Hotărârea nr. 680/2018

680/12.12.2018 privind aprobarea Planului local de masuri al Municipiul Timisoara pentru integrarea minoritatii rome aferent anului 2019
Hotararea Consiliului Local 680/12.12.2018
privind aprobarea Planului local de masuri al Municipiul Timisoara pentru integrarea minoritatii rome aferent anului 2019


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr.15402/27.11.2018 privind oportunitatea Proiectului de hotarare privind aprobarea Planului local de masuri al Municipiul Timisoara pentru integrarea minoritatii rome aferent anului 2019, a Primarului Municipiului Timisoara- domnul Nicolae Robu;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr.15355/26.11.2018 privind aprobarea Planului local de masuri al municipiului Timisoara pentru integrarea minoritatii rome aferent anului 2019, al Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Avizul juridic din data de 28.11.2018 - Anexa la raportul de specialitate nr15355/26.11.2018 privind aprobarea Planului local de masuri al municipiului Timisoara pentru integrarea minoritatii rome aferent anului 2019;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere prevederile pct.11.2.lit.b) din Anexa la H.G. nr. 18/2015 pentru aprobarea Strategiei Guvernului Romaniei de incluziune a cetatenilor romani apartinand minoritatii rome pentru perioada 2015-2020;
In conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2) lit.a) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In temeiul art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 - privind administratia publica locala, republicata si modificata;HOTARASTE

Art. 1: Se aproba planul local de masuri al Municipiului Timisoara pentru integrarea minoritatii rome aferent anului 2019, conform Anexei nr. 1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara.

Art. 3: Prezenta hotarare se publica in Buletinul Informativ al Primariei Municipiului Timisoara si pe site-ul propriu si totodata, se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Urbanism;
- Directiei Generala Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele de Utilitati;
- Directiei Economice;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Dezvoltare;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest;
- Directiei Comunicare - Relationare;
- Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara;
- Membrilor grupului, conform anexei nr.1;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
GABRIELA POPOVICI
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRAGOI

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA SERVICIUL STRATEGII - PROG RAME

,,In slujba oamenilor


Nr. 15402/27.11.2018

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Sectiunea 1

Titlul proiectului de hotărâre

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului local de măsuri al Municipiului Timișoara pentru integrarea minorității rome aferent anului 2019

Sectiunea a 2 - a Motivul emiterii proiectului de hotărâre

 • 1. Descrierea situatiei actuale

Conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 458/21.11.2017 a fost constituit Grupul de Lucru Local (GLL) la nivelul Municipiului Timișoara pentru incluziunea cetățenilor români aparținând minorității romilor și s-a aprobat regulamentul de organizare și funcționare al acestuia.

Având în vedere atribuțiile Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara și cele ale Regulamentului de organizare și funcționare al GLL, în data de 06.11.2018 s-au transmis adrese oficiale către toți membrii grupului în vederea elaborării de propuneri de acțiuni pentru Planul local de măsuri pentru Muncipiul Timișoara pentru integrarea minorității rome aferent anului 2019. De asemenea, s-a solicitat membrilor, ca la stabilirea activităților instituției/organizației pe care o reprezintă, să aibă în vedere Planul de măsuri sectoriale cuprinse in Anexa 1 la Hotărârea Guvernului nr. 18/2015.

La elaborarea planului s-au avut în vedere și propunerile Grupului de Inițiativă Locală al minorității rome (GIL) stabilindu-se activități pentru următoarele domenii de intervenție: educație, ocuparea forței de muncă, sănătate, locuire și mică infrastructură, cultură și infrastrucutră și servicii sociale (cu subdomeniile protecția copilului, justiție și ordine publică, adminstrație și dezvoltare comunitară)

Schimbari preconizate și rezultate așteptate:

Aprobarea Planului local de măsuri al Municipiului Timișoara pentru integrarea minorității rome aferent anului 2019, conform anexei 1;

 • 2. Alte informații - Nu este cazul

5

 • 3. Concluzii

Pentru motivele expuse pe larg mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului local de măsuri al Municipiului Timișoara pentru integrarea minorității rome aferent anului 2019.

PRIMAR                                         VICEPRIMAR

NICOLAE ROBU                                     FARKAS IMRE

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT, JR. RODICA SURDUCAN

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583 e-mail:asistentasocialatm@gmail.com


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

5                                                5                                                                                                           5

,,In slujba oamenilor


Anexă la raportul de specialitate nr. 15355/26.11.2018

AVIZ

la raportul de specialitate privind aprobarea Planului local de măsuri al Municipiul Timișoara pentru integrarea minorității rome aferent anului 2019

Constatând din examinarea urmatoarelor: raportul de specialitate privind aprobarea Planului local de măsuri al Municipiul Timișoara pentru integrarea minorității rome aferent anului 2019.

Având în vedere prevederile actelor normative în vigoare, și anume:

Pct.11.2 lit.b) din Anexa la H.G. nr. 18/2015 pentru aprobarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2015-2020;

Art.36 alin.(2) lit.a) din Legea nr.215/2001 privind administrația public locală, republicată și modificată;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;

Se avizează favorabil raportul de specialitate înregistrat cu nr.15355/26.11.2018 privind aprobarea Planului local de măsuri al Municipiul Timișoara pentru integrarea minorității rome aferent anului 2019,

Menționăm că prezentul aviz nu privește necesitatea și oportunitatea demersului privind privind aprobarea Planului local de măsuri al Municipiul Timișoara pentru integrarea minorității rome aferent anului 2019;

De asemenea, avizul nu privește aspectele tehnice, de specialitate ale documentației, nu obligă la emiterea actelor administrative ulterioare, nu înlocuiește obligația structurilor competente de a analiza documentația din punct de vedere al atribuțiilor ce le incumbă și nu se substituie avizului acordat conform Legii nr. 215/2001 din partea secretarului.

CONSILIER JURIDIC,

Cod FO53-13,Ver.1

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel/fax: 0256/286487 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583 e-mail:asistentasocialatm@gmail.com

Anexa nr. 1 la HCL_______

Grupul de Lucru Local la nivelul Municipiului Timișoara pentru incluziunea

CETĂȚENILOR ROMÂNI APARȚINÂND MINORITĂȚII ROMILOR

Plan local de măsuri pentru integrarea minorității rome aferent anului 2019 - Municipiul Timișoara

A. EDucAȚiE

_____________________________ f_

OBIECTIVE/

ACȚIUNI

TERMEN

INSTITUȚIA/ ORGANIZAȚIA RESPONSABILĂ

INSTITUȚIA/ ORGANIZAȚIA CU CARE COOPEREAZĂ

SURSA DE

FINANȚARE

ACTIVITĂȚI/INDICATORI

1. Campanii prin școli pentru selecții a copiilor de etnie romă care doresc să practice în mod organizat dansuri tradiționale, teatru muzică și sport (grupe de copii pentru fotbal și handbal)

Aprilie 2019

August 2019

G.I.L

Institurul Intercultural

Direcția de Asistență Socială a Municipiului

Timișoara

ȘCOALA GEN.

