Hotărârea nr. 699/2018

699/20.12.2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici-faza SF si a descrierii sumare a investiţiei pentru obiectivul : " CONSTRUCŢIE CLĂDIRE CU DESTINAŢIA CREŞĂ ÎN ZONA DE NORD"
Hotararea Consiliului Local 699/20.12.2018
privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici-faza SF si a descrierii sumare a investiţiei pentru obiectivul : " CONSTRUCŢIE CLĂDIRE CU DESTINAŢIA CREŞĂ ÎN ZONA DE NORD"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018 - 29969/12.12.2018 privind oportunitatea proiectului de hotărâre a Primarului Municipiului Timisoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018 - 29970/12.12.2018 al Direcţiei Dezvoltare din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic nr.SC2018 - 29970/13.12.2018 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2018 - 29970/12.12.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investitii 4.4 Investitii în educatie, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competente si învătare pe tot parcursul vietii prin dezvoltarea infrastructurilor de educatie si formare, Obiectiv Specific 4.4 Cresterea calitătii infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educaţie timpurie şi sprijinirea participării părinţilor pe piaţa forţei de muncă";
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.291/28.07.2017 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr.193/10.05.2016, privind aprobarea "Strategiei Integrate de Dezvoltare 2014-2020 a Polului de Creştere Timişoara";
Având în vedere prevederile Legii nr. 500/2002, a finanţelor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 cu privire la finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, precum şi normele de punere în aplicare;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin.(2), lit. e), alin.(7) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă documentatia tehnico -economica elaborata la faza SF, pentru investitia "CONSTRUCŢIE CLĂDIRE CU DESTINAŢIA CREŞĂ ÎN ZONA DE NORD" în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investitii 4.4 Investitii în educatie, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competente si învătare pe tot parcursul vietii prin dezvoltarea infrastructurilor de educatie si formare, Obiectiv Specific 4.4 Creşterea calităţii infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educaţie timpurie şi sprijinirea participării părinţilor pe piaţa forţei de muncă.

Art. 2: Se aprobă indicatorii tehnico-economici- faza SF pentru proiectul " CONSTRUCŢIE CLĂDIRE CU DESTINAŢIA CREŞĂ ÎN ZONA DE NORD" prevazuti in ANEXA 1.

Art. 3: Se aprobă descrierea sumara a investitiei pentru proiectul- faza SF - " CONSTRUCŢIE CLĂDIRE CU DESTINAŢIA CREŞĂ ÎN ZONA DE NORD" prevazuta in ANEXA 2.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Dezvoltare si Directia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Directiei Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare ;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
-Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Serviciului Public Crese;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
GABRIELA POPOVICI
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

ROMÂNIA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA DIREȚIA ECONOMICĂ

Nr. SC2018 - 29970/12.12.2018

Către,

DIRECȚIA DE URBANISM SI DEZVOLTARE URBANA

Având în vedere raportul de specialitate cu nr. de înregistrare SC2018 -29970/12.12.2018, privind aprobarea documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici-faza SF si a descrierii sumare a investiției pentru obiectivul: “CONSTRUCȚIE CLĂDIRE CU DESTINAȚIA CREȘĂ ÎN ZONA DE NORD”, vă comunicăm faptul că nu necesită aviz din partea Direcției Economice la data prezentei, deoarece nu reprezintă nici o cheltuiala din bugetul local, ci aprobarea Consiliului Local a documentației tehnico - economice.

Urmarea a emiterii a noii Hotărâri a Consiliului Local Timișoara, cheltuiala va fi cuprinsa in bugetul Municipiului Timișoara, defalcata pe surse de finanțare aprobate aferente proiectului, conform art. 45 din Legea nr. 273 privind Finanțele Publice Locale.

DIRECTOR

STANCjt


TMIC ANA


ROMÂNIA                   Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2018-29970/12.12.2018

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

SERVICIUL JURIDIC

Nr.SC2018-29970/13.12.2018

AVIZ

la raportul de specialitate privind aprobarea documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici-faza SF si a descrierii sumare a investiției pentru obiectivul:

“CONSTRUCȚIE CLĂDIRE CU DESTINAȚIA CREȘĂ ÎN ZONA DE NORD”

Având în vedere expunerea de motive și raportul de specialitate al Direcției de Dezvoltare nr.STC2018-29970/12.12.2018 conform cărora este necesară aprobarea documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnic o-economici-faza SF si a descrierii sumare a investiției pentru obiectivul /‘CONSTRUCȚIE CLĂDIRE CU DESTINAȚIA CREȘĂ ÎN ZONA DE NORD”; ’

Având în vedere Adresa Direcției Economice cu nr. SC2018-29980/12.12.2018;

Având în vedere documentația tehnico-economică, Proiect nr.A626/2018, elaborat de prestatorul serviciilor de proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului - SC ALPIN CONSTRUCT SRL, in baza contractului de proiectare nr. 69/07.06.2018 2018;

în conformitate cu condițiile specifice de accesare a fondurilor în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.4 Investițiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare , Obiectiv Specific 4.4 Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educație timpurie și sprijinirea participării părinților pe piața forței de muncă;

în conformitate cu prevederile H.G. nr.907/29.11/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

în baza prevederilor Legii 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere HCL nr.291/28.07.2017 privind modificarea și completarea HCL nr. 193/10.05.2017 privind aprobarea „Strategiei Integrate de Dezvoltare 2014-2020 a Polului de Creștere Timișoara”

în conformitate cu prevederile ari. 3 6 alin. 2 Ut. b) „atribuții privind dezvoltarea economico-socială și de mediu a comunei, orașului sau municipiului;”, alin. 2 Ut. d) aprobă, la propunerea primarului, documentațiile tehnico-economice pentru lucrările de investiții de interes local, în condițiile legii și în temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;

în temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;

Se avizează favorabil raportul de specialitate înregistrat cu nr. nr.SC2018-29970/12.12.2018 conform cărora este necesară aprobarea documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici-faza SF si a descrierii sumare a investiției pentru obiectivul /‘CONSTRUCȚIE CLĂDIRE CU DESTINAȚIA CREȘĂ ÎN ZONA DE NORD”;

Menționăm că prezentul aviz nu privește necesitatea și oportunitatea demersului privind aprobarea documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici-faza SF si a descrierii sumare a investiției pentru obiectivul /‘CONSTRUCȚIE CLĂDIRE CU DESTINAȚIA CREȘĂ ÎN ZONA DE NORD” și nu valorează aviz / viza de legalitate conform Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală.

Prezentul aviz are ca premisă legalitatea si valabilitatea inscrisurilor anterioare care au generat prezenta documentație și nu privește indicatorii economici propuși, nu obligă la emiterea actelor administrative ulterioare și nu înlocuiește obligația structurilor competente de a analiza documentația din punct de vedere al atribuțiilor ce le incumbă.

CONSILIER JURIDIC, AMELIA FAUR

Cod FO53-13,Ver.l


ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

Nr. SC2018-2^^Z>^/£

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici-faza SF si a descrierii sumare a investiției pentru obiectivul:

“ CONSTRUCȚIE CLĂDIRE CU DESTINAȚIA CREȘĂ ÎN ZONA DE NORD”

 • 1.  Descrierea situației actuale

In prezent pe raza Municipiului Timișoara există un număr de 14 creșe cu o capacitate de 550 de locuri, iar la nivelul anului 2017 numărul de cereri a fost de 1000 pentru înscrierea copiilor în creșele aflate în adminitrația Consilului Local Timișoara, prin Serviciul Public Creșe.

Pentru a putea crește numărul de locuri în creșele aflate pe teritoriul Municipiului Timișoara, în concordanță cu prevederile legislației actuale, s-a demarat proiectarea unei crese in zona Nord ce are ca si scop depunerea proiectului ( SF-ului ) întocmit, spre finanțare, în cadrul „Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.4 Investiții în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare , Obiectiv Specific 4.4 Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educație timpurie și sprijinirea participării părinților pe piața forței de muncă44.

 • 2.  Schimbări preconizate și rezultate așteptate

Prin materializarea proiectului ce are ca si obiectiv construirea unei creșe cu o capacitate de 29 de locuri li se oferă locuitorilor din zona respectivă posibilitatea de a înscrie copiii în sistemul de învățământ antepreșcolar și astfel părinții se pot întoarce, de timpuriu, pe piața muncii.

Lucrările propuse în proiect cuprind: construirea clădirii creșei, a împrejmuirii, amenajararea accesului carosabil și pietonal, amenajarea terenului și a spațiilor destinate activităților în aer liber a copiilor. Creșa va a avea bucătărie și spălătorie propie, lifturi pentru transportul persoanelor și hranei, grupuri sanitare pentru personal și pentru copii, spațiu pentru medic, izolator, sală multifuncționlă, spații tehnice. Clădirea creșei este adaptata nevoilor persoanelor cu dizabilități.

Sunt prevăzute, prin proiect, surse alternative de energie și s-a acordat o importanță deosebita reducerii consumului de energie și reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră prin folosiriea energiei solare pentru producerea apei calde menajere, cat si a pompelor de căldură pentru producerea agentului termic pentru incalzirea spatiilor. S-au prezentat soluții tehnice pentru îndeplinirea exigențelor la cerințelor esențiale prevăzute in L 10/1995 privind calitatea in construcții, republicata si actualizata.

