Hotărârea nr. 694/2018

694/20.12.2018 privind aprobarea Acordului de parteneriat între UAT Municipiul Timişoara şi Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara pentru depunerea şi implementarea proiectului „Regenerare fizică, economică si socială a zonei urbane marginalizate din cartierul Ronaţ Timisoara - construire centru multifuncţional"prin POR 2014-2020
Hotararea Consiliului Local 694/20.12.2018
privind aprobarea Acordului de parteneriat între UAT Municipiul Timişoara şi Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara pentru depunerea şi implementarea proiectului „Regenerare fizică, economică si socială a zonei urbane marginalizate din cartierul Ronaţ Timisoara - construire centru multifuncţional"prin POR 2014-2020


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr.SC2018-29991/12.12.2018 privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018-29991/12.12.2018 al Direcţiei Dezvoltare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic nr. SC2018-29991/14.12.2018 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2018-29991/12.12.2018:
Având în vedere OR 2014-2020, Axa prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiţii 4.3: Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizică, economică şi socială a comunităţilor defavorizate din regiunile urbane şi rurale;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.193/10.05.2016, privind aprobarea "Strategiei Integrate de Dezvoltare 2014-2020 a Polului de Creştere Timişoara" şi a Hotărârii 291/28.07.2017 pentru modificarea şi completarea HCL193/10.05.2016;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2), lit.b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă: Acordul de parteneriat între UAT Municipiul Timişoara şi Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara pentru depunerea şi implementarea proiectului "Regenerare fizică, economică şi socială a zonei urbane marginalizate din cartierul Ronaţ Timişoara - construire centru multifuncţional", în vederea finanţării în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Prioritatea de investiţii 4.3 - Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizică, economică şi socială a comunităţilor defavorizate din regiunile urbane şi rurale - Anexa 1.

Art.2: Se împuterniceşte Primarul Municipiului Timişoara şi Directorul General Adjunct al Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara pentru semnarea acordului de parteneriat precizat la Art.1.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Dezvoltare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş:
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Clădiri Terenuri Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri Terenuri Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Generale Drumuri. Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
GABRIELA POPOVICI
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA Serviciul G.M.P.F.I.N.L.

Compartimentul Proiecte Diverse NR. SC 2018 -

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea Acordului de parteneriat între UAT Municipiul Timișoara și Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara pentru depunerea și implementarea proiectului „Regenerare fizică, economică și socială a zonei urbane marginalizate din cartierul Ronaț Timișoara - construire centru multifuncțional” prin POR 2014-2020

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018 -                         a Primarului Municipiului

Timișoara, Acordul de parteneriat și Proiectul de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat între UAT Municipiul Timișoara și Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara pentru depunerea și implementarea proiectului „Regenerare fizică, economică și socială a zonei urbane marginalizate din cartierul Ronaț Timișoara - construire centru multifuncțional” prin POR 2014-2020

Ținând cont de prevederile Ghidului Solicitantului - Condiții specifice accesării fondurilor în cadrul Apelului de proiecte P.O.R./4/4.3/1Axa prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.3: Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane;

În considerarea faptului că obiectivul specific al proiectului îl reprezintă Îmbunătățirea regenerarii fizice, economice și sociale a comunităților marginalizate în Municipiul Timișora;

Având în vedere necesitatea îndeplinirii condiției de eligibilitate a proiectului, solicitantul finanțării trebuie să aibă calitatea de prestator de servicii sociale acreditat în condițiile legislației naționale aplicabile în vigoare, iar în acest sens Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, serviciu cu personalitate juridică proprie, subordonat Consiliului Local, este acreditată conform Certificatului de Acreditare nr. AF, seria 003748.

