Hotărârea nr. 681/2018

681/12.12.2018 privind acordarea a 230 portii de hrana gratuita unor centre/complexuri din cadrul Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara, prin Cantina Sociala din cadrul Complexului de servicii "Sf. Francisc"
Hotararea Consiliului Local 681/12.12.2018
privind acordarea a 230 portii de hrana gratuita unor centre/complexuri din cadrul Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara, prin Cantina Sociala din cadrul Complexului de servicii "Sf. Francisc"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr. 15313/26.11.2018 privind acordarea a 230 portii de hrana gratuita unor centre/complexuri din cadrul Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara, prin Cantina Sociala din cadrul Complexului de servicii "Sf. Francisc", a Primarului Municipiului Timisoara domnul Nicolae Robu;
Avind in vedere Raportul de specialitate nr.15312/26.11.2018 privind acordarea a 230 portii de hrana gratuita unor centre/complexuri din cadrul Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara, prin Cantina Sociala din cadrul Complexului de servicii "Sf. Francisc";
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 28.11.2018, Anexa la Raportul de specialitate nr.15312/26.11.2018;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru cultura, stiinta, invasamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere dispozitiile art.2 alin.1 lit.b si g, ale art.8 din Legea nr.208/1997 privind cantinele de ajutor social;
Avand in vedere prevederile art.39 lit. c) si art.61 din Legea nr.292/2011 a asistentei sociale, actualizata;
In conformitate cu prevederile art.36, alin.2, lit. d si e din Legea nr. 215/2001 - privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 - privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba acordarea a 230 portii de hrana gratuita de catre Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara, prin Cantina Sociala din cadrul Complexului de servicii "Sf. Francisc", Centrului de Recuperare pentru Copii cu Dizabilitati "Podul Lung", Complexului de Servicii pentru persoane varstnice "Sf. Arh. Mihail si Gavril", Centrului de asistenta si recuperare pentru persoane aflate in dificultate si Centrului de Socializare si Petrecere a Timpului Liber-Clubul Pensionarilor.

Art. 2: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara;

Art. 3: Prezenta hotarare se publica in Buletinul Informativ al Municipiului Timisoara si pe site-ul propriu si totodata, se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Urbanism;
- Directiei Generala Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele de Utilitati;
- Directiei Economice;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Dezvoltare;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest;
- Directiei Comunicare - Relationare;
- Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Timisiara;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
GABRIELA POPOVICI
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRAGOI

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

5                                                5                                                                                                           5

,,In slujba oamenilor


Anexă la raportul de specialitate nr. 15312/26.11.2018

AVIZ

privind acordarea a 230 porții de hrană gratuită unor centre/complexuri din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, prin Cantina Socială din cadrul Complexului de servicii ”Sf. Francisc”

Constatând din examinarea urmatoarelor: raport de specialitate privind acordarea a 230 porții de hrană gratuită unor centre/complexuri din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, prin Cantina Socială din cadrul Complexului de servicii ”Sf. Francisc”.

Având în vedere prevederile actelor normative în vigoare, și anume:

Dispozițiile art.2 alin.1 lit.b și g, ale art.8 din Legea nr.208/1997 privind cantinele de ajutor social;

Prevederile art.39 lit. c) și art.61 din Legea nr.292/2011 a asistenței sociale, actualizată;

Art.36 alin.(2) lit.d) și e) din Legea nr.215/2001 privind administrația public locală, republicată și modificată;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;

Se avizează favorabil raportul de specialitate înregistrat cu nr. 15312/26.11.2018 privind acordarea a 230 porții de hrană gratuită unor centre/complexuri din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, prin Cantina Socială din cadrul Complexului de servicii ”Sf. Francisc”.

Menționăm că prezentul aviz nu privește necesitatea și oportunitatea demersului privind acordarea a 230 porții de hrană gratuită unor centre/complexuri din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, prin Cantina Socială din cadrul Complexului de servicii ”Sf. Francisc”.

De asemenea, avizul nu privește aspectele tehnice, de specialitate ale documentației, nu obligă la emiterea actelor administrative ulterioare, nu înlocuiește obligația structurilor competente de a analiza documentația din punct de vedere al atribuțiilor ce le incumbă și nu se substituie avizului acordat conform Legii nr. 215/2001 din partea secretarului.

