Hotărârea nr. 685/2018

685/12.12.2018 privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul local al municipiului Timisoara in anul 2019, cuprinzand serviciile sociale existente, programul de subventionare/programul de contractare, planificarea activitatilor de informare a publicului pentru centrele sociale din structura Directiei de Asistenta Sociala a municipiului Timisoara si programul de formare si indrumare metodologica in vederea cresterii performantei personalului care administreaza si acorda servicii sociale si aprobarea criteriilor care fundamenteaza tipurile de servicii sociale care urmeaza sa fie contractate
Hotararea Consiliului Local 685/12.12.2018
privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul local al municipiului Timisoara in anul 2019, cuprinzand serviciile sociale existente, programul de subventionare/programul de contractare, planificarea activitatilor de informare a publicului pentru centrele sociale din structura Directiei de Asistenta Sociala a municipiului Timisoara si programul de formare si indrumare metodologica in vederea cresterii performantei personalului care administreaza si acorda servicii sociale si aprobarea criteriilor care fundamenteaza tipurile de servicii sociale care urmeaza sa fie contractate


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr. 15360/26.11.2018 privind oportunitatea Proiectului de hotarare privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul local al municipiului Timisoara in anul 2019, cuprinzand serviciile sociale existente, programul de subventionare/programul de contractare, planificarea activitatilor de informare a publicului pentru centrele sociale din structura Directiei de Asistenta Sociala a municipiului Timisoara si programul de formare si indrumare metodologica in vederea cresterii performantei personalului care administreaza si acorda servicii sociale si aprobarea criteriilor care fundamenteaza tipurile de servicii sociale care urmeaza sa fie contractate, a Primarului Municipiului Timisoara- domnul Nicolae Robu;
Avand in vedere Raportul de specialitate 15359/26.11.2018 al Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul local al municipiului Timisoara in anul 2019, cuprinzand serviciile sociale existente, programul de subventionare/programul de contractare, planificarea activitatilor de informare a publicului pentru centrele sociale din structura Directiei de Asistenta Sociala a municipiului Timisoara si programul de formare si indrumare metodologica in vederea cresterii performantei personalului care administreaza si acorda servicii sociale si aprobarea criteriilor care fundamenteaza tipurile de servicii sociale care urmeaza sa fie contractate ;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 10.12.2018 - Anexa la raportul de specialitate nr. 15359/26.11.2018;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
In conformitate cu prevederile art. 112 alin (3) lit. b), art. 118 alin. (2) si (3), art. 119 si art. 140 alin. (4) din Legea nr. 292/2011 - Legea asistentei sociale;
In temeiul art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 2 din Legea nr. 215/2001 - privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In temeiul art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba Planul anual de actiune privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul local al municipiului Timisoara in anul 2019, cuprinzand serviciile sociale existente, programul de subventionare/programul de contractare, planificarea activitatilor de informare a publicului pentru centrele sociale din structura Directiei de Asistenta Sociala a municipiului Timisoara si programul de formare si indrumare metodologica in vederea cresterii performantei personalului care administreaza si acorda servicii sociale, conform Anexei nr. 1la prezenta hotarare.

Art.2: Se aproba criteriile care fundamenteaza tipurile de servicii sociale care urmeaza sa fie contractate, conform Anexei nr.2 , la prezenta hotarare.

Art.3: Prezenta hotarare se publica in Buletinul Informativ al Primariei Municipiului Timisoara si pe site-ul propriu si totodata, se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Economice;
- Directiei Generala Drumuri, Poduri, parcaje si Retele de Utilitati;
- Directiei Urbanism;
- Directiei Dezvoltare;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I EST;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II VEST;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Comunicare - Relationare;
- Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara;
- Biroului Sport - Cultura;
- Serviciului Scoli - Spitale;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Biroului Audit;
- Serviciului Resurse Umane;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
GABRIELA POPOVICI
Contrasemneaza
P.SECRETAR SIMONA DRAGOI

Nr. 15359/26.11.2018

Raport de specialitate

cu privire la aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al municipiului Timișoara în anul 2019, cuprinzând serviciile sociale existente, programul de subvenționare/programul de contractare, planificarea activităților de informare a publicului pentru centrele sociale din structura Direcției de Asistență Socială a municipiului Timișoara și programul de formare și îndrumare metodologică în vederea creșterii performanței personalului care administrează și acordă servicii sociale și aprobarea criteriilor care fundamentează tipurile de servicii sociale care urmează să fie contractate

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, în calitate de serviciu public de asistență socială care funcționează sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, furnizează servicii sociale și acordă beneficii sociale pentru cetățenii Municipiului Timișoara aflați în situații de dificultate și îndeplinește o serie de alte atribuții stabilite prin art. 115 din Legea 292/2011 - Legea asistenței sociale.

Conform art. 112 alin (3), lit. b) din Legea 292/2011 - Legea asistenței sociale, în domeniul organizării, administrării și acordării serviciilor sociale, autoritățile publice locale ”în urma consultării furnizorilor publici și privați, a asociațiilor profesionale și a organizațiilor reprezentative ale beneficiarilor elaborează planurile anuale de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul consiliului județean/consiliului local/Consiliului General al Municipiului București, care cuprind date detaliate privind numărul și categoriile de beneficiari, serviciile sociale existente, serviciile sociale propuse pentru a fi înființate, programul de contractare a serviciilor din fonduri publice, bugetul estimat și sursele de finanțare”. La art. 118, alin (2) din legea 292/2011 se precizează ” Planurile anuale de acțiune privind serviciile sociale [...] cuprind date detaliate privind numărul și categoriile de beneficiari, serviciile sociale existente, serviciile sociale propuse pentru a fi înființate, programul de contractare a serviciilor de la furnizorii privați, programul de subvenționare, bugetul estimat și sursele de finanțare.

Potrivit Art. 119, alin (2) din Legea 292/2011 - Legea asistenței sociale ”Pentru asigurarea unor servicii sociale adecvate și de calitate, autoritățile administrației publice locale au obligația de a asigura resursele umane, financiare și materiale, în conformitate cu reglementările în vigoare, strategia proprie de dezvoltare a serviciilor sociale și planurile anuale de acțiune în domeniu”. Prin HCLMT nr. 162/31.10.2016 a fost aprobată Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale în Municipiul Timișoara 2017-2022 și Planul Operațional de implementare a strategiei. În realizarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local în anul 2019, s-a pornit de la obiectivele generale și obiectivele specifice cuprinse în Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale în Municipiul Timișoara.

Prin Hotărârea de Guvern nr. 797/2017, anexa 1 Regulamentul-cadru de organizare și funcționare al direcției de asistență socială organizate în subordinea consiliilor locale ale municipiilor și orașelor, art. 5, alin (1) se precizează că Planul anul de acțiune ”cuprinde date privind numărul și categoriile de beneficiari, serviciile sociale existente, serviciile sociale propuse pentru a fi înființate, programul de contractare și programul de subvenționare a serviciilor din fonduri publice, derulate cu respectarea legislației în domeniul ajutorului de stat, bugetul estimat și sursele de finanțare”, iar prin alin. (2) se precizează că Planul anul de acțiune cuprinde și ”planificarea activităților de informare a publicului, precum și programul de formare și îndrumare metodologică în vederea creșterii performanței personalului care administrează și acordă servicii sociale”.

Prin ordinul nr. 1086/20.02.2018 s-a aprobat modelul regulamentului-cadru al Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul consiliului județean/consiliului local/Consiliului General al Municipiului București.

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara a întreprins mai multe demersuri de consultare a furnizorilor publici și privați, a asociațiilor profesionale și a organizațiilor reprezentative ale beneficiarilor în ceea ce privește serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al municipiului Timișoara, în anul 2019, după cum urmează:

 • •  Întâlnire de lucru, organizată în data de 14.11.2018, având ca temă Consolidarea relației dintre partenerii publici - privați - ONG-uri în vederea susținerii sistemului social din Timișoara și promovarea incluziunii sociale, pentru anul 2019. Au participat 30 reprezentanți ai furnizorilor privați de servicii sociale din municipiul Timișoara;

 • •  Consultare on-line cu furnizorii de servicii sociale și organizațiile reprezentative ale beneficiarilor. A fost transmis un chestionar online către 27 de furnizori de servicii sociale din municipiul Timișoara, care apar pe site-ul Ministerului Muncii și Justiției Sociale ca înscriși în Registrul furnizorilor acreditați de servicii sociale și către 6 organizații reprezentative ale beneficiarilor de servicii sociale. Au fost primit 17 răspunsuri.

Având în vedere Hotărârea nr. 797/2017, Anexa 2 - Regulamentul-cadru de organizare și funcționare al direcției de asistență socială organizate în subordinea consiliilor locale ale municipiilor și orașelor din 08.11.2017, conform art. 2, lit. a), Direcția de Asistență Socială a municipiului Timișoara a realizat diagnoza socială la nivelul orașului Timișoara în următoarele cartiere: Polonă, Ronaț, Kuntz, Fratelia, precum și zona Mătăsarilor.

În ceea ce privește contractarea serviciilor social, în Legea nr. 292/2011- Legea asistenței sociale, art. 140, alin (4) se precizează ”autoritățile administrației publice locale în colaborare cu furnizorii publici și privați elaborează criteriile care fundamentează tipurile de servicii sociale care urmează să fie contractate”. Astfel a fost transmis un Chestionar privind criteriile de contractare a serviciilor sociale către 27 de furnizori de servicii sociale din municipiul Timișoara, care apar pe site-ul Ministerului Muncii și Justiției Sociale ca înscriși în Registrul furnizorilor acreditați de servicii sociale și către 6 organizații reprezentative ale beneficiarilor de servicii sociale, pentru care s-au obținut 8 răspunsuri.

S-a asigurat respectarea art. 118, alin (3) din Legea 292/2011 - Legea asistenței sociale prin transmiterea propunerii de Plan de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul consiliului local în anul 2018, consiliului județean, în format electronic.

În baza celor prezentate și în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2011 - Legea asistenței sociale, art. 112, alin (3), lit. b) și art. 118, alin (2), ale art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct.2 și art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală,

PROPUNEM

 • 1. Aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al municipiului Timișoara în anul 2019, cuprinzând serviciile sociale existente, programul de subvenționare/programul de contractare, planificarea activităților de informare a publicului pentru centrele sociale din structura Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara și programul de formare și îndrumare metodologică în vederea creșterii performanței personalului care administrează și acordă servicii sociale, conform anexei nr. 1;

 • 2. Aprobarea criteriilor care fundamentează tipurile de servicii sociale care urmează să fie contractate, conform anexei nr. 2.

  Director general adjunct, Jr. Rodica Surducan


Șef serviciu Strategii-Programe, Codruța Darida

Întocmit, Roxana Boncea Anca Elena Găină Mihaela Buzilă-Petrescu


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA SERVICIUL ADMINISTRATIV

,,În slujba oamenilor


Nr. ..................................

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Sectiunea 1 Titlul proiectului de hotărâre

Proiect de hotărâre

privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al municipiului Timișoara în anul 2019, cuprinzând serviciile sociale existente, programul de subvenționare/programul de contractare, planificarea activităților de informare a publicului pentru centrele sociale din structura Direcției de Asistență Socială a municipiului Timișoara și programul de formare și îndrumare metodologică în vederea creșterii performanței personalului care administrează și acordă servicii sociale și aprobarea criteriilor care fundamentează tipurile de servicii sociale care urmează să fie contractate

Sectiunea a 2 - a Motivul emiterii proiectului de hotărâre

1. Descrierea situatiei actuale

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, în calitate de serviciu public de asistență socială care funcționează sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, furnizează servicii sociale și acordă beneficii sociale pentru cetățenii Municipiului Timișoara aflați în situații de dificultate și îndeplinește o serie de alte atribuții stabilite prin art. 115 din Legea 292/2011 - Legea asistenței sociale

2. Schimbari preconizate și rezultate așteptate:

Conform art. 112 alin (3), lit. b) din Legea 292/2011 - Legea asistenței sociale, în domeniul organizării, administrării și acordării serviciilor sociale, autoritățile publice locale ”în urma consultării furnizorilor publici și privați, a asociațiilor profesionale și a organizațiilor reprezentative ale beneficiarilor elaborează planurile anuale de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul consiliului județean/consiliului local/Consiliului General al Municipiului București, care cuprind date detaliate privind numărul și categoriile de beneficiari, serviciile sociale existente, serviciile sociale propuse pentru a fi înființate, programul de contractare a serviciilor din fonduri publice, bugetul estimat și sursele de finanțare”.

