Hotărârea nr. 668/2018

668/12.12.2018 privind neexercitarea dreptului de preemtiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timisoara, la intentia de instrainare a 1/2 din ap SAD 2, situat in Timisoara, Bdul Tineretii, nr 4, et.demisol , jud Timis, inscris in C.F. nr.413352-C1-U2, nr.top 17186/II, la pretul de 20.000 dolari americani
Hotararea Consiliului Local 668/12.12.2018
privind neexercitarea dreptului de preemtiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timisoara, la intentia de instrainare a 1/2 din ap SAD 2, situat in Timisoara, Bdul Tineretii, nr 4, et.demisol , jud Timis, inscris in C.F. nr.413352-C1-U2, nr.top 17186/II, la pretul de 20.000 dolari americani


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive cu nr SC2018- 28746/03.12.2018 privind oportunitatea proiectului de hotarare a Primarului Municipiului Timisoara, domnul NICOLAE ROBU;
Avand in vedere Raportul de specialitate cu nr SC2018- 28746/03.12.2018 intocmit de Compartimentul Monumente din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Avizul favorabil al Serviciului Juridic din data de 05.12.2018 -Anexa la raportul de specialitate SC2018 - 28746/03.12.2018;
Avand in vedere Adresa cu nr 3709/23.10.2018 a Directiei Judetene pentru Cultura Timis;
Avand in vedere adresa inregistrata la Primaria Timisoara cu nr. SC2018-027799/22.11.2018 , de catre petentul SCHMERLER ZOLTAN ,(una si aceeasi persoana cu SCHMERLER ZEEW ZOLTAN si SCHMERLER ZEEW-cnf procurii legalizata de Consulatul General al Romaniei Toronto nr 124-189-4176 din 21.08.2018 ), prin avocat Nicoara Nicolina si imputernicit Ciucanu Alexandra, in calitate de proprietar a 1/2 din imobilul situat in Timisoara, Bdul Tineretii,nr 4, et.demisol , jud Timis, inscris in C.F. nr.413352-C1-U2, nr.top 17186/II, unde la rubrica Observatii/Referinte figureaza :" SAD 2 situat in corpul de cladire A compus din 3 incaperi si 52/1381 mp teren in folosinta ", prin care solicita Primariei Municipiului Timisoara sa se pronunte asupra dreptului de preemtiune la intentia de instrainare cu pretul de 20.000 dolari americani pentru suprafata utila de 26,60 mp.
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere prevederile art 2 din Hotararea Consiliului Local nr. 67/26.02.2008;
Avand in vedere prevederile art 4 alin. (4) si alin.(8) din Legea nr 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, modificata si completata;
In conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit. b) si c), art. 123 alin.( 1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art.1 : Consiliul Local al Municipiului Timisoara nu isi exercita dreptul de preemtiune la intentia de instrainare a 1/2 din ap. SAD 2, situat in Timisoara, Bdul Tineretii, nr 4, et.demisol , judetul Timis, inscris in C.F. nr.413352-C1-U2, nr.top 17186/II, la pretul de 20.000 dolari americani.
Art.2 : Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Compartimentul Monumente, Directia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest-Compartiment Spatii cu alta Destinatie II Vest din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.
Art. 3 : Prezenta hotarare se publica in Buletinul Informativ al Primariei Municipiului Timisoara si pe site-ul propriu si totodata, se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Directiei Urbanism;
- Directiei Comunicare- Relationare
- Directiei Generala Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele de Utilitati;
- Directiei Economice;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Dezvoltare;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est;
- Serviciului Scoli- Spitale;
- Biroului Sport -Cultura;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului ;
- dlui SCHMERLER ZOLTAN
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
GABRIELA POPOVICI
Contrasemneaza
P.SECRETAR SIMONA DRAGOI

ROMÂNIA

JUDETUL TIMIS

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

COMPARTIMENT MONUMENTE

SC2018-28746/03.12.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, la intenția de înstrăinare a % din ap SAD 2, situat in Timișoara, Bdul Tinereții, nr 4, et.demisol , jud Timis, înscris în C.F. nr.413352-C1-U2, nr.top 17186/II, la prețul de 20.000 dolari americani

Având în vedere Expunerea de motive nr.SC2018-28746/03.12.2018 a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre cu privire la exprimarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, la intenția de înstrăinare a din ap SAD 2, situat in Timisoara, Bdul Tineretii, nr 4, et.demisol , jud Timis, înscris în C.F. nr.413352-C1-U2, nr.top 17186/II , în conformitate cu dispozițiile Legii nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice , republicată, prin care se propune neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara , la intenția de înstrăinare la prețul de 20.000 dolari americani pentru suprafata utila de 26,60 mp.

Având în vedere adresa înregistrată la Primăria Timișoara cu nr. SC2018-027799/22.11.2018 , de către petentul SCHMERLER ZOLTAN , (una si aceeasi persoana cu SCHMERLER ZEEW ZOLTAN si SCHMERLER ZEEW-cnf procurii legalizata de Consulatul General al Romaniei Toronto nr 124-1894176 din 21.08.2018 ), prin avocat Nicoara Niculina si imputernicit Ciucanu Alexandra, în calitate de proprietar al din imobilu situat in Timișoara, Bdul Tineretii,nr 4, et.demisol , jud Timis, înscris în C.F. nr.413352-C1-U2, nr.top 17186/II, unde la rubrica Observatii/Referinte figureaza : “ SAD 2 situat in corpul de cladire A compus din 3 incaperi si 52/1381 mp teren in folosinta “, prin care solicită Primăriei Municipiului Timișoara să se pronunțe asupra dreptului de preemțiune la intenția de înstrăinare cu prețul de 20.000 dolari americani pentru suprafata utila de 26,60 mp.

