Hotărârea nr. 654/2018

654/12.12.2018 privind completarea denumirii Hotararii Consiliului Local nr.202/24.04.2018 cu denumirea Hotararii Consiliului Local nr.68/23.02.2018, respectiv cu titlul Proiectului nr.161/1/2017, privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I si a anexei privind descrierea sumara a investitiei pentru obiectivul "Reabilitare termica imobil str. Maslinului nr.11, sc A+B", in etapa precontractuala
Hotararea Consiliului Local 654/12.12.2018
privind completarea denumirii Hotararii Consiliului Local nr.202/24.04.2018 cu denumirea Hotararii Consiliului Local nr.68/23.02.2018, respectiv cu titlul Proiectului nr.161/1/2017, privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I si a anexei privind descrierea sumara a investitiei pentru obiectivul "Reabilitare termica imobil str. Maslinului nr.11, sc A+B", in etapa precontractuala


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr. SC2018-28985/05.12.2018 privind oportunitatea proiectului de hotarare a Primarului Municipiului Timisoara, domnul NICOLAE ROBU;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. SC2018-28985/05.12.2018 al Directiei Dezvoltare din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic nr. SC2018-28985/05.12.2018 - Anexa la Raportul de specialitate nr. Sc2018 - 28985/05.12.2018;
Avand in vedere adresa Organismului Intermediar ADR Vest nr.25828/13.11.2018 referitoare la Solicitarea de clarificare nr.5, inregistrata la Primaria Municipiului Timisoara cu nr. CDD 2018 - 525/13.11.2018;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale si al Comisiei pentru, cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere prevederile Hotararii Consiliului Local nr.193/10.05.2016, privind aprobarea "Strategiei Integrate de Dezvoltare 2014-2020 a Polului de Crestere Timisoara";
Avand in vedere Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 18/04.03.2009 (*actualizata*) privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte;
In conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 907/29.11.2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice;
In conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2), lit.b), alin. 4, lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba modificarea denumirii documentatiei tehnico- economice aprobate prin Hotararea Consiliului Local nr.202/24.04.2018 (cu modificarile ulterioare) prin completare, care va avea urmatorul continut: "Reabilitare termica imobil str. Maslinului nr.11, sc A+B", in perioada precontractuala.

Art.2: Denumirea documentatiei tehnico- economice se va modifica in mod corespunzator in toate documentele si anexele, conform Anexelor 1 si 2 la prezenta hotarare.

Art.3 :Celelalte articole raman nemodificate.

Art.4: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Dezvoltare din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art.5: Prezenta hotarare se publica in Buletinul Informativ al Primariei Municipiului Timisoara si pe site-ul propriu si totodata, se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Generala Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele de Utilitati;
- Directiei Economice;
- Directiei Dezvoltare ;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Comunicare-Relationare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
GABRIELA POPOVICI
Contrasemneaza
P.SECRETAR SIMONA DRAGOI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMISOARA

PRIMAR

Nr. SC2018-

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre privind completarea denumirii HCL nr.202/24.04.2018 cu denumirea HCL nr.68/23.02.2018, respectiv cu titlul Proiectului nr.161/1/2017, privind aprobarea documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I și a anexei privind descrierea sumară a investiției pentru obiectivul "Reabilitare termică imobil str. Măslinului nr.11, sc A+B", în etapa precontractuală.

 • 1.  Descrierea situatiei actuale

Pentru imobilul situat la adresa str. Măslinului nr.11, bl. G3, sc A+B, s-a depus documentația tehnico-economică pentru obiectivul de investiții "Reabilitare termică imobil, str. Măslinului nr.11, sc A+B", spre finanțare în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 -Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritate de investiții 3.1, Sprijinirea eficienței energetice , a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice , inclusive în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea A - Clădiri Rezidențiale.

În vederea finalizării etapei precontractuale, s-a solicitat de către Organismul Intermediar ADR Vest, prin Solicitarea de clarificare 5, înregistată la Primăria Municipiului Timișoara cu nr. CDD2018-525/14.11.2018, ca în cadrul anexei HCL nr.202/24.04.2018 denumirea proiectului sa fie completată cu denumirea HCL nr.68/23.02.2018, respectiv cu titlul Proiectului nr.161/1/2017 .

Urmare a solicitării de clarificări, este necesară modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. HCL nr.68/23.02.2018 (cu modificările aduse prin HCL nr.202/24.04.2018) privind aprobarea documentației tehnico-economice - faza D.A.L.I., a indicatorilor tehnico-economici și a anexei privind descrierea sumară a investiției, pentru obiectivul "Reabilitare termică imobil, str. Măslinului nr.11, sc A+B", prin înlocuirea Anexei 1 cu o nouă anexă care va completa denumirea proiectului.

 • 2. Schimbări preconizate și rezultate așteptate

Prin intermediul acestei operațiuni de mai sus, vor fi sprijinite activități specifice realizării de investiții pentru creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale.

Indicatorii de proiect care fac obiectul monitorizării implementării și performanței investiției propuse prin proiect, sunt:

 • - Scăderea consumului de energie finală în sectorul rezidențial;

 • - Scăderea consumului anual de energie primară (kWh/an);

 • - Scăderea consumului anual specific de energie pentru încălzire (kWh/m2/an);

 • - Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2)

 • 3. Concluzii

Urmare a celor prezentate mai sus, considerăm oportună aprobarea documentației tehnico-economice- faza D.A.L.I., a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. și a anexei privind descrierea sumară a investiției, pentru obiectivul "Reabilitare termică imobil Str. Măslinului, nr. 11, sc.A+B" în etapa precontractuală.

PRIMAR,                                       ȘEF SERVICIU,

NICOLAE ROBU                           MAGDALENA NICOARĂ

Anexa 1 la HCL nr. _____________________

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI - FAZA D.A.L.I.

