Hotărârea nr. 640/2018

640/28.11.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Dezvoltare zona mixta: comert, servicii, functiuni administrative si locuire colectiva in regim de inaltime S+P+6E+Er", Str. Divizia 9 Cavalerie, nr. 19, Timişoara
Hotararea Consiliului Local 640/28.11.2018
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Dezvoltare zona mixta: comert, servicii, functiuni administrative si locuire colectiva in regim de inaltime S+P+6E+Er", Str. Divizia 9 Cavalerie, nr. 19, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. UR2018-014876, UR2018-017801/30.10.2018 privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. UR2018-014876, UR2018-017801/30.10.2018 - al Direcţiei Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 13.11.2018 - Anexă la Raportul de specialitate nr. UR2018-014876, UR2018-017801/30.10.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, imozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu şi Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi cute din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. 1)şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 183/ 08.05.2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului";
Având în vedere Avizul de Oportunitate nr. 24/14.07.2017, Avizul favorabil al Arhitectului Şef nr. 30/14.12.2017;
Având în vedere Decizia Etapei de Incadrare a Agentiei pentru Protectia Mediului nr. 89/27.11.2017;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/ 2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Dezvoltare zona mixta: comert, servicii, functiuni administrative si locuire colectiva in regim de inaltime S+P+6E+Er", Str. Divizia 9 Cavalerie, nr. 19, Timişoara, având ca beneficiar pe S.C. BEGA TURISM S.A., întocmit conform Proiectului nr. 42/2017, realizat de S.C. 903 STUDIOARH S.R.L.D., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire:
- Regim de construire: maxim de la (S)+P+6E+Er;
- Funcţiuni predominante: zona mixtă - comert, servicii, functiuni adfministrative, locuinţe colective;
- Înălţime maximă: Hmax de 30.00 metri;
- Procent de ocupare al terenului maxim: POTmax=50%;
- Coeficient de utilizare al terenului maxim: CUTmax=2.4;
- Retragerea faţă de aliniamentul strazii Divizia 9 Cavalerie - conform Plansei de Reglementari urbanistice 42A05;
- Retragerea minimă faţă de limita laterală (spre vest - strada Pasteur): 3 metri;
- Retragerea minimă faţă de limita laterală (spre est): H/2, dar nu mai putin de 4.5 metri, ;
- Retragerea minimă faţă de limita posterioară: de la 4.5 metri pana la 10 metri - conform Plansei de Reglementari urbanistice 42A05;
- Spaţii verzi amenajate: minim 20%, conform Deciziei Etapei de încadrare nr. 89/27.11.2017 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş;
- Suprafata subsolului nu va depasi limita de implantare a constructiei;
-Circulaţii şi accese existente: accesul auto şi pietonal se realizează din strada Pasteur, cu iesire pe strada Divizia 9 Cavalerie, conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT 2017-002566/03.08.2017;.


Art. 3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal "Dezvoltare zona mixta: comert, servicii, functiuni administrative si locuire colectiva in regim de inaltime S+P+6E+Er", Str. Divizia 9 Cavalerie, nr. 19, Timişoara, se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 3 ani.
Terenul reglementat situat in strada Divizia 9 Cavalerie, nr.19, Timişoara, în suprafaţă totală de 4.046 mp, este inscris in: CF 438591, nr. cad. 438591, categoria de folosinta - curti, constructii, proprietar fiind S.C. BEGA TURISM S.A.

Art. 4: Autorizaţiile de construire se vor emite doar după realizarea în prealabil a operaţiunilor reglementate prin documentaţia de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform Proiectului 42/2017, planşei "Reglementari urbanistice " - plansa nr. 42A05 şi asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei în conformitate cu Planul de acţiune asumat.

Art. 5: După aprobare prin hotărârea Consiliului Local a documentaţiei PUZ şi RLU aferent, hotărârea însoţită de documentaţie va fi transmisă către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, în vederea notării în Cartea Funciară a faptului că imobilul face obiectul respectivelor reglementări urbanistice, în conformitate cu art. 29, alin. 2^1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 6: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "Dezvoltare zona mixta: comert, servicii, functiuni administrative si locuire in regim de inaltime S+P+6E+Er", Str. Divizia 9 Cavalerie, nr. 19, Timişoara, şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 7: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 8: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism si Dezvoltare Urbana;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri Terenuri Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri Terenuri Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Beneficiarilor SC BEGA TURISM SA;
- Proiectantului S.C. 903 STUDIOARH S.R.L.D. .;
- O.C.P.I. Timiş;
- Mass - media locala.
Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

ROMANIA               Anexa la Raportul de specialitate nr. UR2018-017801/30.10.2018

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

SERVICIUL JURIDIC

13.11.2018

AVIZ

Ia raportul de specialitate privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Dezvoltare zona mixtă: comerț, servicii, funcțiuni administrative și locuire colectivă în regim de înălțime S+P+6E+Er” strada Divizia 9 Cavalerie nr. 19, Timișoara

Având în vedere adresa înregistrata sub nr. UR2016-006951/10.05.2017 prin care v-am comunicat aspectele asupra cărora se pronunță serviciul nostru, precum si prevederile art. 36 din Normele metodologice din 26 februarie 2016 de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism prin prezentul vă facem cunoscut că din examinarea cărții funciare anexate rezultă următoarea situație juridică:

Cartea Funciară nr. 438591 Timișoara, nr. cadastral 438591, terenul în suprafață de 4046 mp, categoria de folosință curți construcții intravilan, este proprietatea SC BEGA TURISM SA -beneficiara documentației.

De asemenea, din examinarea cărții funciare (datată 19.10.2018) mai sus individualizată rezultă că nu sunt înscrise sarcini, notate litigii ori alte mențiuni.

Se avizează favorabil raportul de specialitate înregistrat cu nr. UR2018-017801/30.10.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Dezvoltare zona mixtă: comerț, servicii, funcțiuni administrative și locuire colectivă în regim de înălțime S+P+6E+Er” strada Divizia 9 Cavalerie nr. 19, Timișoara cu privire la titlul asupra terenului, beneficiara documentației având calitatea de proprietar asa cum rezultă din C.F. nr. 438591 Timișoara cu privire la imobilul ce se reglementează.

Menționăm că prezentul aviz nu privește necesitatea si oportunitatea demersului privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Dezvoltare zona mixtă: comerț, servicii, funcțiuni administrative și locuire colectivă în regim de înălțime S+P+6E+Er” strada Divizia 9 Cavalerie nr. 19, Timișoara si nu se substituie avizului de legalitate al secretarului, aviz reglementat de Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala cu modificările si completările ulterioare.

Prezentul aviz are ca premisa legalitatea si valabilitatea înscrisurilor anterioare care au generat prezenta documentație, nu privește indicii urbanistici propuși (regim de înălțime, retrageri, accese, POT, CUT etc ), nu obligă la emiterea actelor administrative ulterioare si nu înlocuiește obligația structurilor competente de a analiza documentația din punct de vedere al atribuțiilor ce le incumbă.

