Hotărârea nr. 672/2018

672/12.12.2018 privind modificarea si aprobarea Statului de functii pentru Directia Fiscala a Municipiului Timisoara
Hotararea Consiliului Local 672/12.12.2018
privind modificarea si aprobarea Statului de functii pentru Directia Fiscala a Municipiului Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr. SC 2018 - 028276/27.11.2018 privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timisoara - domnul Nicolae Robu;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. IF 2018 - 071918/27.11.2018 al Compartimentului Resurse Umane din cadrul Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 03.12.2018 - Anexa la Raportul de specialitate nr. IF 2018 - 071918/27.11.2018;
Avand in vedere Avizul Serviciului Resurse Umane nr. SC2018-28279, pentru Directia Fiscala a Municipiului Timisoara;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica , amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale si Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere prevederile art. 107 alin. (2) lit. a) si b) din Legea nr. 188/1999 - privind Statutul functionarilor publici (r2), cu modificarile si completarile ulterioare;
In conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. a) si alin. (3) lit. b) din Legea nr. 215/2001 - privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 - privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art. 1: Se modifica si se aproba Statul de functii pentru Directia Fiscala a Municipiului Timisoara, conform Anexei I care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 2: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Fiscala a Municipiului Timisoara.
Art. 3: Prezenta hotarare se publica in Buletinul Informativ al Municipiului Timisoara si pe site-ul propriu si totodata, se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Urbanism;
- Directiei Generala Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele de Utilitati;
- Directiei Economice;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Dezvoltare;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest;
- Directiei Comunicare - Relationare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
GABRIELA POPOVICI
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRAGOI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA FISCALA a Municipiului Timișoara

NR. IF2018- 071918/27.11.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

privind proiectul de hotarare pentru modificarea și aprobarea Statului de funcții pentru Direcția Fiscala a-Municipiului Timișoara

Având in vedere Expunerea de motive nr. SQJ-Ol 8


a Primarului


Municipiului Timișoara si Proiectul de hotarare privind modificarea și aprobarea Statului de funcții pentru Direcția Fiscala a Municipiului Timișoara,

Facem următoarele precizări:

Direcția Fiscale a Municipiului Timișoara își desfășoară activitatea în strânsă legătură cu domeniul de aplicare al Codului Fiscal și a Codului de Procedură Fiscală, având prevăzut în statul de funcții un număr de 155 de salariați

  • •  In cadrul Direcției Fiscale a Municipiului Timișoara 2 funcționari publici debutanti si-au finalizat perioada de stagiu.

In conformitate cu art. 11 alin. (3) lit. a) coroborat cu art. 61 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 (r2) este necesară transformarea celor 2 funcții publice de execuție de consilier clasa I, gradul profesional debutant de la Serviciul Impozite si Taxe Persoane Fizice, respectiv de la Biroul Evidența și Urmărire Venituri Nefiscale în 2 funcții publice de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional asistent, la finalizarea perioadei de stagiu a titularilor celor 2 posturi;

  • • De asemenea, in cadrul Direcției Fiscale a Municipiului Timișoara s-a vacantat un post corespunzător funcției publice de consilier, clasa I, grad profesional superior

In conformitate cu prevederile art. 15 din Hotărârea nr. 611/2008, funcțiile publice ajunse la gradul profesional superior, care devin vacante se pot transforma, în condițiile legii, în funcții publice cu grad profesional debutant sau asistent, în funcție de necesitățile identificate în cadrul instituției publice. Pentru asigurarea accesului la concursul de recrutare a unui număr cât mai mare de persoane si pentru dezvoltarea unui corp de funcționari publici profesionist si stabil, postul vacant se va transforma intr-o funcție publica de consilier , clasa I, gradul profesional debutant.

Menționăm că modificările propuse nu influențeză numărul de posturi aprobat la nivelul


Direcției Fiscale a Municipiului Timișoara.

Organigrama instituției nu se modifică, aceasta rămânând în forma aprobată prin HCL nr. 422/ 13.09.2018, și de asemenea nici Regulamentul de Organizare și Funcționare nu se modifică și rămâne în forma aprobată prin prin H.C.L. nr. 79/2017

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre privind modificarea și aprobarea Statului de funcții pentru Direcția Fiscala a Municipiului Timișoara indeplineste condițiile pentru a fi supus dezbaterii si aprobării plenului consiliului local.

