Hotărârea nr. 641/2018

641/28.11.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Dezvoltare zonă activităţi economice cu caracter industrial, instituţii şi servicii publice", Calea Torontalului DN6, km. 563+750 dreapta, Timisoara
Hotararea Consiliului Local 641/28.11.2018
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Dezvoltare zonă activităţi economice cu caracter industrial, instituţii şi servicii publice", Calea Torontalului DN6, km. 563+750 dreapta, Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. UR2018-019340/19.11.2018 privind oportunitatea proiectului de hotarare - a Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. UR2018-019340/20.11.2018 - al Directiei de Urbanism si Dezvoltare Urbana din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 20.11.2018 - Anexă la Raportul de specialitate nr. UR2018-019340/20.11.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu şi Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin.1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 183/ 08.05.2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului";
Având în vedere Avizul de Oportunitate nr. 02/26.01.2015, Avizul favorabil al Arhitectului Şef nr. 42/15.11.2018;
Având în vedere Decizia de incadrare a Agentiei pentru Protectia Mediului nr. 74 din 29.09.2016;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/ 2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Dezvoltare zonă activităţi economice cu caracter industrial, instituţii şi servicii publice", Calea Torontalului DN6, km. 563+750 dreapta, Timisoara, având ca beneficiar pe S.C. A.D.M. UPPERSIDE S.R.L., întocmit conform Proiectului nr. P64/2014, realizat de SC POLIFORM SRL, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se stabilesc condiţiile de construire:
Sz I - SUBZONĂ INDUSTRIE, INSTITUŢII ŞI SERVICII PUBLICE
- regim de construire: izolat;
- funcţiuni predominante: producţie industrială şi activităţi complementare, servicii de tip industrial şi cvasi industrial, depozitare, cu caracter nepoluant;
- H max = (S)+P+4E+Er (niveluri) cu respectarea înălţimii maxime de 25m, respectiv cota absolută maximă de 115,60m (90,60m cota absolută faţă de nivelul Mării Negre a terenului natural +25m înălţimea maximă a construcţiilor), conform aviz AACR;
- POT max = 60%;
- CUT max = 1,20;
- Hmax cornişă=21.00 m;
- Hmax totală=25.00 m;
- retragere minimă faţă de aliniament, retrageri minime faţă de limitele laterale şi faţă de limitele posterioare: conform planşei REGLEMENTĂRI URBANISTICE-planşa nr. P64-A04;
Sz V - SUBZONĂ SPAŢII VERZI AMENAJATE
- funcţiuni predominante: spaţii verzi amenajate;
- H max = P (niveluri) cu respectarea înălţimii maxime de 5,00 m;
- POT max = 5 %;
- CUT max = 0,10
Accesele auto şi pietonale se vor realiza în conformitate cu Avizul Comisiei de Circulaţie nr. DT2018-005007/11.10.2018; necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art.33 şi Anexa 5 din R.G.U., cu respectarea soluţiei de dezvoltare a Căii Torontalului pe sectorul de drum în zona DN6 modificată conform propunerii avizate de către Primăria Municipiului Timişoara - Comisia de Circulaţie cu nr. DT2018-004421/23.08.2018, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiar. Spaţii verzi minim 20% - conform Deciziei de încadrare nr. 74/29.09.2016 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş.

Art.3: Prezentul Plan Urbanistic se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.
Terenul reglementat, in suprafata de 81.300mp, este înscris în CF nr. 429256 nr. cad. 429256 (CF vechi 147412 nr. cad. A188/1/1) şi CF nr. 437535 nr. cad. 437535, teren intravilan situat pe Calea Torontalului DN6, km. 563+750 dreapta, este in proprietatea S.C. A.D.M. UPPERSIDE S.R.L.
Art. 4: Autorizaţiile de construire se vor emite doar după realizarea în prealabil a operaţiunilor reglementate prin documentaţia de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform Proiectului nr. P64/2014, planşa nr. P64-A05 - ,,Circulatia terenurilor" şi asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei în conformitate cu Planul de acţiune asumat.
Art. 5: După aprobare prin hotărârea consiliului local a documentaţiei PUZ şi RLU aferent, hotărârea însoţită de documentaţie va fi transmisă către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară, în vederea notării în cartea funciară a faptului că imobilul face obiectul respectivelor reglementări urbanistice, în conformitate cu art. 29, alin. 2^1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.6: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "Dezvoltare zonă activităţi economice cu caracter industrial, instituţii şi servicii publice", Calea Torontalului DN6, km. 563+750 dreapta, Timişoara şi al Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 7: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism si Dezvoltare Urbana din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 8: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Seviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri Terenuri Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri Terenuri Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Beneficiarului SC ADM UPERSIDE SRL;
- Proiectantului SC POLIFORM SRL;
- O.C.P.I. Timiş;
- Mass - media local.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P.SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

S.C. “ POLIFORM” S.R.L.

Str. București, nr.19, sc.A, ap.7, Timișoara, Tel: 0256 432212, E-mail: office@trimbitas.ro

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

PlAnurBAnÎSTÎczonAL "Dezvoltare zona activitati economice cu caracter industrial institutii si servicii publice”, intravilan Timișoara Calea Torontalului - zona DN6 km 563+750 dreapta, Timișoara - Sânnicolau Mare CF nr. 429256, CF nr. 437535 PROIECT NR. P64/2014

 • 1. GENERALITĂȚI

  • 1.1. Introducere, rolul R.L.U.

Regulamentul Local de Urbanism (R.L.U.) este o documentație cu caracter de reglementare prin care se detaliază sub forma unor norme tehnice și juridice modul de realizare a construcțiilor și prevederi referitoare la modul de utilizare a terenurilor pe întregul perimetru al zonei studiate. Regulamentul Local de Urbanism este parte integrantă a prezentului Plan Urbanistic Zonal (PUZ) „Dezvoltare zona activitati economice cu caracter industrial, institutii si servicii publice”, intravilan Timisoara, zona DN6, km 563+750 dreapta Timisoara - Sânnicolau Mare, jud. Timiș și constituie un ansamblu de norme și reglementări obligatorii pentru administrația publică locală care stau la baza emiterii actelor de autoritate publică locală (certificate de urbanism respectiv autorizații de construire) pentru realizarea construcțiilor în zona studiată.

Regulamentul Local de Urbanism (R.L.U.) are o dublă utilitate:

 • -   stabilește reguli proprii zonei pentru care a fost elaborat, în domeniul urbanismului, în acord cu principiile de dezvoltare durabilă (configurația parcelelor, natura proprietății, amplasarea și conformarea construcțiilor și amenajărilor aferente) precum și condițiile de ocupare și utilizare a terenului);

 • -   precizează caracterul definitiv al zonei (în acord cu prevederile Planului Urbanistic General și Regulamentul General de Urbanism) și impune condițiile și restricțiile necesare respectării acestor prevederi. Regulamentul Local de Urbanism se elaborează odată cu Planul Urbanistic Zonal.

 • 1.2. Cadrul legal de elaborare a Regulamentului Local de Urbanism

Regulamentul Local de Urbanism se elaborează în conformitate cu:

 • -   Ghidul privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al Planului urbanistic Zonal - indicativ GM - 010 -2000 aprobat cu Ordinul MLPAT nr.176/N/16.08.2000;

 • -   Legea nr. 350/2001 privind Amenajarea Teritoriului și Urbanismul, modificată și completată;

 • -   Legea nr.453/2001 pentru modificarea și completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor;

 • -  Regulamentul General de Urbanism aprobat prin H.G. nr.525/1996 republicat;

 • -  Ghid privind elaborarea și aprobarea Regulamentelor locale de urbanism - indicativ GM - 007 - 2000, aprobat prin ordinul M.L.P.A.T. nr. 21/N/2000;

 • -  Ordinul Ministrului Sănătății nr.119/ 2014 pentru aprobarea normelor de igienă a recomandărilor privind modul de viață al populației;

 • -   Ordinul Ministrului Sănătății nr.994/2018 pentru modificarea și completarea Ordinului Ministrului Sănătății nr.119/2014

 • -   Hotărârea C.J.Timiș nr.87/14.12.2004 pentru aprobarea reglementărilor urbanistice și indicatorilor teritoriali obligatorii privind dezvoltările urbane din extravilanele orașelor și comunelor din județul Timiș;

 • -   Hotărârea C.J.Timiș nr.115/27.11.2008 privind aprobarea reglementărilor și indicatorilor urbanistici pentru dezvoltarea zonelor cu potențial de edificare urbană din județul Timiș, ce are la bază prevederile cuprinse în studiile și documentațiile de urbanism avizate și aprobate care au tangență cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal, respectiv:

 • -  PUZ Paltim avizat cu HCL NR.546/2008

 • -  PUZ avizat cu HCL nr.105/03.03.2015

 • -  PUD avizat cu HCL nr.172/2004

 • -  PUD avizat cu HCL nr.105/2008

 • -  PUD avizat cu HCL nr.401/2005

 • -  PUZ avizat cu HCL nr.228/2003

 • -  PUZ avizat cu HCL nr.381/2001

 • -  PUZ avizat cu HCL nr.40/2008

 • -  PUD avizat cu HCL nr.395/2007

 • -  PUZ avizat cu HCL nr.368/2010

 • -  P.U.Z. ”Zonă industrială, depozitare si servicii” S.C. FLEXTRONICS ROMANIA S.R.L., aprobat cu HCL nr. 460/13.09.2018 ’

și are la bază prevederile cuprinse în studiile și documentațiile de urbanism avizate și aprobate care au tangență cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal, respectiv:

 • -   P.U.G. al Municipiului Timișoara, aprobat prin HCL 157/2002 (prelungit prin HCL nr.

131/24.04.2017);

 • -   Concept general de dezvoltare urbana Timisoara (Masterplan) ianuarie 2012

 • -   Planul Urbanistic General Timisoara (aflat in lucru) revizia 3, etapa 3

 • 1.3. Aprobarea Regulamentului Local de urbanism

Regulamentul Local de Urbanism anexă la Planul Urbanistic Zonal „Dezvoltare zona activitati economice cu caracter industrial, institutii si servicii publice”, intravilan Timisoara, zona DN 6, km 563+750 dreapta Timisoara - Sannicolau Mare, jud. Timiș se aprobă prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Timisoara, pe baza avizelor și acordurilor prevăzute de lege și devine act de autoritate publică al Administrației Publice Locale.

 • 1.4. Domeniul de aplicare a Regulamentului Local de Urbanism

Domeniul de aplicare al prezentului Regulament Local de Urbanism se referă la proiectarea și realizarea tuturor construcțiilor ce vor fi amplasate pe suprafața de teren din teritoriul administrativ al Municipiului Timisoara, jud. Timiș, constituită din parcelele inscrise in CF nr. 437535, 429256.

Prevederile P.U.Z. se pot extinde și la zonele limitrofe. Recomandăm Consiliului Local Timisoara preluarea prevederilor considerate benefice și introducerea acestora în noul P.U.G., pentru realizarea unei politici urbane unitare la nivelul întregii localități.

 • 2. PRECIZĂRI, DETALIERI ȘI EXEMPLIFICĂRI PRIVIND UTILIZAREA REGULAMENTULUI GENERAL DE URBANISM LA ELABORAREA REGULAMENTUULUI LOCAL ȘI LA AUTORIZAREA EXECUTĂRII CONSTRUCȚIILOR__________

REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE AL TERENURILOR

 • 2.1. REGULI CU PRIVIRE LA PĂSTRAREA INTEGRITĂȚII MEDIULUI ȘI PROTEJAREA PATRIMONIULUI NATURAL ȘI CONSTRUIT

  • 2.1.1. Terenuri agricole din extravilan

Autorizarea executării construcțiilor și amenajărilor pe terenurile agricole din extravilan este permisă pentru funcțiunile și condițiile stabilite de lege.

 • ■  Autoritățile administrației publice locale vor urmări, la emiterea autorizației de construire, gruparea suprafețelor de teren afectate construcțiilor, spre a evita prejudicierea activităților agricole.

 • 2.1.2. Terenuri agricole din intravilan

 • ■  Autorizarea executării construcțiilor pe terenurile agricole din intravilan este permisă pentru toate tipurile de construcții și amenajări cuprinse în prezentul regulament, cu respectarea condițiilor impuse de lege.

 • ■  Deasemenea, autorizarea prevăzută la alin. (1) se face cu respectarea normelor stabilite de consiliile locale pentru ocuparea rațională a terenurilor și pentru realizarea următoarelor obiective: valorificarea terenurilor din zonele echipate cu rețele tehnico-edilitare, amplasarea construcțiilor, amenajărilor și lucrărilor tehnico-edilitare aferente acestora în ansambluri compacte.

 • 2.1.3. Resursele subsolului

 • ■  În cazul identificării de zone cu resurse pe teritoriul ce face obiectul prezentului P.U.Z., modalitatea exploatării acestora va face obiectul unui studiu de impact aprobat conform legii.

 • 2.1.4. Resursele de apă

 • ■  Autorizarea executării lucrărilor pentru construcțiile premise în acest Regulament este permisă numai cu avizul autorităților de gospodărire a apelor, după caz și cu asigurarea măsurilor de apărare a construcțiilor respective împotriva inundațiilor, a măsurilor de prevenire a deteriorării calității apelor de suprafață și subterane, de respectarea zonelor de protecție față de lucrările de gospodărire și de captare a apelor (dacă e cazul).

 • 2.1.5. Zonele cu valoare peisagistică și zonele naturale protejate

 • ■  Consiliul Județean Timiș impreuna cu Consiliul Local Timisoara vor identifica și va delimita, în funcție de particularitățile specifice, zonele naturale de interes local ce necesită protecție pentru valoarea lor peisagistică și va stabili condițiile de autorizare a executării construcțiilor, având în vedere păstrarea calității mediului natural și a echilibrului ecologic.

 • 2.1.6. Zonele construite protejate

 • ■  Autorizarea executării construcțiilor în zonele care cuprind valori de patrimoniu cultural construit, de interes local, declarate și delimitate prin Hotărâre a Consiliului Județean Timiș, se face cu avizul serviciilor publice descentralizate din județul Timiș, subordonate Ministerului Culturii și Cultelor și Patrimoniului național și al Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului.

 • 2.2. REGULI CU PRIVIRE LA SIGURANȚA CONSTRUCȚIILOR ȘI LA APĂRAREA INTERESULUI PUBLIC

  • 2.2.1. Siguranța în construcții

Autorizarea construcțiilor de orice fel se va putea face numai în condițiile respectării prevederilor legale privind siguranța în construcții între care se amintesc următoarele considerente ca prioritare, fără ca enumerarea să fie limitativă:

 • -   Legea nr. 50/1991 cu modificările ulterioare privind autorizarea executării lucrărilor de construcții inclusiv Normele metodologice pentru aplicare în vigoare la data eliberării Autorizației de Construire;

 • -   Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții cu modificările ulterioare;

 • -   H.G.R. nr. 264/1994 privind aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții;

 • -   H.G.R. nr. 925/1995 privind Regulamentul de verificare și expertizare tehnică a proiectelor, a execuției lucrărilor și construcțiilor, inclusiv instrucțiunile de aplicare aprobate prin ord. M.L.P.A.T. nr. 77/N/1996.

 • ■   Proiectele care însoțesc cererea pentru autorizarea unor lucrări de construcții vor cuprinde toate elementele necesare în care să fie specificate măsurile luate pentru asigurarea condițiilor de siguranță privind realizarea și exploatarea construcțiilor.

 • 2.2.2. Expunerea la riscuri naturale

 • ■  Construcțiile și amenajările propuse prin prezentul proiect, se pot amplasa pe terenuri pe care au fost luate măsuri de prevenire a riscurilor naturale (efectele excesului de umiditate, drenarea apelor pluviale, etc.)

 • 2.2.3. Expunerea la riscuri tehnologice

 • ■  Construcțiile și amenajările propuse prin prezenta documentație, se pot amplasa în zone neexpuse la riscuri tehnologice (zone expuse: culoarele și zonele de protecție ale rețelelor electrice LEA 220 kV, LEA 110 kV, LEA 20 kV (dacă e cazul), a posturilor de transformare, a conductelor de transport gaz, a stațiilor de reglare-măsurare etc.);

 • 2.2.4. Construcții cu funcțiuni generatoare de riscuri tehnologice

 • ■  Autorizarea executării construcțiilor care, prin dimensiunile și destinația lor, pot genera riscuri tehnologice, se face numai pe baza unui studiu de impact, elaborat și aprobat conform prevederilor legale.

 • ■   Lista categoriilor de construcții generatoare de riscuri tehnologice este cuprinsă în Ordinul Ministerului Industriei și Comerțului nr.1587/12.09.1997.

 • 2.2.5. Asigurarea echipării edilitare

 • ■  Autorizarea executării construcțiilor care, prin dimensiunile și destinația lor presupun cheltuieli de echipare edilitară ce depășesc posibilitățile financiare și tehnice ale administrației publice locale ori ale investitorilor interesați sau care nu beneficiază de fonduri de la bugetul de stat este interzisă.

 • ■  Autorizarea executării construcțiilor poate fi condiționată de obligația efectuării, în parte sau total, a lucrărilor de echipare edilitară aferente, de către investitorii interesați.

 • ■   Pe parcelele de spații verzi pe care se vor amplasa la faza de proiect tehnic, rețele, echipamente, construcții și accesorii tehnico-edilitare se vor institui servituți de trecere, uz și superficie, în favoarea tuturor proprietarilor de parcele din cadrul prezentului PUZ.

 • 2.2.6. Asigurarea compatibilității funcțiunilor

 • ■  Autorizarea executării construcțiilor se face cu condiția asigurării compatibilității dintre destinația construcției și funcțiunea dominantă a zonei.

 • 3. UTILIZARE FUNCȚIONALĂ

  • 3.1. DOMENIUL DE APLICARE

Zona care face obiectul Planului Urbanistic Zonal se află în intravilanul Municipiului Timisoara și are o suprafață totală de 81.300 mp. Funcțiunea propusă a condus la propunerea unei singure Unități Teritoriale de Referință.

S-a urmărit integrarea optimă în sit a propunerilor de zonificare funcțională, ținând cont de potențialul de dezvoltare economico-socială a zonei și de necesitatea protejării mediului.

ZONA ACTIVITĂȚI ECONOMICE CU CARACTER INDUSTRIAL, INSTITUȚII ȘI SERVICII PUBLICE are următoarele subzone funcționale:

Sz I - subzonă industrie, instituții și servicii publice

SzV - subzonă spații verzi amenajate

SzC - subzonă căi de comunicație rutieră și amenajări aferente

 • 3.2. UTILIZĂRI PERMISE

Sz I - subzonă industrie, instituții și servicii publice

Se permite amplasarea următoarelor funcțiuni pentru subzona industrie, instituții și servicii publice:

 • ■   Spatii de producție industrială și activități complementare, întreprinderi/ateliere de orice fel;

 • ■   Servicii de tip industrial și cvasi industrial;

 • ■  Depozite cu caracter nepoluant;

 • ■  Activități de cercetare și dezvoltare tehnologică;

 • ■   Activități sociale;

 • ■   Sedii/puncte de lucru pentru microintreprinderi, intreprinderi mici și mijlocii ce desfășoară activități complexe bazate pe producția de tip industrial sau cvasiindustrial - administrative, de depozitare, comerciale etc.;

 • ■   Incubatoare de afaceri pentru domeniile industrial și cvasiindustrial;

 • ■  Formare profesională;

 • ■  Cercetare si dezvoltare tehnologică;

 • ■   Clădiri administrative, birouri;

 • ■   Servicii publice, comerț;

 • ■   Stații comercializare produse petroliere;

 • ■  Construcții pentru echiparea tehnico-edilitară a zonei, subterane sau supraterane de mici dimensiuni cum ar fi: foraje, bazine de retenție, rețele, rezervoare și stații de pompare pentru apa potabilă, rețele de canalizare și gestiunea apelor meteorice, rețele electrice și puncte de transformare, firide telecomunicații, iluminat public, gaz metan și racordurile acestora la infrastructura urbană majoră.

 • ■  Construcțiile pentru echiparea tehnico-edilitară a zonei, subterane sau supraterane (foraje, bazine de retenție, rețele, rezervoare și stații de pompare pentru apa potabilă, rețele de canalizare și gestiunea apelor meteorice, rețele electrice și puncte de transformare, firide telecomunicații, iluminat public, gaz metan și racordurile acestora la infrastructura urbană majoră), totemurile, cabina-poartă etc. pot fi amplasate și în afara limitei de implantare a clădirilor, cu condiția respectării prevederilor Codului civil și a legislației în vigoare..

SzV- subzonă spații verzi amenajate

Se permite amplasarea următoarelor funcțiuni pentru subzona spații verzi amenajate:

 • ■  Spații verzi amenajate;

 • ■   Spații verzi și plantate cu rol decorativ și de protecție, plantații de protecție;

 • ■  Căi de comunicație - accese carosabile și pietonale la parcele;

 • ■  Mobilier urban specific, amenajări peisajere de orice fel; terenuri de sport;

 • ■   Iluminat public;

 • ■   Construcții provizorii chioșcuri, pergole, gradene, terase;

 • ■  Construcții pentru echiparea tehnico-edilitară a zonei, subterane sau supraterane de mici dimensiuni cum ar fi: foraje, bazine de retenție, rețele, rezervoare și stații de pompare pentru apa potabilă, rețele de canalizare și gestiunea apelor meteorice, rețele electrice și puncte de transformare, firide telecomunicații, iluminat public, gaz metan și racordurile acestora la infrastructura urbană majoră. Pe parcelele de spații verzi pe care se vor amplasa la faza de proiect tehnic, rețele, echipamente, construcții și accesorii tehnico-edilitare se vor institui servituți de trecere, uz și superficie, în favoarea tuturor proprietarilor de parcele din cadrul prezentului PUZ.

 • 3.3. UTILIZĂRI PERMISE CU CONDIȚII

Sz I - subzonă industrie, institutii si servicii publice

Profil funcțional admis cu condiționări pentru subzona industrie, insituții și servicii publice:

 • ■  sunt permise activități complementare și de susținere a funcțiunii principale a zonei;

 • ■   funcțiuni administrative;

 • ■   funcțiuni de cazare, loisir;

 • ■   funcțiuni educaționale;

 • ■   spălătorii auto.

 • 3.4. INTERDICȚII TEMPORARE

Zonele afectate de rețele (electrice, gaze, telefonie, fibră optică) sunt supuse interdicției temporare de construire până la implementarea soluțiilor de deviere a acestora pe lângă căile majore de circulație, prin grija operatorului de rețea sau a proprietarului terenului (dacă e cazul).

Necesitatea realizării în zonă a unor lucrări de utilitate publică, impune ca eventualele dezmembrări și parcelări să nu se facă fără asigurarea condițiilor de rezervare a suprafețelor de teren necesare realizării acceselor pietonale și carosabile.

 • 3.5. INTERDICȚII PERMANENTE (DEFINITIVE)

Sz I - subzonă industrie, instituții și servicii publice

Profil funcțional interzis de ocupare a terenului pentru subzona industrie, instiuții si servicii publice:

 • ■   locuire de orice tip;

 • ■  depozitarea de deșeuri industriale, tehnologice etc. în afara spațiilor special amenajate conform normelor de protectia mediului in vigoare;

 • ■  comerț en detail în clădiri independente de tip supermarket, hypermarket, (big box) mall;

 • ■   comerț și alimentație publică practicate prin vitrine/ferestre;

 • ■   garaje în clădiri provizorii;

SzV- subzonă spatii verzi amenajate

Profil funcțional interzis de ocupare și utilizare a terenului pentru subzona spații verzi amenajate:

 • ■  sunt interzise orice alt tip de construcții decât cele enumerate la funcțiuni permise;

 • ■   panouri mari publicitare în spațiile verzi de aliniament sau parcuri.

 • 3.6. LUCRĂRI DE UTILITATE PUBLICĂ

 • ■  Autorizarea executării lucrărilor si echipamentelor de utilitate publică se poate face pe parcelele rezervate pentru spații verzi, cu condiția să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcțiilor sau zonei înconjurătoare.

 • ■  Autorizarea executării lucrărilor de utilitate publică se face pe baza documentațiilor de urbanism aprobate conform legii.

 • ■   Lucrările de utilitate publică se execută pe terenuri aflate în proprietatea persoanelor fizice ori juridice, cu schimbarea funcțiunii și afectarea valorii terenurilor, necesitând instituirea unor servituți de utilitate publică.

 • ■   Delimitarea terenurilor necesare se stabilește prin documentațiile tehnice și studiile de fezabilitate, iar autorizarea executării lucrărilor de utilitate publică se face pe baza documentațiilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului, aprobate conform legii.

 • 4. CONDIȚII DE AMPLASARE ȘI CONFORMARE A CONSTRUCȚIILOR___________________

  • 4.1. REGULI DE AMPLASARE ȘI RETRAGERI MINIME OBLIGATORII

   • 4.1.1. Orientarea față de punctele cardinale

 • ■  Amplasarea clădirilor se va face cu respectarea reglementărilor în ceea ce privește însorirea conform normelor și recomandărilor cuprinse în Regulamentul General de Urbanism aprobat cu HG 525/1996, Ordinului Ministrului Sănătății privind normele de igienă nr.119/2014 si Ordinului Ministrului Sănătății nr.994/2018 pentru modificarea și completarea Ordinului Ministrului Sănătății nr.119/2014.

 • ■  Se recomandă ca toate clădirile în care se desfășoară o activitate zilnică (administrativă, comercială) să aibă asigurată iluminarea naturală a spațiilor.

 • 4.1.2. Amplasarea față de aliniament

 • ■  Potrivit prevederilor Regulamentului General de Urbanism aprobat prin HG nr.525/1996 republicat, prin aliniament se înțelege limita dintre domeniul privat și domeniul public.

 • ■  Amplasarea construcțiilor față de aliniamentul străzilor se va face respectând aliniamentul propus în planșa nr. P64-A04 “Reglementări Urbanistice”;

 • ■  Clădirile se vor amplasa la o retragere de 10,00m față de aliniament.

 • ■  Construcțiile pentru echiparea tehnico-edilitară a zonei, subterane sau supraterane (foraje, bazine de retenție, rețele, rezervoare și stații de pompare pentru apa potabilă, rețele de canalizare și gestiunea apelor meteorice, rețele electrice și puncte de transformare, firide telecomunicații, iluminat public, gaz metan și racordurile acestora la infrastructura urbană majoră), totemurile, cabina-poartă etc. pot fi amplasate și în afara limitei de implantare a clădirilor, cu condiția respectării prevederilor Codului civil și a legislației în vigoare.

 • 4.1.3. Amplasarea față de drumurile publice

 • ■  Clădirile pot fi autorizate în zona care face obiectul Planului Urbanistic Zonal doar în condițiile în care au asigurat accesul la drumurile publice, direct sau prin servitute de trecere.

 • 4.1.4. Amplasarea în interiorul parcelei - Amplasarea față de limitele laterale ale parcelei

 • ■  Amplasarea clădirilor față de limitele laterale se va face respectând planșa nr. P64-A04 “Reglementări Urbanistice”;

 • ■  Se va stabili o retragere de h/2 față de limitele laterale ale parcelei dar nu mai puțin de 6,00m, unde h este înălțimea maximă la cornișă;

 • ■  Se va stabili o retragere de minim 6,00m față de limitele laterale comune cu parcele de spații verzi nr.(7) și (11), și De312.

 • ■  Se va stabili o retragere de minim 10,00m față de limita laterală comună cu parcela de spații verzi nr.(8)

 • 4.1.5. Amplasarea în interiorul parcelei - Amplasarea față de limita posterioară a parcelei

 • ■  Clădirile se vor amplasa la o distanță de minim 10,00m față de limita posterioară.

 • 4.1.6. Lucrări de utilitate publică

 • ■  Construcțiile și echipamentele auxiliare se vor amplasa pe terenuri care nu sunt ocupate cu canale de desecare și care nu sunt rezervate pentru amplasarea unor lucrări de utilitate publică (cai de comunicație, sisteme de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică, gaz, telecomunicații, etc.)

 • 4.2. REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESURILOR OBLIGATORII

  • 4.2.1. Accesuri carosabile

 • ■  Orice construcție trebuie să fie accesibilă printr-un drum public (direct sau prin servitute de trecere), având caracteristicile necesare pentru a satisface exigențele de securitate, apărare contra incendiilor.