DENUMIRE PROIECT

"Reabilitare termică imobil, Str.Maslinului nr. 11, sc. A+B

AMPLASAMENT

Municipiul Timișoara, str. Maslinului, nr. 11, bl. G3, sc. A+B,

TITULARUL INVESTIȚIEI

Primăria Municipiului Timișoara,

Bdul. C.D.Loga, nr.1

BENEFICIARUL INVESTIȚIEI

Asociația de proprietari, str. Maslinului , nr. 11, bl. G3, sc. A+B

NUMĂR PROIECT

161/1/2017

DATE TEHNICE

Anul construirii

Regim de inălțime

Număr apartamente

Suprafața construită

Suprafața construită desfășurată Aria utilă totală

Sistemul constructiv

1989

S+P+4E

28

547,53 mp

2.737,65 mp

1.859,92 mp

pereti structurali din beton armat prefabricati

INDICATORI VALORICI:

Valoarea totală a investiției conform devizului general, inclusiv T.V.A.:     629.882,35 lei

Din care C+M: 537.208,17 lei

INDICATORI MINIMALI, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare:

- Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2):

32,48 tone CO2

- Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie:

28

 • - Scăderea consumului anual de energie primară:

 • - Scăderea consumului anual specific de energie pentru încălzire:

185.414,06 kwh/an

93,20 kwh/m2/an

- Scăderea consumului anual specific de energie

93,20 kwh/m2/an

INDICATORI LA FINALUL IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI:

- Nivelul anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2):

51,02 tone CO2

- Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie:

28

 • - Consumul anual de energie primară:

 • - Consumul anual specific de energie pentru încălzire:

302.191,38 kwh/an

89,90 kwh/m2/an

- Consumul anual specific de energie

143,1 kwh/m2/an

PROIECTANT

SC EURODRAFT PROIECT DESIGN SRL

Anexa nr. 2 la HCL nr. _____________________

DESCRIEREA INVESTIȚIEI

Denumirea obiectivului:

Amplasament:

Ordonator principal de credite/investitor:

Ordonator de credite

(secundar/terțiar):

Beneficiar:

Faza de proiectare:

Proiectant general:

Număr proiect:

Număr contract:


”REABILITARE TERMICĂ IMOBIL ÎN STR. MĂSLINULUI NR. 11, SC. A+B”

Județul Timiș, Municipiul Timișoara, str. Măslinului, nr. 11, bl. G3, sc. A+B

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

B-dul C.D. Loga, nr. 1, jud. Timiș

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

B-dul C.D. Loga, nr. 1, jud. Timiș

ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI, str. Măslinului, nr. 11, bl. G3, sc. A+B

D.A.L.I. (DOCUMENTAȚIA DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII)

S.C. EURODRAFT PROIECT DESIGN S.R.L,

Sânandrei, str. Magnoliei, nr. 14, jud. Timis

C.U.I. RO32707205, O.R.C. J35/157/2014

e-mail: office@eurodraftproiectdesign.ro

Tel: 0720 315 097

161/1 / 2017

74 / 08.06.2017

August - 2017

CAPITOLUL I. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTUL DE INVESTIȚII

J                                                                                                                                                        J

I.01.

Denumirea obiectivului de investiții

J

REABILITARE TERMICĂ IMOBIL ÎN STR.

MĂSLINULUI NR. 11, SC. A+B

I.02.

Ordonator principal de credite/investitor

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

J

B-dul C.D. Loga, nr. 1, jud. Timiș

I.03.

Ordonator de credite (secundar/terțiar)

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

J

B-dul C.D. Loga, nr. 1, jud. Timiș

I.04.

Beneficiarul investiției

J

ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI

J

Str. Măslinului, nr. 11, bl. G3, sc. A+B

I.05. Elaboratorul documentației de avizare a

J

lucrărilor de intervenție

J

S.C. EURODRAFT PROIECT DESIGN S.R.L. CUI RO32707205, J35/157/2014

Loc. Sânandrei, str. Magnoliei, nr. 14, jud. Timiș

Tel.: 0720 315 097, Fax: 0356 467 757

E-mail: office@eurodraftproiectdesign.ro

I.06.

Analiza situației existente și identificarea necesităților și a deficiențelor

J                                          J                                                                           J              J                                     J

Clădirea care face obiectul prezentului studiu, este amplasată în Regiunea de Dezvoltare Vest a

României, în intravilanul Municipiului Timișoara, județul Timiș, str. Măslinului, nr. 11, bl. G3, sc. A+B, având CF nr. 405955-C1, nr. top. 27035.

Scopul acestei analize este de a identifica necesitățiile reabilitării termice a clădirii și a deficiențelor ce pot apărea în acest proces. Toate concluziile și observațiile enumerate mai jos sunt enunțate pe baza expertizei efectuate și a vizitelor la fața locului.

În urma începerii propriu-zise a lucrărilor pot apărea situații neprevăzute în expertiză sau în proiectul tehnic - beton segregat, fisuri sau alte greșeli de execuție, ce pot avea un efect negativ asupra evoluției proiectului de reabilitare tehnică sau mai grav să pună în pericol siguranța locatarilor.

Arhitectura

Imobilul are un regim de înă l ț ime S+P+4E, are forma în plan nesimetrică , este un tronson independent și este compus din 2 scări. La parter există spații comerciale.

Clă direa studiată are forma în plan neregulat ă cu dimensiunile 22,61 m x 36,21 m. Accesul principal în clădire se face prin accesele situate la fațada secundară. Clădirea nu are accese secundare.

Fațada principală este realizată cu tencuială cu textură rugoasă. Pe fațadă sunt 3 balcoane pe nivel, dar doar la etajul II, III și IV. Fațada prezintă degradări.

Fațada posterioară este realizată cu tencuială cu textură rugoasă. Pe faț adă sunt două balcoane pe nivel, dar doar la etajul II, III și IV. Fațada prezintă degradări. Aceasta este parțial alipită de clădirea vecină, separată prin rost de dilatație.

Faț ada lateral dreapta este realizată cu tencuială cu textură rugoasă . Pe faț adă este un balcon pe nivel, dar doar la etajul II, III și IV. Fațada prezintă degradări.

Fațada lateral stânga este realizată cu tencuială cu textură rugoasă. Pe fațadă nu sunt balcoane sau logii. Fațada prezintă degradări. Fațada este parțial alipită de clădirea vecină, separată prin rost de dilatație.