CONSILIER JURIDIC,

Erceanu Ciprian

Cod FO53-13,Ver.1

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel/fax: 0256/286487 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583 e-mail:asistentasocialatm@gmail.com


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA SERVICIUL STRATEGII - PROG RAME

,,In slujba oamenilor


Nr. 15313/26.11.2018

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Sectiunea 1

Titlul proiectului de hotărâre

privind acordarea a 230 porții de hrană gratuită unor centre/complexuri din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, prin Cantina Socială din cadrul Complexului de servicii ”Sf. Francisc”

Secțiunea a 2 - a

Motivul emiterii proiectului de hotărâre

 • 1. Descrierea situatiei actuale

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara în calitate de serviciu public de asistență socială care funcționează sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, furnizează servicii sociale și acordă beneficii sociale pentru cetățenii Municipiului Timișoara aflați în situații de dificultate socială.

Conform Legii 292/2011 - Legea asistenței sociale, art. 39, lit. b) și c), autoritățile administrației publice locale au responsabilități în ”organizarea, administrarea și acordarea serviciilor sociale, iar atribuțiile pot fi externalizate către sectorul neguvernamental ...” și în ” finanțarea serviciilor sociale, în condițiile legii -din bugetul local, din contribuția beneficiarului și/sau, după caz, a familiei acestuia, bugetul de stat, precum și din alte surse.”

Având in vedere prevederile art. 8, alin. (1) si alin. (2) din Legea nr. 208/1997 privind cantinele de ajutor social: „Baza materiala necesara funcționarii cantinelor de ajutor social si controlul activității acestora se asigura de către consiliile locale,” și ”Finanțarea cantinelor de ajutor social se face din bugetele locale.”

Conform prevederilor Legii nr.208/1997 privind cantinele de ajutor social pot beneficia de serviciile acestora următoarele categorii de persoane:

 • a) copiii în vârsta de până la 18 ani, aflați în întreținerea acelor familii al căror venit net mediu lunar pe o persoană în întreținere este sub nivelul venitului net lunar, pentru o persoană singura, luat în calcul la stabilirea ajutorului social;

 • b) ținerii care urmează cursuri de zi la instituțiile de învățământ ce funcționează în condițiile legii, până la terminarea acestora, dar fără a depăși vârsta de 25 de ani, respectiv 26 de ani în cazul celor care urmează studii superioare cu o durată mai mare de 5 ani, care se afla în situația prevăzută la lit. a);

 • c) persoanele care beneficiază de ajutor social sau de alte ajutoare bănești acordate în condițiile legii și al căror venit este de până la nivelul venitului net lunar pentru o persoană singura, luat în calcul la stabilirea ajutorului social;

 • d) pensionării;

 • e) persoanele care au împlinit vârsta de pensionare, aflate într-una dintre următoarele situații: sunt izolate social, nu au sustinatori legali, sunt lipsite de venituri;

 • f) invalizii și bolnavii cronici;

 • g) orice persoană care, temporar, nu realizează venituri.

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583 e-mail:asistentasocialatm@gmail.com


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA SERVICIUL STRATEGII - PROG RAME

,,In slujba oamenilor


Prin Anexa, la Hotărârea 903/2014, Nivelurile alocației zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituțiile și unitățile publice de asistență socială destinate persoanelor adulte, persoanelor adulte cu dizabilități și persoanelor vârstnice, lit. B, nr.1 ”Cantinele de ajutor social - Nivelul alocației zilnice de hrană - lei/zi și persoană - 12,00 lei” și nr. 3 ”Alte instituții publice de asistență socială cu regim rezidențial sau semirezidențial destinate persoanelor adulte, altele decât cele cu dizabilități - Nivelul alocației zilnice de hrană - lei/zi și persoană - 16,6.”, sumele pot fi indexate ca urmare a modificărilor intervenite în legislația specifică.

În scopul completării serviciilor sociale furnizate de Direcția de Asistență Socială a municipiului Timișoara, pentru a veni în sprijinul diverselor categorii de persoane aflate în dificultate din comunitatea noastră și ținând cont de solicitările centrele/complexurile de servicii.