Întrucât Zona pentru care se propune investiția, se încadrează în categoria zonelor urbane marginalizate -se încadrează în categoria zonelor urbane marginalizate - zonă de tip mahala cu case, conform cercetării de teren efectuate de Direcția de Asistenta sociala a Municipiului Timișoara in perioada 18-27.04.2018. În zonă se întâlnesc probleme legate de capitalul uman (majoritatea locuitorilor fie au absolvit numai ciclul gimnazial, fie nu au fost școlarizați sau nu au finalizat ciclul gimnazial, mulți dintre locuitori sunt persoane cu dizabilități sau suferă de boli cronice, iar familiile au mulți copii, aceștia ocupând o proporție însemnată din totalul locuitorilor), ocuparea forței de muncă (mulți locuitori nu au fost încadrați formal pe piața muncii, nu au o calificare profesională sau calificările profesionale pe care le dețin nu le permit să devină activi pe piața muncii) și locuire (mulți dintre rezidenți nu sunt proprietari ai locuințelor, iar locuințele sunt supraaglomerate).

Membrii comunității dețin o poziție marginală în societate și se confruntă cu o largă paletă de probleme sociale: locuințe inadecvate, supraaglomerare, neșcolarizare sau abandon școlar, lipsa calificării profesionale, resurse financiare scăzute. Investițiile propuse urmăresc combaterea marginalizării sociale a acestei populații prin promovarea unei abordări de tip integrat, propunându-se investiții în îmbunătățirea mediului fizic precum și investiții pentru dezvoltarea funcțiilor

Proiectul se adresează și are un impact direct asupra beneficiarilor finali, localizați în comunitatea urbană marginalizată din cartierul Ronaț, în număr de 101 persoane care vor fi beneficiarii direcți ai proiectului.;

Reținând obiectivele specifice ale proiectului care urmăresc combaterea marginalizării sociale a acestei populații prin promovarea unei abordări de tip integrat, propunându-se investiții în îmbunătățirea mediului fizic precum și investiții pentru dezvoltarea funcțiilor sociale și comunitare (centru multifuncțional cu activități socio-educative, recreative și culturale) apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat între UAT Municipiul Timișoara și Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara pentru depunerea și implementarea proiectului „Regenerare fizică, economică și socială a zonei urbane marginalizate din cartierul Ronaț Timișoara - construire centru multifuncțional” prin POR 2014-2020, îndeplinește condițiile tehnice pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local.

ȘEF SERVICIU, MAGDALENA NICOARĂ

Compartimentul Proiecte Diverse

ADINA SUIU

Cod FO53-01,Ver.1

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

Nr. SC2018-

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea Acordului de parteneriat între UAT Municipiul Timișoara și Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara pentru depunerea și implementarea proiectului

„Regenerare fizică, economică și socială a zonei urbane marginalizate din cartierul Ronaț Timișoara - construire centru multifuncțional” prin POR 2014-2020

Motivul emiterii proiectului de hotărâre

 • 1. Descrierea situației actuale

Municipiul Timișoara intenționează să depună spre finanțare proiectul „Regenerare fizică, economică și socială a zonei urbane marginalizate din cartierul Ronaț Timișoara -construire centru multifuncțional” prin POR 2014-2020, Axa prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.3: Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale.

În conformitate cu prevederile Ghidului Specific este necesară încheierea unui Acord de parteneriat între UAT Municipiul Timișoara și Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara întrucât Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara deține Certificatul de acreditare pentru desfășurarea serviciilor sociale ce fac obiectul proiectului.

 • 2.    Schimbări preconizate și rezultate așteptate

Zona pentru care se propune investiția, se încadrează în categoria zonelor urbane marginalizate - zonă de tip mahala cu case, conform cercetării de teren efectuate de Direcția de Asistenta sociala a Municipiului Timișoara in perioada 18-27.04.2018. În zonă se întâlnesc probleme legate de capitalul uman (majoritatea locuitorilor fie au absolvit numai ciclul gimnazial, fie nu au fost școlarizați sau nu au finalizat ciclul gimnazial, mulți dintre locuitori sunt persoane cu dizabilități sau suferă de boli cronice, iar familiile au mulți copii, aceștia ocupând o proporție însemnată din totalul locuitorilor), ocuparea forței de muncă (mulți locuitori nu au fost încadrați formal pe piața muncii, nu au o calificare profesională sau calificările profesionale pe care le dețin nu le permit să devină activi pe piața muncii) și locuire (mulți dintre rezidenți nu sunt proprietari ai locuințelor, iar locuințele sunt supraaglomerate).

Membrii comunității dețin o poziție marginală în societate și se confruntă cu o largă paletă de probleme sociale: locuințe inadecvate, supraaglomerare, neșcolarizare sau abandon școlar, lipsa calificării profesionale, resurse financiare scăzute. Investițiile propuse urmăresc combaterea marginalizării sociale a acestei populații prin promovarea unei abordări de tip integrat, propunându-se investiții în îmbunătățirea mediului fizic precum și investiții pentru dezvoltarea funcțiilor sociale și comunitare (centru multifuncțional cu activități socio-educative, recreative și culturale). Grupul țintă vizat este format din persoane din comunitatea urbană marginalizată, beneficiari direcți ai investițiilor realizate în cadrul proiectului, aceștia fiind persoane/familii aflate în situație de dificultate sau risc. Abordarea integrată va contribui la dezvoltarea comunității urbane, îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor, integrarea socio-profesională și culturală a comunității urbane marginalizate.

 • 3.   Alte informații

Proiectul se adresează și are un impact direct asupra beneficiarilor finali, localizați în comunitatea urbană marginalizată din cartierul Ronaț, în număr de 101 persoane care vor fi beneficiarii direcți ai proiectului.

 • 4. Concluzii

Pentru depunerea cererii de finanțare în vederea accesării fondurilor necesare proiectului se impune aprobarea Acordului de parteneriat între UAT Municipiul Timișoara și Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara pentru proiectul „Regenerare fizică, economică și socială a zonei urbane marginalizate din cartierul Ronaț Timișoara -construire centru multifuncțional” prin POR 2014-2020.

PRIMAR

NICOLAE ROBU


Șef Serviciul G.M.P.F.I.N.L.

MAGDALENA NICOARĂ

Anexa 1 la HCL nr _____/2018

Acord de parteneriat

nr. _______/__________

pentru realizarea proiectului „Regenerare fizică, economică și socială a zonei urbane marginalizate din cartierul Ronaț Timișoara - construire centru multifuncțional”

Art. 1. Părțile

 • 1. Municipiul Timișoara, cu sediul în Timișoara, B-dul C.D.Loga nr.1, codul fiscal 4374393, având calitatea de Lider de proiect (Partener 1), astfel:

Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de plată1: 50.41.02 Disponibil al instituțiilor publice din administrația publică locală aferent mecanismului decontării cererilor de plată pentru perioada de programare 2014-2020, conform O.U.G. nr.40/2015, cu modificările și completările ulterioare”

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: Trezoreria Timișoara str. Gheorghe Lazăr nr.98, Municipiul Timișoara, jud. Timiș, cod poștal 300080, România

Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de rambursare2:

 • 2. 21.A.48.01.01 -Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent”, codul IBAN RO94TREZ62121A480101XXXX,

 • 3.  21.A.48.01.02 -Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori”, codul IBAN RO41TREZ62121A480102XXXX,

 • 4. 21.A.48.01.03 -Prefinanțare”,codul IBAN RO85TREZ62121A480103XXXX,

 • 5.  21.A.42.69.00 -Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulăriii proiectelor finanțate din fonduri externe neramburasbile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020”, atribuindu-se codul IBAN RO54TTEZ62121A426900XXXX.

6. Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, instituție publica cu personalitate juridica aflata in subordinea Consiliului local Timișoara, cu sediul în Timișoara, B-dul Regele Carol I nr. 10, codul fiscal 38053878, furnizor public de servicii sociale, având calitatea de Partener 2, astfel:

au convenit următoarele:

Art. 2. Obiectul

 • (1)   Obiectul acestui parteneriat este de a stabili drepturile și obligațiile părților, contribuția

financiară proprie a fiecărei părți la bugetul proiectului, precum și responsabilitățile ce le revin în implementarea activităților aferente proiectului: „Regenerare fizică, economică și socială a zonei urbane marginalizate din cartierul Ronaț Timișoara - construire centru multifuncțional, care este depus în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.3  - Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizică, economică și socială a

comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale, Obiectiv specific 4.3 -Îmbunătățirea regenerării fizice, economice și sociale a comunităților marginalizate în municipiile reședință de județ din România, precum și pe perioada de durabilitate și de valabilitate a contractului de finanțare.

 • (2)   Prezentul acord se constituie anexă la cererea de finanțare.

Art. 3. Roluri și responsabilități în implementarea proiectului

(1) Rolurile și responsabilitățile sunt descrise în tabelul de mai jos și corespund prevederilor din Cererea de finanțare:

Organizația

Roluri și responsabilități

UAT Municipiul

Timișoara - lider de parteneriat

 • 1. Este responsabil pentru asigurarea implementarii proiectului si respectarea prevederilor contractului de finantare precum si de respectarea tuturor prevederilor legale.

 • 2. Este responsabil pentru depunerea Cererii de finantare la OI in cadrul apelului de proiecte deschis.

 • 3.  Constituie echipa de implementare a proiectului punand la dispozitie personal specializat conform necesitatilor proiectului, fiecare raspunzand pentru buna derulare a activitatilor proiectului in aria sa de competenta si prin colaborare cu toti membri echipei de implementare.

 • 4.  Organizarea si derularea procedurilor de achizitie publica prevazute de proiect

 • 5. Asigura managementul tehnic al proiectului in conformitate cu cerintele contractului de finantare si prevederile legale.

 • 6. Asigura managementul financiar al proiectului in conformitate cu cerintele contractului de finantare si prevederile legale.

 • 7. Este responsabil cu transmiterea cererilor de prefinantare/plată/

rambursare către OI/autoritatea de management.

8. Participa la activitatea de dotare a centrului de zi.

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara -Partener

 • 1. Implementeaza serviciile sociale ce fac obiectul proiectului in calitatea sa de furnizor de servicii sociale autorizate conform Certificatului de Acreditare nr. AF, seria 003748, pe toata perioada de valabilitate a contractului de finantare.

 • 2. Participa la elaborarea cererii de finantare furnizand informatii specifice domeniului social.

 • 3. Participa la constituirea echipei de implementare a proiectului punand la dispozitie personal specializat conform necesitatilor proiectului, fiecare raspunzand pentru buna derulare a activitatilor proiectului in aria sa de competenta si prin colaborare cu toti membri echipei de implementare.

 • 4. Participa la managementul tehnic al proiectului in conformitate cu cerintele contractului de finantare si prevederile legale.

 • 5. Participa la managementul financiar al proiectului in conformitate cu cerintele contractului de finantare si prevederile legale.

 • 6. Participa prin membri din cadrul echipei de implementare desemnati la procedurile de achizitie publica din cadrul proiectului.

 • 7. Asigura implementarea activităților de dotare a centrului de zi.

 • 8. Organizeaza activitatile necesare ocuparii posturilor create prin implementarea proiectului si necesare functionarii acestuia

(2) Contribuția la co-finanțarea cheltuielilor totale ale proiectului

Partenerii vor asigura contribuția la co-finanțarea cheltuielilor totale ale proiectului așa cum este precizat în Cererea de finanțare și în prezentul acord.

Organizația

Contribuția (unde este cazul)

UAT Municipiul Timișoara (Lider de parteriat)

Valoarea contribuției la total cheltuieli eligibile

___114.580,10___lei (2% din valoarea eligibila)

Valoarea contribuției la total cheltuieli neeligibile

 • - ____0_____lei

Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului

 • -    5.729.005,05 lei (total cheltuieli eligibile+neeligibile)

Direcția de Asistenta - 0 lei

Sociala a Municipiului Timișoara

 • (3) Plățile

Derularea fluxurilor financiare se va realiza în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 și ale Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobate prin HG nr. 93/2016.

 • a) UAT Municipiul Timișoara este responsabil cu depunerea cererilor de prefinantare/plată/ rambursare către OI/autoritatea de management3, iar autoritatea de management virează, după efectuarea verificărilor necesare, valoarea cheltuielilor rambursabile în conturile UAT Municipiul Timișoara, și în concordanță cu valoarea corespunzătoare activității/activităților proprii din proiect, asumate conform prevederilor art. 3, alin. (1) și (2) din acordul de parteneriat.

 • b)  UAT Municipiul Timișoara își cuprinde în bugetul propriu sumele pentru creditele de angajament și creditele bugetare în limita sumei necesare finanțării valorii corespunzătoare activității/activităților din proiect, asumate conform prevederilor acordului de parteneriat, anexă la cererea de finanțare4.

Art. 4. Perioada de valabilitate a acordului de parteneriat

Perioada de valabilitate a acordului începe la data aprobarii de catre Consiliul Local și după data semnării prezentului acord și încetează la data la care Contractul de Finanțare aferent proiectului își încetează valabilitatea. Prelungirea perioadei de valabilitate a contractului de finanțare conduce automat la extinderea Perioadei de valabilitate a prezentului acord.

Art. 5. Drepturile și obligațiile liderului de parteneriat

 • A. Drepturile UAT Municipiul Timișoara - lider de parteneriat

 • 1) UAT Municipiul Timișoara are dreptul să solicite Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara furnizarea oricăror informații și documente legate de proiect.

 • B. Obligațiile UAT Municipiul Timișoara - lider de parteneriat

 • 1) UAT Municipiul Timișoara va semna Cererea de finanțare și Contractul de finanțare.

 • 2) UAT Municipiul Timișoara va consulta partenerul cu regularitate si îl va informa despre progresul în implementarea proiectului și le va furniza copii ale rapoartelor de progres și financiare.

 • 3) Propunerile pentru modificări importante ale proiectului (ex. activități, parteneri etc.), trebuie să fie convenite cu partenerul înaintea solicitării aprobării de către Autoritatea de management / Organismul intermediar POR.

 • 4) UAT Municipiul Timișoara este responsabil cu transmiterea către Ol/autoritatea de management a cererilor de prefinantare/plată/rambursare, împreună cu documentele justificative, rapoartele de progres etc., conform prevederilor contractuale și procedurale.

 • 5) UAT Municipiul Timișoara are obligația îndosarierii și păstrării tuturor documentelor proiectului în original precum și copii ale documentelor partenerilor, inclusiv documentele contabile, privind activitățile și cheltuielile eligibile în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în conformitate cu legislația comunitară și națională. Toate documentele vor fi păstrate până la închiderea oficială a Programului sau până la expirarea perioadei de durabilitate a proiectului, oricare intervine ultima.

 • 6) În cazul în care autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene constată neîndeplinirea sau îndeplinirea parțială a indicatorilor de rezultat/obiectivelor proiectului, în conformitate cu prevederile art. 6 din OUG nr. 66/2011, în funcție de gradul de realizare a indicatorilor de rezultat/obiectivelor aferenți activităților proprii, UAT Municipiul Timișoara și Direcția Asistență Sociala a Municipiului Timișoara răspund în solidar pentru reducerile aplicate din sumele solicitate la rambursare/plată.

 • 7) În cazul unui prejudiciu, UAT Municipiul Timișoara răspunde solidar cu partenerul din vina căruia a fost cauzat prejudiciul.

 • 8) În cazul rezilierii/revocării contractului/ordinului de finanțare, UAT Municipiul Timișoara și Direcția Asistență Socială a Municipiului Timișoara răspund în solidar pentru restituirea sumelor acordate pentru proiect.

 • 9) UAT Municipiul Timișoara - Lider de parteneriat este responsabil pentru neregulile identificate în cadrul proiectului, aferente cheltuielilor proprii conform notificărilor și titlurilor de creanță emise pe numele său de către Autoritatea de management.

Art. 6. Drepturile și obligațiile partenerului

A. Drepturile Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara

 • 1) Direcția Asistență Socială a Municipiului Timișoara are dreptul să fie consultata cu regularitate de către UAT Municipiul Timișoara, să fie informata despre progresul în implementarea proiectului și să i se furnizeze, de către liderul de parteneriat copii ale rapoartelor de progres și financiare.

 • 2) Direcția Asistență Socială a Municipiului Timișoara are dreptul să fie consultata, de către UAT Municipiul Timișoara, în privința propunerilor pentru modificări importante ale proiectului (ex. activități, parteneri etc.), înaintea solicitării aprobării de către AM / OI POR.

B. Obligațiile Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara

 • 1) Direcția Asistență Socială a Municipiului Timișoara are obligația de a respecta prevederile legislației naționale și comunitare în vigoare în domeniul achizițiilor publice, ajutorului de stat, egalității de șanse, dezvoltării durabile, informării și publicității în implementarea activităților proprii.

 • 2) Direcția Asistență Socială a Municipiului Timișoara este obligata să participe la elaborarea cererii de finantare care va fi depusa de catre UAT Municipiul Timișoara la OI.

 • 3) Direcția Asistență Socială a Municipiului Timișoara este obligata să pună la dispoziția AM/OI, sau oricărui alt organism național sau european, abilitat de lege, documentele și/sau informațiile necesare pentru verificarea modului de utilizare a finanțării nerambursabile, la cerere și în termen de maximum 5 (cinci) zile lucrătoare, și să asigure condițiile pentru efectuarea verificărilor la fața locului.

 • 4) În vederea efectuării verificărilor prevăzute la alin. anterior, Direcția Asistență Socială a Municipiului Timișoara are obligația să acorde dreptul de acces la locurile și spațiile unde se implementează Proiectul, inclusiv acces la sistemele informatice care au legătură directă cu proiectul, și să pună la dispoziție documentele solicitate privind gestiunea tehnică și financiară a Proiectului, atât pe suport hârtie, cât și în format electronic. Documentele trebuie sa fie ușor accesibile și arhivate astfel încât, să permită verificarea lor.

 • 5) Direcția Asistență Socială a Municipiului Timișoara este obligata să furnizeze UAT Municipiul Timișoara, orice informații sau documente privind implementarea proiectului, în procesul elaborării rapoartelor de progres.

 • 6) În cazul în care autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene constată neîndeplinirea sau îndeplinirea parțială a indicatorilor de rezultat/obiectivelor proiectului, în conformitate cu prevederile art. 6 din OUG nr. 66/2011, în funcție de gradul de realizare a indicatorilor de rezultat/obiectivelor aferenți activităților proprii, partenerii răspund în solidar pentru reducerile aplicate din sumele solicitate la rambursare/plată.

 • 7) Direcția Asistență Socială a Municipiului Timișoara este obligata să pună la dispoziția auditorului financiar independent si autorizat în condițiile legii toate documentele si/sau informațiile solicitate si să asigure toate condițiile pentru verificarea cheltuielilor de către acesta.

 • 8) Să păstreze toate documentele originale, inclusiv documentele contabile, privind activitățile și cheltuielile eligibile în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în conformitate cu regulamentele comunitare și naționale. Toate documentele vor fi păstrate cel puțin 5 (cinci) ani după expirarea perioadei de valabilitate a contractului de finanțare.