 • ■   Numărul și configurația accesurilor carosabile pentru toate categoriile de construcții se stabilește în funcție de destinația funcțională a construcției, de capacitatea acesteia și de numărul de utilizatori, cu condiția asigurării acceselor pentru intervenții în caz de incendiu, dimensionate conform normelor de trafic greu.

 • ■  Accesurile carosabile nu trebuie să fie obstrucționate prin mobilier urban și trebuie păstrate libere în permanență.

 • 4.2.2. Accesuri pietonale

 • ■   Este obligatorie asigurarea accesurilor pietonale la clădiri.

 • ■  În sensul prezentului articol, prin accesuri pietonale se înțeleg căile de acces pentru pietoni, dintr-un drum public, care pot fi: trotuare, străzi pietonale, piețe pietonale, precum și orice cale de acces public pe terenuri proprietate publică.

 • ■  Accesurile pietonale vor fi conformate astfel încât să permită circulația persoanelor cu dizabilitati și care folosesc mijloace specifice de deplasare.

 • 4.2.3. Accesuri provizorii

 • ■  Până la reconfigurarea accesului din dreptul km. 563+920, este permisă realizarea unui acces provizoriu prin intermediul unui drum propus în cadrul parcelei nr. (3), pe care se va institui servitute de trecere auto și cu piciorul în favoarea parcelelor cu nr. (l), (2), (4), (5), (6), conform planșelor P64-A07 “Reglementări Urbanistice - Etapa 1” și 64-A05 “Circulația terenurilor”.

 • 4.3. REGULI CU PRIVIRE LA ECHIPAREA TEHNICO-EDILITARĂ

  • 4.3.1. Racordarea la rețelele publice de echipare edilitară existente

 • ■  Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă există posibilitatea racordării de noi consumatori la rețelele tehnico-edilitare existente ale localității și anume: alimentare cu apă, canalizare menajeră și alimentare cu energie electrică (dacă e cazul),

 • ■   De la dispozițiile alineatului precedent se poate deroga cu avizul organelor administrației publice competente în situația în care rețelele publice de echipare edilitară nu există, astfel:

- se vor realiza soluții de echipare în sistem individual care să respecte normele sanitare și de protecția mediului, urmând ca beneficiarul să racordeze construcția (potrivit regulilor impuse de Consiliul Local) la rețeaua centralizată, atunci când aceasta se va executa (dacă e cazul);

 • ■  Autorizarea executării construcțiilor este permisă doar după asigurarea echipării tehnico-edilitare în condițiile aliniatului precedent (dacă e cazul).

 • 4.3.2. Realizarea de rețele tehnico-edilitare

 • ■   Extinderile de rețele publice sau măririle de capacitate a rețelelor edilitare publice se realizează de către dezvoltatori, parțial sau în întregime, după caz, (dacă e cazul), conform Planului de Actiune asumat.

 • ■  Colectarea apelor pluviale de pe drumuri se face prin guri de scurgere laterale. Apele pluviale se trec prin separatoare de nămol-hidrocarburi și sunt apoi colectate în bazinul de retenție.

 • ■   Lucrările de racordare și de branșare la rețeaua edilitară publică se suportă în întregime de către proprietari (dacă e cazul).

 • ■  Toate rețelele stradale: alimentare cu apă, energie electrică, gaze naturale, telecomunicații, etc. se vor realiza recomandabil subteran, cu excepția celor aflate deja în curs de execuție și a căror extindere se preconizează (dacă e cazul).

 • ■   Pe parcelele de spații verzi pe care se vor amplasa la faza de proiect tehnic, rețele, echipamente, construcții și accesorii tehnico-edilitare se vor institui servituți de trecere, uz și superficie, în favoarea tuturor proprietarilor de parcele din cadrul prezentului PUZ.

Alimentarea cu energie electrică

 • ■   Instalațiile trebuie să permită racordul subteran la rețelele stradale. Instalațiile de alimentare și punctele de racord vor fi concepute în așa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcțiilor sau zonei înconjurătoare.

 • ■  Ansamblul de lucrări inginerești care asigură aprovizionarea zonei cu energie electrică din sistemul național, aparținând domeniului public și exploatată de instituția publică specializată va cuprinde: posturi de transformare și rețea de distribuție a energiei electrice.

Telecomunicații

 • ■   Instalațiile trebuie să permită racordul subteran la rețelele stradale. Instalațiile de alimentare și punctele de racord vor fi concepute în așa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcțiilor sau zonei înconjurătoare.

Rețele termice, alimentare cu gaze

 • ■  Centralele și punctele termice pentru construcțiile administrative vor fi înglobate în construcție, fiind concepute în așa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcțiilor sau zonei înconjurătoare (dacă e cazul).

 • ■  Rețelele de alimentare cu gaze și racordul la acestea se va realiza subteran (dacă e cazul).

 • ■   Firidele de branșare vor fi amplasate în așa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcțiilor și împrejmuirilor (dacă e cazul).

 • ■  Toate construcțiile vor fi amplasate cu respectarea normelor în vigoare la data realizării lor, referitoare la distanțele impuse de funcțiunile pe care le adăpostesc.

 • 4.3.3. Proprietatea publică asupra rețelelor edilitare

 • ■   Rețelele de apă, de canalizare, drumuri publice și alte utilități aflate în serviciul public sunt proprietate publică a orașului, comunei sau județului, dacă legea nu dispune altfel.

 • ■   Rețelele de alimentare cu gaze, energie electrică și de telecomunicații aflate în serviciul public, sunt proprietate publică a statului, dacă legea nu dispune altfel.

 • 4.4. REGULI CU PRIVIRE LA FORMA ȘI DIMENSIUNILE TERENULUI ȘI ALE CONSTRUCȚIILOR

  • 4.4.1. Parcelarea

 • ■  Parcelarea este operațiunea de divizare a unei suprafețe de teren în minimum 4 loturi alăturate în vederea realizării de noi construcții.

 • ■  Parcelările pot fi aprobate doar în baza unui proiect P.U.Z. Parcelările vor respecta prescripțiile Art.30 din Hotărârea nr.525/1996, art.30 din R.G.U. și Cap. II 9 din R.L.U.

 • ■  Dezmembrarea terenului studiat se va face în baza prevederilor prezentului proiect faza PUZ, în urma aprobării acestuia prin HCL.

 • ■   Pentru a fi construibil un teren trebuie să fie accesibil printr-un drum public (direct sau prin servitute de trecere), având caracteristicile necesare pentru a permite accesul mijloacelor de stingere a incendiilor.

 • ■  Sunt permise alipiri și dezmembrări ulterioare ale parcelelor destinate producției și depozitării cu caracter nepoluant cu condiția obținerii de parcele cu suprafață mai mare de 3000 mp și front stradal minim de 50.00m

 • 4.4.2. Înălțimea construcțiilor

 • ■   La stabilirea înălțimii construcțiilor se va avea în vedere protejarea și punerea în valoare a fondului construit existent, cu respectarea regulilor de compoziție arhitectural-urbanistică a zonei;

 • ■  Regimul de înălțime general impus construcțiilor este de maxim (S)+P+4E+Er

 • ■  Înălțimea maximă la cornișă a construcțiilor este max. 21m;

 • ■  înălțimea maxima a construcțiilor este 25m.

 • ■  Pentru SzV- subzona pentru spații verzi, înălțimea maximă la cornișă nu va depăși 5,00m și respectiv regim de înălțime P.

 • 4.4.3. Aspectul exterior al construcțiilor

 • ■  Autorizația de Construire nu se va emite dacă o construcție prin situare, arhitectură, dimensiuni și aspect exterior este în măsură să aducă prejudicii caracterului și intereselor peisajului urban.

 • ■   Fațadele laterale și posterioare ale clădirilor trebuie tratate la același nivel calitativ ca și cele principale și în armonie cu acestea.

 • ■  Materialele pentru învelitoare pot fi realizate din tablă sau materiale bituminoase;

 • ■   Culorile dominante pentru fațadele clădirilor vor fi: alb-gri, sunt permise culori specifice firmelor ce își desfășoară activitatea în clădirile respective.

 • 4.4.4. Procentul de ocupare a terenului și coeficientul de utilizare al terenului

 • ■   Procentul de ocupare (POT) a terenului este raportul dintre suprafața construită la sol și suprafața terenului x 100 iar coeficientul maxim de utilizare a terenului (CUT) este raportul dintre suprafața construită desfășurată și suprafața terenului.

În cazul prezentului regulament,

Sz I - subzonă industrie, instituții și servicii publice POT și CUT se stabilesc la:

(S)+P+4E+Er POT maxim = 60%       CUT= 1,2

SzV - subzonă pentru spații verzi amenajate, POT si CUT se stabilesc astfel: pentru construcții provizorii

P           ’ POT maxim = 5%         CUT=0.1

 • 4.5. REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE PARCAJE, SPAȚII VERZI ȘI ÎMPREJMUIRI

  • 4.5.1. Parcaje

 • ■  Suprafețele parcajelor necesare vor fi stabilite cu respectarea prevederilor din H.G. 525/1996 republicată și a normativelor în vigoare. Suprafețele parcajelor se determină în funcție de destinația și de capacitatea construcției. Vor fi prevăzute parcaje în funcție de specificul activității.

 • ■   pentru construcții ce înglobează spații cu diferite destinații pentru care există norme diferite de dimensionare a parcajelor, vor fi luate în considerare cele care prevăd un număr mai mare de locuri de parcare.

 • ■   Eliberarea Autorizației de Construire pentru construcții ce necesită spații de parcare, este condiționată de posibilitatea realizării acestora în afara domeniului public.

 • ■  Căile de comunicație vor beneficia de spații de parcare aferente, în funcție de categorie, destinație construcțiile adiacente și de numărul de utilizatori, pe platforme special amenajate.

 • ■  Este permisă prevederea de locuri de parcare descoperite pentru vehicule pe zonele verzi doar folosindu-se pavaje permeabile și numai afectând până la 20% din totalul de zonă verde.

 • 4.5.2. Spații verzi și plantate

 • ■  Autorizația de construire va conține obligația menținerii sau creării de spații verzi și plantate, în funcție de destinația și de capacitatea construcției, conform normativelor în vigoare.

 • ■  Se va asigura un procent de 20% spații verzi amenajate din suprafața totală a terenului ce face obiectul PUZ.

 • ■  Aceste spații verzi vor fi asigurate sub formă de spații verzi amenajate.

 • ■  Se va acorda atenție reconstrucției ecologice după încheierea lucrărilor de construcție, constând în: plantații de aliniament, grupuri de arbori izolați, aranjamente peisajere cu arbuști, partere florale, gazon.

 • ■   Pe parcelele de spații verzi pe care se vor amplasa la faza de proiect tehnic, rețele, echipamente, construcții și accesorii tehnico-edilitare se vor institui servituți de trecere, uz și superficie, în favoarea tuturor proprietarilor de parcele din cadrul prezentului PUZ.

 • 4.5.3. Împrejmuiri

 • ■  Potrivit prevederilor Regulamentului General de Urbanism aprobat prin HG nr.525/1996 împrejmuirile reprezintă construcțiile sau amenajările cu caracter definitiv sau temporar amplasate la aliniament sau pe celelalte laturi ale parcelei, pentru a o delimita de domeniul public sau de proprietățile învecinate (dacă e cazul).

 • ■  Împrejmuirile spre stradă se vor poziționa pe linia de aliniere a străzii (dacă e cazul). Porțile împrejmuirilor situate pe aliniamentul stradal se vor deschide numai înspre interior (dacă e cazul).

 • ■  Împrejmuirile propuse nu vor obstrucționa accesul și dreptul de servitute de trecere auto și cu piciorul instituit în Etapa 1, în cadrul parcelei cu nr. (3), în favoarea parcelelor cu nr. (l), (2), (4), (5), (6).

 • ■  Împrejmuirile se vor retrage cu min. 2,00m față de HCn 310 aflat la Nord de terenul ce face obiectul PUZ.

 • ■   Spre frontul străzilor și la limitele de vecinătate până la frontul construcțiilor în interior se vor realiza împrejmuiri transparente din grilaje metalice, lemn, cu stâlpi metalici sau plase de sârmă. Înălțimea acestor împrejmuiri va fi de maximum 1,80 m (de la nivelul trotuarului), cu soclu plin de 0,30 - 0,60m și vor putea fi dublate de un gard viu, iar stâlpii împrejmurii nu vor depăși 2,40m.

 • ■   De la construcții și până în spatele lotului se pot realiza împrejmuiri opace (zidărie etc.), cu o înălțime maximă de 2,00m.

 • ■  Se interzice executarea împrejmuirilor din panouri prefabricate din beton.

 • 4.5.4. Gestionarea deșeurilor

 • ■  Colectarea și depozitarea deșeurilor menajere se va face, în containere speciale, urmând a fi evacuate periodic prin colectarea de către o firmă specializată, în baza unui contract și transportate la un deponeu de gunoi autorizat.

 • 4.6. INDICI URBANISTICI

ZONĂ INDUSTRIE, INSTITUȚII ȘI SERVICII PUBLICE - CF nr. 437535, 429256 regim de înălțime max. (S)+P+4E+Er

P.O.T.= max.60%

C.U.T.= max. 1,2

H cornișă max.= 21m = 111.60m nivelul Mării Negre

H max. = 25m = 115.60m nivelul Mării Negre

spații verzi min. 20%

4.7. BILANT TERITORIAL

EXISTENT

PROPUS

Teren nereglementat urbanistic conform CF 429256, 437535

100,00%

81 300 mp

-

-

Sz I - Subzonă industrie nepoluantă, servicii și instituții publice

-

-

62,70%

50 974 mp

SzV - Subzonă spații verzi amenajate

-

-

20,00%

16 260 mp

SzC - Subzonă căi de comunicație rutieră și amenajări aferente

-

-

17,30%

14 066 mp

TOTAL

100,00%

81 300 mp

100,00%

81 300 mp

 • 5.unităTITERITORialedereferință

În perimetrul terenului studiat există o singură Unitate Teritorială de Referință.

Întocmit, arhitect Alina Narița


Șef de proiect

arhitect GEORGETA TRÎMBIȚAȘ

S.C. “ POLIFORM” S.R.L.

