice, termice si sanitare) precum si satisfacerea nevoilor pentru spatii sociale/educationale conform normatvelor. Aceasta interventie implica investitii majore in cladire dar permite reorganizarea spatiilor conform functiunilor cerute pentru procesul de invatamant al Grupului scolar si al normelor in vigoare.

Se alege scenariul 2 desi acesta implica investitii majore in cladire, rezolva problemele de, igiena si sanatatea populatiei, siguranta in exploatare, siguranta la foc, economie de energie., astfel incat in cladire sa se poata desfasura activitatea educationala in conditii optime.

b ) analiza cererii de bunuri si servicii care justifica necesitatea si dimensionarea investitiei, inclusiv prognoze pe termen mediu si lung;

În ultimii șase ani școlari, raportul elevi per cadru didactic a înregistrat ușoare evoluții, influențate și de măsurile de politică educațională implementate la nivelul sistemului.

Pe niveluri de studiu, cel mai scăzut raport (11 elevi/cadru didactic) continuă să se înregistreze în cazul învățământului gimnazial, în timp ce învățământul primar de masă are cea mai ridicată valoare (20 elevi/cadru didactic). Atât în învățământul primar cât și în învățământul gimnazial, se înregistrează diferențe semnificative între învățământul special și cel de masă, determinate de specificul activității didactice: în învățământul special un cadru didactic lucrează în medie cu 2-3 copii, comparativ cu media de 16-20 copii din învățământul primar sau de 11 copii în învățământul gimnazial.

Dupa cum constata Raportul asupra starii sistemului de invatamant - 2015, in perioada 2001-2007, rata abandonului scolar (calculat pe baza metodei

„intrare-iesire”), atat pe ansamblul invatamantului primar si gimnazial, cat si la nivelul fiecaruia dintre cele doua cicluri, a inregistrat un trend continuu ascendent.

În ultimii 5 ani, efectivele de elevi cuprinse în sistemul românesc de învățământ preuniversitar au fost în scădere de la un an la altul. Această stare de fapt constituie un efect direct al evoluțiilor demografice.

Astfel, conform estimărilor realizate de INS, rata brută a natalității a scăzut în ultimii ani, situându-se sub nivelul valorii indicatorului la nivel UE (în 2014, 8,3% în România și 10,2% în UE).

Efectivele de elevi au scăzut de la un an școlar la altul cu 14 mii, până la 72 mii elevi/an. În anul școlar 2014/2015, sistemul preuniversitar de învățământ românesc a cuprins 3164,47 mii elevi, în scădere cu 50 de mii față de anul anterior.

In mediul rural, scaderea este mult mai dramatica, din 1692 gradinite in rural la nivelul anului 2005 mai existau doar 6% in anul 2016. (INS-TEMPO onlineserii de timp).

În România, la nivelul anului școlar 2014/2015, durata medie de frecventare a sistemului de educație (de la învățământul preșcolar la cel superior) este de 15,8 ani (prin raportare la durata teoretică de 21 ani, în intervalul 3-23 ani). Valoarea indicatorului a scăzut față de anul anterior. O analiză a valorii indicatorului indică diferențe pe genuri în favoarea fetelor - de până la un punct procentual - în principal ca o consecință a ratei mai mari de cuprindere a acestora în învățământul superior

Tendința de scădere a efectivelor de elevi se reflectă în mod diferit, în funcție de nivelul de învățământ. - Astfel, ca urmare a trecerii copiilor de 6 ani în învățământul primar, continuă și în anul de referință al raportului scăderea numărului copiilor din învățământul preșcolar (559,57 mii copii, cu 8,6 mii mai puțin comparativ cu anul anterior), concomitent cu ușoara creștere, nu la fel de accentuată ca în anul precedent, a numărului de elevi din învățământul primar (943,49 mii elevi, comparativ cu 942,74 anul anterior). La nivelul învățământului primar, creșterea s-a înregistrat doar în mediul urban (10 mii elevi) - însoțită de o scădere similară a numărului de elevi din rural, determinată fiind de creșterea numărului copiilor de 6 ani care intră în clasa I (până în acest an școlar, datele statistice au arătat că multe familii din urban optau pentru înscrierea copiilor în clasa I cât mai târziu, peste 7 ani, deși legea educației din 2003 prevedea școlarizarea începând cu vârsta de 6 ani). - La nivelul învățământului gimnazial, au scăzut efectivele de elevi cu peste 21 mii, față de anul anterior. În mediul urban, efectivele de elevi se reduc față de anul precedent cu aproape 90 de mii, iar în rural cresc, cu peste 68 de mii.


Populatia scolara pe niveluri de educatie, judete si localitati

500

400

300

200

100

0Copii inscrisi in gradiniteElevi inscrisi in invatamantul primar si gimnazial


c) Analiza financiara; sustenabilitatea financiara;

Identificarea investitiei si definirea obiectivelor, inclusiv specificarea perioadei de referinta

Identificarea investitiei:

Obiectivul General:

Prin POR 2014-2020 se finanteaza de catre Comisia Europeana si Bugetul de Stat prin axa prioritara 4, Obiectivul specific 4.5 - Cresterea calitatii infrastructurii educationale relevante pentru piata fortei de munca, investitii care vizeaza creterea eficientei energetice In acest tip de cladiri.

Existenta, dupa caz, a unei strategii, a unui master plan ori a unor planuri similare, aprobate prin acte normative, in cadrul carora se poate incadra obiectivul de investiții propus^

La nivel national exista aprobata Strategia Energetica a Romaniei pentru perioada 20072020.

La nivelul Municipiului Timisoara a fost elaborat Planul de Actiune pentru Energia Durabila a Municipiului Timisoara, aprobat prin HCL 550/11.11.2014, document care contine o analiza detaliata a situatiei privind consumurile energetice pe toate sectoarele relevante de activitate

La nivelul municipalitatii, evidentiaza emisiile de CO2 la nivel local si impactul de mediu datorat consumurilor de energie, creionand masuri cheie si actiuni clare de diminuare a emisiilor de CO2 in stricta concordanta cu politicile nationale si internationale privind securitatea energetica si schimbarile climatice si implicit a Strategiei Europa 2020.

Obiectivul investiției:

Obiectivul general este reprezentat in principal de: Imbunatatirea calitatii infrastructurii de educatie, conducand la creșterea calitatii procesului educational si a accesului la educatie obligatorie.

Rezultatele financiare așteptate ale implementării proiectului:

Proiectul nu este unul generator de venituri. Celegiul tehnic nu va functiona in regim de inchiriere a salilor de clasa si nu va percepe taxe de scolarizare. Pentru finantarea de baza necesarul de fonduri a fost proiectat pe baza urmatorilor indicatori de fundamentare:

Cost standard/elev stabilit prin OMEDC;

Precum si pe baza coeficientilor de diferentiere a costului standard/elev in functie de mediu rural-urban, niveluri, profiluri si filiere de invatamant, calculati de CNFIP.

Astfel, Primaria Timisoara va aloca anual prin Hotarare de Consiliu Local sumele necesare pentru operarea si mentenanta Colegiului Tehnic ”Emanuil Ungureanu” .

Investiția de capital

In conformitate cu devizul general elaborat, valoarea investitiei, inclusiv TVA, se ridica la suma de

26,114,581.72 ron = 5,597,981.08 euro (inclusiv TVA).

Analiza optiunilor

In cadrul analizei optiunilor au fost luate in considerare urmatoarele scenarii:

Variante de scenarii de interventie:

- Varianta 1 (minimala) - Scenariul cu investitie minima - Neexecutarea reabilitarii si amenajarii constructiei conduce la nerentabilitatea investitiei. De asemenea, nu se creeaza conditii favorabile si oferirea de sanse egale ,iar

administratia ramane a fi neimplicata in cresterea calitatii sistemului de invatamant.

- Varianta 2 (maximala) - Reabilitare construcții, instalații si utilitati clădire scoala Grup Scolar "Emanuil Ungureanu”, cladire P+2E”

Aceasta solutie presupune:

Presupune interventii de reabilitare prin realizare de noi compartimentari, inlocuirea tuturor finisajelor interioare si exterioare, propunerea unor masuri de reabilitare termica si masuri de consolidare a tronsonului B de cladire, prin construirea unor nuclee de beton si camasuirea zidurilor de rezistenta pastrati astfel incat sa poata fi conformat spatiul cu cerintele normativelor in vigoare. Refacerea tuturor instalatiilor (electrice, termice si sanitare) precum si satisfacerea nevoilor pentru spatii sociale/educationale conform normatvelor. Aceasta interventie implica investitii majore in cladire dar permite reorganizarea spatiilor conform functiunilor cerute pentru procesul de invatamant al Grupului scolar si al normelor in vigoare.

Scenariul recomandat de elaborator. Avantajele scenariului recomandat

Scenariul recomandat este Reabilitare construcții, instalații si utilitati cladire scoala Grup Scolar “Emanuil Ungureanu”, cladire P+2E”

Prin realizarea si implementarea scenariului de proiect propus urmeaza sa se functioneze in Municipiul Timisoara o unitate de invatamant modernizata:

 • -  Reprezentata printr-o cladire la cele mai inalte standarde conform cerintelor actuale astfel incat procesul educative sa se desfasoare in conditii normale;

 • -  In care se asigura conditiile pentru dezvoltarea activitatilor educative la nivelul unitatii administrativ teritoriale;

 • -  Sa promoveze egalitatea de sanse, amenajandu-se un grup sanitar special amenajat pentru persoane cu dizabilitati locomotorii;

 • -  Dotata cu echipamente didactice, IT si materiale specifice pentru documentare.

 • -  Imbunatatita din punctul de vedere al eficientei energetice a obiectivului prin lucrari de izolare termica a cladirii.

 • -  Cu un nivel de dotare superior, cu sisteme informatice si didactice moderne, pentru cresterea accesului la informatie si crearea bazelor pentru utilizarea noilor tehnologii;

Analiza financiara, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta financiara: fluxul cumulat, valoarea actuala neta, rata interna de rentabilitate si raportul cost beneficiu

Fundamentarea Analizei Cost Beneficiu s-a facut in termeni realisti plecand de la costuri de operare si politici de marketing care tin cont de indicatorii statistici INSSE (Institutul National de statistica) preluati cu ocazia cercetarilor de piata precum si indicatori rezultati din studiile realizate.

Previzionarea veniturilor realizate este urmatoarea:

Proiectul nu este unul generator de venituri. Colegiul Tehnic nu va functiona in regim de inchiriere a salilor de clasa si nu va percepe taxe de scolarizare.

Pentru finantarea de baza necesarul de fonduri a fost proiectat pe baza urmatorilor indicatori de fundamentare:

 • - Numarul de elevi, prescolari scolarizati evidentiati pe trepte de invatamant si profiluri de specialitate in cadrul colegiului tehnic:

 • - Numar elevi invatamant liceal;

 • - Cost standard/elev stabilit prin OMEdC;

Precum si pe baza coeficientilor de diferentiere a costului standard/elev in functie de mediu rural-urban, niveluri, profiluri si filiere de invatamant, calculati de CNFIP.

Astfel, Comuna Dobrosloveni va aloca anual prin Hotarare de Consiliu Local sumele necesare pentru operarea si mentenanta Scolii Gimnaziale.

Totusi, Beneficiile generate ale proiectului depasesc zona financiara, fiind in mare masura de ordin economico - social, precum ar fi:

 • - Contribuie la îmbunătățirea calității infrastructurii de educație și asigurarea unui

proces educațional la standarde europene și a creșterii participării populației școlare la procesul educațional prin îmbunătățirea condițiilor de acces la educație al copiilor la nivelul Municipiului Timisoara și prin asigurarea condiților optime de studiu și dezvoltare personală;

 • - Creșterea accesului la infrastructura educațională extinsă, reabilitată, modernizată la

nivelul Municipiului Timisoara;

 • - Asigurarea conditiilor pentru dezvoltarea activitatilor educative la nivelul unitatii

administrativ- teritoriale;

 • - Reducerea cheltuielilor anuale cu reparatiile care sunt finantate de la bugetul local al

orasului;

De asemenea, prin implementare acestui proiect, elevii scolii vor avea posibilitatea unei pregatiri scolare mai eficiente si mai practice, ceea ce va duce la cresterea calitatii invatamantului din Municipiul Timisoara, o pregatire educationala mai buna a locuitorilor Municipiului Timisoara va influenta, cu siguranta, in mod pozitiv mediul de afaceri local.

Se urmareste cresterea gradului de satisfactie a elevilor existenti si fidelizarea familiilor din care provin, dar se va urmari si atragerea de noi scolari potentiali, prin calitatea orelor care vor fi predate in laboratoare si prin extinderea numarului de clase.

Oportunitatea realizării acestei investiții

 • - Existenta unei scoli dotate necorespunzator, motiv pentru care nu este posibila utilizarea si valorificarea cladirii la capacitate maxima;

 • -  Investitia este de importanta deosebita pentru comunitatea locala, prin ea realizandu-se refacerea unei scoli emblematice a Municipiului Timisoara

 • -  Imbunatatirea calitatii infrastructurii Colegiului Tehnic “Emanuil Ungureanu” dinMunicipiul Tmisoara prin modernizarea corpurilor de cladire;

 • -  Adaptarea la standarde europene prin cresterea gradului de siguranta si confort, acest obiectiv se refera la problemele legate de conditiile in care isi desfasoara activitatea cadrele didactice si totodata elevii;

 • -  Imbunatatirea dotarilor scolii prin achizitia de tehnica TIC;

 • -  Existenta fondurilor europene alocate dezvoltarii sistemului de invatamant.

Previzionarea cheltuielilor

Cheltuielile previzionate dupa implementarea proiectului sunt de mai multe categorii:

 • •  Cheltuieli salariale;

 • •  Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor;

 • •  Cheltuieli pentru intretinerea curenta;

Cheltuielile de operare vor fi suportate de catre beneficiar, iar asumarea acestora se va face prin Hotarare de Consiliu Local.

 • •    Cheltuieli de intretinere: avand in vedere recomandările producătorilor de astfel de

echipamente, precum si experienta proiectantului privind intretinerea unor constructii civile, cheltuielile de intretinere au fost estimate astfel:

Cheltuieli cu reparatiile la cladire -8991 ron o data la 4 ani

 • •    Cheltuieli de personal: pentru administrarea acestui proiect, a fost estimat urmatorul

necesar de personal:

In cadrul Colegiului Tehnic “Emanuil Ungureanu” exista 60 locuri de munca, care vor fi mentinute pe parcursul fazei de operare a proiectului:

Zece persoane responsabile de curatenie;

Un director

Un director adjunc

Doua secretara

60 Profesori cu specializari diferite.

1.     Pentru postul de director s-a luat in calcul salariul de incadrare corespunzator

nivelului maxim al functiei didactice, cu peste 15 ani vechime in invatamant, la care s-a adaugat indemnizatia de conducere de pana la 35%.

• Un director adjunct

2. Pentru postul de director adjunct s-a luat in calcul salariul de incadrare al unui profesor grad didactic I, cu vechime intre 20-25 ani in invatamant, la care s-a adaugat o indemnizatie de conducere de pana la 25%.

Centralizarea costurilor cu salariatii sunt urmatoarele:

Nr. crt

Angajat

Salariu net

Alte taxe

Total (Salariu + Taxe) / persoana

Numar persoan

Total / luna

1

Director Scoala

3.464 ron

2.458 ron

5.922 ron

1

5.922 ron

2

Director

Adjunct

3.464 ron

2.458 ron

5.922 ron

1

5.922 ron

3

Angajat curățenie

1.263 ron

817 ron

2.080 ron

10

20.800 ron

4

Secretara

1.885 ron

1.315 ron

3200 ron

2

6400 ron

5

Profesori

3.464 ron

2.458 ron

5.922 ron

55

325.710 ron

TOTAL

60

364.754 ron

Cheltuieli cu asigurarea utilitatilor:

Necesarul de utilitati

Alimentarea cu energie electrica este realizata in prezent pe joasa tensiune (JT) din

firida de distributie Enel, existenta pe fatada de la str. Savinesti a tronsonului de cladire B. De la aceasta, este racordat prin cablu tabloul general TG, amplasat in atelierul electric de la parter. TG este construit cu celule prefabricate de JT, este uzat fizic si moral si nu mai prezinta siguranta in exploatare. Masura energiei este indirecta, cu contor electronic montat pe tablou.

Puterea aprobata prin avizul de racordare este Pi/Pmsa=65,1/48,8kW (putere instalata/putere maxima simultan absorbita).

Pentru alimentarea cu energie electrica in situatia proiectata, datorita instalarii noilor receptoare de forta (ascensor, chiller, pompe de incendiu) si noii puteri a obiectivului Pi/Pmsa=580/405kW, este necesara montarea unui post de transformare (PT) prefabricat (ce va fi proprietatea consumatorului) in incinta unitatii scolare, la limita de proprietate cu domeniul public. De la PT, prin coloane separate, se vor alimenta:

sectiunea consumatorilor normali, a tablourilor de distributie TG-A, TG-B;

sectiunea consumatorilor vitali TDV, a tabloul TG;

chillerul;

tabloul AAR al Grupului electrogen Diesel.

De pe sectiunea consumatorilor vitali se alimenteaza:

grupul pompelor de incendiu;

ascensorul;

iluminatul de securitate si de siguranta;

instalatiile de curenti slabi;

alti consumatori vitali.

De pe sectiunea consumatorilor normali se alimenteaza:

iluminatul general interior si exterior;

circuitele de prize;

alti consumatori de forta.

Tabloul general TG se va reamplasa intr-o incapere prevazuta cu acces direct din exterior, prin incinta unitatii.

Sursa de alimentare de rezerva a consumatorilor vitali va fi un Grup electrogen (GE) Diesel ce se va amplasa in incinta unitatii de invatamant.

Racordarea noului post de transformare la reteaua de distributie de medie tensiune a operatorului Enel, se va realiza prin Tariful de racordare ce va fi platit de catre beneficiar, catre Enel.

Intrucat solutia de alimentare va fi stabilita cu exactitate prin Fisa de solutie ce va fi elaborata de catre Enel la comanda Beneficiarului, prin prezenta lucrare NU s-au proiectat urmatoarele elemente ale instalatiei de alimentare: postul de transformare prefabricat (PT);

racordul postului de transformare la retea.

Aceste elemente s-au evaluat si s-au cuprins in Devizul general la pozitia

Asigurarea utilitatilor.

In prezenta lucrare s-au proiectat urmatoarele instalatii si retele de joasa tensiune:

tabloul general de JT al tronsonului A si B: tablou TG-A si TG-B, cu cele doua sectiuni de vitali TV-A si TV-B;

coloanele de alimentare ale sectiunilor TG, ce sosesc din PT;

coloana de alimentare directa din PT, a Chillerului;

instalatiile interioare de iluminat si prize;

instalatiile de curenti slabi;

coloana de alimentare directa din PT, a tabloului AAR al Grupului electrogen;

coloana de alimentare a TDV, de pe iesirea tabloului AAR Grup electrogen;

instalatiile de legare la pamant, echipotentializare si paratrasnet.

Proiectul stabileste solutiile tehnice si conditiile de realizare pentru:

instalatii electrice aferente cladirilor ce urmeaza a se reabilita, de la bornele de intrare ale intrerupatorului TG pana la ultimul punct de consum;

retele electrice subterane de JT exterioare de incinta, de la postul trafo, pana la TG, GE si chiller.

Din tabloul general se vor alimenta tablourile secundare de distributie de la etaje si toate receptoarele de energie electrica aferente cladirii.

In tablou electric general (TG) vor fi montate aparate de masura pentru tensiuni, curenti si lampi de prezenta tensiune.

Se vor lua masuri contra accesului persoanelor neautorizate, in special al copiilor la tablourile electrice prin montarea acestora in incapere special amenajata incuiata cu cheie.

Bransamentul de telecomunicatii (voce date)

In momentul de fata este realizat de la o firdida de bransament amplasat langa cladire. Nu se propunere refacerea bransamentului telefonic si internet.

Alimentarea cu apa. Avand in vedere faptul ca se propune refacerea tuturor instalatiilor din cladire, si a tuturor retelelor exterioare, se propune si refacerea bransametului actual si inlocuirea caminului de bransament si a tuturor armaturilor din acest camin, robineti, clapete, contor apa. In urma calculelor efectuate pentru numarul de obiecte sanitare rezultate dupa reabilitarea celor doua tronsoane ale cladirii B2, rezulta un debit de calcul pentru apa rece de QAR=2,352 [l/s]. Bransamnetului necesar pentru acest debit este DN50 mm, cu teava PEHD 0 63x3,8; PN 10. Presiunea minima necesara este Hnec=20 [mCA].

Canalizare menajera. Avand in vedere faptul ca se propune refacerea tuturor instalatiilor din cladire, si a tuturor retelelor exterioare, se propune si refacerea racordului actual si inlocuirea caminului de racord. In urma calculelor efectuate pentru numarul de obiecte sanitare rezultate dupa reabilitarea celor doua tronsoane ale cladirii B2, rezulta un debit de calcul pentru canalizarea menajera de Qcmenajer=8,49 [l/s].

Apele pluviale de pe cladire vor fi colectate cu ajutorul jgheaburilor si burlanelor si vor fi deversate in canalizarea exterioara din incinta cu ajutorul tuburilor PVC KG, iar apoi se vor deversa in reteaua de canalizare stradala

INSTALAȚII INTERIOARE PROPUSE:

Instalatii electrice

Instalatii electrice de iluminat normal

Iluminatul interior arhitectural al holurilor de acces, coridoarelor si caselor de scara a caror arhitectura trebuie pusa in valoare, va fi realizat cu plafoniere, aplice si corpuri adecvate stilului arhitectonic al cladirii. Toate corpuri de iluminat arhitectural vor fi echipate cu lampi fluorescent compacte. Puterea surselor se va alege astfel incat sa se asigure nivelul de iluminare necesar spatiului respectiv (iluminat general, iluminat de evacuare). Spatiile comune prevazute cu tavan casetat se vor echipa cu plafoniere incastrate. Dupa caz, o parte a acestor corpuri de iluminat va fi prevazuta cu kit de emergenta (acumulator, incarcator, invertor).

Comanda iluminatului holurilor si caselor de scara va fi cu intrerupatoare alternative (cap-scara) montate in apropierea usilor de acces de la casa scarilor si salilor de clasa, asigurand comanda din mai multe puncte a aceluiasi circuit de iluminat.

Iluminatul salilor de clasa, laboratoarelor si atelierelor scolare s-a proiectat cu corpuri de iluminat fluorescente cu 4 lampi tubulare fluorescente de 18W, reflector oglindat dublu parabolic, compensate sau cu balast electronic, pentru montaj in tavan casetat.

Se recomanda corpurile de iluminat cu balast electronic ca urmare a faptului ca nu prezinta fenomenul de palpaire, fenomen de palpaire ce duce la oboseala, durata de viata a tuburilor fluorescente comandate de balasturi electronice este mai ridicata, factorul de mentenanta al sursei de lumina are scadere mai mica pe durata de viata a tuburilor fluorescente, eficienta energetica a corpurilor de iluminat echipate cu balast electronic este mai ridicata.

Iluminarea tablei de scris va fi realizata cu minim doua corpuri de iluminat cu cate un tub fluorescent de 58W cu distributie asimetrica a fluxului luminos, temperatura de culoare T=4000 K, indicele de redare al culorilor minim 85%, balast electronic, montate aparent deasupra tablelor pentru scris. Comanda iluminatului tablei va fi de tip local, cu intrerupator montat incastrat, amplasat in apropierea catedrei. Nivelul de iluminat proiectat in salile de clasa corespunde si desfasurarii cursurilor serale (500lx).

Dispunerea corpurilor de iluminat s-a facut uniform pentru suprafata de iluminat.

Pentru obtinerea unui iluminat de calitate s-a urmarit: respectarea nivelelor de iluminare indicate in normativele si standardele de specialitate (NP 061-02, recomandari CIE); evitarea orbirii prin utilizarea corpurilor de iluminat protejate cu gratare de protectie metalice; dispunerea in afara unghiului de vizibilitate directa; realizarea unui iluminat general (care este mai odihnitor decat cel local deoarece nu se pune problema adaptarii permanente a ochiului la nivele de iluminat).

Comanda iluminatului pentru salile de curs va fi realizata in minim doua trepte (50% si 100%), de la intrerupatoarele duble montate in vecinatatea usii de acces in sala de clasa, astfel: o cale a intrerupatorului dublu va aprinde corpurile de iluminat dinspre ferestre, iar cealalta cale va aprinde corpurile de iluminat dinspre peretele opus ferestrelor. Intrerupatoarele de lumina se vor monta in clase la inaltimea H=1,5m de la cota pardoselei finite.

Iluminatul salilor profesorale s-a proiectat in functie de arhitectura fiecarei sali, cu plafoniere sau corpuri de iluminat fluorescent pentru montaj in caseta. Sursele vor fi lampi economice compacte sau tuburi fluorescente de 18W cu temperatura de culoare T=4000 K.

Iluminatul in grupurile sanitare

Deasupra oglinzii de la lavoarul din grupurile sanitare se va monta un corp de iluminat fluorescent de 18W alimentat printr-un intrerupator local. Cabinele de WC se vor ilumina indirect prin corpuri de iluminat fluorescente montate pe tavanul baii si direct, prin plafoniere deasupra fiecarei cabine.

Iluminatul spatiilor tehnice (camere tehnice cu tablouri electrice sau echipamante edilitare) se va asigura cu corpuri de iluminat fluorescente de 2x36W, protejate la umezeala si praf, cu balast electronic. Dupa caz, corpurile se vor echipa cu kit de emergenta.

In podul cladirii s-a proiectata iluminat general pentru lucrari de intretinere si verificare a invelitorii, compus din corpuri de iluminat etanse, alimentate prin cabluri CYYF, pozate in tub de protectie electrica de tip metalic.

Iluminatul exterior al platformei adiacente din curtea interioara a unitatii, se va realiza cu proiectoare cu vapori de sodiu de 150W, montate pe cladiri si alimentate prin releu crepuscular sau ceas programator.

Fatadele cladirii se vor ilumina architectural cu proiectoare si corpuri fluorescente sau LED, de tip liniar. Aprinderea va fi asigurata prin releu crepuscular sau ceas programator.