 • 9) În cazul unui prejudiciu, partenerul din vina căruia a fost cauzat prejudiciul răspunde in solidar cu liderul de proiect.

 • 10) Raspunde pentru functionarea in conditiile legii a serviciilor sociale finantate prin proiect in conformitate cu prevederile contractului de finantare.

Art. 7. Achiziții publice

Achizițiile în cadrul proiectului vor fi făcute de catre UAT Municipiul Timișoara, cu respectarea legislației în vigoare, a condițiilor din contractul de finanțare și a instrucțiunilor emise de AM/OI și/sau alte organisme abilitate.

Art. 8. Proprietatea

Părțile au obligația să mențină proprietatea imobilului construit/ modernizat/ reabilitat/ extins, a bunurilor achiziționate/modernizate, inclusiv a mijloacelor de transport în comun, acolo unde este cazul, și natura activității pentru care s-a acordat finanțare, pe o perioadă de cel puțin 5 ani de la data efectuării plății finale/ de dare în exploatare și să asigure exploatarea și întreținerea în această perioadă.

Înainte de sfârșitul proiectului, părțile/partenerii vor conveni asupra modului de acordare a dreptului de utilizare a echipamentelor, bunurilor, etc. ce au facut obiectul proiectului. Copii ale titlurilor de transfer vor fi atașate raportului final. Părțile au obligația de a asigura funcționarea tuturor bunurilor si echipamentelor în comun, ce au facut obiectul finanțării nerambursabile, la locul de desfășurare a proiectului și exclusiv în scopul pentru care au fost achiziționate.Părțile au obligația să folosească conform scopului destinat și să nu vândă sau să înstrăineze, sub orice formă obiectele / bunurile, fie ele mobile sau imobile finanțate prin POR 2014-2020, pe o perioadă de 5 ani de la de la efectuarea plății finale. De asemenea, părțile au obligația respectării prevederilor contractului de finanțare cu privire la ipotecarea bunurilor în scopul realizării proiectului.

Art. 9. Confidențialitate

Părțile semnatare ale prezentului acord convin să păstreze în strictă confidențialitate informațiile primite în cadrul și pe parcursul implementării proiectului și sunt de acord să prevină orice utilizare sau divulgare neautorizată a unor astfel de informații. Părțile înțeleg să utilizeze informațiile confidențiale doar în scopul de a-și îndeplini obligațiile din prezentul Acord de Parteneriat.

Art. 10. Legea aplicabilă

Prezentului Acord i se va aplica și va fi interpretat în conformitate cu legea română.

Pe durata prezentului Acord, părțile vor avea dreptul să convină în scris asupra modificării anumitor clauze, prin act adițional. Orice modificare a prezentului acord va fi valabilă numai atunci când este convenită de toate părțile.

Art. 11. Dispoziții finale

Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau în legătură cu el, pe care părțile nu le pot soluționa pe cale amiabilă, vor fi soluționate de instanțele competente.

Întocmit în 3 exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte și un original pentru cererea de finanțare.

Semnături

Lider de parteneriat (Partener 1)

MUNICIPIUL

TIMIȘOARA

Numele, prenumele și funcția reprezentantului legal al organizației/instituției

NICOLAE ROBU - PRIMAR

Semnătura Data și locul semnării

TIMIȘOARA

Partener 2

Numele, prenumele și funcția

Semnătura   Data și locul

reprezentantului legal al

semnării

DIRECȚIA DE

organizației/instituției

ASISTENȚĂ

RODICA SURDUCAN

TIMIȘOARA

SOCIALĂ A

- DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

MUNICIPIULUI

TIMIȘOARA

1

Se vor avea în vedere prevederile art. 39 alin (4) din Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 93/2016;

2

Se vor avea în vedere prevederile art. 39 alin (1) din Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 93/2016;

3

A se vedea art. 35 alin (1) din Normele metodologice aprobate prin HG nr. 93/2016;

4

A se vedea art. 8 alin (1) din OUG nr. 40/2015).