Hotărârea nr. 652/2018

652/12.12.2018 privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 74/23.02.2018 (cu modificarile aduse prin HCL 208/24.04.2018) privind aprobarea documentatiei tehnico-economice- faza D.A.L.I., a indicatorilor tehnico-economici si a anexei privind descrierea sumara a investitiei pentru obiectivul "Reabilitare termica imobil, Bvd. Cetatii nr. 30", in etapa precontractuala
Hotararea Consiliului Local 652/12.12.2018
privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 74/23.02.2018 (cu modificarile aduse prin HCL 208/24.04.2018) privind aprobarea documentatiei tehnico-economice- faza D.A.L.I., a indicatorilor tehnico-economici si a anexei privind descrierea sumara a investitiei pentru obiectivul "Reabilitare termica imobil, Bvd. Cetatii nr. 30", in etapa precontractuala


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr. SC2018-28988/05.12.2018 privind oportunitatea proiectului de hotarare a Primarului Municipiului Timisoara, domnul NICOLAE ROBU;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. SC2018-28988/05.12.2018, al Directiei Dezvoltare din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic nr. SC2018-28988/05.12.2018 Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2018-28988/05.12.2018;
Avand in vedere adresa Organismului Intermediar ADR Vest nr .25828/13.11.2018 referitoare la Solicitarea de clarificare nr. 5, inregistrata la Primaria Municipiului Timisoara cu nr. CDD 2018 - 525/13.11.2018;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale si al Comisiei pentru, cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere prevederile Hotararii Consiliului Local nr. 193/10.05.2016, privind aprobarea "Strategiei Integrate de Dezvoltare 2014-2020 a Polului de Crestere Timisoara";
Avand in vedere Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 18/04.03.2009 (*actualizata*) privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte;
In conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 907/29.11.2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice;
In conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2), lit.b), alin. (4), lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art. 1: Se inlocuiesc Anexa 1 si Anexa 2 la Hotararea Consiliului Local nr. 74/23.02.2018 (cu modificarile si completarile aduse prin Hotararea Consiliului Local nr. 208/24.04.2018), cu Anexa 1 si Anexa 2 la prezenta hotarare.

Art. 2: Celelalte articole ale Hotararii Consiliului Local nr. 74/23.02.2018 raman neschimbate.

Art. 3: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Dezvoltare si Directia Economica din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 4: Prezenta hotarare se publica in Buletinul Informativ al Municipiului Timisoara si pe site-ul propriu si totodata, se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Economice;
- Directiei Urbanism;
- Directiei Dezvoltare;
- Directiei Generala Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele de Utilitati;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Comunicare-Relationare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
GABRIELA POPOVICI
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRAGOI