Hotărârea nr. 660/2018

660/12.12.2018 privind darea in folosinta gratuita, pe o perioada de 25 ani, catre Parohia Romano-Catolica Timisoara I Cetate, a imobilului (teren+constructii) situat in Timisoara str. Janos Bolyai nr.6
Hotararea Consiliului Local 660/12.12.2018
privind darea in folosinta gratuita, pe o perioada de 25 ani, catre Parohia Romano-Catolica Timisoara I Cetate, a imobilului (teren+constructii) situat in Timisoara str. Janos Bolyai nr.6


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr.SC2018-28595 din 29.11.2018, privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timisoara, domnul Nicolae Robu;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. SC2018-28595 din 29.11.2018, al Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest - Biroul Cladiri-Terenuri II Vest, din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic nr. SC2018-28595 din 04.12.2018 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2018-28595 din 29.11.2018;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale si Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Adresa nr.47/2018, a Parohiei Romano-Catolica Timisoara I - Cetate, inregistrata la noi sub nr. CT2018-2385 din 17.05.2018 ;
Avand in vedere Adresa CT2018-2387 din 15.11.2018, a Serviciului Juridic;
Avand in vedere Adresa CT2018-2387 din 14.11.2018, a Compartimentului Administrare Fond Funciar;
Avand in vedere prevederile art. 8, din Legea nr.486/2006 - privind libertatea religioasa si regimul general al cultelor;
Avand in vedere prevederile art. 874, alin.1, din Legea nr. 287/2009 - privind Codul Civil;
In conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) si alin. (2) lit. b) si lit. c) din Legea nr. 215/2001 - privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001- privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba darea in folosinta gratuita catre Parohia Romano-Catolica Timisoara I - Cetate, cu sediul in Timisoara str. Jonos Bolyai nr. 4, CUI 6217409, a imobilului (teren+constructii) situat in Timisoara str. Janos Bolyai nr.6, inscris in C.F. nr.404157-Timisoara (conversie a C.F. nr.3), nr. topo. 268, pe o perioada de 25 ani si incheierea contractului de comodat.

Art. 2: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est - Biroul Cladiri Terenuri I Est si Directia Economica - Biroul Evidenta Patrimoniului, din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 3: Prezenta hotarare se publica in Buletinul Informativ al Primariei Municipiului Timisoara, pe site -ul propriu si totodata, se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei de Asistenta Sociala;
- Directiei Economice;
- Directiei Generale Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele de Utilitati;
- Directiei Urbanism;
- Directiei Dezvoltare;
- Directiei Cladiri, Terenuri, Dotari Diverse I Est;
- Directiei Cladiri, Terenuri, Dotari Diverse II Vest;
- Directiei Comunicare - Relationare;
- Directiei de Mediu;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Biroului Audit;
- O.C.P.I. Timis;
- Parohiei Romano-Catolica Timisoara I - Cetate;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
GABRIELA POPOVICI
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRAGOI

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA CLĂDIRI, TERENURI și DOTĂRI DIVERSE II VEST BIROUL CLĂDIRI-TERENURI II VEST

Nr. SC2018-28595 din 29.11.2018

RAPORT de SPECIALITATE,

privind darea în folosință gratuită, pe o perioadă de 25 ani, către Parohia Romano-

Catolică Timișoara I Cetate, a imobilului(teren+construcții) situat în Timișoara str. Janos Bolyai nr.6

Având în vedere Expunerea de motive, a Primarului Municipiului Timișoara și proiectul de hotărâre, privind darea în folosință gratuită către Parohia Romano-Catolică Timișoara I Cetate, pe o perioadă de 25 ani, a imobilului(teren+construcții) situat în Timișoara str. Janos Bolyai nr.6;

Având în vedere adresa nr.47/2018, înregistrată la noi cu nr.CT2018-2385 din 17.05.2018, prin care Parohia Romano-Catolică Timișoara I Cetate, cu sediul în Timișoara str. Janos Bolyai nr.4, ne informează că, imobilul(teren+construcții), situat în Timișoara str. Janos Bolyai nr.6, înscris în C.F. nr.404157-Timișoara, este în proprietatea Municipiului Timișoara, dar funcționează Biserica Romano-Catolică ”Sfânta Ecaterina”, aparținând parohiei menționate mai sus, motiv pentru care solicită atribuirea unui drept de folosință gratuit, asupra acestui imobil, fapt ce le-ar da dreptul de a încheia, contracte cu furnizorii, proiecte, accesare fonduri, etc., toate acestea în sprijinul patrimoniului local;

