Hotărârea nr. 693/2018

693/20.12.2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza S.F. şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei pentru obiectivul "Regenerare fizică, economică şi socială a zonei urbane marginalizate din cartierul Ronaţ Timişoara - Construire centru multifuncţional"
Hotararea Consiliului Local 693/20.12.2018
privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza S.F. şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei pentru obiectivul "Regenerare fizică, economică şi socială a zonei urbane marginalizate din cartierul Ronaţ Timişoara - Construire centru multifuncţional"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC 2018- 30096/12.12.2018, privind oportunitatea proiectului de hotărâre a Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018-30097/12.12.2018, al Direcţiei Dezvoltare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic nr. SC 2018 - SC2018-30097/13.12.2018, al Serviciului Juridic - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2018-30097/12.12.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru, cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.291/28.07.2017 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr.193/10.05.2016, privind aprobarea "Strategiei Integrate de Dezvoltare 2014-2020 a Polului de Creştere Timişoara";
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907/29.11.2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2), lit.d) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă documentaţia tehnico - economică elaborată la faza S.F., pentru investiţia: " Regenerare fizică, economică şi socială a zonei urbane marginalizate din cartierul Ronaţ Timişoara - Construire centru multifuncţional", în vederea finanţării, în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiţii 4.3 - Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizică, economică şi socială a comunităţilor defavorizate din regiunile urbane şi rurale, Obiectiv Specific 4.3 - Îmbunătăţirea regenerarii fizice, economice şi sociale a comunităţilor marginalizate în municipiile reşedinţă de judeţ din România.

Art. 2: Se aprobă indicatorii tehnico - economici ai investiţiei: " Regenerare fizică, economică şi socială a zonei urbane marginalizate din cartierul Ronaţ Timişoara - Construire centru multifuncţional ", conform Anexei 1, în vederea finanţării, în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiţii 4.3 - Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizică, economică şi socială a comunităţilor defavorizate din regiunile urbane şi rurale, Obiectiv Specific 4.3 - Îmbunătăţirea regenerarii fizice, economice şi sociale a comunităţilor marginalizate în municipiile reşedinţă de judeţ din România.

Art. 3: Se aprobă Anexa 2, privind descrierea sumară a investiţiei: " Regenerare fizică, economică şi socială a zonei urbane marginalizate din cartierul Ronaţ Timişoara - Construire centru multifuncţional", propusă a fi realizată prin proiect.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Dezvoltare şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Servicului Public Creşe;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
GABRIELA POPOVICI
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza S.F. și a anexei privind descrierea sumară a investiției pentru obiectivul

"Regenerare fizică, economică și socială a zonei urbane marginalizate din cartierul Ronaț Timișoara - Construire centru multifuncțional"

Motivul emiterii proiectului de hotărâre

  • 1.   Descrierea situației actuale

În vederea îndeplinirii obiectivelor Strategiei Europa 2020, România și-a asumat ca țintă incluziunea socială a grupurilor vulnerabile și reducerea numărului de persoane expuse riscului de sărăcie sau excluziune socială. Una dintre intervențiile cheie pentru reducerea sărăciei și promovarea incluziunii sociale o reprezintă dezvoltarea de servicii sociale, urmărindu-se consolidarea și îmbunătățirea acestora la nivel comunitar, prin finanțarea din POR 2014-2020 a investițiilor în infrastructura necesară furnizării și dezvoltării lor.

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara a realizat pe parcursul anului 2018 o serie de cercetări în mai multe zone din municipiul Timișoara. În cadrul cercetărilor pe teren a folosit ca instrument de lucru un Formular de delimitare a zonelor urbane marginalizate prin intermediul căruia s-au colectat date cu privire la capitalul uman, ocuparea forței de muncă și locuire de la locuitorii zonelor în care au fost realizate cercetările. În urma analizării datelor s-a constatat că sunt atinși toți indicatorii cheie și pragurile minimale pentru validarea zonei din carierul Ronaț ca fiind marginalizată și a fost completat Chestionarul de identificare a zonei urbane marginalizate, inclus în cuprinsul Atlasului Zonelor Urbane Marginalizate (anexa 3) - zona marginalizată Ronaț fiind zona urbană marginalizată de tip mahala cu case.

Pentru realizarea acestui obiectiv și în vederea depunerii proiectului spre finanțare în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.3 - Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale, Obiectiv Specific 4.3 -Îmbunătățirea regenerarii fizice, economice și sociale a comunităților marginalizate în municipiile reședință de județ din România, este necesară aprobarea documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici și a anexei privind descrierea sumară a investiției.

  • 2.    Schimbări preconizate și rezultate așteptate

Prin proiect se vizează combaterea marginalizării sociale a acestei populații prin promovarea unei abordări de tip integrat, prin realizarea unei investiții în imbunătățirea mediului fizic precum și investiții pentru dezvoltarea funcțiilor sociale și comunitare (centru multifincțional cu activități socio-educative, recreative și culturale). Ca rezultat al investițiilor propuse va scădea populația aflată în risc de sărăcie și excluziune socială din zona marginalizată identificată în cartierul Ronaț.

