Hotărârea nr. 646/2018

646/03.12.2018 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 63/23.02.2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza P.T. şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei pentru obiectivul "Reabilitare termică bloc strada Intr. I.Simu, bl. 8C"
Hotararea Consiliului Local 646/03.12.2018
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 63/23.02.2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza P.T. şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei pentru obiectivul "Reabilitare termică bloc strada Intr. I.Simu, bl. 8C"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018-27679/21.11.2018, privind oportunitatea proiectului de hotărâre a Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018-27679/21.11.2018 al Direcţiei de Urbanism şi Dezvoltare Urbană din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic nr. SC2018-27679/21.11.2018 Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2018 - 27679/21.11.2018;
Având în vedere adresa Organismului Intermediar ADR Vest nr.25602/09.11.2018 referitoare la Solicitarea de clarificare nr. 5, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. CDD 2018 - 516/12.11.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.193/10.05.2016, privind aprobarea "Strategiei Integrate de Dezvoltare 2014-2020 a Polului de Creştere Timişoara";
Având în vedere Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 18/04.03.2009 (*actualizată*) privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe;
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907/29.11.2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2), lit.b), alin. 4, lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se înlocuieşte Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 63/23.02.2018 cu Anexa privind noii indicatori.
Art.2: Celelalte articole ale Hotărârii Consiliului Local nr. 63/23.02.2018 rămân neschimbate.
Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Dezvoltare şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art. 4: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
GABRIELA POPOVICI
Contrasemneaza
P.SECRETAR SIMONA DRĂGOI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

Nr. SC2018-

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 63 /23.02.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza P.T., și a anexei privind descrierea sumară a investiției, pentru obiectivul "Reabilitare termică bloc, strada Intr. I.Simu, nr. 12, bl. 8C "

 • 1.  Descrierea situației actuale

Pentru imobilul situat la adresa Intr. I.Simu, nr. 12, bl. 8C, s-a depus documentația tehnico-economică pentru obiectivul de investiții " Reabilitare termică bloc, strada Intr. I.Simu, nr. 12, bl. 8C ", spre finanțare în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea A - Clădiri Rezidențiale.

În vederea finalizării etapei precontractuale, s-a cerut de către Organismul Intermediar ADR Vest, prin Solicitarea de clarificare 5, înregistată la Primăria Municipiului Timișoara cu nr. CDD2018-516/12.11.2018, ca în cadrul anexei la HCL nr. 63/23.02.2018 să fie menționați "indicatorii obligatorii de realizare la finalul implementării proiectului".

Urmare a solicitării de clarificări, este necesară modificarea HCL nr. 63/23.02.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici-faza P.T., și a anexei privind descrierea sumară a investiției, pentru obiectivul "Reabilitare termică bloc, strada Intr. I.Simu, nr. 12, bl. 8C ", prin înlocuirea Anexei 1 cu o nouă anexă care va include "indicatorii obligatorii de realizare la finalul implementării proiectului".

 • 2.  Schimbări preconizate și rezultate așteptate

Prin intermediul acestei operațiuni de mai sus, vor fi sprijinite activități specifice realizării de investiții pentru creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale.

Indicatorii de proiect care fac obiectul monitorizării implementării și performanței investiției propuse prin proiect, sunt:

 • - Scăderea consumului de energie finală în sectorul rezidențial;

 • - Scăderea consumului anual de energie primară (kWh/an);

 • - Scăderea consumului anual specific de energie pentru încălzire (kWh/m2/an);

 • - Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2)

 • 3.  Concluzii

Urmare a celor prezentate mai sus, considerăm oportună modificarea HCL nr. 63/23.02.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza P.T., și a anexei privind descrierea sumară a investiției, pentru obiectivul "Reabilitare termică bloc, strada Intr. I.Simu, nr. 12, bl. 8C "

PRIMAR, NICOLAE ROBU


ȘEF SERVICIU, MAGDALENA NICOARĂ

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMĂRIA

NR. SC 2018 -

RAPORT DE ȘPECIALITATE

privind modificarea HCL nr. 63 /23.02.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza P.T., și a anexei privind descrierea sumară a investiției, pentru obiectivul "Reabilitare termică bloc, strada Intr. I.Simu, nr. 12, bl. 8C "

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind obiectivul de investiții "Reabilitare termică bloc strada Intr. I.Simu, nr. 12, bl. 8C", prin care se propune modificarea HCL nr. 63 /23.02.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice - faza P.T., a indicatorilor tehnico - economici și a anexei privind descrierea sumară a investiției, pentru obiectivul "Reabilitare termică bloc strada Intr. I.Simu, nr. 12, bl. 8C".

