Hotărârea nr. 686/2018

686/12.12.2018 pentru respingerea Proiectului de hotarare privind neexercitarea dreptului de preemtiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timisoara, la intentia de instrainare a apartamentului SAD, aferent imobilului din Timisoara, Splaiul Nistrului nr. 2, inscris in C.F. nr. 405064-C1-U11, nr. topo 405064-C1-U11, la pretul de 42.000 euro
Hotararea Consiliului Local 686/12.12.2018
pentru respingerea Proiectului de hotarare privind neexercitarea dreptului de preemtiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timisoara, la intentia de instrainare a apartamentului SAD, aferent imobilului din Timisoara, Splaiul Nistrului nr. 2, inscris in C.F. nr. 405064-C1-U11, nr. topo 405064-C1-U11, la pretul de 42.000 euro


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive cu nr. SC2018-29757/11.12.2018 privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timisoara, domnul NICOLAE ROBU;
Avand in vedere Raportul de specialitate cu nr. SC2018-29757 din 11.12.2018 intocmit de Compartimentul Monumente - Cabinet Viceprimar 2 din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Avizul favorabil al Serviciului Juridic din cadrul Primariei Municipiului Timisoara, din data de 11.12.2018 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2018 - 29757/11.12.2018;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale si Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere adresa nr. 4176 din 03.12 .2018 emisa de catre Directia Judeteana pentru Cultura-Timis;
Conform adresei inregistrate la Primaria Municipiului Timisoara cu nr. SC2018- 029043/05.12.2018 de catre Feier Virgil si Feier Doina, in calitate de coproprietari ai spatiului cu alta destinatie ap. SAD, aferent imobilului din Timisoara, Splaiul Nistrului nr. 2, inscris in C.F. nr. 405064-C1-U11 nr. topo 405064-C1-U11, suprafata utila 70.41 m.p si cota de 29/504 mp teren in folosinta, prin care solicita Primariei Municipiului Timisoara sa se pronunte asupra dreptului de preemtiune la intentia de instrainare cu pretul de 42.000 euro;
Avand in vedere punctele de vedere ale Directiei Cladiri Terenuri Dotari Diverse I Est-Biroul Spatii cu Alta Destinatie, Biroului Sport Cultura, Directiei Urbanism, Serviciului Scoli Spitale;
In conformitate cu prevederile art. 4, alin.(4) si alin. (8) din Legea nr 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
Avand in vedere Procesul Verbal al sedintei in plen a Consiliului Local al Municipiului Timisoara din data de 12.12.2018;
In conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2) litera b) si c), art. 123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001/ privind administratia publica locala, republicata si modificata;
Avand in vedere faptul ca Proiectul de hotarare privind neexercitarea dreptului de preemtiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timisoara, la intentia de instrainare a apartamentului SAD, aferent imobilului din Timisoara, Splaiul Nistrului nr. 2, inscris in C.F. nr. 405064-C1-U11, nr. topo 405064-C1-U11, la pretul de 42.000 euro, nu a intrunit conditiile impuse de prevederile art.45, alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art. 1: Se respinge Proiectul de hotarare privind neexercitarea dreptului de preemtiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timisoara, la intentia de instrainare a apartamentului SAD, aferent imobilului din Timisoara, Splaiul Nistrului nr. 2, inscris in C.F. nr. 405064-C1-U11, nr. topo 405064-C1-U11, la pretul de 42.000 euro- Anexa la prezenta hotarare.
Art. 2: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Compartiment Monumente-Cabinet Viceprimar 2 si Directia Cladiri Terenuri Dotari Diverse I Est din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.
Art. 3: Prezenta hotarare se publica in Buletinul Informativ al Primariei Municipiului Timisoara si pe site-ul propriu si totodata, se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Generala Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele de Utilitati;
- Directiei Economice;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest;
- Serviciului Scoli Spitale;
- Biroului Sport Cultura;
- Directiei Dezvoltare;
- Directiei Comunicare-Relationare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Domnului Feier Virgil si doamnei Feier Doina;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
GABRIELA POPOVICI
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRAGOI

PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA COMPARTIMENTUL MONUMENTE SC2018-ROMÂNIA


1918-2018 I SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ


EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA

PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, la intenția de înstrăinare a apartamentului SAD,aferent imobilului din Timișoara, Splaiul Nistrului nr.2, înscris în C.F. nr. 405064-C1-U11 nr.topo 405064-C1-U11,la prețul de 42.000 euro.

Având în vedere adresa înregistrată la Primăria Timișoara cu nr.SC.2018-029043/06.12.2018 de către Feier Virgil și Feier Doina , în calitate de coproprietari ai spațiului cu altă destinație ap.SAD, aferent imobilului din Timișoara, Splaiul Nistrului nr.2, înscris în C.F. nr. 405064-C1-U11 nr.topo 405064-C1-U11, suprafata utila 70.41m.p si cota de 29/ 504 mp teren în folosință, prin care solicită Primăriei Municipiului Timișoara să se pronunțe asupra dreptului de preemțiune la intenția de înstrăinare cu prețul de 42.000 euro.