Conform extrasului de CF nr 413352-C1-U2 , nr top 17186/II la rubrica Observatii/Referinte figureaza : “ SAD 2 situat in corpul de cladire A compus din 3 incaperi si 52/1381 mp teren in folosinta “, iar conform releveului ap SAD 2 este compus din incapere 1=9.40 mp, incapere 2=10.80 mp, incapere 3=6.40 mp , suprafata utila=26.60mp, suprafata desfasurata=30.20mp.

In conformitate cu adresa nr. 3709/23.10.2018 a Direcției Județene de Cultură Timiș imobilul de mai sus , este inclus în Situl urban Vechiul Cartier Iosefin, cod TM II s B 06098, poziția 63, din Lista monumentelor Istorice-2015.

În conformitate cu adresa nr SC2018- 27799/28.11.2018 Compartimentul Monitorizare și Control Urbanistic -Direcția Generală Urbanism și Dezvoltare Urbană ne comunică următoarele:

„ Asa cum se prezinta starea fizica la strada a imobilului, se impun lucrari de reabilitare la nivelul acoperisului si fatadei. De asemenea, tamplaria din lemn a unor ferestre necesita interventii de reabilitare/restaurare. Totodata au fost identificate si mai multe ferestre cu tamplarie din PVC, material inadecvat monumentelor istorice protejate. „

De asemenea , DCTDD II Vest - Comp. Spații cu altă destinație II Vest, Serviciul Școli Spitale, Biroul Sport Cultură-Compartiment Cultură, ne comunica faptul ca „ ap SAD 2 nu prezintă interes „ pentru domeniul public/privat al Municipiului Timișoara.

În conformitate cu prevederile art.4 ,alin.(4) și alin.(8) din Legea nr 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile art.36, alin(2) litera b) și c), art. nr.45 și art.123 alin (1) din Legea administrației publice Locale nr.215/2001 republicată cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 2 din Hotărârea nr 67/26.02.2008 a Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

Ca urmare a situției prezentate mai sus, a prevederilor legale cât și a adreselor emise de către compartimentele/birourile/serviciile/directiile de specialitate din cadrul Aparatului de specialitate al primarului, apreciem ca proiectul de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemtiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, la intenția de înstrăinare a ¥2 din ap. SAD 2, situat in Timisoara, Bdul Tineretii, nr 4, et.demisol , jud Timis, înscris în C.F. nr.413352-C1-U2, nr.top 17186/II, la prețul de 20.000 dolari americani, indeplineste conditiile pentru a fi supus spre dezbatere si aprobare în plenul Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

CONSILIER

Iasna Mihnea

Cod FO53- 01,Ver.1

ROMÂNIA

JUDETUL TIMIS

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

SC2018 - 28746/03.12.2018

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA

PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, la intenția de înstrăinare a % din ap SAD 2, situat in Timișoara, Bdul Tinereții, nr 4, et.demisol , jud Timis, înscris în C.F. nr.413352-C1-U2, nr.top 17186/II, la prețul de 20.000 dolari americani

Având în vedere adresa înregistrată la Primăria Timișoara cu nr. SC2018-027799/22.11.2018 , de către petentul SCHMERLER ZOLTAN , prin avocat Nicoara Niculina si imputernicit Ciucanu Alexandra, în calitate de proprietar al din imobilul situat in Timișoara, Bdul Tineretii,nr 4, et.demisol , jud Timis, înscris în C.F. nr.413352-C1-U2, nr.top 17186/II, unde la rubrica Observatii/Referinte figureaza : “ SAD 2 situat in corpul de cladire A compus din 3 incaperi si 52/1381 mp teren in folosinta “, prin care solicită Primăriei Municipiului Timișoara să se pronunțe asupra dreptului de preemțiune la intenția de înstrăinare cu prețul de 20.000 dolari americani pentru suprafata utila de 26,60 mp.

In conformitate cu adresa nr. 3709/23.10.2018 a Direcției Județene de Cultură Timiș imobilul de mai sus , este inclus în Situl urban Vechiul Cartier Iosefin, cod TM II s B 06098, poziția 63, din Lista monumentelor Istorice-2015.

Având în vedere adresele emise de către Direcția Generală Urbanism și Dezvoltare Urbană-Compartiment Monitorizare și Control Urbanistic, Direcția Clădiri Terenuri Dotări Diverse II Vest-Comp. S.A.D II Vest, Biroul Sport Cultură, Serviciul Școli Spitale, prin care ni se comunică faptul că ap. SAD 2 aferent imobilului menționat mai sus, nu prezintă interes pentru domeniul public/privat al Municipiului Timișoara;

În conformitate cu Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice republicate și actualizate și cu H.C.L. nr.67/2008 modificată prin H.C.L nr.362/2015;

Apreciem ca proiectul de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemtiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, la intenția de înstrăinare a 1/2 din ap. SAD 2, situat in Timisoara, Bdul Tineretii, nr 4, et.demisol , jud Timis, înscris în C.F. nr.413352-C1-U2, nr.top 17186/II, la prețul de 20.000 dolari americani , indeplineste conditiile pentru a fi supus spre dezbatere si aprobare în plenul Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

PRIMAR                       VICEPRIMAR

Nicolae Robu

Farkas Imre