Hotărârea nr. 682/2018

682/12.12.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Lotizare pentru case insiruite", str. Cometa nr. 10, Timişoara
Hotararea Consiliului Local 682/12.12.2018
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Lotizare pentru case insiruite", str. Cometa nr. 10, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara


Având în vedere Expunerea de motive nr. UR2018-018667/03.11.2018 privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. UR2018-018667/03.12.2018 - al Directiei de Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 03.12.2018 - Anexă la Raportul de specialitate nr. UR2018-018667/03.12.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu , Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. 1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 183/08.05.2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului";
Având în vedere Avizul de Oportunitate nr. 32/21.09.2017, Avizul favorabil al Arhitectului Şef nr. 34/25.09.2018;
Având în vedere Decizia de incadrare a Agentiei pentru Protectia Mediului nr. 51 din 21.06.2018;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal ,,Lotizare pentru case insiruite", str. Cometa nr. 10, Timişoara, beneficiar SC MAGNETIC EYE SA, întocmit conform proiectului nr. 142/2017, realizat de SC ARTKRAFT SRL, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire (conform Avizului Arhitectului Şef):
Pentru parcelele 2, 3 si 4:
- Regim de construire P+2E, POT max=40%, CUT max=1.15, Hmax coamă=12.00 m;
Pentru parcelele 1 si 5:
- Regim de construire P+2E, POT max=30%, CUT max=1.15, Hmax coamă=12.00 m;
Spatii verzi amenajate minim 5% din suprafata totala a parcelei, si minim 25% /parcela - conform Deciziei etapei de incadrare nr. 51/21.06.2018 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş;
Retrageri fata de aliniamentul stradal (Cometa): 3.70 m. Pe parcela de colt cu strada Zimnicea se impune o retragere de 4.19 m (pentru a respecta aliniamentul constructiilor existente pe aceasta strada);
Retragerea fata de limita stanga a parcelei nr. 1 de pe strada Cometa se propune la 4.19 m, dar nu mai putin de din inaltimea constructiilor - conform Plansei Reglementari Urbanistice nr. 03-A;
Retragerea fata de limita posterioara: minim 6.00 m - conform Plansei Reglementari Urbanistice nr. 03-A;
Accesul auto şi pietonal la parcela beneficiarului se vor realiza din strada Cometa, în conformitate cu avizul Comisiei de Circulatie nr. DT2018-001863/14.02.2018; necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 şi Anexa 5 din R.G.U..
În cazul în care parcelele sunt parţial grevate de o servitute de utilitate publică, POT şi CUT se vor calcula la suprafaţa efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizaţia de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public.

Art. 3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal ,,Lotizare pentru case insiruite", str. Cometa nr. 10, Timişoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.
Terenul reglementat în suprafaţă totală de 947 mp, este înscris în CF nr. 427396 nr. cad. 427396 (CF vechi nr. 3375 nr. top. 4225), teren intravilan situat în str. Cometa nr. 10, Timişoara, este proprietatea SC MAGNETIC EYE SA.

Art. 4: Autorizaţiile de construire se vor emite doar după realizarea în prealabil a operaţiunilor reglementate prin documentaţia de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform Proiectului nr. 142/2017, planşa nr. 05A - ,,Proprietatea asupra terenurilor" şi asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei în conformitate cu Planul de acţiune asumat.

Art. 5: După aprobare prin hotărârea consiliului local a documentaţiei PUZ şi RLU aferent, hotărârea însoţită de documentaţie va fi transmisă către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară, în vederea notării în Cartea Funciară a faptului că imobilul face obiectul respectivelor reglementări urbanistice, în conformitate cu art. 29, alin. 2^1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 6: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal ,,Lotizare pentru case insiruite", str. Cometa nr. 10, Timişoara şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 7: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 8: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri Terenuri Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri Terenuri Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Beneficiarului SC MAGNETIC EYE SA;
- Proiectantului SC ARTKRAFT SRL
- O.C.P.I. Timiş;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
GABRIELA POPOVICI
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

MEMORIU TEHNIC PLAN URBANISTIC ZONAL

 • 1. INTRODUCERE

  • 1.1 Date de recunoaștere a documentației

   Denumire proiect:

   Beneficiar:

   Proiectant:

   Amplasament:

   Nr. proiect:

   Faza:

   Data elaborarii:


P.U.Z. - LOTIZĂRI PENTRU CASE INSIRUITE SC MAGNETIC EYE SRL Timisoara, str. Zimnicea, nr. 26 S.C. ARTKRAFT S.R.L. , Timisoara, Str. Ion Barac, nr.16, tel: 0726 410151

Timisoara, str. Cometa, nr. 10, CF 427396 142/2017 Plan Urbanistic Zonal Martie 2017

 • 1.2. Obiectul lucrarii

Prezenta documentatie la nivel de P.U.Z. isi propune sa constituie suportul juridic, institutional si tehnic pentru lotizarea unui teren situat in intravilanul mun. Timisoara, pe str. Cometa, nr. 10. Terenul de 947 mp este in prezent proprietatea SC MAGNETIC EYE SRL..

Proprietarul intentioneaza lotizarea terenului in 5 parcele, cu suprafete cuprinse intre 168,69 mp si 217,49 mp in vederea construirii unor case insiruite cu regim maxim de inaltime P+2E.

In vederea inceperii demersurilor in acest sens, s-a obtinut Certificatul de Urbanism nr. 5204/15.12.2016 emis de Primaria Mun. Timisoara, prin care se impune intocmirea si aprobarea unui Plan Urbanistic Zonal.

Prin prezentul plan urbanistic zonal se stabilesc conditiile pentru:

 • -  Utilizarea functionala a terenului in raport cu vecinatatile si cu reglementarile actuale;

 • -  Modul de ocupare al terenului si conditiile de realizare a constructiilor;

 • -  Realizarea lucrarilor rutiere si tehnico-edilitare necesare crearii unei infrastructuri adecvate;

 • -  Autorizarea lucrarilor descrise mai sus.

Prevederi ale programului de dezvoltare a orașului pentru zona studiata

Plan Urbanistic General al Municipiului Timisoara:

 • - Conform P.U.G. aprobat prin HCL157/2002 prelungit prin HCL 105/2012

Timișoara, terenul are ca destinatie functiunea de locuinte cu maxim 2 familii si funcțiuni complementare, cu regim de inaltime P - P+2E si face parte din unitatea teritoriala UTR 33.

 • - Masterplanul Timișoarei prevede in cadrul POLITICII 6 - marirea fondului de locuinte si cresterea calitatii locuirii.

 • 1.3. Surse documentare

Pentru elaborarea acestui PUZ s-au studiat urmatoarele documentatii:

 • •  Planul Urbanistic General al Municipiului Tiimisoara aprobat prin HCL nr. 157/2002 si prelungit prin HCL nr. 107/2014 - parcela studiata fiind amplasata in UTR 33

 • •  Ridicare topografica pentru zona studiata.

 • •  Studiul geotehnic

La elaborarea documentatiei s-a tinut cont de prevederile urmatoarelor documente:

 • Ghidul privind metodologia de elaborare si continutul cadru al P.U.Z. Aprobat prin Ordinul nr. 176/N/16.08.2000 al Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului.

 • Legea nr. 350/2001 privind Amenajarea Teritoriului si Urbanismul, cu toate completarile si modificarile ulterioare.

 • H.G.525/1996 pentru aprobarea regulamentului General de Urbanism si alte documente sau norme cu caracter de reglementare.

 • OMS 119/2014

 • 2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII

 • 2.1. Evoluția zonei

Terenul este amplasat intr-un cartier mai vechi de locuinte individuale.

Pe parcela studiata a existat o casa veche, care a fost demolata si in prezent terenul este liber de constructii si de sarcini. Terenul este inscris in CF 427396 Timisoara, Top: 4225.

Destinatia actuala conform PUG este de zona de locuinte cu maxim 2 familii si functiuni complementare.

 • 2.2 Incadrarea in localitate

Parcela studiata este amplasata in intravilanul mun. Timisoara, UTR 33 conform PUG, in partea de vest a orasului, langa Uzina de Apa.

Terenul este delimitat astfel:

 • - la Nord cu str. Zimnicea. Cea mai apropiata locuinta este la 19,93 m.

 • - la Est cu str. Cometa si parcele neconstruibile cu spatiu verde.

 • - La Sud cu Locuinta individuala - casa parter, aflata la o distanta de 0,30 m fata de limita de proprietate

 • - La Vest cu incinta societatii Magnetic Eye SRL, regim de inaltime P+1E, care au ca si activitate Proiectare de instalatii si Lucrari de instalatii electrice. Corpul de cladire cel mai apropiat este pe limita de proprietate, iar următorul ca si distanta este amplasat la 1,90 m fata de limita, respectiv la 7,90 m fata de zona construibila propusa prin acest PUZ.

 • 2.3 Elemente ale cadrului natural

Amplasamentul studiat in cadrul P.U.Z. nu dispune de elemente valoroase ale cadrului natural. Nu există vegetatie (copaci, pomi) ce necesită a fi păstrate sau protejate.

