Hotărârea nr. 658/2018

658/12.12.2018 privind aprobarea operatiunii de rectificare a suprafetei imobilului cu nr. cadastral 404173 CF nr. 404173 Timisoara, de la suparafata de 30034 mp. la suprafata de 30024 mp., situat in str. Rudolf Otto nr. 4 Timisoara
Hotararea Consiliului Local 658/12.12.2018
privind aprobarea operatiunii de rectificare a suprafetei imobilului cu nr. cadastral 404173 CF nr. 404173 Timisoara, de la suparafata de 30034 mp. la suprafata de 30024 mp., situat in str. Rudolf Otto nr. 4 Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr. CT 2018-006044/04.12.2018 - a Primarului Municipiului Timisoara, domnul NICOLAE ROBU;
Avand in vedere Raportul de Specialitate nr. CT 2018-006044/04.12.2018 - al Directiei Cladiri Terenuri si Dotari Diverse II Vest din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic nr. CT2018 - 6044/05.12.2018 - Anexa la Raportul de Specialitate nr. CT 2018- 6044/04.12.2018;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale si Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Ordinul 700/2014 art.78 privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara, modificatprin Ordinul nr. 1304/2015;
Luand in considerare prevederile Legii nr. 7/1996 a cadastrului si publicitatii imobiliare, actualizata;
Luand in considerare prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia actualizata;
In conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba operatiunea de rectificare a suprafetei imobilului cu nr. cadastral 404173 CF nr. 404173 Timisoara, de la suparafata de 30034 mp. la suprafata de 30024 mp., situat in str. Rudolf Otto nr. 4 Timisoara conform documentatiei topo cadastrale intocmita de SC DAFIR CADCONSULT SRL-proiect nr. 6/2016, receptionata la O.C.P.I. Timis conform Procesului Verbal de Receptie nr. 445/2018 care fac parte din prezenta hotarare si constituie Anexa 1 si Anexa 2.

Art. 2: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia de Cladiri Terenuri si Dotari Diverse II Vest din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 3: Prezenta hotarare se publica in Buletinul Informativ al Municipiului Timisoara si pe site-ul propriu si totodata, se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Urbanism;
- Directiei Generala Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele de Utilitati;
- Directiei Economice;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest;
- Directiei Dezvoltare;
- Directiei Comunicare - Relationare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
GABRIELA POPOVICI
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRAGOI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

NR. CT 2018-006044/ 04.12.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea operațiunii de rectificare a suprafeței imobilului cu nr. cadastral 404173 CF nr. 404173 Timișoara, de la suparafața de 30034 mp. la suprafața de 30024 mp.,situat în str. Rudolf Otto nr.4 Timișoara

Având în vedere Expunerea de motive nr.CT 2018-006044/04.12.2018 a Primarului Municipiului Timișoara privind aprobarea operațiunii de rectificare a suprafeței imobilului cu nr. cad. 404173 înscris în CF nr. 404173 Timișoara, CF vechi 4805 Freidorf, nr.cad. vechi Cc 1134/1/2-1143/1/2/1, 1134/1/2-1143/1/2/2, 1143/1/1/1/1/1/1/2/2,de la suparafața de 30034 mp. la suprafața de30024 mp, din str. Rudolf Otto nr.4, Timișoara,

Facem următoarele precizări:

Având în vedere adresa CT2018-006044/23.11.2018 prin care SC. CONTITECH ROMÂNIA SRL. ne înaintează documentația pentru emiterea Hotărârii Consiliului Local privind operațiunea de rectificare a suprafeței imobilului cu nr. cad. 404173 înscris în CF nr. 404173 Timișoara, CF vechi 4805 Freidorf, nr.cad. vechi Cc 1134/1/2-1143/1/2/1, 1134/1/2-1143/1/2/2, 1143/1/1/1/1/1/1/2/2, de la suparafața de 30034 mp. la suprafața de30024 mp, din str. Rudolf Otto nr.4, Timișoara;

Având în vedere C.U. nr. 300/23.01.2018 pentru rectificare suprafață, eliberat de Primăria Municipiului Timișoara;