 • 2. Schimbări preconizate și rezultate așteptate:

Aprobarea acordarii a 230 porții de hrană gratuită de către Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, prin Cantina Socială din cadrul Complexului de servicii ”Sf. Francisc” - Centrului de Recuperare pentru Copii cu Dizabilități ”Podul Lung”, Complexului de Servicii pentru persoane vârstnice ”Sf. Arh. Mihail și Gavril”, Centrului de asistență și recuperare pentru persoane aflate în dificultate și Centrului de Socializare si Petrecere a Timpului Liber-Clubul Pensionarilor.

 • 3.  Alte informații - Nu este cazul

 • 4. Concluzii

Pentru motivele expuse pe larg mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotărâre privind acordarea a 230 porții de hrană gratuită de către Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, prin Cantina Socială din cadrul Complexului de servicii ”Sf. Francisc” - Centrului de Recuperare pentru Copii cu Dizabilități ”Podul Lung”, Complexului de Servicii pentru persoane vârstnice ”Sf. Arh. Mihail și Gavril”, Centrului de asistență și recuperare pentru persoane aflate în dificultate și Centrului de Socializare si Petrecere a Timpului Liber-Clubul Pensionarilor.

PRIMAR , NICOLAE ROBU

VICEPRIMAR,

FARKAS IMRE


DIRECTOR GENERAL ADJUNCT, JR. RODICA SURDUCAN

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583 e-mail:asistentasocialatm@gmail.com


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA SERVICIUL STRATEGII- P ROGRAME

,,In slujba oamenilor


Nr. 15312/26.11.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

privind acordarea a 230 porții de hrană gratuită unor centre/complexuri din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, prin Cantina Socială din cadrul Complexului de servicii ”Sf. Francisc”

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara în calitate de serviciu public de asistență socială care funcționează sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, furnizează servicii sociale și acordă beneficii sociale pentru cetățenii Municipiului Timișoara aflați în situații de dificultate socială.

Conform Legii 292/2011 - Legea asistenței sociale, art. 39, lit. b) și c), autoritățile administrației publice locale au responsabilități în ”organizarea, administrarea și acordarea serviciilor sociale, iar atribuțiile pot fi externalizate către sectorul neguvernamental ..și în ” finanțarea serviciilor sociale, în condițiile legii -din bugetul local, din contribuția beneficiarului și/sau, după caz, a familiei acestuia, bugetul de stat, precum și din alte surse.”

Având in vedere prevederile art. 8, alin. (1) si alin. (2) din Legea nr. 208/1997 privind cantinele de ajutor social: „Baza materiala necesara funcționarii cantinelor de ajutor social si controlul activității acestora se asigura de către consiliile locale,” și ”Finanțarea cantinelor de ajutor social se face din bugetele locale.”

Conform prevederilor Legii nr.208/1997 privind cantinele de ajutor social pot beneficia de serviciile acestora următoarele categorii de persoane:

 • a) copiii în vârsta de până la 18 ani, aflați în întreținerea acelor familii al căror venit net mediu lunar pe o persoană în întreținere este sub nivelul venitului net lunar, pentru o persoană singura, luat în calcul la stabilirea ajutorului social;

 • b) ținerii care urmează cursuri de zi la instituțiile de învățământ ce funcționează în condițiile legii, până la terminarea acestora, dar fără a depăși vârsta de 25 de ani, respectiv 26 de ani în cazul celor care urmează studii superioare cu o durată mai mare de 5 ani, care se afla în situația prevăzută la lit. a);

 • c) persoanele care beneficiază de ajutor social sau de alte ajutoare bănești acordate în condițiile legii și al căror venit este de până la nivelul venitului net lunar pentru o persoană singura, luat în calcul la stabilirea ajutorului social;

 • d) pensionării;

 • e) persoanele care au împlinit vârsta de pensionare, aflate într-una dintre următoarele situații: sunt izolate social, nu au sustinatori legali, sunt lipsite de venituri;

 • f) invalizii și bolnavii cronici;

 • g) orice persoană care, temporar, nu realizează venituri.