Terenul este plan (cu diferente de nivel nesemnificative), avand stabilitatea generala asigurata.

Date generale

Amplasamentul face parte din punct de vedere geomorfologic din Campia Banatului. Zona mentionata se incadreaza in complexul aluvionar a carui geomorfologie se datoreaza influentei apelor curgatoare care au dus la transportarea si depunerea de particole fine provenite din dezagregarea rocilor de baza.

Geologic, zona se caracterizeaza prin existenta in partea superioara a formatiunilor cuaternare reprezentate printr-un complex alcatuit din argile, prafuri, nisipuri si pietrisuri cu extindere la peste 100m adancime. Fundamentul cristalin-granitic se afla la 1400-1700 m adancime si este strabatut de o retea densa de microfalii.

Din punct de vedere al seismicității conform codului de proiectare seismica P100-1/2013 conditiile locale de teren studiat in localitatea Timisoara sunt caracterizate prin urmatorii parametrii: ag = 0,20 g Tc = 0,7 sec.\

Adancimea maxima de inghet este stabilita conform STAS 6054-77 de 0,70m.

Din punct de vedere climatic zona se caracterizeaza prin: temperatura aerului:

 • - media lunara maxima: + 21-22 oC in iulie, august

 • - media lunara minima: - 1-2 oC in ianuarie

 • - maxima absoluta: + 40 oC in 16.08.1952

 • - minima absoluta: - 29,2 oC in 13.02.1935

precipitatii:

 • - media lunara maxima: 70-80mm

 • - media anuala: 600-700mm

 • - cantitatea maxima in 24h: 100 mm in 01.06.1915

vantul: directii predominante: Nord-Sud 16% si Est-Vest 13%

Terenul este in momentul de fata liber de construcții si salubru din toate punctele de vedere, pe el existant o casa care a fost demolata anul trecut de catre beneficiarul prezentului PUZ.

 • 2.4 Circulatia

Parcela studiata este o parcela de colt, cu latura scurta spre str. Zimnicea si cu latura lunga spre str. Cometa. In nomenclatorul stradal, parcela este inregistrata pe str. Cometa, nr. 10.

Ambele strazi sunt cu doua benzi de circulatie si dublu sens.

Prin acest proiect se propune ca accesul auto si pietonal la noile lotizari sa se realizeze din str. Cometa.

 • 2.5 Ocuparea terenurilor

Dupa cum am menționat si in capitolul “Elemente ale cadrului natural”, terenul studiat este in momentul de fata liber de constructii.

 • 2.6 Echipare edilitara

Conform Avizului Unic obtinut, langa parcela sunt toate utilitatile: apa, canalizare, gaz, curent electric si cablu de telefonie.

 • 2.7 Probleme de mediu

Zona din care face parte amplasamentul studiat este lipsita de factori majori de poluare. Nu exista pericolul degajarii de noxe sau elemente care sa puna problema protectiei mediului.

Prin interventiile propuse prin acest P.U.Z. - privind ocuparea terenului studiat cu functiuni de locuire si functiuni complementare locuirii (cai de acces si comunicatii, retele tehnico-edilitare -alimentare cu apa, canalizare, alimentare cu gaz, alimentare cu energie electrica, retele de telefonie) - zona se va transforma din mediu natural (partial) in mediu antropic, cu toate caracterisicile aferente.

 • 2.8. Opțiuni ale populației

Propunerea facută se înscrie în dezvoltarea urbanistică a întregii zone - spre zona rezidentiala cu functiuni complementare. Potrivit legii propunerea de urbanizare va fi supusa consultarii populatiei in cadrul procedurilor de informare a populației ce vor fi organizate de Primaria Mun. Timisoatra, Directia Urbanism si prin anunturi publicate in presa locala.

 • 3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA

  • 3.1 Concluzii ale studiilor de fundamentare

Se propune parcelarea terenului studiat, in vederea construirii unor locuinte de tip insiruit. Se vor asigura accese auto si pietonale, parcari, zone verzi pe parcele.

Exista posibilitatea racordarii noilor locuinte la toate utilitatile: apa, canalizare, gaz, curent electric si telefonie.

 • 3.2 Prevederi ale PUG

Destinatia actuala conform PUG este de zona de locuinte cu maxim 2 familii si functiuni complementare.

 • 3.3 Valorificarea cadrului natural

Investitia propusa se inscrie in caracterul urbanistic al zonei si va contribui la ridicarea calitatii intregului amplasament.

Prin prezenta documentatie se propune asigurarea unui minim de minim 25% de spatiu verde in interiorul fiecarei parcele .

 • 3.4 Modernizarea circulației

Străzile existente sunt asfaltate si exista trotuar amenajat pe latura parcelei studiate.

Accesul auto si pietonal la loturile nou propuse se va realiza din str. Cometa.

Nu sunt necesare modernizari sau largiri ale cailor de circulatie existente.

3.5. Zonificare funcționala - indici urbanistici, bilanț teritorial, reglementari

Se propune realizarea a 5 parcele cu suprafete curpinse intre 168,69 mp si 217,49 mp. Parcelele de colt vor avea latimea de 11,31 m, respectiv 11,51 m, iar cele 3 parcele de mijloc vor avea latimea de 9,00 m.

Ca si aliniament stradal se propune respectarea aliniamentelor existente pe str. Zimnicea si str. Cometa.

Retragerea fata de fundul parcelelor se propune de 6,00 m, si retragerea in stanga a parcelei nr. 1 de pe str. Cometa se propune la cel putin 2,00 m fata de limita, conform Codului Civil, dar nu mai putin de 1/2 din inaltimea constructiilor.

Indicii urbanistici propusi, individual pe fiecare parcela propusa, sunt:

Pentru parcelele 2, 3 si 4:

POT maxim = 40%

CUT maxim = 1,15

Regim maxim de inaltime = P+2E (1E+M)

H maxim la coama = 12 m

Pentru parcelele 1 si 5:

POT maxim = 30%

CUT maxim = 1,15

Regim maxim de inaltime = P+2E (1E+M)

H maxim la coama = 12 m

Suprafata verde amenajata pe fiecare parcela trebuie sa fie minim 25% din suprafata parcelei.

Functiunile admise sunt:

 • - locuinte pentru maxim 2 familii

 • - functiuni complementare - comert, birouri

Functiuni interzise sunt:

 • - activitati industriale poluante de orice natura si cu risc tehnologic

Amplasarea constructiilor pe parcela se va face cu respectarea normelor de igiena cuprinse in Ordinul nr. 119 din 2014 al Ministerului Sanatatii, completat de Ordinul nr. 994 din 2018 al Ministerului Sanatatii

Amplasarea clădirilor propuse asigura însorirea acestora pe o durata de minimum 1 1/2 ore la solstitiul de iarna, atat a incaperilor de locuit din cladirile propuse cat si din locuințele invecinate.

Acest fapt se datoreaza orientării E-V a parcelelor propuse cat si a distantelor existente fata de cladirile existente:

 • - la N - cea mai apropiata locuinta este la 19,93 m fata de limita de proprietate, respectiv la 24,07 m fata de cladirea propusa

 • - la E - cea mai apropiata locuinta este la 6,00 m fata de cladirea propusa

 • - la S - cea mai apropiata locuinta este la 0,30 m fata de limita de propietate, respectiv la 2,30 m fata de noia cladire, insa suprapunerea cladirilor pe axa N-S va fi foarte mica, de cca 1 m

Din punct de vedere al normelor P.S.I. se vor respecta distantele de siguranta intre cladiri (constructii propuse) conform Normativului P 118/1998. Solutia propusa a avut in vedere prevederile normativelor actuale cu privire la forma si dimensiunile constructiilor, a cailor de comunicatii terestre, a drumurilor de deservire locala, a necesarului de parcaje, etc.

3.6 Dezvoltarea echiparii edilitare

Conform Avizului Unic obtinut, pe strada sunt toate retele edilitare necesare.

Retea de alimentare cu apa potabila

Pe strada Cometa este o retea de apa de PE-HD 0 125.

Bransamentele propuse vor asigura necesarul de apa potabila. Conductele de apa se vor realiza din teava de polietilena PE-HD, Pn 6, De. 32 mm si se vor amplasa in zona verde sau zona de acces pe amplasament. Conductele se pozeaza ingropat sub adancimea de inghet pe un pat de nisip. De asemenea, la cca 1 m fata de limita de proprietate se vor monta apometre individuale pentru fiecare cladire pentru masurarea debitului de apa consumat.