Ușile principale de acces sunt din tâmplărie PVC cu geam termoizolant, iar ușa uscătoriei este metalică. Tâmplăria exterioară a ferestrelor a fost inițial din lemn cu geam din două foi de sticlă simplă. Majoritatea tâmplăriei a fost înlocuită cu tâmplărie din PVC sau aluminiu cu geam termoizolant. Imobilul are 18 de balcoane.

La casa scării pereții sunt tencuiți, gletuiți și zugrăviți, iar pardoseaua este de tip mozaic.

Acoperiș ul este de tip terasă necirculabilă cu membrană bituminoasă .

Structura de rezistență J

Structura clădirii studiate este alcătuită din panouri mari prefabricate în sistem ”fagure”.

Pereț ii interiori sunt din panouri mari prefabricate de 15,00 cm grosime.

Pereții exteriori sunt portanți și sunt realizați din panouri mari tristrat din beton armat și BCA (27,00 cm), având stratul interior de rezistență de 9,50 cm, termoizolație BCA de 12,50 cm și strat exterior de protecție de 5,00 cm. Termoizolația este inexistentă, cele două straturi din beton fiind solidarizate prin nervuri din beton, fapt ce poate determina apariția punților termice. De asemenea punțile termice apar și la monolitizarea dintre panouri. Puntea termică este acea suprafață, unde intră în contact două materiale ale căror capacități de reținere a căldurii sunt diferite, având loc o pierdere de căldură.

Planș eele sunt din panouri mari de 13 cm din beton armat prefabricat, iar scă rile sunt cu o rampă din beton armat prefabricat. Planșeul peste subsol nu este prevăzut cu termoizolație.

Acoperișul este tip terasă necirculabilă cu membrană bituminoasă. Starea lor este bună. Nu au fost realizate reparații în ultimii ani.

Infrastructura este alcă tuită din pereț i de subsol având 30,00 cm grosime, iar fundaț ia este continuă din beton realizat monolit.

Pereții despărțitori sunt realizați din elemente din beton armat având grosimea de 7,00 cm.

Instalațiile

J

Alimentarea cu apă se face de la sursa de apă potabilă existentă (rețeaua orașului), distribuitor local Aquatim.

Încălzirea se realizează la 22 de apartamente cu centrale termice pe gaze naturale, iar restul de la rețeaua centralizată a orașului.

Alimentarea cu gaz se realizează de la rețeaua orașului, distribuitorul local fiind DelGaz.

Alimentarea cu energie electrică este funcțională la nivelul fiecărui apartament și a casei scărilor, distribuitor Enel Distribuție.

Instalațiile sunt funcționale în subsol, nu necesită reparații.

Necesitățiile și deficiențele J                    J                                               J

Majoritatea blocurilor din Municipiul Timiș oara au fost construite fă r ă a se pune un accent deosebit pe eficiența energetică. Pentru asigurarea confortului termic necesar aceste blocuri au un consum excesiv de energie termică. Această deficiență poate fi observată și la imobilul studiat. Termoizolația este aproape inexistentă, iar unde aceasta există, ea este discontinuă. Acest lucru determină apariția de punți termice pe unde se pierde căldură. Pierderile de căldure sunt datorate și unor tâmplării vechi din lemn sau metal cu geam simplu de sticlă, ce nu au proprietăți termoizolante foarte bune.

Având în vedere situa ția existentă se constată necesitatea termoizolării clădirii, atât fațadele cât și subsolul și podul, și înlocuirea tâmplăriilor din lemn și cele metalice pntru reducerea pierderilor de energie datorate izolării precare a blocului în faza de execuție.

Reabilitarea termică are ca scop reducerea consumului de energie termică pentru încă lzirea imobilului, concomitent cu menținerea condițiilor igienico-sanitare și de confort, în conformitate cu legislația în vigoare. Reducerea consumului de energie implică reducerea consumului de materie primă, precum și scăderea gradului de poluare.

Aceste măsuri sunt în concordanță cu obligațiile României privind Directiva 2006/32/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind eficiența energetică la utilizatorii finali precum și a Directivei 2002/91/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind performanța energetică a clădirilor.

Problemele ce apar în demararea programelor de reabilitare termică sunt în general de natură legislativă și tehnică. Demararea acestora este un proces greoi, ce necesită eforturi atât din partea unității administrative abilitate cât și din partea asociaților de proprietari.

Luarea decizilor la fiecare etapă necesită aprobări din partea tuturor părților implicate, fapt ce atrage după sine îngreunarea procesului de reabilitare termică a imobilului, luând în considerare numărul de oameni implicați.

În multe cazuri există lucrări neautorizate în cadrul construcției în cauză (anvelopări parțiale, balcoane la parter, șarpantă etc.), ce necesită intrări în legalitate. Acest lucru atrage după sine costuri suplimentare suportate de locatarii implicați, dar și întârzieri ale proiectului.

Din punct de vedere tehnic problemele pot apărea în faza de execuție, când pot fi descoperite degradări mult mai mari ale clădirilor, ce nu pot fi observate sau previzionate din faza de proiectare. Acest lucru atrage după sine costuri suplimentare și întârzieri ale lucrării. Din aceste motive rezultă un număr redus de blocuri reabilitate pe an.

 • I.07. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice

Obiectivele preconizate a fi atinse prin reabilitarea termică a clădirii pot fi privite din mai multe puncte de vedere:

 • -  Arhitectural: reabilitarea fațadei clădirii presupune îmbunătățirea semnificativă a aspectului fațadelor și implicit a frontului stradal, în conformitate cu Regulamentul de identitate cromatică a clădirilor din Municipiul Timișoara;

 • -  Siguranță: reabilitarea reduce riscul accidentelor cauzate de degradările fațadelor clădirii (desprinderi de tencuială, elemente decorative etc.)

 • -  Economic: reabilitarea termică presupune reducerea pierderilor de energie termică prin anvelopa locuinței, tâmplăria necorespunzătoare și prin instalațiile interioare de încălzire și de alimentare cu apă caldă de consum; creșterea valorii construcției;

 • -  Social: Îmbunătățirea condițiilor de confort termic în locuințe;

- Al mediului: reducerea consumului de energie implică reducerea consumului de materie primă, precum și scăderea gradului de poluare.