Str. București, nr.19, sc.A, ap.7, Timișoara, Tel: 0256 432212, E-mail: office@trimbitas.ro

MEMORIU TEHNIC

PLAN URBANISTIC ZONAL "Dezvoltare zona activitati economice cu caracter industrial institutii si servicii publice”, intravilan Timișoara Calea Torontalului - zona DN6 km 563+750 dreapta, Timișoara - Sânnicolau Mare CF nr. 429256, CF nr. 437535 PROIECT NR. P64/2014

 • 1. INTRODUCERE

  • 1.1. DATE DE RECUNOAȘTERE A DOCUMENTAȚIEI

   Denumirea lucrării:

   PLAN URBANISTIC ZONAL "DEZVOLTARE ZONĂ ACTIVITATI ECONOMICE CU CARACTER INDUSTRIAL, INSTITUTII SI SERVICII PUBLICE”

   Amplasament:

   intravilan Timisoara, zona DN6 km 563+750 dr. Timișoara - Sânnicolau Mare

   Beneficiar:

   S.C. “A.D.M. UPPERSIDE” S.R.L.

   Proiectant urbanism:

   S.C. ”POLIFORM” S.R.L.

   Data:

   noiembrie 2018

   Faza de proiectare:

   PLAN URBANISTIC ZONAL (P.U.Z.)

  • 1.2. OBIECTUL P.U.Z.

   • 1.2.1. SOLICITĂRI ALE TEMEI PROGRAM

Documentația în fază de Plan Urbanistic Zonal: "DEZVOLTARE ZONA ACTIVITATI ECONOMICE CU CARACTER INDUSTRIAL, INSTITUTII SI SERVICII PUBLICE” intravilan Timișoara, zona DN6, km 563+750 dr. Timișoara - Sânnicolau Mare, CF nr.429256, nr. Cad. A188/1/1, CF nr. 437535, nr. Cad 437535, a fost întocmită la comanda beneficiarului S.C. “A.D.M. UPPERSIDE” S.R.L.

Documentația de față propune soluții și reglementări în scopul extinderii zonei industriale, de producție si depozitare, instituții si servicii publice, pe terenul in suprafata totala de 81.300mp situat in intravilanul Timișoarei in partea de Nord a municipiului, in imediata vecinătate a drumului Național Dn 6 Timisoara - Sannicolau Mare.

 • 1.2.2. PREVEDERI ALE PROGRAMULUI DE DEZVOLTARE A LOCALITĂȚII PENTRU ZONA STUDIATĂ

Zona studiată este amplasată pe partea dreaptă a drumului național DN6 (Timișoara -Sânnicolau Mare), în zona km 563+750 dreapta.

Conform Planului Urbanistic General (în vigoare) prin care se specifica Categoria funcțională: terenul este situat in intravilan - zona unitati industriale, zona institutii si servicii publice.

 • 1.3. SURSE DOCUMENTARE

  • 1.3.1. LISTA STUDIILOR ȘI PROIECTELOR ELABORATE ANTERIOR P.U.Z.

Studiile de zonă au preluat si integrat proiectele urbanistice elaborate anterior:

 • -  PUZ Paltim avizat cu HCL NR.546/2008

 • -  PUZ avizat cu HCL nr.105/03.03.2015

 • -  PUD avizat cu HCL nr.172/2004

 • -  PUD avizat cu HCL nr.105/2008

 • -  PUD avizat cu HCL nr.401/2005

 • -  PUZ avizat cu HCL nr.228/2003

 • -  PUZ avizat cu HCL nr.381/2001

 • -  PUZ avizat cu HCL nr.40/2008

 • -  PUD avizat cu HCL nr.395/2007

 • -  PUZ avizat cu HCL nr.368/2010

 • -  P.U.Z. ”Zonă industrială, depozitare și servicii” S.C. FLEXTRONICS ROMANIA S.R.L., aprobat cu HCL nr. 460/13.09.2018 ’

și are la bază prevederile cuprinse în studiile și documentațiile de urbanism avizate și aprobate care au tangență cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal, respectiv:

 • -   P.U.G. al Municipiului Timișoara, aprobat prin HCL 157/2002 (prelungit prin HCL nr.

131/24.04.2017);

 • -  Concept general de dezvoltare urbana Timisoara (Masterplan) ianuarie 2012

 • -   Planul Urbanistic General Timisoara (aflat in lucru) revizia 3, etapa 3

Conform Planului Urbanistic General al municipiului Timișoara, terenul de față este situat în intravilan, zona unitatilor industriale, zona institutii si servicii publice.

Terenul studiat este delimitat astfel:

 • >  Limita nordică a terenului este constituită de canalul de desecare HCN 310 canal ce delimitează la sud parcele nereglementate din punct de vedere urbanistic.

 • >  Limita sudică a terenului studiat este data de DN 6 Timisoara - Sânnicolau Mare. Vis-â-vis de Drumul Național DN 6 se găsește incinta Parcului Industrial si Tehnologic Timisoara (PITT) incinta in care sunt edificate construcții cu funcțiuni industriale si de servicii.

 • >  La est, terenul este delimitat de parcela cu nr. cadastral 412369 teren arabil în extravilan, liber de construcții, nereglementat din punct de vedere urbanistic

 • >  La vest, terenul este delimitat de canalul de desecare DE 312, HCN 187/1, respectiv incinta Flextronics si de parcela cu nr. cad. A188/1/2, parcela pe care sunt amenajate locurile de parcare ale societatii Flextronics.

Recent, pe terenul din incinta societății Flextronics este a fost aprobat PUZ “Zonă industrială, depozitare și servicii”prin HCL nr. 460/13.09.2018..

 • 1.3.2. LISTA STUDIILOR DE FUNDAMENTARE ÎNTOCMITE CONCOMITENT CU P.U.Z.

In urma analizării Studiului de Oportunitate - PUZ - “Dezvoltare zonă activități economice cu caracter industrial, instituții si servicii publice” DN 6, km 563+750, dreapta, Timișoara, depus cu nr. de înregistrare UR2014-019596/18.12.2014 de către beneficiar S.C. ADM UPpErSIDE S.R.L., proiectant S.C. POLIFORM S.R.L., Direcția de urbanism a municipiului Timișoara a emis AVIZUL DE OPORTUNITATE nr.02/26.01.2015.

Certificatul de Urbanism nr.422/12.02.2015 (prelungit) a fost obținut în baza H.C.L. nr.157/2002, prelungit prin HCL 131/2017 privind aprobarea, respectiv prelungirea valabilității Planului Urbanistic General prin care se specifica Categoria funcțională: zonă unități industriale, zona instituții și servicii publice.

Certificatul de Urbanism nr.29/05.01.2017 (prelungit) a fost obținut cu scopul finalizării PUZ în baza Certificatului de Urbanism nr. 422/12.02.2015 și a Avizului de Oportunitate nr. 02/26.01.2015.

 • 1.3.3. PROIECTE DE INVESTIȚII ELABORATE PENTRU DOMENII CE PRIVESC

DEZVOLTAREA URBANISTICĂ A ZONEI

Accesul la amplasamentul studiat este realizat prin drumul de exploatare DE 312 compatibil cu funcțiunea de teren agricol. În prezent, nu este amenajat accesul din DN6.

În zonă, au fost avizate accesuri rutiere din drumul național DN6 la obiectivele economice:

 • -  km 563+260 stânga la Coca Cola srl

 • -   km 563+920 stânga și dreapta la Parcul Industrial Timișoara și Flextronics srl

 • -  km 564+555 dreapta la ICCO EMT srl

 • -  km 564+525 stânga la AGIL srl.

Conform avizului nr. 340/500/20.07.2018 al CNAIR, Direcția Regională de Drumuri și Poduri Timișoara, sectorul de drum în zona DN6, km 593+750, a fost predat în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, prin protocolul de predare -primire nr. 42235/06.11.2017, încheiat între Municipiul Transporturilor și Municipiul Timișoara.

Astfel soluția de dezvoltare a Căii Torontalului pe acest sector a fost modificată conform propunerii avizate de către Comisia de Circulație a Primăriei Municipiului Timișoara nr. DT2018-004421/23.08.2018.

 • 2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII

  • 2.1. EVOLUȚIA ZONEI

   • 2.1.1. DATE PRIVIND EVOLUȚIA ZONEI

Pentru zona limitrofă Căii Torontalului s-au elaborat și aprobat o serie de proiecte de urbanism care au definit caracterul zonei: industrie, depozitare și servicii. Mare parte din ele s-au concretizat prin construcții aflate în diferite stadii de execuție.

În același timp, în planul secund, a rămas un fond semnificativ de parcele nereglementate.

 • 2.1.2. CARACTERISTICI SEMNIFICATIVE ALE ZONEI, RELAȚIONATE CU EVOLUȚIA LOCALITĂȚII

Proiecte cu funcțiuni industriale, depozitare si servicii au apărut in vecinatatea căilor majore de circulație din zona - Calea Torontalului - DN6. În general investițiile sunt disparate.

 • 2.2. ÎNCADRARE ÎN LOCALITATE

  • 2.2.1. POZIȚIA ZONEI FAȚĂ DE INTRAVILANUL LOCALITĂȚII

Terenul studiat este situat în partea de nord-vest a Municipiului Timișoara, în intravilanul localității.

Parcelele ce fac obiectul PUZ au accesibilitatea asigurată prin intermediul drumului de exploatare DE 312, compatibil cu fostul caracter arabil al parcelelor.

Terenul studiat are front la DN6, iar accesul din drumul național este propus a se realiza direct din intersecția sens giratoriu propusa spre amenajare in dreptul Km 563+920

Terenul este format din parcelele:

 • -   parcela identificată prin CF nr.429256, nr. Cad. A188/1/1, S=11.500mp - arabil în intravilan

 • -   parcela identificată prin CF nr. 437535, nr. top 437535, S=69.800 mp - curti constructii in intravilan.

 • 2.2.2. RELAȚIONAREA ZONEI CU LOCALITATEA, SUB ASPECTUL POZIȚIEI, ACCESIBILITĂȚII, COOPERĂRII ÎN DOMENIUL EDILITAR, SERVIREA CU INSTITUȚII DE INTERES GENERAL

 • >  Prin prisma poziției față de cadrul orașului, zona ce face obiectul studiului este favorizată, în primul rând datorită arealului consistent încă neconstruit și care are mari șanse să fie edificat conform principiilor de dezvoltare teritorială durabilă.

 • > Accesibilitatea zonei este asigurată de existența arterelor majore, respectiv drumul național DN6 (prelungire Calea Torontalului) și de propunerea de traseu a Centurii ocolitoare Timișoara Vest, care intersectează drumul național DN6, în zona km 566+200.

 • >  Un alt factor ce va asigura fluența circulației rutiere va fi legătura dumului national DN6 propusă (conform PUG în lucru revizia 3) cu drumul National DN 69 și Centura ocolitoare a municipiului Timișoara - respectiv relația cu autostrada.

 • >  Zona limitrofă terenului studiat se conturează ca o zonă cu caracter industrial, depozitare și servicii.

 • 2.3. ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL

  • 2.3.1. ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL CE POT INTERVENI ÎN MODUL DE

ORGANIZARE URBANISTICĂ: RELIEFUL, REȚEAUA HIDROGRAFICĂ, CLIMA, CONDIȚII GEOTEHNICE, RISCURI NATURALE

Pentru realizarea studiului geotehnic s-au precizat lucrările de prospectare geotehnică, stabilite conform NORMATIVULUI PRIVIND PRINCIPIILE, EXIGENȚELE ȘI METODELE CERCETĂRII GEOTEHNICE A TERENULUI DE FUNDARE NP 074/2007

 • 2.3.2. DATE GENERALE DESPRE AMPLASAMENT ȘI CONSTRUCȚII

Amplasamentul cercetat ce face obiectul studiului de față se află în intravilanul Mun. Timișoara, jud. TIMIȘ, identificat prin planul de situație anexat.

Terenul are o suprafața relativ plană, astfel amplasamentul nu prezintă potențial de alunecare.

Platforma menționata face parte din punct de vedere geomorfologic din câmpia joasa denumita Câmpia BANATULUI. Astfel zona menționata se încadrează in complexul aluvionar a cărui geomorfologie se datorează influentei apelor curgătoare, care au dus la transportarea si depunerea de particole fine (din diverse roci), provenite prin dezagrega-rea rocilor de baza.

Suprafața relativ neteda a câmpiei a imprimat apelor curgătoare si a celor in retragere, cursuri rătăcitoare cu numeroase brațe si zone mlăștinoase, ceea ce a dus la depuneri de particule cu dimensiuni si fragmente de la foarte fine (argile coloidale) la particule de prafuri si nisipuri, care prin asanarea apelor s-a ajuns la straturi in genere separate in funcție de mărimea fragmentelor de baza.

In asemenea situații, stratificația poate sa se schimbe pe distante uneori mici.

Geologic, zona se caracterizează prin existenta in partea superioara a formațiunilor cvaternare, reprezentate de un complex alcătuit din argile, prafuri, nisipuri si pietrișuri cu extindere la peste 100 m adancime. Fundamentul cristalin-granitic se afla la circa 1400 + 1700 m adancime si este strabatut de o retea densa de micofalii (fracturi).