Necesarul si cerinta de apa conform STAS 1343-1/2006

Apa pentru nevoi igienico-sanitare pentru un imobil

 • ■      - nr. de persoane: N = 4 ;

 • ■     - debit mediu zilnic si debit maxim zilnic de apa rece calculat pe baza normelor de consum in funcție de destinația clădirii (conf. STAS 1478) =>

qsp = 120 l / zi x nr. persoane

Debitul mediu zilnic se calculează cu formula :

Q zi med. =KpxKsx1/1000'(N x qsp.)= 0,56 <m3/zi>, unde

Kp=1,15 - este coeficient care reprezintă suplimentarea cantităților de apă pentru acoperirea pierderilor de apă în obiectele sistemului de alimentare cu apă

Ks=1,02-este coeficientul de servitute pentru acoperirea necesităților proprii ale sistemului

Debitul zilnic maxim se calculează cu formula:

Q zi max. = KpxKsx 1/1000'(N x qsp.)'Kzi= 0.756 <m3/zi>,

unde Kzi =1.35 este coeficient de variație zilnică conform tabel 1 din STAS 1343-1/2006

Debitul orar max:

Q orar max. = KpxKsx 1/1000'1/24'(N1 x qsp. )'Kzi 'Kor = 0.032<m3/h>,

unde Kor este coeficientul de variație orară

Retea de canalizare ape uzate menajere

Canalizarea menajera propusa in zona studiata se va racorda la reteaua de canalizare a municipiului Timisoara, existenta pe strada Cometa.

Canalizarea propusa pentru a deservi cladirile propuse se va racorda la reteaua de canalizare de pe strada Cometa, D=300 mm. Fiecare parcela va avea propriul racord de canalizare, care se va executa din tuburi din PVC-KG cu diametrul D=160 mm si se va amplasa in zona de acces pe parcela. Canalizarea propusa va functiona gravitational. Pe fiecare conducta de racord se va monta un camin de racord.

Debitul de apă uzată menajer:

Debitul de apă uzată menajeră se determină conform STAS 1846-90.

Q uz zi med. = Qzi med. = 0.56 <m3/zi>

Q uz zi max. = Q zi max. = 0.756 <m3/zi>

Q uz orar max. = Q uz orar max. = 0.0032<m3/h>

Cantitatea de apa uzata menajer care se va deversa in reteua stradala, de la un imobil este de 0.56mc/zi

Retea de canalizare ape pluviale

Suprafata totală a zonei studiate este de 947 mp, iar apele pluviale se vor colecta de pe suprafata acoperisurilor si a zonelor betonate (S=543 mp), urmand a fi evacuate in bazine de retentie proprii fiecarei parcele. De aici, apele pluviale vor fi folosite pentru stropirea si intretinerea spatiilor verzi aferente fiecarei parcele.

Apele pluviale cazute in zona verde se vor infiltra liber sistematizat in teren.

Prin debit de calcul al apei meteorice din instalațiile interioare de canalizare se înțelege debitul de apă colectat de pe suprafețele acoperișurilor, teraselor, pereților, curților de lumină și curților engelze.

Debitul de calcul al apei meteorice qc se calculează cu relația:

qc = 0.0001 x i x ^^j x Scj (l / s)

În care: i este intensitatea de calcul a ploii, în l/s*ha;

^j este coeficientul de colectare a apei meteorice de pe suprafața respectivă;

Scj suprafața de calcul având coeficientul de calcul ^j, în m2

qc = 0.0001 x 160 x 77 x 0.95 = 1.174 <l / s>

Debitul de calcul al apei meteorice este 8.54 <l/s>

Durata de calcul a ploii, t, se stabilește prin apreciere și se verifică prin calcul (după alegerea diametrelor conductelor) cu relația:

_ . L , _

t - tcs + — < min v

În care: tcs este timpul de adunare a apei de ploaie de pe suprafața receptoare și timpul de curgere prin coloanele instalației interioare de canalizare pluvială, în minute;

l distanța cea mai mare pe care o parcurge apa de ploaie în

conductele orizontale de canalizare până la secșiunea de control, în metri;

v viteza de curgere a apei în conductele orizontale de canalizare, corespunzătoare debitului maxim la curgere cu nivel liber, în m/min. Viteza de curgere a apei se ia aproximativ 40 - 60 m/min, funcție de materialul conductei.

Dimensionare bazin de retentie:

Volumul bazinului de retentie pentru S<10km2 se dimensioneaza cu urmatoarea formula conform STAS 1846-2007

 • 1    t2

  x k1 (m3)


VbR = - x f- x Qmax

 • 2   c

tr=timpul de retentie; se recomanda 20min tc=timpul de concentrare (durata ploii de calcul)in sectiune -15min

Qmax= debitul maxim al ploii de calcul in sectiune 8.54 l/s ki=coeficientul de transformare a unitatilor de masura- 0.06

Din formula de calcul a rezultat un bazin de retentie de 2mc volum util.

Alimentarea cu gaze naturale

Alimentarea cu gaze naturale se va realiza din reteaua Delgaz Grid existenta pe str. Cometa.

Conductele vor fi pozate subteran la o adancime de minim 1,1 m.

La execuție se vor respecta distantele minime intre utilitati conform normelor in vigoare la data realizării proiectului.

Alimentarea cu energie electrica

Alimentarea cu energie electrica se va face prin solicitarea racordarii locului nou de consum la retelele electrice de interes public pentru transportul si distributia energiei electrice, in conformitate cu HG90\2008 - Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public.

Alimentarea cu energie electrica se va realiza individual pentru fiecare locuinta..

Datele energetice pentru fiecare obiectiv, sunt urmatoarele:

 • -      Putere instalata- 22.8kW;

 • -       Ku (coeficient de utilizare) - 0.5;

 • -      Putere ceruta - 11.4 kW;

 • -      Ks (coeficient de simultaneitate) - 0.6;

 • -      Putere simultan absorbita : 6.84kW;

Retele de telecomunicații

Fiecare constructie se va racorda la retelele de fibra optica prin extinderea retelelor din zona pana la fiecare consumator. Fiecare obiectiv se va racorda la retelele extinse prin fibra optica de tip single mode, de 6 perechi, pozata in tub gofrat de protectie, avand punctul de delimitare la limita de proprietate. Fiecare obiectiv se va echipa cu un punct de conexiune, avand punctele de delimitare in interiorul fiecarui obiectiv racordat.

Extinderea retelelor se va face de catre providerii de servicii.

 • 3.7 Protecția mediului

Modelarea zonala propusa creaza toate premisele pentru protectia mediului, in contextul urban dat, cu conditia respectarii prevederilor din PUZ referitoare la sistemul de canalizare, a apelor uzate menajere, la colectarea si transportarea deseurilor, precum si la factorii de potential stress ambiental: zgomot, noxe din traficul rutier.

CRITERII PENTRU DETERMINAREA EFECTELOR SEMNIFICATIVE POTENȚIALE ASUPRA MEDIULUI (conform anexei 1 din HG 1076/2004)

 • I.Caracteristicile planurilor si programelor cu privire, in special, la:

 • a) gradul in care planul sau programul creeaza un cadru pentru proiecte si alte activitati viitoare fie in ceea ce priveste amplasamentul, natura, marimea si conditiile de functionare, fie in privinta alocarii resurselor;

Prin PUZ se propune pe amplasamentul studiat dezvoltarea unei zone rezidentiale, pastrandu-se caracterul Întregii zone, locuire si funcțiuni complementare locuirii.

In urma aprobarii prevederilor din planul urbanistic, in vederea avizarii, autorizarii si executarii lucrarilor se vor realiza documentatii specifice si proiecte tehnice.

Problemele legate de mediu se refera la aspecte uzuale de realizare a bransamentelor de alimentare cu apa, racord la reteaua de canalizare, alimentare cu energie electrica, gaz, telefonie si asigurarea preluarii deseurilor menajere de catre Retim.

 • b) gradul in care planul sau programul influențează alte planuri si programe, inclusiv pe cele in care se integreaza sau care deriva din ele;

Prezentul P.U.Z. se va integra in P.U.G.-ul mun. Timisoara, iar valabilitatea acestuia se va stabili odata cu aprobarea sa.

 • c) relevanta planului sau programului in/pentru integrarea considerațiilor de mediu, mai ales din perspectiva promovarii durabile;

Vor fi asigurate prin proiect toate utilitatile necesare functionarii in conditii optime a functiunii de locuire dezvoltata in zona.

Protecția calitatii apelor

Lucrarile de alimentare cu apa potabila si canalizare sunt concepute în sensul incadrarii in limitele admise de Inspectia pentru Protectia Mediului, Legea Mediului nr.137/1995 si conform prevederilor din STAS 1342/91, NTPA 002/97.

Prin solutiile tehnice adoptate pentru colectarea si evacuarea apelor uzate menajere, respectiv canalizare subterana din tuburi de polietilena de inalta densitate PE-HD se elimina posibilitatea exfiltratiilor in sol, prevenind astfel impurificarea apelor subterane.

Protectia aerului

Lucrarile de alimentare cu apa si canalizare preconizate a se realiza pe amplasamentul propus nu constituie sursa de poluare asupra calitatii aerului din mediul invecinat. Din procesul tehnologic nu rezulta emisii de gaze, vapori sau alte surse de poluanti.

Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

întregul proces tehnologic care se desfasoara cu ocazia realizarii sistemului de alimentare cu apa si canalizare pentru zona de locuinte propusă este conceput in sensul incadrarii in limitele admise de Agentia pentru Protectia Mediului, Legea Mediului nr. 137/95 si conform prevederilor din STAS 10009/88.

Utilajele prevazute sunt silentioase, cu un grad ridicat de fiabilitate, randament ridicat si usor de exploatat.