La art. 118, alin (2) din legea 292/2011 se precizează ” Planurile anuale de acțiune privind serviciile sociale [...] cuprind date detaliate privind numărul și categoriile de beneficiari, serviciile sociale existente, serviciile sociale propuse pentru a fi înființate, programul de contractare a serviciilor de la furnizorii privați, programul de subvenționare, bugetul estimat și sursele de finanțare.

Potrivit Art. 119, alin (2) din Legea 292/2011 - Legea asistenței sociale ”Pentru asigurarea unor servicii sociale adecvate și de calitate, autoritățile administrației publice locale au obligația de a asigura resursele

c-------------

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel/fax: 0256/286487 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583

X

e-mail: asistentasocialatm@gmail.com

J


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA SERVICIUL ADMINISTRATIV

,,În slujba oamenilor


umane, financiare și materiale, în conformitate cu reglementările în vigoare, strategia proprie de dezvoltare a serviciilor sociale și planurile anuale de acțiune în domeniu”. Prin HCLMT nr. 162/31.10.2016 a fost aprobată Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale în Municipiul Timișoara 2017-2022 și Planul Operațional de implementare a strategiei. În realizarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local în anul 2018, s-a pornit de la obiectivele generale și obiectivele specifice cuprinse în Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale în Municipiul Timișoara.

 • 3. Alte informatii - nu este cazul

4. Concluzii

Propunem:

 • - Aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al municipiului Timișoara în anul 2019, cuprinzând serviciile sociale existente, programul de subvenționare/programul de contractare, planificarea activităților de informare a publicului pentru centrele sociale din structura Direcției de Asistență Socială a municipiului Timișoara și programul de formare și îndrumare metodologică în vederea creșterii performanței personalului care administrează și acordă servicii sociale, conform anexei nr. 1;

 • - Aprobarea criteriilor care fundamentează tipurile de servicii sociale care urmează să fie contractate, conform anexei nr. 2.

PRIMAR

NICOLAE ROBU

VICEPRIMAR

FARKAS IMRE


DIRECTOR GENERAL ADJUNCT jr. Rodica SURDUCAN

Cod FO53-03,Ver.1


*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel/fax: 0256/286487 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583 e-mail: asistentasocialatm@gmail.com


Anexa nr. 2 la HCLMT nr. ______/_______________

Criteriile care fundamentează tipurile de servicii sociale care urmează să fie contractate

 • 1. Tipul de serviciu social propus pentru a fi contractat se va regăsi în lista serviciilor sociale licențiate de la nivelul municipiului Timișoara;

 • 2. Serviciul social propus pentru a fi contract este stabilit în urma realizării unei analize de nevoi la nivelul municipiului Timișoara;

 • 3. Serviciul social propus pentru a fi contractat contribuie la atingerea obiectivelor din cadrul Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale de la nivelul municipiului Timișoara 2017 - 2022;

 • 4. Serviciul social propus pentru a fi contractat contribuie la prevenirea și combaterea sărăciei și riscului de excluziune sociala (incluzând servicii de consiliere si informare, servicii de inserție/reinserție pentru persoane fără venituri, servicii adresate persoanelor fără adăpost, servicii pentru tinerii care părăsesc sistemul de protecție a copilului, cantine sociale, servicii adresate victimelor traficului de persoane, servicii destinate persoanelor care au executat o măsura privativa de libertate);

 • 5. Serviciul social propus pentru a fi contractat contribuie la prevenirea si combaterea violentei domestice (incluzând centre de primire in regim de urgenta, centre de recuperare, locuințe protejate, centre de consiliere, centre de zi, centre destinate agresorilor);

 • 6. Serviciul social propus pentru a fi contractat este destinat persoanelor cu dizabilități (incluzând servicii de îngrijire la domiciliu, centre de zi, servicii de asistenta si suport sau servicii sociale inițiate, susținute, dezvoltate care sunt centrate pe persoana cu handicap, în colaborare sau în parteneriat cu persoane juridice private);

 • 7. Serviciul social propus pentru a fi contractat este destinat persoanelor vârstnice (incluzând servicii de îngrijire la domiciliu, servicii in centre rezidențiale, servicii de consiliere si acompaniere, servicii destinate amenajării sau adaptării locuinței);

 • 8. Serviciul social propus pentru a fi contractat este destinat prevenirii separării copilului de părinții săi (inclusiv cele menite să sprijine părinții, cum ar fi cele de consiliere familială);

 • 9. În legislația de specialitate este prevăzută obligația autorităților publice locale de la nivelul municipiului de a furniza serviciul social propus pentru a fi contract;

  Director general adjunct, Jr. Rodica Surducan


Șef Serviciu Strategii-Programe, Codruța Darida

Întocmit, Roxana Boncea Anca Elena Găină Mihaela Buzilă-Petrescu

Anexă nr. 1 la HCLMT nr.______/________

Plan anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local în anul 2019

CAPITOLUL I.

 • A. SERVICII SOCIALE EXISTENTE LA NIVEL LOCAL

Servicii sociale _furnizate de serviciul public de asistență socială - Direcția de Asistență Socială a municipiului Timișoara

Nr. crt.

Cod serviciu social, conform Nomenclatorului serviciilor sociale

Denumirea serviciului social

Capacitate

Grad de ocupare

Bugetele estimate pe surse de finanțare, pentru serviciile existente

Buget local

Buget județean

Buget de stat

Contribuții persoane beneficiare

Alte

surse

1.

8899CZ-VD-I

Compartiment pentru Prevenire și Combaterea Violenței Domestice (din cadrul Serviciului Management de caz pentru Copil și Familie)

180 / an

*

426.530

2.

8891CZ-C-II

Centrul de Zi Sfântul Nicolae (din cadrul Complexului de Servicii pentru Copii ”Sf. Nicolae”)

50

45

834.643

3.

8899CZ-F-I

Centrul de Consiliere și Sprijin pentru Părinți și Copii (din cadrul Complexului de Servicii pentru Copii ”Sf. Nicolae”)

50

28

406.694

4.

8891CZ-C-V

Centrul de zi pentru copiii străzii (din cadrul Complexului de Servicii pentru Copii ”Sf. Nicolae”)

20

7*

411.656

5.

8891CZ-C III

Centrul de Recuperare pentru Copii cu Dizabilități ”Podul Lung”

75

71

1.583.521

-

-

-

-

6.

8810ID IV

Servicii la Domiciliu Destinate Persoanelor Adulte cu Dizabilități prin Asistent Personal (din cadrul Complexului de Servicii pentru Persoane Adulte cu Dizabilități)

750

681

2.383.264

21.449.375

7.

8810ID-II

Servicii Specializate la Domiciliu destinate Persoanelor Adulte cu Dizabilități (din cadrul Complexului de Servicii pentru Persoane

60

*

17.146.080

Adulte cu Dizabilități)

8.

x

Management de Caz Persoane Adulte cu Dizabilități (din cadrul Complexului de Servicii pentru Persoane Adulte cu Dizabilități)

1600 cazuri

1200

cazuri

1.094.360

9.

8899CZ-PN-IV

Centrul de Asistență și Recuperare pentru Persoane aflate în Dificultate

100

100

1.133.237

-

-

-

-

10.

8810CZ-V-I

Centrul de Zi pentru Bătrâni (din cadrul Complexului de Servicii pentru Persoane Vârstnice ”Sf. Arhangheli Mihail și Gavriil)

45

43

443.562

11.

8810 ID-I

Compartimentul de Îngrijire la Domiciliu (din cadrul Complexului de Servicii pentru Persoane Vârstnice ”Sf. Arhangheli Mihail și Gavriil)

75

60

878.420

Serviciul de teleasistență

60 / an

*

12.

8810 CZ-V-II

Centrul de Zi de Socializare și Petrecere a Timpului Liber (din cadrul Centrului de Socializare și Petrecere a Timpului Liber -Clubul pensionarilor)

200

174

571.352

13.

8730CR-V-I

Căminul pentru Persoane Vârstnice ”Inocențiu M. Klein”                               ’

76

69

3.833.953

-

-

-

-

14.

8790CR-PFA-I

Centrul pentru Persoane fără Adăpost (din cadrul Complexului de Servicii ”Sf. Francisc”)

54

40

2.246.752

-

-

-

-

15.

8899 CPDH-I

Cantina Socială (din cadrul Complexului de Servicii ”Sf. Francisc”)

1000 porții

709 porții

5.943.308

-

-

-

-

16.

8899CZ-PN-V

Servicii de Asistență Comunitară (Centrul de Incluziune Socială și Relația cu Minoritățile)

750

659

1.160.504

-

-

-

17.

8899CZ-PN-II

Centrul de Suport pentru Situații de Urgență/Criză

80 locuri la servicii de zi, 21 locuri de cazare temporară.

15*

766.886

18.

8899CZ-AD-III

Centru de Zi pentru Asistență Integrată a Adicțiilor

100

*

556.121

-

-

-

-

*Servicii nou înființate care în prezent nu au înscriși beneficiari.

 • B. SERVICII SOCIALE PROPUSE SPRE A FI ÎNFIINȚATE - nu este cazul.

 • C. PROGRAMUL ANUAL DE CONTRACTARE A SERVICIILOR SOCIALE DIN FONDURI PUBLICE, în baza prevederilor Legii asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare, pentru realizarea obiectivului operațional/direcției de acțiune - nu este cazul.

 • D. PROGRAMUL DE SUBVENȚIONARE A ASOCIAȚIILOR, FUNDAȚIILOR ȘI CULTELOR RECUNOSCUTE DE LEGE, în baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială:

  Furnizorul de servicii sociale

  Tip serviciu social (cf. Nomenclator)

  Număr beneficiari 2019

  Capitolele de cheltuieli curente

  Buget estimat lei/an

  Surse de finanțare

  Fundația Umanitară Chosen România prin Centrul de zi Casa Olarului

  Centre de zi pentru copii aflați în situație de risc de separare de părinți 8891 CZ-C-II

  31

  1.Cheltuieli de personal și contribuțiile sociale ale angajatorului aferente acestora

  2. Cheltuieli cu hrană pentru persoanele asistate

  • 3. Cheltuieli cu încălzirea aferente spațiului unde se prestează serviciul social și prepararea hranei pentru persoanele asistate

  • 4. Cheltuieli cu iluminatul aferente spațiului unde se prestează serviciul social

  • 5. Cheltuieli pentru plata serviciilor care au legătura directă cu furnizarea serviciului social

  • 6. Cheltuieli cu materialele didactice pentru persoanele asistate

  • 7. Cheltuieli cu obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată de folosire și echipament pentru persoanele asistate

  • 8. Cheltuieli de transport intern pentru persoanele asistate și însoțitori (excursii, tabere, evenimente) care au legătura cu furnizarea serviciului social

  • 9. Cheltuieli cu materiale sanitare pentru persoanele asistate (materiale igienico-sanitare și îngrijire personală folosite pentru beneficiari)

  • 10. Cheltuieli cu materiale de curățenie pentru persoanele asistate (folosite pentru curățenia spațiilor unde se prestează serviciul social)

  • 11. Alte cheltuieli (consumabile de birou, reparații curente)

  255.936

  Buget local

  Arhiepiscopia Timișoarei prin Centrul de zi pentru copii Antimis

  Centre de zi pentru copii aflați în situație de risc de separare de părinți 8891 CZ-C-II

  25

  • 1. Cheltuieli de personal și contribuțiile sociale ale angajatorului aferente acestora

  • 2. Cheltuieli cu hrană pentru persoanele asistate

  • 3. Cheltuieli cu încălzirea aferentă spațiului unde se prestează serviciul social și prepararea hranei pentru persoanele asistate

  • 4. Cheltuieli cu iluminatul aferente spațiului unde se prestează serviciul social

  • 5. Cheltuieli pentru plata serviciilor care au legătură directă cu furnizarea serviciului social

  • 6. Cheltuieli cu materialele didactice pentru persoanele asistate

  • 7. Cheltuieli cu obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată de folosire și echipament pentru persoanele asistate

  206.400

  Buget local

  • 8. Cheltuieli de transport intern pentru persoanele asistate și însoțitori (excursii, tabere, evenimente) care au legătura cu furnizarea serviciului social