Pentru a obține acest rezultat prin proiect se propune construirea unui centru multifuncțional ce va fi situat pe Calea Bogdăneștilor și va cuprinde o clădire pe două nivele supraterane cu toate echipamentele și dotările necesare, amenajarea unui parculeț, amenajarea unui loc de joaca, amenajarea unui teren de sport, realizarea de locuri de parcare și realizarea împrejmuirii terenului, inclusiv creearea acceselor.

Indicatorii de proiect care fac obiectul monitorizării implementării și performanței investiției propuse prin proiect sunt: populația care trăiește în zonele cu intervenții în regenerarea fizică, economică și socială a comunităților marginalizate din municipii reședință de județ - nr. de persoane; spațiile deschise create sau reabilitate în zonele urbane - m2, clădiri publice sau comerciale construite sau renovate în zonele urbane - m2 descriși conform ghidului de finanțare specific.

  • 3. Concluzii

Urmare a celor prezentate mai sus, considerăm oportună aprobarea documentației tehnico-economice - faza S.F., a indicatorilor tehnico-economici-faza S.F. și a anexei privind descrierea sumară a investiției, pentru obiectivul "Regenerare fizică, economică și socială a zonei urbane marginalizate din cartierul Ronaț Timișoara - Construire centru multifuncțional".

PRIMAR

NICOLAE ROBU


Șef Serviciul G.M.P.F.I.N.L.

MAGDALENA NICOARĂ

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMĂRIA

NR. SC2018-

RAPORT DE ȘPECIALITATE

privind aprobarea documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza S.F. și a anexei privind descrierea sumară a investiției pentru obiectivul

"Regenerare fizică, economică și socială a zonei urbane marginalizate din cartierul Ronaț Timișoara - Construire centru multifuncțional"

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018 - ................................. a Primarului

Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind privind aprobarea documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza S.F. și a anexei privind descrierea sumară a investiției pentru obiectivul "Regenerare fizică, economică și socială a zonei urbane marginalizate din cartierul Ronaț Timișoara - Construire centru multifuncțional".

Facem următoarele precizări:

În conformitate cu condițiile specifice de accesare a fondurilor în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.3 - Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale, Obiectiv Specific 4.3 - Îmbunătățirea regenerarii fizice, economice și sociale a comunităților marginalizate în municipiile reședință de județ din România, una dintre anexele obligatorii la depunerea cererii de finanțare este Hotărârea consiliului local de aprobare documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiției propusă a fi realizată prin proiect.

Grupul țintă vizat este format din persoanele identificate în comunitatea urbană marginalizată, beneficiari direcți ai investițiilor realizate în cadrul priectului. Realizarea obiectivului va contribui, de asemenea, la: obținerea unor noi deprinderi și abilități profesionale în vederea identificări și păstrării unui loc de muncă; creșterea sentimentului de apartenență la comunitate; dezvoltarea de acțiuni de informare la nivelul comunității în ceea ce privește serviciile oferite și beneficiile acestora pentru persoanele marginalizate și familiile acestora; asigurarea pe timpul zilei a unor activități de îngrijire, educație, recreere - socializare, abilitare-reabilitare, consiliere, dezvoltarea deprinderilor de viață independentă pentru copii.

Prin proiectul propus spre aprobare se va construi un centru multifuncțional de tip servicii sociale fără cazare pe o parcelă de teren delimitată de Calea Bogdăneștilor - str. Eugen Tudoran -str. Ștefan Nădășan, în cadrul căruia vor fi realizate: o cladire parter și etaj parțial având toate dotările necesare funcționării, un spațiu verde ce va fi amenajat ca păculeț, un teren de joacă/teren pentru sport, parcaje, împrejmuirea terenului și crearea acceselor. Clădirea centrului multifuncțional va săli cu scop educativ-socializare, vestiare fete/băieți, grupuri sanitare fete/băieti inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, dușuri fete/băieti, cabinet nmedical, oficii servire și porționare, depozite, spțiu tehnic, sală polivalentă pentru activități sportive - sală de mese, bibliotecă, birouri, sală consiliere psihologică. Centrul multifuncțional va avea avea adaptări pentru nevoilor persoanelor cu dizabilități.

Documentația studiului de fezabilitate a fost contractată cu respectarea prevederilor H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice și a Ghidului specific pentru POR 2014-2020, Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.3 - Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale, Obiectiv Specific 4.3 - Îmbunătățirea regenerarii fizice, economice și sociale a comunităților marginalizate în municipiile reședință de județ din România, prin contractul de prestare de servicii nr. 123/12.10.2018 și a fost avizată favorabil conform Fișei tehnice nr. 66/10.12.2018 emisă de Comisia Tehnico-Economică.