NR.1

Școala Gen. Nr.15

-

Descoperirea unor talente din rîndul etniei rome care să practice în mod organizat o disciplină sportivă ori să devină în viitor un bun artist.

2.Diminuarea ratei de analfabetism - în rândul copiilor de etine rromă beneficiari ai CZCasa Olarului.

În primul an de integrare în servicul social

Fundația Umanitară Chosen România

Direcția de Asistență Socială a Municipiului

Timișoara; alți colaboratori

Fonduri proprii

Fonduri de la bugetul local

 • - 11 copii de etnie rromă, provenind din Zona Kuntz, sunt integrați în CZ;

 • - activități motivaționale prin integrare și participare, pe grupe de vârstă, la toate activitățile desfășurate de furnizor;

 • - Suport materialpentru 8 familii de etnie romă prin proiectele:Împreună cu familia!, Christmas shoe boxes;

 • - Suport materlial prin susținerea cu rechizite școlare, haine etc.prin proiectele:Summer School, Ajungem Mari, Handicraft Project, Micii Bucătari, Atelier de Strung și Atelier de Croitorie.

3.Prevenirea excluziunii sociale prin integrarea copiilor de etnie rromă.

În primul an de integrare în servicul social

Fundația Umanitară Chosen România

Asociația

Lindenfield;

Asociația

Barbațiilor

Creștini;

Alți colaboratori

Fonduri proprii

Donații

 • - Realizarea unor proiecte de educație sanitară,de dezvoltare a deprinderilor de viață independentă, alfabetizare și asistență socială în colaborare cu voluntarii cu de la Ajungem Mari, ABC, voluntari străini etc.

 • - Ateliere de tâmplărie, croitorie, gastronomie, pictură, muzică, proiecte de educație financiară, civicăetc proiecte internaționale Royal Rangers, Christmas shoe boxes, Easter Light etc.

4.Creșterea gradului de inserție a minorilor din familiile beneficiare în programul de educație națională.

Permanent

Fundația Umanitară Chosen România

Direcția de Asistență Socială a Municipiului

Timișoara; Alți colaboratori;

Fonduri proprii

Donații

 • - Stimularea participării la educație timpurie a copiilor de etine rromă;

 • - Intervenția timpurie - inserția copiilor cu vârste între 5-8 ani în învățământul preșcolar și primar;

 • - Toți minorii din familie să fie înscriși într-o formă de învățământ (zilnic/”a doua șansă”);

 • - Suport și sprijin pentru finalizarea ciclului gimnazial și integrarea într-o formă de învîțământ liceală/profesională pentru obținerea unei calificări profesionale

5.Pregătirea cadrelor didactice care au copii de etnie romă în clasă. Medierea relației.

La nevoie

Fundația Umanitară Chosen România

Unitatea de învățământ vizată

Fonduri proprii

 • - Consilierea cadrelor didactice care întâmpină dificultăți în abordarea copiilor de etnie romă din învățământul de zi în funcție de solicitările Unităților de învățământ partenere cu Fundația;

 • - Acțiuni de deplasare la unitatea de învățământ/la sediul Fundației pentru desfășurarea activității de consiliere. În funcție de acceptul organizării acestui tip de acțiune cu Unitățile de Învățământ.

6.Dezvoltarea serviciilor de prevenire a separării copilului de familie și asigurarea creșterii și educării acestuia în cadrul comunității

Anul 2019

Direcția de Asistență Socială a municipiului Timișoara

Buget local

Asigurarea unui nr. minim de 10 locuri în cadrul Centrului de zi “Sf.Nicolae”pentru copii aparținând minorității rome

Anul 2019

23 - 27 septembrie

Direcția de Asistență Socială a municipiului Timișoara

Buget local

1 campanie de informare a comunității în ceea ce priveste serviciile oferite de Centrul de zi “Sf.Nicolae”, despre importanța existenței acestor servicii pentru copiii din comunitate și familiile acestora.

7.Organizarea unor activități cu scopul reducerii absenteimului și a prevenirii abandonului școlar

Pe parcursul anului școlar 2018-2019

Inspectoratul școlar județean Timiș

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara

Monitorizare prezență Vizite la domiciliu

8.Asigurarea accesului la educație a fiecărui copil.

Semestrul al II-lea a anului școlar 2018-2019

Inspectoratul școlar județean Timiș

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara O.N.G.-uri

Mediatizarea și monitorizarea înscrierii copiilor rromi în Clasa Pregătitoare pentru anul școlar 20192020.

Monitorizarea programului Școala După Școală.

9.Monitorizarea și evaluarea stadiului de realizare a educației incluzive în unitățile școlare din municipiul Timișoara.

Pe parcursul anului școlar 2018-2019

Inspectoratul școlar județean Timiș

Întâlniri de lucru între psihologi, pedagogi, profesori, inspectori și educatoare, în vederea dezbaterii unor teme legate de educația incluzivă.

Organizarea unor activități extracurriculare (concursuri, festivaluri....) pentru promovarea

interculturalității.

10.Mediatizarea măsurilor afirmative ( locuri speciale la licee pentru elevii de etnie rromă).

Semestrul al II-lea a anului școlar 2018-2019

Inspectoratul școlar județean Timiș

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara O.N.G.-uri

Aplicarea de chestionare elevilor de clasa a VIII-a.

11.Dezvoltarea unor planuri de intervenție comune: școală -familie - comunitate, care să vină în sprijinul copiilor, familiilor, școlii și comunității.

Pe parcursul anului școlar 2018-2019

Inspectoratul școlar județean Timiș

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara O.N.G.-uri

Organizarea de întâlniri de lucru între cadre didactice/ familii/ reprezentanți ai comunitate locală/ reprezentanți D.A.S.M.T. și O.N.G.-uri.

12.Organizarea unor activități cu scopul reducerii absenteimului și a prevenirii abandonului școlar

Pe parcursul anului școlar 2018-2019

Inspectoratul școlar județean Timiș

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara

Monitorizare prezență Vizite la domiciliu

13. Stimularea tinerilor/copiilor in sistemul scolar si prevenirea abandonului scolar Sansa a doua

19.04.2019

Centrul de Incluziune Sociala si Relatia cu Minoritatile Compartiment pentru Prevenire și Combaterea Violenței Domestice

Inspectoratul

Scolar

Șc. Gen . 15

Șc. Gen. 1

Liceul Electrotimiș

Liceul Auto ONG-uri

Campanie de informare privind accesul la educatie in institutiile de invatamant din Municipiul Timisoara/50 de persoane

Campanie de informare inclusiv flayere, incadrare in programul ,A doua sansa'

Activități specifice de suport în vederea integrării/ menținerii în sistemul de educație a copiilor de etnie romă prin intervenții specifice a mediatorului școlar -20 de copii