  • 9. Cheltuieli cu materiale sanitare pentru persoanele asistate (materiale igienico-sanitare și îngrijire personală folosite pentru beneficiari)

  • 10. Cheltuieli cu materiale de curățenie pentru persoanele asistate (folosite pentru curățenia spațiilor unde se prestează serviciul social)

  • 11. Alte cheltuieli (consumabile de birou, reparații curente)

  Societatea pentru Copii și Părinți SCOP prin Centrul educațional pentru integrare școlară și prevenirea abandonului școlar

  Centre de zi pentru copii aflați în situație de risc de separare de părinți 8891 CZ-C-II

  20

  • 1. Cheltuieli de personal si contribuțiile sociale ale angajatorului aferente acestora

  • 2. Cheltuieli cu hrană pentru persoanele asistate

  • 3. Cheltuieli cu încălzirea aferente spațiului unde se prestează serviciul social și prepararea hranei pentru persoanele asistate

  • 4. Cheltuieli cu iluminatul aferente spațiului unde se prestează serviciul social

  • 5. Cheltuieli pentru plata serviciilor care au legătura directa cu furnizarea serviciului social

  • 6. Cheltuieli cu materialele didactice pentru persoanele asistate

  • 7. Cheltuieli cu obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată de folosire și echipament pentru persoanele asistate

  • 8. Cheltuieli de transport intern pentru persoanele asistate și însoțitori (excursii, tabere, evenimente) care au legătura cu furnizarea serviciului social

  • 9. Cheltuieli cu materiale sanitare pentru persoanele asistate (materiale igienico-sanitare și îngrijire personală folosite pentru beneficiari)

  • 10. Cheltuieli cu materiale de curățenie pentru persoanele asistate (folosite pentru curățenia spațiilor unde se prestează serviciul social)

  • 11. Alte cheltuieli (consumabile de birou, reparații curente)

  165.120

  Buget local

  Federația Caritas a Diecezei Timișoara prin

  Serviciul de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice Timișoara

  Unități de îngrijire la domiciliu 8810 ID-I

  20

  • 1. Cheltuieli de personal si contribuțiile sociale ale angajatorului aferente acestora

  • 2. Cheltuieli cu iluminatul aferente spațiului unde se prestează serviciul social

  • 3. Cheltuieli pentru plata serviciilor care au legătura directa cu furnizarea serviciului social

  • 4. Cheltuieli cu materiale sanitare pentru persoanele asistate (materiale igienico-sanitare și îngrijire personală folosite pentru beneficiari)

  • 5. Cheltuieli cu materiale de curățenie pentru persoanele asistate (folosite pentru curățenia spațiilor unde se prestează serviciul social)

  • 6. Cheltuieli pentru carburanții și lubrifianții necesari în funcționarea mijloacelor de transport specific activității unității de asistență socială, in limita consumului normat din carte tehnica a autovehiculelor

  • 7. Alte cheltuieli (consumabile de birou, reparații curente)

  156.000

  Buget local

  Asociația Serviciul de Ajutor Maltez în România - Filiala

  Unități de îngrijire la domiciliu

  50

  • 1. Cheltuieli de personal si contribuțiile sociale ale angajatorului aferente acestora

  • 2. Cheltuieli cu iluminatul aferente spațiului unde se prestează serviciul social

  • 3. Cheltuieli pentru plata serviciilor care au legătura directa cu furnizarea serviciului social

  390.000

  Buget local

  Timișoara prin Serviciul de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice

  8810 ID-I

  • 4. Cheltuieli cu materiale sanitare pentru persoanele asistate (materiale igienico-sanitare și îngrijire personală folosite pentru beneficiari)

  • 5. Cheltuieli cu materiale de curățenie pentru persoanele asistate (folosite pentru curățenia spațiilor unde se prestează serviciul social)

  • 6. Cheltuieli pentru carburanții și lubrifianții necesari în funcționarea mijloacelor de transport specific activității unității de asistență socială, in limita consumului normat din carte tehnica a autovehiculelor

  • 7. Alte cheltuieli (consumabile de birou, reparații curente)

  Fundația Pentru Voi prin Centrul de zi Orizonturi noi, Centrul de zi Ladislau Tacsi și Centrul de zi Împreună

  Centre de zi pentru persoane adulte cu dizabilități 8899 CZ-D-I

  176

  • 1. Cheltuieli de personal si contribuțiile sociale ale angajatorului aferente acestora

  • 2. Cheltuieli cu hrană pentru persoanele asistate,corelate cu prezența beneficiarilor în baza listelor de prezență

  • 3. Cheltuieli cu încălzirea aferente spațiului unde se prestează serviciul social și prepararea hranei pentru persoanele asistate

  • 4. Cheltuieli cu iluminatul aferente spațiului unde se prestează serviciul social

  • 5. Cheltuieli pentru plata serviciilor care au legătura directa cu furnizarea serviciului social

  • 6. Cheltuieli cu materialele didactice pentru persoanele asistate

  • 7. Cheltuieli cu obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată de folosire și echipament pentru persoanele asistate

  • 8. Cheltuieli de transport intern pentru persoanele asistate și însoțitori (excursii, tabere, evenimente) care au legătura cu furnizarea serviciului social

  • 9. Cheltuieli cu materiale sanitare pentru persoanele asistate (materiale igienico-sanitare și îngrijire personală folosite pentru beneficiari)

  • 10. Cheltuieli cu materiale de curățenie pentru persoanele asistate (folosite pentru curățenia spațiilor unde se prestează serviciul social)

  • 11. Cheltuieli pentru carburanții și lubrifianții necesari în funcționarea mijloacelor de transport specific activității unității de asistență socială, in limita consumului normat din carte tehnica a autovehiculelor

  • 12. Alte cheltuieli (consumabile de birou, reparații curente)

  3.412.992

  Buget local

  Fundația Pentru Voi prin Locuință protejată Dora, Locuință protejată Laura, Locuință protejată Ovidiu, Locuință protejată Casa Cristian, Locuință protejată

  Centre rezidențiale pentru persoane adulte cu dizabilități -Locuințe protejate 8790 CR-D-VII

  27

  • 1. Cheltuieli de personal si contribuțiile sociale ale angajatorului aferente acestora

  • 2. Cheltuieli cu hrană pentru persoanele asistate,corelate cu prezența beneficiarilor în baza listelor de prezență

  • 3. Cheltuieli cu încălzirea aferente spațiului unde se prestează serviciul social și prepararea hranei pentru persoanele asistate

  • 4. Cheltuieli cu iluminatul aferente spațiului unde se prestează serviciul social

  • 5. Cheltuieli pentru plata serviciilor care au legătura directa cu furnizarea serviciului social

  • 6. Cheltuieli cu materialele didactice pentru persoanele asistate

  • 7. Cheltuieli cu obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată de folosire și echipament pentru persoanele asistate

  583.200

  Buget local

  Dina, pentru adulți cu dizabilități

  • 8. Cheltuieli de transport pentru persoanele asistate și însoțitori

  • 9. Cheltuieli cu materiale sanitare pentru persoanele asistate (materiale igienico-sanitare și îngrijire personală folosite pentru beneficiari)

  • 10. Cheltuieli cu materiale de curățenie pentru persoanele asistate (folosite pentru curățenia spațiilor unde se prestează serviciul social)

  • 11. Alte cheltuieli (consumabile de birou, reparații curente)

  Asociația Centrul Regional de

  Integrare Socială și Dezvoltare Umană Areopagus prin Centrul de zi

  Cris-du pentru persoane seropozitive

  Centre de zi pentru persoane adulte cu dizabilități 8899 CZ-D-I

  20

  • 1. Cheltuieli de personal si contribuțiile sociale ale angajatorului aferente acestora

  • 2. Cheltuieli cu hrană pentru persoanele asistate,corelate cu prezența beneficiarilor în baza listelor de prezență

  • 3. Cheltuieli cu încălzirea aferente spațiului unde se prestează serviciul social și prepararea hranei pentru persoanele asistate

  • 4. Cheltuieli cu iluminatul aferente spațiului unde se prestează serviciul social

  • 5. Cheltuieli pentru plata serviciilor care au legătura directa cu furnizarea serviciului social

  • 6. Cheltuieli cu materialele didactice pentru persoanele asistate

  • 7. Cheltuieli cu obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată de folosire și echipament pentru persoanele asistate

  • 8. Cheltuieli de transport intern pentru persoanele asistate și însoțitori (excursii, tabere, evenimente) care au legătura cu furnizarea serviciului social

  • 9. Cheltuieli cu materiale sanitare pentru persoanele asistate (materiale igienico-sanitare și îngrijire personală folosite pentru beneficiari)

  • 10. Cheltuieli cu materiale de curățenie pentru persoanele asistate (folosite pentru curățenia spațiilor unde se prestează serviciul social)

  • 11. Cheltuieli pentru carburanții și lubrifianții necesari în funcționarea mijloacelor de transport specific activității unității de asistență socială, in limita consumului normat din carte tehnica a autovehiculelor

  • 12. Alte cheltuieli (consumabile de birou, reparații curente)

  387.840

  Buget local

  Asociația Serviciul de Ajutor Maltez în România - Filiala Timișoara prin Cantina socială Aurelian Balint

  Centre de preparare și distribuire a hranei pentru persoane în risc de sărăcie -cantine sociale 8899 CPDH-I

  100

  • 1. Cheltuieli de personal si contribuțiile sociale ale angajatorului aferente acestora

  • 2. Cheltuieli cu hrană pentru persoanele asistate,corelate cu prezența beneficiarilor în baza listelor de prezență

  • 3. Cheltuieli cu încălzirea aferente spațiului unde se prestează serviciul social și prepararea hranei pentru persoanele asistate

  • 4. Cheltuieli cu iluminatul aferente spațiului unde se prestează serviciul social

  • 5. Cheltuieli pentru plata serviciilor care au legătura directa cu furnizarea serviciului social

  • 6. Cheltuieli cu obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată de folosire și echipament pentru persoanele asistate

  • 7. Cheltuieli cu materiale de curățenie pentru persoanele asistate (folosite pentru curățenia spațiilor unde se prestează serviciul social)

  • 8. Cheltuieli pentru carburanții și lubrifianții necesari în funcționarea mijloacelor de

  636.000

  Buget local

  transport specific activității unității de asistență socială, in limita consumului normat din carte tehnica a autovehiculelor

  9. Alte cheltuieli (consumabile de birou, reparații curente)

  Asociația Evanghelistică și de Caritate Isus Speranța României prin Cantina socială mobilă Mana

  Centre de preparare și distribuire a hranei pentru persoane în risc de sărăcie -cantine sociale 8899 CPDH-I

  90

  • 1. Cheltuieli de personal si contribuțiile sociale ale angajatorului aferente acestora

  • 2. Cheltuieli cu hrană pentru persoanele asistate,corelate cu prezența beneficiarilor în baza listelor de prezență

  • 3. Cheltuieli cu încălzirea aferente spațiului unde se prestează serviciul social și prepararea hranei pentru persoanele asistate

  • 4. Cheltuieli cu iluminatul aferente spațiului unde se prestează serviciul social

  • 5. Cheltuieli pentru plata serviciilor care au legătura directa cu furnizarea serviciului social

  • 6. Cheltuieli cu obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată de folosire și echipament pentru persoanele asistate

  • 7. Cheltuieli cu materiale de curățenie pentru persoanele asistate (folosite pentru curățenia spațiilor unde se prestează serviciul social)

  • 8. Cheltuieli pentru carburanții și lubrifianții necesari în funcționarea mijloacelor de transport specific activității unității de asistență socială, in limita consumului normat din carte tehnica a autovehiculelor

  • 9. Alte cheltuieli (consumabile de birou, reparații curente)

  572.400

  Buget local

  Federația Caritas a Diecezei Timișoara prin Cantina socială Timișoara

  Centre de preparare și distribuire a hranei pentru persoane în risc de sărăcie -cantine sociale 8899 CPDH-I

  70

  • 1. Cheltuieli de personal si contribuțiile sociale ale angajatorului aferente acestora

  • 2. Cheltuieli cu hrană pentru persoanele asistate,corelate cu prezența beneficiarilor în baza listelor de prezență

  • 3. Cheltuieli cu încălzirea aferente spațiului unde se prestează serviciul social și prepararea hranei pentru persoanele asistate

  • 4. Cheltuieli cu iluminatul aferente spațiului unde se prestează serviciul social