Având în vedere adresa CT2018-2387 din 15.11.2018, a Serviciului Juridic, prin care ne informează că, pentru imobilul situat în Timisoara str. Janos Bolyai nr.6, înscris în C.F. nr.404157-Timișoara(conversie a C.F. nr.3), nr.topo.268, nu figurează litigii pe rolul instanțelor de judecată;

Având în vedere adresa CT2018-2387 din 14.11.2018, a Compartimentului Administrare Fond Funciar, prin care ne informează că, pentru imobilul menționat mai sus, nu s-au depus cereri de revendicare, în baza legilor Fondului Funciar;

Din evidentele Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse, rezultă că, la data prezentei, imobilul respectiv, nu figurează notificat în baza Legii nr.10/2001 și nici în baza O.U.G. nr. 94/2000-privind retrocedarea unor imobile care au aparținut cultelor religioase din România.

Conform înscrisului în C.F. nr.404157-Timișoara, poz. B1, imobilul(teren+construcții), situat în str. Janoș Bolyai nr.6, este în proprietatea Municipiului Timișoara.

Având în vedere Legea nr.489/2006 - privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor, care la art.8, prevede, ”Cultele recunoscute sunt persoane juridice de utilitate publică”;

Având în vedere Legea nr.287/2009 - privind Codul civil, care la art.874, pct.1, prevede, ”Dreptul de folosință asupra bunurilor proprietate publică se acordă, cu titlu gratuit, pe termen limitat, în favoarea instituțiilor de utilitate publică”.

Conform prevederilor art.36, alin.2, lit.c din Legea nr.215/2001 - a administrației publice locale-republicată, ”Consiliul Local exercită atribuții privind administrarea domeniului public și privat al comunei, orașului sau municipiului”.

Având în vedere cele menționate mai sus, înaintăm spre dezbaterea și aprobarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, proiectul de hotărâre, privind darea în folosință gratuită, pe o perioadă de 25 ani, către Parohia Romano-Catolică Timișoara I Cetate, a imobilului(teren+construcții) situat în Timișoara str. Janos Bolyai nr.6, înscris în C.F. nr.404157-Timișoara(conversie a C.F. nr.3), nr.topo.268.

DIRECTOR,                                    CONSILIER,

Mihai Boncea                                              Ilie Dumbravă

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

Nr. SC2018-28595 din 29.11.2018

EXPUNERE de MOTIVE,

PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind darea în folosință gratuită, pe o perioadă de 25 ani, către Parohia Romano-Catolică Timișoara I Cetate, a imobilului(teren+construcții) situat în Timișoara str. Janos Bolyai nr.6

Prin adresa nr.47/2018, înregistrată la noi cu nr.CT2018-2385 din 17.05.2018, Parohia Romano-Catolică Timișoara I Cetate, cu sediul în Timișoara str. Janos Bolyai nr.4, ne informează că, imobilul(teren+construcții), situat în Timișoara str. Janos Bolyai nr.6, înscris în C.F. nr.404157-Timișoara, este în proprietatea Municipiului Timișoara, dar funcționează Biserica Romano-Catolică ”Sfânta Ecaterina”, aparținând parohiei menționate mai sus, motiv pentru care solicită atribuirea unui drept de folosință gratuit, asupra acestui imobil, fapt ce le-ar da dreptul de a încheia, contracte cu furnizorii, proiecte, accesare fonduri, etc., toate acestea în sprijinul patrimoniului local.

Legea nr.489/2006 - privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor, la art.8, prevede, ”Cultele recunoscute sunt persoane juridice de utilitate publică”.

Legea nr.287/2009 - privind Codul civil, la art.874, pct.1, prevede, ”Dreptul de folosință asupra bunurilor proprietate publică se acordă, cu titlu gratuit, pe termen limitat, în favoarea instituțiilor de utilitate publică”.

Având în vedere cele menționate mai sus, considerăm oportun, inițierea unui proiect de hotărâre, privind acordarea în folosință gratuită, pe o perioadă de 25 ani, către Parohia Romano-Catolică Timișoara I Cetate, a imobilului(teren+construcții) situat în Timișoara str. Janos Bolyai nr.6, înscris în C.F. nr.404157-Timișoara(conversie a C.F. nr.3), nr.topo.268.

VICEPRIMAR,

Imre Farkas


PRIMAR,

Nicolae Robu

DIRECTOR,

Mihai Boncea