Lucrarea in ansamblu s-a conceput in ideea realizarii unui nivel minim de zgomot transmis prin elementele constructiilor, precum si a unui nivel de zgomot de fond cat mai redus.

Pentru aceasta s-au prevazut materiale si elemente de constructii cu indici de izolare acustica la zgomot aerian corespunzatori, iar utilajele tehnologice alese au un grad ridicat de silentiozitate, asigurand un nivel al zgomotului de sub 60 dB., masurat la limita incintei, conform STAS 10009/88.

Protectia impotriva radiatiilor

Lucrările propuse nu produc, respectiv nu folosesc materiale care produc radiații, deci nu necesita luarea de masuri impotriva radiațiilor.

Protecția solului si subsolului

Tehnologia desfasurata pentru lucrarile de alimentare cu apa si canalizare se realizeaza in conditiile prevenirii poluarii solului cu exfiltratii de apa uzata, care este vehiculata în special prin instalatiile de canalizare. In acest sens retelele de canalizare s-au prevazut a se executa din conducte din PE-HD.

Protecția ecosistemelor terestre si acvatice

Functionarea lucrarilor propuse a se executa, nu pericliteaza si nu intervin in echilibrul ecosistemelor terestre. Ecosisteme acvatice - nu e cazul.

Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public

In vederea asigurarii protectiei mediului si a sanatatii oamenilor, in cadrul prezentei documentatii se prevad toate masurile ce se impun a fi luate pentru lucrarile de alimentare cu apa si canalizare.

Aceste masuri sunt in concordanta cu prevederile din Legea Mediului 137/95 si a Ordinului nr. 125/1996 privind impactul asupra mediului.

La toate lucrarile propuse se va respecta H.G.101/1997 "Norme speciale privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara", cap. I, art. 5, asigurandu-se zona de protectie sanitara in jurul forajelor care fac parte din frontul de captare a municipiului Timisoara. Nu se prevad alte foraje, pentru alimentarea individuala a acestei zone rezidentiale, care ar putea influenta debitul de captare a forajelor din frontul de captare.

Lucrarile proiectate nu influenteaza asezarile umane. De asemenea, în zona nu exista obiective de interes public care ar trebui sa fie protejate.

Gospodarirea deseurilor

Pentru evacuarea gunoiului menajer rezultat se va face contract cu Retim.

Fiecare parcela va avea prevăzuta o platforma pentru amplasarea pubelelor, cu acces direct din drumul public.

Din procesul tehnologic privind alimentarea cu apa nu rezulta deseuri care ar necesita o gospodarire speciala.

De la reteaua de canalizare apa uzata este colectata si transportata la canalul colector. Prin canalul colector apa menajera va fi transportata la canalizarea centralizata a orasului Timisoara si apoi la statia de epurare.

Deseurile solide vor fi colectate si transportate la groapa de gunoi a orasului.

Gospodarirea substantelor toxice si periculoase

In prezentul PUZ este prevazuta zona de locuinte, prin urmare nu rezulta deseuri de natura toxica. Atat lucrarile de alimentare cu apa cat si cele de canalizare sunt destinate folosintei umane, nu rezulta nici un fel de substante toxice sau periculoase, deci nu necesita prevederea unor masuri speciale in acest scop.

Prin respectarea conditiilor de mediu prezentate mai sus, referitoare la sistemul de canalizare, a apelor uzate menajere si pluviale, la colectarea si transportarea deseurilor, precum si la factorii de potential stress ambiental: zgomot, noxe din traficul rutier. se creeaza premisele pentru protectia mediului.

Intr-o perspectiva de dezvoltare durabila a mediului construit, in proiectarea si realizarea obiectivelor acestui plan se vor respecta condițiile referitoare la eficienta energetica a clădirilor.

 • d) problemele de mediu relevante pentru plan sau program

Prin prezentul PUZ se propune transformarea unei parcele cu destinatia de locuire in mai multe parcele mai mici cu aceasi destinatie.

Pe fiecare parcela, se vor amenaja spatii verzi in procent de minim 25% din suprafata parcelelor. Se vor urmari problemele descrise mai sus la punctul c)

 • e) relevanta planului sau programului pentru implementarea legislației naționale si comunitare de mediu (de exemplu, planurile si programele legate de gospodarirea deseurilor sau de gospodarirea apelor);

Conform celor descrise la punctul anterior, gospodarirea deseurilor sau a apelor uzate menajer / pluviale se va realiza in deplina concordanta cu legislatia in vigoare.

 • 2.Caracteristicile efectelor si ale zonei posibil a fi afectate cu privire, in special, la:

 • a) probabilitatea , durata, frecventa si reversibilitatea efectelor;

Nu sunt evidentiate zone posibil a fi afectate de activitatile propuse. Activitatile ce urmeaza a se desfasura in functiunile propuse nu vor avea efecte din punct de vedere al protectie mediului.

 • b) natura cumulativa a efectelor;

Nu este cazul.

 • c) natura transfrontiera a efectelor;

Nu este cazul.

 • d) riscul pentru sanatatea umana sau pentru mediu (de exemplu, datorita accidentelor);

Dezvoltarea planului nu va avea efecte de poluare asupra mediului. In timpul realizarii constructiilor dar si in timpul exploatarii cladirilor se vor lua toate masurile de siguranta prevazute de legislatia specifica (norme de mediu, PSI, norme de protectie a muncii, norme sanitare, siguranta in exploatare) pentru a nu afecta sanatatea umana.

 • e) marimea si spatialitatea efectelor (zona geografica si marimea populatiei potential afectate);

Nu este cazul.

 • f) valoarea si vulnerabilitatea arealului posibil a fi afectat, date de:

(I) caracteristicile naturale speciale sau patrimoniul cultural;

 • (ii) depasirea standardelor sau a valorilor limita de calitate a mediului;

 • (iii) folosirea terenului in mod intensiv;

Amplasamentul studiat nu prezinta caracteristici naturale speciale sau patrimoniu cultural.

Instalatiile prevazute in proiect vor fi de ultima generatie, cu valori ale emisiilor in atmosfera aflate in limitele prevazute de lege si vor fi omologate.

Avand in vedere ca bilanțul suprafețelor stabilit prin prezenta documentație are la baza regulamentele si legislatia de urbanism in vigoare, nu se pune problema folosirii terenului in mod intensiv.

 • g) efectele asupra zonelor sau peisajelor care au un statut de protejare recunoscut pe plan national, comunitar sau international.

Nu este cazul.

 • 3.8. Obiective de utilitate publica

Prin proiect nu sunt propuse suprafete necesare a fi trecute din domeniu privat in domeniu public deoarece nu sunt propuse straz/drumuri publice noi si nici largirea celor existente.

 • 3.9. Protectia Civila

Din punct de vedere al protectiei civile se va respecta HG 37 / 2006.

Potrivit legii, se vor realiza adaposturi de protectie civila la cladiri care au o suprafata construita, la sol, mai mare de 150 m2 si sunt prevazute cu subsol, din urmatoarele categorii de folosinta:

 • a) cladiri pentru birouri si activitati administrative;

 • b) cladiri pentru activitati financiar-bancare;

 • c) cladiri pentru afaceri si comert;

 • d) cladiri pentru invatamant, stiinta, cultura si arta;

 • e) cladiri pentru activitati de ocrotire a sanatatii si de asistenta sociala;

 • f) cladiri pentru activitati industriale si de productie;

 • g) cladiri pentru activitati turistice, destinate cazarii;

 • h) cladiri si constructii speciale pentru transporturi;

 • i) cladiri si constructii speciale pentru telecomunicatii;

 • j) cladiri de locuit, multietajate, cu regim de inaltime mai mare de S+P+4 etaje.

 • 4. CONCLUZII - MASURI IN CONTINUARE

Prin prezentul P.U.Z. se reglementeaza modul de utilizare al terenului (indicii de construibilitate), regimul maxim de inaltime, functiunea, amplasarea si conformarea constructiilor in zona reglementata.

La elaborarea acestuia s-a urmarit incadrarea in documentatiile urbanistice deja existente si aprobate si respectarea Ghidului privind metodologia de elaborare si conținutul cadru al P.U.Z. aprobat prin O176/N/2000.

Certificatele de Urbanism care vo fi eliberate pentru construirea obiectivelor propuse vor cuprinde elementele obligatorii din Regulamentul Local de Urbanism.

întocmit

arh. Bianca Luca

REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM AFERENT P.U.Z.

 • I. DISPOZIȚII GENERALE 1. Rolul R.L.U.

Regulamentul local de urbanism (R.L.U.) detaliaza reglementările P.U.Z., si se constituie in actul de autoritate al administratiei publice locale, pentru intreg teritoriul studiat.

 • 2. Baza legala a elaborării R.L.U.

La baza elaborarii R.L.U. aferent P.U.Z. stau:

 • - Planul Urbanistic General al Municipiului Tiimisoara aprobat prin HCL nr. 157/2002 si

prelungit prin HCL nr. 107/2014 - parcela studiata fiind amplasata in UTR 33

 • - Ridicare topografica pentru zona studiata.