DESCRIEREA CONSTRUCȚIEI EXISTENTE

J

Clădirea care face obiectul prezentului studiu, este amplasată în Regiunea de Dezvoltare Vest a României, în intravilanul Municipiului Timișoara, județul Timiș, str. Măslinului, nr. 11, bl. G3, sc. A+B, având CF nr. 405955-C1, nr. top. 27035.

 • a) An/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de construcție

Clă direa studiată este alcă tuită dintr-un singur corp de clă dire.

Anul construirii clădirii este: 1989

 • b)   Suprafața construită

547,53 mp

 • c)   Suprafața construită desfășurată

2737,65 mp

 • d)   Alți parametri, în funcție de specificul și natura construcției existente

Funcț iune: locuințe colective

Regim de înă l ț ime: S+P+4E

Hmax a clădirii: + 14,35 m (de la cota ±0,00)

Hmax cornișă: +14,35 m (de la cota ±0,00)

Dimensiunile maxime în plan ale clă dirii: 22,61 m x 36,21 m

Suprafaț a terenului: 637,00 mp

Suprafață construit ă etaj I, II, III, IV: 547,53 mp

Suprafața utilă: 1859,92 mp

Înălț imea liberă a unui nivel: 2,50 m

Volumul interior încă lzit al clă dirii: 5518,53 mc

POT: 85,95 %

CUT: 4,30

Scara A - 12 apartamente

Scara B - 16 apartamente

CAPITOLUL II. IDENTIFICAREA SCENARIILOR/OPȚIUNILOR TEHNICO-ECONOMICE (MINIM DOUĂ) ȘI ANALIZA DETALIATĂ A ACESTORA

J

 • II.01.   Soluția tehnică, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcțional-arhitectural

și economic, cuprinzând:

a) Descrierea principalelor lucrări de intervenții pentru:

- Consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansamblului structural;

Conform expertizei tehnice reabilitarea termică nu modifică gradul de asigurare al construcției. Imobilul are rezerve să preia încărcările suplimentare aduse de reabilitarea termică.

Reabilitarea termică se poate realiza fă r ă a fi necesare intervenț ii de consolidare a structurii existente.

În urma începerii lucră rilor de execuț ie se pot constata diferite degradă ri ale structurii, ce nu pot fi observate în faza de proiectare. Cele mai dese cazuri apărute și pașii necesari a fi făcuți pentru rezolvarea situaților neprevăzute sunt următoarele:

 • •   Repararea betonului carbonatat, cu segregări sau alte degradări:

 • •   Etanșarea și finisarea rosturilor diafragmelor

Lucrările de reabilitare termică sunt:

 • •   Reabilitarea termică a pereților:

 • A. SISTEMUL CU VATĂ MINERALĂ BAZALTICĂ

 • B. SISTEMUL CU PANOURI SANDWICH CU SPUMĂ POLIURETANICĂ ȘI TABLĂ DIN ALUMINIU

 • •   Reabilitarea termică a planșeului peste subsol

 • •  Reabilitarea termică a planșeului peste ultimul nivel

 • •  Înlocuirea tâmplăriei și închiderea balcoanelor

b) Descrierea, după caz, și a altor categorii de lucrări incluse în soluția tehnică de intervenție propusă, respectiv hidroizolații, termoizolații, repararea/înlocuirea instalațiilor/echipamentelor     aferente     construcției,     demontări/montări,

debranșări/branșări, finisaje la interior/exterior, după caz, îmbunătățirea terenului de fundare, precum și lucrări strict necesare pentru asigurarea funcționalității construcției reabilitate

J

Pe lângă lucrările principale propuse pentru reabilitarea termică a clădirii - anveloparea clădirii cu materiale termoizolante, înlocuirea tâmplăriilor din lemn sau a celor metalice, trebuie evidențiate și lucrările conexe. Acestea sunt lucrări necesare operațiilor de pregătire a suprafeței ce urmează a fi reabilitată termic, reparații, finisaje sau alte lucrări impuse în procesul de eficientizare energetică a clădirii. Astfel se propun următoarele tipuri de lucrări:

 • -  Desfacerea tencuielilor degradate;

 • -  Desfacerea confecțiilor metalice și a altor elemente ce interferează cu suprafețele ce urmează a fi termoizolate;

 • -  Desfacerea placajelor existente pe fațadă;

- Consolidarea elementelor ce nu corespund din puct de vedere tehnic și pot pune în pericol exploatarea clădirii;

- Defacerea trotuarelor perimetrale și refacerea acestora;

- Refacerea finisajelor la spaleț i, acolo unde tâmplăria este înlocuită ;

- Înlocuirea glafurilor exterioare la geamurile ce nu sunt propuse spre a fi schimbate.

II. 02. COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTIȚIE

J

A. SISTEMUL CU VATĂ MINERALĂ BAZALTICĂ

DEVIZ GENERAL

Conform (HG 907/29.12.2016) privind cheltuielile necesare realizării investitiei:

REABILITARE TERMICĂ IMOBIL STR. MASLINULUI, NR.11, SC. A+B"

Proiect nr. 161-1/2017

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuielii

Valoarea (fără TVA)

TVA 19%

Valoarea (inclusiv TVA)

lei

lei

lei

Cap.1.Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului.

1.1.

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2.

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1.3.

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițială

0,00

0,00

0,00

1.4.

Cheltuieli pentru relocarea / protecția utilităților

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1.

0,00

0,00

0,00

Cap.2.Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1.

Alimentare cu apa, canalizare, gaz, agent termic, etc

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 2.

0,00

0,00

0,00

Cap.3.Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1.

Studii

0,00

0,00

0,00

3.1.1.

Studii de teren

0,00

0,00

0,00

3.1.2.

Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3.

Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

3.2.

Documentații - suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

0,00

0,00

0,00

3.3.

Expertizare tehnică

759,47

144,30

903,77

3.4.1

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor în fază inițială

1.518,95

288,60

1.807,55

3.4.2

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor la terminarea execuției lucrărilor

3.000,00

570,00

3.570,00

3.5.

Proiectare

11.763,16

2.235,00

13.998,16

3.5.1.

