Hotărârea nr. 643/2018

643/28.11.2018 privind aprobarea incheierii Protocolului de colaborare intre Ministerul Afacerilor Externe, Judetul Timis - Consiliul Judetean Timis, Municipiul Timisoara - Consiliul Local al Municipiului Timisoara si Institutia Prefectului - Judetul Timis
Hotararea Consiliului Local 643/28.11.2018
privind aprobarea incheierii Protocolului de colaborare intre Ministerul Afacerilor Externe, Judetul Timis - Consiliul Judetean Timis, Municipiul Timisoara - Consiliul Local al Municipiului Timisoara si Institutia Prefectului - Judetul Timis


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr. SC2018-28211/26.11.2018 privind oportunitatea proiectului de hotarare a Primarului Municipiului Timisoara- domnul Nicolae Robu;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. SC2018-28211/26.11.2018 al Directiei Comunicare-Relationare;
Avand in vedere Avizul Directiei Economice nr. SC2018-28211/27.11.2018;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 27.11.2018 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2018-28211/26.11.2018;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
In baza prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu completarile si modificarile ulterioare, ale Hotararii de Guvern nr. 396/2018 privind unele masuri referitoare la pregatirea si exercitarea de catre Romania a Presedintiei Consiliului Uniunii Europene in anul 2019 si ale Ordonantei de Guvern nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritatile administratiei publice si institutiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
In conformitate cu prevederile art. 14, art. 36 alin. (2) lit. e), si alin. 7 lit. a) si c) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In temeiul art.45 din Legean nr. 215/ 2001 - privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba incheierea Protocolului de colaborare intre Ministerul Afacerilor Externe, Judetul Timis - Consiliul Judetean Timis, Municipiul Timisoara - Consiliul Local al Municipiului Timisoara si Institutia Prefectului - Judetul Timis, conform Anexei, care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2: Se imputerniceste Primarul Municipiului Timisoara sa semneze Protocolul de colaborare.
Art.3: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directiei Comunicare-Relationare din cadrul Primariei Municipiului Timisoara si Casa de Cultura a Municipiului Timisoara.
Art.4: Prezenta hotarare se publica in Buletinul Informativ al Primariei Municipiului Timisoara si pe site-ul propriu si totodata, se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetului Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Directiei Comunicare-Relationare;
- Directiei Economice;
- Directiei Urbanism si Dezvoltare Urbana;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest;
- Directiei Edilitare;
- Directiei de Mediu;
- Serviciului Juridic;
- Serviciului Scoli-Spitale;
- Biroului Sport-Cultura;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Casei de Cultura a Municipiului Timisoara;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRAGOI


ROMÂNIA


1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ


SC2018-28211/26.11.2018

EXPUNERE DE MOTIVE

PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între Ministerul Afacerilor Externe,

Județul Timiș - Consiliul Județean Timiș, Municipiul Timișoara - Consiliul Local al Municipiului Timișoara și Instituția Prefectului - Județul Timiș

 • 1. Descrierea situației actuale

Având în vedere Decizia nr. 34 a Consiliului Interministerial pentru Pregătirea și Exercitarea Președinției României la Consiliul Uniunii Europene privind calendarul actualizat al reuniunilor informale organizate în România în primul semestru al anului 2019, Ministerul Afacerilor Externe urmează să organizeze la Timișoara în luna martie 2019 un eveniment la nivel de experți.

În acest sens, au avut loc mai multe discuții ale reprezentanților Ministerului Afacerilor Externe cu reprezentanții Consiliului Județean Timiș, Instituției Prefectului - Județul Timiș și ai Muncipiului Timișoara stabilindu-se necesitatea încheierii unui Protocol de colaborare între aceste instituții în vederea realizării evenimentului.

Cu ocazia discuțiilor purtate, Muncipiul Timișoara și-a exprimat interesul și disponibilitatea de a sprijini organizarea evenimentului și de a fi parte a Protocolului de colaborare.

 • 2.  Schimbări preconizate și rezultate așteptate

Încheierea Protocolului de colaborare între instituțiile mai sus menționate ar sprijini realizarea evenimentului la nivel de experți de la Timișoara aferent exercitării Președinției Consiliului Uniunii Europene de către România în primul semestru al anului 2019 și ar contribui la asigurarea condițiilor necesare organizării acestuia.

Organizarea la Timișoara a evenimentului la nivel de experți va favoriza imaginea Municipiului Timișoara, dată fiind natura internațională a reuniunii.

 • 3. Alte informatii - Nu este cazul.