  • 5. Cheltuieli pentru plata serviciilor care au legătura directa cu furnizarea serviciului social

  • 6. Cheltuieli cu obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată de folosire și echipament pentru persoanele asistate

  • 7. Cheltuieli cu materiale de curățenie pentru persoanele asistate (folosite pentru curățenia spațiilor unde se prestează serviciul social)

  • 8. Cheltuieli pentru carburanții și lubrifianții necesari în funcționarea mijloacelor de transport specific activității unității de asistență socială, in limita consumului normat din carte tehnica a autovehiculelor

  • 9. Alte cheltuieli (consumabile de birou, reparații curente)

  445.200

  Buget local

  Federația Caritas a Diecezei Timișoara

  Adăposturi de noapte

  70

  • 1. Cheltuieli de personal si contribuțiile sociale ale angajatorului aferente acestora

  • 2. Cheltuieli cu hrană pentru persoanele asistate,corelate cu prezența beneficiarilor în baza listelor de prezență

  504.000

  Buget local

  prin Azil de noapte ”Pater Jordan”

  8790 CR-PFA-II

  • 3. Cheltuieli cu încălzirea aferente spațiului unde se prestează serviciul social și prepararea hranei pentru persoanele asistate

  • 4. Cheltuieli cu iluminatul aferente spațiului unde se prestează serviciul social

  • 5. Cheltuieli pentru plata serviciilor care au legătura directa cu furnizarea serviciului social

  • 6. Cheltuieli cu obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată de folosire și echipament pentru persoanele asistate

  • 7. Cheltuieli cu materiale sanitare pentru persoanele asistate (materiale igienico-sanitare și îngrijire personală folosite pentru beneficiari)

  • 8. Cheltuieli cu materiale de curățenie pentru persoanele asistate (folosite pentru curățenia spațiilor unde se prestează serviciul social)

  • 9. Alte cheltuieli (consumabile de birou, reparații curente)

  Fundația Timișoara '89 prin Centrul de găzduire temporară a persoanelor adulte fără adăpost

  Centre rezidențiale de îngrijire și asistență pentru persoanele fără adăpost 8790 CR-PFA-I

  45

  • 1. Cheltuieli de personal si contribuțiile sociale ale angajatorului aferente acestora

  • 2. Cheltuieli cu hrană pentru persoanele asistate,corelate cu prezența beneficiarilor în baza listelor de prezență

  • 3. Cheltuieli cu încălzirea aferente spațiului unde se prestează serviciul social și prepararea hranei pentru persoanele asistate

  • 4. Cheltuieli cu iluminatul aferente spațiului unde se prestează serviciul social

  • 5. Cheltuieli pentru plata serviciilor care au legătura directa cu furnizarea serviciului social

  • 6. Cheltuieli cu materialele didactice pentru persoanele asistate

  • 7. Cheltuieli cu obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată de folosire și echipament pentru persoanele asistate

  • 8. Cheltuieli cu materiale sanitare pentru persoanele asistate (materiale igienico-sanitare și îngrijire personală folosite pentru beneficiari)

  • 9. Cheltuieli cu materiale de curățenie pentru persoanele asistate (folosite pentru curățenia spațiilor unde se prestează serviciul social)

  • 10. Alte cheltuieli (consumabile de birou, reparații curente)

  405.000

  Buget local

  Asociația Evanghelistică și de Caritate Isus Speranța României prin Centrul Frații lui Onisim -Serviciul de ocrotire a tinerilor dezinstituționalizați

  Centre rezidențiale pentru tineri în dificultate 8790 CRT-I

  18

  • 1. Cheltuieli de personal si contribuțiile sociale ale angajatorului aferente acestora

  • 2. Cheltuieli cu hrană pentru persoanele asistate,corelate cu prezența beneficiarilor în baza listelor de prezență

  • 3. Cheltuieli cu încălzirea aferente spațiului unde se prestează serviciul social și prepararea hranei pentru persoanele asistate

  • 4. Cheltuieli cu iluminatul aferente spațiului unde se prestează serviciul social

  • 5. Cheltuieli pentru plata serviciilor care au legătura directa cu furnizarea serviciului social

  • 6. Cheltuieli cu materialele didactice pentru persoanele asistate

  • 7. Cheltuieli cu obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată de folosire și echipament pentru persoanele asistate

  • 8. Cheltuieli de transport pentru persoanele asistate și însoțitori

  162.000

  Buget local

  • 9. Cheltuieli cu materiale sanitare pentru persoanele asistate (materiale igienico-sanitare și îngrijire personală folosite pentru beneficiari)

  • 10. Cheltuieli cu materiale de curățenie pentru persoanele asistate (folosite pentru curățenia spațiilor unde se prestează serviciul social)

  • 11. Alte cheltuieli (consumabile de birou, reparații curente)

  Federația Caritas a Diecezei Timișoara prin Adăpost pentru femei victime ale violenței domestice Casa Maria a apostolilor

  Centre rezidențiale de îngrijire și asistență pentru victimele violenței în familie (domestice) -

  Centre de primire în regim de urgență 8790CR-VD-I

  10

  • 1. Cheltuieli de personal si contribuțiile sociale ale angajatorului aferente acestora

  • 2. Cheltuieli cu hrană pentru persoanele asistate,corelate cu prezența beneficiarilor în baza listelor de prezență

  • 3. Cheltuieli cu încălzirea aferente spațiului unde se prestează serviciul social și prepararea hranei pentru persoanele asistate

  • 4. Cheltuieli cu iluminatul aferente spațiului unde se prestează serviciul social

  • 5. Cheltuieli pentru plata serviciilor care au legătura directa cu furnizarea serviciului social

  • 6. Cheltuieli cu materialele didactice pentru persoanele asistate

  • 7. Cheltuieli cu obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată de folosire și echipament pentru persoanele asistate

  • 8. Cheltuieli cu materiale sanitare pentru persoanele asistate (materiale igienico-sanitare și îngrijire personală folosite pentru beneficiari)

  • 9. Cheltuieli cu materiale de curățenie pentru persoanele asistate (folosite pentru curățenia spațiilor unde se prestează serviciul social)

  • 10. Cheltuieli pentru carburanții și lubrifianții necesari în funcționarea mijloacelor de transport specific activității unității de asistență socială, in limita consumului normat din cartea tehnică a autovehiculelor

  • 11. Alte cheltuieli (consumabile de birou, reparații curente)

  165.600

  Buget local

*Conform Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale în Municipiul Timișoara 2017-2022 și a Planului Operațional de implementare a strategiei, aprobate prin HCLMT nr. 162/31.10.2016.

**Un furnizor privat de servicii sociale care a optat pentru a solicita subvenție, prin intermediul programului de subvenționare, va renunța la subvenție în momentul în care optează pentru programul de contractare și încheie un contract de furnizare de servicii sociale cu autoritatea publică locală.

*** Suma va fi stabilită prin Hotărâre de Consiliu Local.

CAPITOLUL II

Planificarea activităților de informare a publicului pentru Centrele de servicii sociale din structura Direcției de Asistență Socială a municipiului Timișoara

- Activități de informare a publicului, altele decât activitatea de informare a beneficiarului în cadrul procesului de acordare a serviciilor sociale, respectiv pe perioada realizării evaluării inițiale, a anchetelor sociale sau a activității de consiliere în cadrul centrelor de zi:

Nr.

Crt.

Denumirea serviciului social

Activități de informare a publicului

Perioada de derulare

1.

Compartiment Prevenirea și Combaterea Violenței Domestice (din cadrul Serviciului Management de caz pentru Copil și Familie)

Distribuirea materialelor informative (flyere ) privind modificarea legislației în ceea ce privește prevederile Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie, la cabinete medicale, unitatea de medicină legală, agenții de ocupare a forței de muncă, organizații neguvernamentale, Inspectoratul Județean de Poliție, Inspectoratul Județean Școlar.

lunar în primele 6 luni, după care trimestrial până la sfârșitul anului 2019

Informarea publicului larg privind modalitatea adresării/sesizării instituțiilor abilitate în situații de violență domestică: participare la emisiuni radio, prin orice alte mijloace, canale sau instituții considerate adecvate.

trimestrial

Distribuirea broșurii ”Oprește Violența din viața ta!”

trimestrial

2.

Complexul de Servicii pentru Copii ”Sf. Nicolae”

Centrul de Zi Sfântul Nicolae

Centrul de Consiliere și Sprijin pentru Părinți și Copii

Centrul de zi pentru copiii străzii

Acțiune de informare a comunității în ceea ce privește serviciile oferite, rolul său în comunitate, accesarea și modul de funcționare, precum și despre importanța existenței acestor servicii pentru copiii din comunitate și familiile acestora.

23-27 septembrie 2019

3.

Centrul de Recuperare pentru Copii cu Dizabilități ”Podul Lung”

Activități de informare prin programul de practică al studenților.

aprilie, octombrie 2019

4.

Complexul de Servicii pentru Persoane Adulte cu Dizabilități

 • -   Servicii la Domiciliu Destinate Persoanelor Adulte cu Dizabilități prin Asistent Personal

 • -   Servicii Specializate la Domiciliu destinate Persoanelor Adulte cu Dizabilități

 • -  Management de Caz Persoane Adulte cu Dizabilități

Ziua Serviciilor Publice.

octombrie 2019

Ziua Internațională a Persoanelor cu dizabilități.

decembrie 2019

Participarea la evenimente organizate în cadrul Complexului de servicii pentru persoane adulte cu dizabilități a colaboratorilor, partenerilor, sponsorilor.

permanent 2019

5.

Centrul de Asistență și Recuperare pentru Persoane aflate în Dificultate

Campanie de informare în comunitate prin intermediul cabinetelor medicale (20 de cabinete).

01- 05 aprilie

2019

6.

Complexul de Servicii pentru Persoane Vârstnice ”Sf. Arh. Mihail și Gavriil

Centrul de Zi pentru Bătrâni

Compartimentul de Îngrijire la Domiciliu

Campanie de informare a medicilor de familie cu privire la serviciile de îngrijire la domiciliu, centrul de zi pentru bătrâni, serviciul de supraveghere și intervenție de tip teleasistență

mai - iunie 2019

Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice.

octombrie 2019

Participarea la evenimente organizate în cadrul Complexului de servicii pentru persoane vârstnice ”Sf. Arh. Mihail și Gavriil” a colaboratorilor, partenerilor, sponsorilor.

permanent

2019

7.

Centrul de Zi de Socializare și Petrecere a Timpului Liber (din cadrul Centrului de Socializare și Petrecere a Timpului Liber -Clubul pensionarilor)

Activități de informare a publicului de luni până vineri între orele 10:00-13:00 pe tot parcursul anului.

pe tot parcursul anului

8.

Căminul pentru Persoane Vârstnice ”Inocențiu M. Klein”

x

x

9.

Complexul de Servicii ”Sf. Francisc”

Centrul pentru Persoane fără Adăpost Cantina Socială

Activități de distribuție pliante și flyere în proximitatea instituției și la cabinete medicale.

trimestrial 2019

10.

Servicii de Asistență Comunitară (Centrul de Incluziune Socială și Relația cu Minoritățile)

Campanii de informare în comunitate cu privire la serviciile centrului prin distribuire flyere.

trimestrial 2019

Întâlniri cu diverse grupuri în vederea informării promovării unui stil de viață sănătos.

trimestrial 2019

Grupuri de lucru cu privire la informarea beneficiarilor referitor la oportunitățile de integrare socio-profesionale pe piața muncii.

o dată la două luni în 2019

11.

Centrul de Suport pentru Situații de Urgență/Criză

Activități de distribuție pliante și flyere în proximitatea instituției și la cabinete medicale.

trimestrial 2019

12.

Centru de Zi pentru Asistență Integrată a Adicțiilor

Informarea familiilor potențialilor beneficiari despre modul de admitere la serviciile oferite de centru.

februarie 2019

Sesiuni de informare pentru părinți sau reprezentanți legali privind activitățile centrului.

mai - iunie 2019

- Telefonul verde

Nr. Crt.

Denumirea serviciului social

Telefonul verde

Perioada de derulare

1.

Compartiment Prevenirea și Combaterea Violenței Domestice (din cadrul Serviciului Management de caz pentru Copil și Familie)

Utilizarea telefonului 0356-981 Ambulanța Socială, pentru a semnala situații de abuz, neglijență sau violență domestică;

Dezvoltarea serviciului cu program continuu de informare și consiliere pentru victimele violenței

permanent, non-stop

domestice de tip linie telefonică de urgență - help line și, ulterior licențierea acestuia;

2.