 • - Studiul geotehnic

 • - Ghidul privind metodologia de elaborare si continutul cadru al P.U.Z. Aprobat prin Ordinul nr.

176/N/16.08.2000 al Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului.

 • - Legea nr. 350/2001 privind Amenajarea Teritoriului si Urbanismul, cu toate completarile si

modificarile ulterioare.

 • - H.G.525/1996 pentru aprobarea regulamentului General de Urbanism si alte documente sau

norme cu caracter de reglementare.

 • - OMS 119/2014 completat de OMS 994/2018

 • 3. Domeniul de aplicare

Prezentul R.L.U. se va aplica de catre:

 • -  Proiectanti la intocmirea documentatiilor tehnice in fazele D.T.A.C., P.Th si de executie;

 • -  Autoritatile publice la emiterea avizelor, acordurilor, autorizatiilor pentru construirea si functionarea obiectivului de investitie preconizat;

 • II. REGULI DE BAZA PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENULUI

 • 4. Reguli cu privire la pastrarea integritatii mediului si protejarea patrimoniului natural construit

Autorizarea executarii lucrarilor de construire este permisa cu respectarea conditiilor legii si ale prezentului regulament. Se vor avea in vedere masuri de protectie a mediului atat pe timpul executiei lucrarilor cat si in functionarea propriu-zisa.

 • 5. Reguli cu privire la siguranța construcțiilor si la apararea interesului public

Executarea lucrărilor de construire in zonele de protecție ale traseelor de alimentare cu energie electrica, gaze naturale, apa, ale retelelor de canalizare, de comunicatie si a altor asemenea retele de infrastructura este interzisa. Autorizatia de Construire se va emite dupa obtinerea avizelor de amplasament eliberate de detinatorii de gospodarii. Executia propriu-zisa va incepe dupa eliberarea completa a amplasamentului si protejarea zonei santierului.

In conformitate cu dispozitiile legale in vigoare, pe timpul executiei si al exploatarii lucrarilor proiectate, executantul si beneficiarul lucrarilor vor instala toate indicatoarele si mijloacele de protectie si de atentionare adecvate si vor executa toate marcajele necesare pentru protectie si avertizare, precum si cele pentru identificare in viitor a traseelor retelelor subterane proiectate si executate.

Lucrarile periculoase trebuie sa fie semnalizate, atat ziua cat si noaptea, prin indicatoare de circulatie sau tablii indicatoare de securitate, sau prin orice alte atentionari speciale, in functie de situatia concreta din timpul executiei sau a exploatarii lucrarilor proiectate.

Executantul si beneficiarul lucrarii vor respecta in timpul executiei si exploatarii lucrarilor toate prevederile legale (cuprinse in legi, decrete, norme, standarde, normative, prescriptii tehnice, instructiuni, etc.) care vor fi in vigoare la data respectiva, privitoare la protectia muncii, siguranta circulatiei si la prevenirea incendiilor, precum si masurile si indicatiile de detaliu cuprinse in piesele scrise si desenate ale proiectantului.

Masurile si indicatiile din proiect nu sunt limitative, executantul si beneficiarul urmand sa ia in completare si orice alte masuri de protectia muncii, de siguranta circulatiei si de PSI, pe care le vor considera necesare, sau pe care le vor solicita autoritatilor locale de specialitate (detinatori de retele subterane sau aeriene, organe de politie sau PSI, etc.) tinand seama de situatia concreta a lucrarilor din timpul executiei sau al exploatarii.

Executantul va incepe lucrarile de terasamente numai pe baza unui acord scris, incheiat cu toate unitatile care au instalatii subterane pe teritoriul unde urmeaza sa se execute asemenea lucrari, si va respecta conditiile impuse de aceste unitati detinatoare de retele.

întocmirea documentatiei pentru protectia muncii, siguranta circulatiei si prevenirea incendiilor pentru perioada de executie a lucrarilor, cade in sarcina executantului si se face in cadrul proiectului de executie al organizarii lucrarilor.

Autoritatile locale abilitate vor urmari executarea lucrarilor de construire, participand la fazele determinante conform programului de control a calitatii lucrarilor si vor controla functionarea obiectivului autorizat.

Urmarirea curenta a comportarii in timp este o actiune sistematica de observare, examinare si investigare a modului in care se comporta si reactioneaza constructia sub influenta factorilor de exploatare si actiunii agentilor mediului inconjurator. Scopul actiunii de urmarire este acela de stabilire si cunoastere permanenta a starii tehnice a constructiei in vederea stabilirii lucrarilor de intretinere si respectiv a lucrarilor de reparatii necesare pentru aducerea structurii de rezistenta a clădirii la condițiile tehnice corespunzătoare cerințelor de exploatare. Urmărirea curenta, sau supravegherea tehnica se aplica permanent, pe toata perioada de existenta fizica a constructiei. Urmarirea curenta, in cazul constructiilor, este completata cu urmarirea speciala periodica , si in mod obligatoriu dupa fiecare eveniment deosebit (incendiu, calamitati naturale, etc.) care are drept scop stabilirea starii tehnice si utilizarea datelor pentru administrarea optimizata a cladirii. Urmarirea curenta se efectueaza prin examinare vizuala directa si daca este cazul cu mijloace de masurare de uz curent permanente sau temporare.

 • 6. Reguli de amplasare si retrageri minime obligatorii

  • 6.1. Orientarea fata de punctele cardinale

Amplasarea constructiilor pe parcela se va face cu respectarea normelor de igiena cuprinse in Ordinul nr. 119 din 2014 al Ministerului Sanatatii, completat de Ordinul nr. 994 din 2018 al Ministerului Sanatatii

Amplasarea cladirilor propuse asigura însorirea acestora pe o durata de minimum 1 1/2 ore la solstitiul de iarna, atat a incaperilor de locuit din cladirile propuse cat si din locuintele invecinate.

Acest fapt se datoreaza orientarii E-V a parcelelor propuse cat si a distantelor existente fata de cladirile existente.

 • 6.2.  Amplasarea fata de drumurile publice

Accesul pe toate parcelele propuse se va realiza din strada Cometa.

 • 6.3.  Amplasamentul fata de aliniament

Cladirile vor fi amplasate retrase cu 3,70 fata de aliniamentul stradal, aceasta retragere fiind impusa de cladirile invecinate existente pe strada Cometa.

Pe parcela de colt cu str. Zimnicea se impune o retragere de 4,19m pentru a respecta aliniamentul constructiilor existente pe aceasta strada.

 • 6.4.  Amplasarea in interiorul parcelei

 • a) Amplasarea constructiilor fata de limitele laterale ale parcelei se va face respectand urmatoarele conditii:

 • -  retragerea in stanga a parcelei nr. 1 de pe str. Cometa se propune la cel putin 4,19 m fata de limita, dar nu mai putin de 1/2 din inaltimea constructiilor.

 • -  amplasarea constructiilor se va face cu respectarea normelor de insorire conform normelor de igiena in OMS nr. 119/2014, completat de Ordinul nr. 994 din 2018 al Ministerului Sanatatii

 • b) Amplasarea constructiilor fata de limitele de fund ale parcelelor va respecta urmatoarele conditii:

 • -  Retragerea fata de fundul parcelelor este de minim 6,00 m.

 • 7. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii

  • 7.1. Accese carosabile

Accesul carosabil la toate parcelele se va realiza din str. Cometa, care este o strada asfaltata, cu trotuar pe partea cu parcelarea propusa si cu iluminat stradal. Pe fiecare parcela se vor realiza locuri de parcare aferente functiunilor propuse.

 • 7.2. Accese pietonale

La fel ca si accesul carosabil si accesul pietonal la toate parcelele se va realiza din str. Cometa, care este o strada asfaltata, cu trotuar pe partea cu parcelarea propusa si cu iluminat stradal.

 • 8. Reguli cu privire la echiparea edilitara

  • 8.1. Racordarea la retelele publice de echipare edilitara

Conform Avizului Unic obtinut, pe strada sunt toate retele edilitare necesare:

 • - retea de apa de PE-HD 0 125.

 • - retea de canalizare D=300 m

 • - conducta de gaze naturale

 • - retea de energie electrica

 • - retea de telecomunicatii

 • 8.2.  Realizarea de retele edilitare

Nu este necesare realizarea de retele noi edilitare pentru parcelele propuse, doar realizarea de bransamente la retelele existente pe strada Cometa.

 • 8.3.  Proprietatea publica asupra retelelor edilitare

Nu este cazul.

 • 9. Reguli cu privire la forma si dimensiunile terenurilor pentru constructii

  • 9.1.  Parcelarea

Se propune realizarea a 5 parcele cu suprafete curpinse intre 168,69 mp si 217,49 mp. Parcelele de colt vor avea latimea de 11,31 m, respectiv 11,51 m, iar cele 3 parcele de mijloc vor avea latimea de 9,00 m.

 • 9.2. Inaltimea constructiilor

Regimul maxim de inaltime este de P+2E (1E+M) si inaltimea maxima la coama de 12,00 m.