DIRECTOR EXECUTIV EC. BODO ADRIAN


COMPARTIMENT RESURSE UMANE EC. PĂUN FLOARE


Timișoara 2021

Capitală Europeană a Culturii

Cod FO 53-01, ver. 1

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTARARE

Secțiunea 1

Titlul proiectului de hotărâre

Proiect de hotărâre privind modificarea și aprobarea Statului de Funcții pentru Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara

Secțiunea a 2- a

Motivul emiterii proiectului de hotărâre

1. Descrierea situației actuale

Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara își desfășoară activitatea în strânsă legătură cu domeniul de aplicare al Codului Fiscal și a Codului de Procedură Fiscală, având prevăzut în statul de funcții un număr de 155 de salariațî

  • • In cadrul Direcției Fiscale a Municipiului Timișoara 2 funcționari publici debutanti si-au finalizat perioada de stagiu;

  • • Totodată, menționam ca în cadrul instituției s-a vacantat un post corespunzător funcției publice de consilier, clasai, grad profesional superior.

2. Schimbări preconizate și rezultate așteptate

  • • Având în vedere prevederile art. 11 alin. (3) lit. a) coroborat cu art. 61 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 (r2) este necesară transformarea celor 2 funcții publice de execuție de consilier clasa I, gradul profesional debutant de la Serviciul Impozite si Taxe Persoane Fizice, respectiv de la Biroul Evidență și Urmărire Venituri Nefiscale în 2 funcții publice de execuție de consilier, clasa I. gradul profesional asistent, la finalizarea perioadei de stagiu a titularilor celor 2 posturi;

  • •  De asemenea, în conformitate cu art. 15 din HG 611/2008, postul vacant de consilier clasa 1, grad profesional superior, va fi transformat în consilier clasa I, grad profesional debutant pentru asigurarea accesului la concursul de recrutare a unui număr cât mai mare de persoane .

    Menționăm că modificările propuse nu influențeză numărul de posturi aprobat prin H.C.L.nr. 501/2018.3. Alte informații

Organigrama și Regulamentul de Organizare și Funcționare nu se modifică și rămân în forma aprobată prin H.C.L. nr. 422/2018, respectiv prin H.C.L. nr. 79/2017

4, Concluzii

Raportat Ia cele prezentate mai sus propunem modificarea și aprobarea Statului de Funcții pentru Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara conform Anexei I care face parte integrantă din prezenta expunere de motive.

PRIMAR NICOLAE ROBU

VICEPRIMAR FARKAS IMRENOTĂ: Elementele de natura tehnică, de detaliu, se vor regăsi în raportul de specialitate și, dacă se impune, în nota de fundamentare.

Cod FO53-03,Ver,2

2 21


Timișoara 2021

Capitală Europeană a Culturii


DIRECȚIA FISCALA A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Anexa I la HCL nr..........

APROBAT

PRIMAR

NICOLAE ROBU


STAT DE FUNCȚII

Nr.crt

Denumirea funcției

Nivel studii

Nr. posturi

Clasa

Grad

A . Funcții publice de conducere

1

Director executiv

S

1

11

2

Sef serviciu

s

5

11

3

Șef birou

s

4

II

Total funcții publice de conducere

10

B. Funcții publice de execuție

4

Consilier

s

73

I

superior

5

Consilier

s

30

I

principal

6

Consilier

s

4

I

asistent

7

Consilier

s

12

I

debutant

8

Consilier juridic

s

5

I

superior

9

Consilier juridic

s

1

I

principal

10

Consilier juridic

s

0

I

asistent

11

Consilier juridic

s

1

I

debutant

12

Referent

M

11

III

superior

13

Referent

M

0

III

principal

14

Referent

M

0

III

asistent

15

Referent

M

0

III

debutant

Total funcții publice de execuție

137

Total funcții publice

147

W////////Z

C. 1.   Funcții personal contractual conducere

Grad

14

Șef birou

S

1

II

Total personal contractual de conducere

1

C.2   Funcții personal contractual execuție

Treapta

15

Inspector de specialitate

S

2

I

16

Inspector de specialitate

s

1

II

17

Referent

M

2

I

18

Referent

M

2

II

Total personal contractual de execuție

7

Total personal contractual

8

TOTAL GENERAL

155

Număr total posturi

155

din care :

1. Funcții publice

147

- de conducere

10

- de execuție

137

2. Personal contractual

8

- de conducere

1

- de execuție

7

DIRECTOR EXECUTIV

ADRIAN BODO


COMPARTIMENT RESURSE UMANE

PĂUN FLOARE