Complexul de Servicii pentru Copii ”Sf. Nicolae” Centrul de Zi Sfântul Nicolae

Centrul de Consiliere și Sprijin pentru Părinți și Copii Centrul de zi pentru copiii străzii

x

x

3.

Centrul de Recuperare pentru Copii cu Dizabilități ”Podul Lung”

x

x

4.

Complexul de Servicii pentru Persoane Adulte cu Dizabilități

Servicii la Domiciliu Destinate Persoanelor Adulte cu Dizabilități prin Asistent Personal

Servicii Specializate la Domiciliu destinate Persoanelor Adulte cu Dizabilități

Management de Caz Persoane Adulte cu Dizabilități

x

x

5.

Centrul de Asistență și Recuperare pentru Persoane aflate în Dificultate

x

x

6.

Complexul de Servicii pentru Persoane Vârstnice ”Sf. Arh. Mihail și Gavriil”

Dispeceratul serviciului de supraveghere și intervenție de tip teleasistență

0356/981

permanent,

non-stop

7.

Centrul de Zi de Socializare și Petrecere a Timpului Liber (din cadrul

Centrul de Socializare și Petrecere a Timpului Liber -Clubul pensionarilor)

x

x

8.

Căminul pentru Persoane Vârstnice ”Inocențiu M. Klein”

x

x

9.

Complexul de Servicii ”Sf. Francisc”

Centru pentru Persoane fără Adăpost Cantina Socială

x

x

10.

Servicii de Asistență Comunitară (Centrul de Incluziune Socială și Relația cu Minoritățile)

x

x

11.

Centrul de Suport pentru Situații de Urgență/Criză

x

x

12.

Centru de Zi pentru Asistență Integrată a Adicțiilor

în curs de achiziție

x

- Campanii de informare și sensibilizare a comunității, organizate de serviciul public de asistență socială sau în colaborare cu alte servicii publice de interes local etc.

Nr. Crt.

Denumirea serviciului social

Campanii de informare și sensibilizare a comunității

Perioada de derulare

1.

Compartiment Prevenirea și Combaterea Violenței

Campanii organizate la nivelul public de asistență socială.

1 campanie pe an

Domestice (din cadrul Serviciului Management de caz pentru Copil și Familie)

Campanii organizate în colaborare cu alte servicii publice de interes local: continuarea Campaniei ”Oprește Violența din viața ta!”, în colaborare cu Inspectoratul de Poliție Județean Timiș și DGASPC Timiș.

18 octombrie 2018 -

15 martie 2019;

Distribuirea broșurii ”Oprește Violența din viața ta!”

trimestrial

Organizarea unui eveniment pentru marcarea zilei internaționale pentru eliminarea violenței împotriva femeilor.

25 noiembrie 2019

Atragerea specialiștilor (juriști, psihologi, medici) pentru acordare servicii de specialitate pro-bono victimelor violenței în familie precum și a copiilor, martori la violență domestică.

anual 2019

2.

Complexul de Servicii pentru Copii ”Sf. Nicolae”

Centrul de Zi Sfântul Nicolae

Centrul de Consiliere și Sprijin pentru Părinți și Copii

Centrul de zi pentru copiii străzii

Campanie de informare și sensibilizare în vederea prevenirii abuzului și a oricărei forme de violență asupra copilului.

29 - 31 octombrie

2019

Campanie de informare și sensibilizare a comunității referitoare la prevenirea separării copilului de familia sa și problematica copilului și familiei în ansamblu.

18 - 21 februarie,

9 - 11 martie,

14 - 18 octombrie

2019

Campanie de informare și sensibilizare a comunității referitoare la prevenirea abandonului și instituționalizarea copiilor.

12 - 14 martie 2019

3.

Centrul de Recuperare pentru Copii cu Dizabilități ”Podul Lung”

Campanie de informare cu privire la serviciile oferite copiilor cu dizabilități prin cabinetele de medicină de familie/pediatrie din Timișoara.

februarie 2019

Campanie de sensibilizare a comunității cu sprijinul Bisericii Ortodoxe -prin implicarea tinerilor ortodocși ai bisericii ortodoxe Iosefin.

aprilie 2019 (sărbătorile Pascale)

Campanie de informare cu privire la serviciile oferite copiilor cu dizabilități în grădinițe și școli de masă din Timișoara.

septembrie 2019

Campanie de sensibilizare a comunității cu sprijinul Bisericii Ortodoxe -prin implicarea tinerilor ortodocși ai bisericii ortodoxe Iosefin.

decembrie 2019

(Crăciun)

4.

Complexul de Servicii pentru Persoane Adulte cu Dizabilități

Servicii la Domiciliu Destinate Persoanelor Adulte cu Dizabilități prin Asistent Personal

Servicii Specializate la Domiciliu destinate Persoanelor Adulte cu Dizabilități

Management de Caz Persoane Adulte cu Dizabilități

x

x

5.

Centrul de Asistență și Recuperare pentru Persoane aflate în Dificultate

Ziua serviciilor publice, ediția a Vl-a, alături de instituțiile de însemnătate publică.

octombrie 2019

6.

Complexul de Servicii pentru Persoane Vârstnice ”Sf. Arhangheli Mihail și Gavriil” Centrul de Zi pentru Bătrâni Compartimentul de Îngrijire la Domiciliu

x

x

7.

Centrul de Zi de Socializare și Petrecere a Timpului Liber (din cadrul Centrului de Socializare și Petrecere a Timpului Liber -Clubul pensionarilor)

Campanie realizată în comunitate prin distribuirea de pliante și flyere

27 aprilie 2019

Sărbătorirea Zilei Internaționale a persoanelor vârstnice în colaborare cu alte servicii sociale destinate persoanelor vârstnice

octombrie 2019

8.

Căminul pentru Persoane Vârstnice ”Inocențiu M. Klein”                                       ’

x

x

9.

Complexul de Servicii ”Sf. Francisc”

Centrul pentru Persoane fără Adăpost Cantina Socială

Ziua Copilului - eveniment organizat în cadrul instituției cu deschidere către comunitate.

1 iunie 2019

10.

Servicii de Asistență Comunitară (Centrul de Incluziune Socială și Relația cu Minoritățile)

Campanii de conștientizare în rândul elevilor privind diversitatea etnică și interculturalitatea.

semestrial 2019

O șansă în plus - Campanie de informare și conștientizare - a populației rome cu privire la importanța și beneficiile educației formale, respectiv îmbunătățirea accesului la educația școlară a copiilor de etnie rromă.

trimestrial 2019

Incluziune în diversitate - promovarea un măsuri antidiscriminatorii prin derularea unei campanii de conștientizare și informare despre incluziune socială, inegalitate, discriminare, diversitate, spot video pe tema incluziunii sociale, materiale informative.

semestrial 2019

Teatru de păpuși - 3 scenete în care se vor aborda discriminarea de gen, inegalitatea de șanse și se vor promova înțelegerea culturală, incluziunea și diversitatea.

anual 2019

11.

Centrul de Suport pentru Situații de Urgență/Criză

x

x

12.

Centrul de Zi pentru Asistență Integrată a Adicțiilor

Sesiuni de comunicare în școli și licee privind riscul de excluziune socială

aprilie 2019 octombrie 2019

- Campanii de promovare a serviciilor sociale ale serviciului public de asistență socială

Nr. Crt.

Denumirea serviciului social

Campanii de promovare a serviciilor sociale

Perioada de derulare

1.

Compartiment Prevenirea și Combaterea Violenței Domestice (din cadrul Serviciului Management de caz pentru Copil și Familie)

Postări pe site-ul furnizorului de serviciu social.

trimestrial 2019

Postări pe pagina de socializare a furnizorului

lunar - primele 6 luni, după trimestrial, 2019

Distribuirea materialelor informative prin

lunar - primele 6 luni,

intermediul DGASPC Timiș, cabinete medicale, unitatea de medicină legală, agenții de ocupare a forței de muncă, organizații neguvernamentale, Inspectoratul Județean de Poliție, Inspectoratul Județean Școlar, dar și prin orice alte mijloace, canale sau instituții considerate adecvate.

după trimestrial, 2019

2.

Complexul de Servicii pentru Copii ”Sf. Nicolae” Centrul de Zi Sfântul Nicolae

Centrul de Consiliere și Sprijin pentru Părinți și Copii Centrul de zi pentru copiii străzii

Ziua Serviciilor Publice din Timișoara

octombrie 2019

3.

Centrul de Recuperare pentru Copii cu Dizabilități ”Podul Lung”

Ziua Serviciilor Publice din Timișoara

octombrie 2019

4.

Complexul de Servicii pentru Persoane Adulte cu Dizabilități

Servicii la Domiciliu Destinate Persoanelor Adulte cu Dizabilități prin Asistent Personal

Servicii Specializate la Domiciliu destinate Persoanelor Adulte cu Dizabilități

Management de Caz Persoane Adulte cu Dizabilități

Ziua Serviciilor Publice din Timișoara

octombrie 2019

5.

Centrul de Asistență și Recuperare pentru Persoane aflate în Dificultate

Ziua Serviciilor Publice din Timișoara

octombrie 2019

6.

Complexul de Servicii pentru Persoane Vârstnice ”Sf. Arh. Mihail și Gavriil

Centrul de Zi pentru Bătrâni Compartimentul de Îngrijire la Domiciliu

Ziua Serviciilor Publice din Timișoara

octombrie 2019

7.

Centrul de Zi de Socializare și Petrecere a Timpului Liber (din cadrul Centrului de Socializare și Petrecere a Timpului Liber -Clubul pensionarilor)

Ziua Serviciilor Publice din Timișoara

octombrie 2019

8.

Căminul pentru Persoane Vârstnice ”Inocențiu M. Klein”

Ziua Serviciilor Publice din Timișoara

octombrie 2019

9.

Complexul de Servicii ”Sf. Francisc”

Centrul pentru Persoane fără Adăpost Cantina Socială

Ziua Serviciilor Publice din Timișoara

octombrie 2019

10.

Servicii de Asistență Comunitară (Centrul de Incluziune Socială și Relația cu Minoritățile)

Informarea și sensibilizarea opiniei publice cu privire la problema persoanelor aflate în dificultate - acțiuni umanitare cu ocazia sărbătorilor legale sau alte situații deosebite.

Paște, Crăciun, 1 Iunie

Campania umanitară de prevenție în domeniul sănătății “Sănătate pentru comunitate” în

semestrial 2019

colaborare cu Cabinet medical “Dr. Stoian SRL”- Dr. Oana Ciucure.

Campanie de informare și educare privind igiena personală.

semestrial 2019

11.

Centrul de Suport pentru Situații de Urgență/Criză

Ziua Serviciilor Publice din Timișoara

octombrie 2019

12.

Centru de Zi pentru Asistență Integrată a Adicțiilor

Campanii de informare privind reducerea riscurilor asociate consumului de droguri în școli

mai 2019

Organizare de evenimente în comunitate

iunie 2019

- Organizarea de întâlniri tripartide: .furnizorii de servicii sociale, organizații de voluntariat, asociații ale persoanelor beneficiare etc.

Nr.

Crt.

Denumirea serviciului social

Organizarea de întâlniri tripartite

Perioada de derulare

1.

Compartimentul Prevenirea și Combaterea Violenței Domestice (din cadrul Serviciului Management de caz pentru Copil și Familie)

Mese rotunde cu furnizorii de servicii sociale, organizații de voluntariat, organizații non-guvernamentale.

semestrial

2.

Complexul de Servicii pentru Copii ”Sf. Nicolae”

Centrul de Zi Sfântul Nicolae

Centrul de Consiliere și Sprijin pentru Părinți și Copii

Centrul de zi pentru copiii străzii

Program cultural artistic (copii din Centrul de zi “Sf. Nicolae” și asociația de romi Gen.15)

15 mai 2019

3.

Centrul de Recuperare pentru Copii cu Dizabilități ”Podul Lung”

x

x

4.

Complexul de Servicii pentru Persoane Adulte cu Dizabilități

Servicii la Domiciliu Destinate Persoanelor Adulte cu Dizabilități prin Asistent Personal

Servicii Specializate la Domiciliu destinate Persoanelor Adulte cu Dizabilități

Management de Caz Persoane Adulte cu Dizabilități

Masă rotundă/ schimb de experiență/ identificare de parteneri cu instituții, ONG-urile care oferă servicii persoanelor cu dizabilități.

trimestrul

II 2019

5.

