Hotărârea nr. 68/2018

68/23.02.2018 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. si a anexei privind descrierea sumara a investitiei pentru obiectivul " Reabilitare termica imobil str.Maslinului nr.11, sc. A+B",
Hotararea Consiliului Local 68/23.02.2018
privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. si a anexei privind descrierea sumara a investitiei pentru obiectivul " Reabilitare termica imobil str.Maslinului nr.11, sc. A+B",


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive privind oportunitatea proiectului de hotarare, nr. SC 2018 - 4123/21.02.2018, a Primarului Municipiului Timisoara, domnul NICOLAE ROBU;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. SC2018 - 4125/21.02.2018, al Directiei Generale de Urbanism si Dezvoltare Urbana din cadrul Primariei Municipioului Timisoara;
Avand in vedere Avizul nr.SC2018 - 4123/21.02.2018 al Serviciului Juridic, Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2018 - 4125/21.02.2018;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu si Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minoritatilor si al Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere prevederile Hotararii Consiliului Local nr.193/10.05.2016, privind aprobarea "Strategiei Integrate de Dezvoltare 2014-2020 a Polului de Crestere Timisoara";
Avand in vedere Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.18 /04.03. 2009 (*actualizata*) privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte;
In conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 907/29.11.2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investitii finantate din fonduri publice;
In conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2), lit.d) din Legea nr. 215/2001- privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001- privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba documentatia tehnico economica elaborata la faza D.A.L.I., pentru investitia: " Reabilitare termica imobil str.Maslinului nr.11, sc. A+B, in vederea finantarii, in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 3, Prioritatea de investitii 3.1, Operatiunea A - Cladiri Rezidentiale.

Art. 2: Se aproba indicatorii tehnico economici ai investitiei: " Reabilitare termica imobil str.Maslinului nr.11,sc. A+B,conform Anexei 1, in vederea finantarii, in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 3, Prioritatea de investitii 3.1, Operatiunea A - Cladiri Rezidentiale.

Art. 3: Se aproba Anexa 2, privind descrierea sumara a investitiei: " Reabilitare termica imobil str.Maslinului nr.11, sc. A+B, propusa a fi realizata prin proiect.

Art. 4: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Generala de Urbanism si Dezvoltare Urbana si Directia Economica din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 5: Prezenta hotarare se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis:
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Edilitare;
- Directiei Economice;
- Directiei Generale de Urbanism si Dezvoltare Urbana;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Comunicare-Relationare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRAGOI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMĂRIA .    ^,7

NR. SC 2018-        21'31' 2x3/^

RAPORT DE SPECIALITATE

Privind aprobarea documentației tehnico-economice - faza D.A.L.L, a indicatorilor tehnico-economici și a anexei privind descrierea sumară a investiției, pentru obiectivul "Reabilitare termică imobil, Str. Măslinului, nr. 11, sc.A+B”

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind obiectivul de investiții "Reabilitare termică imobil, Str. Măslinului, nr. 11, sc.A+B”, prin care se propune aprobarea documentației tehnico-economice - faza D.A.L.I., a indicatorilor tehnico - economici și a anexei privind descrierea sumară a investiției, pentru obiectivul "Reabilitare termică imobil, Str. Măslinului, nr. 11, sc.A+B",

Facem următoarele precizări: în conformitate cu condițiile specifice de accesare a fondurilor în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea A - Clădiri Rezidențiale, una dintre anexele obligatorii la depunerea cererii de finanțare este Hotărârea consiliului local de aprobare documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiției propusă a fi realizată prin proiect.

Proiectul tehnic a fost contractat în baza O.U.G. nr. 18 /04.03. 2009 (* actualizată*) privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe și cu respectarea prevederilor H.G. nr. 907/29.11.2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice.

Precizăm că emiterea proiectului de hioțărâre are la bază documentația tehnico - economică nr. 161/1/2017, faza D.A.L.L, elaborată în baza H.G. nr. 907/29.11.2016, de către prestatorul serviciilor de proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului - SC Eurodraft Proiect Design SRL.

în concluzie, prin Proiectul nr. 161/1/2017 s-au stabilit următoarele:

  • - valoarea totală estimată a investiției conform devizului general, ca fiind de 629.882,35 lei (inclusiv TVA), din care C+M are valoarea de 537.208,17 Iei (inclusiv TVA);

  • - indicatorii tehnico - economici rezultați în urma elaborării Proiectului tehnic, faza D.A.L.L, conform Anexei 1 la prezentul Raport de specialitate;

  • - Descrierea sumară a investiției propusă a fi realizată prin proiect, conform Anexei 2 la prezentul Raport de specialitate.

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, respectiv H.G. nr. 907/29.11.2016 și Ghidul specific pentru POR 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea 3.1, apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice - faza D.A.L.L, a indicatorilor tehnico - economici și a anexei privind descrierea sumară a investiției, pentru obiectivul ” Reabilitare termică imobil, Str. Măslinului, nr. 11, sc.A+B ”, îndeplinește condițiile tehnice pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local.

ȘEF SERVICIU,

magdale|a/]nicoară

Pt. ȘEF BIROU, ANA GEORGIU

CONSILIER,


CRISTINA MICLEA