Pilotarea unei metodologii de prevenire a abandonului școlar în colaborare cu patru unități de învățământ cu un număr ridicat de elevi aparținând minorității rrome

14. Incluziunea copiilor de etnie roma prin teatru si joaca

01 iunie 2019

Centrul de Incluziune Sociala si Relatia cu Minoritatile

Andras Patry

proprie

Ateliere de pictura , teatru de copii/20 de copii

15. Campanie de informare a parintilor cu privire la dreptul la educatie a copiilor de etnie roma

04 septembrie 2019

Centrul de Incluziune Sociala si Relatia cu Minoritatile+ mediator scolar

Inspectoratul Scolar Județean Timiș

proprie

Pliante cu informatii utile privind conditiile ce trebuiesc indeplinite la accesarea invatamantului scolar si prescolar/50 de persoane

16.Informrea și organizarea de campanii de prevenire a abandonului scolar in comunitațiile de rromi

2019

Direcția generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș

Direcția generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș / Inspectoratul Scolar Județean Timiș

17.Asistarea comunității rome în asigurarea accesului la educație

Aprilie-august 2019

Centrul de Resurse pentru Regenerare

Urbană

Biroul Județean pentru Romi Inspectoratul Școlar - Timiș Asociația Social Culturală a Romilor din Banat

Proprie

Promovarea oportunităților oferite de locurile speciale pentru romi pentru continuarea studiilor prin campania „locurile speciale oportunitate pentru tinerii romi”

O campanie, 100 de persoane informate

18.Prevenirea delicvenței juvenile

20.12.2019

Inspectoratul de

Poliție Județean Timiș

Unități de învățământ

Resurse Inspectoratul de Poliție Județean Timiș

Activități de informare în unitățiile de învățământ în care frecventează cursurile școlare elevi din rândurile etniei rome, fiind purtate discuții în vederea diminuîrii riscului victimizării și adoptării unei conduite sociale conforme cu legislația în vigoare

19.Acțiunie de colectare de cărți-reviste în vederea creșterii gradului de alfabetizare

2019

Centrul de Incluziune Sociala si Relatia cu Minoritatile

Parteneri sociali

Donații

Realizarea unei biblioteci accesibilă persoanelor provenind din comunitățiile rome

B. OCUPARE

OBIECTIVE/

ACȚIUNI

TERMEN

INSTITUȚIA/

ORGANIZAȚIA RESPONSABILĂ

INSTITUȚIA/ ORGANIZAȚIA CU CARE COOPEREAZĂ

SURSA DE

FINANȚARE

ACTIVITĂȚI/INDICATORI

1.Bursa locurilor de munca - pentru persoanele de etnie roma

2019

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Timiș

Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara ONG-uri

1 bursa realizata - minim 50 persoane participante

2.Facilitarea accesului la măsuri active, îndeosebi consiliere și mediere pentru romi

2019

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Timiș

Firme, ONG-uri

Bugetul asigurărilor sociale

participarea la servicii integrate a tuturor persoanelor de etnie roma care s-au prezentat la agentie

 • - 320 romi cuprinsi la masuri active

 • - 150 romi incadrati

- 180 romi mediati

 • - 300 romi consiliati

3.Dezbatere cu angajatorii in vederea cresterii angajabilitatii persoanelor de etnie roma

2019

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Timiș

Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara ONG-uri

Institutia Prefectului-Judetul Timis

-

Încheierea de parteneriate și protocoale de colaborare

4.Campanii de informare in comunitate cu privire la importanta prestarii unei munci salariate

2019

Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă ONG-uri

-

4 campanii realizate, minim 60 persoane participante

5.Adulții din familiile beneficiare să dețină un loc de muncă.

În primul an de la integrarea în serviciul social.

Fundația Umanitară Chosen România

Direcția de Asistență Socială a Municipiului

Timișoara;

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Timiș

Fonduri proprii

Fonduri de la bugetul local

 • - Consiliere de orientare profesională pentru un număr de 9 adulți;

 • - Cel puțin un memebru adult al familiei să își găsească un loc de muncă;

 • - În parteneriat cu DAS Timișoara și Cabientul Medical Dr. Oana Ciucure s-a realizat proiectul Bursa Locurilor de Muncă pentru Persoanele de Etnie Rromă, care a avut ca scop facilitarea recrutării de personal necalificat sau slab calificat pentru locurile de muncă vacante ale angajatorilor Municipiului Timișoara; dna dr. Oana Ciucure, președintele furnizorului de servicii sociale CZ a realizat evaluarea clinică în scopul eliberării adeverințelor medicale necesare în vederea angajării;

 • - Program de meserii - Dezvoltarea unor deprinderi de viață necesare pentru integrarea pe piața muncii - pe categorii de vârstă, interes, aptitudini;

 • - Consiliere de specialitate pentru facilitarea adaptării la cerințele locului de muncă și a recunoașterii autorității angajatorului/sociale

6.campanii de informare pentru ocuparea unui loc de muncă pentru cetățenii de etnie romă fără studii privind AVANTAJE și DEZAVANTAJE de a avea un loc de muncă,în raport cu suma provenită din ajutorul social.

Aprilie 2019

Iulie 2019

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Timiș

G.I.L

-

Implicarea pentru determinarea cetățenilor de etnie romă la renunțarea nuncii la negru și găsirea unui loc de muncă la nivelul școlarizării și la avantajele venitului lunar.

7.Informare pe piata mucii in vederea cresterii calitatii vietii

22.02.2019

Centrul de Incluziune Sociala si

Relatia cu

Minoritatile

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Timiș - Lista cu locurile vacante la acea data

proprie

Informare /30 de persoane

Consiliere pe piata muncii

Impartirea de flayere specifice

Creearea un baze de date cu persoanele de etnie roma aflate in cautarea unui loc de munca si identificarea potențialilor angajatori

C. SĂNĂTATE

OBIECTIVE/

ACȚIUNI

TERMEN

INSTITUȚIA/

ORGANIZAȚIA RESPONSABILĂ

INSTITUȚIA/ ORGANIZAȚIA CU CARE COOPEREAZĂ

SURSA DE

FINANȚARE

ACTIVITĂȚI/INDICATORI

1. Sanatate pentru comunitatea roma/cresterea accesului la serviciile de sanatate publica

21.03.2019

Centrul de Incluziune Sociala și Relatia cu Minoritatile

Cab. Dr Stoian Medici de familie, voluntari rezidenti- diverse specializari

proprie

Indentificarea persoanelor de etnie roma, fara medic de familie/ 30 de persoane

Stimularea masurilor de promovare a sanatatii Consult de specialitate/30 de persoane

2. Campanie privind cresterea gradului de informare asupra normelor de igiena si sanatate a femeilor de etnie roma/ planning familial-campanie de prevenire a sarcinii nedorite in randul femeilor de etnie roma

15 octombrie 2019

Centrul de Incluziune Sociala Sociala si Relatia cu Minoritatile

Sptalul Clinic de Obstretica Ginecologie-Timisoarara-„Odobescu”

proprie

Educatie contraceptiva i Planning familial Prevenirea sarcinii nedorite

3.Campanii de informare și consiliere în comunitățile de romi privind, prevenire a Obezității, Cardiologie, Hipertensiune,Diabet zaharat, Anti- hiv și Antifumat..