 • 4. Concluzii

Considerăm necesară și oportună aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între Ministerul Afacerilor Externe, Județul Timiș - Consiliul Județean Timiș, Municipiul Timișoara - Consiliul Local al Municipiului Timișoara și Instituția Prefectului - Județul Timiș.

PRIMAR,                               VICEPRIMAR,

Nicolae Robu                                      Dan Diaconu

DIRECTOR EXECUTIV,

Ciprian Nyari

FO53-03, ver. 2Nr.


Nr. __________ Nr. _________


Nr.


Data: ___________


Data:________


Data:_______


Data: ___________


PROTOCOL DE COLABORARE între Ministerul Afacerilor Externe, Județul Timiș - Consiliul Județean Timiș,

9                    9                                             9                        9 7

Municipiul Timișoara - Consiliul Local al Municipiului Timișoara și Instituția Prefectului - Județul Timiș,

9                      9                                                        9                    9 7

încheiat cu privire la organizarea evenimentului

”Reuniunea informală a directorilor politici de securitate UE ”, 21-22 martie 2019, Timișoara,

cu ocazia deținerii Președinției de către România a Consiliului Uniunii Europene

PREAMBUL:

Având în vedere că la 12 ani de la aderarea sa la Uniunea Europeană, România va prelua, începând cu 1 ianuarie 2019, pentru o perioadă de șase luni, responsabilitatea Președinției uneia dintre cele mai importante instituții - Consiliul Uniunii Europene (PRES RO 2019),

În vederea consolidării identității vizuale a Președinției României a Consiliului UE, la nivel național,

În baza dispozițiilor art. 3 alin.2 lit.h din HG16/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Externe, ale art. 2 alin. (1) din Hotărârea de Guvern nr. 396/2018 privind unele măsuri referitoare la pregătirea și exercitarea de către România a Președinției Consiliului Uniunii Europene în anul 2019, precum și în baza art. 36 alin. (2) lit. e) și alin. 7 lit. a) și c), art. 91 alin. (1) lit. e) și alin. (6) lit. a) și c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE, cu sediul în București, Aleea Modrogan nr. 14, sector 1, reprezentat legal prin domnul secretar general Cosmin George DINESCU,

JUDEȚUL TIMIȘ - CONSILIUL JUDEȚEAN TIMIȘ, cu sediul în Bd. Revoluției din 1989 nr. 17, Municipiul Timișoara, Județul Timiș, denumit în continuare Consiliul Județean, reprezentat legal de domnul Președinte Călin-Ionel DOBRA,

MUNICIPIUL TIMIȘOARA - CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA, cu sediul în B-dul C.D. Loga nr. 1, Municipiul Timișoara, Județul Timiș, denumit în continuare Consiliul Local, reprezentat de domnul Primar Nicolae ROBU,

INSTITUȚIA PREFECTULUI - JUDEȚUL TIMIȘ, cu sediul în Bd. Revoluției din 1989 nr. 17A, Municipiul Timișoara, Județul Timiș, reprezentată legal de doamna Prefect Eva Georgeta ANDREAȘ,

În calitate de instituții partenere și denumite în continuare Părți,

Convin încheierea prezentului Protocol, cu respectarea următoarelor clauze:

Capitolul I. OBIECTUL PROTOCOLULUI

Art. 1 - Prezentul protocol are ca obiect stabilirea cadrului organizatoric și procedural pentru cooperarea dintre Ministerul Afacerilor Externe, Consiliul Județean Timiș, Consiliul Local, respectiv Instituția Prefectului - Județul Timiș, în scopul organizării Reuniunii informale a directorilor politici de securitate UE, ce va avea loc în perioada 21-22 martie 2019, la Timișoara, în contextul exercitării Președinției Consiliului Uniunii Europene.

Capitolul II. DURATA PROTOCOLULUI

Art. 2. - Prezentul Protocol intră în vigoare de la data semnării de către toate părțile și este valabil până la finalizarea tuturor activităților realizate în contextul organizării Reuniunii informale a directorilor politici de securitate UE.

Capitolul III. DREPTURI ȘI OBLIGAȚII

Art. 3. - Obligații comune:

 • a)  Să asigure realizarea acțiunilor prevăzute la art. 4, 5, 6 și 7 din prezentul Protocol;

 • b) Să informeze celelalte Părți, ori de câte ori este nevoie, asupra activităților ce urmează a se desfășura în aplicarea prezentului Protocol și să rămână în raporturi de cooperare și colaborare cu celelalte Părți pe toată perioada derulării acestora;

 • c) Să comunice celorlalte Părți, în timp util, eventualele modificări survenite sau care ar putea surveni în desfășurarea evenimentului, în raport cu cele stabilite inițial;

 • d) Să menționeze, în relația cu terții, denumirea celorlalte Părți la Protocol, pe toată durata evenimentelor pe care le organizează în aplicarea prezentului Protocol;

 • e) Să facă publică, în condițiile legii, colaborarea la evenimentul ce face obiectul prezentului Protocol de colaborare.

