Hotărârea nr. 673/2018

673/12.12.2018 privind actualizarea Devizului general din cadrul Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investiţii ,,Modernizarea străzilor din piatră cubică din Timişoara"
Hotararea Consiliului Local 673/12.12.2018
privind actualizarea Devizului general din cadrul Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investiţii ,,Modernizarea străzilor din piatră cubică din Timişoara"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018-27105/15.11.2018, privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018 - 27105/15.11.2018 al Directiei Edilitare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din 26.11.2018 - Anexă la Raportul de Specialitate nr. SC2018 -27105/15.11.2018;
Având în vedere Avizul Direcţiei Economice - Anexă la Raportul de Specialitate nr. SC2018 - 27105/15.11.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi lit. d), precum şi alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă actualizarea devizului general pentru obiectivul de investiţii ,,Modernizarea străzilor din piatră cubică din Timişoara", întocmit de S.C. Proexco S.R.L. - Oradea, conform Contractului de prestare de servicii nr. 170/17.06.2015 cu caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici, prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: La data emiterii prezentei hotărâri se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 389/22.09.2015 - privind aprobarea Studiului de fezabilitate, pentru obiectivul de investiţie ,,Modernizarea străzilor din piatră cubică din Timişoara".

Art. 3: Se aprobă execuţia, în etapă I, a străzilor Arcidava, Dr. Ioan Mureşan şi Topliţa.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
GABRIELA POPOVICI
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMISOARA

PRIMAR

DIRECȚIA EDILITARĂ

SERV. DRUMURI, PODURI, PARCAJE, CANALIZARE, ALIM. cu APĂ

BIROUL DRUMURI, PODURI ȘI PARCAJE

SC2018 -


ROMÂNIA


1918-2OIS I SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ


RAPORT DE SPECIALITATE

privind actualizarea Devizului general din cadrul Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investiții ,,Modernizare străzilor din piatră cubică din Timișoara

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării Devizului general din cadrul Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investiții ,,Modernizare străzilor din piatră cubică din Timișoara;

Facem următoarele precizări:

Direcția Edilitară prin Biroul Drumuri, Poduri și Parcaje are cuprins în programul de dezvoltare aferent anului 2018 obiectivul de investiții ,,Modernizarea străzilor din piatră cubică din municipiul Timișoara”.

Obiectivul de investiții cuprinde străzi din municipiul Timișoara a căror îmbrăcăminte este realizată din pavaje de piatră cubică, și anume:

 • -  Str. Argeș delimitată de str. Mitropolit Varlaam și str. Cluj,

 • -  Str. Dr. Ioan Mureșan pe sectorul cuprins între str. Salcâmilor și str. Drubeta,

 • -  Str. Ludwig von Beethoven pe sectorul cuprins între blv. C.D. Loga și blv. Mihai Eminescu,

 • -  Str. Mitropolit Varlaam tronson cuprins între str. Aurel Cândea și str. 1 Decembrie,

 • -  Str. Putna delimitată de str. Ion Vidu și str. Mitropolit Varlaam,

 • -  Str. Remus delimitată de str. Brașov și str. Romulus,

 • -  Str. Sfânta Rozalia tronson cuprins între str. Remus și blv. Mihai Viteazul,

 • -  Str. Sorin Titel delimitată de blv. Victor Babeș și str. Protopop Ghe. Dragomir,

 • -  Str. Toplița delimitată de Cal. Circumvalațiunii și str. Făgăraș,

 • -  Str. Virgil Madgearu cuprins între blv. Mihai Viteazul și str. Filaret Barbu,

 • -  Str. Bela Bartok tronson cuprins între blv. Victor Babeș și str. Argeș,

 • -  Str. Filaret Barbu delimitată de str. Sfânta Rozalia și str. Brașov,

 • -  Str. Arcidava pe sectorul cuprins în jurul Parcului Arcidava până în străzile Mureș și Ulpia Traiana,

 • -  Str. Romulus tronson cuprins între str. Ghe. Doja și str. Sfânta Rozalia.

Starea tehnică a acestor străzi prezintă numeroase defecțiuni ce fac dificilă desfășurarea circulației rutiere și pietonale. Pe multe din aceste străzi trotuarele sunt într-o stare avansată de degradare, îngreunând circulația pietonilor din zonă; nu există piste pentru bicicliști iar zonele verzi sunt neamenajate. Totodată multe din bordurile de încadrare a carosabilului lipsesc sau sunt deteriorate, gurile de scurgere și căminele de vizitare se află sub cota carosabilului.

Scopul proiectului este de a îmbunătăți condițiile de circulație în municipiu prin amenajarea străzilor, a trotuarelor, amenajare piste de biciclete și zone verzi, acolo unde situația din teren permite, rezultând o mai bună funcționalitate a zonelor.

În cadrul proiectului soluția de modernizare a străzilor constă în execuția unei structuri noi cu stratul de legătură și cel de uzură prevăzut din beton asfaltic.

Studiul de Fezabilitate pentru „Modernizarea străzilor din piatră cubică din municipiul Timișoara”, a fost întocmit de către S.C. PROEXCO S.R.L. conform contractului de prestări servicii nr.170/17.06.2015.

Prin HCLTM nr. 389/22.09.2015 a fost aprobat Studiul de Fezabilitate mai sus menționat. Valoarea totală a investiției a fost estimată, conform devizului general la 14.595,612 mii lei (inclusiv TVA), respectiv 3.299,562 mii Euro, sursa de finantare provenind în totalitate de la bugetul local

Prin Certificatul de Urbanism s-a solicitat obținerea avizului de specialitate al Direcției Județene pentru Cultură Timiș, în vederea emiterii Autorizației de Construire. În urma analizării documentației depuse, Comisia Zonală a Monumentelor Istorice nu acceptă soluția de modernizare a străzilor în varianta propusă, cu

Timișoara 2021

Capitală Europeană a Culturii excepția străzilor Ioan Mureșan, Toplița și Arcidava (așa cum este specificat în adresa Direcției Județene de Cultură Timiș nr. 1448/05.07.2018).

Ca urmare propunem, într-o primă fază, execuția străzilor Ioan Mureșan, Toplița și Arcidava în varianta proiectată și anume: structură nouă cu stratul de legătură și cel de uzură prevăzut din beton asfaltic.

Având în vedere cele de mai sus, modificările legislative survenite după elaborarea Studiului de fezabilitate și ținând cont de rata inflației este necesară actualizarea Devizului general din cadrul documentației tehnico-economice faza SF.

Datorită actualizării valoarea investiției, conform Devizului General este estimată la 15.435,650mii lei (inclusiv TVA) respectiv 3.489,465 mii Euro. Valoarea estimată a investiției aferentă celor trei străzi mai sus menționate este de 4.212,337 mii lei (inclusiv TVA) respectiv 952,263 mii euro.

Având în vedere prevederile legale, apreciem că Proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării Devizului general din cadrul Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investitii ,,Modernizarea străzilor din piatră cubică din municipiul Timișoara, îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local.

DIRECTOR DIRECȚIA EDILITARĂ,

ȘEF SERVICIU D.P.P.C.A.A,

IOAN GANCIOV


CHIȘ CULIȚĂ

ȘEF BIROU D.P.P., VASILE OLAR


CONSILIER, LILIANA PÎRVU


Cod FO53-01,Ver.1

2 21


Timișoara 2021

Capitală Europeană a Culturii


Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.