Având în vedere documentația topo-cadastrală de rectificare suprafață întocmită de către SC. DAFIR CADCONSULT S.R.L., proiect nr. 6/2016 și recepționată la OCPI conform Procesului Verbal de Recepție 445/2018;

Conform adresei Serviciului Juridic cu nr. CT 2017-7009/14.12.2017, asupra imobilului nu fugurează litigii pe rolul instanțelor, conform adresei Compartimentului Administare Fond Funciar nr. CT2017-7009/29.11.2017, parceleel cu nr. cadastrale vechi au fost atribuite prin Ordinul Prefectului nr. 947/24.06.199 Municipiului Timișoara, care ulterior prin H.C.L. nr. 328/25.01.2000 au fost trecute conform PUD în zona industrială.

Supunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara analizarea documentației pentru rectificarea suprafeței imobilului cu nr. cad. 404173 înscris în CF nr. 404173 Timișoara de la suparafața de 30034 mp. la suprafața de30024 mp, din str. Rudolf Otto nr.4, Timișoara;

Terenul care urmează să fie reglementat prin operațiunea de rectificare de suprafeței este situat în Timișoara, fiind înconjurat de următorii vecini: în partea de Nord - str. Rudolf Otto, în partea de Est parcelele cu nr. cad. 419860 și 435411, în partea de Sud parcela cu nr. cad. 438707, iar în partea de Vest parcela cu nr. cad.424237.

Identificarea limitei de proprietate s-a realizat de către firma S.C. GEODETIC CONTROL S.R.L. pe baza măsurătorilor topografice descrise în Memoriul tehnic.

Scopul prezentei documentații este rectificarea suprafeței terenului așa cum a fost aprobat prin C.U. nr.300/23.01.2018 eliberat de Primăria Municipiului Timișoara pentru reglementarea suprafeței imobului și înscrierea geometriei în cartea funciară.

Imobilul este situat în localitatea Timișoara, str. Rudolf Otto nr.4, identificat prin nr. cad.404173, înscris în C.F. nr. 404173 Timișoara (Nr. C.F. vechi: 4805 Freidorf), proprietatea Municipiului Timișoara în administrarea Consiliului Local Timișoara.

Conform C.U. nr. 300/23.01.2018 se rectifică suprafața imobilului cu nr. cad 404173, înscris în C.F. nr. 404173 Timișoara (Nr. C.F. vechi: 4805 Freidorf) de la 30034 mp. la 30024 mp.

Documentația topo-cadastrală de rectificarea suprafeței a fost întocmită de către S.C. DAFIR CADCONSULT S.R.L., proiect nr. 6/2016 și recepționată de OCPI Timișoara cu Procesul Verbal de Recepție nr.445/2018.

PROPUNEM:

1. Analizarea și aprobarea operațiunii de rectificare a suprafeței imobilului identificat prin nr. cad. 404173, înscris în C.F. nr. 404173 Timișoara (Nr. C.F. vechi: 4805 Freidorf), teren intravilan în suprafață de 30034 mp, cu construcția C1 înscrisă în C.F. 404173-C1 și construcția C2 înscrisă în CF nr. 404173-C2, proprietatea S.C.CONTITECH ROMÂNIA SRL, aflat în proprietatea Municipiului Timișoara în administrarea Consiliului Local Timișoara conform documentatiei topo-cadastrale de rectificarea suprafeței proiect nr. 6/2016 întocmită de către S.C.DAFIR CADCONSULT S.R.L., recepționată la OCPI Timișoara cu Procesul Verbal de Recepție nr. 445/2018 care fac parte integranta din prezenta hotarare si constituie Anexa 1 și Anexa 2 la prezenta hotarare.

DIRECTOR D.C.T.D.D. II VEST                                       REFERENT DE SPECIALITATE

MIHAI BONCEA                                         GHEORGHE BUCĂTARIU

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRIMAR

NR. CT 2018-006044 /04.12.2018

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea operațiunii de rectificare a suprafeței imobilului cu nr. cadastral 404173 CF nr. 404173 Timișoara, de la suparafața de 30034 mp. la suprafața de 30024,situat în str. Rudolf Otto nr.4 Timișoara