Tema de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2.

Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3.

Studiu de fezabilitate / documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

1.518,95

288,60

1.807,55

3.5.4.

Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/ acordurilor / autorizațiilor

759,47

144,30

903,77

3.5.5.

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

1.890,00

359,10

2.249,10

3.5.6.

Proiect tehnic și detalii de execuție

7.594,74

1.443,00

9.037,74

3.6.

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3.7.

Consultanță

4.762,96

904,96

5.667,93

3.7.1.

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

3.762,96

714,96

4.477,93

3.7.2.

Auditul financiar

1.000,00

190,00

1.190,00

3.8.

Asistență tehnică

7.144,44

1.357,44

8.501,88

3.8.1.

Asistență tehnică proiectare

3.037,89

577,20

3.615,09

3.8.1.1.

Pe perioada de execuție a lucrărilor

0,00

0,00

0,00

3.8.1.2.

Pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

3.037,89

577,20

3.615,09

3.8.2.

Diriginte de șantier

4.106,54

780,24

4.886,79

TOTAL CAPITOL 3.

28.948,97

5.500,31

34.449,28

Cap.4. Cheltuieli pt. investiția de bază

4.1.

Lucrari de construcții și instalații

476.295,79

90.496,20

566.791,98

4.2.

Montaj utilaj tehnologic

0,00

0,00

0,00

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj

0,00

0,00

0,00

4.4.

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale fara montaj

0,00

0,00

0,00

4.5.

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6.

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

476.295,79

90.496,20

566.791,99

Cap.5. Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de șantier

11.907,39

2.262,40

14.169,80

5.1.1.

Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

9.525,92

1.809,92

11.335,84

5.1.2.

Cheltuieli conexe organizării de șantierului

2.381,48

452,48

2.833,96

5.2.

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

0,00

0,00

0,00

5.2.1.

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

5.2.2.

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții :

0,5% din C+M                        '                     '

0,00

0,00

0,00

5.2.3.

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții : 0,1% din (cap. 4.1 + cap. 5.1.1)

0,00

0,00

0,00

5.2.4.

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC : 0.5% din C+M

0,00

0,00

0,00

5.2.5.

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire / desființare

0,00

0,00

0,00

5.3.

Cheltuieli diverse și neprevăzute 10%

47.629,58

9.049,62

56.679,20

5.4.

Cheltuieli pentru informare și publicitate

3.300,00

627,00

3.927,00

TOTAL CAPITOL 5

62.836,97

11.939,02

74.775,99

Cap.6. Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

6.2.

Probe tehnologice și teste

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

568.081,73

107.935,53

676.017,26

din care C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

485.821,70

92.306,12

578.127,82

B. SISTEMUL CU PANOURI SANDWICH CU SPUMĂ POLIURETANICĂ ȘI TABLĂ DIN ALUMINIU

DEVIZ GENERAL

Conform (HG 907/29.12.2016) privind cheltuielile necesare realizării investitiei:

REABILITARE TERMICĂ IMOBIL STR. MASLINULUI, NR.11, SC. A+B"

Proiect nr. 161-1/2017

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuielii

Valoarea (fără TVA)

TVA 19%

Valoarea (inclusiv TVA)

lei

lei

lei

Cap.1.Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului.

1.1.

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2.

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1.3.

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițială

0,00

0,00

0,00

1.4.

Cheltuieli pentru relocarea / protecția utilităților

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1.

0,00

0,00

0,00

Cap.2.Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1.

Alimentare cu apa, canalizare, gaz, agent termic, etc

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 2.

0,00

0,00

0,00

Cap.3.Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1.

Studii

0,00

0,00

0,00

3.1.1.

Studii de teren

0,00

0,00

0,00

3.1.2.

Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3.

Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

3.2.

Documentații - suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

0,00

0,00

0,00

3.3.

Expertizare tehnică

759,47

144,30

903,77

3.4.1

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor în fază inițială

1.518,95

288,60

1.807,55

3.4.2

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor la terminarea execuției lucrărilor

3.000,00

570,00

3.570,00

3.5.

Proiectare

11.763,16

2.235,00

13.998,16

3.5.1.

Tema de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2.

Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3.

Studiu de fezabilitate / documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

1.518,95

288,60

1.807,55

3.5.4.

Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/ acordurilor / autorizațiilor

759,47

144,30

903,77

3.5.5.

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

1.890,00

359,10

2.249,10

3.5.6.

Proiect tehnic și detalii de execuție

7.594,74

1.443,00

9.037,74

3.6.

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3.7.

Consultanță

4.425,84

840,91

5.266,75

3.7.1.

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

3.425,84

650,91

4.076,75

3.7.2.

Auditul financiar

1.000,00

190,00

1.190,00

3.8.

Asistență tehnică

6.638,75

1.261,36

7.900,11

3.8.1.

Asistență tehnică proiectare

3.037,89

577,20

3.615,09

3.8.1.1.

Pe perioada de execuție a lucrărilor

0,00

0,00

0,00

3.8.I.2.

Pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

3.037,89

577,20

3.615,09

3.8.2.

Diriginte de șantier

3.600,86

684,16

4.285,02

TOTAL CAPITOL 3.

28.106,17

5.340,17

33.446,34

Cap.4. Cheltuieli pt. investiția de bază

4.1.

Lucrari de construcții și instalații

442.583,76

84.090,91

526.674,67

4.2.

Montaj utilaj tehnologic

0,00

0,00

0,00

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj

0,00

0,00

0,00

4.4.

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale fara montaj

0,00

0,00

0,00

4.5.

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6.

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

442.583,76

84.090,91

526.674,67

Cap.5. Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de șantier

11.064,60

2.102,27

13.166,87

5.1.1.

Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

8.851,68

1.681,82

10.533,50

5.1.2.

Cheltuieli conexe organizării de șantierului

2.212,92

420,45

2.633,37

5.2.

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

0,00

0,00

0,00

5.2.1.

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

5.2.2.

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții :

0,5% din C+M                        '                     '

0,00

0,00

0,00

5.2.3.

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții : 0,1% din (cap. 4.1 + cap. 5.1.1)

0,00

0,00

0,00

5.2.4.