Indicatorii de proiect care fac obiectul monitorizării, implementării și performanței investiției propuse prin proiect sunt: construirea clădirii creșei cu o suprafață desfășurată de 1560.18 mp si asigurarea locurilor în creșă pentru un număr de 29 de copii.

 • 3. Concluzii

Urmare a celor prezentate mai sus, considerăm oportună aprobarea prin HCL a documentației tehnico-economice - faza SF, a indicatorilor tehnico-economici - faza SF prevazuti in Anexa 1 si descrierea sumară a investiției prevăzută in Anexa 2, pentru proiectul: „ CONSTRUCȚIE CLĂDIRE CU DESTINAȚIA CREȘĂ ÎN ZONA DE NORD”

PRIMAR, NICOLAE ROBU


COARA


ȘEF SERVICIU (S.M.P.F.LN.L. MAGDALENA NICOARĂ

Anexa 2 la HCL/2018

DESCRIEREA INVESTIȚIEI

DENUMIRE PROIECT:

Construcție clădire cu destinația creșă in Zona de Nord

AMPLASAMENT:

Municipiul Timișoara, Str. Ion lonescu de la Brad, nr.l/E, CF 447057

PROPRIETAR:

Municipiului Timișoara - Domeniul Public

BENEFICIAR:

Municipiul Timișoara

PROIECTANT GENERAL:

SC ALPIN CONSTRUCT SRL

Str. N. Titulescu, Nr.20, Bl. A53/3/1 Cod. 336200, Vulcan, România Tel./Fax. 0254/570973

alpinv@yahoo.com

FAZA DE PROIECTARE:

Studiu de Fezabilitate

PROIECT NR:

A626/2018

DATA ELABORĂRII PROIECTULUI: septembrie 2018

CONTRACT:

69 din 07.06.2018

 • A. Situația existentă și necesitatea realizării obiectivului/proiectului de investiții:

Conform HCL 335/15.092017, în Municipiul Tmișoara învățământul antepreșcolar este reprezentat de 13 creșe însumând 800 locuri. Totodată numărul cererilor depuse de cetățeni pentru înscrierea copiilor în creșele din oraș este de 1.000.

Prin construirea unei creșe cu o capacitate de 29 locuri li se oferă locuitorilor din zonă posibilitatea de a înscrie copiii în sistemul de învățământ antepreșcolar și astfel părinții se pot întoarce mai devreme în cadrul muncii.

Deschiderea apelului de proiecte pentru obținerea de fonduri nerambursabile prin POR 2014 -2020, Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.4. Investițiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific 4.4 - Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educație timpurie și spirijinirea participării părinților pe piața forței de muncă - constituie o oportunitate de finanțare pentru Primăria Municipiului Timișoara și locuitorii orașului.

 • B. Descrierea scenariilor propuse/ recomandate:

 • I. Varianta 0 (varianta fara investiție)

In acest scenariu, investiția nu se realizează.

Activitatea educațională pentru copiii antepreșcolari din municipiul Timișoara va continua să se desfășoare în construcțiile existente. în cadrul acestui scenariu, populația este privată de accesul către unități de utilitate publică adecvate, în conformitate cu standardele și cerințele actuale.

Totodată, părinții nu vor putea reveni în câmpul muncii și vor fi nevoiți să stea acasă cu copiii, până la împlinirea vârstei de 3 ani și înscrierea acestora la grădiniță.

 • II. Varianta 1 (varianta cu investiție minimă)

Scenariul variantei cu investiție și implicit realizarea acestui proiect este acela de a construi o creșă în municipiul Timișoara, pe strada Ion lonescu de la Brad, prin adoptarea unor soluții care presupun lucrări minime și finisaje de o calitate medie.

Avantaje:

Se va construi o creșă nouă în municipiul Timișoara, pe strada Ion lonescu de la Brad.

Dezavantaje:

Lucrările și finisajele nu vor putea fi făcute la un standard ridicat.

 • III. Varianta 2 (varianta cu investiție maximă)

Pentru a crea cadrul adecvat activităților propuse în viitor, s-a propus construirea unei creșe noi în municipiul Timișoara, pe strada Ion lonescu de la Brad, conform standardelor și normelor în vigoare.

Clădirea creșei va avea forma literei L, fiecare grupă avand un spațiu destinat ei (dormitor, sală de clasă, grup sanitar și spațiu pentru depozitarea materialelor didactice).

O grupă de copii, conform legislației în vigoare, nu poate depăși un număr de 20 de copii de aceea suprafața sălilor de clasă este de cca. 27.00 mp. Grupurile sanitare atașate fiecărei grupe în parte vor avea câte 4 WC-uri pentru copii și 4 lavoare amplasate la o înălțime impusă de standardele în vigoare . Pereții vor fi finisați cu faianță până la o înălțime de 2.10 m, iar pe jos va fi montată gresie antiderapantă.

Avantaje:

Clădirea va fi construită cu materiale de calitate superioară.

Termenele de finalizare ale investiției mai mici comparativ cu soluția 1.

Dezavantaje:

Costuri de investiție mai mari comparativ cu varianta 1.

SCENARIUL RECOMANDAT:

Scenariul recomandat este VARIANTA 2.

Conform descrierilor de mai sus, acest scenariu este cu preț mai ridicat, însă diferența este sensibilă față de primul scenariu care nu ar rezolva satisfăcător cerințele construirii unei creșe noi, la standardele cerute de legislația în vigoare.

Avantajele scenariului recomandat:

Prin construcția propusă se asigură spațiul necesar educației preșcolare a unui număr de 29 de copii cu vârsta între 3 luni și 3 ani. Clădirea nouă este concepută conform cerințelor și normelor în vigoare, cu spațiile necesare desfășurării tuturor activităților legate de educația antepreșcolară.

Se asigură un confort sporit și o arhitectură nouă, care va duce la înfrumusețarea edilitară a zonei.

Descrierea funcțional-arhitecturală a soluției

Suprafața terenului, conform extrasului CF este de 2952 mp.

Clădirea propusă se încadrează în:

Clasa de importanță și nivelul de expunere la cutremur - II, conform P100/1-2013.

Categoria de importanta C, conform HGR 766/1997.

Grad I de rezistență la foc conform P118/1999;

Clasa A de performanță energetică MC 011/3-2006.

FUNCȚIUNI:

Parterul clădirii în formă de L adăpostește spațiul de primire al copiilor, accesul personalului care conține vestiarele filtru, spațiu depozitare cărucioare și biciclete, un cabinet medical dotat cu izolator, oficiu pentru personal, grupuri sanitare pentru personal și vizitatori, oficiu pentru servirea mâncării, biberonerie, spațiu colectare și evacuare deșeuri, două zone destinate grupelor mari (l-3ani), o zonă destinată grupei mici (3luni -1 an) și un spațiu multifuncțional. Grupul sanitar adiacent spațiului de primire este dedicat persoanelor cu dizabilități.

Zonele destinate grupelor și spațiul multifuncțional se află doar la parter și se compun fiecare din spațiul principal dedicat sălii grupei, dormitor, loc de luat masa, grupuri sanitare dotate cu băițe, mese de înfășat, vidoar olițe și spații de depozitare materiale didactice. Aceste spații pentru copii au orientarea Sud-Est, cu zone vitrate generoase astfel asigurându-se un iluminat natural optim și o înălțime liberă de 3,5m. Mobilierul și corpurile sanitare din această zona vor fi dimensionate și montate la înălțimi care să asigure o exploatare facilă de către copii.

Fiecare grupă are acces direct în curtea destinată activităților cu copiii. Fiecare acces este protejat de intemperii cu o copertină din beton armat.

Circulațiile pe verticală se realizează cu două lifturi de persoane și o scară interioară. Lifturile oferă două circulații separate pentru fluxurile curat-murdar. Lifturile sunt dimensionate astfel încât să poată transporta și persoane cu dizabilități care folosesc scaun cu rotile.

Vor fi realizate două montcharge-uri pentru transportul mâncării de la bucătăria aflată la etajul 1, respectiv pentru evacuarea deșeurilor.

Etajul 1 va adăposti spațiile tehnice, bucătăria cu spații de depozitare, preparare, grup sanitar pentru personal și un spațiu de colectare și evacuare deșeuri. Bucătăria este dimensionată și organizată pentru a asigura fluxul tehnologic necesar.

Etajul 2 va adăposti o sală multifuncțională pentru ședințe cu părinții, birouri administrative, grupuri sanitare pentru personal și spălătoria de rufe.

Spălătoria este dimensionată și organizată pentru a asigura fluxul tehnologic necesar. Aceasta dispune de grupuri sanitare și vestiare separate.

Spațiul exterior este împărțit în două zone:

- zona accesului auto și pietonal al vizitatorilor, copiilor, personalului și al aprovizionării.

- zona curții sălilor de grupă, destinată exclusiv activităților cu copiii.

Cele doua zone sunt separate cu gard și gard viu.

Se vor amenaja 9 locuri de parcare pentru vizitatori și personal.

Se va organiza un spațiu de depozitare deșeuri la minim lOm față de clădire cu acces auto pentru firma de salubrizare.

Perimetral clădirii se va monta un trotuar de gardă cu lățimea minimă de 80cm.

Curtea copiilor va fi dotată cu mobilier urban pentru relaxare și pentru joacă, pergole pentru asigurarea unor zone umbrite și alei pietonale pentru plimbarea cu cărucioarele pentru copiii grupei mici.

Suprafețe:

PARTER

P.01

DORMITOR

28.40 mp

P.02

SALA GRUPA

39.05 mp

P.03

SALA GRUPA

39.05 mp

P.04

DORMITOR

28.40 mp

P.05

SALA GRUPA

46.12 mp

P.06

DORMITOR

23.57 mp

P.07

SALA MULTIFUNCȚIONALA

77.17 mp

P.08

G.S.

12.80 mp

P.09

G.S.

17.07 mp

P.10

G.S.

15.75 mp

P.ll

G.S.

11.44 mp

P.12

G.S.

7.93 mp

P.13

G.S.

17.25 mp

P.14

G.S.

14.52 mp

P.15

G.S.

10.17 mp

P.16

G.S.

4.47 mp

P.17

G.S.

9.40 mp

P.18

VESTIAR FILTRU SI G.S. F

14.60 mp

P.19

VESTIAR FILTRU SI G.S. B

14.60 mp

P.20

HOL

151.87 mp

P.21

CABINET MEDICAL

21.54 mp

P.22

IZOLATOR

24.17 mp

P.23

OFICIU PERSONAL

17.82 mp

P.24

OFICIU PRIMIRE

48.51 mp

P.25

OFICIU ALIMENTAR

16.18 mp

P.26

BIBERONERIE

15.12 mp

P.27

DEPOZIT

8.30 mp

P.28

DEPOZIT

7.10 mp

P.29

DEPOZIT

2.25 mp

P.30

DEPOZIT

3.15 mp

P.31

DEPOZIT

7.72 mp

P.32

SAS

4.91 mp

P.33

DEPOZIT GUNOI

9.25 mp

P.34

DEP. CARUC. SI B

14.85 mp

P.35

HOL

41.58 mp

TOTAL PARTER

= 826.08 mp

ETAJ 1

E1.01

BUCĂTĂRIE CALDA/RECE

39.30 mp

E1.02

PREPARARE

21.19 mp

E1.03

SPĂLĂTORIE VESELA

7.70 mp

E1.04

DEPOZIT

16.56 mp

E1.05

HOL SI CASA SCĂRII

32.42 mp

E1.07

HOL

24.84 mp

E1.08

SPAȚIU TEHNIC

26.11 mp

E1.09

SPAȚIU TEHNIC

26.12 mp

El.10

SAS

4.33 mp

El.11

HOL

6.54 mp

El.12

HOL

4.32 mp

El.13

DEPOZIT GUNOI

5.90 mp

El.14

GS BARBATI

3.09 mp

El.15

GS FEMEI

3.09 mp

TOTAL ETAJ 1 =

221.51 mp

ETAJ 2

E2.01

SPĂLĂTORIE

36.18 mp

E2.02

DEPOZIT

7.70 mp

E2.03

SALA MULTIFUNCȚIONALA

38.12 mp

E2.04

BIROU SECRET./CONTA.

26.12 mp

E2.05

BIROU DIRECTOR

26.12 mp

E2.06

HOL SI CASA SCĂRII

46.69 mp

E2.07

SAS

9.94 mp

E2.08

SAS

3.60 mp

E2.09

GS BARBATI

8.86 mp

E2.10

GS FEMEI

8.86 mp

E2.ll

GS SPĂLĂTORIE

9.36 mp

E2.12

DEPOZIT

2.78 mp

TOTAL ETAJ 2 = 224.33 mp

SUPRAFAȚA UTILĂ

Au= 1271.92 mp

Ac = 995,94 mp

Ad=1560,18 mp

Ac/p= 362,48 mp (13,54 %)

9

Acp= 537,61 mp (18.21%)

Av= 1055,97 mp ( 34,05% )


BILANȚ TERITORIAL

SUPRAFAȚA CONSTRUITA LA SOL:

SUPRAFAȚA DESFASURATA:

SUPRAFAȚA CIRCULAȚII AUTO/PARCARI:

NR. LOCURI PARCARE:

SUPRAFAȚA CIRCULAȚII PIETONALE:

SUPRAFAȚA VERDE AMENAJATA:

POT = 33.73 %

CUT = 0,52 Concluziile și recomandările ce vor fi prezentate în continuare vor face referire la OPȚIUNEA MAXIMALĂ, aceasta fiind varianta cu cea mai mare utilitate din punct de vedere tehnico-economic după cum a reieșit din prezentările și analizele prezentate anterior.

Recomandările vor fi prezentate, după cum urmează, pe fiecare specialitate în parte:

ARHITECTURĂ

Din punct de vedere funcțional, in clădirea propusa se disting următoarele grupări funcționale:

 • a.Circulații/anexe:

 • - Spațiu primire, dotat cu dulapuri vestiar

 • - Depozitare cărucioare si biciclete

 • - Hol

 • - Grupuri sanitare pentru personal

 • - Grup sanitar dimensionat pentru accesul și utilizarea facilă de către persoanele cu handicap locomotor

 • - Spațiu colectare si evacuare deșeuri

 • b. Zone grupe copii:

 • - Sala de grupa cu loc de joaca si loc de luat masa

 • - Dormitor

 • - Grupuri sanitare copii cu vidoar olițe

 • - Depozit materiale didactice

 • c. Vestiar filtru pentru personal

 • d. Bucatarie/anexe:

 • - Bucataria calda si rece

 • - Preparare

 • - Depozit alimente saptamanal

 • - Depozit de zi

 • - Spălătorie vase dotata cu mașini de spalat vase

 • - Oficiu distribuire alimente

 • - Biberonerie dotata cu sterilizator biberoane

 • - Grupuri sanitare

 • e. Spatii tehnice

 • f. Spălătorie rufe/anexe:

 • - Depozitare lenjerie murdara

 • - Spațiu spalare dotat cu mașini de spalat

 • - Spațiu uscare si calcare dotat cu uscatoare si mese de calcat

 • - Depozitare lenjerie curata

 • - Grupuri sanitare cu vestiar pentru personal

 • g. Spatii administrative/anexe:

 • - Birou director

 • - Birou secretariat/contabilitate

-Spațiu multifuncțional pentru ședințe

 • - Oficiu pentru personal dotat cu loc de luat masa, frigidere si aragaz

 • - Grupuri sanitare pentru personal

Pardoselile propuse în spațiile interioare au stratul superior de finisaj propus din covor PVC, considerat soluția optimă din punct de vedere funcțional (aderență, planeitate, amortizare zgomote, răspuns la dezinfectare și rezistența în exploatare).

Soluția propusă pentru acoperiș este de acoperiș terasă pe placă de beton armat de grosime 15 cm, termoizolație grosime 20 cm din polistiren expandat, cu strat de hidroizolație din membrană bituminoasă cu straturile suport necesare.

Deasupra grupurilor sanitare fara acces lateral la exterior au fost propuse luminatoare pentru asigurarea iluminării naturale.

Elemente pentru pereți:

Pereții vor fi de două tipuri:

- pereți portanți

-pereți de compartimentare din zidărie de cărămidă.

Pereții exteriori vor fi anvelopați cu termoizolație din vata bazaltica de 10 cm.

Materialele utilizate la finisaje vor fi:

-lavabile;

-rezistente la dezinfectante;

-fără asperități care să rețină praful;

-negeneratoare de fibre sau particule care pot rămâne suspendate în aer;

Ferestre:

Ferestrele vor fi din tâmplărie PVC cu 5 camere culoare gri antracit cu geam termoizolant cu argon și Low-e.

STRUCTURĂ:

Destinația clădirii este de învățământ antepreșcolar (creșă), având un regim de înălțime P+2Ep, fiind alcătuită din 2 corpuri de clădire separate între ele de rosturi antiseismice cu grosime de 10 cm.

Primul corp este cuprins între axele l-7/G'-N, având un regim de înălțime P+2E cu o structură de rezistență în cadre din beton armat. Al doilea corp de clădire este cuprins între axele 1-3/ A-G având un regim de înălțime P cu o structură de rezistență cu pereți din zidărie de blocuri ceramice cu goluri verticale în sistem de zidărie confinată de stâlpișori și centuri din beton armat.

Cota ±0.00 corespunde nivelului pardoselii finite a parterului. Adâncimea de fundare s-a stabilit la -1,20 m. Terenul de fundare este constituit din următoarele straturi: umpluturi cu materiale necoezive - 0,00...0,50 m; umpluturi coezive - 0,50 ...-0,70 m; argilă cenușie, tare - 0,70...-1,10 m; argilă prăfoasă cenușie brună - 1,10...-1,80 m; argilă prăfoasă maroniu gălbuie cu rare concrețiuni calcaroase, tare - 1,80...-3,40 m; argilă brună tare - 3,40 .... -4,00 m. Conform studiului geotehnic, presiunea convențională este de 260 kPa, la care se aplică corecțiile de lățime și de adâncime, în conformitate cu algoritmul de calcul prevăzut de normativ.

Infrastructura corpului 1:

Se vor realiza fundații continue sub stâlpii de rezistență. Fundația continuă se realizează sub forma unei grinzi din beton armat. Grinda continuă are secțiunea transversală de forma T, cu placa de bază dezvoltată simetric față de grindă, cu următoarele caracteristici:

Grinda continuă transversală de forma T din beton armat C16/20 cu clasa de expunere X0+XC2, la cota de-1,20 m.

Placa se va turna peste un strat de rupere a capilarității din piatră spartă de 15 cm.Grosimea plăcii pe sol va fi de 10 cm.Trotuar de protecție din beton armat C35/45 cu clasele de expunere XF4+XD3+XC4.

Infrastructura corpului 2:

Se vor realiza fundații continue sub pereții cu următoarele caracteristici: Bloc de fundare din beton simplu C16/20 cu clasa de expunere X0+XC2, la cota de -1,20 m.Bloc de elevație din beton C25/30 cu clasa de expunere XC3+XF1, aceștia vor fi armați cu oțel beton PC 52, 0 14 și etrieri 0 8.Placa se va turna peste un strat de rupere a capilarității din piatră spartă de 15 cm. Grosimea plăcii va fi de 10 cm.Trotuar de protecție din beton armat C35/45 cu clasele de expunere XF4+XD3+XC4.

Fundațiile amplasate pe exteriorul clădirii se vor termoizola și hidroizola în vederea respectării condițiilor de durabilitate pentru care s-a ales clasa betonului. în cazul în care nu se vor realiza termoizolațiile și hidroizolațiile menționate anterior, se va mări clasa de beton.

Suprastructura corpului 1:

Se va realiza o structura în cadre cu următoarele caracteristici: Structura verticală de rezistență este alcătuită din stâlpi și grinzi din beton armat C16/20 cu clasa de expuner X0+XC1, armate cu oțel beton BST500C și etrieri OB37.Structura orizontală de rezistență este reprezentată de planșeu din beton armat, dispus deasupra partelui si a celor două etaje. Placa planșeului va avea grosimea de 15 cm. Placa de beton se va arma cu bare confecționate din oțel de tip BST500C. Armătura de repartiție va fi de diametru 0 6mm.închiderile pereților se vor realiza din BCA GBN 50 cu o grosime de 30 cm.

Suprastructura corpului 2:

Structura verticală de rezistență este alcătuită din pereți de zidărie de blocuri ceramice cu goluri verticale cu grosimea de 30 cm. La realizarea zidăriei se vor utiliza blocuri din argilă arsă gr. 1 sau gr. 2 ( nu se vor utiliza elemente din grupa gr. 2S). Zidăria este confinată de stâlpișori de beton armat cu secțiuni de 300x300 mm. Stâlpișorii vor fi armați cu bare longitudinale 0 14, iar armătura transversală din stâlpișori este constituită din etrieri cu diametrul de 0 8, fasonați din oțel de tip OB37. Pasul dintre etrieri este de 10 cm (pe lungimea de înnădire a armăturilor longitudinale precum și pe o zonă critică sub nivelul centurilor) și de 15 cm în câmp curent, conform planșelor de execuție. Armăturile longitudinale din stâlpișori se îmbină prin suprapunere cu mustățile montate în fundații.

Pentru confinarea pereților din zidărie portantă la partea superioară, se vor executa centuri din beton armat.

Centurile vor avea dimensiunile secțiunilor transversale de 300x300mm. Armarea centurilor se va realiza cu bare longitudinale 0 14 confecționate din oțel-beton de tip PC52 și etrieri 0 8/10/15fasonați din oțel-beton de tip OB37.

Structura orizontală de rezistență este reprezentată de planșeu din beton armat, dispus deasupra partelui. Placa planșeului va avea grosimea de 15 cm. Placa de beton se va arma cu bare confecționate din oțel de tip PC52. Armătura de repartiție va fi de diametru 0 6mm.

Acoperișul este de tip terasă necirculabilă.

INSTALAȚII EXTERIOARE:

Instalații Sanitare:

Alimentarea cu apă a imobilului se va asigura de la rețeaua stradală printr-un branșament nou din țeavă de polietilenă PEHD cu Dn. 50 mm. Căminul de branșament va fi dotat cu vane de închidere, filtru și contorizare.

Instalații de Canalizare și Pluviale:

Pentru instalația exterioară de canalizare menajeră se vor utiliza conducte și fitinguri din PVC-KG, cu mufă și garnitură de cauciuc, având diametrul nominal cuprins între Dn 110 mm-160 mm. Instalația de canalizare menajeră exterioară va prelua debitele de ape uzate menajere ale imobilului, prin intermediul conductelor și a căminelor exterioare, urmând să fie transpostate către canalizarea menajeră stradală.

Pentru instalația exterioară de canalizare pluvială se vor utiliza conducte și fitinguri din PVC-KG, cu mufă și garnitură de cauciuc, având diametrul nominal cuprins între DN 110 mm și 200 mm. Apele pluviale de pe învelitoarea imobilului vor fi colectate de receptoare cu parafrunzar având DN 110 mm și direcționate de coloane pluviale realizate din burlane din PVC-KG cu DN 110 în canalizarea pluvială stradală.

INSTALAȚII INTERIOARE:

Instalații Sanitare:

Alimentarea cu apă rece, se face cu conducte de polipropilenă PPR, având diametrul cuprinse între Dn.l5mm și 50mm. Rețeaua de de distribuție este inferioară, de tip arborescent, având conductele orizontale montate în pardoseala nivelului parter. Obiectele sanitare se racordează la conductele de legătură prin intermediul racordurilor flexibile cu diametrul Dn.lSmm. Prepararea apei calde menajere cu circuit de recirculare se va realiza în regim local prin intermediul unui boiler cu două serpentinelegate la 16 panouri solare cu tub vidat montate pe acoperișul nivelului parter și la distribuitorul colector alimentat de pompele de căldură.

Instalații de Canalizare:

Pentru canalizarea apelor uzate menajere preluate de la obiectele sanitare se utilizează conducte de PP , cu mufă și garnitură de cauciuc, destinate instalațiilor interioare de canalizare. Diametrele conductelor folosite sunt PP Dn 50-75-90-110 și 125mm. Pentru spălătoarele din bucătărie, sunt prevăzute separatoare de grăsimi. Coloanele de canalizare sunt prevăzute cu piese de curațiere și căciulă de protecție pentru partea superioară a conductei de ventilare.

Instalații Termice:

Pentru acoperirea necesarelor de căldură și de preparare a apei calde menajere au fost alese pompe de căldură reversibile aer-apa montate în cascadă cu funcție de preparare agent termic, puterea nominală însumată a acestora este de 200 kW. Pompele de căldură reversibile alimentează serpentina unui boiler care produce apă caldă menajeră. încălzirea încăperilor în care se află copii se realizează prin intermediul ventiloconvectoarelor de tavan în două țevi cu posibilitate de a asigura răcirea/încălzirea aerului.încălzirea celorlalte încăperi ale imobilului se va realiza prin intermediul radiatoarelor de oțel tip panou.

Instalații de Panouri Solare:

Prepararea apei calde menajere se va realiza în regim local prin intermediul a unui boiler de 5001 cu două serpentine, alimentat de agentul termic provenit de la pompele de căldură reversibile și de 16 panouri solare cu tuburi vidate montate pe acoperișul nivelului parter. Instalația pentru panouri solare este prevăzută cu un grup de pompare, circulația agentului termic este realizată prin intermediul unei pompe de circulație; Grupul de pompare este prevăzut cu robineți de sectorizare, clapete de sens, supapă de siguranță și vas de expansiune.

Instalații de Ventilare:

S-au proiectat instalații de ventilare și climatizare pentru toate încăperile imobilului. Tratarea aerlui se va face prin intermediul unui CTA(centrala de tratare a aerului) amplasat pe terasa necirculabilă a nivelului Parter- capacitate de 25000 mc./h. Agentul de căldură necesar bateriei de încălzire și răcirii aerului este produs prin intermediul pompelor de căldură reversibile aer-apă.

Tubulatura de ventilare se va monta sub plafon, în tavanul fals, reglarea debitului de aer evacuat pe ramură de distribuție se va face prin intermediul unor clapete de reglare. Aspirarea aerului viciat și "refularea aerului proaspăt se realizează prin intermediul anemostatelor montate în tavanul fals al încăperilor imobilului. Aerul proaspăt va fi preluat de CTA printr-o singură gură de aer proaspăt P.A, tratat și transportat prin tubulatură rectangulară din tabla zincată în sistemul de ventilare. Aerul viciat va fi aspirat de tubulatura de aspirație, introdus în recuperatorul de căldură în plăci, urmând să fie evacuat în exterior prin priza de aer viciat P.V.

Instalația de legare la pământ:

Partea principală a unei instalații de legare la pământ o constituie priza de pământ. Aceasta este formată dintru-un ansamblu de elemente în contact cu pământul (electrozi) prin care se realizează transmiterea curenților în pământ. Conductoarele de legare la pământ, îngropate în pământ și neizolate, se consideră că fac parte din priza de pământ, deoarece participă și la transmiterea curentului în pământ.