Centrul de Asistență și Recuperare pentru Persoane aflate în Dificultate

x

x

6.

Complexul de Servicii pentru Persoane Vârstnice ”Sf. Arh. Mihail și Gavriil”

Centrul de Zi pentru Bătrâni Compartimentul de Îngrijire la Domiciliu

Masă rotundă/ schimb de experiență/ identificare de parteneri cu instituții, ONG-urile care oferă servicii persoanelor vârstnice.

trimestrul

II 2019

7.

Centrul de Zi de Socializare și Petrecere a Timpului Liber (din cadrul

Centrul de Socializare și Petrecere a Timpului Liber -Clubul pensionarilor)

x

x

8.

Căminul pentru Persoane Vârstnice ”Inocențiu M. Klein”

x

x

9.

Complexul de Servicii ”Sf. Francisc” Centru pentru Persoane fără Adăpost Cantina Socială

Întâlnirea comandamentului de iarna (stabilire sarcini pentru deschiderea Adăpostului de urgență pe timp de iarnă - în vederea prevenirii deceselor prin hipotermie).

anual

10.

Servicii de Asistență Comunitară (Centrul de Incluziune Socială și Relația cu Minoritățile)

x

x

11.

Centrul de Suport pentru Situații de Urgență/Criză

x

x

12.

Centru de Zi pentru Asistență Integrată a Adicțiilor

Întâlniri cu reprezentanți ai Centrului de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Timiș

ianuarie

2019

Întâlniri cu reprezentați ai organizațiilor de voluntariat și ale fundațiilor care acordă servicii similare

februarie -martie 2019

- Activități de informare și consiliere realizate prin serviciul de asistență comunitară, cum ar fi: conș tientizare și sensibilizare a publicului privind riscul de excluziune socială, recrutarea drepturilor sociale și promovarea măsurilor de asistență socială, mediere socială etc.

Nr.

Crt

Denumirea serviciului social

Activități de informare și consiliere realizate prin serv. de asistență comunitară

Perioada de derulare

1.

Compartiment Prevenirea și Combaterea Violenței Domestice (din cadrul Serviciului Management de caz pentru Copil și Familie)

Deplasări la organizații non-guvernamentale pentru informarea personalului de specialitate și beneficiarilor despre modalitatea de a beneficia de serviciile de informare și consiliere de specialitate furnizate de către centru precum și clarificări în ceea ce privesc modificările legislative.

semestrial

2.

Complexul de Servicii pentru Copii ”Sf. Nicolae

Centrul de Zi Sfântul Nicolae

Centrul de Consiliere și Sprijin pentru Părinți și Copii Centrul de zi pentru copiii străzii

x

x

3.

Centrul de Recuperare pentru Copii cu Dizabilități ”Podul Lung”

Școala părinților

trimestrial

4.

Complexul de Servicii pentru Persoane Adulte cu Dizabilități

Servicii la Domiciliu Destinate Persoanelor Adulte cu Dizabilități prin Asistent Personal

Servicii Specializate la Domiciliu destinate Persoanelor Adulte cu Dizabilități Management de Caz Persoane Adulte cu Dizabilități

x

x

5.

Centrul de Asistență și Recuperare pentru Persoane aflate în Dificultate

Alături de campaniile derulate de DASMT

x

6.

Complexul de Servicii pentru Persoane Vârstnice ”Sf. Arh. Mihail și Gavriil” Centrul de Zi pentru Bătrâni

Compartimentul de Îngrijire la Domiciliu

Continuare Focus grup de evaluare continuă a nevoilor persoanelor vârstnice din Municipiul Timișoara

anual

7.

Centrul de Zi de Socializare și Petrecere a Timpului Liber (din cadrul Centrului de Socializare și Petrecere a Timpului Liber -Clubul pensionarilor)

x

x

8.

Căminul pentru Persoane Vârstnice ”Inocențiu M. Klein”

x

x

9.

Complexul de Servicii ”Sf. Francisc”

Centru pentru Persoane fără Adăpost Cantina Socială

x

x

10.

Servicii de Asistență Comunitară (Centrul de Incluziune Socială și Relația cu Minoritățile)

Egalitate incluzivă - Campanie de informare și sensibilizare pe tema egalității de gen și integrării femeilor și a altor grupuri vulnerabile pe piața muncii.

trimestrial

2019

11.

Centrul de Suport pentru Situații de Urgență/Criză

x

x

12.

Centru de Zi pentru Asistență Integrată a Adicțiilor

Informare și consiliere privind drepturile sociale și promovarea măsurilor de asistență socială

septembrie

2019

- Mesaje de interes public transmise prin presă

Nr.

Crt

Denumirea serviciului social

Mesaje de interes public

Perioada de derulare

1.

Compartiment Prevenirea și Combaterea Violenței Domestice (din cadrul Serviciului Management de caz pentru Copil și Familie)

Campania ”Oprește Violența din viața ta!”

trimestrial

Transmiterea rezultatelor acțiunilor desfășurate în cadrul campaniilor de informare și sensibilizare a comunității.

trimestrial

Mesaj creat și transmis prin intermediul mass-mediei cu ocazia zilei internaționale pentru eliminarea violenței împotriva femeilor.

25 noiembrie 2019

2.

Complexul de Servicii pentru Copii ”Sf. Nicolae”

Centrul de Zi Sfântul Nicolae

Centrul de Consiliere și Sprijin pentru Părinți și Copii

Centrul de zi pentru copiii străzii

Toate acțiunile și activitățile derulate de centrele din componența Complexului de Servicii pentru Copii “Sf. Nicolae” vor fi mediatizate de către putătorul de cuvânt

cu programarea de către purtătorul de cuvânt și aprobarea directorului general adjunct

3.

Centrul de Recuperare pentru Copii cu Dizabilități ”Podul Lung”

x

x

4.

Complexul de Servicii pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Servicii la Domiciliu Destinate Persoanelor Adulte cu Dizabilități prin Asistent Personal

Servicii Specializate la Domiciliu destinate Persoanelor Adulte cu Dizabilități

Management de Caz Persoane Adulte cu Dizabilități

articole în presă

articole în Revista Direcției

articole în media, internet, facebook

anual cu programarea de către purtătorul de cuvânt și aprobarea directorului general adjunct

5.

Centrul de Asistență și Recuperare pentru Persoane aflate în Dificultate

Organizarea Zilei internaționale a bolii Alzheimer

20 septembrie 2019

6.

Complexul de Servicii pentru Persoane Vârstnice ”Sf. Arh. Mihail și Gavriil”

Centrul de Zi pentru Bătrâni Compartimentul de Îngrijire la Domiciliu

articole în presă

articole în Revista Direcției

articole în media, internet, facebook

anual cu programarea de către purtătorul de cuvânt și aprobarea director general adjunct

7.

Centrul de Zi de Socializare și Petrecere a Timpului Liber (din cadrul Centrul de Socializare și Petrecere a Timpului Liber -Clubul pensionarilor)

x

x

8.

Căminul pentru Persoane Vârstnice ”Inocențiu M. Klein”

x

x

9.

Complexul de Servicii ”Sf. Francisc”

Centru pentru Persoane fără Adăpost Cantina Socială

x

x

10.

Servicii de Asistență Comunitară (Centrul de Incluziune Socială și Relația cu Minoritățile)

Comunicatele de presă vor fi transmise către purtătorul de cuvânt al instituției.

trimestrial cu programarea purtătorului de cuvânt și aprobarea directorului general adjunct

11.

Centrul de Suport pentru Situații de Urgență/Criză

x

x

12.

Centrul de Zi pentru Asistență Integrată a Adicțiilor

Comunicate despre consecințele consumului de droguri, alcool, tutun, etc.

Campanii de presă cu implicarea comunității prin atragerea de voluntari, sponsorizări și donații.

cu programarea de către purtătorul de cuvânt și aprobarea director general adjunct

CAPITOLUL III

PROGRAMUL DE FORMARE ȘI ÎNDRUMARE METODOLOGICĂ A PERSONALULUI CARE LUCREAZĂ ÎN DOMENIUL SERVICIILOR SOCIALE

1. Propuneri de activități de formare profesională continuă în vederea creșterii performanței personalului din structurile proprii/instruire etc.: a) Cursuri de perfecționare

Nr. crt.

Denumirea serviciului social

Cursuri de perfecționare

Personalul de specialitate/

Număr de persoane

Buget estimat

1.

Compartimentul Prevenirea și Combaterea Violenței Domestice (din cadrul Serviciului Management de caz pentru Copil și Familie)

Modalități de gestionare a situațiilor de risc în violență domestică.

Intervenție și evaluare în situație de criză și traumă. Managementul situațiilor de criză în relațiile adult-copil.

asistent social, psiholog

3

40000

lei

2.

Complexul de Servicii pentru Copii ”Sf. Nicolae”

Centrul de Zi Sfântul Nicolae Centrul de Consiliere și Sprijin pentru Părinți și Copii

Centrul de zi pentru copiii străzii

Gestionarea riscurilor management instituțional.

șef centru

1

3850

lei

Asistență socială în relația cu beneficiarii: optimizarea comunicării cu beneficiarii.

asistenți sociali, referent

4

15400

lei

Consiliere psihologică și/sau intervenție sistemic familial.

psihologi

2

7700

lei

Tehnici, metode de lucru cu copiii: privind problematica copiilor, abuzul, neglijarea și exploatarea copilului -workshopu-uri practice.

educatori asistent medical

7

26950

lei

Total buget estimat Complex de Servicii pentru Copii ”Sf. N

icolae”:                                 53900 lei

3.

Centrul de Recuperare pentru Copii cu Dizabilități ”Podul Lung”

Determinarea intereselor supreme ale copilului. Realizarea educației specializate a copilului. Susținerea integrării copilului în viața socială. Managementul serviciilor sociale.

educator, instructori ergoterapie, kinetoterapeuți, asistent medical, educatori, instructor ergoterapie, psihopedagog, psiholog, inspector de specialitate

17

10500

lei

4.

Complexului de Servicii pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Servicii la Domiciliu Destinate

Persoanelor Adulte cu Dizabilități prin Asistent Personal

Servicii Specializate la Domiciliu destinate Persoanelor Adulte cu

Dezvoltarea abilităților de comunicare, relaționare și gestionare a conflictelor și situațiilor de criză.

referent

inspector de specialitate asistenți sociali

18

9000

lei

Management și supervizare în serviciile sociale.

șef centru inspector de specialitate asistenți sociali

17

8500

lei

Consiliere psihologică și terapie pentru persoanele cu

psihologi

2

1000

Dizabilități

Management de Caz Persoane Adulte cu Dizabilități

dizabilitati.

lei

Kinetoprofilaxia persoanelor cu dizabilități

kinetoterapeut

1

500 lei

Igiena și sănătate public.

asistent medical

1

500 lei

Total buget estimat Complex de Servicii pentru Persoane Adulte cu Dizabilități                   19500 lei

5.

Centrul de Asistență și Recuperare pentru Persoane aflate în Dificultate

Managementul serviciilor sociale și de asistență socială.

șef centru, asistent social psiholog, medic, infirmieră, ergoterapeut, kinetoterapeut, referent, educator, logoped, administrator

13

45500 lei

Asistența socială a persoanelor cu dizabilități.

Drepturile beneficiarilor de servicii sociale și etică aplicată în servicii sociale.

Comunicare eficientă.

6.

Complexul de Servicii pentru Persoane Vârstnice ”Sf. Arh. Mihail și Gavriil

Centrul de Zi pentru Bătrâni Compartimentul de Îngrijire la Domiciliu

Dezvoltarea abilităților de comunicare, relaționare și gestionare a conflictelor și situațiilor de criză

referent teleasistență, referent centru de zi, inspector de specialitate, asistenți sociali, educator

10

35500

lei

Management și supervizare în serviciile sociale

șef centru, inspector de specialitate, asistenți sociali

4

14200

lei

Consiliere psihologică și terapie pentru persoanele vârstnice

psihologi

2

7100

lei

Kinetoprofilaxia persoanelor vârstnice

kinetoterapeut

1

1500

lei

Total buget estimat Complex de Servicii pentru Persoane Vârstnice ”Sf. Arh. Mihail și Gavriil     58300 lei

7.