Seismicitatea. Conform codului de proiectare seismica P100-1/2013, conditiile locale de teren studiat in localitatea Timișoara sunt caracterizate prin valorile perioadei de colt Tc = 0,7sec.; a factorului de amplificare dinamica maxima a acceleratiei orizontale a terenului B0 = 2,50; a spectrului normalizat de raspuns elastic (din codul mentionat) si acceleratia terenului pentru proiectare ag=0,20g,

Adancimea maxima de inghet este stabilita conform STAS 6054-77 de (0,60+0,70)m

Pentru stabilirea stratificatiei terenului de fundare s-au interpretat rezultatele obtinute prin analiza probelor de teren, insistandu-se indeosebi pe aprecirea granulozitatii inclusiv cantitatea procentuala pentru fragmentele cu dimensiuni grupate dupa prescriptii (argile, prafuri, nisipuri etc.) rezultand stratificatia generala dupa cum urmeaza:

- 0,00 + - 0,30m - sol vegetal pamant prafos argilos maroniu

 • - 0,30 : - 1,50m - argila prafoasa galbena cu calcar dizolvat plastic consistenta, avand

2

indice de consistenta IC=0,60: 0,62 si modul de deformatie M=68:69daN/cm

 • - 1,50 : - 3,00m - argila prafoasa galbena cu rar calcar dizolvat plastic consistenta, avand

2

indice de consistenta IC=0,70:0,62 si modul de deformatie M=77:69daN/cm

 • - 3,00 : - 5,00m - argila prafoasa galben maronie cu rar calcar dizolvat plastic

consistenta, avand indice de consistenta   IC=0,65:0,72 si modul de deformatie

M=73:78daN/cm25,00 : - 6,00m - argila galben vanata cu rar calcar dizolvat plastic consistenta,

2

avand indice de consistenta IC=0,66:0,65 si modul de deformatie M=73daN/cm

 • - 6,00 : - 7,00m - argila vanata cu rar calcar dizolvat plastic consistenta, avand indice de consistenta IC=0,69 si modul de deformatie M=76daN/cm2

Din analiza stratificatiei prezentata anterior se constata, ca terenul de fundare se încadrează in terenuri medii, conform Normativului NP 074/2007 (tabelul A21 conditii de teren); cu un total de 9 puncte, deci un risc geotehnic de tip « REDUS », iar din punct de vedere al categoriei geotehnice, poate ramane in « CATEGORIA GEOTEHNICA 1 »

Terenul de fundare este alcătuit dintr-un pachet de pământuri coezive ( argile prafoase, argile) până la adâncimea de -7,00 m.

Se recomanda fundarea pentru o cladire in regim de inaltime p, p+m(1e), la cota minima dmin=-1,00m fata de ctn, pe stratul de argila prafoasa galbena cu calcar dizolvat.

 • 2.4. CIRCULAȚIA

  • 2.4.1. ASPECTE CRITICE PRIVIND DESFĂȘURAREA ÎN CADRUL ZONEI A CIRCULAȚIEI

RUTIERE

Obiectivul este amplasat în partea de nord-vest a municipiului Timișoara, pe partea dreaptă a drumului național DN6 (prelungire Calea Torontalului), în zona km 563+750 dreapta.

Factori generatori de perturbări ale traficului din zonă pot fi considerați:

 • -   accesul actual dificil din Calea Torontalului - DN6 la parcele

 • -   profilul transversal al lui Căii Torontalului - DN6, având în prezent doar două benzi de circulatie.

 • 2.4.2. CAPACITĂȚI DE TRANSPORT, GREUTĂȚI ÎN FLUENȚA CIRCULAȚIEI, INCOMODĂRI ÎNTRE TIPURILE DE CIRCULAȚIE, PRECUM ȘI DINTRE ACESTEA ȘI ALTE FUNCȚIUNI ALE ZONEI, NECESITĂȚI DE MODERNIZARE A TRASEELOR EXISTENTE ȘI DE REALIZARE A UNOR ARTERE NOI, CAPACITĂȚI ȘI TRASEE ALE TRANSPORTULUI ÎN COMUN, INTERSECȚII CU PROBLEME.

Obiectivul este amplasat în partea de nord-vest a municipiului Timișoara, în zona prelungirii arterei majore Calea Torontalului - DN6.

Terenul are front la DN 6 iar accesul auto pe parcele nu este inca reglementat.

Rețeaua secundară de drumuri din zonă este doar parțial reglementată. Este necesară o corelare a segmentelor aprobate prin diverse planuri urbanistice aprobate în zonă.

 • 2.5. OCUPAREA TERENURILOR

  • 2.5.1. PRINCIPALELE CARACTERISTICI ALE FUNCȚIUNILOR CE OCUPĂ ZONA STUDIATĂ

În prezent, în zona studiată funcțiunile existente sunt unități industriale si de producție: D.S.Smith PACKAGING, ICCO, FLEXTRONICS, COCA COLA, investițiile din cadrul platformei PITT (PAN SARMIS, FARTUD, GENUINE ADVERTISING, ELECTRIC SYS, WILLI KREUTZ, PROSPERO, ORNELLA STUDIO DESIGN, ALFA VISION, ȘTANȚOBANAT), servicii (RAR, etc).

Prin documentațiile de urbanism aprobate sunt propuse unitati industriale, depozitare, spatii comerciale, institutii si servicii publice.

În vecinătatea imediată a terenului studiat, la limita vestica, este edificata hala de productie a SC Flextronics iar la limitele nordice si estice loturile sunt în prezent neconstruite.

 • 2.5.2. GRADUL DE OCUPARE AL ZONEI CU FOND CONSTRUIT

In prezent terenul studiat este liber de construcții, fiind amplasat un panou publicitar parțial dezafectat la limita sudica a terenului, inspre DN6.

 • 2.5.3. ASIGURAREA CU SERVICII A ZONEI, ÎN CORELARE CU CELE VECINE

Majoritatea construcțiilor cu caracter industrial și de depozitare, precum și dotările ce asigură servicii în zonă, sunt concentrate de-a lungul lui DN6 - prelungirea Căii Torontalului.

Aceste functiuni sunt propuse prin documentatii de urbanism aprobate.

De asemenea există și terenuri ce au fost reglementate din punct de vedere urbanistic dar pe care nu au fost implementate propunerile aprobate.

 • 2.5.4. ASIGURAREA CU SPAȚII VERZI

Terenul studiat este compus dintr-o parcela avand categoria de folosință curți construcții în intravilan cat si o parcela avand categoria de folosinta arabil in intravilan. Nu exista spatii verzi amenajate.

Arealul limitrof este constituit in general de terenuri cu caracter agricol ce nu detin spatii verzi, doar in incinta Flextronics, pe parcela cu nr. cad. A188/1/2 fiind amenajate spatii verzi.

Pentru ansamblurile industriale sau depozitare aprobate sau edificate în baza documentațiilor de urbanism (faza PUD sau PUZ) aprobate, s-au reglementat suprafețele necesare de spații verzi amenajate.

Pentru terenul ce face obiectul prezentei documentații, se propune asigurarea unui procent de 20% spații verzi din totalul suprafeței.

 • 2.6. ECHIPARE EDILITARĂ - STADIUL ECHIPĂRII EDILITARE ÎN CORELARE CU INFRASTRUCTURA LOCALITĂȚII

In dreptul amplasamentului studiat, pe Calea Torontalului există rețea de alimentare cu energie electrică subterană, rețea de gaz și instalații de comunicații subterane.

In dreptul amplasamentului studiat nu există rețele de apă-canal.

 • 2.7. OPȚIUNI ALE POPULAȚIEI

Proprietatea este privată, construcțiile ce sunt propuse a se realiza vor adaposti functiuni de producție, depozitare, institutii publice si servicii. Funcțiunile și activitățile din zonă vor avea un caracter nepoluant.

Potrivit legii propunerea de urbanizare a fost supusă consultarii populației în cadrul procedurilor de informare a populației organizate de Municipiul Timișoara, Direcția Urbanism, Serviciul Planificare Spațială, procedura finalizându-se cu RAPORTUL INFORMĂRII SI CONSULTĂRII PUBLICULUI cu nr. UR2015-002540/10.04.2015.

 • 3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ

3.1. CONCLUZII ALE STUDIILOR DE FUNDAMENTARE

În urma analizării Studiului de Oportunitate - PUZ - “Dezvoltare zonă activități economice cu caracter industrial, instituții si servicii publice” DN 6, km 563+750, dreapta, Timișoara, depus cu nr. de înregistrare UR2014-019596/18.12.2014 de către beneficiar S.C. ADM UPpErSIDE S.R.L., proiectant S.C. POLIFORM S.R.L., Direcția de urbanism a municipiului Timișoara a emis AVIZUL DE OPORTUNITATE nr.02/26.01.2015.

Certificatul de Urbanism nr.422/12.02.2015 (prelungit) a fost obținut în baza H.C.L. nr.157/2002, prelungit prin HCL 131/2017 privind aprobarea, respectiv prelungirea valabilității Planului Urbanistic General prin care se specifica Categoria funcțională: zona unitati industriale, zona institutii si servicii publice.

Certificatul de Urbanism nr.29/05.01.2017 (prelungit) a fost obținut cu scopul finalizării PUZ în baza Certificatului de Urbanism nr. 422/12.02.2015 și a Avizului de Oportunitate nr. 02/26.01.2015.

Se vor prelua prevederile proiectului de dezvoltare a Căii Torontalului în dreptul amplasamentului studiat, în conformitate cu avizul Comisiei de Circulație a Primăriei Municipiului Timișoara nr. DT2018-004421/23.08.2018.

 • 3.2. PREVEDERI ALE P.U.G. / Masterplan

 • -   Conform Planului Urbanistic General al municipiului Timișoara, terenul de față este situat in extravilan, zona unitatilor industriale, zona institutii si servicii publice.

 • -   Conform Planului Urbanistic General al municipiului Timișoara - în lucru (revizia 3), terenul de față este situat in extravilan in zona destinata activitatilor economice cu caracter industrial.

 • -  Conform Masterplan 2012 zona se afla in continuarea axei de dezvoltare nord, cu functiuni propuse in domeniul productiei si inovatiei.

 • -   Conform obiectivelor si politicilor lansate de Masterplanul 2012 , politica intitulata “Dezvoltarea unei structuri economice urbane competitivie” prevede pentru zona adiacenta limitei sudice a terenul studiat, dezvoltarea de parcuri industriale de productie bazata pe cunoastere si inovatie.

 • -   Prin urbanizarea terenurilor studiate prin prezentul proiect, se preia programul 1 Politica 1 descrise in Masterplan.

 • 3.3. VALORIFICAREA CADRULUI NATURAL

Spre anul 2003 a început un proces de schimbare a statutului terenurilor prin aprobarea de planuri urbanistice. Terenurile cu destinație agricolă au fost introduse în intravilan și au devenit construibile.

În concluzie nu se poate vorbi despre valorificarea cadrului natural existent ci de asigurarea prin strategii urbanistice a unui balans optim între suprafețele construite și dotarea cu zone verzi, în concordanță cu reglementările în vigoare și în spiritul îmbunătățirii factorilor de mediu și a calității vieții, prin creșterea suprafețelor de spații verzi amenajate.

Prin prezenta documentație se propune asigurarea unui procent de 20% spații verzi din totalul suprafeței.

 • 3.4. MODERNIZAREA CIRCULAȚIEI

Accesibilitatea terenului ce face obiectul studiului este asigurata de drumul de exploatare DE 312, drum ce este racordat la DN6 (Calea Torontalului).

În perspectiva sporirii capacității de circulație pe drumul național DN6 conform adresei nr. 340/809/17.11.2014 a Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania S.A., s-a prevăzut modernizarea si lărgirea acestuia la patru benzi de circulație și realizarea de drumuri colectoare paralele cu două benzi și sens unic, de ambele părți. De asemenea a fost propusă realizarea unei intersecții tip sens giratoriu la pozitia km 563+920 în vederea facilitării fluidizării traficului și a accesului în incinta S.C. Flextronics Romania S.R.L., și a Parcului Industrial Tehnologic deja edificat.

Conform avizului nr. 340/500/20.07.2018 al CNAIR, Direcția Regională de Drumuri și Poduri Timișoara, sectorul de drum în zona DN6, km 593+750, a fost predat în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, prin protocolul de predare - primire nr. 42235/06.11.2017, încheiat între Municipiul Transporturilor și Municipiul Timișoara.

Astfel soluția de dezvoltare a Căii Torontalului pe acest sector a fost modificată conform propunerii avizate în cadrul Comisiei de Circulație a Primăriei Municipiului Timișoara nr. DT2018-004421/23.08.2018. Conform noii propuneri, Profilul Căii Torontalului va avea o lățime de 44,00m, cu 3 benzi de circulație pe sens, fără bretele colectoare. Se menține girația propusă anterior, dar cu o configurație actualizată profilului transversat propus.

Până în momentul materializării Căii Torontalului și accesului din dreptul km. 563+920, conform propunerii avizate în cadrul Comisiei de Circulație nr. DT2018-004421/23.08.2018, se propune realizarea unui acces rutier conform planșei 01D - “Lucrări rutiere - plan de situație” -Etapa 1, în dreptul km. 563+630, prin intermediul parcelei nr.3, pe care se va institui servitute de trecere auto și cu piciorul în favoarea parcelelor cu nr. 1, 2, 4, 5, 6. Propunerea intermediară de acces în Etapa 1 a fost avizată în cadrul Comisiei de Circulație nr. DT2018-005007/11.10.2018.

Ulterior materializării girației din dreptul km. 563+920, accesul propus din Etapa 1 se va reconfigura conform planșei 01D - “Lucrări rutiere - plan de situație” - Etapa finală, dreptul de servitute nemaifiind necesar.

Viitoarele împrejmuiri nu vor obstrucționa accesul prin drept de servitute descris mai sus, din cadrul parcelei cu nr.3.

Deservirea rutieră a incintelor propuse va fi asigurată de drumuri și platforme tehnologice interioare, racordate Calea Torontalului și la sensul giratoriu.

Conform Planului Urbanistic General al municipiului Timișoara - în lucru (revizia 3) se propune realizarea unei legaturi intre DN6 si DN69, prin dezvoltarea drumului de exploatare DE327 la un profil transversal de 20m, drum ce va face legatura intre sensul giratoriu realizat la intersectia Șoselei de Centura a Municipiului Timisoara cu DN 69 si sensul giratoriu propus a se realiza la Km 563+920 al drumului national DN6.

Accesul spre autostradă va fi facilitat de posibilitatea de circulație si acces pe viitoarea Centură ocolitoare Timișoara Vest, centură ce va intersecta drumul național DN6 în zona km 566+200, la aproximativ 2,0 km de amplasament.

 • 3.5. ZONIFICARE FUNCȚIONALĂ - REGLEMENTĂRI, BILANȚ

TERITORIAL, INDICI URBANISTICI

 • 3.5.1. ELEMENTE DE TEMĂ, FUNCȚIONALITATE, AMPLASARE

Documentația are drept obiect reglementarea urbanistică a unui teren în suprafață totală de 81.300 mp cu front la DN6, situat intr-o zona marcata de investitii cu puternic caracter industrial si de servicii.