CONSILIER JURIDIC

DANIELA ȘTEFAN

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

______________________________S.C. „ 903 STUDIOARH ” S.R.L.D.

307160 Dumbravita, str. Sirius nr. 2, spatiu C2, tel+400742026535 fax 0356-818544

MEMORIU DE PREZENTARE

PLAN URBANISTIC ZONAL”DEZVOLTARE ZONA MIXTA: COMERT, SERVICII, FUNCTIUNI ADMINISTRATIVE SI LOCUIRE COLECTIVA ÎN REGIM DE ÎNĂLȚIME S+P+6E+Er” Proiect nr. 42/2017

1. Introducere

 • 1.1. DATE DE RECUNOAȘTERE A DOCUMENTAȚIEI

Denumirea lucrării:

PLAN URBANISTIC ZONAL ”DEZVOLTARE ZONA MIXTA: COMERT SERVICII, FUNCTIUNI ADMINISTRATIVE SI LOCUIRE COLECTIVA IN REGIM DE INALTIME S+P+6E+Er”

Amplasament:

Str. Divizia 9 Cavalerie, nr. 19, Timisoara

Inițiator:

S.C. BEGA TURISM S.A.

(Beneficiar)

Elaborator:

s.c.”903 STUDIOARH”S.R.L.D

(Proiectant)

Data elaborării:

iunie 2017

Faza de proiectare:

P.U.Z.

 • 1.2. OBIECTUL P.U.Z.

 • 1.2.1. SOLICITĂRI ALE TEMEI PROGRAM

Documentația în fază de Plan Urbanistic Zonal: "DEZVOLTARE ZONA MIXTA: COMERT SERVICII, FUNCTIUNI ADMINISTRATIVE SI LOCUIRE COLECTIVA IN REGIM DE INALTIME S+P+6E+Er” Str. Divizia 9 Cavalerie, nr. 9 CF nr. 438591 Timișoara, a fost întocmită la comanda beneficiarului: SC Bega Turism SA Documentația de față propune soluții și reglementări în scopul dezvoltării unei zone mixte in regim de inaltime maxim S+P+6E+Er

 • 1.2.2. PREVEDERI ALE PROGRAMULUI DE DEZVOLTARE A LOCALITĂȚII PENTRU ZONA STUDIATĂ

Zona studiată - amplasată la intersecția strazilor Divizia 9 Cavalerie si Louis Pasteur, se înscrie din punct de vedere al zonificării teritoriale în intravilan.

Conform Planului Urbanistic Zonal aprobat cu HCL Timisoara nr.186/2003, Categoria funcțională: Zona institutii publice și servicii de interes general existente

Folosința actuala: teren curti constructii

1.3. SURSE DOCUMENTARE

 • 1.3.1. LISTA STUDIILOR SI PROIECTELOR ELABORATE ANTERIOR P.U.Z.

 • •   Pentru terenul studiat a fost obtinut Certificatul de Urbanism nr.2810/27.06.2017

 • • Conform Planului Urbanistic General al municipiului Timișoara, terenul de față este situat în intravilanul localității si are destinația de zona institutii publice și servicii de interes general existente

 • Conform Planului Urbanistic General al municipiului Timișoara - în lucru (revizia 3), terenul de față este situat in intravilan si este cuprins în zona mixa cu regim de construire deschis adiacenta arterelor principale de trafic (M3 )

 • Terenul studiat este delimitat astfel:

 • > la nord - est terenul este marginit de terenul cu nr. Top 3049/1/1/1/2/1 aflat în proprietate privata - teren pe care este construit un imobil de locuinte colective în regim de înălțime P+4E

 • > la sud - est, terenul este marginit de terenul cu nr. Top 3052 aflat în proprietate privata, teren liber de construcții de orice fel.

 • > la sud - vest terenul are front la strada Divizia 9 Cavalerie

 • > la nord- vest erenul are front la strada Louis Pasteur

 • 1.3.2. LISTA STUDIILOR DE FUNDAMENTARE ÎNTOCMITE CONCOMITENT CU P.U.Z.

Certificatul de Urbanism nr.2810/27.06.2017 a fost obținut în baza H.C.L. nr.157/2002, prelungit prin HCL 105/2012 privind aprobarea respectiv prelungirea valabilității Planului Urbanistic General, HCL nr.186/2003 privind aprobarea PUZ

 • 1.3.3. PROIECTE DE INVESTITII ELABORATE PENTRU DOMENII CE PRIVESC DEZVOLTAREA URBANISTICĂ A ZONEI

Terenul studiat este accesibil atât de pe str. Divizia 9 Cavalerie cat si de pe str. L. Pasteur. Zona având caracter urbanizat beneficiază de întreaga infrastructura a Municipiului Timisoara.

Conform Planului Urbanistic General aflat in lucru, pentru zona studiata se propune investiția in dezvoltarea tramei stradale majore prin prelungirea strazii Holdelor

 • 2. Stadiul actual al dezvoltări i

  • 2.1.EVOLUȚIA ZONEI

   • 2.1.1. DATE PRIVIND EVOLUȚIA ZONEI

Dezvoltarea zonei a prezentat un caracter diferentiat; pentru terenurile aflate la sud de str. Divizia 9 Cavalerie s-a investit masiv în creerea unei zone comerciale (centrele comerciale Euro, Kappa și Dedeman iar pentru terenurile aflate la nord, pana in prezent dezvoltarea a fost una modesta, singura intervenție fiind construire unui hotel în regim de înălțime P+6+Er

 • 2.1.2.  CARACTERISTICI SEMNIFICATIVE ALE ZONEI, RELAȚIONATE CU EVOLUȚIA LOCALITĂȚII

Întreaga zona are un puternic caracter rezidențial cu o dezvoltare urbanistica tip organica în care locuintele cu regim de înălțime mic sunt transformate în spatii birouri sau functiuni comerciale

Frontul nordic al strazii Divizia 9 Cavalerie este susținut de către imobile de locuinte colective în regim de înălțime P+8

Evoluția localității a demonstrat necesitatea reinoirii fondului construit cu locuinte si imobile care sa corespunda necesitatilor actuale, cu un grad sporit de confort.

 • 2.2. ÎNCADRARE ÎN LOCALITATE

  • 2.2.1. POZIȚIA ZONEI FAȚĂ DE INTRAVILANUL LOCALITĂȚII

Terenul studiat este situat în partea central - nordica a municipiului Timișoara, în intravilanul localității.

Terenul ce face obiectul PUZ este accesibil atât din Str. Divizia 9 Cavalerie cat si din Str L. Pasteur si beneficiază de întreaga rețea de străzi a municipiului Timisoara, are front stradal de 43.44m la Str.Divizia 9 Cavelrie, un front stradal de88.60m la strada L Pasteur și o latime de aproximativ 44,00m

Terenul in suprafața totala de 4.046mp este inscris in CF nr. 438591

- nu există sarcini

 • 2.2.2. RELAȚIONAREA ZONEI CU LOCALITATEA, SUB ASPECTUL POZIȚIEI, ACCESIBILITĂȚII, COOPERĂRII ÎN DOMENIUL EDILITAR, SERVIREA CU INSTITUȚII DE INTERES GENERAL

 • > Zona ce face obiectul studiului este favorizată prin prisma poziției în țesutul urban.

 • > Accesibilitatea zonei este asigurată de existența arterelor majore, respectiv Str. Divizia 9 Cavalerie.

 • > La nivel edilitar întreaga zona este echipată.

 • > Zona este dotata cu servicii de interes local și general spatii comerciale, sali de evenimente hotel.

Zona limitrofă ariei studiate trece printr-un proces de densificare și de reconversie în sensul dotării cu servicii si construirii de imobile cu regim de inaltime mai mare de P+4

 • 2.3. ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL

  • 2.3.1. ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL CE POT INTERVENI ÎN MODUL DE ORGANIZARE URBANISTICĂ: RELIEFUL, REȚEAUA HIDROGRAFICĂ, CLIMA, CONDIȚII GEOTEHNICE, RISCURI NATURALE

Pentru realizarea studiului geotehnic s-au precizat lucrările de prospectare geotehnică, stabilite conform NORMATIVULUI PRIVIND PRINCIPIILE, EXIGENȚELE ȘI METODELE CERCETĂRII GEOTEHNICE A TERENULUI DE FUNDARE NP 074/2007.