Priza de pământ va fi realizată conform planșelor și va cuprinde:

borna (bara) principală de legare la pământ;

conductoare de protecție (PE)

conductoare principale de legare la pământ (echipotențializare);

conductoare de ramificații;

conductoare de legare la pământ;

electrozi verticali în număr de 4 din oțel zincat (Ol-Zn) de 2 %, I = 1.5 m , aflați la distanța de 2 m unul față de celălalt, îngropați la 0,8 m de la cota solului.

electrozi orizontali din bară cu secțiunea dreptunghiulară în număr de 3 de aluminiu (Al) de 50x8mm, 1=2 m, îngropați la 0,8 m de la cota solului. Constituie legătura dintre electrozii verticali.

întreaga priză de pământ, va fi instalată la distanța de 1.5 m față de pereții clădirii, în vederea obținerii siguranței.

Valoarea rezistenței de dispersie a prizei de pământ trebuie sa fie sub 40.Schema de legare va fi de tip TT.

Protecția prin instalații de legare la PE se folosește împotriva electrocutărilor prin atingerea indirectă în instalații electrice cu tensiuni nominale până la 1000V exclusiv .

Electrozii vor fi așezați liniar, iar legătura între ei se va face printr-o țeavă cu profil rotund de oțel zincat 50x8 mm.

Electrozii verticali se vor introduce prin batere sau presare, evitându-se vibrarea acestora. La introducerea acestora în găuri forate pământul de umplutură trebuie de asemenea bătut. Electrozii nu vor avea acoperiri de vopsea, gudron etc. Prizele de pământ nu trebuie dispuse în apropierea unor gropi cu fecale sau chimicale care accentuează acțiunea corozivă a solului. De asemenea se vor evita drumurile și apele curgătoare sau stagnante.La realizarea prizelor de pământ se parcurg următoarele etape:

se trasează conturul pe care se va realiza priza de pământ;

se sapă șanțul în care se va plasa priza de pământ. Acesta, din motive de îngheț, va trebuii să aibă o adâncime de minim 0,8m, iar pentru ușurința montajului lățimea se recomandă să fie de 0,5m;

se bat electrozii, operație ce se poate face manual dar și mecanic;

se conectează electrozii cu platbandă, prin sudură. Pentru ușurința sudurii, banda lată din oțel se așează în poziție verticală;

se astupă șanțul cu pământ acordându-se atenție tasării pământului. Aceasta operație este importantă atât pentru rezistivitatea solului cât și pentru evitarea aerării solului;

se măsoară priza de pământ cu aparatul pentru măsurarea prizei de pământ;

La priza de pământ se vor lega toate elementele conductive care nu fac parte din circuitele curenților de lucru, dar care ar putea intra accidental sub tensiune. După realizarea prizei de pământ se va trece în mod obligatoriu la măsurarea rezistenței la dispersie înaintea legării oricăror echipamente. Dacă această valoare va fi peste 4Q se va îmbunătății priza de pământ pănâ se ajunge la o valoare de < 4Q.

La realizarea prizelor este bine sa se respecte următoarele:

este interzisă folosirea electrozilor din aluminiu, funie de oțel sau a celor asamblați prin legături neconductoare sau care au acoperiri izolante;

electrozii nu trebuie sa fie acoperit! cu vopsea, gudron etc;

electrozii se vor monta în stratul de pământ cel mai bun conductor, fără pietre, bătându-se cu grijă pământul după îngroparea electrodului;

distanța dintre electrozi trebuie sa fie mai mare de 5m pentru electrozi orizontali și mai mare decât dublul lungimii pentru electrozii verticali;

în solurile agresive sau cu rezistivitate mare se recomandă îmbrăcarea electrozilor într-un strat gros de bentonită;

în jurul containerelor, electrozii se vor îngropa la cel puțin 1.5 m de pereți;

distanța de la partea superioară a electrodului până la suprafața solului va fi de minim 0,5 m;

conductoarele de legătură între electrozi, se montează fie îngropat, când pot fi considerate ca și electrozi orizontali, fie aparent;

conductoarele principale vor trece prin toate încăperile cu echipament de protejat, pe cât posibil în circuit închis și se vor lega la priza de pământ prin conductoare protejate mecanic pe o porțiune aparentă pana la l,5m deasupra solului;

conductoarele de ramificație vor lega fiecare echipament în parte la conductorul principal;

legăturile între elementele instalației se fac preferabil prin sudură. Dacă se fac prin șuruburi acestea se asigură cu piulițe și se cositoresc suprafețele de contact.

La executarea instalației se vor respecta cu strictețe măsurile prevăzute în Normativ 17/2011. Toate elementele metalice care în mod normal nu sunt sub tensiune, dar care pot ajunge în mod accidental sub tensiune, se vor lega la priza de pământ.

Instalația paratrăsnetului-Sistem cu PDA

Acest sistem de protecție împotriva loviturilor de trăsnet, este net superior sistemului clasic. Acesta asigurând o zonă de protecție mai mare prin faptul că se creează artificial o ionozare în vârful captatorului. La utilizarea paratrăsnetelor cu PDA, trebuie acordată o atenție deosebită alegerii corecte a nivelului de protecție, paratrăsnetului, locului de montaj, dar și sistemului de coborâre și realizării corecte a prizei de pământ.

Instalația de protecție împotriva trăsnetului se va executa conform planșei și este formată din:

un dispozitiv PDA montat pe un catarg conductoare de coborâre

priza de împământare pentru dispersia curentului de trăsnet

Avantajele: este un sistem mult mai simplu și mai eficient decât cel clasic nu afectează aspectul arhitectural al clădirilor.

Instalația paratrăsnetului constă în:

 • -  dispozitiv de amorsare tip Prevectron;

adaptor fixare paratrăsnet;

 • -   catarg 1=4 m;

trepied catarg;

 • -   cleme fixare catarg;

conductoare de coborâre 50x8 mm Al;

cleme fixare conductor;

contor înregistrare;

tub protecție conductor;

piesă separație;

priză de pământ.

Dispozitive de captare

Dispozitivul trebuie să se instaleze cu cel puțin doi metri deasupra oricărui alt element din raza sa de protecție. El se fixează pe un catarg din inox cu D=42 mm și L= 4m prin intermediul piesei de adaptare, iar catargul va face legătura între el și acoperiș printr-un trepied, pe care va fi așezat.

Conductoare de coborâre

De la paratrăsnet și până la coborârea în priza de pământ, instalația este compusă din două conductoare distribuite pe caiile cele mai scurte ale containerului (conform planșei), cu o lungime de 28 m. Conductoarele sunt din aluminiu și sunt fixate pe acoperișul respectiv pe pereții (cazul conductoarelor ce fac legătură dintre acoperiș și priza de pământ) containerului prin niște cleme de prindere, aflate la o distanță de 10 cm față de acoperiș, respectiv de pereți. Clemele sunt puse la distanțe de 1 m una față de cealaltă.

Conductoarele de coborâre se realizează astfel încât apariția descărcărilor să fie cât mai redusă. în acest scop,între punctul de impact al trăsnetului și pământ, se urmărește să fie asigurată respectarea următoarelor condiții:

curentul să circule pe cât posibil pe mai multe trasee în paralel;

lungimea traseelor să fie cât mai scurtă posibil sprepământ, traseele coborârilor continuând cât mai direct conductoarele de captare;

o legătură echipotențială sa fie atunci când distanțele de protecție nu sunt respectate. Racordarea conductoarelor de coborâre prin intermediul conductoarelor de legătură la priza de pământ din exteriorul construcției se face în pământ. Fiecare conductor de coborâre este prevăzut cu un cămin tehnic, privind mentenanța acestuia, fiind amplasat la 0.8 m în pământ exact la cotitura unde conductorul de coborâre se ramifică spre priza de pământ.

în toate situațiile se instalează mai întâi priza de pământ și conductoarele de legare la priza de pământ și numai după aceea se montează conductoarele de coborâre astfel încât legarea acestora la priza de pământ să se poată face imediat după instalarea lor.

Contor înregistrare

Contorul de lovituri de trăsnet este un dispozitiv care se intercalează pe conductorul de coborâre al paratrăsnetului, înainte de tubul de protecție. El permite numărarea automată a numărului de descărcări primite prin instalația de protecție împotriva trăsnetului.

Instalarea contorului este simplă, fiind suficientă doar trecerea conductorului de coborâre a paratrăsnetului de-a lungul orificiului contorului.

Priza de pământ

Din punct de vedere al protecției împotriva trăsnetului, se recomandă realizarea unei prize depământ independente de tip gheară de gâscă (fiind un sistem cu PDA, este necesar realizarea a două prize de acest tip, vezi planșa) formată din:

3 electrozi verticali din OL-Zn, cu lungimea de 1.5 m formați din bară cu secțiunea dreptunghiulară

3 electrozi verticali din aluminium Al, cu lungimea de 1 m formați din bară cu secțiunea dreptunghiulară

1 piesă de separație, pentru efectuarea măsurării rezistenței 1 cămin tehnic, pentru efectuarea mentenanței prizei

După realizarea prizei de pământ se va trece în mod obligatoriu la măsurarea rezistenței la dispersie înaintea legării oricăror echipamente. Dacă această valoare va fi peste 10Q se va îmbunătății priza de pământ pănâ se ajunge la o valoare de < 10Q.

Nota: Dacă din motive justificate, la construcții cu structură metalicăînglobată, prizele de pământ trebuie sa fie distincte pentru diverse instalații, ele trebuie totuși racordate la structura înglobată prin legături pentru egalizarea potențialelor.

De asemenea, pentru realizarea și dimensionarea instalației paratrăsnetului, executantul are obligația de a respecta cu strictețe "17-2011 NORMATIV PRIVIND PROTECȚIA CONSTRUCȚIILOR ÎMPOTRIVA TRĂSNETULUI".

Instalația de iluminat exterioară

Iluminatul exterior constă în, extinderea iluminatului existent, iar pe de altă parte se are în vedere modernizarea lui, prin utilizarea noii tehnologii LED și optimizarea consumului de energie electrică.Instalația cuprinde următoarele:

Stâlpi de iluminat cu o lungime de 6m

Două tipuri de lămpi de 31 W pentru zonele pietonale și de 96 W pentru zonele de drum Cablu de alimentare tip CYABY de 6 mmp întreg circuitul va avea o putere de 1146 W, cablul care-l va alimenta va fi pozat în subteran, iar instalația va fi legată la noua instalație.

Instalația de hidranți interiori

Se va realiza instalație de stingerea incendiilor cu hidranți interiori, conform P118/2-2013, cu două jeturi în acțiune simultană, debit 4,2 l/s.

Conform anexa nr. 3 din P118/2/2013 - clădiri pentru învățământ cu un volum mai mare de 25000 mc avem:

 • - Debitul specific minim al unui jet 2,1 l/s;

 • - 2 jeturi in funcțiune simultană;

- Debitul de calcul al instalației 4,2 l/s;

Timpul teoretic de funcționare, 10 minute, conf. P118/2/2013, art 4.35.Se va realiza instalație de hidranți interiori de tip apă-apă.

S-au prevăzut hidranți de incendiu interiori 050 STAS 2501/79, compus din hidrantul propriu-zis, racord de refulare tip "C" țeava de mană, având diametrul orificiului ajutajului final d= 13 mm, cu furtun tip C (050 mm), plat, din fire poliesterice cauciucat, cu lungimea de 20 m, totul montat în cutie metalică pentru hidranți interiori (SR EN 671)

Cutia de hidrant interior va conține minim: rolă furtun, țeavă de refulare, robinet hidrant incendiu, suport rolă furtun, cheie racord ABC. în apropierea hidranților de incendiu (la maximum 1,5 m) se vor monta lămpi pentru asigurarea iluminatului de siguranță pentru marcarea acestora.

Rețeaua de alimentare cu apă a hidranților se va realiza cu conducte din otel zincat, cu diametrul de 2 1/2” respectiv 2”, PN 16 bar.

Grupul de pompare

Grupul de pompare este alcătuit din:

Grup de pompare, cu 2 electropompe, montate pe același șasiu, (1 pompa activă și una de rezervă), complet echipate (armături de închidere și reglare, protecție contra lipsei apei, tabloul electric de comandă și control etc.), având caracteristicile:

 • - debit Q=20 mc/h;

 • - presiunea H=5,5 bar;

Modul de acționare a pompelor de incendiu este hidraulic, la scăderea presiunii din instalație în urma dechiderii robinetelor de la hidranți; în acest sens s-a prevăzut un vas hidrofor cu volumul de 121.Oprirea pompelor se realizează manual din stația de pompare, după terminarea stingerii incendiului, sau automat la terminarea rezervei de apă.Pentru alimentarea cu apă a rețelei de hidranți interiori de la pompele mobile s-a prevăzut un cămin cu ventil și 2 racorduri fixe cu cuplaj storz 65 mm, conf art. 4.27 di P118/2-2013.Grupul de pompare are dubla alimentare cu energie electrică: de la rețea și de la grupul electrogen propus, amplasat în exteriorul clădirii.

Rezerva de apa

Rezerva de apă este amplasată într-un spațiu special amenajat, cu acces direct din exterior și este stocată în două rezervoare din PVC, având volumul de 2 mc fiecare.

Umplerea rezervorului se realizează de la coloana existentă, prin intermediul unei conducte de OL Zn de 1”. Pentru umplerea bazinelor se va folosi câte un robinet cu plutitor. Rezerva de apă pentru incendiu se va reface în maxim 24 de ore.

Pentru golirea rezervorului s-a prevăzut un sifon de pardoseală legat la rețeaua de canalizare existentă prin intermediul unei conducte din PVC 110 mm. Se recomanda golirea rezervorului de incediu la min 3 ani în vederea efectuării controalelor de calitate.

Pentru evitarea inundării accidentale, rezervorul de apă este prevăzut cu supraplin - o conductă din PVC 110 mm, legată la rețeaua de canalizare existentă în zonă.

în scopul supravegherii permanente a alimentării cu apă a rezervei de apă s-au prevăzut instalații pentru semnalizarea optică și acustică a nivelului rezervei de incendiu, conf. Art. 12.7 din P118/2-2013.

Instalație detecție (I.S.U.)

Obiectivul la care face referire prezenta documentație va fi prevăzut cu sistem de detectare, semnalizare și avertizare în caz de incendiu, conceput pentru a realiza următoarele funcții:

Alarmă în caz de detecție a unui început de incendiu, prin utilizarea de: detectoare automate de fum și/sau temperatură (după caz);

Avertizare prin butoane manuale, în cazul sesizării vizuale a unui început de incendiu;

Avertizare personal operator, prin indicarea locului unde s-a produs evenimentul;

Avertizare optică și acustică atât în interior cât și în exteriorul obiectivului;

Arhitectura instalației de detecție și avertizare incendiu

în principiu, instalația de semnalizare a incendiilor trebuie să detecteze începutul de incendiu în cel mai scurt timp, să analizeze rapid informațiile primite și, în cazul confirmării evenimentului, să emită semnalul de alarmă adecvat, pentru asigurarea intervenției și evacuării. Sistemul este conceput pentru o utilizare cat mai simplă, dar în același timp sa asigure un grad ridicat de supraveghere a posibilităților de apariție a incendiilor.

Echipamentele de detecție si avertizare incendiu vor fi supravegheate permanent de către personal specializat și instruit de firma furnizoare/instalatoare de echipament.

Pentru realizarea funcțiilor descrise mai sus, elementele de detecție și avertizare se vor conecta la o unitatea centrală de alarmare incendiu adresabilă, cu 4 bucle. Afișarea oricărui eveniment detectat de elementele de supraveghere se va face face la tabloul de comandă de pe unitatea centrala, pe un afișaj LCD, prin identificarea zonei care a inițiat alarma. Pe tablourile de comandă se va afișa starea sistemului, cu semnalizare optică și acustică a prezenței tensiunii de la rețea, alarmelor de incendiu, defecțiunilor, etc.

S-au prevăzut detectoare adresabile de fum și detectoare adresabile de temperatură, montate pe tavanul încăperilor. Spațiul din jurul detectoarelor (orizontal și vertical) va fi degajat pe o rază de minimum 0,5 m, pentru a se asigura vizibilitatea detectorului.

Instalația de semnalizare a incendiilor va fi dotată și cu dispozitive de avertizare manuală, acestea permițând personalului care a observat un focar de incendiu să declanșeze alarma de incendiu și astfel să fie luate masurile care se impun. Dispozitivele de avertizare manuală vor fi amplasate la vedere, în apropierea căilor de evacuare din obiectiv. Amplasarea butoanelor manuale de semnalizare se va face în locuri ușor accesibile, la o înălțime de circa 1,50 m, măsurată de la pardoseală, fixate pe elemente verticale ale construcției (stâlpi, pereți etc.). Butoanele vor fi astfel amplasate încât să nu fie expuse direct distrugerilor mecanice. Butoanele, odată acționate, rămân blocate în poziția de alarmă, readucerea în stare normală făcându-se doar manual (înlocuirea sticlei sparte sau deblocarea cu cheie). în acest fel, există garanția alarmării până la identificarea zonei și asigurarea intervenției. Numărul de butoane a fost stabilit astfel încât, în cazul observării unui focar de incendiu de către o persoana, aceasta sa nu fie obligată să străbată o distanță mai mare de 20 m până la cel mai apropiat buton.

Toate dispozitivele de detecție și comandă (manuale și automate) vor fi prevăzute cu etichete, cu caractere vizibile, care să indice bucla/zona/nr. element de detecție.

Sistemul afișează pe tabloul de comandă/repetoare cu display LCD zona din care detectorul sau butonul a declanșat alarmă de incendiu putându-se interveni în cel mai scurt timp. Pe tabloul de comandă/repetoare va fi indicată starea sistemului, cu semnalizare optica și acustică a prezenței tensiunii de la rețea, alarmelor de incendiu, defecțiunilor, etc. Centrala de alarmare va fi prevăzută cu comunicator telefonic digital, care sa transmită mesaje la numere de telefon programabile.

Instalație interfon și urmărire video

Se vor monta camere video pentru urmărirea activității externe, și interfon pentru controlul accesului.

 • C. Costuri estimative ale investiției

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții

Construcție clădire cu destinația creșă în zona de nord

Nr.

crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare* (fara

TVA)

TVA

Valoare cu

TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

-

-

-

1.2

Amenajarea terenului

-

-

-

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

39,849.37

7,571.37

47,420.75

b

Amenajare spatii verzi si teren joaca

39,849.37

7,571.37

47,420.75

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

-

-

Total capitolul 1

39,849.37

7,571.37

47,420.75

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

a

2.1.Racord alimentare cu energie electrica

38,587.50

7,331.63

45,919.13

b

2.1.Racord alimentare cu apa

22,260.75

4,229.54

26,490.29

c

2.1.RAacord canalizare ape menajere

8,395.68

1,595.18

9,990.86

d

2.1. Racord canalizare ape pluviale

16,105.27

3,060.00

19,165.27

Total capitolul 2

85,349.20

16,216.35

101,565.55

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

9,001.59

1,710.30

10,711.89

3.1.1.

Studii de teren

9,001.59

1,710.30

10,711.89

3.1.2.

Raport privind impactul asupra mediului

-

-

-

3.1.3.

Alte studii specifice

-

-

-

3.2

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

463.00

463.00

/

obținerea actualui administrativ al autoritatii componente pentru protecția mediului

100.00

100.00

/

alte avize, acorduri si autorizații

363.00

-

363.00

3.3

Expertiza tehnica

-

-

-

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirii

3,000.35

570.07

3,570.42

3.5

Proiectare

88,011.13

16,722.12

104,733.25

3.5.1.

Tema de proiectare

-

-

3.5.2.

Studiu de prefezabilitate

-

-

-

3.5.3.

Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

30,005.30

5,701.01

35,706.31

3.5.4.

Documentații tehnice necesare in vederea obținerii a vizelor/acordurilor/a u toriza tiilor

3,000.53

570.10

3,570.63

3.5.5.

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a

detaliilor de execuție

25,000.00

4,750.00

29,750.00

3.5.6.

Proiect tehnic si detalii de execuție

30,005.30

5,701.01

35,706.31

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

-

a

ch.aferente intocmirii doc. De atribuire si multiplicării

acesteia (exclusiv cele cumpărate de ofertând)

3.7

Consultanta

16,806.72

3,193.28

20,000.00

3.7.1.

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

-

3.7.2.

Auditul financiar

16,806.72

3,193.28

20,000.00

3.8

Asistenta tehnica

64,843.38

12,320.24

77,163.62

3.8.1.

Asistenta tehnica din partea proiectantului

24,541.59

4,662.90

29,204.49

3.8.1.1.

pe perioada de execuție a lucrărilor

17,541.59

3,332.90

20,874.49

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului la fazele incluse in

programul de control ol lucrărilor de execuție, avizat de

către Inspectoratul de Stat in Construcții

7,000.00

1,330.00

8,330.00

3.8.2.

Dirigentie de șantier

40,301.79

7,657.34

47,959.13

Total capitolul

3

182,126.17

34,516.01

216,642.18

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

3,905,322.04

742,011.19

4,647,333.23

4.1.1.

Obiect 1 Clădire cresa

3,730,411.06

708,778.10

4,439,189.16

4.1.3.

Obiect 3 Lucrări exterioare

174,910.98

33,233.09

208,144.07

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

52,305.49

9,938.04

62,243.53

4.2.1.

Obiect 1 Clădire cresa

52,305.49

9,938.04

62,243.53

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

812,103.03

154,299.58

966,402.61

4.3.1.

Obiect 1 Clădire cresa

812,103.03

154,299.58

966,402.61

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

4.5

Dotări

426,198.67

80,977.75

507,176.42

4.5.1.

Obiect 1 Clădire cresa

426,198.67

80,977.75

507,176.42

4.5.2.

Obiect 2 Clădire anexa

-

-

-

4.6

Active corporale

-

-

-

Total capitolul 4

5,195,929.23

987,226.56

6,183,155.79

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

51,364.65

9,759.28

61,123.93

5.1.1.

Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

46,972.98

8,924.87

55,897.85

a

5.1.1.Organizare de șantier

46,972.98

8,924.87

55,897.85

5.1.2.

Cheltuieli conexe organizării șantierului

4,391.67

834.42

5,226.09

g

taxe depozit ecologic

3,000.00

570.00

3,570.00

k

costul en.elec.si a apei consumate in incinta organizării

de șantier, pe durata execuției lucrurilor

1,391.67

264.42

1,656.09

5.2            Comisioane,cote,taxe,costul creditului

45,427.80

45,427.80

5.2.1.

Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

-

-

5.2.2.

Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

20,649.00

20,649.00

Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului,urbanism si pentru

5.2.3.

autorizarea

lucrărilor de construcții

4,129.80

4,129.80

5.2.4.

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor-CSC

20,649.00

20,649.00

5.2.5.

Taxe pentru acorduri,avize conforme si autorizația de

construire/desfiin tare

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

547,398.23

104,005.66

651,403.89

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

25,817.50

4,905.33

30,722.83

Total capitolul 5

670,008.18

118,670.27

788,678.45

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si texte

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

-

-

-

6.2

Probe tehnologice si teste

-

-

-

Total capitolul 6

-

-

TOTAL

GENERAL

6,173,262.15

1,164,200.58

7,337,462.73

din care:

C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

4,129,799.08

784,661.83

4,914,460.91

D. Durata estimată de execuție ( construire )a obiectivului de investiții, exprimată în luni este: 22 luni

PROIECTANT

S.C. ALPIN CONSTRUCT S.R.L.

Anexa 1 la HCL_____/_______2018

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI - FAZA SF

DENUMIREPROIECT:                 " Construcție clădire cu destinația creșâ in Zona de Nord"

AMPLASAMENT:             Municipiul Timișoara, str. Ion lonescu de la Brad, nr.l/E, CF 447057, Timiș

TITULARUL INVESTIȚIEI:      Municipiul Timișoara

BENEFICIARUL INVESTIȚIEI: Municipiul Timișoara

NUMĂR PROIECT:          A626/2018

ELABORATOR PROIECT:     S.C. ALPIN CONSTRUCT S.R.L., Vulcan, jud. HUNEDOARA;

INDICATORI TEHNICI:

SUPRAFAȚA TOTALA TEREN:

A=2952 mp

SUPRAFAȚA CONSTRUITA LA SOL:

Ac = 995,94 mp

SUPRAFAȚA DESFASURATA:

Ad=1560,18 mp

SUPRAFAȚA UTILA:

Au=1.271,92 mp

SUPRAFAȚA ETAJULUI 1:

Aetl = 221,51 mp

SUPRAFAȚA ETAJULUI 2:

Aet2 = 224,33 mp

SUPRAFAȚA CIRCULAȚII AUTO/PARCARI:

Ac/p= 362,48 mp ( 13,54 %)

NR. LOCURI PARCARE:

9

SUPRAFAȚA CIRCULAȚII PIETONALE:

Acp= 537,61 mp (18.21%)

SUPRAFAȚA VERDE AMENAJATA:

Av= 1055,97 mp ( 34,05% )

POT = 33.73 %

CUT = 0,52

Numărul de locuri disponibile în creșă: 29

INDICATORI ECONOMICI:

Valoarea totala a investiției, conform devizului general (TVA inclus): - 7.337.462,73 lei

Valoare C+M (TVA inclus):

- 4.914.460,91 lei;

PROIECTANT

S.C. ALPINI gONSTRUCT S.R.L.

fd 'WlNAtt--

WOHSWOpT*]

S.R.I/ șl

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMĂRIA

NR. SC 2018-2*3 ^//272-W______________________________________

RAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici-faza SF si a descrierii sumare a investiției pentru obiectivul:

“CONSTRUCȚIE CLĂDIRE CU DESTINAȚIA CREȘĂ ÎN ZONA DE NORD”

Având în vedere Expunerea de motive privind oportunitatea proiectului de hotărâre nr. SC2018-________________a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind obiectivul de investiții " CONSTRUCȚIE CLĂDIRE CU DESTINAȚIA CREȘĂ ÎN ZONA DE NORD” prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico - economici (Anexa 1) și a descrierii sumare a investiției propuse prin proiect (Anexa 2).

Facem următoarele precizări: în conformitate cu condițiile specifice de accesare a fondurilor în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.4 Investiții în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific 4.4 Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educație timpurie și sprijinirea participării părinților pe piața forței de muncă", una dintre anexele obligatorii, la depunerea cererii de finanțare, este Hotărârea Consiliului Local de aprobare a documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza SF si a anexei privind descrierea sumară a investiției propusă prin proiect.

Obiectivul principal al proiectului îl reprezintă construirea unei creșe cu o capacitate de 29 de locuri, având toate dotările necesare funcționării și care va fi amplastă pe terenul situat pe strada Ion lonescu de la Brad nr.l/E, identificat prin numărul de carte funciară (CF) nou: 447057 , provenit din CF 444152, Timișoara, județul Timiș. Lucrările propuse în proiect cuprind construirea clădirii creșei, a împrejmuirii, amenajararea accesului carosabil și pietonal, amenajarea terenului și a spațiilor destinate activităților în aer liber a copiilor. Creșa va avea bucătărie și spălătorie proprie, lifturi pentru transportul persoanelor și hranei, grupuri sanitare pentru personal și pentru copii, spațiu pentru medic, izolator, sală multifuncționlă, spații tehnice. Clădirea creșei este adaptata nevoilor persoanelor cu dizabilități.