Precizăm că emiterea proiectului de hotărâre are la bază documentația tehnico-economică la faza S.F. - nr. proiect 538/2018 este elaborate în baza H.G. nr. 907/2016 (actualizată) de către S.C. PRODAO-ING S.R.L., Timișoara;

În concluzie, prin documentația tehnico-economică de mai sus au fost stabilite următoarele:

  • - valoarea totala a obiectivului de investitii este de 5.729.005,05 lei (inclusiv TVA), din care constructii montaj (C+M) este de 3.420.104,63 lei (inclusiv TVA), în conformitate cu devizul general;

  • - indicatorii tehnico - economici rezultați în urma elaborării studiului de fezabilitate, conform Anexei 1 la prezentul raport de specialitate;

  • - descrierea sumară a investiției propusă a fi realizată prin proiect, conform Anexei 2 la prezentul raport de specialitate.

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, respectiv H.G. nr. 907 / 2016 (actualizată) și Ghidul specific pentru POR 2014-2020, Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.3 - Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale, Obiectiv Specific 4.3 - Îmbunătățirea regenerarii fizice, economice și sociale a comunităților marginalizate în municipiile reședință de județ din România, apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza S.F. și a anexei privind descrierea sumară a investiției pentru obiectivul "Regenerare fizică, economică și socială a zonei urbane marginalizate din cartierul Ronaț Timișoara - Construire centru multifuncțional" îndeplinește condițiile tehnice pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local.

Șef Serviciul G.M.P.F.I.N.L.

Magdalena Nicoară

Consilier

Malac Marcel

AM'BXs 1 k HCL mur


/

INDICATORI TEHNICO’ - ECONOMICI - FAZA S.F.

DENUMIRE PROIECT

AMPLASAMENT

TITULARUL INVESTIȚIEI

BENEFICIARUL INVESTIȚIEI

NUMĂR PROIECT


ELBORATOR PROIECT


Regenerare fizica, economică și socială a zonei urbane marginalizate din cartierul Ronaț Timișoara - construire centru multifuncțional

str. Calea Bogdăneștilor, nr. F.N, Timișoara, județul Timiș

CF nr. 446961

Municipiul Timișoara

Municipiul Timișoara

538/2018

SC PRODAO-ING SRL

Str. Simion Bămutiu nr. 21, Timișoara, județ Timiș

INDICATORI TEHNICI

Suprafața terenului

St = 3.443 m2

Suprafața construită la sol

Sc = 630,00 m2

Arie construită parter

Ac parter ^590,00 n?

Arie utilă pe 2 nivele supraterane

Su « 752,50 m2

Circulații + platforme dalate propuse

350 m2

Spațiu verde propus

1.650 m2 (48.00% din suprafața terenului)

din care: -amenajată ca zonă verde în incintă

900 m2

-zonă de joacă/zona sportivă în incintă

700 m2

-zone nevegetale izolate în incintă

50 m2

Zonă teren sport în incintă

700 m2

Parcaje amenajate suprateran pe parcelă:

8 locuri/113 mp.

INDICATORI ECONOMICI

Valoarea totală a investiției conform devizului general, inclusiv T.V.A.:

5.729.005,05 lei

3.420.104,63 lei


din care C+M (inclusiv T.V.A.):


PROIECTANT

SC PROD^O-ING-ȘR^^

Arejia 2 te. IHCL ____________________

DENUMIRE PROIECT:

Regenerare fizică, economică și socială a zonei urbane marginalizate din cartierul Ronaț Timișoara -construire centru multifuncțional

AMPLASAMENT:

Municipiul Timișoara, str. Calea Bogdăneștilor,

C.F. nr. 446961

BENEFICIAR:

Municipiul Timișoara

PROIECTANT GENERAL

SC PRODAO-INGSRL

Adresa: Str. Simion Bămuțiu nr. 21, Timișoara, județ Timiș.

FAZA DE PROIECTARE

Studiu de fezabilitate

PROIECT NR.

538/2018

DATA ELABORĂRII PROIECTULUI

Decembrie 2018

CONTRACT NR.

123/12.10.2018

I. Situația existentă și necesitatea realizării obiectivuliai/proiectiLilui de investiții

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara a realizat pe parcursul anului 2018 o serie de cercetări în mai multe zone din municipiul Timișoara. în cadrul cercetărilor pe teren a folosit ca instrument de lucru un Formular de delimitare a zonelor urbane marginalizate prin intermediul căruia s-au colectat date cu privire la capitalul uman, ocuparea forței de muncă și locuire de la locuitorii zonelor în care au fost realizate cercetările. în urma analizării datelor s-a constatat că sunt atinși toți indicatorii cheie și pragurile minimale pentru validarea zonei din carierul Ronaț ca fiind marginalizată și a fost completat Chestionarul de identificare a zonei urbane marginalizate, inclus în cuprinsul Atlasului Zonelor Urbane Marginalizate (anexa 3) -zona marginalizată Ronaț fiind zona urbană marginalizată de tip mahala cu case. .