Mai 2019

Septembrie 2019

Decembrie

2019

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara

G.I.L

Direcția de sănătate publică Timiș

-

Implicarea în informare și afișare data cînd va avea loc întilnirile cu reprezentanțiii ai Direcției de sănătate publică Timiș, care vor face analize gratuite în cartierele KUNCZ și COLONIA ȘTRAND.

4. campaniii de informare și consiliere în cartierele marginalizate pentru înscrierea la medic a persoanelor fără medic de familie.

Mai 2019

Noiembrie

2019

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara

G.I.L

DR. Oana Ciucure

Direcția de sănătate publică Timiș

-

Înscriere l medic de familie - 30 persoane

5.Educație pentru sănătate

semestrial

Fundația Umanitară Chosen România

Cabinet Medical

Dr. Stoian SRL -dr. Oana Ciucure

Fonduri proprii

 • - Acțiuni de igienizare prin oferirea produselor necesare pentru igiena corporală și casnică;

 • - Acțiuni de instruire pentru conștientizarea importantei igienei în prevenirea bolilor și a decesului prematur; 2 acțiuni/an.

6.Facilitarea accesului la servicii socio-medicale pentru cetățenii de etnie romă din comunitata locală (zonele învecinate Fundației Umanitare Chosen România) -cu precădere cartierul Kuncz.

Permanent

Fundația Umanitară Chosen România

Cabinet Medical

Dr. Stoian SRL -dr. Oana Ciucure;

Centrul de Incluziune Socială din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului

Timișoara

Fonduri proprii și resurse ale Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara

 • - Organizarea de acțiunimedicale: Campania SănătatepentruComunitate! realizatăîn data de 22 mai 2018, la sediulFundațieiUmanitare Chosen România, încolaborare cu Centrul de IncluziuneSocială din cadrulDirecției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara;adresatăpersoanelesărace din comunitatealocală;

medicispecialiștipediferitedomenii (medicinăinternă, dermatologie, nefrologie, ORL, endocrinologie, cardiologie, Echografie), medicirezidențișistudenți la medicină, au realizatinvestigațiiclinice, au pus diagnosticeșitratamentaferent, oferitgratuit de Fundația Chosen; 60 de beneficiari au primitpelângăevaluareastării de sănătate, diagnostic șitratament, o masacaldăși un pachet de hainepentrufiecarefamilie, oferite de FundațiaUmanitară Chosen.

 • - Asigurareaseviciilormedicalepentrutoțibeneficiarii CZ și a familiiloracestora;

 • - Fiecarebeneficiarsăfigurezepelistaunui medic de familie.

7.Informarea populației privind serviciile de planificare familială și măsuri de contracepție

2019

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara

Direcția de Sănătate Publică Timiș

cabinetele de planificare familială din Timișoara

nebugetata

Nr. beneficiari:

Nr. activități derulate:

8.Campanie de prevenire a cancerelor

2019

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara

Direcția de Sănătate Publică Timiș

Grupul de lucru local pe problematica minorității rome Instituția Prefectului

Județului Timiș

PN V sp.1

nr. activități:

nr. beneficiari:

9.Campania VIAȚA

- promovarea celor 5 comportamente sănătoase: micul dejun, consumul de apă, fructe și legume, mișcare

2019

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara

Direcția de Sănătate

Publică Timiș

Grupul de lucru local pe problematica minorității rome Instituția Prefectului

Județului Timiș Inspectorat Școlar

Județean Timiș

PN V sp.1

nr. activități:

nr. beneficiari:

10.Săptămâna

Europeană a

Vaccinarii

Campanie de promovare a vaccinării

2019

Direcția de Asistență

Socială a Municipiului Timișoara

Direcția de Sănătate

Publică Timiș

Medici de familie

Grupul de lucru local Instituția Prefectului

Județului Timiș

Inspectorat Școlar Timiș

PN V sp.1

nr. activități:

nr. beneficiari:

11.Campanie de promovare a unor noțiuni elementare de igienă

2019

Direcția de Asistență

Socială a Municipiului Timișoara

Direcția de Sănătate

Publică Timiș

Grupul de lucru local pe problematica minorității rome Instituția Prefectului

Județului Timiș Inspectorat Școlar

Județean Timiș

PN V sp.1

nr. activități:

nr. beneficiari:

12.Campanie de prevenire a unor boli transmisibile: HIV/SIDA, TBC, hepatite acute virale

2019

Direcția de Asistență

Socială a Municipiului Timișoara

Direcția de Sănătate

Publică Timiș

Grupul de lucru local pe problematica minorității rome Instituția Prefectului

Județului Timiș Inspectorat Școlar

Județean Timiș

PN V sp.1

nr. activități:

nr. beneficiari:

13. Campanie de prevenire a unor boli netransmisibile: HTA, BCV, DZ etc.

2019

Direcția de Asistență

Socială a Municipiului Timișoara

Direcția de Sănătate

Publică Timiș

Grupul de lucru local pe problematica minorității rome Instituția Prefectului

Județului Timiș Inspectorat Școlar

Județean Timiș

PN V sp.1

nr. activități:

nr. beneficiari:

14.Campanie de prevenire a comportamentelor la risc: consum de alcool, consum de tutun

2019

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara

Direcția de Sănătate Publică Timiș

Grupul de lucru local pe problematica minorității rome Instituția Prefectului

Județului Timiș

Inspectorat Școlar Județean Timiș

PN V sp.1

nr. activități:

nr. beneficiari:

15.Asistarea comunității rome în asigurarea accesului la servicii de sănătate preventive.

2019

Centrul de Resurse pentru Regenerare Urbană

Biroul Județean pentru Romi DSP Timiș Asociația Social Culturală a Romilor din Banat

Fund raising

Dezvoltarea CMMC Banat

1 parteneriat cu Direcția de Sănătate Publică

1 parteneriat cu Biroul Județean pentru Romi

1 parteneriat cu Spitalul Municipal Timișoara 1parteneriat cu Spitalul Militar Timișoara

D. LOCUIRE ȘI INFRASTRUCTURĂ

OBIECTIVE/

ACȚIUNI

TERMEN

INSTITUȚIA/ ORGANIZAȚIA RESPONSABILĂ

INSTITUȚIA/ ORGANIZAȚIA CU CARE COOPEREAZĂ

SURSA DE

FINANȚARE

ACTIVITĂȚI/INDICATORI

Proiecte prioritare a Municipiului Timișoara, aprobate de către AMPOR :

