Hotărârea nr. 679/2018

679/12.12.2018 privind imputernicirea de catre Consiliul Local al Municipiului Timisoara, a Comisiei de Negociere cu Tertii, in vederea realizarii procedurii de expropriere a terenului din Timisoara, str. Mures nr. 52, inscris in CF 72713, top 14814/2/1/2, conform Deciziei civile nr. 340/23.11.2016, pronuntata de Curtea de Apel Timisoara
Hotararea Consiliului Local 679/12.12.2018
privind imputernicirea de catre Consiliul Local al Municipiului Timisoara, a Comisiei de Negociere cu Tertii, in vederea realizarii procedurii de expropriere a terenului din Timisoara, str. Mures nr. 52, inscris in CF 72713, top 14814/2/1/2, conform Deciziei civile nr. 340/23.11.2016, pronuntata de Curtea de Apel Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr. SC2018-3948/22.11.2018 - al Primarului Municipiului Timisoara, domnul NICOLAE ROBU;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. SC2018-3948/22.11.2018, al Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse 1Est din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic nr. SC2018-3948/06.12.2018 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2018-3948/22.11.2018;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu si Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
In conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2), lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art. 1: Se imputerniceste Comisia de Negociere cu Tertii a Consiliului Local al Municipiului Timisoara, constituita in baza Hotaririi de Consiliu Local nr. 7/2012, in vederea realizarii procedurii de expropriere a terenului din Timisoara, str. Mures nr. 52, inscris in CF 72713, top 14814/2/1/2, conform Deciziei civile nr. 340/23.11.2016, pronuntata de Curtea de Apel Timisoara.
Art. 2: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotariri se incredinteaza Comisia de Negociere cu Tertii a Consiliului Local al Municipiului Timisoara, Directia Cladiri,Terenuri si Dotari Diverse 1 Est, Biroul Cladiri Terenuri 1Est si Directia Economica, Biroul Evidenta Patrimoniu din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.
Art. 3: Prezenta hotarare se publica in Buletinul Informativ al Municipiului Timisoara si pe site-ul propriu si totodata, se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Urbanism;
- Directiei Generala Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele de Utilitati;
- Directiei Economice;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Dezvoltare;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest;
- Directiei Comunicare-Relationare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Cab. Avocat Secosan Ferdinand;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
GABRIELA POPOVICI
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRAGOI

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA CLĂDIRI, TERENURI și DOTĂRI DIVERSE 1EST BIROUL CLĂDIRI-TERENURI

Nr. SC2018- 3948/22.11.2018

RAPORT de SPECIALITATE,

privind imputernicirea de catre Consiliul Local al Municipiului Timisoara, a Comisiei de Negociere cu Tertii, in vederea realizarii procedurii de expropriere a terenului din Timisoara, str. Mures nr.52, inscris in CF 72713, top 14814/2/1/2, conform Deciziei civile nr.340/23.11.2016, pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

Prin adresa nr.CT2018-3948 din 13.08.2018, numitii Menczel Linda Saskia si Horhat Ovidiu prin avocat Secosan Ferdinand ne comunică faptul ca prin Decizia Civila nr.340/23.11.2016 sintem obligati sa realizam procedura de expropriere a imobilului-teren intravilan situat in Timisoara, str. Mures, nr.52, inscris in CF 434920(CF vechi72713), top 14814/2/1/ 2.

Menționam faptul ca prin Hotarirea Consiliului Județean Timis nr.252/20.12.2016 s-a pus in executare Decizia Curtii de Apel Timisoara in dosarul 7669/30/2015 si s-a declarat utilitatea publica cu privire la imobilul situat in Timisoara, str. Mures, nr.52, inscris in CF 434920(CF vechi72713), top 14814/2/1/ 2.

Având în vedere cele menționate mai sus, considerăm oportun, inițierea unui proiect de hotărâre, privind imputernicirea de catre Consiliul Local al Municipiului Timisoara, a Comisiei de Negociere cu Tertii, in vederea realizarii procedurii de expropriere a terenului din Timisoara, str. Mures nr.52, inscris in CF 72713, top 14814/2/1/2, conform Deciziei civile nr.340/23.11.2016, pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

DIRECTOR,

Ec.Florin Răvășilă


ȘEF BIROU,

Călin-Nicușor Pîrva

CONSILIER,

Zaharie Ciev

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

Nr. SC2018- 3948/22.11.2018

EXPUNERE de MOTIVE,

PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind imputernicirea de catre Consiliul Local al Municipiului Timisoara, a Comisiei de Negociere cu Tertii, in vederea realizarii procedurii de expropriere a terenului din Timisoara, str. Mures nr.52, inscris in CF 72713, top 14814/2/1/2, conform Deciziei civile nr.340/23.11.2016, pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

Prin adresa nr.CT2018-3948 din 13.08.2018, numitii Menczel Linda Saskia si Horhat Ovidiu prin avocat Secosan Ferdinand ne comunică faptul ca prin Decizia Civila nr.340/23.11.2016 sintem obligati sa realizam procedura de expropriere a imobilului-teren intravilan situat in Timisoara, str. Mures, nr.52, inscris in CF 434920(CF vechi72713), top 14814/2/1/ 2.

Menționam faptul ca prin Hotarirea Consiliului Județean Timis nr.252/20.12.2016 s-a pus in executare Decizia Curtii de Apel Timisoara in dosarul 7669/30/2015 si s-a declarat utilitatea publica cu privire la imobilul situat in Timisoara, str. Mures, nr.52, inscris in CF 434920(CF vechi72713), top 14814/2/1/ 2.

Având în vedere cele menționate mai sus, considerăm oportun, inițierea unui proiect de hotărâre, privind imputernicirea de catre Consiliul Local al Municipiului Timisoara, a Comisiei de Negociere cu Tertii, in vederea realizarii procedurii de expropriere a terenului din Timisoara, str. Mures nr.52, inscris in CF 72713, top 14814/2/1/2, conform Deciziei civile nr.340/23.11.2016, pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

PRIMAR,

VICEPRIMAR,

Farkas Imre


Nicolae Robu

DIRECTOR,

Ec.Florin Răvășilă