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC : 0.5% din

C+M

0,00

0,00

0,00

5.2.5.

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire / desființare

0,00

0,00

0,00

5.3.

Cheltuieli diverse și neprevăzute 10%

44.258,38

8.409,09

52.667,47

5.4.

Cheltuieli pentru informare și publicitate

3.300,00

627,00

3.927,00

TOTAL CAPITOL 5

58.622,98

11.138,36

69.761,34

Cap.6. Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

6.2.

Probe tehnologice și teste

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

529.312,91

100.569,44

629.882,35

din care C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

451.435,44

85.772,73

537.208,17

CAPITOLUL III. SCENARIUL/OPȚIUNEA TEHNICO-ECONOMIC(Ă) OPTIM(Ă), RECOMANDAT(Ă)

 • III.01. Comparația scenariilor/opțiunilor propus(e), din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilității și riscurilor

’                                                                               J J

Sistemul cu vată bazaltică prezintă următoarele caracteristici:

 • -   Vata minerală bazaltică este un produs incombustibil, nu întreține arderea și nici nu emană gaze nocive sub acțiunea focului

 • -   Protecția fonică poate fi realizată fără probleme cu ajutorul acestui produs. În funcție de sortiment și grosime, structura fibroasă a vatei minerale bazaltice prezintă proprietăți foarte bune de absorbție acustică

 • -   Rezistența în timp reprezintă un alt avantaj de luat în considerare, deoarece roca bazaltică nu corodează și nu este corodată, nu este atacată de ciuperci și microorganisme, nu constituie hrana pentru insecte și rozatoare și nici nu putrezește

 • -   Vata minerală bazaltică este un material prietenos cu mediul deoarece nu dăunează sănătății și nu poluează mediul. Acest aspect se face resimtit și în montaj, neexistand riscuri în timpul manevrării vatei

 • -   Reducerea costurilor: facturi mai mici la energie, datorită consumului mai redus de energie

 • -   Economie de energie: Prin izolarea pereților se reduce considerabil nivelul emisiilor de CO2 asociate casei, deci ajută la păstrarea resurselor atât de prețioase de energie și la reducerea efectului de încălzire globală

 • -   Fibrele de vată minerală bazaltică sunt protejate de o substanta hidrofobă. Astfel, vata minerală prezintă o rezistență la umiditate

 • -   Manevrabilitatea și instalarea acesteia nu ridică probleme fiind compatibilă cu majoritatea materialelor de construcții

Sistemul cu panouri sandwich cu spumă poliuretanică și tablă aluminiu:

Reprezinta solutia moderna pentru reabilitarea termica a cladirilor, are performante de izolare superioare sistemelor clasice folosite pana in prezent in Romania si raspunde cu succes ultimelor reglementari din programul de reabilitare termica a cladirilor care impun un grad ridicat de securitate si performanta a materialelor folosite. Influenta minima asupra mediului inconjurator, izolarea perfecta impotriva frigului in timp de iarna, a caldurii excesive in timp de vara, ventilarea suprafetelor placate, eliminarea igrasiei, aspect placut la exteriorul cladirilor, sunt cateva din cele mai importante caracteristici ale sistemului.

Sistemul “Izolare cu panouri sandvich cu spumă poliuretanică și tablă de aluminiu” are o perioada de amortizare a costurilor aferente lucrarilor de izolare de cca 5 ani si o durata de viata in parametrii proiectati de peste 50 de ani, iar economia de energie pe aceasta perioada este incontestabila, ajungand pana la 60 %. Sistemul “Izolare cu panouri sandvich cu spumă poliuretanică și tablă de aluminiu” este combinația perfecta a eficientei, siguranței si confortului, soluția ideala, durabila și economica pentru anveloparea cladirilor de orice fel.

Avantaje.

 • -   Stabilitate buna la un gradient mare de temperatura specific conditiilor climatice din Romania ( intre -20 si + 40 grade C).

 • -   Asamblare rapida, uscata, posibila in orice anotimp, fara opriri din cauza intemperiilor, cu ajutorul dispozitivelor metalice.

 • -   Duritate avansata. Izolatia cu spuma rigida din poliuretan asigura rezistenta mare la actiunea fortelor de comprimare si forfetare, caracteristici specifice panourilor sandwich.

 • -   Impermeabilitate. Ca urmare a protectiei exterioare cu tabla din aluminiu vopsita, impermeabila. Avand celule inchise in proportie de peste 95 %, spuma de poliuretan nu absoarbe vaporii de apa.

 • -   Rezistenta la foc. Poliuretanul rigid este neinflamabil. Poliuretanul nu intretine arderea. Respecta cerintele cele mai exigente in domeniul asigurarii cladirilor impotriva incendiilor. Poliuretanul rigid are certificare de conformitate cu normele europene in constructii, face parte din clasa de foc B2.

 • -   Intretinere usoara. Intretinerea curenta se realizeaza prin spalare cu apa si detergenti obisnuiti, folosind un burete sau o carpa moale. Nu se folosesc substante abrazive sau agenti chimici din categoria celor care ar putea deteriora suprafata vizibila a panourilor.

 • -   Durata de viata a sistemului Izolare cu panouri sandvich cu spumă poliuretanică și tablă de aluminiu este apreciata la 50 ani, in conditii de exploatare specifice zonei georgrafice si climatice a Romaniei.

 • -   Fara pericol de accidente. Sistemul Izolare cu panouri sandvich cu spumă poliuretanică și tablă de aluminiu se aplica mecanic si astfel nu se desprinde si nu prezinta pericol de accidente, cum este cazul placarilor prin lipire (cazul polistirenului).

 • -   Aderenta avansata. Suprafata tablei din aluminiu este special tratata pentru o aderenta perfecta a spumei de poliuretan. Aderenta poate depasi forta de rupere sau forfetare a spumei rigide.

 • -   Masa redusa. Sistemul “Izolare cu panouri sandvich cu spumă poliuretanică și tablă de aluminiu” are o masa redusa fiind confectionat din aluminiu, metal cu o greutate specifica de aproape de 3 ori mai mica decat cea a otelului. Costurile de transport sunt mult reduse, placarile rezista mai mult in timp ca urmare a sarcinilor mult inferioare celor confectionate cu table din otel.