1. Urbanizarea Cartierului Kuncz prin regenerarea fizică, economică și socială

2019 -

Proiectare și depunere cerere de finanțare

(Pentru realizarea proiectului, conform Certificatului de Urbanism este necesară

Municipiul

Timișoara -solicitant

Direcția de Asistență Socială -partener

POR 2014-2020, Axa 9 -”Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban”

În funcție de Planul Urbanistic Zonal ce se va elabora, activitățile și indicatorii planificați pentru 2019 vor include :

-Amenajarea unui părculeț pe domeniul public, cu suprafață de 995 m2

-Amenajarea pe un teren de 2.895 m2 de pe str. Zefirului a unui centru multifuncțional, care să includă spații și locuri urbane de odihnă , relaxare și recreere prin amenajarea unui teren de sport pe o suprafață de 450 m2 și a unui teren de fitness pe o suprafață de 450 m2 (centru multifuncțional va fi de tip servicii sociale fără cazare, destinat utilizării publice pentru activități socio+educative)

realizarea Planului Urbanistic Zonal)

 • •  Dotare și montare sisteme/echipamente supraveghere video sau cabine de pază

 • •  Amenajarea str. Zefirului

Indicatori :

 • •  Beneficiari direcți ai proiectului: 130 persoane defavorizate

 • •   1 centru multifuncțional 500 mp

 • •   1 părculeț cu spații verzi și dotări activ recreative: 1895 mp

Activitățile/indicatorii pot suferi modificări în funcție de Planul Urbanistic Zonal care urmează să fie elaborat.

2. Regenerare fizică, economică și socială a zonei urbane marginalizate din cartierul Ronaț Timișoara

2019 - Debut implementare proiect

Municipiul

Timișoara -solicitant

Direcția de Asistență Socială -partener

POR 2014-2020, Axa 4- Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.3 -Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale

Activitățile/Indicatorii de mai jos se pot modifica în funcție de condiționalitățile din certificatul de urbanism, normativele de proiectare și propunerile proiectantului, și se definitivează numai după aprobarea prin HCL a studiului de fezabilitate care este în curs de elaborare.

 • •  -un părculet cu suprafața de 995 mp;

 • •  -spații și locuri urbane de odihnă, relaxare și recreere prin amenajarea unui teren de sport (450 mp), a unui teren de fitness (450 mp) și a unui teren de joacă (500 mp), în suprafață totală de 1400 mp;

 • •  -un centru multifuncțional, de tip servicii sociale fară cazare, destinat utilizării publice pentru activități socio-educative, culturale și recreative;

 • •  -dotarea cu echipamente adaptate nevoilor beneficiarilor de servicii oferite de Centrul multifuncțional, de tip socio-educativ, cultural și recreeativ, inclusiv

echipamente persoane cu dizabilități și echipamente IT cu licență;

 • •  -lucrări de dotare a obiectivelor realizate cu sistem de supraveghere video, alarmă și pază.

Indicatori :

 • •  -Populația care trăiește în zonele cu intervenții în regenerarea fizică, economică și socială a comunităților marginalizate din municipii reședință de județ - 303 persoane;

 • •  -Spații deschise create sau reabilitate în zonele urbane - 2395 mp;

 • •  -1 centru multifuncțional 500 mp

3. „Regenerare fizică, economică și socială a zonei urbane marginalizate str. Polonă din cartierul Freidorf Timișoara”

2019 - Debut implementare proiect

Municipiul

Timișoara -solicitant

Direcția de Asistență Socială -partener

POR 2014-2020, Axa 4- Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.3 -Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale

Activitățile/Indicatorii de mai jos se pot modifica în funcție de condiționalitățile din certificatul de urbanism, normativele de proiectare și propunerile proiectantului, și se definitivează numai după aprobarea prin HCL a studiului de fezabilitate care este în curs de elaborare.

 • •  spații și locuri urbane de odihnă, relaxare și recreere prin amenajarea unui teren de sport (450 mp), și a unui teren de joacă (500 mp), în suprafață totală de 950 mp;

 • •  un centru multifuncțional, de tip servicii sociale fară cazare, destinat utilizării publice pentru activități socio-educative, culturale și recreative;

 • •  dotarea cu echipamente adaptate

nevoilor beneficiarilor de servicii oferite                                de

Centrul multifuncțional, de tip socio-educativ,      cultural și recreeativ,

inclusiv echipamente persoane cu dizabilități și echipamente IT cu licență;

 • •    lucrări de dotare a obiectivelor realizate cu sistem de supraveghere video, alarmă și pază.

Indicatori :

 • •  Populația care trăiește în zonele cu intervenții în regenerarea fizică, economică și socială a comunităților marginalizate din municipii reședință de județ - 195 persoane;

 • •  Spații deschise create sau reabilitate în zonele urbane - 950 mp;

 • •  1 centru multifuncțional 400 mp

4.Îmbunătățirea condițiilor precare de locuit.

Permanent

Fundația Umanitară Chosen România

Direcția de Asistență Socială a Municipiului

Timișoara; Alți colaboratori;

Fonduri proprii Fonduri de la bugetul local Donații

 • - Vizite pe teren pentru identificarea nevoilor materiale prin proiectul Împreună cu Familia;

 • - Voluntarii de la Global Christian School

Network au oferit sprijin material prin ajutarea unei familii din Cartierul Kuncz să-și finalizeze o cameră unde să potă locui pe timpul iernii. Ajutorul a fost atât material cât și ca mână de lucru, fiind realizate activități de reparare a spațiului de locuit;

 • - Campanii de strângere de fonduri pentru îmbunătățirea condițiilor de trai ale famililor de etnie romă din serviciul social; organizarea a două campanii pe parcursul anului 2019;

 • - Implicarea voluntarilor străini de la Queen University of Belfast din Irlanda de Nord în strângere de fonduri pentru achizitionarea de bunuri materiale și alimentare necesare familiilor;

E. CULTURĂ

OBIECTIVE/

ACȚIUNI

TERMEN

INSTITUȚIA/ ORGANIZAȚIA RESPONSABILĂ

INSTITUȚIA/ ORGANIZAȚIA CU CARE COOPEREAZĂ

SURSA DE

FINANȚARE

ACTIVITĂȚI/INDICATORI

1.Program cultural artistic la nivel local pentru comunitatea romă

Anul 2019 (15 mai 2019)

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara

Școala generală nr.15

Buget local

1 acțiune culturală pentru copii aparținând minorității rome

Campanie desfășurată de Complexul de Servicii pentru

Copii “Sf.Nicolae” - Centrul de zi “Sf.Nicolae”

2. Organizarea evenimentelor destinate,,Festivalului Etniilor,, și Ziua Internațională a romilor.

8 Aprilie 2019 - ziua internațională a romilor octombrie Festivalul Etniilor

- G.I.L

- Asociația Centrul de Integrare Socială a Romilor din Banat

- Partida Romilor Pro- Europa

Primăria municipiului Timișoara

Buget propriu și sprijin Primărie.

Promovarea tradițiilor și obiceiurilor rome prin muzică tradițională și dansuri țigănești.