 • 9.3.  Aspectul exterior al constructiilor

 • a) Autorizarea executarii constructiilor si a amenajarilor care prin aspectul arhitectural, conformare si amplasarea golurilor, materiale utilizate, invelitoare, paleta cromatica, volumetrie si aspect exterior depreciaza valoarea peisajului, este interzisa.

 • b) Fatadele laterale si posterioare se vor trata in mod obligatoriu la acelasi nivel calitativ cu cele principale si in armonie cu acestea. Fatada dinspre str. Zimnicea la parcela nr. 5 nu se va trata ca si calcan, ci la acelasi nivel calitatativ ca si fatada principala.

 • c) Se va respecta Regulamentul privind identitatea cromatica a mun. Timisoara aprobat prin HCL nr. 455/10.10.2014.

 • 10. Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spatii verzi si imprejmuiri

  • 10.1. Parcaje

 • a)  Se vor asigura parcaje conform Avizului Comisie de Circulație nr. DT2018-001863/10.02.2018, respectiv:

 • - pentru parcelele 1 si 5 destinate locuințelor pentru 2 familii - cate 2 parcaje pe fiecare parcela

 • - pentru parcelele 2,3 si 4 - cate 1 loc de parcare pe fiecare parcela

 • b) Stationarea vehiculelor corespunzatoare utilizarii constructiilor trebuie sa fie asigurata in afara spatiilor publice.

 • c) Amplasarea parcajelor si garajelor fata de cladirile invecinate se va face avandu-se in vedere asigurarea distantelor necesare securitatii depline in caz de incendiu, conform cu prevederile legale in vigoare.

 • d) Intrarile si iesirile la parcaje si garaje vor fi astfel dispuse incat sa asigure o circulatie fluenta si sa nu prezinte pericol pentru traficul cu care se intersecteaza. Rampele de acces la garaje nu trebuie sa antreneze modificari ale nivelului trotuarului, creand denivelari care ar putea provoca accidente pietonilor.

 • 10.2. Spatii verzi si plantate

Orice proiect de construire atrage dupa sine obligatia de a trata cel putin 25% din suprafata terenului ca spatiu verde in gradina si 5% spatiu verde in afara gradinii. Spatiile verzi vor respecta legislatia in vigoare si Strategia dezvoltarii spatiilor verzi a Municipiului Timisoara -Cadastru Verde - aprobat cu HCL 62/28.02.2018

 • 10.3. împrejmuiri

 • a) împrejmuirile aliniamentului stradal se vor amplasa pe retragerile fata de aliniament, vor avea o inaltime maxima de 1,80 m de la nivelul terenului (trotuarului), iar stalpii imprejmuirii nu vor depasi 2,00 m. Inaltimea maxima a soclului va fi de 60 cm de la nivelul terenului (trotuarului), iar partea superioara va fi obligatorie transparenta.

 • b) împrejmuirile laterale si din spatele lotului se pot realiza opace cu o inaltime maxima de 2,00 m. Daca se va folosi gard viu ca imprejmuire intre doua proprietati, acesta va avea o inaltime de minim 2,00 m, fiind pozitionat la 0,50 m de linia despartitoare a celor 2 proprietati.

 • III. ZONIFICARE FUNCȚIONALA

Este propusa o singura zona functionala - zona rezidențiala pentru locuințe insiruite pentru maxim 2 familii.

Nu sunt propuse subunitati functionale.

IV. Prevederi la nivelul unitatii functionale

Unitate functionala

Functiuni permise

Functiuni permise cu conditii

Functiuni interzise

Zona rezidentiala

 • - locuinte insiruite pentru maxim 2 familii;

 • - anexe gospodaresti;

 • - spatii verzi amenajate;

-realizarea de mici ateliere sau mica producție casnica sunt permise in condițiile in care sunt cuplate

- Sunt interzise orice utilizări, altele decât cele permise cu sau fara conditii.

pentru locuinte insiruite

 • - accese pietonale, carosabile, spatii stationare auto, parcari;

 • - constructii si instalatii tehnico-edilitare necesare functiunii;

cu funcțiunea de locuire

 • - conversia locuințelor in alte funcțiuni ce nu deranjaza zona de locuit iar la faza de autorizare se vor respecta indicatorii urbanistici (POT, CUT, H maxim) impusi de prezentul regulament si se va prezenta acceptul notarial al tuturor vecinilor implicati.

 • - utilizarea la parterul clădirilor de locuit a unor spații pentru funcțiuni complementare respectiv activită ț compatibile cu locuirea ca de exemplu: servicii comerciale, de consultanță, prestări servicii (de exemplu vînzare produse alimentare și nealimentare preambalate, farmacie, cabinet avocațial, birou proiectare, croitorie, cabinet medical, cabinet veterinar pentru animale de companie, birouri,sedii de firme, etc)cu conditia nederanjarii zonei de locuit

Indicii urbanistici propuși, individual pe fiecare parcela propusa, sunt:

Pentru parcelele 2, 3 si 4:

POT maxim = 40%

CUT maxim = 1,15

Regim maxim de inaltime = P+2E (1E+M)

H maxim la coama = 12 m

Pentru parcelele 1 si 5:

POT maxim = 30%

CUT maxim = 1,15

Regim maxim de inaltime = P+2E (1E+M)

H maxim la coama = 12 m întocmit

arh. Bianca Luca

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

DOCUMENTATIE P.U.Z. LOTIZARE PENTRU CASE INSIRUITEANgr.

Pct.

X

[m]

Y

[m]

1

480245.820

210094.500

g2

480257.570

210098.200

3

480263.897

210081.271

4

480241.981

210073.296

5

480216.703

210064.563

6

480214.747

210069.551

7

480212.143

210077.248

8

480210.196

210083.017BILANT TERITORIAL

SITUATIA EXISTENTA

SITUATIA PROPUSA

TOTAL TEREN STUDIAT PRIN P.U.Z.

947,00 m2

100%

TOTAL TEREN STUDIAT PRIN P.U.Z.

947,00 m2

100%

TEREN CE URMEAZA A FI TRECUT IN DOMENIUL PUBLIC:

0,00 m2

0,00%

TEREN CE VA RAMANE PROPRIETATE PRIVATA

947,00 m2

100%


PROIECTANT GENERAL SI DE ARHITECTURA:

RO - 300151 Timisoara * str. I. Barac nr.16 Tel: +40 (0)256 211303

Fax: +40 (0)256 218192 ARHITECTURA * URBANISM * PROJECT MANAGEMENT

RO 22496097 * J35/3595/2007

DENUMIRE PROIECT:

PUZ - LOTIZARE PENTRU CASE INSIRUTE, TIMISOARA, Str. COMETEI,Nr.10, CF. 427396

BENEFICIAR:

SC MAGNETIC EYE SRL

Str. ZIMNICEA, Nr.26, Mun. Timisoara, Jud. Timis

SEF PROIECT

ARH.BIANCA LUCA

NR. PROIECT:

142 / 2017

DENUMIRE PLANSA:

PROPRIETATEA

ASUPRA

TERENURILOR

SCARA:

1:500

PROIECTAT

ARH. ROXANA MIREA

FAZA:

P.U.Z.

NR. PLANSA:

05 A

DESENAT

ARH. ROXANA MIREA

DATA:

MARTIE 2017


Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

ROMANIA               Anexa la Raportul de specialitate nr.UR2018-018667/03.12.2018

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

SERVICIUL JURIDIC

03.12.2018

AVIZ la raportul de specialitate privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Lotizare pentru case înșiruite” str. Cometa nr. 10 Timișoara

Având în vedere adresa înregistrata sub nr. UR2016-006951/10.05.2017 prin care v-am comunicat aspectele asupra cărora se pronunță serviciul nostru, precum si prevederile art. 36 din Normele metodologice din 26 februarie 2016 de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul-și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism prin prezentul vă facem cunoscut că din examinarea cărții funciare rezultă următoarea situație juridică:

Cartea Funciară nr. 427396 Timișoara, nr.cadastral 427396, terenul în suprafață de 947 mp, categoria de folosință intravilan este proprietatea S.C. MAGNETIC EYE SRL - beneficiara documentației.

De asemenea, din examinarea cărții funciare (datată 02.11.2018) mai sus individualizate rezultă că nu sunt înscrise sarcini, notate litigii ori alte mențiuni.

Se avizează favorabil raportul de specialitate înregistrat cu nr. UR2018-018667/03.12.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Lotizare pentru case înșiruite” str. Cometa nr. 10 Timișoara, cu privire la titlul asupra terenului, beneficiara documentației având calitatea de proprietar asa cum rezultă din C.F. nr. 427396 Timișoara cu privire la imobilul ce se reglementează.

Menționăm că prezentul aviz nu privește necesitatea si oportunitatea demersului privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal privind aprobarea Pianului Urbanistic Zonal “Lotizare pentru case înșiruite” str. Cometa nr. 10 Timișoara si nu se substituie avizului de legalitate al secretarului, aviz reglementat de Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala cu modificările si completările ulterioare.