Centrul de Zi de Socializare și Petrecere a Timpului Liber (din cadrul Centrul de Socializare și Petrecere a Timpului Liber -Clubul pensionarilor)

Asistența socială a persoanelor vârstnice .

educator, kinetoterapeut, asistent medical, inspector de specialitate, psiholog, asistent social.

6

24000 lei

Metode și tehnici de intervenție în serviciile sociale adresate persoanelor vârstnice.

8.

Căminul pentru Persoane Vârstnice ”Inocențiu M. Klein”

Tehnici de abordare a îngrijirii persoanelor imobilizate la pat (HILFE)

Infirmiere, îngrijitori

10

3250

lei

Cursuri de educație medicală continuă (OAMMR)

asistente medicale, kinetoterapeuți

6

800 lei

Total buget estimat Cămin pentru Persoane Vârstnice ”Inocențiu M. Klein”                      4050 lei

9.

Complexul de Servicii ”Sf.

Francisc”

Centru pentru Persoane fără Adăpost

Managementul timpului și stresului.

Managementul conflictelor. Comunicarea cu grupurile vulnerabile.

asistenți sociali, psiholog, educatori, medic, asistenți medicali.

22

88000

lei

Lucrul în echipa multidisciplinară. Integrarea persoanelor fără adăpost .

Tehnici de abordare și relaționare cu persoanele fără adăpost.

Comunicarea cu grupurile vulnerabile Lucrul în echipa multidisciplinară Igienă și controlul infecțiilor

referent, îngrijitor curățenie, șofer

3

3000

lei

Motivare și cultura organizațională în serviciile publice Managementul serviciilor sociale

Managementul timpului și stresului

Managementul conflictelor

Management competitiv și creșterea performanței în serviciile sociale

Supervizare în asistența socială

Lucrul în echipa multidisciplinară

Integrarea persoanelor fără adăpost

șef centru

1

4000

lei

Cantina Socială

Motivare și cultura organizațională în serviciile publice Managementul serviciilor sociale

Managementul timpului și stresului

Managementul conflictelor

Comunicarea cu grupurile vulnerabile

Lucrul în echipa multidisciplinară

asistenți sociali

2

8000

Comunicarea cu grupurile vulnerabile Lucrul în echipa multidisciplinară Igiena și controlul infecțiilor

administrator, muncitor calificat bucătărie, muncitor necalificat, șofer

11

11000

lei

Total buget estimat Complex de Servicii ”Sf. Francisc”                                         11

4000 lei

10.

Servicii de Asistență Comunitară (Centrul de Incluziune Socială și Relația cu Minoritățile)

Controlul stresului și organizarea eficientă a timpului.

inspectori de specialitate

6

10000

lei

Curs pentru comunitatea romilor.

inspectori de specialitate, mediator școlar, sanitar, psiholog

9

10000

lei

Sistemul de control intern/ managerial în entitățile publice

inspectori de specialitate

6

10000

lei

Total buget estimat Servicii de Asistență Comunitară                                            30000 lei

11.

Centrul de Suport pentru Situații de Urgență/Criză

Managementul timpului și stresului.

Managementul conflictelor. Comunicarea cu grupurile vulnerabile.

asistent social, inspectori de specialitate, psiholog, educatori, asistent medical

14

56000

lei

Lucrul în echipa multidisciplinară. Integrarea persoanelor fără adăpost .

Tehnici de abordare și relaționare cu persoanele fără adăpost.

Comunicarea cu grupurile vulnerabile Lucrul în echipa multidisciplinară Igienă și controlul infecțiilor

infirmiera, șofer

2

2000

lei

Motivare și cultura organizațională în serviciile publice Managementul serviciilor sociale Managementul timpului și stresului

Managementul conflictelor

Management competitiv și creșterea performanței în serviciile sociale

Supervizare în asistența socială Lucrul în echipa multidisciplinară Integrarea persoanelor fără adăpost

șef centru

1

4000

lei

Total buget estimat Centrul de Suport pentru Situații de Ur

gență/Criză                          62000 lei

12.

Centrul de Zi pentru Asistență Integrată a Adicțiilor

Managementul serviciilor sociale.

șef centru

1

1200

lei

Curs de prim ajutor.

șef centru,asistenți sociali, psihologi, educatori

7

2100

lei

Asistență socială și management de caz.

asistenți sociali

2

2400

lei

Metode de educație nonformală și dezvoltarea deprinderilor de viață independent.

educatori

2

2400

lei

Consilierea vocațională și servicii de suport în asistența social.

psihologi

2

2400

lei

Total buget estimat Centru de Zi pentru Asistență Integrată a Adicțiilor

L0500 lei

TOT

rAL GENERAL                                                                              472250 LEI

b) Cursuri de calificare

Nr. crt.

Denumirea serviciului social

Cursuri de calificare

Personalul de specialitate

Număr de persoane

Buget estimat

1.

Compartiment Prevenirea și Combaterea Violenței Domestice (din cadrul Serviciului Management de caz pentru Copil și Familie)

Consiliere psiho-socială de specialitate în situații de criză.

asistent social, psihologi

3

10.800 lei

Consiliere parentală în domeniul violenței.

Prevenirea, evitarea și recunoașterea cazurilor de violență.

2.

Complexul de Servicii pentru Copii ”Sf. Nicolae” Centrul de Zi Sfântul Nicolae

Centrul de Consiliere și Sprijin pentru Părinți și Copii Centrul de zi pentru copiii străzii

x

x

x

x

3.

Centrul de Recuperare pentru Copii cu Dizabilități ”Podul Lung”

x

x

x

x

4.

Complexul de Servicii pentru Persoane Adulte cu Dizabilități

Servicii la Domiciliu Destinate Persoanelor Adulte cu Dizabilități prin Asistent Personal

Servicii Specializate la Domiciliu destinate Persoanelor Adulte cu Dizabilități

Management de Caz Persoane Adulte cu Dizabilități

Curs îngrijitor la domiciliu.

îngrijitor la domiciliu

10

5000

lei

5.

Centrul de Asistență și Recuperare pentru Persoane aflate în Dificultate

x

x

x

x

6.

Complexul de Servicii pentru Persoane Vârstnice ”Sf. Arh. Mihail și Gavriil

Centrul de Zi pentru Bătrâni Compartimentul de Îngrijire la Domiciliu

Curs îngrijitor bătrâni la domiciliu

îngrijitor      la

domiciliu

7

7000

lei

7.

Centrul de Zi de Socializare și Petrecere a Timpului Liber (din cadrul

Centrul de Socializare și Petrecere a Timpului Liber -Clubul pensionarilor)

x

x

x

x

8.

Căminul pentru Persoane Vârstnice ”Inocențiu M. Klein”

Cursuri de formare profesională cu diplomă Hilfe pe o durată de 6 luni

infirmiere

5

7500

lei

Cursuri de formare profesională cu diplomă Hilfe pe o durată de 3 luni

îngrijitori

5

9.

Complexul de Servicii ”Sf. Francisc”

Centru pentru Persoane fără Adăpost Cantina Socială

Prevenirea și stingerea incendiilor

referent

1

6000

lei

Curs de sănătate și securitate în muncă Specialist sănătate și securitate în muncă

administrator

1

10.

Servicii de Asistență Comunitară (Centrul de Incluziune Socială și Relația cu Minoritățile)

x

x

x

x

11.

Centrul de Suport pentru Situații de Urgență/Criză

Curs de sănătate și securitate în muncă Specialist sănătate și securitate în

inspector de specialitate

1

3000

lei

muncă

12.

Centru de Zi pentru Asistență Integrată a Adicțiilor

x

x

x

x

TOT

ALGENERAL

39300 LEI

c) Sesiuni de instruire pentru: personalul din centre conform cerințelor standardelor de calitate, asistenți personali, îngrijitori informali, voluntari:

Nr. crt.

Denumirea serviciului social

Sesiuni de instruire

Personalul de specialitate

Număr de persoane

Buget estimat

1.

Compartiment Prevenirea și Combaterea Violenței Domestice (din cadrul Serviciului Management de caz pentru Copil și Familie)

Programe de educație despre modalitățile în care se pot preveni, evita, recunoaște și raporta cazuri de violență. Instruire privind procedura de semnalare a incidențelor

voluntari

20

Instruire cu caracter intern, nu implică costuri

2.

Complexul de Servicii pentru Copii ”Sf. Nicolae” Centrul de Zi Sfântul Nicolae Centrul de Consiliere și Sprijin pentru Părinți și Copii Centrul de zi pentru copiii străzii

Instruirea va viza activitatea pe fiecare centru unde voluntarul își desfășoară activitatea, aceasta se face de către șeful centrului, psiholog sau asistent social.

voluntari

10

Instruire cu caracter intern, nu implică costuri

3.

Centrul de Recuperare pentru Copii cu Dizabilități ”Podul Lung”

Tehnici de comunicare eficienta - instruire realizată de către șeful centrului

Inspector specialitate, psiholog, logoped, kinetoterapeut, medic, asistent medical, educatori, instructori ergoterapie, psihopedagog, infirmier,

20

Instruire cu caracter intern, nu implică costuri

Accesul la educație pentru copilul cu dizabilități -instruire realizată de către psiholog/psihopedagog.

Recomandările fizioterapiei - instruire realizată de către medic specialist/asistent medical

4.

Complexul de Servicii pentru Persoane Adulte cu Dizabilități

Servicii la Domiciliu Destinate Persoanelor Adulte cu Dizabilități prin Asistent Personal

Servicii Specializate la Domiciliu destinate Persoanelor Adulte cu Dizabilități

Management de Caz Persoane

Tehnici de îngrijire și manipulare la domiciliu.

îngrijitor la domiciliu

10

Instruire cu caracter intern, nu implică costuri

Igienă personală și acordare prim ajutor.

îngrijitor la domiciliu asistent medical

11

5500 lei

Adulte cu Dizabilități

5.

Centrul de Asistență și Recuperare pentru Persoane aflate în Dificultate

Drepturile beneficiarilor.

Cunoașterea și combaterea formelor de abuz și neglijare.

Îngrijirea persoanelor dependente.

șef centru, asistent social, psiholog, medic, infirmieră, ergoterapeut, kinetoterapeut, referent, educator, logoped, administrator

13

Instruire cu caracter intern, nu implică costuri

6.

Complexul de Servicii pentru Persoane Vârstnice ”Sf. Arh. Mihail și Gavriil”

Centrul de Zi pentru Bătrâni Compartimentul de Îngrijire la Domiciliu

Tehnici de îngrijire și manipulare la domiciliu

Îngrijitor la domiciliu

16

Instruire cu caracter intern, nu implică costuri

Igienă personală și acordare prim ajutor pentru persoanele vârstnice

Îngrijitor la domiciliu, educator, asistent medical, referent centru

16

Instruire cu caracter intern, nu implică costuri

Gerontologie

medici

4

14200 lei

Instruire cu privire la activitățile de îngrijire acordate la domiciliu beneficiarilor

Îngrijitor la domiciliu

16

Instruire cu caracter intern, nu implică costuri

Instruire cu privire la activitățile de consiliere și informare realizate de personalul care asigură serviciile la domiciliul beneficiarilor

Îngrijitor la domiciliu

16

Instruire cu caracter intern, nu implică costuri

Instruire cu privire la activități de consiliere și informare pentru accesarea altor servicii publice, realizate de personalul care asigură serviciile la domiciliul beneficiarilor

Inspector de specialitate, asistent social, referent

8

Instruire cu caracter intern, nu implică costuri

Instruire cu privire la cunoașterea și respectarea drepturilor beneficiarilor îngrijiți la domiciliu

Inspector de specialitate, asistent social, îngrijitor la domiciliu, kinetoterapeut, psiholog, asistent medical, referent

27

Instruire cu caracter intern, nu implică costuri

Instruire cu privire la cunoașterea și aplicarea Codului de etică de către personalul compartimentului de Îngrijire la domiciliu

Inspector de specialitate, asistent social, îngrijitor la domiciliu, kinetoterapeut, psiholog, asistent medical, referent

27

Instruire cu caracter intern, nu implică costuri

Instruire cu privire la cunoașterea și combaterea formelor de abuz și neglijare de către personalul compartimentului de Îngrijire la domiciliu

Inspector de specialitate, asistent social, îngrijitor la domiciliu, kinetoterapeut, psiholog, asistent medical, referent

27

Instruire cu caracter intern, nu implică costuri

Instruire cu privire la cunoașterea și aplicarea procedurilor utilizate de către personalul compartimentului de Îngrijire la domiciliu

Inspector de specialitate, asistent social, îngrijitor la domiciliu, kinetoterapeut, psiholog, asistent medical, referent

27

Instruire cu caracter intern, nu implică costuri

Instruire cu privire la îngrijirea persoanelor dependente din centrul de zi

Referent, educator, asistent medical

3

Instruire cu caracter intern, nu implică costuri

Instruire cu privire la cunoașterea și respectarea drepturilor beneficiarilor din centrul de zi pentru bătrâni

Psiholog, kinetoterapeut, medic, referent, educator, asistent medical

6

Instruire cu caracter intern, nu implică costuri

Instruire cu privire la cunoașterea și aplicarea Codului de etică de către personalul Centrului de zi pentru bătrâni

Psiholog, kinetoterapeut, medic, referent, educator, asistent medical

6

Instruire cu caracter intern, nu implică costuri

Instruire cu privire la cunoașterea și combaterea formelor de abuz și neglijare de către personalul Centrului de zi pentru bătrâni

Psiholog, kinetoterapeut, medic, referent, educator, asistent medical

6

Instruire cu caracter intern, nu implică costuri

Instruire cu privire la cunoașterea și aplicarea procedurilor utilizate de către personalul Centrului de zi pentru bătrâni

Psiholog, kinetoterapeut, medic, referent, educator, asistent medical

6

Instruire cu caracter intern, nu implică costuri

7.