Tema de proiectare propune:

 • 1. Asigurarea legăturilor ce se impun conform PUG în lucru între DN6 și DN69, descongestionându-se astfel traficul prin posibilitatea de deviere a traficului greu.

 • 2.  Extinderea zonei de industrie, institutii publice si servicii, cu un regim de inaltime maxim de (S)+P+4E+Er.

 • 3.  Prevederea unui procent de 20% spații verzi amenajate din suprafața totală a terenului ce face obiectul PUZ.

 • 4. Asigurarea în incintă a locurilor de parcare necesare funcțiunilor propuse de industrie, institutii publice si servicii. Locurile de parcare din incintă necesare funcțiunilor se vor calcula conform normativelor în vigoare.

 • 5.  Ulterior aprobării PUZ prin Hotărâre de Consiliu Local: edificarea de hale productie, depozitare si servicii cu caracter nepoluant, în concordanță cu caracterul zonei.

 • 3.5.2. BILANȚ TERITORIAL PROPUS

ZONĂ INDUSTRIE, INSTITUȚII ȘI SERVICII PUBLICE - CF nr. 437535, 429256

EXISTENT

PROPUS

Teren nereglementat urbanistic conform CF 429256, 437535

100,00%

81 300 mp

-

-

SzI - Subzonă industrie nepoluantă, servicii și instituții publice

-

-

62,70%

50 974 mp

SzV - Subzonă spații verzi amenajate

-

-

20,00%

16 260 mp

SzC - Subzonă căi de comunicație rutieră și amenajări aferente

-

-

17,30%

14 066 mp

TOTAL

100,00%

81 300 mp

100,00%

81 300 mp

 • 3.5.3. INDICI CARACTERISTICI

ZONĂ INDUSTRIE, INSTITUȚII ȘI SERVICII PUBLICE - CF nr. 437535, 429256

regim de înălțime max. (S)+P+4E+Er

P.O.T. = max. 60%

C.U.T. = max. 1,2

H cornisa max. = 21m = 111.60m nivelul Mării Negre

H max. = 25m = 115.60m nivelul Mării Negre

spații verzi min. 20%

Funcțiuni permise (enumerarea nu este limitativă)

 • -   Fabricarea de ambalaje hartie carton, plastic

 • -   Industria usoara: incaltamainte, imbracaminte, marochinarie, confectii textile, tricotaje, artizanat si manufactura din doemniul textileleor, impletituri.

 • -   Depozitare de materiale de constructii preambalate, cabluri, materiale electrice si electronice,

 • -   Depozit fructe, legume, conserve, depozite alimentare,

 • -   Spatii de logistica pentru industria alimentara si automobile.

 • -   Depozite ansambluri si subansambluri utilaje transport, auto, confectii metalice.

 • -   Ateliere tamplarie lemn, metal, plastic

 • -   Fabricare de mobilier

 • -   Depozite cu caracter nepoluant,

 • -   Servicii publice

 • -   Clădiri administrative, birouri

 • -   Stații comercializare produse petroliere

 • -   Spatii pentru sport si agrement

 • -   Statii carburanti

 • -   Tipografie

 • -   Constructii de masini

 • -   Productie materiale plastice

 • -   Productie material rulant

 • -  Asamblare, industrie auto

 • -   Productie electrice, electronice

 • -   Prelucrare carne si alimente perisabile

 • -   Fabrica tigarete, procesare tutun

Functiuni permise cu conditii:

Industrie și depozitare poluantă cu condiția realizării unui studiu de impact asupra mediului pentru funcțiunilor propuse.

 • 3.6.DEZVOLTAREA ECHIPĂRII EDILITARE

Pe parcelele de spații verzi pe care se vor amplasa la faza de proiect tehnic, rețele, echipamente, construcții și accesorii tehnico-edilitare se vor institui servituți de trecere, uz și superficie, în favoarea tuturor proprietarilor de parcele din cadrul prezentului PUZ.

 • 3.6.1. ALIMENTAREA CU APĂ, CANALIZARE MENAJERĂ ȘI PLUVIALĂ

ALIMENTARE CU APĂ

Debitul de apă pentru consum menajer se va asigura de la forajul de apă propus și stație de hidrofor cuplat cu stație de clorinare. Rețeaua de alimentare cu apă din incinta PUZ va fi din țeavă PEHD, De 90 mm.

Rețeaua de apă pentru incendiu din incinta PUZ-ului va fi din țeavă PEHD De 160 mm, echipată cu hidranți de incendiu Dn 100 mm.

Volumul de incendiu se va acumula într-un rezervor de incendiu de 250 mc. Acest rezervor se va alimenta cu apă tot de la forajul propus, iar presiunea și debitul în rețeaua de incendiu se va asigura de la o stație de pompare de incendiu propusă.

CANALIZARE MENAJERĂ

Rețeaua de canalizare menajeră din incinta PUZ-ului se va prevedea din țeavă de PVC -SN4 De 250 mm. Evacuarea apelor uzate din rețeaua de canalizare menajeră se va face într-un bazin vidanjabil etanș din beton de 50 mc capacitate. Acest bazin se va vidanja prin grija dezvoltatorului pe baza unui contract de vidanjare încheiat cu o firmă autorizată.

CANALIZARE PLUVIALĂ

Apele pluviale concentrate de pe întreagă suprafață de 8,13 ha vor fi colectate prin guri de scurgere în rețeaua de canalizare ape pluvială. Rețeaua de canalizare pluvială în incintă se propune din țeavă PVC De 250, 315 și 400 mm. Apele pluviale vor fi stocate într-un bazin de retenție cu volumul de 100 mc. Înainte de a fi colectate în bazinul de retenție apele pluviale vor fi trecute prin separator de hidrocarburi. Apele astfel tratate și stocate se vor evacua în canalul de desecare HCn 310.

 • 3.6.2. ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICA

Alimentarea cu energie electrica se va rezolva prin inserierea unui punct de conexiune in retelele de 20kV existente, aflate in proprietatea SC ENEL DISTRIBUȚIE BANAT SA.

Pentru viitoarele constructii de productie/depozitare se va prevedea un punct de conexiunile la limita de proprietate, avand punctul de delimitare la bornele de 20kV ale celulei de masura. Proiectarea si executia lucrarilor se vor face in baza studiului de solutie si a proiectului tehnic, avizate de catre distribuitorul local de energie electrica.

Din punctul de conexiune se vor alimenta prin LES 20kV posturile de transformare 20\0.4kV dezvoltate in interiorul parcelelor.

Iluminatul exterior precum si serviciile interne ale parcelelor se vor realiza din tablourile TDRI, prin proiectarea de puncte de aprindere pentru instalatia luminotehnica, respectiv racorduri pentru statiile de pompare, statii de hidranti, respectiv bazine de retentie.

Pentru alimentarea de rezerva a instalatiilor cu rol de protectie la incendiu se va prevedea un grup electrogen insonorizat, montat in exterior.

 • 3.6.3. CONEXIUNILE LA PROVIDERII DE SERVICII DE TELECOMUNICAȚII

Conexiunile viitoare la retelele existente de telecomunicatii se vor face prin extinderea retelelor de fibra optica existente in zona, in functie de optiunile dezvoltatorului cu privire la societatea furnizoare.

Extinderile de retele se vor face pana la limita de proprietate, unde se vor afla punctele de delimitare a gestiunii retelelor.

De la limita de proprietate se va poza o retea de fibra optica si telefonie, aflata in proprietatea beneficiarului, retea care se va proiecta in functie de necesitatile finale.

Traseele de fibra optica se vor proteja in tuburi PVC de protectie.

 • 3.7. PROTECȚIA MEDIULUI

Dezvoltarea durabilă a așezărilor umane obligă la o reconsiderare a mediului natural sub toate aspectele sale: economice, ecologice și estetice și accentuează caracterul de globalitate a problematicii mediului .

Raportul mediu natural - mediu antropic trebuie privit sub aspectul modului în care utilizarea primului este profitabilă și contribuie la dezvoltarea celui din urmă.

Aplicarea măsurilor de reabilitare, protecție și conservare a mediului va determina menținerea echilibrului ecosistemelor, eliminarea factorilor poluanți ce afectează sănătatea și creează disconfort și va permite valorificarea potențialului natural și a sitului construit.

Din punct de vedere al integrării considerațiilor de mediu, se apreciază că schimbarea categoriei de folosință a terenului aduce unele avantaje în sensul că un teren agricol situat într-o poziție în care exploatarea lui se poate face numai cu dificultăți, este înlocuit cu o zona destinata industriei si serviciior publice în care terenul este superior exploatat din punct de vedere economic. Se amintește și încadrarea teritoriului studiat în cadrul vecinătăților imediate care cuprind sau vor cuprinde de asemenea zone industriale și servicii publice aferente.

Odată cu realizarea urbanizării zonei propuse a fost necesară asigurarea utilităților aferente acestora, respectiv alimentarea cu apă și canalizarea.

TRATAREA CRITERIILOR PENTRU DETERMINAREA EFECTELOR SEMNIFICATIVE POTENȚIALE ASUPRA MEDIULUI (conform HOTĂRÂRII 1076 din 08/07/2004)

 • 3.7.1. DIMINUAREA PÂNĂ LA ELIMINARE A SURSELOR DE POLUARE

Lucrările proiectate nu influențează obiectivele existente în zonă, ca atare nu se necesită măsuri pentru evitarea pagubelor sau măsuri de refacere a lucrărilor afectate.

 • 3.7.2. PREVENIREA RISCURILOR NATURALE

Surse de poluanți pentru apele subterane în perioada de execuție, respectiv exploatare, nu există.

Riscurile care pot apărea pentru sănătatea umană sau pentru mediu sunt cele din perioada de execuție a lucrărilor.

Poluanții pentru aer în timpul execuției sunt: praful, zgomotul, gaze de eșapament. Praful rezultă de la execuția săpăturilor, împrăștierea nisipului, a pământului, din compactare etc.

 • 3.7.3. DEPOZITAREA CONTROLATĂ A DEȘEURILOR

Deșeurile menajere se vor colecta în europubele, care se vor amplasa pe o platformă amenajată. Gunoiul menajer va fi colectat de o firmă specializată, care va depozita pe deponeul autorizat din localitate sau din apropiere.

 • 3.7.4. RECUPERAREA TERENURILOR DEGRADATE, CONSOLIDĂRI DE MALURI, PLANTĂRI DE ZONE VERZI, ETC.

Terenurile cu fostă destinație agricolă nu sunt degradate.

Se va asigura o suprafață de 20% din suprafața totală a terenului reglementat de 81.300 mp, pentru spații verzi amenajate.

 • 3.7.5. REFACEREA PEISAGISTICĂ ȘI REABILITARE URBANĂ

După finalizarea lucrărilor de construcție și rutiere: circulații carosabile și alei pietonale, platforme și parcări - se va realiza amenajarea incintei cu spații verzi și plantații de arbori, ce vor ocupa 20% din totalul zonei studiate.

 • 3.7.6. ELIMINAREA DISFUNCȚIONALITĂȚILOR DIN DOMENIUL CĂILOR DE COMUNICAȚIE ȘI AL REȚELELOR EDILITARE MAJORE

Odată cu finalizarea infrastructurii rutiere din zonă, cu accent pe execuția a patru benzi de circulație pe drumul național DN6, execuția bretelelor colectoare, a pasajului superior cu calea ferată, a girației propuse pe traseul DN6, la km 563+920 (în dreptul Parcului Industrial și Tehnologic Timișoara) și a Centurii ocolitoare Timișoara Vest, cu nodul rutier de la km 566+200 (intersecție cu drumul național DN6), se vor îmbunătăți semnificativ condițiile de trafic în zonă și implicit accesul și circulația rutieră de deservire a PUZ-ului studiat.

Situația propusă prin prezenta documentație, se va analiza din punct de vedere al încadrării în criteriile pentru determinarea efectelor semnificative potențiale asupra mediului, cuprinse în anexa nr. 1 la HG 1076/2004, (modificată la data de 29.10.2012), privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe.

Cele două nivele de analiză precizate în hotărârea menționată mai sus sunt cel referitor la caracteristici ale planului și cel referitor la caracteristici ale efectelor și ale zonei posibil a fi afectate de propunerile PUZ.

În ceea ce privește caracteristicile semnificative ale planului, se precizează următoarele:

Planul urbanistic zonal generează repere pentru toate proiectele concrete de dezvoltare

teritorială ulterioară din zona studiată, prin direcțiile de dezvoltare urbanistică propuse;

 • •   Planul urbanistic zonal se pliază pe intențiile viitorul Plan Urbanistic General al Municipiului Timișoara (aflat în lucru); planul urbanistic zonal permite dezvoltarea urbanistică a terenurilor învecinate, sugerând o posibilă urbanizare pe zona de la NE si Est de terenul studiat, prin trama stradală preluata cât și prin tipul de funcțiuni la care acestea vor fi juxtapuse;

 • •  Din perspectiva promovării dezvoltării durabile, planul urbanistic zonal se include în următoarele direcții: înlocuirea cu energii regenerabile a energiilor fosile, dezvoltarea prevenirii și reciclarea deșeurilor, dezoltarea unui urbanism ce favorizează mixtura de activități, asigurarea unei echipări tehnico-edilitare centralizate pentru întreaga zonă;

 • •  Problemele de mediu relevante pentru plan sunt următoarele:

 • -   sunt de încurajat soluțiile de folosire a energiilor regenerabile în toate cazurile și la toate nivelurile posibile, sursele de energii fiind disponibile la nivelul zonei;

 • -  evacuarea deșeurilor de va face diferențiat pentru cele menajere, preluate de regia municipală Retim.

 • -   protecția ariilor construite împotriva poluării provenite din trafic este prevăzută a fi rezolvată prin spații verzi și plantații de aliniament;

 • •   Planul cuprinde prevederi din toate strategiile la nivel național, preluate și detaliate la nivel județean în cadrul PATJ Timiș si in PUGul localitatii, in special cel in lucru: strategia națională privind gestionarea deșeurilor, strategia națională privind gospodărirea apelor, strategia națională pentru conservarea factorilor de mediu, strategiile naționale, europene și internaționale privind zonele naturale și construite protejate, ș.a.