Prezentul aviz are ca premisa legalitatea si valabilitatea înscrisurilor anterioare care au generat prezenta documentație, nu privește indicii urbanistici propuși (regim de înălțime, retrageri, accese, POT, CUT etc ), nu obligă la emiterea actelor administrative ulterioare si nu înlocuiește obligația structurilor competente de a analiza documentația din punct de vedere al atribuțiilor ce le incumbă.


Cod FO53-13,Ver.l

Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408341 e-mail:dezvoltareurbana@primariatm.ro, internet:www.primariatm.ro

Nr. UR2018-018667/03.12.2018

RAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Lotizare pentru case insiruite”, str. Cometa

nr. 10, Timișoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. UR2018-018667/03.12.2018 a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Lotizare pentru case insiruite”, str. Cometa nr. 10, Timișoara, prin care se propune lotizarea unui teren in 5 parcele in vederea construirii unor case insiruite cu regim de inaltime P+2E;

Facem următoarele precizări:

Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. UR2018-018667/07.11.2018 completată cu nr. UR2018-019928/28.11.2018, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,Lotizare pentru case insiruite”, str. Cometa nr. 10, Timișoara;

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timișoara aprobat cu HCL 157/2002, prelungit cu HCL 131/2017 și „Conceptul general de dezvoltare urbană (MASTERPLAN)” aprobat cu H.C.L. 61/2012 promovate de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara;

Ținând cont de Avizul de Oportunitate nr. 32 din 21.09.2017, Avizul Arhitectului Sef nr. 34 din 25.09.2018;

Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 5204 din 15.12.2016 prelungit pana la 14.12.2018, precum și Decizia Etapei de încadrare nr. 51 din 21.06.2018 a Agenției pentru Protecția Mediului Timiș prin care anunță ca planul nu necesită evaluare de mediu și se adoptă fără aviz de mediu;

Documentația PUZ „Lotizare pentru case insiruite”, str. Cometa nr. 10, Timișoara, beneficiar SC MAGNETIC EYE SA, proiectant SC ARTKRAFT SRL, specialist cu drept de semnătură R. U.R. - Arh. Bianca I. Luca, a fost afișată pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Timișoara începând cu luna iunie 2018, cu ocazia demarării Etapei 2 - etapa elaborării propunerilor PUZ și RLU aferent, de informare și consultare a publicului, conform H.C.L. nr. 140/2011, modificat prin H.C.L. nr. 183/2017, etapă finalizată prin afișarea pe site-ul Primăriei Municipiului Timișoara în iulie 2018, a Raportului informării și consultării publicului cu nr. UR2018-009746/23.07.2018;

Conform procedurii prevăzută prin H.C.L. nr. 140/19.04.2011, modificat prin H.C.L. nr. 183/2017privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, documentația PUZ „Lotizare pentru case insiruite”, str. Cometa nr. 10, Timișoara, se încadrează în Etapa 3 - etapa aprobării PUZ si RLU aferent (cap. 8.2.3., art. 63 din HCL nr. 140/2011, modif prin HCL nr. 183/2017), în baza Dispoziției Primarului nr. 92/ 15.01.2007 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408341 e-mail:dezvoltareurbana@primariatm.ro, internet:www.primariatm.ro

Planul Urbanistic Zonal ,,Lotizare pentru case insiruite”, str. Cometa nr. 10, Timișoara, este elaborat de proiectantul SC ARTKRAFT SRL, proiect nr. 142/2017, la cererea beneficiarului SC MAGNETIC EYE SA.

Terenul reglementat în cadrul documentatiei PUZ ,,Lotizare pentru case insiruite”, str. Cometa nr. 10, Timișoara, este situat în intravilanul municipiului Timișoara, în partea de vest a orașului, în UTR 33, langa Uzina de delimitat la nord - de strada Zimnicea, la est - de strada Cometa, la sud - teren cu casa in regim P, și la vest - de SC MAGNETIC EYE SRL, fiind prevazut prin PUG aprobat prin HCL nr. 157/2002 prelungit prin HCL 131/2017 ca fiind zonă propusă pentru locuințe cu maxim 2 familii și funcțiuni complmentare, cu regim maxim de inaltime P+2E, POT max=40%.

Terenul reglementat care face obiectul acestei documentații, nu se află în zonă protejată sau de protecție a monumentelor istorice, respectiv in zone de interes deosebit, pentru care este necesar obtinerea avizului Consiliului Județean Timiș.

Prin prezentul Plan Urbanistic Zonal ,,Lotizare pentru case insiruite”, str. Cometa nr. 10, Timișoara, nu se încalcă prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea si completarea OUG nr. 195/2005, privind protecția mediului.

Terenul reglementat în suprafață totală de 947 mp, este înscris în CF nr. 427396 nr. cad. 427396 (CF vechi nr. 3375 nr. top. 4225), teren intravilan situat în str. Cometa nr. 10, Timișoara, este proprietatea SC MAGNETIC EYE SA.

Prin Planul Urbanistic Zonal ,,Lotizare pentru case insiruite”, str. Cometa nr. 10, Timișoara, prin care se propune se propune lotizarea unui teren in 5 parcele in vederea construirii unor case insiruite cu regim de inaltime P+2E.

Accesul auto și pietonal la parcela beneficiarului se vor realiza din strada Cometa, în conformitate cu avizul Comisiei de Circulatie nr. DT2018-001863/14.02.2018; necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 și Anexa 5 din R.G.U..

Obținerea Autorizației de Construire este condiționată de realizarea locurilor de parcare necesare funcțiunii propuse exclusiv pe parcelele deținute de beneficiari, în conformitate cu Anexa 2 din R.L.U. aferenta P.U.G., aprobat prin HCL nr. 157/05.08.2002 si prelungit prin HCL nr. 131/2017 și în conformitate cu Avizul Comisiei de Circulație nr. DT2018-001863/14.02.2018.

Indicii propuși prin documentație și conform Avizului Arhitectului Șef sunt următorii:

Pentru parcelele 2, 3 si 4:

 • - Regim de construire: P+2E;

 • - Procent de ocupare al terenului maxim: POT max=40%,

 • - Coeficient de utilizare a terenului: CUT max=1.15;

 • - Hmax coamă=12.00 m;

Pentru parcelele 1 si 5:

 • - Regim de construire: P+2E;

 • - Procent de ocupare al terenului maxim: POT max=30%,

 • - Coeficient de utilizare a terenului: CUT max=1.15;

 • - Hmax coamă=12.00 m;

Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408341 e-mail:dezvoltareurbana@primariatm.ro, internet:www.primariatm.ro

- Spatii verzi amenajate minim 5% din suprafata totala a parcelei, si minim 25% /parcela -conform Deciziei etapei de incadrare nr. 51/21.06.2018 a Agenției pentru Protecția Mediului Timiș;

 • - Retrageri fata de aliniamentul stradal (Cometa): 3.70m. Pe parcela de colt cu strada Zimnicea se impune o retragere de 4.19m (pentru a respecta aliniamentul constructiilor existente pe aceasta strada);

 • - Retragerea fata de limita stanga a parcelei nr. 1 de pe strada Cometa se propune la 4.19m, dar nu mai putin de % din inaltimea construcțiilor - conform Planșei Reglementari Urbanistice nr. 03-A;

 • - Retragerea fata de limita posterioara: minim 6.00 m - conform Plansei Reglementari Urbanistice nr. 03-A;

În cazul în care parcelele sunt parțial grevate de o servitute de utilitate publică, POT și CUT se vor calcula la suprafața efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizația de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public;

La eliberarea Autorizației de Construire se vor respecta toate condițiile impuse prin avizele eliberate de deținătorii de rețele și utilități publice precum și ale altor instituții avizatoare, care se vor realiza pe cheltuiala beneficiarilor.

Documentația de urbanism este însoțită de avizele și acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/2000 al M.L.P.A.T. (M.T.C.T.).

Autorizația de Construire se va putea elibera doar după realizarea în prealabil a operațiunilor reglementate prin documentația de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform Proiectului nr. 142/2017, planșa nr. 05A -„Proprietatea asupra terenurilor” și asigurarea tuturor utilităților necesare investiției în conformitate cu Planul de acțiune asumat.

Semnarea documentației de amenajare a teritoriului sau de urbanism atrage responsabilitatea fiecărei persoane din colectivul de specialiști care a elaborat documentația, pentru veridicitatea și corectitudinea din punct de vedere tehnic a acesteia, în conformitate cu art. 38, alin. 1A1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

După aprobarea prin hotărârea consiliului local a documentatiei PUZ si RLU aferent, aceasta va fi transmisa către oficiul de cadastru și publicitate imobiliară, în vederea actualizării din oficiu a destinației imobilelor înregistrate în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Planul Urbanistic Zonal ,,Lotizare pentru case insiruite”, str. Cometa nr. 10, Timișoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timișoara și va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investițiile prevăzute în documentație.

