Hotărârea nr. 678/2018

678/12.12.2018 privind declansarea procedurii de selectie pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Consiliului de Administratie la PIETE SA
Hotararea Consiliului Local 678/12.12.2018
privind declansarea procedurii de selectie pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Consiliului de Administratie la PIETE SA


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr. SC2018- 29212/06.12.2018 privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timisoara - domnul NICOLAE ROBU;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. SC2018- 29212/06.12.2018 al Compartimentului Guvernanta Corporativa din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 07.12.2018 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2018- 29212/06.12.2018;
Avand in vedere Avizul Directiei Economice din data de 07.12.2018 - Anexa la Raportul de Specialitate;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru cultura, stiinta, invasamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor la PIETE SA nr. 8/27.11.2018 referitoare la validarea noilor membri ai Consiliului de Administratie;
Avand in vedere Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 323/15.06.2018 prin care a fost aprobata Scrisoarea de Asteptari in procesul de recrutare pentru pozitia de membru in Consiliul de Administratie la Societatea "PIETE" S.A;
Avand in vedere Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 412/ 27.07.2018 privind aprobarea Planului de selectie - componenta integrala si a Profilului personalizat al Consiliului de Administratie la Societatea "PIETE" S.A.;
Avand in vedere Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr.308/ 28.07.2017 privind constituirea Comisiei de selectie in vederea evaluarii/selectiei membrilor consiliilor de administratie ale intreprinderilor publice la care Consiliul Local al Municipiului Timisoara are calitatea de autoritate publica tutelara;
In temeiul prevederilor art. 29 alin. (3) si (4) , art. 64 ind. 4 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;
In temeiul dispozitiilor art. 3 din Anexa 1 a Hotararii de Guvern nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;
In conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. a) si alin. (3) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba declansarea procedurii de selectie pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Consiliului de Administratie la PIETE S.A., conform prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice si normelor de aplicare a acesteia.
Autoritatea publica tutelara - Consiliul Local al Municipiului Timisoara va propune candidati pentru functiile vacante de membri ai Consiliului de Administratie la PIETE S.A, propuneri facute in baza unei selectii efectuate de catre expertul independent contractat in acest sens, si de catre Comisia de selectie constituita prin Hotararea Consiliului Local nr. 308/2017.

Art. 2: Procedura de selectie se desfasoara in conformitate cu legislatia in vigoare si cu hotararile Consiliului Local al Municipiului Timisoara aprobate in acest sens.
Anuntul privind selectia membrilor in consiliul de administratie se publica, prin grija Primarului Municipiului Timisoara, respectand prevederile legale.
Sursa de finantare a procedurii este asigurata din bugetul local pe anul 2018, la Capitolul 51.02. " Autoritati executive".

Art. 3: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Compartiment Guvernanta Corporativa si Directia Economica din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 4: Prezenta hotarare se publica in Buletinul Informativ al Primariei Municipiului Timisoara si pe site-ul propriu si totodata, se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Economice;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Urbanism;
- Directiei Dezvoltare;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest;
- Directiei Comunicare - Relationare;
- Directiei de Evidenta a Persoanelor;
- Directiei Generale Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele de Utilitati;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Biroului Audit;
- Societatii PIETE SA;
- Compartimentului Guvernanta Corporativa;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
GABRIELA POPOVICI
Contrasemneaza
P.SECRETAR SIMONA DRAGOI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

COMPARTIMENT GUVERNANȚA CORPORATIVĂ

NR. SC2018-/


ROMÂNIA


1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ


RAPORT DE SPECIALITATE

privind declanșarea procedurii de selecție pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Consiliului de Administrație la PIEȚE SA

Având în vedere Expunerea de motive nr. ................................... a Primarului

Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind declanșarea procedurii de selecție pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Consiliului de Administrație la PIEȚE S.A;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 323/15.06.2018 prin care a fost aprobată Scrisoarea de Așteptări în procesul de recrutare pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație la "PIEȚE" S.A;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 412/27.07.2018 privind aprobarea Planului de selecție - componenta integrală și a Profilului personalizat al Consiliului de Administrație la Societatea PIEȚE SA;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 99/20.09.2016 privind guvernanța corporativă a societăților comerciale la care Consiliul Local al municipiului Timișoara este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 308/ 28.07.2017 privind constituirea Comisiei de selecție în vederea evaluării/selecției membrilor consiliilor de administrație ale întreprinderilor publice la care Consiliul Local al Municipiului Timișoara are calitatea de autoritate publică tutelară;