- Rezistenta la actiunea agentilor biologici. Poliuretanul nu este un mediu propice formarii sau intretinerii mucegaiurilor, ciupercilor, insectelor de orice fel. Igiena perfecta a cladirilor.

Comparația celor două sisteme propuse

Există câteva criterii ce trebuie avute în vedere în privința comparării materialelor pentru reabilitarea termică a unei clădiri, respectiv cel pecuniar, cel al amortizării investiției în timp, al siguranței dumneavoastră, al asigurării unui ansamblu de condiții ce ar constitui comoditatea vieții dumneavoastră materială, unui cămin plăcut, comod, igienic și nu în ultimul rând cel al sănătății familiei dumneavoastră, cele opt diferențe prezentate în continuare făcând diferența:

CARACTERISTICI

SISTEM CU VATĂ BAZALTICĂ

SISTEM SANDWICH CU SPUMĂ POLIURETANICĂ ȘI TABLĂ DE ALUMINIU

Coeficientul de transfer termic (lamda)- ce reprezintă valoarea rezistenței materialului cu care este realizată o izolație la transferul termic

Sistemul cu vată bazaltică are o valoare de aproximativ 0,036 W/mK. Coeficientul de transfer termic poate varia în funcție de densitatea materialului și de producătorul acestuia.

Sistemul sandwich cu spumă poliuretanică are o valoare de aproximativ 0,025 W/mK. Coeficientul de transfer termic poate varia în funcție de densitatea materialului și de producătorul acestuia.

Rezistența chimică

J

Produs mineral inert din punct de vedere chimic.

Datorită materialelor utilizate, sistemele termoizolante tip sandwich cu spumă poliuretanică sunt inerte din punct de vedere chimic.

Rezistența la foc

J

Sistemul cu vată bazaltică este incombustibil, clasa A1, se topește la peste 1000°C.

Sistemul sandwich cu spumă poliuretanică este stabil din punct de vedere termic. Acesta nu este deteriorat până când temperatura nu ajunge la 700°C-800°C și apoi devine casant. Are proprietăți ignifuge, nu arde și nu întreține arderea.

Desfășurare activitate

J

termoizolare în funcție

J

de condițiile meteo

J

În cazul termoizolării cu vată bazaltică temperatura trebuie să fie peste 5°C, să nu plouă sau să ningă. Adezivul folosit pentru lipirea panourilor nu poate lucra la temperaturi sub 5°C. Tencuiala decorativă nu se poate aplica pe ploaie și nici la peste 30°.

Termoizolarea cu sistemul sandwich cu spumă poliuretanică dispune de asamblare rapidă, uscată, posibilă în orice anotimp, fără opriri din cauza intemperiilor, cu ajutorul dispozitivelor metalice.

Durabilitatea

Sistemele pe bază de vată bazaltică au durabilitate de max 15 ani.

Durabilitatea sistemului sandwich cu spumă poliuretanică și tablă de aluminiu este de 50 ani, producătorul acordând o garanție de 20 ani.

Impermeabilitate

Vata minerală este o structură fibroasă, care izolează termic datorită aerului prins între aceste fibre. Plăcile

Ca urmare a protecției exterioare cu tablă din aluminiu vopsită, sistemul cu spumă poliuretanică are un grad de

sunt hidrofobizate în masă ceea ce le face să respingă apa. Aceasta se poate infiltra dacă plăcile de vată sunt scufundate în apă sau dacă prin folosirea de tencuieli decorative necorespunzătoare se permite pătrunderea umidității în vată din mediul exterior, pe o durată îndelungată de timp, ceea ce conduce la riscul de formare a condensului și efectelor negative ale acestuia. Vata bazaltică are permeabilitate la trecerea vaporilor de apă, însă doar pentru a-i permite uscarea, dacă finisajul (tencuiala decorativă) îi permite acest lucu.

impermeabilitate ridicat. Având celule închise în proporție de peste 95%, spuma de poliuretan nu absoarbe vaporii de apă. Sistemul ventilat pentru circulația aerului și eliminarea umidității exclude riscul de formare a condensului și efectelor negative ale acestuia. Impermeabilitatea împiedică formarea de mucegai.

Greutate

Greutatea sistemului este de aproximativ 17 kg/mp.

Greutatea sistemului este de aproximativ 7 kg/mp. Datorită greutății reduse, acest tip de sistem are o influență mult mai redusă asupra structurii clădirii.

Durata execuției

J

Perioadă de execuție mai mare, 6 luni conform graficului de execuție

Perioadă de execuție mai mică datorită tehnologie de aplicare, 4,5 luni conform graficului de execuție

Riscul de accidente în cazul folosirii sistemului la construcțiile vechi

J

La sistemul pe bază de vată bazaltică plăcile se lipesc cu adeziv direct de tencuiala clădirii. Din cauza umezelii din adeziv tencuiala veche se poate umfla și se pot desprinde fragmente de tencuială.

La sistemul sandwich cu spumă poliuretanică se exclud riscurile de accidente prin desprindere a unor fragmente de tencuială, deoarece sunt folosite rigle ce sunt fixate cu piese de ancorare pe suprafața peretelui fațadei, ceea ce ne permite să observăm dacă prinderea mecanică se face într-un strat de tencuială deteriorat.

Costuri de întreținere

J

Datorită poluării marilor orașe din România, tencuiala decorativă aplicată pe vata bazaltică, după max. 5 ani trebuie revopsită, ceea ce duce la costuri suplimentare de întreținere a sistemului (schela, alpiniști, vopsea, etc).

Finisarea panourilor metalice exterioare prin vopsire în câmp electrostatic cu pulberi poliesterici prin efect tribocinetic, conferă acestora o rezistență sporită față de acțiunea agresivă a factorilor de mediu și durabilitate îndelungată, cu persistența culorii; nu necesită costuri de intreținere.

Ecologie

La finalul duratei de viață se poate recupera și recicla doar o mică parte a sistemului (aproximativ 30%).

La finalul duratei de viață se pot recupera și recicla, mare parte a materialelor folosite (aproximativ 80%), rezultând un cost financiar scăzut pentru beneficiar la următoarea investiție.