În ceea ce privește caracteristicile efectelor și ale zonelor posibil a fi afectate de propunerile PUZ, se precizează următoarele:

 • •   efectele cele mai probabile ale implementării planului se pot raporta la principalii factori de mediu:

 • -   biodiversitatea nu este afectată, datorită faptului că terenul de față este în circuitul agricol; asupra populației existente nu există efecte semnificative negative ci efecte pozitive ce țin de asigurarea unui mediu urban de înaltă calitate, precum și premisele populării unui teren care la ora actuală este agricol, această intrevenție (urbanizare) asupra teritoriului având efecte de cel puțin 200-300 de ani, intervenția fiind reversibilă;

 • -  sănătatea umană nu va avea de suferit de pe urma implementării planului;

 • -  fauna și flora nu vor avea de suferit de pe urma implementării planului;

 • -   solul stratul vegetal va fi înlăturat pe zonele ce vor fi ocupate de construcții sau amenajări, pe toată durata de existență a acestora, acest proces fiind reversibil în urma demolării construcțiilor și amenajărilor;

 • -   apa este un factor ce nu va avea de suferit datorită echipării centralizate, racordate la sistemul municipal;

 • -  aerul nu va avea de suferit de pe urma împlementării planului, din contră prin plantarea zonelor verzi, microclimatul local va fi influențat pozitiv;

 • -  factorii climatici - temperatură, vânt, presiune, etc, nu vor fi influențați de implementarea planului; valorile materiale care se pierd prin implementarea planului sunt materiile prime și veniturile din agricultură, alegerea fiind aceea de a fructifica mai bine potențialul terenului situat acum în apropierea zonei urbane Timișoara; implementarea planului nu distruge topografia terenului, ceea ce face ca terenul să fie oricând reversibil la funcțiunea inițială, agricolă;

 • -   nu există valori de patrimoniu cultural, arhitectonic, arheologic sau peisagistic;

 • •  efectele nu au o natură cumulativă semnificativă;

 • •  în context transfrontalier nu există efecte semnificative;

 • •  riscul privind sănătatea oamenilor sau pentru mediu este nesemnificativ;

 • •  se estimează că efectele implemetării prezentului plan pot afecta cel mult o rază de 100 m;

 • •  Amplasamentul se află la o distanță de cca. 2,3 km S față de aria naturală protejată Becicherecul Mic - ROSCI0277, si la 14,2 km fata de aria naturala protejata Lunca Timisului, - ROSCI0109 , distanțe la care aceasta, prin activitățile propuse nu afectează în nici un fel aria naturală protejată.

 • 3.7.7. PROTECȚIA CALITĂȚII APELOR

Lucrările de alimentare cu apă potabilă și canalizare sunt concepute în sensul încadrării în limitele admise de Inspecția pentru Protecția Mediului, Legea Mediului nr.137/1995 și conform prevederilor din STAS 1342/91, NTPA 002/97.

Prin soluțiile tehnice adoptate pentru colectarea și evacuarea apelor uzate menajere, adică canalizare subterană din tuburi PVC se elimină posibilitatea exfiltrațiilor în sol, prevenind astfel impurificarea apelor subterane.

 • 3.7.8. PROTECȚIA AERULUI

Lucrările de alimentare cu apă și canalizare preconizate a se realiza pe amplasamentul propus nu constituie sursă de poluare asupra calității aerului din mediul învecinat.

 • 3.7.9. PROTECȚIA ÎMPOTRIVA ZGOMOTULUI SI VIBRAȚIILOR

întregul proces tehnologic care se desfășoară cu ocazia realizării sistemului centralizat de alimentare cu apă și canalizare aferent zonelor industriale și servicii, este conceput în sensul încadrării în limitele admise de Agenția pentru Protecția Mediului, Legea Mediului nr. 137/1995 și conform prevederilor din STAS 10009/88.

Utilajele prevăzute sunt silențioase, cu un grad ridicat de fiabilitate, randament ridicat și ușor de exploatat.

Lucrarea în ansamblu s-a conceput în ideea realizării unui nivel minim de zgomot transmis prin elementele construcțiilor, precum și a unui nivel de zgomot de fond cât mai redus.

Pentru aceasta s-au prevăzut materiale și elemente de construcții cu indici de izolare acustică la zgomot aerian, corespunzători, iar utilajele tehnologice alese au un grad ridicat de silențiozitate, asigurând un nivel al zgomotului de sub 60 dB., măsurat la limita incintei, conform STAS 10009/88.

 • 3.7.10. PROTECȚIA ÎMPOTRIVA RADIAȚIILOR

Lucrările propuse nu produc, respectiv nu folosesc materiale care produc radiații, deci nu necesită luare de măsuri împotriva radiațiilor.

 • 3.7.11. PROTECȚIA SOLULUI

Tehnologia desfășurată pentru lucrările de alimentare cu apă și canalizare se realizează în condițiile prevenirii poluării solului cu exfiltrații de apă uzată, care este vehiculată în special prin instalațiile de canalizare.

în acest sens rețelele de canalizare s-au prevăzut a se executa din conducte din PVC, cu cămine din polietilenă.

 • 3.7.12. PROTECȚIA ECOSISTEMELOR TERESTRE ȘI ACVATICE

Funcționarea lucrărilor propuse a se executa, nu periclitează și nu intervin in echilibrul ecosistemelor terestre și a ecosistemului acvatic.

 • 3.7.13. PROTECȚIA AȘEZĂRILOR UMANE ȘI A ALOTOR OBIECTIVE DE INTERES PUBLIC

în vederea asigurării protecției mediului și a sănătății oamenilor, în cadrul prezentei documentații se prevăd toate măsurile ce se impun a fi luate pentru lucrările de alimentare cu apă și canalizare.

Aceste măsuri sunt în concordanță cu prevederile din Legea Mediului 265/2006, OUG 195/2005 și a Ordinului nr. 860, 863/2002 privind impactul asupra mediului.

La toate lucrările propuse se va respecta H.G.101/1997 "Norme speciale privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară", cap. I, art. 5, asigurându-se zonă de protecție sanitară în jurul forajului și a gospodăriei de apă .

Lucrările proiectate nu influențează așezările umane; De asemenea, în zonă nu există obiective de interes public care ar trebui să fie protejate.

 • 3.7.14. GOSPODĂRIREA DEȘEURILOR

Din procesul tehnologic privind alimentarea cu apă, canalizarea menajeră și pluvială nu rezultă deșeuri care ar necesita o gospodărire specială.

De la rețeaua de canalizare apa uzată este colectată și transportată la canalizarea localității Dumbrăvița.

Deșeurile solide vor fi colectate și transportate la un deponeu de gunoi autorizat .

 • 3.7.15. GOSPODĂRIREA SUBSTANȚELOR TOXICE ȘI PERICULOASE

Atât lucrările de alimentare cu apă cât și cele de canalizare sunt destinate folosinței umane, nu rezultă nici un fel de substanțe toxice sau periculoase, deci nu necesită prevederea unor măsuri speciale în acest scop.

 • 3.8. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ

 • •  Listarea obiectivelor de utilitate publică

 • -   asigurarea suprafețelor de teren pentru asigurarea prospectelor finale ale drumurilor din perimetrul studiat ce fac parte din trama stradala cu obligativitatea ca drumurile de acces, pistele de cicliști, trotuarele și spațiile verzi din cadrul profilelor transversale ale drumurilor mai sus menționate să devină domeniu public;

 • •  Identificarea tipului de proprietate asupra bunului imobil (teren + construcții) din zonă, conform legii 213/1998

 • -  parcela identificată prin CF nr.429256, nr. Cad. A188/1/1, S=11.500mp - arabil intravilan

 • -  parcela identificată prin CF nr. 437535, nr. top 437535, S=69.800 mp - curti constructii in intravilan

 • -   nu există sarcini

 • •  Determinarea circulației terenurilor între deținători, în vederea realizării obiectivelor propuse

Conform planșei “Circulația terenurilor11 urmeaza a fi prevăzute:

 • -   rezervarea suprafețelor de teren necesare pentru asigurarea prospectelor transversale finale în perimetrul terenului studiat

 • -   obligativitatea ca drumurile de acces, pistele pentru cicliști, trotuarele aferente drumurilor mai sus menționate să devină domeniu public.

 • -   instituirea dreptului de servitute auto și cu piciorul propus în Etapa 1, în cadrul parcelei cu nr. (3) în favoarea parcelelor cu nr. (1), (2), (4), (5), (6), cu scopul realizării unui acces rutier provizoriu în dreptul km. 563+630, până în momentul materializării Căii Torontalului și accesului din dreptul km. 563+920.

 • 4. CONCLUZII - MĂSURI ÎN CONTINUARE

  • 4.1. ÎNSCRIEREA AMENAJĂRII ȘI DEZVOLTĂRII URBANISTICE PROPUSE A ZONEI

ÎN PREVEDERILE P.U.G.

Zona studiată se înscrie din punct de vedere al zonificării funcționale și reglementărilor propuse, în propunerile avizate în Planul Urbanistic General Timisoara.

Eforturile proiectantului au fost îndreptate către realizarea în condiții normale a funcțiunilor cerute de temă, încadrarea în normele sanitare și de mediu precum și asigurarea unei folosiri a terenului la parametri contemporani.

 • 4.2. CATEGORII PRINCIPALE DE INTERVENȚII CARE SĂ SUSȚINĂ MATERIALIZAREA PROGRAMULUI DE DEZVOLTARE

Principalele categorii de intervenție vor fi cele legate de modernizarea circulației și realizarea infrastructurii tehnico - edilitare.

 • 4.3. APRECIERI ALE ELABORATORULUI P.U.Z. ASUPRA PROPUNERILOR

AVANSATE

Ca măsură prioritară legată de evoluția zonei, se propune corelarea stadiului actual de construcție al zonei cu strategia de dezvoltare a teritoriului situat intre DN 6 si Dn 69.

Operațiunile viitoare din zonă, vor ține seama de schema majoră a circulațiilor propuse, în vederea evitării situațiilor de obstrucționare a traseelor cu construcții.

Prezentul P.U.Z. "DEZVOLTARE ZONA ACTIVITATI ECONOMICE CU CARACTER INDUSTRIAL, INSTITUTII SI SERVICII PUBLICE” parcelele cu nr. CF 429256, CF 437535, intravilan Timisoara, Județul Timiș are un caracter de reglementare ce explicitează și detaliază prevederile referitoare la modul de utilizare a terenurilor, de amplasare, realizare și conformare a construcțiilor pe întreaga zonă studiată.

Întocmit, arhitect Alina Narița


Șef de proiect

arhitect GEORGETA TRÎMBIȚAȘ

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Bd. Constantin Diaconovici L o g a , nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408341 e-mail:dezvoltareurbana@primariatm.ro, internet:www. primariatm.ro

Nr. UR2018-019340/20.11.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „DEZVOLTARE ZONĂ ACTIVITĂȚI ECONOMICE CU CARACTER INDUSTRIAL, INSTITUȚII ȘI SERVICII PUBLICE”,

Calea Torontalului - DN6, km. 563+750 dreapta, Timișoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. 017423/18.10.2018 a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă activități economice cu caracter industrial, instituții și servicii publice”, Calea Torontalului - DN6, km. 563+750 dreapta, Timișoara, prin care se propune extinderea zonei de industrie, institutii publice și servicii cu regim de înălțime maxim de (S)+P+4E+Er.

Facem următoarele precizări:

Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. UR2018-019340/19.11.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă activități economice cu caracter industrial, instituții și servicii publice”, Calea Torontalului - DN6, km. 563+750 dreapta, Timișoara;

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timișoara aprobat cu HCL 157/2002, prelungit cu HCL 131/2017 și „Conceptul general de dezvoltare urbană (MASTERPLAN)” aprobat cu H.C.L. 61/2012 promovate de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara;

Ținând cont de Avizul de Oportunitate nr. 02 din 26.01.2015, Avizul Arhitectului Sef nr. 42 din 15.11.2019, aviz CJT nr. 64 din 12.11.2018;

Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 422 din 12.02.2015 prelungit până la 13.02.2017, Certificatul de Urbanism nr. 29 din 05.01.2017 prelungit până la 04.01.2019, Avizul Favorabil cu conditii al Directiei Judetene pentru Cultură Timis nr. 535/27.02.2015, Avizul Consiliului Județean Timiș nr. 64/12.11.2018, precum și Decizia Etapei de încadrare nr. 74 din 29.09.2016 a Agenției pentru Protecția Mediului Timiș prin care anunță ca planul nu necesită evaluare de mediu și se adoptă fără aviz de mediu;

Documentația PUZ „Dezvoltare zonă activități economice cu caracter industrial, instituții și servicii publice”, Calea Torontalului - DN6, km. 563+750 dreapta, Timișoara, beneficiar S.C A.D.M. UPPERSIDE S.R.L., proiectant S.C. POLIFORM S.R.L., specialist cu drept de semnătură R.U.R.-Arh. Georgeta TRIMBITAS, a fost afișată pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Timișoara începând cu luna martie 2015, cu ocazia demarării Etapei 2 -etapa elaborării propunerilor PUZ și RLU aferent, de informare și consultare a publicului, conform H.C.L. nr. 140/2011 si completat prin H.C.L. nr. 138/2012, pe perioada careia nu s-au formulat sugestii si obiecții din partea publicului cu privire la aceasta investiție si nici la intalnirea cu proiectantul Arh. Georgeta TRIMBITAS, organizata in data de 12.03.2018 la sediul Primăriei Municipiului Timișoara, camera 213, et. 2, etapă finalizată prin afișarea pe site-ul Primăriei Municipiului Timișoara în martie 2015, a Raportului informării și consultării publicului cu nr. UR2015-002540/10.04.2015;

Bd. Constantin Diaconovici L o g a , nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408341 e-mail:dezvoltareurbana@primariatm.ro, internet:www. primariatm.ro

Conform procedurii prevăzută prin H.C.L. nr. 140/19.04.2011, modificat prin H.C.L. nr. 183/2017privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, documentația PUZ „Dezvoltare zonă activități economice cu caracter industrial, instituții și servicii publice”, Calea Torontalului - DN6, km. 563+750 dreapta, Timișoara, se încadrează în Etapa 3 - etapa aprobării PUZ si RLU aferent (cap. 8.2.3., art. 63 din HCL nr. 140/2011, modif prin HCL nr. 183/2017), în baza Dispoziției Primarului nr. 92/ 15.01.2007 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

Planul Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă activități economice cu caracter industrial, instituții și servicii publice”, Calea Torontalului - DN6, km. 563+750 dreapta, Timișoara, este elaborat de proiectantul SC POLIFORM SRL, proiect nr. P64/2014, la cererea firmei beneficiare S.C. A.D.M. UPERSIDE S.R.L..