Având în vedere Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 8/27.11.2018;

Facem următoarele precizări:

În contextul actual, în urma finalizării procedurii de selecție, au fost validați doar 3 membri din totalul de 7 posturi vacante ale Consiliului de Administrație la PIEȚE SA, astfel că este necesară redeclanșarea unei noi selecții.

Declanșarea procedurii de selecție a membrilor consiliilor de administrație se realizează conform prevederilor art. 3 din Anexa nr. 1 a Hotărârii de Guvern nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice: “În cazul societăților la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acționar unic, la data la care autoritatea publică tutelară emite actul administrativ în acest sens.”

În temeiul art. 64 ind. 4 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, în caz de vacanță a unuia sau mai multor posturi de administratori, procedura de selecție se declanșează, prin grija autorității publice tutelare, în termen de 45 de zile de la vacantare.

În conformitate cu dispozițiile art. 29 alin. (3) și alin. (4) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, în cazul în care autoritatea publică tutelară, în numele acționarului-stat sau unitate administrativ-teritorială propune candidați pentru funcțiile de membri ai consiliului de administrație, aceste propuneri sunt făcute în baza unei selecții prealabile efectuate de o comisie formată din specialiști în recrutarea resurselor umane.

De asemenea, autoritatea publică tutelară poate decide ca în procesul de selecție comisia să fie asistată sau selecția să fie efectuată de un expert independent, ale cărui servicii sunt contractate de autoritatea publică tutelară, în acest caz, suportând costurile procedurii de selecție.


Având în vedere cele prezentate mai sus, propunem:

Autoritatea publică tutelară aprobă declanșarea procedurii de selecție pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Consiliului de Administrație la PIEȚE S.A.

Selecția se desfășoară în conformitate cu prevederile legislației în vigoare și cu hotărârile Consiliului Local al Municipiului Timișoara aprobate în acest sens.

Autoritatea publică tutelară - Consiliul Local al Municipiului Timișoara - va propune candidați pentru funcțiile vacante de membri ai Consiliului de Administrație la PIEȚE SA, propuneri făcute în baza unei selecții efectuate de către expertul independent contractat în acest sens, și de către Comisia de selecție constituită prin HCL. 308/2017.

Anunțul privind selecția membrilor în consiliul de administrație se publică, prin grija Primarului Municipiului Timișoara, respectând prevederile legale.

Sursa de finanțare este asigurată din bugetul local pe anul 2018 la Capitolul 51.02. “ Autorități executive”.

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că Proiectul de hotărâre privind declanșarea procedurii de selecție pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Consiliului de Administrație la PIEȚE S.A., îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

Consilier,

Lazăr Violeta


ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

COMPARTIMENT GUVERNANȚA CORPORATIVĂ

NR. SC2018-/


ROMAN IA


1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ


EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Sectiunea 1 Titlul proiectului de hotărâre

Proiect de hotărâre privind declanșarea procedurii de selecție pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Consiliului de Administrație la PIEȚE SA

Sectiunea a 2 - a

Motivul emiterii proiectului de hotărâre

Având în vedere că în urma finalizării procedurii de selecție au fost validați 3 membri din totalul de 7 posturi vacante ale Consiliului de Administrație la PIEȚE SA, este necesară redeclanșarea unei noi selecții.

În conformitate cu prevederile art. 3 din Anexa nr. 1 a Hotărârii de Guvern nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, declanșarea procedurii de selecție a membrilor consiliului de administrație se realizează după cum urmează: “În cazul societăților la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acționar unic, la data la care autoritatea publică tutelară emite actul administrativ în acest sens. ”

În concluzie, apreciem că este oportună inițierea unui proiect de hotărâre privind declanșarea procedurii de selecție pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Consiliului de Administrație la PIEȚE SA.

PRIMAR, NICOLAE ROBU

CONSILIER, LAZĂR VIOLETA