Recuperarea investiției

Din calculele efectuate de auditori energetici, prin soluția de termoizolare cu vată bazaltică, durata de recuperare a investiției este de aproximativ 13.07 ani.

Din calculele efectuate de auditori energetici, prin solutia de termoizolare spumă poliuretanică, durata de recuperare a investiț iei este de aproximativ 12.14 ani.

Costuri de execuție

J

Costuri ridicate, ce depășesc standardele de cost (conform tabelelor de mai jos)

Costuri mai reduse față de sistemul cu vată minerală (conform tabelelor de mai jos)

III.02. Selectarea și justificarea scenariului/opțiunii optim(e), recomandat(e)

Analizând cele enumerate mai sus, soluția cea mai optimă, privind reabilitarea termică a clădirii, o reprezintă cea a sistemului de izolare cu panouri sandwich cu spumă poliuretanică și tablă de aluminiu.

Avantajele acestei soluț ii sunt:

- costuri cu execuț ia semnificatv reduse;

- durată de execuț ie mică , ceea ce presupune costuri scă zute cu manopera ș i schela;

- durată de viață de 50 de ani;

- impermeabilitate ridicată ;

- zero costuri cu între ț inerea;

- greutate redusă, ceea ce presupune o solicitare redusă a structurii de rezistență a clădirii;

III.03. Principalii indicatori tehnico-economici aferenți investiției

a) Indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general.

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuielii

Valoarea (fără TVA)

TVA 19%

Valoarea (inclusiv TVA)

lei

lei

lei

Cap.l.Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului.

TOTAL CAPITOL 1.

0,00

0,00

0,00

Cap.2.Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

TOTAL CAPITOL 2.

0,00

0,00

0,00

Cap.3.Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

TOTAL CAPITOL 3.

28.106,17

5.340,17

33.446,34

Cap.4. Cheltuieli pt. investiția de bază

TOTAL CAPITOL 4

442.583,76

84.090,91

526.674,67

Cap.5. Alte cheltuieli

TOTAL CAPITOL 5

58.622,98

11.138,36

69.761,34

Cap.6. Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

529.312,91

100.569,44

629.882,35

din care C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

451.435,44

85.772,73

537.208,17

b) Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni Termenul de execuție al lucrărilor: 4,5 luni.

Întocmit,

S.C. EURODRAFT PROIECT DESIGN S.R.L.

ing. Bogdan Nemeș

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMĂRIA

NR. SC 2018 -

RAPORT DE SPECIALITATE

Privind completarea denumirii HCL nr.202/24.04.2018 cu denumirea HCL nr.68/23.02.2018, respectiv cu titlul Proiectului nr.161/1/2017, privind aprobarea documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I și a anexei privind descrierea sumară a investiției pentru obiectivul "Reabilitare termică imobil str. Măslinului nr.11, sc A+B", în etapa precontractuală.

Pentru imobilul situat la adresa str. Măslinului nr.11, bl. G3, sc A+B, s-a depus documentația tehnico-economică pentru obiectivul de investiții "Reabilitare termică imobil Măslinului nr.11, sc A+B ", spre finanțare în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea A - Clădiri Rezidențiale.

Facem următoarele precizări: În conformitate cu condițiile specifice de accesare a fondurilor în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea A - Clădiri Rezidențiale, una dintre anexele obligatorii la depunerea cererii de finanțare este Hotărârea consiliului local de aprobare documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiției propusă a fi realizată prin proiect.

Proiectul tehnic a fost contractat în baza O.U.G. nr. 18 /04.03. 2009 (*actualizată*) privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe și cu respectarea prevederilor H.G. nr. 907/29.11.2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice.

În vederea finalizării etapei precontractuale, s-a solicitat de către Organismul Intermediar ADR Vest, prin Solicitarea de clarificare 5, înregistată la Primăria Municipiului Timișoara cu nr. CDD2018-525/14.11.2018, ca în cadrul anexei HCL nr.202/24.04.2018 denumirea proiectului sa fie completată cu denumirea HCL nr.68/23.02.2018, respectiv cu titlul Proiectului nr.161/1/2017 .

Urmare a solicitării de clarificări, este necesară modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. HCL nr.68/23.02.2018 (cu modificările aduse prin HCL nr.202/24.04.2018) privind aprobarea documentației tehnico-economice - faza D.A.L.I., a indicatorilor tehnico-economici și a anexei privind descrierea sumară a investiției, pentru obiectivul "Reabilitare termică imobil, str. Măslinului nr.11, sc A+B", prin înlocuirea Anexei 1 cu o nouă anexă care va completa denumirea proiectului.

Precizăm că emiterea proiectului de hotărâre are la bază documentația tehnico - economică nr. 161/1/2017, faza D.A.L.I., elaborată în baza H.G. nr. 907/29.11.2016, de către prestatorul serviciilor de proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului - SC Eurodraft Proiect Design SRL.

În concluzie, prin Proiectul nr. 161/6/2017 s-au stabilit următoarele:

 • - valoarea totală estimată a investiției conform devizului general, ca fiind de 629.882,35 lei (inclusiv TVA), din care C+M are valoarea de 537.208,17 lei (inclusiv TVA);

 • - indicatorii tehnico - economici rezultați în urma elaborării Proiectului tehnic, faza D.A.L.I., conform Anexei 1 la prezentul Raport de specialitate;

 • - Descrierea sumară a investiției propusă a fi realizată prin proiect, conform Anexei 2 la prezentul Raport de specialitate.

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, respectiv H.G. nr. 907/29.11.2016 și Ghidul specific pentru POR 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea 3.1, apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice - faza D.A.L.I., a indicatorilor tehnico - economici și a anexei privind descrierea sumară a investiției, pentru obiectivul Reabilitare termică imobil Măslinului nr.11, sc A+B”, în etapa precontractuală, îndeplinește condițiile tehnice pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local.

ȘEF SERVICIU,

MAGDALENA NICOARĂ

Pt. ȘEF BIROU,

ANA GEORGIU


CONSILIER, DANIELA DUMITRESCU