In conformitate cu adresa nr.4176/03.12.2018 a Direcției Județene de Cultură Timiș imobilul de mai sus , este inclus în Ansamblul urban ,, Cartierul Cetatea Timisoara,, identificat cu cod TM-II-s-A-06095 , poziția 60 din Lista Monumentelor Istorice;

Având în vedere adresele emise de către Direcția Generală Urbanism și Dezvoltare Urbană-Compartiment Monitorizare și Control Urbanistic,Direcția Clădiri Terenuri Dotări Diverse- Biroul S.A.D, Biroul Sport Cultură, Serviciul Școli Spitale, prin care ni se comunică faptul că spațiul cu altă destinație SAD3, aferent imobilului din Splaiul Nistrului nr.2, înscris în C.F. nr. 405064-C1-U11 nr.topo 405064-C1-U11, nu prezintă interes pentru domeniul public/privat al Municipiului Timișoara;

În conformitate cu Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice republicate și actualizate și cu H.C.L. nr.67/2008 modificată prin H.C.L nr.362/2015;

Considerăm oportună promovarea proiectului de hotărâre în forma prezentată ,spre dezbatere în plenul Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

PRIMAR ,

VICEPRIMAR,

FARKASIMRE


NICOLAE ROBU


ROMANIA

JUDEȚUL TIMIS

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA COMPARTIMENTUL MONUMENTE SC2018- 29757/11.12.2018


ROMÂNIA


1918-2018 I SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ


RAPORT DE SPECIALITATE

privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, la intenția de înstrăinare a apartamentului SAD,aferent imobilului din Timișoara, Splaiul Nistrului nr.2, înscris în C.F. nr. 405064-C1-U11 nr.topo 405064-C1-U11,la prețul de 42.000 euro.

Având în vedere Expunerea de motive nr.SC 2018-29757/11.12.2018 a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărare cu privire la exprimarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, la intenția de înstrăinare a apartamentului SAD,aferent imobilului situat în Splaiul Nistrului nr.2, înscris în C.F. nr. 405064-C1-U11 , nr.topo 405064-C1-U11 în conformitate cu dispozițiile Legii nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice republicată;

Conform adresei înregistrate la Primăria Municipiului Timișoara cu nr.SC2018-029043/06.12.2018 de către Feier Virgil și Feier Doina , în calitate de coproprietari ai spațiului cu altă destinație ap.SAD, aferent imobilului din Timișoara, Splaiul Nistrului nr.2, înscris în C.F. nr. 405064-C1-U11 nr.topo 405064-C1-U11, suprafata utila 70.41m.p si cota de 29/ 504 mp teren în folosință, prin care solicită Primăriei Municipiului Timișoara să se pronunțe asupra dreptului de preemțiune la intenția de înstrăinare cu prețul de 42.000 euro

Conform adresei nr.4176 /03.12.2018 a Direcția Județeană pentru Cultură-Timiș, imobilulul monument istoric cu adresa de mai sus,este inclus în Ansamblul urban ,, Fabric(II) ,, identificat cu cod TM-II-s-A-06097 , poz.62 din Lista Monumentelor Istorice.

In baza art.4 alin.(4) și alin (8) precum și a art.26 din Legea nr.422/2001 republicată privind protejarea monumentelor istorice , D.J.C Timiș nu își exercită dreptul de preemțiune asupra imobilului cu adresa de mai sus, acesta transferându-se autorităților publice locale prin diligențele proprietarului imobilului , respectiv a notarului public

În conformitate cu adresa nr SC2018- 029043 din 11.12.2018 Compartimentul Monitorizare și Control Urbanistic -Direcția Generală Urbanism și Dezvoltare Urbană ne comunică următoarele:

Fațada prezintă degradări ale tencuielii , care impun lucrări de remediere.Aceeasi situație a fost identificată la acoperiș și în zona cornisei.

În conformitate cu adresa nr. SC2018- 029043 din 07.12.2018 a D.C.T.D.D- Biroul Spații cu altă destinație-IEst, înstrăinarea apartamentului S.A.D,cu adresa de mai sus nu prezintă interes pentru domeniul public/privat al Municipiului Timișoara.

În conformitate cu adresa nr. SC2018-029043 din 07.12.2018 ,Serviciul Școli Spitale, ne comunică faptul că înstrăinarea apartamentului S.A.D,cu adresa de mai sus, nu prezintă interes pentru desfășurarea unor activități de interes public(sănătate, învățământ).

În conformitate cu adresa nr SC2018 -029043 din 07.12.2018 Biroul Sport Cultură-Compartiment Cultură, ne comunică faptul că înstrăinarea ap. S.A.D, cu adresa de mai sus, nu prezintă interes pentru desfașurarea unor activități de interes public(sport, cultură);

În conformitate cu prevederile art.4 ,alin.(4) și alin.(8) din Legea nr 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice republicată cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile art.36, alin(2) litera b) și c), art. nr.45 și art.123 alin (1) din Legea administrației publice Locale nr.215/2001 republicată cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 2 din Hotărârea nr 67/26.02.2008 a Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

Ca urmare a situției prezentate mai sus, a prevederilor legale cât și a adreselor emise de către compartimentele/birourile/serviciile/directiile de specialitate din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului,propunem înaintarea proiectului de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemtiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, la intenția de înstrăinare a ap. S..A.D,aferent imobilului cu adresa în Timișoara, strada Splaiul Nistrului nr.2, înscris în C.F. nr. 405064-C1-U11 nr.topo 405064-C1-U11,la prețul de 42.000 euro, spre dezbatere în plenul Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

CONSILIER

COMPARTIMENT MONUMENTE

LUMINIȚA MIRICA