PROPUNEM:

 • 1. Avizarea si aprobarea Planul Urbanistic Zonal ,,Lotizare pentru case insiruite”, str. Cometa nr. 10, Timișoara, beneficiar SC MAGNETIC EYE SA, întocmit conform proiectului nr. 142/2017, realizat de SC ARTKRAFT SRL, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408341 e-mail:dezvoltareurbana@primariatm.ro, internet:www.primariatm.ro

2. Se stabilesc condițiile de construire (conform Avizului Arhitectului Șef):

Pentru parcelele 2, 3 si 4:

- Regim de construire: P+2E;

- Procent de ocupare al terenului maxim: POT max=40%,

- Coeficient de utilizare a terenului: CUT max=1.15;

- Hmax coamă=12.00 m;

Pentru parcelele 1 si 5:

- Regim de construire: P+2E;

- Procent de ocupare al terenului maxim: POT max=30%,

- Coeficient de utilizare a terenului: CUT max=1.15;

- Hmax coamă=12.00 m;

- Spatii verzi amenajate minim 5% din suprafata totala a parcelei, si minim 25% /parcela -conform Deciziei etapei de incadrare nr. 51/21.06.2018 a Agenției pentru Protecția Mediului Timiș;

 • - Retrageri fata de aliniamentul stradal (Cometa): 3.70m. Pe parcela de colt cu strada Zimnicea se impune o retragere de 4.19m (pentru a respecta aliniamentul constructiilor existente pe aceasta strada);

 • - Retragerea fata de limita stanga a parcelei nr. 1 de pe strada Cometa se propune la 4.19m, dar nu mai putin de % din inaltimea construcțiilor - conform Planșei Reglementari Urbanistice nr. 03-A;

 • - Retragerea fata de limita posterioara: minim 6.00 m - conform Plansei Reglementari Urbanistice nr. 03-A;

Accesul auto și pietonal la parcela beneficiarului se vor realiza din strada Cometa, în conformitate cu avizul Comisiei de Circulatie nr. DT2018-001863/14.02.2018; necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 și Anexa 5 din R.G.U..

În cazul în care parcelele sunt parțial grevate de o servitute de utilitate publică, POT și CUT se vor calcula la suprafața efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizația de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public;

 • 3. Prezentul Plan Urbanistic Zonal ,,Lotizare pentru case insiruite”, str. Cometa nr. 10, Timișoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timișoara și va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investițiile prevăzute în documentație.

Terenul reglementat în suprafață totală de 947 mp, este înscris în CF nr. 427396 nr. cad. 427396 (CF vechi nr. 3375 nr. top. 4225), teren intravilan situat în str. Cometa nr. 10, Timișoara, este proprietatea SC MAGNETIC EYE SA.

 • 4. Autorizațiile de construire se vor emite doar după realizarea în prealabil a operațiunilor reglementate prin documentația de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform Proiectului nr. 142/2017, planșa nr. 05A - ,,Proprietatea asupra terenurilor” și asigurarea tuturor utilităților necesare investiției în conformitate cu Planul de acțiune asumat.

 • 5. După aprobare prin hotărârea consiliului local a documentației PUZ și RLU aferent, hotărârea însoțită de documentație va fi transmisă către oficiul de cadastru și publicitate

Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408341 e-mail:dezvoltareurbana@primariatm.ro, internet:www.primariatm.ro

imobiliară, în vederea notării în cartea funciară a faptului că imobilul face obiectul respectivelor reglementări urbanistice, în conformitate cu art. 29, alin. 2A1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

 • 6. Reglementările privind autorizarea construcțiilor și a amenajărilor vor fi aplicate în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal „Lotizare pentru case insiruite”, str. Cometa nr. 10, Timișoara si a Regulamentului Local de Urbanism.

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,Lotizare pentru case insiruite”, str. Cometa nr. 10, Timișoara îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local.

ARHITECT SEF

Emilian Sorin CIURARIU

SEF BIROU

Liliana IOVAN

Red/dact - L.I.

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

Nr. UR2018-018667/03.12.2018

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - „Lotizare pentru case insiruite”, str. Cometa nr. 10, Timișoara

 • 1. Descrierea situației actuale

Terenul reglementat în cadrul documentației PUZ „Lotizare pentru case insiruite”, str. Cometa nr. 10, Timișoara, este situat în intravilanul municipiului Timișoara, în partea de vest a orașului, în UTR 33, langa Uzina de delimitat la nord - de strada Zimnicea, la est - de strada Cometa, la sud -teren cu casa in regim P, și la vest - de SC MAGNETIC EYE SRL, fiind prevazut prin PUG aprobat prin HCL nr. 157/2002 prelungit prin HCL 131/2017 ca fiind zonă propusă pentru locuințe cu maxim 2 familii și funcțiuni complmentare, cu regim maxim de inaltime P+2E, POT max=40%.

Terenul reglementat în suprafață totală de 947 mp, este înscris în CF nr. 427396 nr. cad. 427396 (CF vechi nr. 3375 nr. top. 4225), teren intravilan situat în str. Cometa nr. 10, Timișoara, este proprietatea SC MAGNETIC EYE SA.

 • 2. Schimbări preconizate și rezultate așteptate

Planul Urbanistic Zonal „Lotizare pentru case insiruite”, str. Cometa nr. 10, Timișoara, se propune lotizarea unui teren in 5 parcele in vederea construirii unor case insiruite cu regim de inaltime P+2E

 • 3. Alte informații

În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, actualizată, pentru documentația PUZ „Lotizare pentru case insiruite”, str. Cometa nr. 10, Timișoara au fost obținute: Certificatului de Urbanism nr. 5204 din 15.12.2016 prelungit pana la 14.12.2018, Avizul de Oportunitate nr. 32 din 21.09.2017, Avizul Arhitectului Sef nr. 34 din 25.09.2018;

 • 4. Concluzii

Având în vedere prevederile legale expuse, proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Lotizare pentru case insiruite”, str. Cometa nr. 10, Timișoara, beneficiar SC MAGNETIC EYE SRL, îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local.

PRIMAR

NICOLAE ROBU                     Pentru conformitate date tehnice

ARHITECT ȘEF

EMILIAN SORIN CIURARIU

NOTĂ: Elementele de natură tehnică, de detaliu, se vor regăsi în raportul de specialitate și, dacă se impune, în nota de fundamentare.

Cod FO53-03,Ver.2

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA DIRECȚIA URBANISM SI DEZVOLTARE URBANA BIROU AVIZARE C O N F O R M I T A T I P U G / P U D / P U 2

B d , C« l»S t 9 n t In D I 9 t o n o v i c I L o g a , n r .  1. ,  300030, tel; + 40  256  408435

e-mailidazvottareurbanaglprimarlatm.ro, I n t o r n 8 l : w w vi, p r ! m a r I a t m . r o

Nr. UR2018-009746/23.07.2018

RAPORTUL INFORMĂRII ȘI CONSULTĂRII PUBLICULUI

Etapa 2 - etapa elaborării propunerilor PUZ și RLU aferent, de informare și consultare a publicului cu privire la documentația:

PUZ - „Lotizări pentru case înșiruite”;

Amplasament: str, Cometa nr. 10, Timișoara;

Beneficiar: SC MAGNETIC EYE SA;

Proiectant: SC ARTKRAFT SRL;

Detalii privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul:

Cetățenii au fost invitați să transmită observații referitoare la documentația P.U.Z. disponibilă la Biroul Avizare Conformități PUG/PIJD /PUZ din cadrul Direcției Urbanism si Dezvoltare Urbana, și afișată pe site-ul www.primariatm.ro, în perioada 27.06.2018 - 21.07.2018. în acest scop, beneficiarul documentației a amplasat un panou pe parcela care a generat planul urbanistic zonal iar Direcția Urbanism a amplasat 4 panouri (3 panouri pe teritoriul zonei studiate prin P.U.Z. si 1 panou la sediul Primăriei Municipiului Timișoara), conform Anexei 2 din H.C.L. nr. 183/08.05.2017 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului , au fost notificați cetățenii ale căror proprietăți sunt direct afectate de propunerile PUZ, prin adrese expediate prin poștă și prin publicarea anunțului pe site-ul www.primarlatm.ro,

Proprietari notificați:

 • 1.  Proprietari imobile strada Cometei nr.: 11,12,13;

 • 2.  Proprietari iînmobilc strada Zimnicea nr,: 16,18, 20,22,24,26;

 • 3.  Proprietari immobile strada Romul Ladea nr. 2,2A, 4,6,6A, 8,10,10A, 12;

Documentația disponibilă la Biroul Avizare Conformități PUG/PUD /PUZ, nu a fost consultată de nici o persoana.

La întâlnirea cu proiectantul SC ARTKRAFT SRL, organizata in data de 10.07.2018, intre orele 15,00 -16,00, la sediul PMT - Direcția de Urbanism, nu s-a prezentat nici o persoana interesata. Nu au fost formulate obiecții referitoare la documentație.

Având în vedere că s-au parcurs procedurile prevăzute de H.C.L. nr. 183/08.05.2017 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului „ Etapa 2 - etapa elaborării propunerilor PUZ și RLU aferent, de informare și consultare a publicului cu privire la documentația Plan Urbanistic Zonal - „Lotizări pentru case înșiruite**, str, Cometa nr, 10, Timișoara, beneficiar SC MAGNETIC EYE SA, proiectant: -SC ARTKRAFT SRL, a fost finalizată și se va putea începe circuitul legal de avizare.