Prin proiect se vizează combaterea marginalizării sociale a acestei populații prin promovarea unei abordări de tip integrat, prin realizarea unei investiții în îmbunătățirea mediului fizic precum și investiții pentru dezvoltarea funcțiilor sociale și comunitare (centru multifinctional cu activități socio-educative, recreative și culturale). Ca rezultat ai investițiilor propuse va scădea populația aflată în risc de sărăcie și excluziune socială clin zona marginalizată identificată în cartierul Ronaț. Ca rezultat al investițiilor propuse va scădea populația aflată în risc de sărăcie și excluziune socială din zona marginalizată identificată în cartierul Ronaț.

Pentru realizarea acestui obiectiv și în vederea depunerii proiectului spre finanțare în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.3 - Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizică, economică șî socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale, Obiectiv Specific 4.3 - îmbunătățirea regenerării fizice, economice și sociale a comunităților marginalizate în municipiile reședință de județ din România.

EI. Descrierea nimvrestâțneâ

In cadrul studiului de fezabilitate au fost prezentate două soluții tehnice pentru asigurarea cu energie electrică și încălzire/răcire pentru realizarea investiției. Astfel scenariul recomandat este prezentat, după cum urmează, pe fiecare specialitate în parte. în această variantă se propune echiparea clădirii cu panouri fotovoltaice cu acumulare, ce vor fi montate pe acoperișul tip terasă pentru producția de energie electrică, iar încălzirea / răcirea și apa caldă vor fi asigurate printr-o pompă de căldură aer-apă iar la interior cu instalație de încălzire/răcire va fi montată în pardoseală.

Principalele avantaje ce decurg din variant recomandată sunt: independența față de furnizorii de energie precum și de strategiile acestora privind evoluția prețului unitar al energiei; cu pompa de căldură pe timp de iarnă se realizează încălzirea spațiilor iar pe timp de vară răcirea lor, nemai fiind nevoie de alte utilaj e/instalații de răcire și acestea costisitoare și care ar necesita mentenanță periodic; din punct de vedere financiar va exista o reducere semnificativă, de aproximativ 50% pe lună a cheltuielilor aferente consumului de energie electrică și termică față de varianta branșării la rețele de utilități; protecția mediului înconjurător prin reducerea semnificativă a emisiilor de CO2; se utilizează numai echipamente silențioase care nu deranjează activitatea centrului sub nici o formă.

Apa rece este asigurată de la rețeaua Aquatim. Apele pluviale și apele uzate menajere se racordează la rețeaua Aquatim. Centrul multifuncțional va fi racordat la rețeaua electrică a ENEL SA.

Construcția proiectată se încadrează la CATEGORIA “C” DE IMPORTANȚĂ (conform HGRnr. 766/1997) și la CLASA "III” DE IMPORTANȚĂ (conform Normativului P100/2013).

Caracteristicile construcției propuse conform Certificat de Urbanism nr. 1836/04.05.2018 sunt:

Suprafața terenului

St = 3.443 m2

Suprafața construită la sol

Sc = 630,00 m2

Arie construită parter

Ac parter =590,00 H?

Arie utilă pe 2 nivele supraterane

Su = 752,50 m2

Circulații + platforme dalate propuse

350 m2

Spațiu verde propus

1.650 m2 (48.00% din suprafața terenului)

din care: -amenajare ca zonă verde în incintă

900 m2

-zonă de joacă/zona sportivă în incintă

700 m2

-zone nevegetale izolate în incintă

50 m2

Parcaje amenajate suprateran pe parcelă:

8 locuri/113 mp.

P:.OX

P'.O.T. = 18,29%

C.U.T. = 0,251


C.U.T.

Regim de înălțime: P+E (parțial);

Hmax. = +7.65 m (față de cota teren sistematizat)

ELI, Airihiiiteistest

Destinația principală a ansamblului de clădiri este de Centru Social și se propune realizarea unei clădiri pe două nivele supraterane, ce va cuprinde amatoarele spații:

La mvetal temeimuiilm:

Amenajare unor spații verzi, Ioc dejoacă / teren de sport toate situate în incintă. Terenul se va imprejmuii si se vor realizaa accesele si lucrările edilitare necesare funcțiunii, inclusiv branșamente la utilitatiile urbane. Accesul pe parcelă se realizează diferențiat pentru autovehicule și pietoni, de pe latura de nordvest si sudvest. Accesul auto propus pe teren pentru parcajele din incintă (4 pentru angajați, 3 pentru vizitatori, 1 loc pentru persoanele cu dizabilități si aprovizionarea bucătăriei se va face de pe strada laterala Eugen Todoran.Sunt prevăzute două accese pietonal, cel de serviciu si acces la zona sportiva din aceasi strada laterala si accesul principal pietonal din Calea Bogdanestilor.

Nivelurile și funcțiunile imobilului propus sunt următoarele:

Parteral (cota ±0.00m fiind la 50 cm deasupra drumului de acces/zona verde sistematizata) cu accese disferentiate pe corpuri si grupări de funcțiuni: cabinet medical, izolator si anexe medicale cu acces separat; ofîcu porționare alimente cu vestiare, spalare vesele si dependințe cu acces de serviciu separat; vestiare sportive cu acces separat din zona zona sportiva; acces principal cu hol de distribuție spre fiunctiuni sociale, sala de mese si sala activitai sportive (cota -0.50m); tot din holul principal se acceseaza si etajul cu funcțiuni social prin scara si lift.

Etaj (cota+3.20m) conține funcțiuni sociale, bibliotecă, mediatecă.

Spațiile interioare și suprafețele utile ale clădirii, grupate pecorpuri si niveluri sunt:

nivel

spațiu

a utilă (m2)

parter

corp principal (p+e)

hol acces sala/ garderoba

5.90 mp

sala activitati de grup/sali seminariî

84.50 mp

sala educativ - socializare

16.90 mp

sala educativ - socializare

17.40 mp

total activitati de grup=

s=l24.70mp

hol primire - distribuție

39.00mp

circulații

13.65 mp

total hol circulații =

s=52.65mp

g. s. băieți

4.30. mp

grup sanitar(dlm)

4.05 mp

g. s. fete

5.75 mp

total grup sanitar=

s=l4.10mp

info / paza

5.45 mp

garderoba

4.80mp

total =

s= 11.25 mp

hol acces vestiare

7.80 mp

vestiar băieți

5.95 mp

dus baietî

4.05 mp

wc+dus

3.65 mp

wc+dus

3.65 mp

vestiar fete

5.80 mp

dus fete

3.75 mp

acces sala

3.20 mp

total vestiare=

s=37.75

corp anexe (p)

hol acces/asteptare c.medical

7.80 mp

c.medical

13.10 mp

izolator

7.20 mp

g.s. medic

2.60 mp

grup sanitar(dlm)

4,35 mp

sas izolator

2.15 mp

total activitati medlcale=

s=37.20

oficiu servire

10.95 mp

oficiu alimentar de portionare

17.20 mp

spalare vesela

5.80 mp

depozit de zi -legume-fructe

5.80 mp

hol alim

2.85 mp

sas dep:

7.00 mp

vestiar personal alim.

9.50 mp

total bloc alimentar=

s=59.10

magazie.

4.75 mp

spațiu tehnic.

6.35mp

total anexe-

s=11.10

corp central

sala activitati sportive

109.00mp

accesv secundar sala /

depozitari aparate

6.50mp

ramp acces sala pers, dlm

6.50 mp

total sala activitati sportive^

s=121.00

sala de mese

s = 46.10mp

total arie utifiaparter

516.90 mp

etaj

corp principal (p+e)

hol etaj / circulații

s = 38.45 mp

biblioteca

22.10 mp              1

multimedia/calculatoare

22.10 mp

total activitati culturale=

s = 44.20mp

birou coordonator centru

13.00 mp

birou administrați e/secretariat

6.50 mp

arhiva

3,95 mp

total administrativ=

s = 23.45mp

activitat pe piața muncii

16.90 mp

activitat copii-adolescenti /spațiu public

12.45 mp

activitat copii-adolescenti /spațiu privat

17.40 mp

total activitati specifice =

s = 46.75mp

sala consiliere psihologica de grup

22.10 mp

sala consiliere psihologica de grup

15.25 mp

birou consiliere psihologica de grup

13.10 mp

total activitati consiliere spihologica =

s = 50.45mp

oficiu

5,75 mp

grup sanitar f./(dlm)

4.05 mp

grup sanitar b.

4.80 mp

total grup sanitar =

s = 14.40mp

total arie utila etaj

235.60 mp

total arie utila

752.50 mp

H.2 Soluții coBJStractive și de fimsaj

Infrastructura - fundații continue de beton armat sub, zidărie din cărămidă si fundații izolate in zona sălii de sport

Suprastructura din zidărie de cărămidă cu stalpisori, centuri si grinzi de beton armat cu, planșee din beton armat: stâlpi si grinzi metalici la sala de sport, scări monolite din beton armat cu podește intermediare.

Acoperișul peste ultimul nivel este tip terasă necirculabila, cu scurgeri interioare, cu termoizolație din vată minerală rigidă deasupra planseului; peste dala de sport invelitoarea este cu membrana monatta pe o strutura ușoara cu panta mica închideri perimetrale din zidărie de cărămidă (blocuri ceramice cu goluri) termoizolate la exterior cu vata minerala in grosimi variabile de 10-20 cm, cu tâmplării metalice la spațiile cu vutraj mare in sistem perete cortina și din lemn la golurile in zidărie

Compartimentări interioare sunt din zidărie de cărămidă (blocuri ceramice cu goluri), blocuri BCA in grosimi diferite si pereți ușori gipscarton, dublustrat si fonoizolate

Finisajele interioare

Pardoseala finită (din parchet sau gresie) este pe sistem de dală flotantă pentru a nu permite trecerea zgomotelor dintr-un spațiu în altul. Sunt prevăzute suprafețe plane continue la toate spatiile. Holurile si circulațiile comune precum si scariile au placaje de gresie antiderapanta. Toate circulațiile sunt dimenasionate pemtru persoane cu disabilitati locomotorii si marcate cu amprente pentru nevazatori.

Sunt prevăzute tavane false la toate nivelurile; fals se realizează din placi de gipscarton la distanta mica (5-20cm) sub placa de betona armat. Tavanul fals este in sisteme modulare cu corpuri de iluminat incluse si posibilitate de acces la instalații. Tâmplăria interioară este din lemn, ușile de intrare având tâmplărie metalică cu termo-fo no izolație.

Smisajjete exterteaire

La exterior clădirea se închide cu pereți din zidărie cu tencuială pe termosistem cu vată minerală. Stâlpii si diafragmele din beton armat vor avea tot tencuială pe termosistem. Termo izolația va fi din vata bazaltica in grosime de 150mm protejata cu tencuieli decorative in strat subțire. Tamplariile exterioare sunt din PVC culoarea lemnului.

AcopenșuS și raveilitoaure®

Terasele necirculabilesunt hidroizolate, termoizolate și prevăzute cu scurgeri interioare (termoizolație din vată minerală rigidă și hidroizolație din bitum armat cu protecții din sort de pietriș). Pe terasele nucirculabile se vor monta panouri fotovoltaice.

Au fost prevătute pe cat posibil materiale cu impact ecologic nefavoranbil redus. Pentru izolarea exterioara la nivelul se va utiliza vata minerala. Finisajele exterioare și interioare sunt finisaje obișnuite după tehnologii clasice, tencuieli obișnuite de interior cu mortar varciment și tencuieli decorative subțiri in termosistem la fațadele exterioare cu zugrăveli lavabile culori deschise acordate funcțiunii. In interior se vor utiliza materiale specifice utilizării spatiilor de activitati cu copii. Nu se vor utilizaa materiale plastice in finisajele interioare.

Expresivitatea mtegrată a amsambtatai.

Acest proiect are drept scop realizarea unui imobil ce cuprinde spatii cu activitati sociale în regim de înălțime P+E si exprima prin silueta, configurație si tratarea fațadelor funcțiunea principala publica la nivelul parterulsi cea de activitati administrativ-sociala la etaj. Având in vedere slaba mobilare a terenurilor învecinate nu se pune problema afectării imaginii actuale ale frontului stradal sau expresivitatea zonei. Cele doua volume au contururi perimetrale retangulare, cu fațadele paralele cu laturile parcelei si dunt legate intre ele cu un corp transparent ce adăpostește functiui publice sportive si sala de mese. Au fost respectate retragerile fata de aliniamente. La amplasarea si configurarea corpurilor si a suprafețelor cu amenajari exterioare s-a avut in vedere si relațiile existente si viitoare cu vecinatatiile privind distante, insoarire si accese.

Amenajări exterioare construcției

Sunt prevăzute spații verzi conform normelor. Suprafața de spațiu verde rezultat în suprafață de 1.650m2 din totalul terenului reprezentând 48,00%. Platforma exterioara va avea caracterul unui spațiu verde de tip parc cu inserții sportive si de joaca. Va avea zonele de circulații auto separte fata de cele pietonal, separare eprimata si prin stratul de uzura aparent. Suprafața de circulație se va dala parțial in zonele de accese pietonale, alei si platforme de acces la locunte conform planului de amenajare a platformei. Circulațiile auto si parcările vor avea covor asfaltic. Spatiile verzi in procent de se vor amenaja atat ca spatii de activitati sportive si de joaca dar si ca parc. Spatiile de joaca sunt amenajate in zona din spate a parcelei separate total de circulații spre parcari si au dotări minime. Ele cuprind 2 zone distinte: spatii de joaca dedicate unor activitati punctuale pentru vârste mici amenajate si marcate pe suprafețele verzi de tip gazon cu inserții de covor absorbant și spatii de joaca extinse in zona verde adiacenta pentru vârste școlare. Aceste spatiile de joaca vor fi de tip gazon sportiv rezistent.

Apele pluviale se vor dirija prin rigole supraterane si se vor racorda la retaua pluviala din subsol. In solul zonelor verzi peste dala se vor asigura colectări suplimenetare pentru eliminarea apei metorice in surplus din zona verde. Circulatile pietonale si carosabile se vor racorda la platformele existente. Zonele afectate de lucrările de construcții se vor reface si se vor racorda ia accesele spre spatiile noi, Parcela beneficiază de acces carosabil in curte ce poate fi utilizat ca acces de aprovizionare. Toate parcările publice necesare suni amenaja suprateran pe terenul propriu. Construcția si platforma se va echipa cu corpuri de iluminat perimetrul si ambiental, inclusiv corp de iluminat cu senzor de mișcare in zonele de acces si parcare.