 • 2.3.2. DATE GENERALE DESPRE AMPLASAMENT ȘI CONSTRUCȚII

Amplasamentul cercetat ce face obiectul studiului de față se află în intravilanul Mun. Timișoara, jud. TIMIȘ, identificat prin planul de situație anexat.

Terenul are o suprafața relativ plană, astfel amplasamentul nu prezintă potențial de alunecare.

Suprafața relativ neteda a câmpiei a imprimat apelor curgătoare si a celor in retragere, cursuri rătăcitoare cu numeroase brațe si zone mlăștinoase, ceea ce a dus la depuneri de particule cu dimensiuni si fragmente de la foarte fine (argile coloidale) la particule de prafuri si nisipuri, care prin asanarea apelor s-a ajuns la straturi in genere separate in funcție de mărimea fragmentelor de baza.

In asemenea situații, stratificația poate sa se schimbe pe distante uneori mici.

Geologic, zona se caracterizează prin existenta in partea superioara a formațiunilor cuaternare, reprezentate de un complex alcătuit din argile, prafuri, nisipuri si pietrișuri cu extindere la peste 100 m adâncime. Fundamentul cristalin-granitic se afla la circa 1400 + 1700 m adâncime si este străbătut de o rețea densa de micofalii (fracturi).

Seismicitatea. Conform codului de proiectare seismica P100-1/2013, condițiile locale de teren studiat in localitatea Timișoara sunt caracterizate prin valorile perioadei de colt

Tc = 0,7sec.; a factorului de amplificare dinamica maxima a accelerației orizontale a terenului B0 = 2,50; a spectrului normalizat de răspuns elastic (din codul menționat) si accelerația terenului pentru proiectare cg=0.20g,

Adâncimea maxima de îngheț este stabilita conform STAS 6054-77 de 0,70m.

Din punct de vedere climatic, zona se caracterizează prin următoarele :

 • a) Temperatura aerului:

 • - Media lunară minimă:-1oC - Ianuarie;

 • - Media lunară maximă:+20 oC ... 21oC - lulie-August;

 • - Temperatura minimă absolută:           -35,3oC;

 • - Temperatura maximă absolută:    +40,0oC;

 • - Temperatura medie anuală:       +10,9oC;

 • b) Precipitații:

- Media anuală:            631 mm.

Regimul eolian

Regimul eolian indică o frecvență mai mare a vânturilor din sectorul vestic, cu precipitații bogate și viteze medii ale acestora de 3 m/s ... 4 m/s. Vântul dominant bate din sectorul vestic (15 %).

 • 2.4. CIRCULAȚIA

  • 2.4.1. ASPECTE CRITICE PRIVIND DESFĂȘURAREA ÎN CADRUL ZONEI A CIRCULAȚIEI RUTIERE

Obiectivul este amplasat în partea central - nordica a municipiului Timișoara, în zona deservita de artere majore.

Factori generatori de perturbări ale traficului din zonă pot fi considerați:

 • - existența traficului greu pe str. Divizia 9 Cavalerie (legătura intre Calea Torontalului, Calea Aradului și Str. Demetriade

 • - inexistența locurilor de parcare amenajate (pe latura nordica a strazii, parcarea facandu-se pe o banda a carosabilului.

 • 2.4.2. CAPACITĂȚI DE TRANSPORT, GREUTĂȚI ÎN FLUENȚA CIRCULAȚIEI, INCOMODĂRI ÎNTRE TIPURILE DE CIRCULAȚIE, PRECUM ȘI DINTRE ACESTEA ȘI ALTE FUNCȚIUNI ALE ZONEI, NECESITĂȚI DE MODERNIZARE A TRASEELOR EXISTENTE ȘI DE REALIZARE A UNOR ARTERE NOI, CAPACITĂȚI ȘI TRASEE ALE TRANSPORTULUI ÎN COMUN, INTERSECȚII CU PROBLEME.

Terenul are front la străzile Divizia 9 Cavelerie și L. Pasteur, străzi care sunt de categoria I-a, respectiv a -III-a, care asigura conectarea la arterele majore ale orașului:

Rețeaua secundară de drumuri din zonă este organizata predominant cu circulație in dublu sens , dar care devin aglomerate datorită lipsei locurilor de parcare amenaate.

Fluiditatea traficului la nivelul zonei este afectata in special de profilul ingust al partii carosabile a strazilor de categoria a-II-a și a-III-a din zona. dar și de intersectiia strazii Divizia 9 Cavalerie cu Calea Lipovei și str. A. Demetriade.

 • 2.5. OCUPAREA TERENURILOR

  • 2.5.1. PRINCIPALELE CARACTERISTICI ALE FUNCȚIUNILOR CE OCUPĂ ZONA STUDIATĂ

Zona are un caracter prepoderent mixt cu functiuni mixte

 • -  locuire colectiva în imobile în regim de înălțime P+4, P+8

 • -  servicii hoteliere - imobil în regim de înălțime P+6e+er

 • -  gospodărie comunala - sediu Retim

 • -  functiuni de depozitare și comert en-gros și en-detail.

 • -  locuirea individuala sau locuirea în imobile în regim mic de înălțime este prezenta într-o zona îndepărtata aflata la o distanța de cca.100m.

 • 2.5.2. GRADUL DE OCUPARE AL ZONEI CU FOND CONSTRUIT

Pe terenul studiat se afla în prezent construite clădiri în suprafața de 1.920mp cu un regim maxim de înălțime de P+2e

 • 2.5.3. ASIGURAREA CU SERVICII A ZONEI, ÎN CORELARE CU CELE VECINE

Nu se remarca deficiente in asigurarea cu servicii a zonei, acestea fiind concentrate cu preponderenta ivis-a-vis, pe latura sudiaca a strazii principale

Noua zona rezidentiala propusa va fi deservita de catre serviciile existente in zona.

 • 2.5.4. ASIGURAREA CU SPAȚII VERZI

Terenul studiat nu are în prezent spatii verzi amenajate.

 • 2.6. ECHIPARE EDILITARĂ

  • 2.6.1. STADIUL ECHIPĂRII EDILITARE A ZONEI, ÎN CORELARE CU INFRASTRUCTURA LOCALITĂȚII

Terenul ce face obiectul P.U.Z. este deservit de rețele de canalizare, alimentare cu energie electrică, termoficare, telecomunicații.

 • 2.7. OPȚIUNI ALE POPULAȚIEI

Proprietatea este privată, construcțiile ce sunt propuse a se realiza sunt ansabluri rezidentiale cu parter comerical

Potrivit legii propunerea de reglementare va fi supusă consultării populației în cadrul procedurilor de informare a populației ce vor fi organizate de Municipiul Timișoara, Direcția Urbanism, Serviciul Planificare Spațială.

 • 3.Propuneri de dezvoltare urbanistică

3.1. PREVEDERI ALE P.U.G. / Masterplan

 • Conform Planului Urbanistic General al municipiului Timișoara, terenul de față este situat in intravilan, zona institutii publice și servicii de interes general..