Distributia de iluminat normal se va realize cu cabluri cu intarziere la propagarea flacarii tip CYYF sau similar, montate in tub de protectie electrica ignifug ingropat in perete si tavan. Pe materialele combustibile (stuf, lemn) circuitele vor fi obligatoriu montate in tub de protectie electrica de tip metalic.

Instalatii electrice iluminat de siguranta

S-a prevazut iluminat de siguranta si anume:

Iluminat pentru continuarea lucrului

Iluminat de securitate:

Iluminat pentru interventii in zonele de risc

Iluminat pentru evacuarea din cladire

Iluminat pentru circulatie

Iluminat impotriva panicii

Iluminat pentru marcarea hidrantilor

Iluminat de siguranta portabil

S-a proiectat iluminatul de siguranta, alimentat din tabloul TG-TV.

In spatiile birourilor, cancelariei, secretariatului, accesului principal si secundar, s-a proiectat iluminat de siguranta pentru continuarea lucrului, realizat cu corpuri de iluminat cu lampi fluorescente echipate cu chit de emergenta (autonomie in functionare de 3 ore).

In spatiile statiei pompelor de incendiu, camerei tabloului general, camerei liftului, s- a proiectat iluminat de siguranta pentru interventii, realizat cu corpuri de iluminat cu lampi fluorescente protejate la praf si umezeala echipate cu chit de emergenta (autonomie in functionare de 3 ore).

Pentru iluminatul de securitate de evacuare s-au prevazut luminoblocuri LED - 4 W care in cazul caderii alimentarii de baza se vor alimenta de la acumulatorul propriu. Aceste corpuri sunt prevazute sa aiba o autonomie in functionare de 3 ore si sunt alimentate din tabloul TG-TV.

Pe holuri, Iluminatul de securitate pentru circulatie, s-a asigurat prin alegerea surselor corpurilor de iluminat arhitectural astfel incat sa se obtina nivelul de iluminat necesar prevazut de normativul I7-2011. O parte din aceste corpuri sunt prevazute cu kit de emergenta cu autonomie in functionare de 3 ore si sunt alimentate din tabloul TG-TV.

Pentru intreaga cladire se prevede un iluminat de securitate pentru marcarea hidrantilor, realizat cu corpuri de iluminat tip luminobloc LED - 4 W, alimentate din tabloul TG-TV.

In camera pompelor de incendiu si camera TG s-a prevazut iluminat de securitate portabil prin dotarea cu lampi portabile alimentate la 24 V.

Instalatii de prize

Prizele prevazute in spatiile unitatii de invatamant vor de tip ingropat (sub tencuiala), cu contact de protectie. In spatiile tehnice prizele pot fi montate aparent (pe tencuiala

Conform prevederilor din normativul I7-2011 (pct. 5.4.25., 5.4.29.), in salile de clasa prizele se vor monta la H=2m fata de CPF, vor fi de tip special cu obturator si se vor proteja cu disjunctoare diferentiale de 30mA.

Prizele pentru echipamentele de curenti slabi si in mod deosebit cele pentru echipamentee retelei de voce-date, se vor prevedea cu dispozitive locale de protectie impotriva supratensiunilor (tip D). Prizele pentru alimentarea instalatiilor de televiziune in circuit inchis TVCI, vor fi alimentate din circuit distinct. In fiecare sala de clasa s-au prevazut prize pe peretele tablei si pe peretele opus, pentru aparat de proiectie, etc. la inaltimea de 2 m masurata de la cota pardoselei finite. S-a adoptat solutia grupurilor de prize cu aparataj modular. Grupul de prize aferent salilor de clasa cuprinde priza bipolara cu CP de 16A-230V cu obturator mecanic si 2 prize de voce-date RJ45 cat 5e.

Pe holurile etajelor curente se vor monta prize bipolare cu CP pentru curatenie la inaltimea de 2m fata de CPF. Prizele vor fi sub tensiune numai pe perioada utilizarii.

Instalatiile electrice de curenti slabi au proiectat urmatoarele sisteme de curenti slabi:

•Instalatiile de detectie si semnalizare a incendiilor

•Sistem de control acces

•Sistemul de emitere si programare carduri abonati

•Instalatii electrice de supraveghere la efractie

•Sistemul de televiziune in circuit inchis (CCTV)

•Sistem de distributie semnal CATV •Sistem de comunicatii voce si date •Sistem de adresare publica, sonorizare •Sistem de sonerie scolara si ceasoficare.

Descrierea sistemelor de curenti slabi

•Instalatiile de detectie si semnalizare a incendiilor

Instalatiile de detectie si semnalizare a incendiilor s-au proiectat si se executa conform normativului I 18/2-02 si reglementarilor tehnice specifice. Echiparea cladirii cu instalatie de semnalizare a incendiilor se realizeaza in vederea asigurarii sigurantei la foc a utilizatorului constructiei, pentru prevenirea incendiilor si interventia in timp util in caz de aparitie a acestora, in functie de categoria de importanta a constructiei, tipul constructiei, nivelul riscului de incendiu (categoria de pericol de incendiu) si destinatia cladirii. Sistemul de detectie si avertizare va fi cu acoperire totala a cladirii (mai putin grupurile sanitare) si va permite localizarea rapida si precisa a unei situatii anormale, afisarea starii elementelor de detectie si transmiterea alarmei.

Sistemul va avea in componenta o centrala de semnalizare incendiu adresabila, redundanta 100%, detectoare de fum adresabile, butoane de semnalizare adresabile si unitati de avertizare opto-acustice pentru incendiu de interior si exterior.

Centrala sistemului de alarmare la incendiu va include un afisaj electronic pentru texte in clar, de mimim 4 linii a 20 de caractere, in limba romana. Sistemul trebuie sa permita salvarea ultimelor 10.000 evenimente si tiparirea lor repetata. Evenimentele salvate vor fi afisate pe ecranul panoului de operare, tiparite pe imprimanta de evenimente, sau citite din memoria centralei printr-o aplicatie software instalata pe un PC. Sistemul va contine o imprimanta pentru tiparirea listei de evenimente.

In cazul unui defect, scurtcircuit sau intrerupere a cablului din sistemul de alarmare la incendiu toate celelelte elemente detectori sau module sunt in continuare pe deplin functionale.

Cablarea sistemului va fi realizata cu cablu pentru sisteme de detectie si semnalizare a incendiilor cu rezistenta la foc E30 rosu ecranat JH (St) H E30 1x2x1 mmp+E.

Sistemul de detectie-avertizare la incendiu va trebui sa realizeze urmatoarele functiuni:

detectie si semnalizarea inceputului de incendiu;

pornirea grupului de pompare pentru incendiu;

aducerea ascensorului la parter, blocarea sa in aceasta pozitie cu usile deschise;

comanda dispozitivelor de actionare pentru desfumare;

deblocarea usilor cu acces controlat;

alarmarea locala si la distanta.

Echipamente de pompare in caz de incendiu

Sistemul de semnalizare a incendiilor pune la dispozitie un contact fara potential pentru comanda de la distanta a pornirii grupului pompelor de incendiu si semnalizeaza starea grupului de pompare (pornit, oprit, defectiune). Oprirea grupulu de pompare se va face doar local, din camera pompelor.

Sistemul de evacuare a fumului la incendiu

Sistemul de semnalizare a incendiilor pune la dispozitie in situatiile de alarma contacte fara potential pentru comanda la distanta a ferestrelor, trapelor sau ventilatoarelor ce servesc la desfumare. Comanda dispozitivelor se va putea face si manual local, prin butoane speciale in caseta, amplasate langa dipozitiv sau dupa caz la parter, in casele de scara.

Sitemul de deschidere a usilor cu acces controlat

Sistemul de semnalizare a incendiilor va da comanda de deblocare automata a usilor echipate cu control acces, in situatiile de alarma, prin contacte fara potential. Comanda deblocarii se va putea face si manual local, prin butoane speciale in caseta, amplasate langa usa.

Transmiterea mesajului de alarma

Sistemul va semnaliza optic si acustic inceputul de incendiu, asrfel:

optic pe panoul centralei si prin LED rosu care lumineaza intermitent la detectoarele de fum;

acustic prin sirenele de interior si exterior si mesaj sonor programat, emis de sistemul de sonorizare;

la unitatea de pompieri prin semnal transmis pe liniile de telecomunicatii.

Sistemul va asigura continuarea functionalitatii si in cazul defectarii unui detector sau al semnalarii unui defect pe o zona (grupa de detectori/periferice).

Sistem de control acces

Sistemul de control acces va permite intrarea si iesirea persoanelor in anumite zone ale obiectivului pe baza de carduri de proximitate, conform regulior stabilite la nivelul beneficiarului si conform legislatiei in vigoare privind paza unitatilor scolare, oferind securitate marita obiectivului. Restrictionarea sau permisiunea de acces se vor face tinand cont de statutul fiecare utilizator in parte si de dreptul de acces prestabilit.

Punctele de control acces din exteriorul unitatii si cele din interiorul cladirilor vor fi reprezentate pe planurile instalatiilor de curenti slabi.

Sistemul de control acces se va compune din urmatoarele echipamente:

unitati centrale de control a accesului IP (controllere)

turnicheti, bariera auto

cititoare de proximitate

contacte magnetice

butoane de cerere iesire

butoane de iesire de urgenta

zavoare electromagnetice

surse de alimentare

sistem pentru emitere carduri chit videointerfon cu display color ;

Interconectarea echipamentelor instalate se va face prin switchuri instalate in rackuri pe fiecare nivel sau, dupa caz, intr-un singur rack. Softurile adecvate sistemului vor fi instalate pe un server iar utilizatorul va putea accesa, configura si modifica parametrii functionali ai sistemului printr-o conexiune LAN, in functie de drepturile acordate de administratorul sistemului de control acces.

Sistemul trebuie sa functioneze online, dar cu control in cazul caderii de tensiune, asa incat tipul si momentul actiunilor de management al accesului sa ramana memorate pentru fiecare usa si sa fie disponibile in continuare.

Datele persoanele prezente pe fluxurile de circulatie, drepturile de acces ale fiecaruia si parametrii specifici fiecarui punct de acces, sunt introduse prin calculator si transmise, in mod automat, dispozitivelor de control al accesului distribuite in cladire.

Prin instalarea sistemului de control acces se realizeaza managementul intrarilor si iesirilor dintr-o locatie, astfel se permite cunoasterea permanenta a numarului de persoane aflate in incinta unitatii.

Sistemul este conceput sa permita accesul pe anumite zone astfel:

Zona 0: Conducerea scolii, paza, precum si personalul de curatenie si intretinere va avea acces in toate zonele cladirii prin intermediul sistemului de control acces cu cititor de proximitate;

Zona 1: Se permite accesul personalul administrativ prin intermediul unui sistem de control-acces limitat la zonele de birouri;

Zona 2: Se permite accesul elevilor si profesorilor in curtea scolii si cladire prin intemediul unui sistem de control-acces bazat pe turnicheti si bariera auto;

Zona 3: Se permite accesul elevilor cazati la internat si a pedagogilor in dormitoare prin intemediul unui sistem de control acces cu cititor de proximitate;

Zona 4: Se permite accesul profesorilor de specialitate in cabinetele laboratoarelor prin intemediul unui sistem de control acces cu cititor de proximitate;

Zona 5: Se permite accesul tuturor profesorilor in cancelarie prin intemediul unui sistem de control acces cu cititor de proximitate.

Accesul pentru publicul larg se face prin intermediul unui sistem de control acces cu videointerfon amplasat la intrare. Accesul publicului va fi facilitat de personalul administrativ.

Setari predefinite, planificari si program de lucru

Pentru ANGAJATI: trebuie sa existe posibilitatea de definire a perioadelor de lucru direct pentru fiecare salariat in parte. Toate setarile vor fi realizate exclusiv de catre utilizatorul cu drepturi de administrator al aplicatiei de control acces;

Pentru ABONATI BIBLIOTECA trebuie sa existe posibilitatea de a memora cu ajutorul cardului de acces, cartile imprumutate si returnate pentru fiecare elev si profesor in parte;

Pentru ABONATI CANTINA: trebuie sa existe posibilitatea de definire a diverselor tipuri de abonati.

Aplicatia trebuie sa permita gestionarea cardurilor angajatilor si elevilor. Fiecarui angajat sau elev trebuie sa i se aloce un card programat cu cod de identificare unic care are rol si de legitimatie. Cardul trebuie de asemenea sa contina memorate datele personale ale angajatului/elevului, precum si drepturile de acces in vederea identificarii pontarilor (pentru angajati) sau acceselor (pentru elevi).

Utilizarea sistemului prezinta urmatoarele avantaje:

Ofera siguranta elevilor, personalului angajat cat si a vizitatorilor, limitand accesul persoanelor neautorizate;

Asigura securitatea bunurilor si informatiei prin limitarea accesului la zonele unde se afla echipamente, materiale sau informatii valoroase;

Pastreaza un istoric al evenimentelor ce poate fi utilizat ulterior;

Permite accesul cadrelor didactice in cabinetel laboratoare si depozite de material didactic de specialitate, prin cititor de proximitate;

Permite accesul cadrelor didactice in cancelarie prin cititor de proximitate.

Accesul pentru publicul larg se va face prin intermediul unui sistem de control acces cu videointerfon amplasat la intrarile stabilite. Accesul va fi controlat si de personalul de paza.

Conducerea scolii, personalul de paza, precum si personalul de curatenie si intretinere, va avea acces in toate zonele prin intermediul sistemului de control acces cu cititor de proximitate.

Setarile predefinite pentru angajati vor da posibilitatea de stabilire a dreptului de acces pe baza planificarii si programului de lucru, pentru fiecare salariat in parte. Toate setarile vor fi realizate exclusiv de catre utilizatorul cu drepturi de administrator al aplicatiei de control acces.

Sistemul de control acces va fi interfatat cu cel de semnalizare a incendiilor, astfel ca usile echipate cu acces controlat vor fi deblocate automat in situatiile de alarma la incendiu. Comanda deblocarii se va putea face si manual local, prin butoane speciale in caseta, amplasate langa usa. Aceste butoane sunt componente ale sistemului de detectie si semnalizare a incendiilor.

Sistemul de emitere si programare carduri abonati

Cardurile pentru accesul controlat in incinta si in cladiri se vor emite in unitate, cu echipamente specializate. In compunerea sistemului intra: scanerul, imprimanta si programatorul de carduri. Principalele caracteristici ale sistemului de emitere carduri sunt:

Introducerea datelor in memoria cardului trebuie sa se faca cat mai usor: preferabil datele personale sa poata fi introduse prin scanarea cartii de identitate;

Odata cu inregistrarea datelor pe card, se va face si tiparirea color a cardului;

Scanerul, imprimanta si programatorul de carduri trebuie sa fie conectate la un calculator;

Software-ul pentru emitere carduri si ngestiune a bazei de date se va achizitiona odata cu echipamentele.

Instalatii electrice de supraveghere la efractie

Pentru instalatia de efractie au fost prevazute detectoare de miscare in infrarosu in fiecare sala de clasa cat si pe holuri si in incaperile cu risc mare de intruziune. Toate aceste detectoare de miscare se vor lega la centrala antiefractie situata la parter. De asemenea s-au prevazut contacte electromagnetice si tastaturi la usile de acces, precum si sirene de alarmare interioara si exterioara. Circuitele se executa cu cabluri speciale montate pe patul de cabluri metalic pentru distributia generala si protejate in tuburi de protectie montate ingropat sub tencuiala sau in tavanul fals. La postul de paza permanent s-a prevazut buton de panica si PC complet echipat.

Cablarea se va realiza cu cablu LiYCY 6x0,22 mmp sau similar.

Sistemul de televiziune in circuit inchis (CCTV)

Pentru cresterea nivelului de securitate a bunurilor si persoanelor, s-a prevazut un sistem de televiziune in circuit inchis care va supraveghea 24 de ore pe zi interiorul si exteriorul cladirilor si punctele de acces in cladiri. Se vor monta camere video profesionale de exterior si interior cu infrarosu, care transmit imagini la monitoare. Sistemul s-a prevazut cu posibilitarea inregistrarii digitale si memorarii imaginilor cu ajutorul unor inregistratoare video digitale (DVR).

Sistemul de supraveghere video este compus din: DVR, camere video de interior, camere video de exterior cu infrarosu si camere video Speed Dome.

Vizionarea imaginilor se poate face de la orice computer legat la reteaua de comunicatii interna, pe baza dreptului de acces.

Sistemul de supraveghere video trebui sa asigure pastrarea inregistrarilor video pentru o perioada de minim 30 zile, dupa care acestea vor fi suprascrise de inregistrari noi. De asemenea, sistemul trebuie sa poata realiza pastrarea anumitor secvente pentru o perioada nedeterminata de timp prin marcarea acestora sau exportarea acestor imagini. Volumul inregistrarilor video pastrate si pe perioada de suprascriere nu va fi restrictionat decat de spatiul de stocare disponibil in cadrul sistemului.

Acces la baza de imagini: inregistrarea imaginilor se face pe hard-disk (HDD) intr- un sistem de fisiere care permite securizarea informatiilor si indexarea acestora. Accesul la imaginile inregistrate se face in functie de data, ora si amplasamentul camerei. Pentru a usura cautarea, sistemul marcheaza zilele in care au fost efectuate inregistrari.

Sistem de distributie semnal CATV

Pentru distribuirea in scop educational si informativ a programelor TV in unitatea scolara, s-a proiectat un sistem CATV intern avand structura:

Amplificatoare de semnal de interior;

Splitter-e cu 4 si 8 cai;

Prize, tip gama aleasa de beneficiar pentru intreg imobilul;

Atenuatori;

Cablu de semnal TV.

Cablul se pozeaza pe podul de cablu comun al instalatiilor de curenti slabi. Pe traseele terminale, pana la prize, cablul se monteaza ingropat, protejat in tub PVC.

Principala cerinta a sistemului este transmisia semnalului in conditii de minime distorsiuni si pierderi. Pentru aceasta, fiecare tronson de cablu va fi masurat si adus la parametrii optimi pentru transmisie.

Sistem de comunicatii voce si date

In cladirile unitatii, s-a proiectat o retea structurata de voce-date cu topologie de tip stea cu noduri secundare, compusa din:

echipamente active de comunicatie (router, swich, centrala telefonica digitala);

cabluri (patch cord-uri) de calculatoare cu conectori RJ45;

cabluri (patch cord-uri) de telefoane cu conectori RJ11 si/sau RJ45;

panouri de conectare (patch panel-uri);

rack-uri;

cabluri FTP

prize FTP (RJ45, RJ11).

Infrastructura de comunicatii date va fi capabila sa sustina transmisiuni digitale la peste 1000Mbps pe distante de pana la 90 m in conditii de foarte buna calitate. Sistemul se va putea utiliza si in viitor in cazul migrarii la o tehnologie mai performanta, cu minim de investitie.

Echipamentele se vor amplasa in puncte de maxima concentrare a utilizatorilor si din care se asigura traseele cele mai scurte catre acestia. La parter se va monta un router cu management de unde se va asigura distributia in toata cladirea prin noduri secundare. Toate elementele de conectica si cablurile sunt de categoria Cat. 5 FTP (LSZH), in conformitate cu cerintele standardelor actuale de cablare structurata date EIA/TIA-568-B, ISO-11801 si EN 50173. Dulapurile cu echipamente trebuie sa fie conectate printr-un cablu de masa de 16 mmp la panoul electric cel mai apropiat.

Solutia la nivelul fiecarui nod secundar va avea la randul ei o topologie de tip stea, avand in centru dulapul de conexiuni si repartitie, iar in varfuri prizele de telecomunicatii pentru terminalele date si voce. Se mentioneaza ca patch-cord-urile ce vor fi utilizate pentru conectarea terminalelor tip date la prize nu trebuie sa depaseasca 3

Prizele din zonele de lucru sunt conectate prin cabluri FTP la patch panel-urile de pe nivel. De aici, dupa dorinta, sunt cuplate prin patch-cord-uri la router-e pentru utilizatorii de date (calculatoare) sau la patch-paneluri Cat 5 Voice, pentru utilizatorii de voce (telefonie). Orice legatura se poate modifica sau adauga fara afectarea sistemelor informatice sau de telefonie.

Sistem de adresare publica, sonorizare

Sistemului de sonorizare proiectat va fi compus din: mixere cu amplificator de putere, incinte acustice de interior si exterior, consola cu microfoane. Va fi posibila selectarea de zone pentru anunțuri (de ex. elevi - sali de clasa, laboratoare si holuri; cadre didactice -cancelarie, cabinete; personal tehnic - ateliere, camere tehnice).

Avantajele introducerii sistemului:

Permite difuzarea de muzica/anunturi in pauza dintre ore;

Anunta sfarsitul sau inceputul orelor;

Salveaza vieti umane, prin avertizarea si evacuarea rapida si eficienta a persoanele aflate in cladire, in caz de incendiu, cutremur ori alta situatie de criza, conform normelor obligatorii.

Sonorizarea trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

-Sunetul sa fie clar si inteligibil;

-Acoperirea sa fie optima, sunetul sa se auda uniform in tot spatiul.

-Instalatia trebuie sa permita impartirea pe zone, pentru o comunicare diferentiata. In zona administrativa de exemplu, (cancelarie, contabilitate etc.) nu se vor difuza aceleasi mesaje ca in zona publica (holuri si sali de clase).

Deosebit de util si accesibil, sistemul de sonorizare este de real ajutor cadrelor didactice si elevilor. In plus, conectat la sistemul de supraveghere si incendiu, permite alertarea rapida si salveaza viata elevilor si cadrelor, in situatii de criza.

Sistem sonerie scolara si ceasoficare

Se va instala un sistem automat de sonerie scolara, cu programator orar, cu anuntare atat in exterior cat si in interior.

Se va instala un sistem de ceasoficare sincronizat, cu ceas principal (master) in cancelarie si ceasuri secundare pe holuri in interior.

Ceasul vechi existent in exterior pe cladirea tronsonului A deasupra usii de acces din curte, se va reconditiona si eventual se va integra in sistemul de ceasoficare, dupa evaluarea de catre specialisti, daca este cazul.

Instalatii legare la pamant de protectie si paratrasnet

Conform normativului I7- 2011 si a rezultatelor calculelor de evaluare a riscului, s- a prevazut instalatie de protectie impotriva loviturilor de trasnet, pe cladiri. Instalatia este formata din:

-Captator tip PDA (dispozitiv de descarcare in avans) montat pe un catarg fixat pe structura acoperisului tronson A3 coborari la priza de pamant, contor de descarcari, piese de separatie

-Priza de pamant comuna pentru paratrasnet si protectie electrica.

-Priza de pamant va avea rezistenta de dispersie Rd < 1 Ohm si va fi executata ingropat pe un contur ce urmeaza forma cladirilor, la distanta prevazuta de normative fata de constructiile existente si proiectate si in functie de posibilitatile din teren.

-Priza de pamant se va realiza cu electrozi orizontali din banda OlZn 40x4 mm ingropati la 0,5 m fata de CTS si electrozi verticali tip tarus profilati sau din teava cu diametrul de 2,5” si lungimea de 3m.

-La priza de pamant se vor lega direct toate coborarile instalatiei de paratrasnet si toate tablourile electrice principale.

-Pentru reducerea riscului de incendii, explozii si socuri electrice atat in interiorul spatiilor cladirii cat si in exterior se vor executa legaturi de echipotentializare. Legatura pentru egalizarea potentialelor se va realiza prin conectarea la pamant a conductelor metalice de apa, incalzire, fluide tehnologice, gaze, de stins incendiul, ventilare- climatizare, canalizare, a maselor metalice ale echipamentelor, armaturilor si altor elementele metalice ale constructiei, etc.

-In tablourile electrice de distributie a energiei electrice se vor monta descarcatoare de supratensiune.

Instalatii sanitare

Alimentarea cu apa se va realiza din bransamentul propus spre refacere al cladiri.

Instalatia de apa rece si calda din bai si de la celalalte puncte de consum a cladirii se va demonta si se va reface in totalitate. In functie de natura lor, obiectele sanitare rezultate in urma demontari instalatiei sanire se vor transporta la centrele de reciclare autorizate.

Instalatiile sanitare interioare cuprind:

Instalatii sanitare de apa rece si calda menajera

Instalatii de canalizare a apelor uzate menajere

Instalatii de canalizare a apelor pluviale

Instalatia de hidranti interiori

Referitor la echiparea cu obiecte sanitare , se prevad:

lavoare din portelan sanitar, monocolor, montate pe console,echipate cu ventil de scurgere, sifon, robineti de colt, baterie amestec cu racord de stative inclusiv accesoriile (etajera, oglinda, portprosop, ).

vase de closet din portelan sanitar cu rezervor de spalare montat la semiinaltime, inclusiv robinet de colt, capac, rama, porthartie;

•    pisoare din portelan sanitare cu spalare prin picurare;

cadite de dus din tabla sau acrilice echipate cu baterii de dus, suport tija reglabila pe verticala pentru para de dus, ventil si racord flexibil pentru scurgere.

sifoane de pardoseala din polipropilena cu grila din inox;

spaltoare din inox cu picurator, montate pe console,echipate cu ventil de scurgere, sifon, robineti de colt, baterie amestec cu racord de stative.

uscatoar de maini cu carsaca de inox, cu o grosime de 1,5 mm rezista la cele mai puternice socuri mecanice.) , actionare automata cu senzor, cap mobil inox (se poate folosi si pentru uscarea parului).

Obiectele sanitare si accesoriile se vor prinde pe pereti prin intermediul diblurilor conexpand din otel si a suruburilor de fixare. Si vor avea urmatoarele caracteristici:

Baile vor avea obiecte sanitare rezistente la vandalism (vase WC, lavoare, cismele de apa, pisoare, uscatoare de maini)

Instalatii de apa rece si calda menajera

Conductele de distributie orizontala de apa rece, apa calda menajera si recirculare apa calda menajera se vor monta la nivelul tavanului demisolului in tronsonul de cladire A, si la nivelul tavanului parterului in tronsonul de cladire B, se vor masca corespunzator, se vor izola si se vor fixa cu bratari de prindere.

Pe verticala se vor face coloane locale in zona grupurilor sanitare. Conductele vor fi din teava de cupru, cu izolatie de 9 mm.

Alimentarea cu apa calda menajera si recirculare apa calda menajera a consumatorilor se va face de la punctul termic zonal, amplasat in demisolul tronsonului de cladire A.