3. campanii prin școli pentru selecții a copiilor de etnie romă care doresc să practice în mod organizat dansuri tradiționale, teatru muzică și sport (grupe de copii pentru fotbal și handbal)

Aprilie 2019

August 2019

G.I.L

Institutul Intercultural

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara

Șc. gen. nr.1

Școala Gen. nr.15

-

Descoperirea unor talente din rîndul etniei rome care să practice în mod organizat o disciplină sportivă ori să devină în viitor un bun artist.

4.Organizare de cursuri

2019

Casa de Cultură a Municipiului Timișioara

Casa de Cultură a Municipiului Timișioara

Organizare de cursuri de: -formare profesională -de cultură generală -învățare a instrumentelor populare și canto popular

5.Facilitarea participării formațiilor rome la evenimentele culturale curpinse în Agenda aanifestărilor culturale organizate de Casa de Cultură -Timișoara

2019

Casa de Cultură a Municipiului Timișioara

Casa de Cultură a Municipiului Timișioara

Participarea formațiilor rome la:

 • - Festivalul Minorităților Etnice

 • - Festivalul Internațional de Folclor „Festivalul Inimilor”

 • - Zilele cartierelor - în special în cartierele cu populatie preponderent roma (cartier Steaua-Fratelia, cartier Fabric)

6.Asigurrea reprezentării corespunzătoare a culturii rome în integralitatea sa

August

Centrul de Resurse pentru Regenerare Urbană

Consiliul Județean

Timiș

Asociația Social Culturală a Romilor din Banat

Consiliul Județean

Timiș

Participare la Festivalul Etniilor din județul Timiș 1 participare

Septembrie -

octombrie

Centrul de Resurse pentru Regenerare

Urbană

Consiliul Consultativ al Minorităților din Timișoara Asociația Social Culturală a Romilor din Banat

Primăria Municipiului Timișoara

Participare la Festivalul Minorităților din Municipiul Timișoara

1 participare

2019

Centrul de Resurse pentru Regenerare Urbană

Oslo

Musikakkademi

Oslo Municipality

Asociația Social

Culturală a Romilor din Banat

Comunitatea

Evereiască din

Timișoara

Teatrul Maghiar„Cseky

Gergely”

EEA - Grants RO - Cultura, Axa

7

Dezvoltarea inițiativei LulughiShukar - compania de teatru rom din Timișoara

1 proiect

7.Young voices for social inclusion for Roma women, proiect european

31 decembrie

2019

Institutul Intercultural Timisoara

Drom Kotar

Mestipen din

Madrid

Erasmus

Mobilități europene pentru tinere rome

8.A road to success -Drumul către success, proiect european

31 decembrie

2019

Institutul Intercultural Timisoara

Erasmus

Mobilități europene pe teme antreprnoriale pentru tineri romi cu vârsta între 14 și 18 ani

9.Tineri și copii romi din cartierele Kunz și Iosefin, implicați în activități culturale

31 decembrie

2019

Institutul Intercultural Timisoara

Asociația

Timișoara Capitala

Culturala Europeană Inspectoratul Județean de

Jandarmi Timiș

Teatrul Merlin

Ateliere de artă și ateliere creative pentru copii și tineri

Vizite la diferite obiective cultural-turistice din Timișoara

Participarea la evenimente culturale

F. INFRASTRUCUTRĂ ȘI SERVICII SOCIALE

OBIECTIVE/

ACȚIUNI

TERMEN

INSTITUȚIA/ ORGANIZAȚIA RESPONSABILĂ

INSTITUȚIA/ ORGANIZAȚIA CU CARE COOPEREAZĂ

SURSA DE

FINANȚARE

ACTIVITĂȚI/INDICATORI

Protecția copilului

1.Gestionarea comportamentelor problematice

Anul 2019

martie

Centrul de Recuperare pentru Copii cu Dizabilități Podul Lung

Școala Părinților realizată pentru beneficiarii centrului

(dintre care 5 copii din familii de etnie romă)

2.Campanie de informare a comunității în ceea ce priveste serviciile oferite de Centrul de Recuperare pentru Copii cu Dizabilități Podul Lung

Anul 2019

iunie

Centrul de Recuperare pentru Copii cu Dizabilități Podul Lung

Prezentarea serviciilor sociale oferite copiilor cu dizabilități în comunitatea romă prin diverse materiale de promovare (pliante, stegulețe, etc.)

3.Promovarea valorilor familiale prin campanii de informare și sensibilizare

Anul 2019 9 - 11 martie

Direcția de Asistență Socială a municipiului Timișoara

Buget local

1 campanie realizată de către Centrul de Consiliere și Sprijin pentru Părinți și Copii

4. Nediscriminarea personaelor de etnie roma- Campania -Sarbatori pentru toti copiii

20 decembrie

Centrul de

Incluziune Sociala si Relatia cu Minoritatile

Andras Party si sponsori din comunitate

Activitate dedicata familiilor de etnie roma in preajma sarbatorilor de iarna

Distribuirea de cadouri copiilor de etnie roma/30 de beneficiari

5.Sprijin pentru părinții copiilor: educație parentală, consiliere psihosocială, asistență medicală, sprijin material.

Permanent

Fundația Umanitară

Chosen România

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara;

Alți colaboratori;

Fonduri proprii

Donații

 • - proiect de educare și suport parental Școala Părinților, prin întâlniri trimestriale, precum și lunare prin vizite în familie și ședințe cu părinții la sediul CZ;

 • - susținere materială pentru copiii intergați și ceilalți membrii ai familiilor

6.Implicarea membrilor din comunitatea locală pentru a sprijini copiii și familiile aflate în dificultate.

Permanent

Fundația Umanitară

Chosen România

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara;

Alți colaboratori;

Fonduri proprii

Donații

- Campanii de informare prin participare la evenimente și tărguri expoziționale pentru a promova o imagine pozitivă a beneficiarilor prin expunerea muncii lor: Târguri de Crăciun,Mărțișor și Paște la Iulius Mall și Continental Automotive România.

7.Integrarea socială a tinerilor (beneficiarii care devin adolescenți);

Permanent

Fundația Umanitară

Chosen România

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara;

Alți colaboratori;

Fonduri proprii

Donații

 • -   Consiliere motivațională pentru copii; întâlnire lunară și activități extrașcolare în interprinderi compatibile cu școli profesionale și cu cerințe de studii minime pentru ocuparea unui loc de muncă;

 • -   Implicarea voluntarilor în activitățile centrului de zi în scop motivațional;

 • -  Prezența a 3 voluntarii în fiecare zi de program;

 • -  Ateliere și proiecte de dezvoltare a deprinderilor de viață independentă pentru reducerea riscului de integrare în grupuri de

cartier/grupuri infracționale, diminuarea riscului de a deveni consumatori de droguri, alcool, substanțe nocive sau de a participa la acțiuni antisociale: de tâmplărie, croitorie, gastronomie, pictură, muzică, proiecte internaționale Royal Rangers, Christmas shoe boxes, Easter Light etc.