Centrul de Zi de Socializare și Petrecere a Timpului Liber (din cadrul Centrul de Socializare și

Petrecere a Timpului Liber -Clubul pensionarilor)

Drepturile beneficiarilor, codul de etică, proceduri operaționale ale CSPTL-CP, etc.

educator, kinetoterapeut, asistent medical, inspector de specialitate, psiholog, asistent social.

6

Instruire cu caracter intern, nu implică costuri

8.

Căminul pentru Persoane Vârstnice

”Inocențiu M. Klein”

Metode de abordare, comunicare și relaționare cu beneficiarii.

Restricționarea libertății de mișcare a beneficiarilor cu afecțiuni neuropsihice (la recomandarea medicului), comunicarea eficientă cu persoanele cu dizabilități, comunicarea cu aparținătorii, etc.

educatori, infirmieri, îngrijitori, asistent social

16

Instruire cu caracter intern de către psiholog, nu implică costuri

Măsuri de igienă și de prevenție a infecțiilor nozocomiale.

Instruirea personalului în caz de lipotimie și măsuri de prim-ajutor.

asistenți medicali, infirmieri, îngrijitori

14

Instruire cu caracter intern de către medicul, nu implică costuri

9.

Complexul de Servicii ”Sf.

Francisc”

Centru pentru Persoane fără Adăpost Cantina Socială

Instruire cu privire la tehnicile de lucru și instrumentele utilizate.

Cunoașterea procedurilor utilizate și a regulamentului propriu de organizare și funcționare.

Cunoașterea și combaterea formelor de abuz și neglijare.

personalul din centru

26

Instruire cu caracter intern, nu implică costuri

personalul de la cantina socială

13

Instruire cu caracter intern, nu implică costuri

10.

Servicii de Asistență Comunitară (Centrul de Incluziune Socială și Relația cu Minoritățile)

Instruire cu privire la respectarea Cartei drepturilor și obligațiilor beneficiarul, privind ROF-ul.

Sesiuni de instruire cu privire la respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale beneficiarului.

Sesiuni de instruire cu privire la respectarea confidențialității.

personalul din centru conform cerințelor standardelor de calitate

9

Instruire cu caracter intern, nu implică costuri

11.

Centrul de Suport pentru Situații de Urgență/Criză

Instruire cu privire la tehnicile de lucru și instrumentele utilizate.

Cunoașterea procedurilor utilizate și a regulamentului propriu de organizare și funcționare.

Cunoașterea și combaterea formelor de abuz și neglijare.

personalul din centru conform cerințelor standardelor de calitate

17

Instruire cu caracter intern, nu implică costuri

12.

Centru de Zi pentru Asistență Integrată a Adicțiilor

Sesiuni de instruire, conform cerințelor standardelor de calitate.

Personalul din centru

7

4400 lei

Îngrijitori informali

20

voluntari

5

TOT

fAL GENERAL                                                                               24100 LEI

d) Organizarea de întâlniri de tip peer review, inclusiv prin structurile asociative ale municipiilor, orașelor, comunelor, prin asociații profesionale, prin asociații de dezvoltare intercomunitară etc.

Nr. crt.

Denumirea serviciului social

Teme de interes

Personalul de specialitate

Număr de persoane

Buget estimat

1.

Compartiment Prevenirea și Combaterea Violenței Domestice (din cadrul Serviciului Management de caz pentru Copil și Familie)

Programe de educație despre modalitățile în care se pot preveni, evita, recunoaște și raporta cazuri de

Specialiștii în domeniu

40

fără cheltuială, susținute

violență.

intern

2.

Complexul de Servicii pentru Copii ”Sf. Nicolae” Centrul de Zi Sfântul Nicolae

Centrul de Consiliere și Sprijin pentru Părinți și Copii Centrul de zi pentru copiii străzii

x

x

x

x

3.

Centrul de Recuperare pentru Copii cu Dizabilități ”Podul Lung”

x

x

x

x

4.

Complexul de Servicii pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Servicii la Domiciliu Destinate Persoanelor Adulte cu Dizabilități prin Asistent Personal

Servicii Specializate la Domiciliu destinate Persoanelor Adulte cu Dizabilități

Management de Caz Persoane Adulte cu Dizabilități

x

x

x

x

5.

Centrul de Asistență și Recuperare pentru Persoane aflate în Dificultate

x

x

x

x

6.

Complexul de Servicii pentru Persoane Vârstnice ”Sf. Arh. Mihail și Gavriil”

Centrul de Zi pentru Bătrâni Compartimentul de Îngrijire la Domiciliu

x

x

x

x

7.

Centrul de Zi de Socializare și Petrecere a Timpului Liber (din cadrul

Centrul de Socializare și Petrecere a Timpului Liber -Clubul pensionarilor)

x

x

x

x

8.

Căminul pentru Persoane Vârstnice ”Inocențiu M. Klein”

x

x

x

x

9.

Complexul de Servicii ”Sf. Francisc”

Centru pentru Persoane fără Adăpost Cantina Socială

x

x

x

x

10.

Servicii de Asistență Comunitară (Centrul de Incluziune Socială și Relația cu Minoritățile)

x

x

x

x

11.

Centrul de Suport pentru Situații de Urgență/Criză

x

x

x

x

12.

Centru de Zi pentru Asistență Integrată a Adicțiilor

Promovare a drepturilor beneficiarilor și a unei imagini pozitive a acestora in comunitate.

Personalul centrului

50

5000 lei

Prevenire a situațiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile de persoane beneficiare.

Personalul centrului

50

TOT

rAL GENERAL                                                                               5000 LEI

e) Participarea la sesiunile de formare organizate prin programe de interes național

Nr. crt.

Denumirea serviciului social

Teme de interes

Personalul de specialitate

Număr de persoane

Buget estimat

1.

Compartiment Prevenirea și Combaterea Violenței Domestice (din cadrul Serviciului Management de caz pentru Copil și Familie)

Personalul de specialitate în funcție de tipul de sesiune organizată

2

2.

Complexul de Servicii pentru Copii ”Sf. Nicolae” Centrul de Zi Sfântul Nicolae

Centrul de Consiliere și Sprijin pentru Părinți și Copii Centrul de zi pentru copiii străzii

x

x

x

x

3.

Centrul de Recuperare pentru Copii cu Dizabilități ”Podul Lung”

x

x

x

x

4.

Complexul de Servicii pentru Persoane Adulte cu Dizabilități

Servicii la Domiciliu Destinate Persoanelor Adulte cu Dizabilități prin Asistent Personal

Servicii Specializate la Domiciliu destinate Persoanelor Adulte cu Dizabilități Management de Caz Persoane Adulte cu Dizabilități

x

x

x

x

5.

Centrul de Asistență și Recuperare pentru Persoane aflate în Dificultate

x

x

x

x

6.

Complexului de Servicii pentru Persoane Vârstnice ”Sf. Arh.Mihail și Gavriil„ Centrul de Zi pentru Bătrâni

Compartimentul de Îngrijire la Domiciliu

x

x

x

x

7.

Centrul de Zi de Socializare și Petrecere a Timpului Liber (din cadrul Centrul de

Socializare și Petrecere a Timpului Liber -Clubul pensionarilor)

x

x

x

x

8.

Căminul pentru Persoane Vârstnice ”Inocențiu M. Klein”

x

x

x

x

9.

Complexul de Servicii ”Sf. Francisc”

Centru pentru Persoane fără Adăpost Cantina Socială

x

x

x

x

10.

Servicii de Asistență Comunitară (Centrul de Incluziune Socială și Relația cu Minoritățile)

x

x

x

x

11.

Centrul de Suport pentru Situații de Urgență/Criză

x

x

x

x

12.

Centru de Zi pentru Asistență Integrată a Adicțiilor

Personalul de specialitate în funcție de tipul de sesiune organizată

7

14000

lei

TOT

AL GENERAL

14000 LEI

f. Altele - nu este cazul

2. Încheierea de contracte de supervizare profesională/revizuirea fișelor de post în vederea asigurării coordonării profesionale sau încheierea de contracte de supervizare în servicii sociale:

a. Pentru asistenții sociali

b. Pentru psihologi

Nr.

crt.

Denumirea serviciului social

Contracte de supervizare profesională/revizuirea fișelor de post în vederea asigurării coordonării profesionale sau încheierea de contracte de supervizare în servicii sociale

Buget estimat

Asistent social

Psiholog

1.

Compartiment Prevenirea și Combaterea Violenței Domestice (din cadrul Serviciului Management de caz pentru Copil și Familie)

1 program de 20 sesiuni individuale și de grup pentru 1 asistent social

1 program de 20 sesiuni individuale și de grup pentru 2 psihologi

2400 lei

2.

Complexul de Servicii pentru Copii ”Sf. Nicolae” Centrul de Zi Sfântul Nicolae

Centrul de Consiliere și Sprijin pentru Părinți și Copii Centrul de zi pentru copiii străzii

Supervizare din partea coordonatorului centrului, conform standardelor de calitate pentru 3 asistenți sociali și 1 referent

Supervizare din partea coordonatorului centrului pentru 2 psihologi

Instruire cu caracter intern, nu implică costuri

3.

Centrul de Recuperare pentru Copii cu Dizabilități ”Podul Lung”

x

x

x

4.

Complexul de Servicii pentru Persoane Adulte cu Dizabilități

Servicii la Domiciliu Destinate Persoanelor Adulte cu Dizabilități prin Asistent Personal

Servicii Specializate la Domiciliu destinate Persoanelor Adulte cu Dizabilități

Management de Caz Persoane Adulte cu Dizabilități

x

x

x

5.

Centrul de Asistență și Recuperare pentru Persoane aflate în Dificultate

x

x

x

6.

Complexul de Servicii pentru Persoane Vârstnice ”Sf. Arh. Mihail și Gavriil”

Centrul de Zi pentru Bătrâni

Compartimentul de Îngrijire la Domiciliu

x

x

x

7.

Centrul de Zi de Socializare și Petrecere a Timpului Liber (din cadrul Centrul de Socializare și Petrecere a Timpului Liber -Clubul pensionarilor)

x

x

x

8.

Căminul pentru Persoane Vârstnice ”Inocențiu M. Klein”

x

x

x

9.

Complexul de Servicii ”Sf. Francisc” Centru pentru Persoane fără Adăpost Cantina Socială

x

x

x

10.

Servicii de Asistență Comunitară (Centrul de Incluziune Socială și Relația cu Minoritățile)

x

x

x

11.

Centrul de Suport pentru Situații de Urgență/Criză

x

x

x

12.

Centru de Zi pentru Asistență Integrată a Adicțiilor

2 Asistenți sociali

2 Psihologi

14000 lei

TOTAL GENERAL

16400 LEI

Director General Adjunct,

Jr. Rodica Surducan


Șef Serviciu Strategii-Programe Codruța Darida

Întocmit,

Roxana Boncea

Mihaela Buzilă-Petrescu

Anca Elena Găină