 • f)  Să respecte prevederile Regulamentului General privind Protecția Datelor - GDPR, să nu divulge aceste date niciunei persoane fizice sau juridice de drept public și/sau de drept privat, cu excepția cazului în care este permis prin prezentul Protocol, cu consimțământul scris al MAE și cu respectarea legii. Părțile vor pune în aplicare măsurile tehnice și organizatorice pentru a proteja datele cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale sau pierderii accidentale, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat și împotriva altor forme de prelucrare. MAE, Consiliul Local și Consiliul Județean, respectiv Instituția Prefectului - Județul Timiș vor lua măsurile necesare pentru a asigura faptul că orice persoană fizică, care acționează sub autoritatea acestor instituții și care are acces la date cu caracter personal va utiliza aceste date în scopul strict prevăzut de prezentul Protocol.

 • g) Îndeplinirea obligațiilor Instituțiilor Partenere nu generează costuri pentru celelalte părți contractante.

Art. 4. - Obligațiile MINISTERULUI AFACERILOR EXTERNE:

 • a) Să mențină un dialog constant cu responsabilii de proiect desemnați de Consiliul Județean, Consiliul Local și Instituția Prefectului - Județul Timiș ori de câte ori se consideră necesar și să informeze cu prioritate în cazul în care apar eventuale modificări în cadrul programului evenimentului;

 • b) Să asigure personal propriu pentru îndeplinirea activităților ce-i revin pentru organizarea reuniunilor;

 • c) Să definitiveze împreună cu Consiliul Județean, Consiliul Local și Instituția Prefectului -Județul Timiș calendarul desfășurării etapelor privind realizarea obiectului prezentului Protocol;

 • d) Ministerul nu are pretenții de natură financiară rezultate din organizarea evenimentelor și nu solicită informații de acest gen cu privire la contractele pecuniare încheiate de Instituțiile Partenere, în îndeplinirea obligațiilor ce le incumbă acestora.

Art. 5. - Obligațiile CONSILIULUI JUDEȚEAN

 • a) Consiliul Județean se obligă să-și ducă la îndeplinire activitățile convenite conform prezentului Protocol și să favorizeze imaginea județului Timiș, dată fiind natura internațională a reuniunii organizate în perioada 21 - 22 martie 2019.

 • b) Consiliul Județean se angajează să facă demersurile necesare pentru organizarea evenimentului, după cum urmează:

 • 1. Asigură, în condițiile legii, împreună cu Consiliul Local, transportul Participanților prin punerea la dispoziție a mijloacelor de transport necesare pentru deplasarea acestora în perioada desfășurării evenimentului, după cum urmează:

a. de la Aeroportul Traian Vuia - Timișoara până la locația de cazare în Municipiul Timișoara, în ziua sosirii Participanților în România.

b. de la locația de cazare până la Aeroportul Traian Vuia - Timișoara, în ziua plecării participanților din România.

 • 2. Asigură, în condițiile legii, împreună cu Consiliul Local, transportul la nivel local pentru participanți pe parcursul celor două zile pentru deplasările ocazionate de desfășurarea Reuniunii.

 • 3. Asigură, în condițiile legii, organizarea unui eveniment festiv propriu pentru participanți, în seara zilei de 21 martie 2019 în cadrul Programului Prioritar. Locația, detaliile organizatorice și conținutul evenimentului vor fi stabilite de comun acord cu Ministerul, în conformitate cu programul propus.

 • 4.  Asigură, în condițiile legii, organizarea unui tur ghidat propriu pentru participanți, în ziua de 21 martie 2019. Detaliile organizatorice vor fi stabilite de comun acord cu Ministerul, în conformitate cu programul propus.

 • 5. Asigură punerea la dispoziție a sălii multifuncționale din incinta sediului Consiliului Județean, împreună cu toată logistica necesară bunei desfășurări a sesiunilor de lucru, pe perioada desfășurării reuniunii din 21-22 martie 2018.

 • 6. Asigură Participanților acordarea de materiale de promovare a județului Timiș, cu ocazia organizării sesiunilor de lucru, stabilite de comun acord cu Ministerul.