Prin Anexa, la Hotărârea 903/2014, Nivelurile alocației zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituțiile și unitățile publice de asistență socială destinate persoanelor adulte, persoanelor adulte cu dizabilități și persoanelor vârstnice, lit. B, nr.1 ”Cantinele de ajutor social - Nivelul alocației zilnice de hrană - lei/zi și persoană - 12,00 lei” și nr. 3 ”Alte instituții publice de asistență socială cu regim rezidențial sau semirezidențial destinate persoanelor adulte, altele decât cele cu dizabilități - Nivelul alocației zilnice de hrană - lei/zi și persoană - 16,6.”, sumele pot fi indexate ca urmare a modificărilor intervenite în legislația specifică.

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel/fax: 0256/286487 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583 e-mail:asistentasocialatm@gmail.com


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA SERVICIUL STRATEGII- P ROGRAME

,,In slujba oamenilor


Centrul de Recuperare pentru Copii cu Dizabilități ”podul Lung” are ca scop prevenirea abandonului și instituționalizarea copiilor cu dizabilități, prin asigurarea pe timpul zilei, a unor activități de îngrijire, educație, recuperare (abilitare-reabilitare), recreere-socializare, consiliere, dezvoltare a deprinderilor de viața independentă, orientare școlară pentru copii, va acorda un număr de 25 porții de hrană.

Complexul de Servicii pentru persoane vârstnice ”Sf. Arh. Mihail și Gavril” are ca scop prevenirea și/sau limitarea unor situații de dificultate și vulnerabilitate, care pot duce la marginalizarea și excluziunea socială, promovând participarea persoanelor vârstnice la viață socială și cultivarea relațiilor interumane, va acorda un număr de 45 porții de hrană.

Scopul Centrul de asistență și recuperare pentru persoane aflate în dificultate este de a răspunde nevoilor sociale, precum și celor speciale, individuale, familiale și de a acorda sprijin în vederea depășirii situațiilor de dificultate cauzate de boli cronice, a preveni și a combate riscul de excluziune socială, a promova incluziunea socială și a crește calitatea vieții beneficiarilor: persoane suferind de boala Alzheimer, boala Parkinson, persoane cu hemipareză, persoane care se recuperează în urma unui accident vascular cerebral și persoane adulte cu dizabilități, va acorda un număr de 40 porții de hrană.

Scopul Centrul de zi “Sf.Nicolae” și Centrului de Zi oentru copiii străzii este prevenirea abandonului și instituționalizării copiilor care se află în situație de risc de separare de familia lor, urmărind menținerea, refacerea și dezvoltarea capacităților copilului și ale părinților săi pentru depășirea situațiilor care ar putea determina separarea copilului de familia sa, vor acorda un număr de 50 porții.

Scopul Centrul de Socializare si Petrecere a Timpului Liber-Clubul Pensionarilor este de prevenire și/sau limitare a unor situații de dificultate și vulnerabilitate, care pot duce la marginalizare sau excluziune socială, promovând participarea persoanelor la viața socială și la cultivarea relațiilor interumane. Beneficiarii centrului sunt persoane cu varsta peste 65 ani care beneficiaza de o pensie de limita de varsta, invaliditate sau anticipata cu domiciliul/resedinta in municipiul Timisoara, va acorda un număr de 70 porții de hrană.

În scopul completării serviciilor sociale furnizate de Direcția de Asistență Socială a municipiului Timișoara, pentru a veni în sprijinul diverselor categorii de persoane aflate în dificultate din comunitatea noastră, care fercventează Centrul de Recuperare pentru Copii cu Dizabilități ”podul Lung”, Complexul de Servicii pentru persoane vârstnice ”Sf. Arh. Mihail și Gavril”, Centrul de asistență și recuperare pentru persoane aflate în dificultate, Centrul de zi “Sf.Nicolae” și Centrul de Socializare si Petrecere a Timpului Liber-Clubul Pensionarilor,

PROPUNEM:

Acordarea a 230 porții de hrană gratuită de către Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, prin Cantina Socială din cadrul Complexului de servicii ”Sf. Francisc” - Centrului de Recuperare pentru Copii cu Dizabilități ”Podul Lung”, Complexului de Servicii pentru persoane vârstnice ”Sf. Arh. Mihail și Gavril”, Centrului de asistență și recuperare pentru persoane aflate în dificultate și Centrului de Socializare si Petrecere a Timpului Liber-Clubul Pensionarilor.

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT, DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,

JR. RODICA SURDUCAN MARIUS MURARIU

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel/fax: 0256/286487 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583 e-mail:asistentasocialatm@gmail.com