 • • Conform obiectivelor si politicilor lansate de Masterplanul 2012 , politica intitulata “Mărirea fondului de locuințe si creșterea calității locuirii” prevede pentru zona studiata, dezvoltarea de zone rezidențiale cu funcțiuni complementare.

Prin propunerea de zone mixte locuinte colective și servicii , se preia programul 3 Politica 6 descrise in Masterplan.

• Conform Planului Urbanistic General al municipiului Timișoara - în lucru (revizia 3), terenul de față este situat in intravilan si este cuprins în zona mixa cu regim de construire deschis adiacenta arterelor principale de trafic (M3 )

 • 3.3. VALORIFICAREA CADRULUI NATURAL

Zona studiata a suferit de-a lungul timpului un proces continuu de densificare, fenomen normal data fiind poziția din cadrul orașului.

În concluzie nu se poate vorbi despre valorificarea cadrului natural existent ci de imbunatatirea fondului construit.

 • 3.4. MODERNIZAREA CIRCULAȚIEI

Se propune amenajarea de locuri de parcare la subsolul clădirii precum și modernizarea acceselor din cele doua străzi.

3.5. ZONIFICARE FUNCȚIONALĂ - REGLEMENTĂRI, BILANȚ TERITORIAL, INDICI URBANISTICI

 • 3.5.1. ELEMENTE DE TEMĂ, FUNCȚIONALITATE, AMPLASARE

Prin tema de proiectare stabilită de comun acord, se solicită următoarele:

 • - realizarea unui ansamblu rezidențial cu parter comercial și parcari la subsol.

 • - asigurarea în incintă a locurilor de parcare necesare funcțiunii propuse.

 • -  asigurarea prin proiectare a strategiei de rezolvare a utilităților pentru întreaga incintă: alimentare cu energie electrică, alimentare cu gaz, conform propunerilor și avizelor, etc.

 • - asigurarea de spații verzi amenajate, în suprafață totală de 20% din suprafața terenului.

 • 3.5.1. BILANT TERITORIAL INDICI CARACTERISTICI

BILANT TERITORIAL

SUPRAFATA TEREN

SITUATIA EXISTENTA mp

SITUATIA PROPUSA mp

Szs- subzona servicii Clădiri platforme, parcari, alei spati verzi amenajate

4.046,00

1.629 (40,26%)

2.417 (59,73%) 0 (0,0%)

-

SzM - subzona mixta

-

4.046

100,00%

Clădiri platforme, parcari, alei, spatii de joaca

Spatii verzi amenajate

(în cadrul parcelei)

2.023,00

1.213,00 810,00

50,00%

30,00%

20,00%

TOTAL

4.046,00

100,00%

INDICI CARACTERISTICI

P.O.T. max.                      50%

C.U.T.max.                        2,40

Regim de inaltime max. S+P+6E+Er

H maxim = 30m

3.6.DEZVOLTAREA ECHIPĂRII EDILITARE

 • a. Alimentare cu apă

Pentru satisfacerea nevoilor de apă se impune realizarea unui branșamet la rețeaua de apă a Municipiului Timișoara pentru satisfacerea nevoilor igienico-sanitare din cadrul obiectivului. Legătura cu conducta de apă existentă a municipiului Timișoara, se va realiza din strada L.Pasteur printr-un branșament propus.

Debitele de apă necesare conform breviarului de calcul sunt:

Qzimed = 24,12 m3/zi = 0,27 l/s

Qzimax = = 31,35 m3/zi = 1,30 l/s

Qorarmax = 87,79 m3/zi = 3,65 m3/h = 1,01 l/s

Pentru parcelele propuse în planul urbanistic zonal alimentarea cu apă se va realiza prin intermediul unui branșament la rețeaua de apă a localității Timișoara cu o conductă din PE-HD având De 90 mm.

Rețeaua de apă propusă din cadrul obiectivului este formată dintr-o conductă PE-HD, PN6, De 90mm în lungime de cca. L = 160m.

 • b. Stingerea incendiilor

conform P118/2, pentru cladiri colective cu mai mult de 5 niveluri, sau cu arie construita mai mare de 600 mp, parcaje subterane cu mai mult de 10 autoturisme, in incinta P.U.Z.-ul studiat s-a prevăzut 1 hidrant suprateran de incendiu exterior având DN 80 mm, (conform planului de situație ED -01) amplasat pe spațiul verde.

Hidrantul va fi alimentat din reteaua publica a Municpiului Timisoara, el fiind amplsat pe retaua din incinta PUZ-ului studiat, presiunea si debitul pe rețeaua care alimentează hidrantul, fiind dată de reteaua publica a Municipiului Timisoara

Pozarea conductelor se va face îngropat sub adâncimea de îngheț conform STAS 6054-77 pe un strat de nisip de cca. 15 cm.

Avizul de principiu obținut la faza P.U.Z. nu autorizează execuția lucrărilor de investiții.

La fazele următoare: Certificat de Urbanism și Autorizație de Construcție pentru lucrările propriu-zise se va obține avizul definitiv cu soluția alimentării cu apă care va cuprinde toate detaliile de execuție necesare constructorului, precum și avizele de gospodărire subterană pentru rețelele edilitare din zonă.

 • c. Canalizare

Canalizarea menajeră a fost dimensionată la debitele:

Quz.zimed = Qzimed = 24,12 m3/zi = 0,27 l/s

Quz.zimax = Qzimax = = 31,35 m3/zi = 1,30 l/s

Quz.orarmax = Qorarmax = 87,79 m3/zi = 3,65 m3/h = 1,01 l/s

Debitul de apă uzată menajeră se determină conform STAS 1846-1:2006.

Apele uzate menajere de la parcelele propuse vor fi colectate și evacuate la reteaua de canalizare a localității Timișoara prin intermediul unui racord la rețeaua de canalizare cu De 250 mm. Legătura la conducta de canalizare existentă se va realiza in str. L.Pasteur prin intermediul căminului de racord existent.

Pentru apele uzate menajere de la parcelele propuse în P.U.Z. s-a prevăzut o rețea de canalizare din tuburi PVC, SN4, cu De 250X6,1 mm în lungime de cca. L=140 m. Traseul condcutei de canalizare va fi in mare parte pozat la nivelul tavanului de la parcarea subterana. Pe această rețea s-au prevăzut piese de curatare.

Traseul rețelelor de canalizare se vor urmări pe planul de situație (ED-01). Panta canalului este funcție de adâncimea de ieșire din clădire, astfel încât să se asigure viteza de autocurățire.

Materialul utilizat pentru realizarea rețelei de canalizare va fi PVC pentru canalizare SN 4, Dext = 250 mm. Materialul din care sunt realizate conductele au o rezistență mare față de agresivitatea solului și o durată mare de existență (50 ani).

Rugozitatea conductelor este foarte mică (Z = 0,03) iar materialul din care sunt realizate prezintă o mare siguranță la transport și o etanșare absolută a rețelei realizate.

 • d. Apele pluviale de pe caile de circulație si parcari (subsol) se vor colecta prin intermediul rigolelor propuse pe amplasament vor fi trecute printr-un decantor-separator de hidrocarburi (DSH), ca apoi să ajungă în Bazinul de retenție (BR) propus.

Apele pluviale de pe acoperiș se vor colecta prin intermediul burlanelor si a jgheaburilor prevazute si vor fi directionate direct in bazinul de retentie.

Pentru apele pluviale de la parcelele propuse în P.U.Z. s-a prevăzut o rețea de canalizare din tuburi PVC, SN4, cu De 250X6,1 mm în lungime de cca. L = 140m. Pe această rețea s-au piese de curatire, avand in vedere faptul ca marea majoritate a retelei va fi pozata la nivelul tavanlui de la parcare subterana.

Decantorul-separatorul de hidrocarburi (DSH) este dimensionat la un debit de 8 l/s și va colecta nisipul și uleiurile provenite accidental de la autovehicole.

Bazinul de retenție (BR) propus, asigură stocarea apei pe timpul ploii a unui volum de 13.5 m3 . Dimensiunile bazinul de retenție sunt:

- L = 3.00 m, l = 3.00 m, H = 1.5 m

Ulterior, prin intermediul unei statii de pompare (SP) apele pluvialea cumulate in bazinul de retenție vor fi deversate in caminul de linistire (CPL). Apele pluviale vor trece apoi prin intermediul caminului de racord in sistemul de canzalizare centralizat al Municipiului Timișoara

Apele pluviale vor fi contorizate printr-un contor amplasat pe refularea pompei din cadrul statiei de pompare apa pluviala.

Avizul de principiu obținut la faza P.U.Z. nu autorizează execuția lucrărilor de investiții.

La fazele următoare: Certificat de Urbanism și Autorizație de Construcție pentru lucrările propriu-zise se va obține avizul definitiv cu soluția de canalizare care va cuprinde toate detaliile de execuție necesare constructorului, precum și avizele de gospodărire subterană pentru rețelele edilitare din zonă.

 • 3.7.PROTECȚIA MEDIULUI

 • 3.7.1. DIMINUAREA PÂNĂ LA ELIMINARE A SURSELOR DE POLUARE

Lucrările proiectate nu influențează obiectivele existente în zonă, ca atare nu se necesită măsuri pentru evitarea pagubelor sau măsuri de refacere a lucrărilor afectate.

 • 3.7.2. PREVENIREA RISCURILOR NATURALE

Surse de poluanți pentru apele subterane în perioada de execuție, respectiv exploatare, nu există.

Riscurile care pot apărea pentru sănătatea umană sau pentru mediu sunt cele din perioada de execuție a lucrărilor.

Poluanții pentru aer în timpul execuției sunt: praful, zgomotul, gaze de eșapament. Praful rezultă de la execuția săpăturilor, împrăștierea nisipului, a pământului, din compactare etc.

 • 3.7.3. DEPOZITAREA CONTROLATĂ A DEȘEURILOR

Deșeurile menajere se vor colecta în europubele, care se vor amplasa pe o platformă amenajată în cadrul fiecărei parcele. Gunoiul menajer va fi colectat de o firmă specializată, respectiv RETIM.

 • 3.7.4. RECUPERAREA TERENURILOR DEGRADATE, CONSOLIDĂRI DE MALURI, PLANTĂRI DE ZONE VERZI, ETC.

În prezent, terenul nu este degradat.

Pe fiecare parcelă se va asigura amenajarea spatiilor verzi.

 • 3.7.5. REFACEREA PEISAGISTICĂ ȘI REABILITARE URBANĂ

Modernizarea tramei stradale împreună cu întreaga infrastructură, va însemna pentru zonă, momentul în care se vor putea executa și corela toate lucrările de plantare a aliniamentelor de spații verzi ce fac parte din prospectul drumurilor.

 • 3.7.6. ELIMINAREA DISFUNCȚIONALITĂȚILOR DIN DOMENIUL CĂILOR DE COMUNICAȚIE ȘI AL REȚELELOR EDILITARE MAJORE

Odată cu finalizarea infrastructurii edilitare și rutiere în zonă, se vor elimina disfuncționalitățile existente privind traficul.

Se va asigura astfel fluența traficului la nivel de zonă.

 • 3.7.7. Tratarea criteriilor de mediu conform HG 1076/2004

În cele ce urmează, în vederea surprinderii efectelor semnificative potențiale asupra mediului, situația propusă prin prezenta documentație, se va analiza din punct de vedere al încadrării în criteriile pentru determinarea efectelor semnificative potențiale asupra mediului, cuprinse în anexa nr. 1 la HG 1076/2004, (modificată la data de 29.10.2012), privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe.

Cele două nivele de analiză precizate în hotărârea menționată mai sus sunt cel referitor la caracteristici ale planului și cel referitor la caracteristici ale efectelor și ale zonei posibil a fi afectate de propunerile PUZ. În ceea ce privește caracteristicile semnificative ale planului, se precizează următoarele:

 • •  Planul urbanistic zonal creează un cadru organizatoric și juridic pentru toate proiectele concrete de dezvoltare teritorială ulterioară de pe terenul studiat, cuprinzând toate investițiile din acest areal; nu există condiții de funcționare care să necesite atenție deosebită;

 • •  Din perspectiva promovării dezvoltării durabile, planul urbanistic zonal se include în următoarele direcții: înlocuirea cu energii regenerabile a energiilor fosile, dezvoltarea prevenirii și reciclarea deșeurilor, dezoltarea unui urbanism ce favorizează mixtura de activități, asigurarea unei echipări tehnico-edilitare centralizate pentru întreaga zonă;

 • •  Problemele de mediu relevante pentru plan sunt următoarele:

 • -  alimentarea cu apă se va realiza în sistem centralizat, prin bransarea la rețeaua publică a Municipilui Timișoara;

 • -  evacuarea apelor uzate menajere este propusă în sistem centralizat, prin racordare la canalizarea Municipiului Timișoara;

 • -  sunt de încurajat soluțiile de folosire a energiilor regenerabile în toate cazurile și la toate nivelurile posibile, sursele de energii fiind disponibile la nivelul zonei;

 • -  evacuarea deșeurilor se va face diferențiat pentru cele menajere, preluate de regia Municipală Retim.

 • -  protecția ariilor construite împotriva poluării provenite din trafic este prevăzută a fi rezolvată prin spații verzi și plantații de aliniament;

 • •  Planul cuprinde prevederi din toate strategiile la nivel național, preluate și detaliate la nivel județean în cadrul PATJ Timiș: strategia națională privind gestionarea deșeurilor, strategia națională privind gospodărirea apelor, strategia națională pentru conservarea factorilor de mediu, strategiile naționale, europene și internaționale privind zonele naturale și construite protejate, ș.a.

În ceea ce privește caracteristicile efectelor și ale zonelor posibil a fi afectate de propunerile PUZ, se precizează următoarele:

 • •  efectele cele mai probabile ale implementării planului se pot raporta la principalii factori de mediu:

biodiversitatea nu este afectată, datorită faptului că terenul de față este deja urbanizat;

asupra populației existente nu există efecte semnificative negative ci efecte pozitive ce țin de asigurarea unui mediu urban de înaltă calitate, această intrevenție (urbanizare) asupra teritoriului având efecte de cel puțin 200-300 de ani, intervenția fiind reversibilă;

sănătatea umană nu va avea de suferit de pe urma implementării planului; fauna și flora nu vor avea de suferit de pe urma implementării planului;

solul natural va fi afectat de implementarea proiectului, acest proces fiind reversibil în urma demolării construcțiilor și amenajărilor;

apa este un factor ce nu va avea de suferit datorită echipării centralizate, racordate la sistemul municipal;

aerul nu va avea de suferit de pe urma împlementării planului, din contră prin î plantarea zonelor verzi, microclimatul local va fi influențat pozitiv;

factorii climatici - temperatură, vânt, presiune, etc, nu vor fi influențați de implementarea planului;

valorile materiale care se pierd prin implementarea planului sunt materialelel de constructie ale cladirilor existente pe terenrul studiat, alegerea fiind aceea de a fructifica mai bine potențialul terenului situat intr-o zona privilegiata a Municipiului Timișoara;

implementarea planului nu distruge topografia terenului;

nu există valori de patrimoniu cultural, arhitectonic, arheologic sau peisagistic,

 • •  efectele nu au o natură cumulativă semnificativă;

 • •  în context transfrontalier, nu există efecte semnificative;

 • •  riscul privind sănătatea oamenilor sau pentru mediu este nesemnificativ;

 • •  se estimează că efectele implemetării prezentului plan pot afecta cel mult pe o rază de 100 m;

 • 3.8.NORME DE IGIENA SI SANATATE PUBLICA

 • 3.8.1. Tratarea criteriilor de igiena si sanatate publica conform OMS nr 119/2014

În ceea ce privește caracteristicile semnificative ale planului urbanistic zonal ce face obiectul prezentului proiect, se precizează următoarele:

Art 3

Cladirea propusa a fi amplasata are o inaltime maxima de 30m, distantele dintre cladirea propusa si claidrile invecinate care au destinatia de locuire este mai mare de 30m, evitandu-se astfel umbrirea lor

Datorita orientări terenului pe direcția nord-est/sud-vest si a temei de proiectare toate aprtamentele de locuit prevazute vor fi iluminate natural, cu obligatia asigurarii iluminarii natural a tuturor incaperilor de locuit pe durata a cel putin 1 % (90 de minute) la soltitiul de iarna

Finisajele ce se vor propune pentru fatade vor avea ca scop impiedicarea reflexiei suparatoare a luminii- placaje de sticla mata si geamuri reflexive cu indice de reflexivitate mai mare de 45%

Art 4.

 • a) la nivelul terenului se va amplasa o platforma pentru depozitarea recipientelor de colectare selective a deseurilor menajere la o distanta de minim 15m fata de festrele locuintelor. Platforma va fi imprejmuita si accesul restrictionat pe baza de cheie/cartel de acces.

 • b) spatiile de joaca vor fi dimensionate astfel:1,3mp/locuitor, vor fi imprejmuite, accesul controlat cu porti metalice prevazute cu deschidere lenta si greoaie/sistem proitectie copii. La proiectarea spatiilor de joaca si a mobilierului urban se va pune accentual pe evitarea accidentarii utilizatorilor. Ele vor fi amplasate la o distanta minim de 5 m fata de ferestrele apartamentelor.

 • c) la nivelul terenului se vor executa platform parcare pentru accesul la saptiul commercial prevazut la parter. Distanta parcarilor fata de ferestrele incaperilor de locuit este mai mare 5m, inaltimea minima a parterului comerical va fi de de 4,50 liber, iar amplasarea parcarilor fata de cladire, din ratiuni tehnice, sa va face la cel putin 1,00m marea majoritate a locurilor de parcare vor fi prevazute la nivelul subsolului cladirii, accesul la subsol facandu-se printr-o rampa care premite circulatia in dublu sens si care va fi prevazuta la o distanta minima de 5,00 m fata de ferestrele incaperilor de locuit.

Art 5.

Se interzice schimbarea destinației funcționale a unor zone, dacă prin aceasta se creează premisa apariției de riscuri pentru sănătatea populației din zona locuită Art.6

(1) spatiile comericale, servicii si functiuni administrative se vor prevedea cu conditia ca acestea prin functionarea lor sa nu creeze discomfort si riscuri pentru sanatatea locatarilor de la etaele superioare.

este interzisa amplasasarea a unitatilor de productie de orice fel indiferent de etaj sau pozititie pe parcela studiata.

Art.17.

Suprafetele minimale ale incaperilor se vor stabili cu respectarea normativelor Legii 114/1996 si OMS nr.119/2014 luindu-se in considerare legea care stabileste cele ai mari suprafete.

Iluminatul natural se va face prin suprafete vitrate conform STAS nr 6221-89 si OMS 119/2014 luindu-se in cosiderare normativul care stabileste cea mai mare suprafata vitrata

3.9.OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ

Identificarea tipului de proprietate asupra bunului imobil (teren + construcții) din zonă, conform legii 213/1998

Terenul in suprafața totala de 4.046mp este inscris in CF nr. 438591

 • - nu există sarcini

 • - proprietari: SC Bega Turism SA

Determinarea circulației terenurilor între deținători, în vederea realizării obiectivelor propuse - nu e cazul.

Conform planșei “Circulația terenurilor11 intregul teren studiat va ramane in totalitate în proprietatea beneficiarilor.

Șef proiect

arhitect STANCU LUCIAN

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

BIROUL AVIZARE CONFORMITĂȚI PUG/PUD/PUZ

Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408435

e-mail:dezvoltareurbana@primariatm.ro, internet:www. primariatm.ro

Nr. UR2018-014876, UR2018-017801/30.10.2018

RAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ Dezvoltare zona mixta: comert, servicii, funcțiuni administrative si locuire colectiva in regim de inaltime S+P+6E+Er”, strada Divizia 9 Cavalerie nr. 19, Timișoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. UR2018-014876/06.09.2018, completata cu nr. UR2018-017801/24.10.2018 a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Dezvoltare zona mixta: comert, servicii, functiuni administrative si locuire colectiva in regim de inaltime S+P+6E+Er”, Str. Divizia 9 Cavalerie, nr. 19, Timișoara, prin care se propune dezvoltarea unei zone mixte comert, servicii, functiuni adminsitrative și locuire colectiva cu regim de inaltime maxim S+P+6E+Er;

Facem următoarele precizări:

Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. UR2018-014876/06.09.2018, completata cu nr. UR2018-017801/24.10.2018, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Dezvoltare zona mixta: comert, servicii, functiuni administrative si locuire colectiva in regim de inaltime S+P+6E+Er”, Str. Divizia 9 Cavalerie, nr. 19, Timișoara;

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timișoara aprobat cu HCL 157/2002, prelungit cu HCL 131/2017 și „Conceptul general de dezvoltare urbană (MASTERPLAN)” aprobat cu H.C.L. 61/2012 promovate de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara;

Ținând cont de Avizul de Oportunitate nr. 24/14.07.2017, Avizul Arhitectului Sef nr. 30/14.12.2017;

Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 2810/27.06.2017 prelungit pana la data de 27.06.2019, precum și Decizia Etapei de încadrare nr. 89 din 27.11.2017 a Agenției pentru Protecția Mediului Timiș,

Documentația PUZ „Dezvoltare zona mixta: comert, servicii, funcțiuni administrative si locuire colectiva in regim de inaltime S+P+6E+Er”, Str. Divizia 9 Cavalerie, nr. 19, Timișoara, beneficiar: S.C. BEGA TURISM S.A., proiectant SC 903 STUDIOARH SRLD, specialist cu drept de semnătură R.U.R. Arh. Lucian STANCU a fost afișată pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Timișoara începând cu luna august 2017, cu ocazia demarării Etapei 2 - etapa elaborării propunerilor PUZ și RLU aferent, de informare și consultare a publicului, conform H.C.L. nr. 140/2011, modificat prin H.C.L. nr. 183/2017, etapă finalizată prin afișarea pe site-ul Primăriei Municipiului Timișoara în septembrie 2017, a Raportului informării și consultării publicului cu nr. UR2017-013273/26.09.2017;

Conform procedurii prevăzută prin H.C.L. nr. 140/19.04.2011, modificat prin H.C.L. nr. 183/2017 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, documentația PUZ „Dezvoltare zona mixta: comert, servicii, functiuni administrative si locuire colectiva in regim de inaltime

BIROUL AVIZARE CONFORMITĂȚI PUG/PUD/PUZ

Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408435

e-mail:dezvoltareurbana@primariatm.ro, internet:www. primariatm.ro

S+P+6E+Er”, Str. Divizia 9 Cavalerie, nr. 19, Timișoara se încadrează în Etapa 3 - etapa aprobării PUZ si RLUaferent (cap. 8.2.3., art. 63 din HCL nr. 140/2011, modif prin HCL nr. 183/2017), în baza Dispoziției Primarului nr. 92/ 15.01.2007 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

Planul Urbanistic Zonal „Dezvoltare zona mixta: comert, servicii, funcțiuni administrative si locuire colectiva in regim de inaltime S+P+6E+Er”, Str. Divizia 9 Cavalerie, nr. 19, Timișoara, este elaborat de proiectantul S.C. 903 STUDIOARH S.R.L.-D., proiect nr. 42/2017 la cererea beneficiarului S.C. BEGA TURISM S.A.

Terenul reglementat în cadrul documentației PUZ „Dezvoltare zona mixta: comert, servicii, functiuni administrative si locuire colectiva in regim de inaltime S+P+6E+Er”, Str. Divizia 9 Cavalerie, nr. 19, Timișoara, este situat în intravilanul municipiului Timișoara, în partea central-nordica a Municipiului Timișoara, fiind delimitat la nord de teren aflat în proprietate privata, la sud de str. Divizia 9 Cavalerie, la vest de str. L. Pasteur, la est de teren aflat în proprietate privata

Conform PUG Timisoara, aprobat prin HCL nr. 157/2002 prelungit prin HCL nr. 131/2017 -terenul este situat in intarvilan, intr-o zonă destinata institutiilor publice si serviciilor de interes general

Terenul reglementat care face obiectul acestei documentații, nu se află în zonă protejată sau de protecție a monumentelor istorice, respectiv in zone de interes deosebit, pentru care este necesar obtinerea avizului Consiliului Județean Timiș.

Prin prezentul Plan Urbanistic Zonal „Dezvoltare zona mixta: comert, servicii, functiuni administrative si locuire colectiva in regim de inaltime S+P+6E+Er”, Str. Divizia 9 Cavalerie, nr. 19, Timișoara, nu se încalcă prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea si completarea OUG nr. 195/2005, privind protecția mediului.

Terenul reglementat situat in strada Divizia 9 Cavalerie, nr.19, Timișoara, în suprafață totală de 4.046 mp, este inscris in: CF 438591, nr. cad. 438591, proprietar fiind S.C. BEGA TURISM

S.A. (CIF 1826281).

Planul Urbanistic Zonal „Dezvoltare zona mixta: comert, servicii, functiuni administrative si locuire colectiva in regim de inaltime S+P+6E+Er”, Str. Divizia 9 Cavalerie, nr. 19, Timișoara, propune dezvoltarea unei zone zona mixte: comert, servicii, functiuni administrative si locuire colectiva in regim de inaltime S+P+6E+Er.

Accesul auto și pietonal se realizează din strada Pasteur, cu iesire pe strada Divizia 9 Cavalerie, în conformitate cu Avizul Comisiei de Circulație nr. DT2017-002566/03.08.2017.

Obținerea Autorizației de Construire este condiționată de realizarea locurilor de parcare necesare funcțiunii propuse exclusiv pe parcelele deținute de beneficiari, în conformitate cu Anexa 2 din R.L.U. aferenta P.U.G., aprobat prin HCL nr. 157/05.08.2002 si prelungit prin HCL nr. 131/2017 și în conformitate cu Avizul Comisiei de Circulație nr. DT2017-002566/03.08.2017.

Indicii propuși prin documentație și conform Avizului Arhitectului Șef sunt următorii:

 • - Regim de construire: maxim de la (S)+P+6E+Er;

 • - Funcțiuni predominante: zona mixtă - comert, servicii, functiuni adfministrative, locuințe colective;

 • - Înălțime maximă: Hmax de 30.00 metri;

BIROUL AVIZARE CONFORMITĂȚI PUG/PUD/PUZ

Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408435

e-mail:dezvoltareurbana@primariatm.ro, internet:www. primariatm.ro

 • - Procent de ocupare al terenului maxim: POTmax=50%;

 • - Coeficient de utilizare al terenului maxim: CUTmax=2.4;

 • - Retragerea față de aliniamentul strazii Divizia 9 Cavalerie - conform Planșei de

Reglementari urbanistice 42A05;

 • - Retragerea minimă față de limita laterală (spre vest - strada Pasteur): 3 metri;

 • - Retragerea minimă față de limita laterală (spre est): H/2, dar nu mai putin de 4.5 metri;

 • - Retragerea minimă față de limita posterioară: de la 4.5 metri pana la 10 metri - conform

Plansei de Reglementari urbanistice 42A05;

 • - Spații verzi amenajate: minim 20%, conform Deciziei Etapei de încadrare nr.

89/27.11.2017 a Agenției pentru Protecția Mediului Timiș;

 • - Suprafata subsolului nu va depasi limita de implantare a constructiei

-Circulații și accese existente: accesul auto și pietonal se realizează din strada Pasteur, cu ieșire pe strada Divizia 9 Cavalerie, conform avizului Comisiei de Circulație nr. DT 2017-002566/03.08.2017;

 • - Servituți: se vor respecta servituțile trecute în „Propunerile preliminare ce vor fi supuse spre avizare - Etapa a 3-a elaborare P.U.G. Timișoara”, aprobate prin H.C.L. nr. 428/30.07.2013;

 • - Echipare tehnico-edilitară: pentru investiția propusă se vor asigura toate utilitățile necesare funcționării acesteia, respectându-se condițiile impuse prin Avizul pentru rețele existente nr. 963/22.10.2018.

 • - Cladirile care depasesc regimul de construire P+3E vor fi dotate in mod obligatoriu cu lift, conform “Normativului privind proiectarea cladirilor de locuinte”, aprobat de MLPAT cu Ordinul nr. 71/N, din 27 martie 1997.

La eliberarea Autorizației de Construire se vor respecta toate condițiile impuse prin avizele eliberate de deținătorii de rețele și utilități publice precum și ale altor instituții avizatoare, care se vor realiza pe cheltuiala beneficiarilor.

Documentația de urbanism este însoțită de avizele și acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.).

Autorizația de Construire se va putea elibera doar dupa asigurarea tuturor utilităților necesare investiției în conformitate cu Planul de acțiune asumat.

Semnarea documentației de amenajare a teritoriului sau de urbanism atrage responsabilitatea fiecărei persoane din colectivul de specialiști care a elaborat documentația, pentru veridicitatea și corectitudinea din punct de vedere tehnic a acesteia, în conformitate cu art. 38, alin. 1A1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

După aprobarea prin hotărârea consiliului local a documentatiei PUZ si RLU aferent, aceasta va fi transmisa către oficiul de cadastru și publicitate imobiliară, în vederea actualizării din oficiu a destinației imobilelor înregistrate în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

BIROUL AVIZARE CONFORMITĂȚI PUG/PUD/PUZ

Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408435

e-mail:dezvoltareurbana@primariatm.ro, internet:www. primariatm.ro

Plan Urbanistic Zonal „Dezvoltare zona mixta: comert, servicii, funcțiuni administrative si locuire colectiva in regim de inaltime S+P+6E+Er”, Str. Divizia 9 Cavalerie, nr. 19, Timișoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timișoara și va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investițiile prevăzute în documentație.