 • -   Orientare școlară și profeională prin colaborarea cu companii locale/multinaționale (Carrefour România, Continental Automotive România etc;

 • -  Proiecte interne de descoperire a vocațiilor cu caracter săptămânal: atelierul de tâmplărie pentru băieți și atelierul de croitorie pentru fete.

8.Incluziune prin joacă a copiilor de etnie rromă și din Cartierul Kuncz

Permanent

Fundația Umanitară

Chosen România

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara;

Alți colaboratori

Fonduri proprii Fonduri de la bugetul local;

Donații

 • - Prin participarea Fundație la proiectul URBInclusion pentru copiii de etnie rromă din cartierul Kuncz;

 • - Organizarea de acțiuni proprii în cartierul Kuncz prin implicarea voluntarilor străini de la AISEC România, Global Christian School Networkși celor de la Ajungem Mari în proiectul Summer School;

 • -  activtăți de socializare prin interacțiunea cu întreaga comunitate și de recreere prin diverse jocuri pe câmpul din cartier, dar și stimulare prin dulciuri și jucării pentru copii.

9.Asigurarea eliberarii certificatelor de încadrare în grad de handicap pentru grupurile dezavantajate;

2019

Direcția generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș

asigurarea drepturilor pentru copii și persoane cu handicap

10.Îmbunătățirea calității serviciilor de protecție specială pentru copilul lipsit temporar sau definiti de octotirea parințiilor

2019

Direcția generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș

11.Protecția și asistarea specializată a copiilor aflați în situații de risc major (copilul străzii, copilul delicvent)

2019

Direcția generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș

Direcția generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș /Primării

12.Diversificarea serviciilor de asistență socială și sprijin pentru tinerii cu dizabilități (dezoltarea de parteneriate)

2019

Direcția generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș

Direcția generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș Primării/Asociații, organizații în domeniul sprijinirii populației de etnie romă ( Generația tânără România,Fundația Filantropia, Federația Caritas a Diecezei Timișoara)

13.Îmbunătățirea calității protecției de tip rezidențial în conformitate cu standardele minime de calitate

2019

Direcția generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș

14.Creșterea accesului la serviciile sociale a grupurilor dezavantajate

2019

Direcția generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș

15.Măsuri de prevenire abandonului copiilor în spitale și maternități

2019

Direcția generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș

Direcția generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș / Spitale /Maternități

16.Inițierea unor programe de prevenire și combatere a discriminării cu care se confruntă copiii rromi, inclusiv prin încurajarea realizării de parteneriate între organizațiile neguvernamentale și structuriile publice locale pentru protecția copilului

2019

Direcția generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș

DGASPC Timiș/Primării / Scoli/ Asociații, organizații care desfășoară programe în domeniul sprijinirii populației de etnie romă

17.Organizarea de campanii pentru prevenire abuzului și neglijării copilului precum și a tuturor fenomenelor care pot determina separarea copilului de familie

2019

Direcția generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș

Direcția generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș Timiș/ Inspectoratul Județean de Poliție Timiș / Primării/ Scoli/ Cabinete de medicină de familie, Asociații, organizații în domeniul sprijinirii populației de etnie romă

18.Informarea , sensibilizarea opiniei publie cu privire la drepturile copilului, precum și a modalităților de semnalare și rezolvare a situațiilor de risc sau dificultate socială

2019

Direcția generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș

Direcția generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș /Primării/ Organizații care desfășoară programe în domeniul sprijinirii populației de etnie romă

Justiție și ordine publică

1.Derularea unei campanii de informare și sensibilizare în vederea prevenirii abuzului și a oricărei forme de violență asupra copilului

Anul 2019

Octombrie

Direcția de Asistență Socială a municipiului Timișoara - Centrul de Recuperare pentru Copii cu Dizabilități Podul Lung

Școala Părinților realizată pentru beneficiarii centrului (dintre care 5 copii din familii de etnie romă)

2.Derularea unor campanii de informare și sensibilizare în vederea prevenirii abuzului și a oricărei forme de violență asupra copilului

Anul 2019

29 - 31 Octombrie

Direcția de Asistență Socială a municipiului Timișoara

Buget local

1 campanie realizată de Centrul de zi “Sf.Nicolae” minim 80 persoane (15persoanerome)

3.Activități specifice de patrulare

20.12.2019

Inspectoratul de

Poliție Județean

Timiș

Direcția Poliției Locale Timișoara

Inspectoratul de Jandarmi al Județukui Timiș

Resurse Inspectoratul de Poliție Județean

Timiș

Organizarea de activității specifice de patrulare în zona cartierului Kuncz în vederea eliminării unor riscuri și vulnerabilități de producere a unor infracțiuni cu violență și asigurarea unui climat de ordine și siguranță publică

Administrație și dezvoltare comunii

tara

1. Sprijin în obținerea a unui nr. de 60 de cărți de identitate.

Ianuarie

2019 Decembrie

2019

Direcția de Asistență Socială a municipiului Timișoara

Serviciul de Evidență a Persoanelor

Consiliere,informare, pregătit dosar,acompaniere pentru depunerea dosarelor la SEP pentru fiecare caz.

2.Sprijin în vederea obținerii certificatelor de naștere pentru 10 persoane

Ianuarie

2019

Decembrie

2019

Direcția de Asistență Socială a municipiului Timișoara

Serviciul de Evidență a Persoanelor

-

Acompaniere,consiliere informare, în vederea demersurilor necesare pentru obținerea certificatelor de naștere.

3. Acțiuni specifice de intervenție în comunitate (ambulanța socială și mediatorul sanitar)

2019

Direcția de Asistență

Socială a Municipiului Timișoara

Parteneri sociali

Resurse Direcția de Asistență Socială a Muicipiului Timișoara

Acțiuni de intervenție socio-medicală de urgență (la solicitare sau sesizare)

Campanii de conștientizare /promovare a sănătății în rândul comunității rome cu sprijinul mediatorului sanitar - 2 campanii Activități în comunitate cu voluntari din cadrul Universității de Vest Timișoara

4.Informarea comunității rome privind modalitatea adresării/sesizării instituțiilor abilitate în situații de violență domestică.