Facem următoarele precizări: În conformitate cu condițiile specifice de accesare a fondurilor în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției câtre o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionârii inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea A - Clădiri Rezidențiale, una dintre anexele obligatorii la depunerea cererii de finanțare este Hotărârea consiliului local de aprobare documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiției propusă a fi realizată prin proiect.

Proiectul tehnic a fost contractat în baza O.U.G. nr. 18 /04.03. 2009 (*actualizată*) privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe și cu respectarea prevederilor H.G. nr. 28/09.01.2008 privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice.

Precizăm că emiterea proiectului de hotărâre are la bază documentația tehnico - economică nr. 243/2017, faza P.T., elaborată în baza H.G. nr. 28/09.01.2008, de către prestatorul serviciilor de proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului - SC Eurodraft SRL.

Pentru imobilul situat la adresa Intr. I. Simu, nr. 12, bl. 8C, s-a depus Cererea de finanțare în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea A - Clădiri Rezidențiale.

În vederea finalizării etapei precontractuale, s-a cerut de către Organismul Intermediar ADR Vest, prin Solicitarea de clarificare 5, înregistată la Primăria Municipiului Timișoara cu nr. CDD2018-516/12.11.2018, ca în cadrul anexei la HCL nr. 63/23.02.2018 să fie menționați "indicatorii obligatorii de realizare la finalul implementării proiectului".

În concluzie, prin Proiectul nr. 243/2017 s-au stabilit următoarele:

 • - valoarea totală estimată a investiției conform devizului general, ca fiind de 358,26818 mii lei (inclusiv TVA), din care C+M are valoarea de 298,35453 mii lei (inclusiv TVA);

 • - indicatorii tehnico - economici rezultați în urma elaborării Proiectului tehnic, faza P.T, conform Anexei la prezentul Raport de specialitate;

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, respectiv H.G. nr. 28/09.01.2008 și Ghidul specific pentru POR 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea 3.1, apreciem că proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr. 63 /23.02.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice - faza P.T., a indicatorilor tehnico - economici și a anexei privind descrierea sumară a investiției, pentru obiectivul "Reabilitare termică bloc strada Intr. I.Simu, nr. 12, bl. 8C”, îndeplinește condițiile tehnice pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local.

ȘEF SERVICIU, MAGDALENA NICOARĂ

Pt. ȘEF BIROU, ANA GEORGIU


CONSILIER, CRISTINA BABESCU

Anexa la HCL nr.

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI - FAZA PT.

DENUMIRE PROIECT

Reabilitare termică bloc strada Intr. I.Simu, nr. 12, blc. 8C

AMPLASAMENT

Municipiul Timișoara, Intr. I.Simu, nr. 12, bl. 8C

TITULARUL INVESTIȚIEI

Primăria Municipiului Timișoara,

Bdul. C.D.Loga, nr.1

BENEFICIARUL INVESTIȚIEI Asociația de proprietari, Intr. I.Simu, nr. 12, bl. 8C

NUMĂR PROIECT

243/2017

DATE TEHNICE

Regim de înălțime:

S+P+4E

Număr apartamente:

19

Suprafața construită/etaj:

256,00 mp

Suprafața desfășurată:

Suprafața utilă totală:

Sistemul constructiv:

1280,00 mp

1068,00mp

pereți structurali realizați din beton armat monolit

INDICATORI VALORICI:

Valoarea totală a investiției conform devizului general, inclusiv T.V.A.: 358,26818 mii lei

Din care C+M: 298,35453 mii lei

INDICATORI MINIMALI, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare:

 • - Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2):

  33,02 tone CO2

  19

  138.106,27 kwh/an

  146,30 kwh/m2/an

  146,30 kwh/m2/an


  34,17 tone CO2

  19

  152.851,03 kwh/an

  • 89.80 kwh/m2/an

  • 148.80 kwh/m2/an


 • - Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie:

 • - Scăderea consumului anual de energie primară:

 • - Scăderea consumului anual specific de energie pentru încălzire:

 • - Scăderea consumului anual specific de energie

INDICATORI LA FINALUL IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI:

 • - Nivelul anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2):

 • - Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie:

 • - Consumul anual de energie primară:

 • - Consumul anual specific de energie pentru încălzire:

 • - Consumul anual specific de energie

PROIECTANT

SC EURODRAFT SRL