Deseurile menajere rezultate in cadrul activitatii se vor evacua prin sistemul de salubrizare urbana in pubele de colectare diferențiata.

]DL3. Kinistallații

IH.3. Instalații

ImstaMn electriee

Sunt cuprinse următoarele categorii de lucrări: distribuția energiei electrice; instalațiile electrice interioare de curenti tari; instalațiile electrice de curenti slabi - detectare, semnalizare si avertizare incendiu, efracție, TV, TVCI, voce-date; instalația de priza de pamant si paratrăsnet. Instalațiile electrice prezentate se vor executa ingropat in perete sau montate pe pat de cablu in tavanul fals, cu cabluri din Cu, protejate in tuburi ignifuge din PVC, rigide sau flexibile. La trecerea prin pereți toate circuitele vor fi protejate in tuburi PVC flexibile ignifuge. Atât izolația cablurilor, cat si materialul din care sunt executate tuburile vor fi cu rezistenta mărită la propagarea flăcării.

Racord la rețeaua publică

Punctul de racord al instalațiilor electrice interioare la rețelele publice de alimentare cu energie electrica este blocul de măsură si protecție BMP (FB) la care se face si măsură energiei electrice consumate.

Sunt prevăzute panouri fotovoltaice montate pe acoperișul tip terasa pentru producția de energie electrica cu acumulare. Panourile fotovoltaice vor produce 22.14 kW. Caracteristicile tehnice ale panourilor fotovoltaice sunt: putere maxima : 270W/panou; Tensiune maxima : 31.3OV; Curent maxim : 8.63 A, Clasa de protecție : IP 65. Se vor monta un număr de 82 panouri fotovoltaice si 1 invertor. Invertoarele solare sunt echipamente care transforma energia electrica produsa de panourile fotovoltaice in energie electrica utilizabila. Conform normativ 17/2011, art. 4.2.2.8., pentru clădiri de invatamant, este obligatorie prevederea unui dispozitiv de protecție cu curent diferențial rezidual cu curent nominal de funcționare de 300mA, amplasat la branșament.

Bmmmat normal

Nivelele de iluminare prevăzute in diferitele încăperi s-au stabilit conform solicitărilor beneficiarului si a Ghidului de iluminat interior artificial al Comisiei Internationale de Iluminat, NP-061/2002. Circuitele de iluminat normal sunt executate cu cablu CYY-F in tub de protecție ignifug din PVC, montat pe pat de cablu din otel zincat sau ingropat in perete. Corpurile de iluminat utilizate sunt corpuri de iluminat cu tuburi fluorescente si montate aparent sau Încastrat in tavanul fals. Comanda iluminatului se face local, prin acționarea întrerupătoarelor, comutatoarelor, butoanelor si comutatoarelor cap-scara montate langa usi.

Instalații de forța

Circuitele de forța se executa cu cablu de cupru tip CYY-F, protejate in tub de protecție ignifug din PVC, montate pe pat de cablu din otel zincat sau ingropat in perete.

Circuitele de prize normale vor fi echipate cu prize 230V-16A, cu contact de protecție, montate ingropat. Prizele vor fi de tip modular duble, formate din doza aparat, rama, ornament si prize 2M, 230V, 16A.

Bimimat de sfigmiraimta

Conform normativului 17-2011 se prevăd armatoarele tipuri de iluminat de siguranța: Iluminatul de evacuare din clădire; Iluminat pentru circulație; Iluminat împotriva panicii; Iluminat pentru marcarea liidrantilor; Iluminat pentru continuarea lucrului. Cablurile de alimentare a corpurilor de iluminat de siguranța vor fi cu rezistenta la foc EI 60’.

IwsiaMii de CMirend slabi - deteetere, semnalizare si avertizare mcendia

Sistemul se compune din următoarele: centrala de detecție si alarmare la incendiu adresabila; detectori de fum optici adresabili cu soclu cu izolator de circuit; detectori de fum cu lampa de semnalizare adresabili; butoane manuale adresabile cu soclu cu izolator de circuit; sirene interioare; sirena exterioara; sursa de alimentare.

Iiasitalatiâ de cwrewti slabi - voce-date

Elementele componete ale rețelei sunt: rack; patch panel organiser orizontal; organiser vertical; patch cord-uri prize RJ45, cat. 6; switch. Fiecărui port din priza de rețea ii corespunde un port cu același nume in unul din patch panel-urile de rețea din rack-uri. Conexiunea intre prizele de voce-date si patch paneluri se realizează cu cablu S/FTP cat. 6. Legaturile dintr patch paneluri si switch-uri se realizează cu patchcorduri cu conectori RJ45, prefabricate cat. 6.

InstaMi de cwenti slabi - TVCI

Se va prevedea un sistem de supraveghere video cu camere video pentru exterior si interior, înregistratorul video se va monta la parter. Sistemul monitorizează in permanenta zonele de interes din exteriorul clădirii, inregistreaza imaginile furnizate de camerele video aferente sistemului, permite vizualizarea imaginilor stocate si comanda camerelor video.

lastaMi de cwemti slabi - televiziume

Se va prevedea o instalație de televiziune, racordul facandu-se la parter clădirii, unde se va amplasa amplificatorul de semnal TV. Pe etaj si parter se vor monta distribuitoare pentru distribuția semnalului spre prizele din spatiile aferente fiecărui etaj.

Prizele TV se vor monta sub tencuiala, iar cablu coaxial pentru reacordarea acestora va fi protejat in tub. La pozarea cablurilor se vor respecta normele in vigoare.

Instalație de protecție Împotriva trasnetatai

Clădirea va fi prevăzută cu instalație de protecție impotriva trăsnetului formata din: 1 captator cu dispozitiv de amorsare, catarg, 2 coborâri, 6 piese de separtie pentru legarea la priza de pamant.

lanstalațâi termice

Pentru obținerea condițiilor de confort termic in interiorul imobilului, in conformitate cu cerințele actuale, s-a proiectat un sistem complet de incalzire a Încăperilor, in funcție de destinația acestora. încălzirea obiectivului se face folosind o pompa de căldură aer - apa. Pompa de căldură este un sistem de incalzire care utilizează surse regenerabile de căldură. Sistemul de incalzire care utilizează energia regenerabila, insotita de eficienta termica ridicata a clădirilor sunt foarte importante pentru reducerea emisiilor de CO2 si a consumului de combustibil. Instalația de incalzire este realizata de tip bitubular cu agent termic apa calda 45/30°C. Pentru încălzirea spatiilor s-a ales un sistem de incalzire prin pardoseala, si radiatoare scarita in bai si grupuri sanitare, agentul termic va proveni de la un vas tampon situat la parterul imobilului, in incaperea spațiul tehnic.

Conductele rețelei principale de disitributie vor fi din cupru, iar conductele instlatiei de distribuție a incalzirii prin pardoseala vor fi din PEXa. Dimensiunile conductelor s-a stabilit pe baza sarcinilor termice instalate in condiții de viteza optima. Aerisirea instalației este realizata prin ventilele de aerisire automate montate pe fiecare distribuitor colector. Prepararea agentului termic se va realiza cu ajutorul pompei de căldură aer-apa, ulterior distribuindu-se spre boiler si vas tampon - elementele de incalzire. Distributorul-colectorul are rolul de a distribui agentul de incalzire pe timp friguros de la vasul tampon la circuitele de incalzire in pardoseala.

instalația de rădre

Ia perioada de vara, racirea încăperilor se va realiza cu ajutorul circuitelor montate in pardoseala, prevăzute si pentru încălzire. Distribuitorul-colector pentru încălzire, va fi folosit pe timpul verii pentru racîrea încăperilor. Instalația este comandata de la termostatul din încăpere. Obținerea agentului de răcire se va realiza cu ajutorul pompei de căldură aer-apa.

Hmstalații samtare

Apa rece este asigurata din rețeaua orașului printr-un branșament Apa uzata menajera se va deversa in rețeaua de canalizare a orașului Timișoara. Rețeaua de canalizare din incinta se va realiza cu țeava tip PVC-KG.

La baza proiectării instalațiilor sanitare interioare stau planurile de arhitectura a clădirii, cu poziționarea grupurilor sanitare si al obiectelor sanitare. Instalația de alimentare cu apa va fi de tip ramificată, cu distribuitoare in fiecare baie. Apa calda menajera va fi asigurata de la pompa de căldură aer — apa si va fi recirculata de la distribuitor pana la boiler. Conductele pentru apa rece/ apa calda menajera vor fi tip PEX, sau similar.

Instalația interioara de canalizare a apelor uzate s-a dimensionat, determinând debitul de calcul prin însumarea debitului stabilit in funcție de echivalenții de debit la scurgere, cu debitul maxim de scurgere aferent tronsonului respectiv, urmarindu-se respectarea gradului de umplere maxim admis al conductelor, a vitezei reale de scurgere, precum si asigurarea pantelor de montaj. Pentru realizarea instalației interioare de canalizare se vor utiliza tuburi si piese din polipropilena.

m. Costuri estimative ale investiției

Valoarea totală, inclusiv T.V.A.: 5.729.005,05 lei, din care C+M, inclusiv T.V.A.: 3.420.104,63 lei

W. Durata estimată de execuție a lucrărilor: 24 de luni

Proiectant

SC PRODAQ-ING SRL