Art. 6 - Obligațiile CONSILIULUI LOCAL

 • a) Consiliul Local se obligă să-și ducă la îndeplinire activitățile convenite conform prezentului Protocol de colaborare și să favorizeze imaginea Municipiului Timișoara, dată fiind natura internațională a reuniunii organizate în perioada 21-22 martie 2019.

 • b) Consiliul Local se angajează să facă demersurile necesare pentru organizarea evenimentului, după cum urmează:

 • 1. Asigură, împreună cu Consiliul Județean, transportul participanților prin punerea la dispoziție a mijloacelor de transport necesare pentru deplasarea Participanților în perioada desfășurării evenimentului, după cum urmează:

 • a.  de la Aeroportul Traian Vuia - Timișoara până la locația de cazare în Municipiul Timișoara, în ziua sosirii Participanților în România.

 • b.  de la locația de cazare până la Aeroportul Traian Vuia - Timișoara, în ziua plecării participanților din România.

 • 2. Asigură Participanților acordarea de materiale de promovare a Municipiului Timișoara, cu ocazia organizării reuniunii, alese de comun acord cu Ministerul.

 • 3. Asigură, în condițiile legii, împreună cu Consiliul Județean, transportul la nivel local pentru participanți pe parcursul celor două zile pentru deplasările ocazionate de desfășurarea Reuniunii.

Art. 7 - Obligațiile INSTITUȚIEI PREFECTULUI - JUDEȚUL TIMIȘ

 • a) Instituția Prefectului - Județul Timiș se obligă să-și ducă la îndeplinire activitățile convenite conform prezentului Protocol de colaborare, în condiții adecvate naturii internaționale a evenimentului.

 • b) Instituția Prefectului - Județul Timiș se angajează să facă demersurile necesare pentru organizarea evenimentului, după cum urmează:

1. Asigură prezența serviciului de ambulanță la locația evenimentului, pe toată perioada desfășurării reuniunii.

Capitolul IV. CLAUZE FINALE

Art. 8. Părțile vor acționa cu bună-credință și vor depune toate diligențele pentru atingerea scopului în care a fost încheiat prezentul protocol.

Art. 9. Orice diferend ivit între Părți în legătură cu prezentul Protocol de colaborare se soluționează pe cale amiabilă.

Art. 10. Prezentul protocol de colaborare are caracterul unui document cadru și nu produce, nici nu dă naștere la efecte patrimoniale între părți.

Art. 11.

 • a) Protocolul de colaborare încetează la expirarea termenului convenit de părți, după executarea obligațiilor asumate.

 • b) Protocolul de colaborare poate fi reziliat, la solicitarea scrisă a uneia dintre părți, ca urmare a neexecutării culpabile a obligațiilor asumate de către cealaltă parte.

 • c) Părțile au dreptul, pe durata de valabilitate a prezentului Protocol, de a conveni modificarea prevederilor acestuia, prin act adițional, semnat de toate părțile, actul adițional devenind parte integrantă a Protocolului.

Art. 12.

 • a)  Forța majoră, așa cum este definită de lege, exonerează părțile semnatare de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul Protocol de colaborare, pe toată perioada în care aceasta acționează.

 • b) Îndeplinirea prezentului Protocol de colaborare va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

 • c) Partea care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

Art. 13. Prezentul protocol de colaborare intră în vigoare la data semnării lui de către părțile contractante.

Prezentul protocol se încheie în 4 exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

Capitolul V. Detalii de corespondență

Ministerul Afacerilor Externe

Adresă: București, Aleea Modrogan nr. 14, sector 1;

Persoană de contact: Viorel ARDELEANU, director general pentru afaceri strategice Email: das@mae.ro

Județul Timiș - Consiliul Județean Timiș

Adresă: Bd. Revoluției din 1989 nr. 17, Municipiul Timișoara, Județul Timiș

Persoană de contact: Mirela-Carina SINCA, Șef Serviciu Relații Externe și Protocol Telefon: 0256/406432

E-mail: carina.sinca@citimis.ro

Municipiul Timișoara - Consiliul Local al Municipiului Timișoara

Adresă: B-dul C.D. Loga nr. 1, Municipiul Timișoara, Județul Timiș Persoană de contact: Diana DONAWELL, Șef Birou Relații Internaționale

Telefon: 0256/408371

E-mail: diana.donawell@primariatm.ro

Instituția Prefectului - Județul Timiș

Adresă: : Bd. Revoluției din 1989 nr. 17, Municipiul Timișoara, Județul Timiș

Persoană de contact: Mihaela BORAN, Șef Serviciu Afaceri Europene, Relații Internaționale, Comunicare și Relații Publice

Telefon: 0256/201264

Email: mihaela.boran@prefecturatimis.ro

Încheiat astăzi...............................

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE,

SECRETAR GENERAL,

Cosmin-George DINESCU

JUDEȚUL TIMIȘ - CONSILIUL JUDEȚEAN TIMIȘ PREȘEDINTE,

Călin-Ionel DOBRA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA - CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA PRIMAR,

Nicolae ROBU

INSTITUȚIA PREFECTULUI - JUDEȚUL TIMIȘ PREFECT,

Eva Georgeta ANDREAȘ


ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA COMUNICARE-RELAȚIONARE BIROUL RELAȚII INTERNAȚIONALE


ROMÂNIA


1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ


SC2018-28211/26.11.2018

RAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între Ministerul Afacerilor Externe,

Județul Timiș - Consiliul Județean Timiș, Municipiul Timișoara - Consiliul Local al Municipiului Timișoara și Instituția Prefectului - Județul Timiș

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018-28211/26..11.2018 a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare între Ministerul Afacerilor Externe, Județul Timiș - Consiliul Județean Timiș, Municipiul Timișoara - Consiliul Local al Municipiului Timișoara și Instituția Prefectului - Județul Timiș;

În baza prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu completările și modificările ulterioare, ale Hotărârii de Guvern nr. 396/2018 privind unele măsuri referitoare la pregătirea și exercitarea de către România a Președinției Consiliului Uniunii Europene în anul 2019 și ale Ordonanței de Guvern nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, cu modificarile și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile art. 14, art. 36 alin. (2) lit. e), și alin. 7 lit. a) și c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Facem următoarele precizări:

Având în vedere Decizia nr. 34 a Consiliului Interministerial pentru Pregătirea și Exercitarea Președinției României la Consiliul Uniunii Europene privind calendarul actualizat al reuniunilor informale organizate în România în primul semestru al anului 2019, Ministerul Afacerilor Externe urmează să organizeze la Timișoara în luna martie 2019 un eveniment la nivel de experți.

În acest sens, au avut loc mai multe discuții ale reprezentanților Ministerul Afacerilor Externe cu reprezentanții Consiliului Județean Timiș, Instituției Prefectului - Județul Timiș și ai Muncipiului Timișoara stabilindu-se necesitatea încheierii unui Protocol de colaborare între aceste instituții în vederea realizării evenimentului, iar reprezentanții Municipiului Timișoara și-au exprimat interesul și disponibilitatea de a sprijini organizarea evenimentului și de a fi parte a Protocolului de colaborare.

Obiectul Protocolului de colaborare îl constituie parteneriatul dintre instituțiile mai sus menționate pentru organizarea la Timișoara a unui eveniment:

1. „Reuniunea informală a directorilor politici de securitate UE”, în perioada 21-22 martie 2019.

Conform celor convenite, activitățile pe care ar urma să le asigure Municipiul Timișoara sunt:

 • -  transportul participanților, împreună cu Consiliul Județean, prin punerea la dispoziție a mijloacelor de transport necesare pentru deplasarea participanților în perioada desfășurării evenimentului - de la aeroport la locația de cazare în ziua sosirii participanților și de la locația de cazare până la aeroport în ziua plecării participanților, precum și pe parcursul celor două zile ale evenimentului pentru deplasările ocazionate de desfășurarea reuniunii;

 • -  asigură participanților acordarea de materiale de promovare a Municipiului Timișoara.

FO53-01, ver. 1


Încheierea Protocolului de colaborare ar sprijini realizarea evenimentului la nivel de experți de la Timișoara aferent exercitării Președinției Consiliului Uniunii Europene de către România în primul semestru al anului 2019 și ar contribui la asigurarea condițiilor necesare organizării acestuia.

De asemenea, organizarea la Timișoara a evenimentului la nivel de experți va favoriza imaginea Municipiului Timișoara, dată fiind natura internațională a reuniunii.

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între Ministerul Afacerilor Externe, Județul Timiș - Consiliul Județean Timiș, Municipiul Timișoara - Consiliul Local al Municipiului Timișoara și Instituția Prefectului -Județul Timiș, îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Local.

Director executiv

Șef birou

Diana Donawell


Ciprian Nyari

Consilier

Mihai Negruțiu

FO53-01, ver. 1

2*21


Timișoara 2021

Capitală Europeană a Culturii