Materialul ales pentru executarea instalatiilor de apa rece si calda menajera este teava de cupru, pentru care se asigura o durata de utilizare a instalatiilor de 50 ani.

La baza proiectarii instalatiilor sanitare interioare stau planurile de arhitectura a cladirii, cu pozitionarea grupurilor sanitare si al obiectelor sanitare. Dotarea cu obiecte sanitare a cladirii s-a facut conform STAS 1478.

Debitele de calcul pentru dimensionarea instalatiei interioare de alimentare cu apa rece sau calda, se stabilesc cu ajutorul echivalentilor de debit ai armaturilor obiectelor sanitare .

Prin echivalentul de debit al unei armaturi se intelege raportul dintre debitul specific al armaturii respective si debitul specific al unui spalator considerat ca unitate de echivalent de debit :

e=qs/qsu

Dimensionarea conductelor de alimentare cu apa rece si calda consta in stabilirea diametrului fiecarei portiuni de conducta si a marimii presiunii necesare pentru asigurare cu apa a tuturor consumatorilor sau in stabilirea diametrelor conductelor in functie de presiunea disponibila.

Pentru dimensionarea instalatiei e necesar sa se cunoasca debitul de apa care va circula prin fiecare sectiune a instalatiei.

qc=a x b x c x            UE[l/s] unde:

E = suma echivalentilor de debit;

a=coeficient adimensional care depinde de regimul de functionare si are valoarea 0,15 pentru un regim de functionare de 24 h;

b= 1.0 coeficient de debit ce depinde de felul conductelor de alimentare;

c= 1.8 coeficient determinat de destinatia cladirii;

Traseele retelelor interioare de apa si canalizare au fost alese astfel ca sa se asigure accesul persoanelor care folosesc obiectele precum si a celor care le intretin.

Echiparea grupurilor sanitare cu obiectele sanitare si accesoriile necesare s-a facut in conformitate cu normele in vigoare, in functie de specificul incaperilor.

Pentru a diminua pe cat posibil consumul de energie pentru producerea apei calde si pentru a preintampina risipa se vor monta baterii cu consum redus de apa cu temporizare.

Baile si grupurile sanitare au fost proiectate pentru a permite utilizarea obiectelor

sanitare atat de catre persoanele aflate in fotoliul rulant - bai la nivelul parterului - cat si de catre persoanele fara handicap locomotor.

Materialele si obiectele sanitare prevazute pentru instalatiile sanitare vor avea caracteristicile prevazute de standardele si legislatia in vigoare si vor fi agrementate tehnic.

Instalatii de canalizare a apelor uzate menajere

Sistemul conductelor de legatura la obiectele sanitare, coloanele si conductele colectoare orizontale se vor executa din tuburi si racorduri speciale din polipropilena ignifuga PP, imbinate prin mufe si garnituri de cauciuc.

Evacuare apelor uzate de la laboratoarele de chimie vor fi din tuburi de gresie ceramica si vor fi trecute printr-un neutralizator inainte de a fi evacuate la reteaua de canalizare din incinta.

Coloanele de canalizare menajera si pluviala se vor masca conform detaliilor de arhitectura. Ventilarea coloanelor de canalizare menajera se face prin aerisitoare cu membrana, montate la capatul coloanelor prelungite cu 0,5 - 1.00 m deasupra racordului ultimului consumator. Pe fiecare coloana de scurgere se vor monta piese de curatire, amplasate la 60^80 cm de la pardoseala finita.

Conductele de canalizare vor fi prinse de pereti cu ajutorul bratarilor metalice cu garnitura de cauciuc si cu diblu si surub. Conductele montate ingropat in pamant sub cota 0,00 se vor amplasa pe un pat de nisip de 10 cm si se vor executa din PVC KG. La trecerea conductelor prin golurile executate in pereti sau plansee, golurile se vor etansa.

Instalatii de canalizare a apelor pluviale

Apele pluviale de pe cladire vor fi colectate cu ajutorul jgheaburilor si burlanelor si vor fi deversate in canalizarea exterioara din incinta cu ajutorul tuburilor PVC KG, iar apoi se vor deversa in reteaua de canalizare stradala.

Instalatia de hidranti:

Instalatia de hidranti interiori va fi refacuta in totalitate: se prevad hidranti de perete montati conform traseului proiectat si normativului I 9 cu presiunea la teava de minim 4 bar.

Furtunul de refulare folosit va fi plat, tip „ C ” - 50 mm.

Ajutajul folosit va fi                                                  D13 mm, cu presiunea dispo

Numarul de hidranti de incendiu interiori s-a determinat tinand seama de numarul de

jeturi in functiune simultane care trebuie sa atinga fiecare punct combustibil din interiorul cladirii si de raza de actiune a hidrantului conform " Normativ pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor de stingere a incendiilor, Indicativ NP 086-05 ” si STAS 1478 - 90.

Astfel cladirea se incadreaza la categoria cladiri de invatamant, cu volum mai mic de

25000 mc, avand in functiune simultana 1 jet de q =2,5 l/s cu lungimea jetului compact de 6 m. Se vor monta 16 hidranti interiori, cite doi pe fiecare nivel al fiecarui tronson de cladire. Hidrantii vor fi complet echipati cu cutie, robinet de hidrant, furtun Dn 50, L=20m, ajutaj

13 mm. Cutiile hidrantilor vor fi prevazute cu usa. Usile cutiilor trebuie sa se deschida cu minim 1700 pentru a permite furtunului sa fie miscat liber in toate directiile. Acestia vor fi alimentati prin conducte din otel zincat pozate aparent sau mascate in elementele de finisaj. Hidrantii vor fi montati impreuna cu furtune si tevi de refulare intr-o cutie metalica conform STAS 3081 aparent si marcat conform STAS 2971/I. Peconductele de hidranti se vor monta un racord care alimenteaza cu apa rece pentru a asigura circulatia apei in instalatie.

Pentru ca in orice moment sa poata fi cunoscuta presiunea, se recomanda montarea unui manometru pe coloanele hidrantilor.

Avand in vedere ca reteaua de alimentare cu apa municipala nu satisface conditiile de

debit si presiune pentru stingerea incendiului, se va monta un grup de pompare pentru ridicarea presiunii in retea si o rezerva de apa intangibila pentru stins incendiul.

Hidrantii interiori se pot monta ingropat, marcandu-se conform STAS 297/1.

Instalatii termice

Instalatia de incalzire va fi alimentata cu agent termic de la punctul termic de zona amplasat in demisolul tronsunului de cladire A.

Pentru a se putea asigura climatizarea celor mai defavorizate zone ale cladirii se va amplasa un chiller in apropierea tronsonului de cladire B si se vor amplasa in interiorul cladirii, in mansarda tronsonului de cladire B si in etajul 2 al tronsonului de cladire A, ventiloconvectori carcasati de tavan si de parapet.

Se propune pentru instalatia de incalzire-racire:

-Inlocuirea in totalitate a distruibuitiei agentului termic pentru incalzire

-Inlocuirea tuturor corpurilor de incalzire si a legaturilor la acestea

-Preverea unui reglaj asigurat cu ajutorul robinetelor cu cap termostatat

-Montare ventiloconvectori la ultimul nivel al celor doua tronsoane de cladire

-Distribuita agentului termic se va realiza cu teava de otel izolata cu izolatie de 9mm -Circuitele care alimenteaza radiatoarele se vor realiza din teava de otel si vor fi pozate la nivelul tavanului si in tavanul fals, cele de la nivelul tavanului se vor masca.

-Nu este permisa strapungerea stalpilor sau grinzilor de rezistenta.

Pe plan vertical se vor realiza coloane de distributie, iar orizontal la nivelul fiecarui etaj se vor monta distribuitor-colectoare pentru a se realiza distributia la radiatoare cu teava cupru moale la colac, preizolata, pozata in sapa.

Racordul conductelor la distribuitor-colectoare si la radiatoare se va face printr-o imbinare demontabila ( robinet cu olandez ). Armaturile vor fi montate astfel incat sa fie usor accesibile pentru manevrare, revizii si control. La trecerile prin pereti si plansee, conductele instalatiei interioare de incalzire vor fi prevazute cu tevi de protectie.

Alimentarea ventiloconvectorilor pentru racirea spatiilor de la ultimul nivel al celor doua cladiri se va face cu teava de hotel, izolata, si se va poza in tavanul fals al ultimului nivel al celor doua cladiri.

Corpurile de incalzire vor fi radiatoare din otel si se vor amplasa conform planselor. Radiatoarele sunt din otel cu inaltimea totala de 600 mm, cu lungime variabila intre 400-2000 mm, prinse cu suporti de perete si vor fi echipate cu robineti cu cap termostatat, robinet dublu reglaj pe tur, robinet dublu reglaj pe retur si robinet manual de aerisire. Aerisirea sistemului se face prin intermediul aerisitoarelor automate montate la capetele coloanelor si pe distribuitor-colectoare, si prin robinetii manuali de aerisire montati pe fiecare corp de incalzire.

Golurile care vor rezulta in urma montarii traseelor de instalatii se vor izola cu tuburi din spuma PE.

Corpurile de racire vor fi ventiloconvectoare carcasate de tavan si parapet si se vor amplasa conform planselor.

Centralizare cheltuieli de operare:

Analiza financiara este realizata din punctul de vedere al proprietarului infrastructurii.

Datele economice prognozate de catre Comisia Nationala de Prognoza si de catre Banca Nationala a Romaniei sunt:

Indicator/an          2019 2020 2021 2022  2023 2024 2025 2026 2027

Inflatia

3.4%

3.4%

3.4%

3.4%

3.4%

3.4%

3.4%

3.4%

3.4%

Cresterea preturilor

2.5%

2.3%

2.2%

2.2%

2.2%

2.2%

2.2%

2.2%

2.2%

Cresterea salariala

5.6%

5.3%

5.2%

5.2%

5.2%

5.2%

5.2%

5.2%

5.2%

Indicator/an           2028 202  2030 2031  2032 2033 2034 2035 2036

Inflatia

3.4%

3.4%

3.4%

3.4%

3.4%

3.4%

3.4%

3.4%

3.4%

Cresterea preturilor

2.2%

2.2%

2.2%

2.2%

2.2%

2.2%

2.2%

2.2%

2.2%

Cresterea salariala

5.2%

5.2%

5.2%

5.2%

5.2%

5.2%

5.2%

5.2%

5.2%

Evolutia fluxului de costuri pe perioada de viata a investitiei:

Evolutia preturilor aplicand cresterea anuala de preturi si evolutia salariala aplicand

cresterea de 5.2%:

An

Cheltuilei utilitati energie electrica

Cheltuieli utilitati apa, canal

Cheltuieli utilitati deseuri

Cheltuieli de personal

Cheltuieli cu serviciile de curatenie (personal propriu)

Cheltuiel i intretine re periodic a

Cheltuieli cu incalzirea

Total cheltuieli

RON

RON

RON

RON

RON

RON

RON

RON

2019

130329.4

99794.64

12096

4263840

124800

0

423484

5054344

2020

131632.7

100792.6

12216.96

4306478

126048

0

427718.8

5104887

2021

132949

101800.5

12339.13

4349543

127308.5

0

431996

5155936

2022

134278.5

102818.5

12462.52

4393039

128581.6

8991

436316

5216487

2023

135621.3

103846.7

12587.15

4436969

129867.4

0

440679.1

5259571

2024

136977.5

104885.2

12713.02

4481339

131166.1

0

445085.9

5312166

2025

138347.2

105934

12840.15

4526152

132477.7

0

449536.8

5365288

2026

139730.7

106993.4

12968.55

4571414

133802.5

9356.071

454032.2

5428297

2027

141128

108063.3

13098.23

4617128

135140.5

0

458572.5

5473130

2028

142539.3

109143.9

13229.22

4663299

136491.9

0

463158.2

5527862

2029

143964.7

110235.4

13361.51

4709932

137856.8

0

467789.8

5583140

2030

145404.3

111337.7

13495.12

4757031

139235.4

9735.965

472467.7

5648708

2031

146858.4

112451.1

13630.08

4804602

140627.8

0

477192.4

5695361

2032

148327

113575.6

13766.38

4852648

142034

0

481964.3

5752315

2033

149810.2

114711.4

13904.04

4901174

143454.4

0

486783.9

5809838

2034

151308.3

115858.5

14043.08

4950186

144888.9

10131.28

491651.8

5878068

Valoarea Reziduala

Avand in vedere ca investitiile realizate nu pot fi valorificate ca atare la sfarsitul perioadei de referinta de 15 ani, estimam ca valoarea reziduala la 5% din valoarea investitiei initiale (in preturi curente), adica 1,002,207.11 ron. Aceasta se considera un flux financiar de intrare in ultimul an de analiza (15) si se cumuleaza, in vederea actualizarii, cu fluxurile financiare nete inregistrate in acel an

d) Analiza economica; analiza cost-eficacitate;

Analiza cost-eficacitate (ACE) este un instrument care poate ajuta la asigurarea utilizarii eficiente a resurselor de investitii in sectoare in care beneficiile sunt dificil de exprimat monetar (sa li se confere o valoare). “Reabilitare constructii, instalatii si utilitati, cladire scoala Grup Scolar Emanuil Ungureanu”                                                                                 Nr. Proect : 53/2018

Municipiul Timisoara,B-dul C.D. Loga, nr. 1, Timisoara, judet Timis

Rezultatele ACE sunt folositoare pentru acele proiecte ale caror beneficii sunt foarte dificil, daca nu imposibil, de evaluat in termeni monetari, in timp ce costurile pot fi estimate cu mai multa siguranta.

