Hotărârea nr. 663/2018

663/12.12.2018 privind prelungirea Contractului de inchiriere nr.1586/25.07.2014, incheiat cu PFA IVONICIU PAUL IOAN
Hotararea Consiliului Local 663/12.12.2018
privind prelungirea Contractului de inchiriere nr.1586/25.07.2014, incheiat cu PFA IVONICIU PAUL IOAN


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr. SC2018-28670/03.12.2018 privind oportunitatea proiectului de hotarare a Primarului Municipiului Timisoara- domnul Nicolae Robu;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. SC2018-28670/03.12.2018 al Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere avizul Serviciului Juridic din data de 04.12.2018 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2018 - 28670/03.12.2018;
Avand in vedere Adresa nr.CT2018-004037/21.08.2018 a PFA IVONICIU PAUL IOAN;
Avand in vedere Extrasul din Procesul Verbal al sedintei din data de 15.11.2018 a Comisiei de Analiza a Spatiilor cu Alta Destinatie decat aceea de Locuinta situate in imobile proprietatea Primariei Timisoara precum si in proprietatea Statului Roman in administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara infiintata prin Hotararea Consiliului Local nr. 12/26.06.2012 si modificata prin HCLMT nr. 549/24.10.2018;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe , Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
In conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2), c) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba prelungirea Contractului de inchiriere nr.1586/25.07.2014, incheiat cu PFA IVONICIU PAUL IOAN, pentru spatiul din Timisoara, str.Pop de Basesti nr.43, ap.3, pe o perioada de 3 ani, incepand cu data de 29.08.2018 pana la 28.10.2021.

Art.2: Se aproba incheierea actului aditional .

Art.3: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II VEST din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art.4: Prezenta hotarare se publica in Buletinul Informativ al Primariei Municipiului Timisoara si pe site-ul propriu si totodata, se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Directiei Urbanism;
- Directiei Generala Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele de Utilitati;
- Directiei Economice;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Dezvoltare;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest;
- Directiei Comunicare-Relationare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control Si Antifrauda al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
GABRIELA POPOVICI
Contrasemneaza
P.SECRETAR SIMONA DRAGOI

ROMANIA

JUDEȚUL TIMIS

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA CLADIRI, TERENURI SI DOTARI DIVERSE II VEST

COMPARTIMENT SPATII CU ALTA DESTINATIE II VEST

SC2018-28670/03.12.2018

RAPORT DE SPECIALITATE privind prelungirea contractului de inchiriere nr.1586/25.07.2014, incheiat cu PFA IVONICIU PAUL IOAN

Având in vedere Expunerea de motive nr.. SC2018-28670/03.12.2018 a Primarului Municipiului Timișoara si Proiectul de hotarire cu privire la prelungirea contractului de inchiriere nr.1586/25.07.2014, incheiat cu PFA IVONICIU PAUL IOAN .

Precizam ca acest imobil este inscris in CF nr.412995-C1-U8 Timișoara, nr. Topo 17419/III si este in proprietatea Statului Roman.

Prin cererea cu nr. CT2018-004037/21.08.2018 PFA IVINICIU PAUL IOAN solicita prelungirea contractului de inchiriere nr.1586/25.07.2004, pentru spatiul din Timisoara, str.Pop de Basesti nr.39, parter, ap.3. Termenul de valabilitate al contractului este pana la data de 28.08.2018.

De la data depunerii cererii si pana la data de 15.11.2018 Comisia de analiza a spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta, nu s-a mai intrunit. Astfel ca acest contract nu a putut fi prelungit inainte de data de 28.08.2018.

Avand in vedere faptul ca, PFA IVONICIU PAUL IOAN nu are datorii la bugetul local, in sedinta din data de 15.11.2018 a Comisiei de Analiză a Spațiilor cu Altă Destinație decât aceea de Locuință situate în imobile proprietatea Primăriei Timișoara precum si în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara înființată prin HCLMT nr. 12/26.06.2012 și modificată prin HCLMT nr.549/24.10.2018, hotaraste prelungirea contractului de inchiriere nr.1586/25.07.2014, pe o perioada de 3 ani incepand cu data de 29.08.2018 pana la 28.10.2021.

Spatiul a fost verificat prin adresele :

  • - CT2018-4037/25.10.2018 Biroul Cladiri Terenuri II Vest;

  • - CT2018-4037/23.10.2018. Compartimentul Administrare Fond Funciar;

  • - SC2018-4037/25.10.2018 Serviciul Juridic;

Având in vedere prevederile legale si faptul ca pentru a putea raspunde cerintelor solicitate de catre PFA IVONICIU PAUL IOAN, apreciem ca proiectul de hotarire privind prelungirea contractului de inchiriere nr.1586/25.07.2014 incheiat cu PFA IVONICIU PAUL IOAN, indeplineste condițiile pentru a fi supus dezbaterii Consiliului Local al Municipiului Timisoara .

DIRECTOR

MIHAI BONCEA                            CONSILIER

DANIELA BEATRICE BOGYIS

ROMANIA

JUDEȚUL TIMIS

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA CLADIRI, TERENURI SI DOTARI DIVERSE II VEST COMPARTIMENT SPATII CU ALTA DESTINATIE II VEST SC2018-28670/03.12.2018

EXPUNEREA DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTARARE

privind prelungirea contractului de inchiriere nr.1586/25.07.2014, incheiat cu PFA IVONICIU PAUL IOAN

Prin cererea cu nr. CT2018-004037/21.08.2018 PFA IVINICIU PAUL IOAN solicita prelungirea contractului de inchiriere nr.1586/25.07.2004, pentru spatiul din Timisoara, str.Pop de Basesti nr.39, parter, ap.3.

Termenul de valabilitate al contractului este pana la data de 28.08.2018. De la data depunerii cererii si pana la data de 15.11.2018 Comisia de analiza a spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta, nu s-a mai intrunit. Astfel ca acest contract nu a putut fi prelungit inainte de data de 28.08.2018

Avand in vedere faptul ca, PFA IVONICIU PAUL IOAN nu are datorii la bugetul local, in sedinta din data de 15.11.2018 a Comisiei de Analiză a Spațiilor cu Altă Destinație decât aceea de Locuință situate în imobile proprietatea Primăriei Timișoara precum si în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara înființată prin HCLMT nr. 12/26.06.2012 și modificată prin HCLMT nr.549/24.10.2018, hotaraste prelungirea contractului de inchiriere nr.1586/25.07.2014, pe o perioada de 3 ani incepand cu data de 29.08.2018 pana la 28.10.2021.

Precizam ca acest imobil este inscris in in CF nr.412995-C1-U8 Timisoara, nr. Topo 17419/III si este in proprietatea Statului Roman.

Consideram oportună initierea unui proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de inchiriere nr.1586/25.07.2014 incheiat cu PFA IVONICIU PAUL IOAN pe o perioada de 3 ani incepand cu data de 29.08.2018 pana la 28.10.2021.

PRIMAR

VICEPRIMAR

FARKAS IMRE


NICOLAE ROBU

DIRECTOR

MIHAI BONCEA