2019

Direcția de Asistență

Socială a Municipiului Timișoara Compartiment pentru Prevenire și Combaterea Violenței Domestice

Resurse Direcția de Asistență Socială a Muicipiului Timișoara

Participare la emisiuni radio, prin orice alte mijloace, canale sau instituții considerate adecvate, distribuire de flyere

5. Înregistrare naștere

Permanent

Serviciul Stare Civilă

Spitale, Maternități

-

-Preluare documente

-Întocmire act naștere/Eliberare certificat naștere

6. Înregistrare tardivă a nașterii

Permanent

Serviciul Stare Civilă

Spitale, Maternități -Alte primării -Poliție -Cazier -Pașapoarte -DEP Timiș

-Preluare documente -Întocmire act naștere -Eliberare certificat naștere

7.Actualizare SNIEP

permanent

Serviciul de Evidență a Persoanelor

-politia

-preluare cereri

8.Punerea in legalitate cu act de identitate si cu carte de identitate provizorie

-serv. pasapoarte

 • - verificari serv. Pasapoarte

 • - verificari registru stare civila

 • - verificari serv. Pasapoarte

 • - prelucrare si emitere acte de identitate

9.Facilitarea accesului la întocmirea actelor de identitate pentru adulți și a certificatelor de naștere pentru nou născuți.

Permanent

Fundația Umanitară Chosen România

Direcția de Asistență

Socială a Municipiului

Timișoara;

Centrul de Incluziune al Municipiului Timișoara

Fonduri de la bugetul local

 • - Sprijin și suport în relaționarea cu administrația publică locală;

 • - Lobby pentru soluționarea problemelor ce țin de justificarea unei adrese de domiciliu.

10.Intensificarea activitățiilor în scopul înregistrării în evidențele stării civile, precum și eliberarea actelor de stare civilă

20.12.2019

Inspectoratul de

Poliție Județean Timiș

Direcția de Evidență a Persoanei Timiș

Resurse Inspectoratul de Poliție Județean Timiș

Efectuarea de verificări pentru punerea în legalitate a persoanelor în evidențele stării civile/acte de identitate

11.Evaluarea

activității referentului pentru minorități , mediatorului școlar și a mediatorului sanitar

2019

Direcția de Asistență

Socială a

Municipiului Timișoara Centrul de Incluziune al

Municipiului Timișoara

Direcția de Asistență

Socială a Municipiului

Timișoara;

Centrul de Incluziune al Municipiului Timișoara

Resurse Direcția de Asistență

Socială a

Muicipiului

Timișoara

3 raporte de evaluare realizat pentru fiecare funcție

12.Lansarea unui proces de dialog social

2019

Direcția de Asistență

Socială a

Municipiului Timișoara

Resurse Direcția de Asistență

Socială a

Muicipiului

Timișoara

-Asigurare suport logisitic pentru întrunirea de cel puțin 4 ori a GIL Timișoara;

- Asigurare suport logisitic pentru întrunirea de cel puțin 2 ori a GLL Timișoara

-Abordarea în Consiliul Comunitar Consultativ cu atribuții în protecția și promovarea drepturilor copilului a problematicii specifice copiilor aparținând minorității rome

Director General Adjunct, Jr. Rodica Surducan

Șef serviciu Strategii Programe, Codruța Darida

Întocmit,

Anca Elena Găină

Roxana BonceaCONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA SERVICIUL STRATEGII - PROG RAME

,,In slujba oamenilor


Nr. __________/04.12.2017

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea Planului local de măsuri al Municipiul Timișoara pentru integrarea minorității rome aferent anului 2018

Conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 458/21.11.2017 a fost constituit Grupul de Lucru Local (GLL) la nivelul Municipiului Timișoara pentru incluziunea cetățenilor români aparținând minorității romilor și s-a aprobat regulamentul de organizare și funcționare al acestuia.

Având în vedere atribuțiile Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara și cele ale Regulamentului de organizare și funcționare al GLL, în data de 16.11.2017 s-au transmis adrese oficiale către toți membrii grupului în vederea elaborării de propuneri de acțiuni pentru Planul local de măsuri pentru Muncipiul Timișoara pentru integrarea minorității rome aferent anului 2018. De asemenea, s-a solicitat membrilor, ca la stabilirea activităților instituției/organizației pe care o reprezintă, să aibă în vedere Planul de măsuri sectoriale cuprinse in Anexa 1 la Hotărârea Guvernului nr. 18/2015.

Prin adresa Direcției de Asistență Socială nr.6238/2017 a fost convocat Grupul de Lucru Local pentru minoritatea roma în vederea dezbaterii acțiunilor propuse a fi realizate pentru integrarea minorității rome în anul 2018.

Astfel în data de 27.11.2017, s-a întrunit, la sediul administrativ al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Grupul de Lucru Local pentru minoritatea roma unde s-au dezbătut propunerile membrilor grupului și s-a elaborat Planul local de măsuri pentru integrarea minorității rome aferent anului 2018. La elaborarea planului s-au avut în vedere și propunerile Grupului de Inițiativă Locală al minorității rome (GIL) stabilindu-se activități pentru următoarele domenii de intervenție: educație, ocuparea forței de muncă, sănătate, locuire și mică infrastructură, cultură și infrastrucutră și servicii sociale (cu subdomeniile protecția copilului, justiție și ordine publică, adminstrație și dezvoltare comunitară)

Instituțiile/organizațiile membre ale Grupului Lucru Local și-au asumat acțiunile corespunzătoare din plan prin adresă oficială după cum urmează: Direcția de Sănătate Publică Timiș adresa 23862/29.11.2017, Agenția Județeană pentru Ocuparea Froței de Muncă Timiș adresa nr. 6173/AJOFM TM/20.11.2017, Insepctoratul Școlar Județean Timiș adresa nr. 7044/08.12.2017, Direcția de Evidență a Presoanelor adresa nr. 6503/27.11.2017, Direcția Generală de Urbanism și Dezvoltare Urbană adresa nr. 6466/24.11.2017, Direcția Clădiri Terenuri și Dotări Diverse adresa nr. 6760/04.12.2017, Institutul Intercultural adresa 6731/04.12.2017, Fundația Umanitară Chosen România adresa 6558/28.11.2017, Asociația Social Culturală a Romilor din Banat adresa nr. 025/04.12.2017, Centrul de Resurse pentru Regenerare Urbană adresa nr. 95/04.12.2017, Casa de Cultura a Municipiului Timișoara adresa nr.____/_12.2017

Planul local de măsuri pentru integrarea minorității rome aferent anului 2018 a fost elaborat în baza prevederilor Capitolului 11, subcapitol 2 pct (V) din Hotărârea nr. 18 / 2015 pentru aprobarea

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583 e-mail:asistentasocialatm@gmail.com


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA SERVICIUL STRATEGII - PROG RAME

,,In slujba oamenilor


Strategiei Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2015-2020

Luând în considerare cele menționate și ținând cont de prevederile pct. 11.2, lit.b), (V) „Planul de acțiune va fi asumat de către consiliul local prin hotărâre” din Hotărârea Guvernului nr. 18 / 2015,

PROPUNEM:

1. Aprobarea Planului local de măsuri pentru Municicpiul Timișoara pentru integrarea minorității rome aferent anului 2018, conform anexei 1;

DIRECTOR GENERAL, JR. RODICA COJAN

SERVICIUL STRATEGII PROGRAME, CODRUȚA DORINA DARIDA

Întocmit

Sara Tataru


*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583 e-mail:asistentasocialatm@gmail.com