Pentru infrastructura sociala beneficiile sunt foarte dificil de estimat, in termeni monetari. Ele sunt, in general, referitoare la bunastarea grupurilor tinta.

Optiunile, asa cum au fost definite si analizate in prima parte a studiului sunt:

Variante de scenarii de intervenție:

A. Varianta 1 (minimala) - Scenariul investiției minime -S-a pornit de la premisa neefectuarii interventiei care ar permite rezolvarea tuturor aspectelor problematice.

Lipsa interventiei presupune lipsa de spatii adecvate pentru desfasurarea activitatilor instructive- educative, care la momentul de fata se desfasoara intr-o cladire improprie, fara finisaje adecvate, defectuoasa. Totodata, cheltuielile cu intretinerea cladirii raman a fi mult prea costisitoare. Neexecutarea reabilitarii si amenajarii constructiei conduce la nerentabilitatea investitiei. De asemenea, nu se creeaza conditii favorabile si oferirea de sanse egale, iar administratia ramane a fi neimplicata in cresterea calitatii sistemului de invatamant.

B. Varianta 2 (maximala) - Reabilitare construcții, instalații si utilitati clădire scoala Grup Scolar “Emanuil Ungureanu”, cladire P+2E”

Scenariul 2 (varianta maximala)

Presupune interventii de reabilitare prin realizare de noi compartimentari, inlocuirea tuturor finisajelor interioare si exterioare, propunerea unor masuri de reabilitare termica si masuri de consolidare a tronsonului B de cladire, prin construirea unor nuclee de beton si camasuirea zidurilor de rezistenta pastrati astfel incat sa poata fi conformat spatiul cu cerintele normativelor in vigoare. Refacerea tuturor instalatiilor (electrice, termice si sanitare) precum si satisfacerea nevoilor pentru spatii sociale/educationale conform normatvelor. Aceasta interventie implica investitii majore in cladire dar permite reorganizarea spatiilor conform functiunilor cerute pentru procesul de invatamant al Grupului scolar si al normelor in vigoare.

Costurile investitionale:

Varianta

Ron

Sursa

Varianta 1

4.425.930,73 ron

-

Varianta 2

21.971.733,51 ron

Devizul general al investitiei si experienta in domeniu a proiectantului Devizul general al investitiei

Costurile operationale pentru fiecare optiune analizata in parte includ costuri cu personalul, cu intretinerea si mentenanta, cu consumurile de utilitati, etc.

Situatia comparativa este prezentata mai jos:

Varianta 1 - Scenariulfara Investiție.

O lipsa de interventie se constituie in lipsa de spatii adecvate pentru desfasurarea activitatilor educative pentru copii comunei, precum si pentru personalul educativ si auxiliar, care la momentul de fata se desfasoara intr-o cladire improprie, fara finisaje adecvate, astfel deservirea populatiei arondate ramine defectoasa. Cheltuielile cu intretinerea cladirii raman a fi mult prea costisitoare corelate cu beneficiile generate.

An

Cheltuieli

utilitati energie

electrica

Cheltuieli utilitati apa, canal

Cheltuieli utilitati deseuri

Cheltuieli de personal

Cheltuieli cu serviciile de curatenie (personal propriu)

Cheltuieli intretinere periodica

Cheltuieli cu incalzirea

Total cheltuieli

RON

RON

RON

RON

RON

RON

RON

RON

Costuri investiții

Anul 1

1723454

Anul 2

2,702,476.73

1

169428.22

119753.568

13305.6

3752179.2

99840

0

550529.2

4705035.8

2

171122.51

120951.12

13438.66

3789700.64

100838.4

0

556034.44

4752085.8

3

172833.7

122160.6

13573.04

3827597.84

101846.8

0

561594.8

4799606.8

4

174562.05

123382.2

13708.77

3865874.32

102865.28

8991

567210.8

4856594.4

5

176307.69

124616.04

13845.87

3904532.72

103893.92

0

572882.83

4896079.1

6

178070.75

125862.24

13984.32

3943578.32

104932.88

0

578611.67

4945040.2

7

179851.36

127120.8

14124.17

3983013.76

105982.16

0

584397.84

4994490.1

8

181649.91

128392.08

14265.41

4022844.32

107042

9356.071

590241.86

5053791.6

9

183466.4

129675.96

14408.05

4063072.64

108112.4

0

596144.25

5094879.7

10

185301.09

130972.68

14552.14

4103703.12

109193.52

0

602105.66

5145834.2

11

187154.11

132282.48

14697.66

4144740.16

110285.44

0

608126.74

5197286.6

12

189025.59

133605.24

14844.63

4186187.28

111388.32

9735.965

614208.01

5258995

13

190915.92

134941.32

14993.09

4228049.76

112502.24

0

620350.12

5301752.5

14

192825.1

136290.72

15143.02

4270330.24

113627.2

0

626553.59

5354769.9

15

194753.26

137653.68

15294.44

4313033.12

114763.52

0

632819.07

5408317

Varianta 2 - Reabilitare construcții, instalații si utilitati clădire scoala Grup Scolar “Emanuil Ungureanu”, cladire P+2E”

Necesitatile identificate cu privire la locatia in care se desfasoara activitatile educationale ce necesita solutie sunt rezolvate in intregime prin modernizarea spatiului existent al scolii gimnaziale si aducerea acestuia la nivel european, precum si prin dotarea corespunzatoare (respectiv o sa se poata desfasura activitatile educative, in conditii adecvate de utilizare).

Optiunea 2_varianta 2

An

Cheltuilei utilitati energie electrica

Cheltuieli utilitati apa, canal

Cheltuieli utilitati deseuri

Cheltuieli de personal

Cheltuieli cu serviciile de curatenie (personal propriu)

Cheltuieli intretinere periodica

Cheltuieli cu incalzirea

Total cheltuieli

RON

RON

RON

RON

RON

RON

RON

RON

Costuri investiții

Anul 1

8,125,344,89

Anul 2

13,846,388.62

1

130329.4

99794.64

12096

4263840

124800

0

423484

5054344

2

131632.7

100792.6

12216.96

4306478

126048

0

427718.8

5104887

3

132949

101800.5

12339.13

4349543

127308.5

0

431996

5155936

4

134278.5

102818.5

12462.52

4393039

128581.6

8991

436316

5216487

5

135621.3

103846.7

12587.15

4436969

129867.4

0

440679.1

5259571

6

136977.5

104885.2

12713.02

4481339

131166.1

0

445085.9

5312166

7

138347.2

105934

12840.15

4526152

132477.7

0

449536.8

5365288

8

139730.7

106993.4

12968.55

4571414

133802.5

9356.071

454032.2

5428297

9

141128

108063.3

13098.23

4617128

135140.5

0

458572.5

5473130

10

142539.3

109143.9

13229.22

4663299

136491.9

0

463158.2

5527862

11

143964.7

110235.4

13361.51

4709932

137856.8

0

467789.8

5583140

12

145404.3

111337.7

13495.12

4757031

139235.4

9735.965

472467.7

5648708

13

146858.4

112451.1

13630.08

4804602

140627.8

0

477192.4

5695361

14

148327

113575.6

13766.38

4852648

142034

0

481964.3

5752315

15

149810.2

114711.4

13904.04

4901174

143454.4

0

486783.9

5809838

Grupul-tinta.

Pentru Opțiunea 1 avand in vedere faptul ca activitatile educative s-ar desfasura in conditii improprii, nesigure pentru elevi si cadre didactice, precum si faptul ca nu se indeplinesc functiunile principale ale scolii , grupul tinta va fi alcatuit din mai putin de jumatate din populatia orasului.

Pentru Opțiunea 2 grupul tinta este reprezentat de cel putin intreaga populatie a Municipiului Timisoara. Populatia Municipiului Timisoara se ridica la 468.162 locuitori.

Rezultatele calculate ale analizei cost eficacitate sunt:

VAN cosțuri      VAN grup țința Raporțul ACE

țoțale

Optiunea 1 Varianta 1

30560255

127560

239.57

Optiunea 2 Varianta 2

18240135

468162

38.96

Si in acest caz, Varianta 2 - Reabilitare constructii, instalatii si utilitati cladire scoala Colegiul Tehnic “Emanuil Ungureanu”, cladire P+2E”, presupune un cost mai mic per persoana din grupul tinta, esțe cea recomandața.

e) Analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor.

Tip de risc                                Tip

Mețoda

Eliminare


Elemențele riscului acțiune

Riscul constructiei


Riscul de aparitie a unui eveniment care conduce la imposibilitatea finalizarii acesteia la timp si la costul estimat

Eliminare risc


Semnarea unui contract cu termen de finalizare fix

Riscul de intretinere

Riscul de aparitie a unui eveniment care genereaza costuri suplimentare de intretinere datorita executiei lucrarilor

Eliminare risc

Semnarea unui contract cu clauze de garantii extinse astfel incat aceste costuri sa fie sustinute de executant

Obtinerea finantarii

Riscul ca beneficiarul sa nu obtina finanțarea din fonduri structurale

Eliminare risc

Beneficiarul impreuna cu consultantul vor studia amanuntit documentatia astfel incat sa nu apara o astfel de situatie

Solutiile tehnice

Riscul ca solutiile tehnice sa nu fie corespunzatoare din punct de vedere tehnologic

Eliminare risc

Beneficiarul impreuna cu proiectantul vor studia amanuntit documentatia astfel incat sa fie aleasa solutia tehnica cea mai buna

Grad de atractivitate scazuta a investitiei

Riscul ca oamenii sa nu aprecieze sistemul nou creat, chiar sa vandalizeze si astfel sa nu se realizeze beneficiile urmarite

Eliminare risc

Realizarea unei promovari intense a investitiei in zona si corelarea acestei investitii cu alte proiecte de imbunatatire a infrastructurii publice

Nerealizarea cresterii preturilor la proprietatile imobiliare

Riscul de implementare a proiectului fara un ajutor din partea populatiei locale privind importanta zonei respective

Eliminare risc

intensa a zonei si sprijinirea tinerilor de a se muta in zona respectiva

Preturile materialelor

Riscul ca preturile materialelor sa creasca peste nivelul contractat

Diminuare risc

Semnarea unui contract de executie ferm cu durata mai mica de 3 ani de zile si urmărirea realizării programului conform grafic

Dupa cum se poate observa, riscurile de realizare a investitiei sunt destul de reduse, iar gradul lor de impact nu afecteaza eficacitatea si utilitatea investitiei.

 • 6. Scenariul/Optiunea tehnico-economic (a) optim (a), recomandat(a)

  • 6.1. Comparatia scenariilor/optiunilor propus (e), din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilitatii si riscurilor

In cadrul analizei optiunilor au fost luate in considerare urmatoarele scenarii: Variante de scenarii de interventie

 • •  Varianta 1 (minimala) - Scenariul fara Investiție - S-a pornit de la premisa neefectuarii interventiei care ar permite rezolvarea tuturor aspectelor problematice.

 • •   Varianta 2 (maximala) - Reabilitare construcții, instalații si utilitati cladire scoala Grup Scolar “Emanuil Ungureanu”, cladire P+2E”

Tinand cont de gradul ridicat de degradare al cladirii existente, implementarea propunerilor din cadrul scenariului 1 NU va conduce la folosirea Cladirii Scolii astfel cum este ea destinata sa functioneze, se vaputea folosi doar limitat, fara sa aduca foarte multe beneficii locuitorilor ariei de influenta.

Costurile investitionale

In acest scenariu, costurile investitionale sunt inexistente, dar, luand in considerare si faptul ca nu se realizeaza functionalitatea scolii, este normal ca aceste costuri sa nu existe.

Costurile de operare si intretinere

Costurile de operare si intretinere sunt lunare si sunt aproximativ la fel ca in prezent, in prezent fiind necesara sustinerea cladirii existente a scolii, fara ca in incinta acesteia sa se poata desfasura in conditii normale activitati educative.

Asigurarea educatiei comunitatii locale

Prin nerealizarea de investitii in modernizarea / reabilitarea cladirii scolii gimnaziale nu se contribuie la adaptarea la standarde europene prin cresterea gradului de siguranta si confort, respectiv nu rezolva problemele legate de conditiile in care isi desfasoara activitatea cadrele didactice si totodata elevii;

Caracteristicile Variantei 2

Capacitatea maxima pentru a acoperi nevoile cu privire la educatie ale Municipiului Timisoara

Prin implementarea propunerilor din cadrul scenariului 2 se va putea folosi cladirea Colegiului Tehnic “Emanuil Ungureanu” astfel cum este el destinat sa functioneze.

Costurile investitionale

In acest scenariu, costurile investitionale sunt mai ridicate in comparatie cu cele din scenariul precedent, dar, luand in considerare necesitatea pentru spatii in care sa poata fi desfasurate activitatile educative,acestea sunt justificate.

Costurile de operare si intretinere

Costurile de operare si intretinere sunt lunare si sunt aproximativ la fel ca in prezent, in prezent fiind necesara sustinerea cladirii existente, fara ca in incinta acesteia sa se poata desfasura in conditii propice activitatile scolare.

Scenariul propus:

Scenariul recomandat este Scenariul nr. 2 Reabilitare construcții, instalații si utilitati clădire scoala Grup Scolar “Emanuil Ungureanu”, cladire P+2E”.

ANALIZA Comparativa a Optiunilor

Pe baza descrierii alternativelor, s-a procedat la stabilirea unor criterii de analiza, relevante in raport cu strategia promotorului proiectului si cu nevoile utilizatorilor finali ai infrastructurii nou create, aceste criterii sunt:

S Costurile investitionale;

S Costurile operationale;

SAsigurarea educatiei comunitatii locale

SCapacitatea maxima pentru a acoperi nevoile cu privire la educatie ale Municipiului Timisoara;

Pe baza acestor criterii s-a acordat un punctaj de la 1 - 10, in vederea stabilirii criteriului care satisface cel mai bine interesele populatiei ariei de influenta:

Criteriu de analiza / Optiune Scenariul 1 Scenariul 2

Costurile investitionale

9

4

Costurile operationale

3

9

Asigurarea educatiei comunitatii locale

5

9

Capacitatea maxima pentru a acoperi nevoile cu privire la educatie ale Municipiului Timișoara

5

9

TOTAL

22

31

Concluzie:

In urma analizei beneficiilor generate de ambele scenarii, a caracteristicilor tehnice, functionale, economice, se poate trage concluzia ca Scenariul 2, scenariul care presupune o investitie adecvata si justificata in raport cu cerintele si modificarile pietei, satisface mult mai bine interesele Municipiului Timisoara precum si ale ariei de influenta in ceea ce priveste necesitatea referitoare la zona studiata:

Reabilitare construcții, instalații si utilitati clădire scoala Grup Scolar “Emanuil Ungureanu”, cladire P+2E”

Scenariul 2 (varianta maximala)

Presupune interventii de reabilitare prin realizare de noi compartimentari, inlocuirea tuturor finisajelor interioare si exterioare, propunerea unor masuri de reabilitare termica si masuri de consolidare a tronsonului B de cladire, prin construirea unor nuclee de beton si camasuirea zidurilor de rezistenta pastrati astfel incat sa poata fi conformat spatiul cu cerintele normativelor in vigoare. Refacerea tuturor instalatiilor (electrice, termice si sanitare) precum si satisfacerea nevoilor pentru spatii sociale/educationale conform normatvelor. Aceasta interventie implica investitii majore in cladire dar permite reorganizarea spatiilor conform functiunilor cerute pentru procesul de invatamant al Grupului scolar si al normelor in vigoare-- reprezinta investitii necesare si justificate pentru a oferi copiilor locuitorilor Municipiului Timisoara un viitor mai bun printr-o educatie adecvata.

 • 6.2. Selectarea si justificarea scenariului/optiunii optim(e), recomandat(e)

Fiecare din variantele alternative propuse au fost evaluate comparativ tinand cont de parametrii sociali si de mediu, tehnici si financiari.

Trebuie mentionat ca varianta de referinta (varianta minimala), nu insemna in mod necesar inexistenta oricarei investitii pe durata de referinta. Aceasta reprezinta acea situatie in care doar se mentine functionalitatea facilitatilor existente, la parametrii existenti (inclusiv eventuale investitii ulterioare, pentru mentinerea in stare de functionare).

In acest caz, varianta minimala “fara proiect” presupune: mentinerea scolii gimnaziale care isi va pastra actuala destinatie si va necesita cheltuieli de intretinere si operare. Aceasta va continua sa se degradeze, oferind conditii improprii desfasurarii activitatilor pentru care este destinata. Imposibilitatea interventiei asupra factorului “timp”, va transforma elementul pre-existent si anume colegiul localizat intr-un imobil inutilizabil.

Singura decizie eficienta pentru aceasta varianta, ca urmare a degradarii, ar fi parasirea definitiva a imobilului si abandonarea acestuia pentru a nu mai genera costuri de intretinere. Acest fapt ce ar duce la imposibilitatea desfasurarii activitatilor educationale ale comunitatii, generand astfel o pierdere iremediabila si imposibil de cuantificat material, cu implicatii asupra identitatii comunitatii in ansamblul ei, restrangand potentialul de dezvoltare si de crestere a atractivitatii zonei. Aceasta optiune nu este fezabila si se fundamenteaza pe faptul ca realizarea unor investitii minimale vor avea doar efect pe termen scurt si intr-un fina va genera costuri mai mari de intretinere prin frecventa acestor investitii.

Varianta maximala care presupune constructia unei institutii scolare refacute presupune costuri foarte mari dar justificate, in conditiile in care cladirea actuala din se afla intr-un stadiu al uzurii in care este posibila reabilitarea si modernizarea acesteia. In analiza scenariilor s-au respectat pasii procedurali:

 • > Alcătuirea unei liste de scenarii alternative;

 • > Evaluarea scenariilor din perspectiva cadrului strategic / reglementarilor /

fezabilitatii;

 • > Ierarhizarea scenariilor;

 • > Selectarea scenariului optim.

De asemenea, s-a efectuat compararea Scenariu cu Scenariu, astfel:

I.Varianta minimala

2.Varianta medie

I.Varianta minimala

x

2

2.Varianta maximala

3

2

In urma evaluarii alternativelor s -a ales varianta nr.2 ca fiind varianta maximala. Rezultatul obtinut in urma analizei multicriteriale este intarit si de urmatoarele avantaje ale utilizarii acestei variante (S2):

 • Capacitatea maxima pentru a acoperi nevoile cu privire la educatie ale Municipiului

Timisoara;

 • Asigurarea educatiei comunitatii locale;

 • Costuri mai mici ca urmare a lucrarilor executate;

 • 6.3. Principalii indicatori tehnico-economici aferenti investitiei:

 • a)  Indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectivului de investitii, exprimata in lei, cu TVA si, respectiv, fara TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate cu devizul general;

Analiza financiara, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta financiara: flux cumulat, valoare actuala neta, rata interna de rentabilitate si raportul cost-beneficiu a fost realizata realizata tinand cont de elementele principale:

 • Valoarea totala a investitiei este de 23,804,031.91 (valoare inclusiv TVA),

 • Constructii - montaj (C+M): 15,853,213.32 (valoare inclusiv TVA),

 • b)  Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente fizice/capacitati fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de investitii - si, dupa caz, calitativi, in conformitate cu standardele, normativele si reglementarile tehnice in vigoare;

 • c)   Indicatori fizici:

> Durata estimata de executie a lucrarilor - 24 luni

Varianta 2


Costuri totale

(Investitionale si VAN grup tinta Raportul ACE

Operaționale)

18240135

468162

38.96


Dotarea cu echipamente educaționale pentru laboratoare

Conform analizei nevoilor de instruire și modernizare pentru îmbunătățirea calității învățământului, s-a stabilit structura și componența dotărilor pentru laboratoarele liceului.

Proiectul de dotare al școlii propune un sistem educațional perfect adaptat la nevoile determinate de îmbunătățirea gradului și calității ocupării forței de muncă și reducerea abandonului școlar. Sistemul educational va fi dezvoltat conform standardelor europene în ceea ce privește societatea cunoașterii.

Anii de liceu au o importanta egala celor „sapte ani de acasa”.

Dar in acest cadru, aptitudinile individuale nu sunt dezvoltate metodic si obiectiv. Depistarea timpurie a inclinatiei si talentului permite specializarea competitiva si incadrarea efectiva in invatamantul superior si societate.

Orientarea teoretica individuala catre un domeniu de activitate specific, poate fi efectuata utilizand un „curcubeu” de tehnologie si stiinta aplicata, pe care elevii il vor explora activ.

Lipsa dotarilor necesare în anii școlari împiedica alegerea corecta a orientării profesionale preferate de viitorul absolvent al grupului scolar.

Dotarea laboratoarelor are ca principale avantaje:

_ reducerea semnificativa a abandonului scolar;

_ participarea elevilor la identificarea aptitudinilor lor;

_ orientarea scolara si profesionala adecvată, legată de realitățile economice și sociale actuale;

_ ore de predare - invatare - evaluare, util realizate si concepute;

_ intelegerea deplina si corecta a materialului teoretic.

“Reabilitare constructii, instalatii si utilitati, cladire scoala Grup Scolar Emanuil Ungureanu”

Nr. Proiect 299/145/2013

Municipiul Timisoara, b-dul C.D. Loga, nr. 1, Timisoara, judet Timis

De asemenea, dotarile educaționale moderne ce vor putea fi realizate prin proiect vor contribui la extinderea conceptului de invatamant prin oferirea de activitati instructive si inovative pentru elevi sub forma unor cercuri si tabere tehnologice si stiintifice in vacante. Participarea la aceste activitati se poate face in colaborare si cu alte unitati de invatamant similare, ce pot conlucra constituind o retea de cooperare, in proiecte comune si schimb de experientă la nivelul profesorilor si al elevilor.

Modulele educaționale din cadrul sistemului propus oferă o varietate de programe interactive de invatamant scolar si extrascolar, stimuland elevii sa descopere ei insusi, prin experimente, un univers care cuprinde:

_ robotica si programare

_ clima si mediul

_ fizica si matematica

_ biologie si chimie

_ tehnologie si calculatoare

_ electronica si telecomunicatii

Prin dotările cu sisteme educaționale moderne pe care le propune, proiectul contribuie la, creșterea calității și eficienței învățământului obligatoriu teoretic și profesional tehnic, corespunzător nivelului actual de dezvoltare tehnologică. Structură Laboratoare

 • 1. Laborator de Fizica/Mediu

 • 2. Laborator de Telecomunicații

 • 3. Laborator de instalatii electrice si electrotehnica

Configurația laboratoarelor și componența acestora este prezentată in continuare:

 • 1. Laborator de Fizica, Biologie, Mediu

Laboratorul stiintific computerizat este o cale demonstrata de a dezvolta curiozitatea naturala a elevilor si intelegerea legilor stiintei care stau la baza existentei umane.

Laboratorul stiintific interactiv cuprinde:

_ Senzori pentru experimente

_ Soft pentru experimente

_ Dispozitive de achizitii de date masurate de senzori

_ Manual sau soft indrumator al profesorului

_ Ghidul experientelor

Laboratorul computerizat interactiv:

_ Elevii participa activ si individual la efectuarea experientelor in clasa

_ Experiente in natura

_ Modul de utilizare al softului este compatibil cu biologia, chimia si fizica

_ Experientele nu sunt limitate si pot fi extinse

_ Materialul cuprinde principiile fundamentale ale spectrului stiintific

“Reabilitare constructii, instalatii si utilitati, cladire scoala Grup Scolar Emanuil Ungureanu” Nr. Proiect 299/145/2013

Municipiul Timisoara, b-dul C.D. Loga, nr. 1, Timisoara, judet Timis _ Simplu de instalat

_ Versatil si mobil

_ Interactiv

Ce vor învăța elevii:

_ Legile stiintei prin experiente stiintifice si masuratori digitale

_ Prezentare grafica a rezultatelor in tabele si valori

_ Analiza functionala ghidata

_ Vor utiliza senzori precalibrati, de precizie

Laborator Fizica/Mediu

DTR-6 GPS - Sistem global de poziționare

EB-172 Radar - Principii si aplicații

□TR-15 Doppler - Principii si aplicații

□MM-Multimetru digital

Osciloscop 25Mhz doua canale

TP-SE Energie solară

TP-HE Energie hydro-t-solară

TP-WE Energie eoliană

Stafie Meteo

□AR 2001 Placa de bază sistem climatic

□AR 2010 Unitate Termodinamică

□AR 2070 Grafice Termodinamice

CML - Soft pentru coordonare clasă

 • 2. Laborator Telecomunicații

Laborator Telecomunicații

Telesim -software de simulare pentru telecomunicații_____________________________

DTR-5 Telefoane mobile: reparații DTR-16 Telefoane mobile: programare OPCOM I MKII- Comunicații prin fibra optica □MM - Multimetru digital

Osciloscop 25Mhz, doua canale

 • 3. La borator de instalata ele cirice si electrotehnica

Laborator de instalații electrice si electrotehnica

□TR 1 - Modul de instruire în repararea PC-urilor

DTR 2 - TV Trainer______________________________

DTR 7 - Monitor funcții inimă

DTR 8 - EKG Simulator

EB-101-DC I - Curentul continuu - Noțiuni si măsuri

EB-102 DC II - Curentul continuu - Legile de bază

EB-103 AC Curentul Alternativ

EB-105 Electromagnetism - noțiuni de baza

EB-111 Semiconductori -noțiuni de baza

EB-115 Optoelectronica - noțiuni de baza

EB-117 Senzori

EB-132 Circuite logice

WS/Z baza de alimentare

PU2200 Masuratori-DMM, Counter, Sig.Gen.

CML - Soft pentru coordonare clasa

□ MM- Multimetru digital

Osciloscop 25Mhz, doua canale

Indicatori socioeconomici:

Cresterea nivelului de scolarizare al Municipiului Timisoara

Evolutia Castigului mediu salarial net, pe parcursul perioadei analizate,

Evolutia Ratei somajului pe parcursul perioadei analizate,

Gradul de crestere al numarului de elevi in zona;

 • d) Durata estimata de executie a obiectivului de investitii, exprimata in luni.