Studiul de Fezabilitate a fost elaborat cu respectarea prevederilor H.G. nr. 907/29.11.2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice. Emiterea proiectului de hotărâre are la bază documentația tehnico-economică, Proiect nr.A626/2018, elaborat de prestatorul serviciilor de proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului - SC ALPIN CONSTRUCT SRL, in baza contractului de proiectare nr. 69/07.06.2018 2018, iar documentația SF-ului a fost avizată favorabil de către Comisia Tehnico-Economică, conform Fișei tehnice nr. /2         ■

în concluzie, prin Proiectul nr. A626/2018- faza SF, s-au stabilit următoarele:

 • - valoarea totală estimată a investiției conform devizului general, ca fiind de 7.337.462,73 lei (inclusiv TVA), din care C+M are valoarea de 4.914,460,91 lei (inclusiv TVA);

 • - indicatorii tehnico - economici rezultați în urma elaborării SF, conform Anexei 1 la prezentul Raport de specialitate;

 • - descrierea sumară a investiției propusă a fi realizată prin proiect, conform Anexei 2 la prezentul Raport de specialitate;

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, respectiv H.G. nr. 907/29.11.2016 (actualizata) și Ghidul specific pentru POR 2014-2020, Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.4 Investițiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare , Obiectiv Specific 4.4 Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educație timpurie și sprijinirea participării părinților pe piața forței de muncă , apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza S.F. și a anexei privind descrierea sumară a investiției pentru obiectivul „CONSTRUCȚIE CLĂDIRE CU DESTINAȚIA CREȘĂ IN ZONA DE NORD “, îndeplinește condițiile tehnice pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Local Timișoara.

ȘEF SERVICIU G.VLPHI.N.L, Magdalena Nicoară 1/ l/f J

CONSILIER COMP. PROIECTE DIVERSE Alina Neagoe

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMĂRIA

NR. SC 2018 -

RAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici-faza SF si a descrierii sumare a investiției pentru obiectivul :

“CONSTRUCȚIE CLĂDIRE CU DESTINAȚIA CREȘĂ ÎN ZONA DE NORD”

Având în vedere Expunerea de motive privind oportunitatea proiectului de hotărâre nr. SC2018-_________________a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind obiectivul de investiții " CONSTRUCȚIE CLĂDIRE CU DESTINAȚIA CREȘĂ ÎN ZONA DE NORD” prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico - economici (Anexa 1) și a descrierii sumare a investiției propuse prin proiect (Anexa 2).

Facem următoarele precizări: În conformitate cu condițiile specifice de accesare a fondurilor în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.4 Investiții în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific 4.4 Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educație timpurie și sprijinirea participării părinților pe piața forței de muncă“, una dintre anexele obligatorii, la depunerea cererii de finanțare, este Hotărârea Consiliului Local de aprobare a documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza SF si a anexei privind descrierea sumară a investiției propusă prin proiect.

Obiectivul principal al proiectului îl reprezintă construirea unei creșe cu o capacitate de 29 de locuri, având toate dotările necesare funcționării și care va fi amplastă pe terenul situat pe strada Ion Ionescu de la Brad nr.1/E, identificat prin numărul de carte funciară (CF) nou: 447057 , provenit din CF 444152, Timișoara, județul Timiș. Lucrările propuse în proiect cuprind construirea clădirii creșei, a împrejmuirii, amenajararea accesului carosabil și pietonal, amenajarea terenului și a spațiilor destinate activităților în aer liber a copiilor. Creșa va avea bucătărie și spălătorie proprie, lifturi pentru transportul persoanelor și hranei, grupuri sanitare pentru personal și pentru copii, spațiu pentru medic, izolator, sală multifuncționlă, spații tehnice. Clădirea creșei este adaptata nevoilor persoanelor cu dizabilități.

Studiul de Fezabilitate a fost elaborat cu respectarea prevederilor H.G. nr. 907/29.11.2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice. Emiterea proiectului de hotărâre are la bază documentația tehnico-economică, Proiect nr.A626/2018, elaborat de prestatorul serviciilor de proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului - SC ALPIN CONSTRUCT SRL, in baza contractului de proiectare nr. 69/07.06.2018 2018, iar documentatia SF-ului a fost avizată favorabil de catre Comisia Tehnico-Economică, conform Fișei tehnice nr..

În concluzie, prin Proiectul nr. A626/2018- faza SF, s-au stabilit următoarele:

 • - valoarea totală estimată a investiției conform devizului general, ca fiind de 7.337.462,73 lei (inclusiv TVA), din care C+M are valoarea de 4.914.460,91 lei (inclusiv TVA);

 • - indicatorii tehnico - economici rezultați în urma elaborării SF, conform Anexei 1 la prezentul Raport de specialitate;

 • - descrierea sumară a investiției propusă a fi realizată prin proiect, conform Anexei 2 la prezentul Raport de specialitate;

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, respectiv H.G. nr. 907/29.11.2016 (actualizata ) și Ghidul specific pentru POR 2014-2020, Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.4 Investițiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare , Obiectiv Specific 4.4 Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educație timpurie și sprijinirea participării părinților pe piața forței de muncă , apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza S.F. și a anexei privind descrierea sumară a investiției pentru obiectivul „CONSTRUCȚIE CLĂDIRE CU DESTINAȚIA CREȘĂ IN ZONA DE NORD “, îndeplinește condițiile tehnice pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Local Timisoara.

ȘEF SERVICIU G.M.P.F.I.N.L, Magdalena Nicoară

CONSILIER COMP. PROIECTE DIVERSE Alina Neagoe

Cod FO53-01,Ver.1

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

Nr. SC2018-

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici-faza SF si a descrierii sumare a investiției pentru obiectivul :

“ CONSTRUCȚIE CLĂDIRE CU DESTINAȚIA CREȘĂ ÎN ZONA DE NORD”

 • 1.  Descrierea situației actuale

În prezent pe raza Municipiului Timișoara există un număr de 14 creșe cu o capacitate de 550 de locuri, iar la nivelul anului 2017 numarul de cereri a fost de 1000 pentru înscrierea copiilor în creșele aflate în adminitrația Consilului Local Timișoara, prin Serviciul Public Creșe.

Pentru a putea crește numărul de locuri în creșele aflate pe teritoriul Municipiului Timișoara, în concordanță cu prevederile legislației actuale, s-a demarat proiectarea unei crese in zona Nord ce are ca si scop depunerea proiectului ( SF-ului ) intocmit, spre finanțare, în cadrul „Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.4 Investiții în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare , Obiectiv Specific 4.4 Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educație timpurie și sprijinirea participării părinților pe piața forței de muncă“.

 • 2.  Schimbări preconizate și rezultate așteptate

Prin materializarea proiectului ce are ca si obiectiv construirea unei creșe cu o capacitate de 29 de locuri li se oferă locuitorilor din zona respectivă posibilitatea de a înscrie copiii în sistemul de învățământ antepreșcolar și astfel părinții se pot întoarce, de timpuriu, pe piața muncii.

Lucrările propuse în proiect cuprind: construirea clădirii creșei, a împrejmuirii, amenajararea accesului carosabil și pietonal, amenajarea terenului și a spațiilor destinate activităților în aer liber a copiilor. Creșa va a avea bucătărie și spălătorie propie, lifturi pentru transportul persoanelor și hranei, grupuri sanitare pentru personal și pentru copii, spațiu pentru medic, izolator, sală multifuncționlă, spații tehnice. Clădirea creșei este adaptata nevoilor persoanelor cu dizabilități.

Sunt prevazute, prin proiect, surse alternative de energie și s-a acordat o importanță deosebita reducerii consumului de energie și reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră prin folosiriea energiei solare pentru producerea apei calde menajere, cat si a pompelor de caldura pentru producerea agentului termic pentru incalzirea spatiilor. S-au prezentat soluții tehnice pentru îndeplinirea exigențelor la cerințelor esențiale prevazute in L 10/1995 privind calitatea in constructii, republicata si actualizata.

Indicatorii de proiect care fac obiectul monitorizării, implementării și performanței investiției propuse prin proiect sunt: construirea clădirii creșei cu o suprafață desfășurată de 1560.18 mp si asigurarea locurilor în creșă pentru un număr de 29 de copii.

 • 3. Concluzii

Urmare a celor prezentate mai sus, considerăm oportună aprobarea prin HCL a documentatiei tehnico-economice - faza SF, a indicatorilor tehnico-economici - faza SF prevazuti in Anexa 1 si descrierea sumară a investiției prevazuta in Anexa 2, pentru proiectul: „ CONSTRUCȚIE CLĂDIRE CU DESTINAȚIA CREȘĂ ÎN ZONA DE NORD”

PRIMAR, NICOLAE ROBU


ȘEF SERVICIU G.M.P.F.I.N.L, MAGDALENA NICOARĂ