 • 1. Descrierea situației actuale

Imobilul care face obiectul acestui proiect aparține intravilanului Municipiul Timișoara, , conform PUG aprobat prin HCL nr.157/2002 prelungit prin HCL nr.131/2017, fiind situat pe str.Rudolf Otto nr.4, identificat prin documentația cadastrală întocmită de S.C. DAFIR CADCONSULT S.R.L. imobil înscris în CF nr. 404173 Timișoara cu nr.cad. 404173, CF vechi 4805 Freidorf, nr.cad. vechi Cc 1134/1/2-1143/1/2/1, 1134/1/2-1143/1/2/2, 1143/1/1/1/1/1/1/2/2, în proprietataea Municipiului Timișoara în administrarea Consiliului Local Timișoara

Identificarea limitei de proprietate a fost realizată de către S.C.DAFIR CADCONSULT S.R.L pe baza măsurătorilor topografice.

 • 2. Schimbări preconizate și rezultate așteptate

Scopul prezentei documentații este rectificarea suprafeței terenului așa cum a fost aprobată prin CU nr. 300/23.01.2018 eliberat de Primăria Municipiului Timișoara, în acest mod se aduce în concordanță situația din cartea funciară cu situația din teren și se poate înscrie geometria imobilului în cartea funciară.

 • 3. Alte informații

Se va lua în considerare documentația întocmită de S.C. DAFIR CADCONSULT S.R.L. proiect nr.6/2016 recepționată la O.C.P.I Timișoara conform Procesului Verbal de Recepție nr.445/2018.

 • 4. Concluzii

Având în vedere cele prezentate mai sus, considerăm necesară și oportună aprobarea operațiunii de rectificare a suprafeței imobilului înscris în CF nr.404173 Timișoara, nr. cad.404173, situat în Timișoara str. Rudolf Otto nr. 4.

PRIMAR                                           VICEPRIMAR

NICOLAE ROBU                                          IMRE FARKAS

DIRECTOR D.C.T.D.D-II VEST MIHAI BONCEA

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară TIMIȘ ANCPI Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Timișoara

... ...'.. ; Adresa BCPI: Localitate: Timișoara, str. Armoniei nr, IC, 0256201089

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE 445 / 2018

întocmit astăzi, 20/02/2018, privind cererea 22225 din 02/02/2018 având aviz de incepere a lucrărilor cu nr.... din.........

 • 1. Beneficiar: S.C. CONTITECH ROMANIA S.R.L.

 • 2. Executant: Trandafir Sandu

 • 3. Denumirea lucrărilor recepționate: Documentație tehnica pentru recepția suportului topografic in vederea obținerii avizului OCPI in scopul " ALOCARE NUMERE CADASTRALE IN VEDEREA RECTIFICĂRII SUPRAFEȚEI ", privind imobilul cu identificator electronic 404173, inscris in CF 404173- Timișoara, avand suprafața masuratade 30024mp, mun. Timișoara, str. Rudolf Otto, nr.

 • 4. U.A.T. Timișoara

4. Nominalizarea documentelor și a documentațiilor care se predau Oficiului oe Cadastru și Publicitate Imobiliară TIMIȘ conform avizului de incepere a lucrărilor:

Număr act

Data act

Tip act

Emitent

300

23.01.2018

act administrativ

Primăria municipiului

18781

30.01.2018

act administrativ

BCPI Timișoara

Așa cum sunt atașate la cerere.

 • 5. Concluzii:

Pentrul procesul verbal 445 au fost recepționate 1 propuneri:

* Plan de situație pentru obținere HOTĂRÂREA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA în scopul : "Alocare numere cadastrale în vederea rectificării suprafeței", privind imobilul cu Identificator electronic 404173 (număr cadastral vechi CC 1134/1/2-1143/1/2/1:1134/1/2-1143/1/2/2:1143/1/1/1/1/1/1/2/2) înscris în CF 404173 - Timișoara, având suprafața măsurată de 30024mp, imobil situat în municipiul Timișoara str. Rudolf Otto nr. 4, unitatea administrativ-teritorială TIMIȘOARA

Documentația se încadrează în prevederile normativelor în vigoare.

 • 6. Erori topologice față de alte entități spațiale:

  Identificator

  Tip eroare

  Mesaj suprapunere

Nu există erori topologice.

Lucrarea este declarată AdmisăAcest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.