Terenul reglementat în cadrul documentatiei PUZ „Dezvoltare zonă activități economice cu caracter industrial, instituții și servicii publice”, Calea Torontalului - DN6, km. 563+750 dreapta, Timișoara, este situat în intravilanul municipiului Timișoara, în partea de nord-vest a orașului, zonă cu caracter nedefinit, in cvartalul delimitat la nord de HCn310, la sud de Calea Torontalului - DN6, la est de drumul de exploatare De317/1/7, la vest de HCn 187/1 și de incinta S.C. FLEXTRONICS ROMANIA S.R.L..

Prin prezentul Plan Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă activități economice cu caracter industrial, instituții și servicii publice”, Calea Torontalului - DN6, km. 563+750 dreapta, Timișoara, nu se încalcă prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea si completarea OUG nr. 195/2005, privind protecția mediului.

Terenul reglementat în suprafață totală de 81.300mp este înscris în CF nr. 429256 nr. cad. 429256 (CF vechi 147412 nr. cad. A188/1/1) teren intravilan in suprafata de 11.500 mp și în CF nr. 437535 nr. cad. 437535, teren intravilan in suprafata de 69.800 mp, este proprietatea

S.C. A.D.M. UPPERSIDE S.R.L..

Prin Planul Urbanistic Zonal ”Dezvoltare zonă activități economice cu caracter industrial, instituții și servicii publice”, Calea Torontalului - DN6, km. 563+750 dreapta, Timișoara se propune se propune extinderea zonei de industrie, institutii publice și servicii cu regim de înălțime maxim de (S)+P+4E+Er.

Accesul auto și pietonal la parcela beneficiarului se vor realiza în conformitate cu Avizul Comisiei de Circulație nr. DT2018-005007/11.10.2018; necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 și Anexa 5 din R.GU., cu respectarea soluției de dezvoltare a Căii Torontalului pe sectorul de drum în zona DN6 modificată conform propunerii avizate de către Primăria Municipiului Timișoara - Comisia de Circulație cu nr. DT2018-004421/23.08.2018;

Obținerea Autorizației de Construire este condiționată de realizarea locurilor de parcare necesare funcțiunii propuse exclusiv pe parcelele deținute de beneficiari, în conformitate cu Anexa 2 din R.L.U. aferenta P.U.G, aprobat prin HCL nr. 157/05.08.2002 si prelungit prin HCL nr. 131/2017 și în conformitate cu Avizul Comisiei de Circulație nr. DT2018-005007/11.10.2018.

Indicii propuși prin documentație și conform Avizului Arhitectului Șef sunt următorii:

Sz I - SUBZONĂ INDUSTRIE, INSTITUȚII ȘI SERVICII PUBLICE

- regim de construire: izolat;

Bd. Constantin Diaconovici L o g a , nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408341 e-mail:dezvoltareurbana@primariatm.ro, internet:www. primariatm.ro

 • - funcțiuni predominante: producție industrială și activități complementare, servicii de tip industrial și cvasi industrial, depozitare, cu caracter nepoluant;

 • - H max = (S)+P+4E+Er (niveluri) cu respectarea înălțimii maxime de 25m, respectiv cota absolută maximă de 115,60m (90,60m cota absolută față de nivelul Mării Negre a terenului natural +25m înălțimea maximă a construcțiilor), conform aviz AACR;

 • - POT max = 60%;

 • - CUT max = 1,20;

 • - Hmax cornișă=21.00 m;

 • - Hmax totală=25.00 m;

 • - retragere minimă față de aliniament, retrageri minime față de limitele laterale și față de limitele posterioare : conform planșei REGLEMENTĂRI URBANISTICE-planșa nr. P64-A04;

Sz V - SUBZONĂ SPAȚII VERZI AMENAJATE

 • - funcțiuni predominante: spații verzi amenajate;

 • - H max = P (niveluri) cu respectarea înălțimii maxime de 5,00 m;

 • - POT max = 5 %;

 • - CUT max = 0,10;

Spații verzi minim 20% - conform Deciziei de încadrare nr. 74/29.09.2016 a Agenției pentru Protecția Mediului Timiș;

În cazul în care parcelele sunt parțial grevate de o servitute de utilitate publică, POT și CUT se vor calcula la suprafața efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizația de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public;

Accesele auto și pietonale se vor realiza în conformitate cu Avizul Comisiei de Circulație nr. DT2018-005007/11.10.2018; necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 și Anexa 5 din R.G.U., cu respectarea soluției de dezvoltare a Căii Torontalului pe sectorul de drum în zona DN6 modificată conform propunerii avizate de către Primăria Municipiului Timișoara -Comisia de Circulație cu nr. DT2018-004421/23.08.2018, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deținută de beneficiar.

La eliberarea Autorizației de Construire se vor respecta toate condițiile impuse prin avizele eliberate de deținătorii de rețele și utilități publice, care se vor realiza pe cheltuiala beneficiarului.

Documentația de urbanism este însoțită de avizele și acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/2000 al M.L.P.A.T. (M.T.C.T.).

Autorizația de Construire se va putea elibera doar după realizarea în prealabil a operațiunilor reglementate prin documentația de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform Proiectului nr. P64/2014, planșa nr. P64-A05 - „Circulația terenurilor” și asigurarea tuturor utilităților necesare investiției în conformitate cu Planul de acțiune asumat.

Semnarea documentației de amenajare a teritoriului sau de urbanism atrage responsabilitatea fiecărei persoane din colectivul de specialiști care a elaborat documentația, pentru veridicitatea și corectitudinea din punct de vedere tehnic a acesteia, în conformitate cu art. 38, alin. 1A1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Bd. Constantin Diaconovici L o g a , nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408341 e-mail:dezvoltareurbana@primariatm.ro, internet:www. primariatm.ro

După aprobarea prin hotărârea consiliului local a documentației PUZ si RLU aferent, aceasta va fi transmisa către oficiul de cadastru și publicitate imobiliară, în vederea actualizării din oficiu a destinației imobilelor înregistrate în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Planul Urbanistic Zonal "Dezvoltare zonă activități economice cu caracter industrial, instituții și servicii publice", Calea Torontalului - DN6, km. 563+750 dreapta, Timișoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timișoara și va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investițiile prevăzute în documentație.

PROPUNEM:

 • 1. Avizarea si aprobarea Planul Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă activități economice cu caracter industrial, instituții și servicii publice", Calea Torontalului - DN6, km. 563+750 dreapta, Timișoara, beneficiar S.C. A.D.M. UPPERSIDE S.R.L., întocmit conform proiectului nr. P64/2014, realizat de S.C. POLIFORM S.R.L, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

 • 2. Se stabilesc condițiile de construire (conform Avizului Arhitectului Șef):

Sz I - SUBZONĂ INDUSTRIE, INSTITUȚII ȘI SERVICII PUBLICE

 • - regim de construire: izolat;

 • - funcțiuni predominante: producție industrială și activități complementare, servicii de tip industrial și cvasi industrial, depozitare, cu caracter nepoluant;

 • - H max = (S)+P+4E+Er (niveluri) cu respectarea înălțimii maxime de 25m, respectiv cota absolută maximă de 115,60m (90,60m cota absolută față de nivelul Mării Negre a terenului natural +25m înălțimea maximă a construcțiilor), conform aviz AACR;

 • - POT max = 60%;

 • - CUT max = 1,20;

 • - Hmax cornișă=21.00 m;

 • - Hmax totală=25.00 m;

 • - retragere minimă față de aliniament, retrageri minime față de limitele laterale și față de limitele posterioare : conform planșei REGLEMENTĂRI URBANISTICE-planșa nr. P64-A04;

Sz V - SUBZONĂ SPAȚII VERZI AMENAJATE

 • - funcțiuni predominante: spații verzi amenajate;

 • - H max = P (niveluri) cu respectarea înălțimii maxime de 5,00 m;

 • - POT max = 5 %;

 • - CUT max = 0,10;

Spații verzi minim 20% - conform Deciziei de încadrare nr. 74/29.09.2016 a Agenției pentru Protecția Mediului Timiș;

Accesele auto și pietonale se vor realiza în conformitate cu Avizul Comisiei de Circulație nr. DT2018-005007/11.10.2018; necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 și Anexa 5 din R.G.U., cu respectarea soluției de dezvoltare a Căii Torontalului pe sectorul de drum în zona DN6 modificată conform propunerii avizate de către Primăria Municipiului Timișoara -Comisia de Circulație cu nr. DT2018-004421/23.08.2018, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deținută de beneficiar.

În cazul în care parcelele sunt parțial grevate de o servitute de utilitate publică, POT și CUT se vor calcula la suprafața efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizația de

Bd. Constantin Diaconovici L o g a , nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408341 e-mail:dezvoltareurbana@primariatm.ro, internet:www. primariatm.ro

construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public;

 • 3. Prezentul Plan Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă activități economice cu caracter industrial, instituții și servicii publice”, Calea Torontalului - DN6, km. 563+750 dreapta, Timișoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timișoara și va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investițiile prevăzute în documentație.

Terenul reglementat în suprafață totală de 81.300mp este înscris în CF nr. 429256 nr. cad. 429256 (CF vechi 147412 nr. cad. A188/1/1) teren intravilan in suprafata de 11.500 mp și în CF nr. 437535 nr. cad. 437535, teren intravilan in suprafata de 69.800 mp, este proprietatea S.C. A.D.M. UPPERSIDE S.R.L..

 • 4. Autorizațiile de construire se vor emite doar după realizarea în prealabil a operațiunilor reglementate prin documentația de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform Proiectului nr. P64/2014, planșa nr. P64-A05 - „Circulația terenurilor” și asigurarea tuturor utilităților necesare investiției în conformitate cu Planul de acțiune asumat.

 • 5. După aprobare prin hotărârea consiliului local a documentației PUZ și RLU aferent, hotărârea însoțită de documentație va fi transmisă către oficiul de cadastru și publicitate imobiliară, în vederea notării în cartea funciară a faptului că imobilul face obiectul respectivelor reglementări urbanistice, în conformitate cu art. 29, alin. 2A1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

 • 6. Reglementările privind autorizarea construcțiilor și a amenajărilor vor fi aplicate în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă activități economice cu caracter industrial, instituții și servicii publice”, Calea Torontalului - DN6, km. 563+750 dreapta, Timișoara și a Regulamentului Local de Urbanism.

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă activități economice cu caracter industrial, instituții și servicii publice”, Calea Torontalului - DN6, km. 563+750 dreapta, Timișoara îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local.

ARHITECT SEF

Emilian Sorin CIURARIU

SEF BIROU

Liliana IOVAN


CONSILIER

Monica MITROFAN

Red/dact - MM

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

Nr. UR2018-019340/19.11.2018

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - „Dezvoltare zonă activități economice cu caracter industrial, instituții și servicii publice”,

Calea Torontalului DN6, km. 563+750 dreapta Timișoara

 • 1. Descrierea situației actuale

Terenul reglementat în cadrul documentației PUZ „Dezvoltare zonă activități economice cu caracter industrial, instituții și servicii publice”, Calea Torontalului - DN6, km. 563+750 dreapta, Timișoara, este situat în intravilanul municipiului Timișoara, în partea de nord-vest a orașului, zonă cu caracter nedefinit, in cvartalul delimitat la nord de HCn310, la sud de Calea Torontalului - DN6, la est de drumul de exploatare De317/1/7, la vest de HCn 187/1 și de incinta S.C. FLEXTRONICS ROMANIA S.R.L..

Conform PUG aprobat prin HCL nr. 157/2002 prelungit prin HCL 131/2017 - zonă cu caracter nedefinit;

Terenul reglementat în suprafață totală de 81.300mp este înscris în CF nr. 429256 nr. cad. 429256 (CF vechi 147412 nr. cad. A188/1/1) teren intravilan in suprafata de 11.500 mp și în CF nr. 437535 nr. cad. 437535, teren intravilan in suprafata de 69.800 mp, este proprietatea S.C. A.D.M. UPPERSIDE S.R.L..

 • 2. Schimbări preconizate și rezultate așteptate

Planul Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă activități economice cu caracter industrial, instituții și servicii publice”, Calea Torontalului DN6, km. 563+750 dreapta, Timișoara, propune extinderea zonei de industrie, institutii publice și servicii cu regim de înălțime maxim de (S)+P+4E+Er

 • 3. Alte informații

În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, actualizată, pentru documentația PUZ „Dezvoltare zonă activități economice cu caracter industrial, instituții și servicii publice”, Calea Torontalului DN6, km. 563+750 dreapta, Timișoara au fost obținute: Certificatul de Urbanism nr. 422 din 12.02.2015, prelungit până la 13.02.2017 și Certificatul de Urbanism nr. 29 din 05.01.2017, prelungit până la 04.01.2019, Avizul de Oportunitate nr. 02 din 26.01.2015, Avizul Arhitectului Sef nr. 42 din 15.11.2018, Avizul Favorabil cu conditii al Directiei Judetene pentru Cultură Timis nr. 535/27.02.2015, Avizul Consiliului Județean Timiș nr. 64/12.11.2018, precum și Decizia Etapei de încadrare nr. 74 din 29.09.2016 a Agenției pentru Protecția Mediului Timiș prin care anunță ca planul nu necesită evaluare de mediu și se adoptă fără aviz de mediu;

 • 4. Concluzii

Având în vedere prevederile legale expuse, proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă activități economice cu caracter industrial, instituții și servicii publice”, Calea Torontalului DN6, km. 563+750 dreapta, Timișoara, beneficiar S.C. A.D.M. UPPERSIDE S.R.L., îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local.

PRIMAR

NICOLAE ROBU                      Pentru conformitate date tehnice

ARHITECT ȘEF

EMILIAN SORIN CIURARIU

NOTĂ: Elementele de natură tehnică, de detaliu, se vor regăsi în raportul de specialitate și, dacă se impune, în nota de fundamentare.

Cod FO53-03,Ver.2

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.