24 luni

 • 6.4. Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcțiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

Analiza situației existente, precum și proiectarea măsurilor de intervenție sunt realizate în baza legilor, normelor și standardelor în vigoare, dintre care amintim:

 • •    Legea 10/1995, modificată în 2001, privind calitatea lucrărilor de construcții;

 • •    Ordonanța guvernului nr. 20/1994, privind punerea în siguranță a fondului construit;

 • •    HG nr. 26/1994: Regulament privind urmărirea comportării în exploatare, intervențiile în timp și post-utilizare a construcțiilor;

 • •    Ordinul 77/N/1996 al MLPAT: Îndrumător de aplicare a prevederilor Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor și execuției lucrărilor de construcții;

 • •    P100-1/2006: Normativ pentru proiectarea antiseismică a construcțiilor de locuințe, social culturale, agrozootehnice și industriale;

 • •     CR0-2012: Bazele proiectării structurilor în construcții;

 • •    SR EN ISO 6892-1/2010: Materiale metalice. Încercarea la tracțiune. Partea 1: Metoda de încercare la temperatura ambiantă;

 • •    Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă (cu modificările și completările ulterioare);

 • •    H.G. nr. 1425/2006 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a legii 319/2006 (cu modificările și completările ulterioare);

 • •    CR1-1-3-2012: Evaluarea acțiunii zăpezii asupra construcțiilor;

 • •     NP-082-04: Cod de proiectare. Bazele proiectării și acțiuni supra construcțiilor. Acțiunea vântului;

 • •    CR 6 - 2012: Cod de proiectare pentru structuri din zidărie;

 • •    P100 - 3/2008: Cod de proiectare seismică - Partea a III-a - Prevederi pentru evaluarea seismică a clădirilor existente;

 • •    NP 005 - 2006: Normativ de proiectare pentru structuri din lemn;

 • •    NP112 - 2013: Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directă;

 • •    STAS 2745-90: Teren de fundare. Urmărirea tasării construcțiilor prin metode topometrice;

 • •    P130-1997: Normativ privind urmărirea comportării în timp a construcțiilor;

•    SR EN 1992-1-1: Proiectarea structurilor de beton armat. Reguli generale și reguli

pentru clădiri;

•    SR EN 1992-1-1/NA: Proiectarea structurilor de beton armat. Reguli generale și reguli

pentru clădiri. Anexa națională;

•    SR EN 1996-1-1: Proiectarea structurilor de zidărie, partea 1-1: Reguli generale

pentru construcții de zidărie armata si nearmata;

•    SR EN 1996-1-1/NA: Proiectarea structurilor de zidărie, partea 1-1: Reguli generale

pentru construcții de zidărie armata si nearmata. Anexa Națională;

 • •     SR EN 1995-1-1: Proiectarea structurilor de lemn. Partea 1-1: Generalități, Reguli comune si reguli pentru clădiri;

 • •     SR EN 1995-1-1/NA: Proiectarea structurilor de lemn. Partea 1-1: Generalități, Reguli comune si reguli pentru clădiri. Anexa Națională;

 • •    GP 111-04: Ghid de proiectare privind protecția împotriva coroziunii a construcțiilor din oțel;

 • •    Legea 346/2002 privind asigurarea pentru accidentele de muncă și boli profesionale completată și modificată prin O.U.G. 1007/2003;

 • •    O.U.G. 195/2005 privind protecția mediului (cu modificările și completările ulterioare).

Sursele de finantare:

 • •    Fonduri Externe nerambursabile - Alocatie de la fondurile europene: 4.665.000,00 ron inclusiv TVA, echivalentul a 1.000.000,00 euro inclusiv tva.

 • •    Contributie proprie: 19.139.031.91 ron inclusiv TVA, echivalentul a 4.102.686,37 euro inclusiv tva.

 • 7. Urbanism, acorduri și avize conforme

  • 7.1. Certificatul de urbanism emis în vederea obținerii autorizației de construire

Da

 • 7.2. Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară

 • 7.3. Extras de carte funciară, cu excepția cazurilor speciale, expres prevăzute de lege

Da

 • 7.4. Avize privind asigurarea utilităților, în cazul suplimentării capacității existente

Nu este cazul


 • 7.5. Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului, măsuri de diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu, de principiu, în documentația tehnico-economică

Da

 • 7.6. Avize, acorduri și studii specifice, după caz, care pot condiționa soluțiile tehnice, precum:

 • a)    studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficiență ridicată pentru creșterea performanței energetice;

Nu este cazul.

 • b)    studiu de trafic și studiu de circulație, după caz;

Nu este cazul

 • c)    raport de diagnostic arheologic, în cazul intervențiilor în situri arheologice;

Nu este cazul

 • d)    studiu istoric, în cazul monumentelor istorice;

Nu este cazul

 • e) studii de specialitate necesare în funcție de specificul investiției.

Nu este cazul.întocmit,

Arh. George Pale
Nr. Proect: 53/2018


Scanned by CamScannerROMÂNIA


1918-2018 I SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ


SC2018-31029/20.12.2018

EXPUNERE DE MOTIVE

PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici faza DALI și a descrierii sumare a investiției pentru obiectivul “Reabilitare constructii, instalatii si utilitati, cladire scoala Grup Scolar Emanuil Ungureanu ,cladire P+2E”

1.  Descrierea situației actuale

Din verificarile vizuale si observatiile facute la fata locului asupra cladirii scoala, in general, si asupra structurii de rezistent, au fost evidentiate urmatoarele :

in prezent cladirea prezinta un grad de uzura din cauza varstei si lipsei de interventii majore si uniforme in vederea intretinerii cladirii;

finisajele exterioare si interioare sunt supuse unor uzuri ridicate;

infiltratii de apa la peretii exteriori din cauza avarierii jgheaburilor si burlanelor si a avariilor de la nivelul invelitorii prin afectarea cornisei decorative si a tavanelor de la etaj;

umezirea peretilor interiori de la demisol din cauza infiltratiilor de apa;

tencuiala exterioara este cazuta pe portiuni;

jgheaburile si burlanele necesita reparatii si inlocuiri;

tamplaria si finisajele trebuie inlocuite in totalitate;

Având în vedere oportunitatea obținerii finanțării prin POR 2014-2020 de către Comisia Europeană și Bugetul de Stat, axa prioritară 4- Obiectivul specific 4.5 - Creșterea calității infrastructurii educaționale relevante pentru piața forței de muncă, este necesară aprobarea documentației tehnico-economice DALI, a indicatorilor tehnico-economici și a anexei privind descrierea sumară a investiției mentionate.

Mentionam ca aprobarea documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici faza DALI este o conditie obligatorie pentru continuarea cu etapa a II-a a contractului de prestare de servicii nr. 137/12.12.2018, incheiat cu SC VIZ CONSTRUCT SPECIALIST SRL, respectiv realizare documentatie tehnica privind executarea lucrarilor de interventie la obiectivul mentionat, indeplinind conditiile necesare obtinerii finantarii prin axa prioritara 4.

2. Schimbări preconizate și rezultate așteptate

Interventiile care se propun a fi realizate au ca scop imbunatatirea calitatii si ridicarea serviciilor la standarde europene, cu implicatii pozitive asupra gradului de sanatate si al participarii populatiei la piata muncii, precum si in ceea ce priveste gradul general de atractivitate al regiunii, avand urmatoarele avantaje principale:

 • Posibilitatea organizarii spatiilor pentru functiunile solicitate prin normele in vigoare.

 • Optimizarea gradului de ocupare a spatiilor, cu efecte pozitive asupra absorbtiei cheltuielilor fixe.

 • Posibilitatea satisfacerii totale a cerintelor de organizare a functiunilor cerute.

 • Durata medie de realizare a reorganizarii activitatii pe fondul unei durate medii de realizare a investitiilor. (comparativ cu durata unei demolari si reconstruiri).

 • Realizarea unei Sali multifunctionale - biblioteca si CDI cu mijloace attractive

 • Cresterea confortului elevilor, prin asigurarea unor conditii bune de desfasurare a procesului de invatamant efectuand reparatii de finisaje, tamplarii, instalatii.

 • Obtinerea tuturor avizelor necesare functionarii scolii (PSI, DSP etc.)

 • Realizarea spatiilor sociale necesare bunei functionari a institutiei de invatamant conform

Asigurarea structurii cu privire la cerintele de rezistenta si stabilitate la seism, tinand cont de normativele in vigoare .

Economia de energie prin realizarea unei reabilitari termotehnice a imobilului. Costuri de intretinere mai scazute.

Documentația a fost inaintată Comisiei Tehnico-Economice (C.T.E.) de verificare si avizare a documentatiilor tehnico-economice pentru lucrarile de investitii si reparatii capitale.

Comisia a avizat favorabil varianta maximala, prin Fisa Tehnica nr. 70 /19.12.2018 privind realizarea investitiei “Reabilitare constructii, instalatii si utilitati, cladire scoala Grup Scolar Emanuil Ungureanu ,cladire P+2E”

Concluzie:

Urmare a celor prezentate mai sus, considerăm oportună aprobarea prin HCL a documentației tehnico-economice-faza D.A.L.I., a indicatorilor tehnico-economici-faza DALI prevazuti in Anexa 1 si descrierea sumară a investiției prevăzuta in Anexa 2, pentru proiectul “Reabilitare constructii, instalatii si utilitati, cladire scoala Grup Scolar Emanuil Ungureanu ,cladire P+2E”

PRIMAR

VICEPRIMAR DAN DIACONU


NICOLAE ROBU

Șef Serviciu Școli - Spitale Anca Lăudatu

Consilier

Marius DumakOMÂNIA


1910-2013 I SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ


SC2018-31029/20.12.2018

ANEXA 1 LA HOTĂRÎREA NR: /

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI AI INVESTIȚIEI “Reabilitare construcții, instalatii si utilitati, cladire scoala Grup Scolar Emanuil Ungureanu ,cladire P+2E”

Prin documentatia D.A.L.I. realizata de catre SC VIZ CONSTRUCT SPECIALIST SRL in baza contractului de prestare de servicii nr. 137/12.12.2018 pentru intocmirea documentatiei necesara realizarii investitiei “Reabilitare constructii, instalatii si utilitati, cladire scoala Grup Scolar Emanuil Ungureanu ,cladire P+2E” se propun urmatorii indicatori tehnico-economici ai investitiei:

 • - Valoarea totala a investitiei (inclusiv TVA) = 26.114.581,72 lei

 • - Durata de realizare: 24 LUNI

c. Capacități (în unități fizice):

Tronson A:

Suprafata construita la sol = 917.05 mp

Suprafata construita desfasurata = 3669.81 mp

Suprafata utila = 2688.22mp

Regim de inaltime existent = D+P+2E

Tronson B:

Suprafata construita la sol = 807.58 mp

Suprafata construita desfasurata = 3130.33 mp

Suprafata utila = 2501.68mp

Regim de inaltime existent= P+2E+M

Intocmit,

Marius Duma

2 21


Timișoara 2021


Capitală Europeană a Culturii
ROMÂNIA


1918-2018 I SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ


SC2018-31029/20.12.2018


RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici faza DALI și a descrierii sumare a investiției pentru obiectivul “Reabilitare constructii, instalatii si utilitati, cladire scoala Grup Scolar Emanuil Ungureanu ,cladire P+2E”

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018-31029/20.12.2018, a Primarului Municipiului Timișoara, privind oportunitatea proiectului de hotărâre , a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind obiectivul de investiții “Reabilitare constructii, instalatii si utilitati, cladire scoala Grup Scolar Emanuil Ungureanu, cladire P+2E”, prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici (Anexa 1) și a descrierii sumare a investiției propuse prin proiect (Anexa 2).

Documentatia de avizare a lucrarilor de interventie a fost elaborata cu respectarea prevederilor H.G. nr. 907/29.11.2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice.

Emiterea proiectului de hotărâre are la bază documentația tehnico-economică conform proiect

nr. 53 / 2018 “Reabilitare constructii, instalatii si utilitati, cladire scoala Grup Scolar Emanuil Ungureanu ,cladire P+2E” elaborata de prestatorul serviciilor de proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului SC VIZ CONSTRUCT EXPERT SRL in baza contractului de proiectare nr. 137/12.12.2018.

În concluzie, prin Proiectul nr. 53 / 2018 - “Reabilitare construcții, instalații si utilitati, clădire scoala Grup Scolar Emanuil Ungureanu ,cladire P+2E” faza D.A.L.I., s-au stabilit următoarele:

 • - valoarea totală estimată a investiției conform devizului general, ca fiind de 26.114.581,72 lei (inclusiv TVA), din care

 • - indicatorii tehnico - economici rezultați în urma elaborării D.A.L.I., conform Anexei 1 la prezentul Raport de specialitate;

 • - Descrierea sumară a investiției propusă a fi realizată prin proiect, conform Anexei 2 la prezentul Raport de specialitate.

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, respectiv H.G. nr. 907/29.11.2016, apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici - Anexa 1 și a descrierii sumare a investiției - Anexa 2, pentru proiectul “Reabilitare constructii, instalatii si utilitati, cladire scoala Grup Scolar Emanuil Ungureanu ,cladire P+2E”, îndeplinește condițiile tehnice pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Local.

SEF SERVICIU SCOLI - SPITALE,

CONSILIER,

Marius Duma


Anca Laudatu

2"21


Timișoara 2021

Capitală Europeană a Culturii