PROPUNEM:

 • 1. Avizarea si aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Dezvoltare zona mixta: comert, servicii, functiuni administrative si locuire colectva in regim de inaltime S+P+6E+Er”, Str. Divizia 9 Cavalerie, nr. 19, Timișoara, beneficiar S.C. BEGA TURISM S.A., întocmit conform proiectului nr. 42/2017 realizat de proiectant S.C. 903 STUDIOARH S.R.L.D. care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

 • 2. Se stabilesc condițiile de construire:

 • - Regim de construire: maxim de la (S)+P+6E+Er;

 • - Funcțiuni predominante: zona mixtă - comert, servicii, functiuni adfministrative, locuințe colective;

 • - Înălțime maximă: Hmax de 30.00 metri;

 • - Procent de ocupare al terenului maxim: POTmax=50%;

 • - Coeficient de utilizare al terenului maxim: CUTmax=2.4;

 • - Retragerea față de aliniamentul strazii Divizia 9 Cavalerie - conform Plansei de Reglementari urbanistice 42A05;

 • - Retragerea minimă față de limita laterală (spre vest - strada Pasteur): 3 metri;

 • - Retragerea minimă față de limita laterală (spre est): H/2, dar nu mai putin de 4.5 metri;

 • - Retragerea minimă față de limita posterioară: de la 4.5 metri pana la 10 metri - conform Plansei de Reglementari urbanistice 42A05;

 • - Spații verzi amenajate: minim 20%, conform Deciziei Etapei de încadrare nr. 89/27.11.2017 a Agenției pentru Protecția Mediului Timiș;

 • - Suprafata subsolului nu va depasi limita de implantare a constructiei

-Circulații și accese existente : accesul auto și pietonal se realizează din strada Pasteur, cu iesire pe strada Divizia 9 Cavalerie, conform avizului Comisiei de Circulație nr. DT 2017-002566/03.08.2017;

 • - Servituți: se vor respecta servituțile trecute în „Propunerile preliminare ce vor fi supuse spre avizare - Etapa a 3-a elaborare P.U.G. Timișoara”, aprobate prin H.C.L. nr. 428/30.07.2013;

 • - Echipare tehnico-edilitară: pentru investiția propusă se vor asigura toate utilitățile necesare funcționării acesteia, respectându-se condițiile impuse prin Avizul pentru rețele existente nr. 963/22.10.2018.

 • - Cladirile care depasesc regimul de construire P+3E vor fi dotate in mod obligatoriu cu lift, conform “Normativului privind proiectarea cladirilor de locuinte”, aprobat de MLPAT cu Ordinul nr.

BIROUL AVIZARE CONFORMITĂȚI PUG/PUD/PUZ

Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408435

e-mail:dezvoltareurbana@primariatm.ro, internet:www. primariatm.ro

71/N, din 27 martie 1997.

 • - Circulații și accese: accesele auto și pietonale se vor realiza în conformitate cu avizul Comisiei de Circulatie nr. DT2017-002566/03.08.2017; necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 și Anexa 5 din R.G.U ;

 • - Servituți: se vor respecta servituțile trecute în „Propunerile preliminare ce vor fi supuse spre avizare - Etapa a 3-a elaborare P.U.G. Timișoara”, aprobate prin H.C.L. nr. 428/30.07.2013; - Echipare tehnico-edilitară: pentru investiția propusă se vor asigura toate utilitățile necesare funcționării acesteia, respectându-se condițiile impuse prin Avizul pentru rețele existente nr. 963/22.10.2018;

 • 3. Prezentul Plan Urbanistic Zonal „Dezvoltare zona mixta: comert, servicii, functiuni administrative si locuire colectiva in regim de inaltime S+P+6E+Er”, Str. Divizia 9 Cavalerie, nr. 19, Timișoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timișoara și va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investițiile prevăzute în documentație.

Terenul reglementat situat in strada Divizia 9 Cavalerie, nr.19, Timișoara, în suprafață totală de 4.046 mp, este inscris in CF 438591, nr. cad. 438591, proprietar fiind S.C. BEGA TURISM S.A.

 • 4. Autorizațiile de construire se vor emite doar după realizarea în prealabil a operațiunilor reglementate prin documentația de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform Proiectului 42/2017, planșei „Reglementari urbanistice ” - plansa nr. 42A05 și asigurarea tuturor utilităților necesare investiției în conformitate cu Planul de acțiune asumat.

 • 5. După aprobare prin hotărârea consiliului local a documentației PUZ și RLU aferent, hotărârea însoțită de documentație va fi transmisă către oficiul de cadastru și publicitate imobiliară, în vederea notării în cartea funciară a faptului că imobilul face obiectul respectivelor reglementări urbanistice, în conformitate cu art. 29, alin. 2A1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

 • 6. Reglementările privind autorizarea construcțiilor și a amenajărilor vor fi aplicate în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal „Dezvoltare zona mixta: comert, servicii, functiuni administrative si locuire in regim de inaltime S+P+6E+Er”, Str. Divizia 9 Cavalerie, nr. 19, Timișoara, a Regulamentului Local de Urbanism.

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Dezvoltare zona mixta: comert, servicii, functiuni administrative si locuire in regim de inaltime S+P+6E+Er”, Str. Divizia 9 Cavalerie, nr. 19, Timișoara, îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local.

ARHITECT SEF Emilian Sorin CIURARIU

SEF BIROU                                               CONSILIER

Liliana IOVAN                                                      Steluta URSU

Red/dact - SU

DATA VERIFICĂRII: 30.10.2018

CONSILIER: STELUTA URSU

DENUMIRE PROIECT: „Dezvoltare zona mixta: comert, servicii, functiuni administrative si locuire in regim de inaltime S+P+6E+Er”, Str. Divizia 9 Cavalerie, nr. 19, Timișoara_____

BENEFICIAR

S.C. BEGA TURISM S.A.

ARH./PROIECTANT

S.C. 903 STUDIOARH S.R.L.D.

Nr. exemplare predate , culoare

3 ROSU

CD

este

Nr. inregistrare

UR2018-014876/06.09.2018, comple. Cu nr.

UR2018-017801/24.10.2018

Valabil pana la data

23.11.2018

Cerere P.U.Z.

ESTE

Dovada taxa R.U.R

Stampila R.U.R.

ESTE

Aviz de Oportunitate

24/14.07.2017

Aviz C.T.A.T.U.

30/14.12.2017

Certificat de urbanism pentru P.U.Z. nr.

2810/27.06.2017 prelungit pana la data de 27.06.2019

Extras carte funciara nr.

438591, cad 438591

CF din data de:

19.10.2018

AVIZ UNIC

963/22.10.2018

TELECOM S.A

2269/21.09.2018 val 1 an

R.A. TRANSPORT

5359/21.09.2018 val 1 an

R.A. AQUATIM

20046/10.09.2018 val 1 an

E.ON GAZ ROMANIA S.A

4505/12.10.2018 val 1 an

ENEL ELECTRICA

BANAT S.A

237393072/15.10.2018 val 1 an

COLTERM S.A

15359/14.09.2018

Aviz Sanitar

17378/26.09.2017

Aviz Agentia Regionala Pentru Protectia Mediului

Decizia de Incadrare 89/27.11.2017

Aviz Consiliul Județean Timiș

Nu este cazul

Aviz Protectie Civila

4.322.010/19.10.2017

Aviz Securitate la Incendiu

4.322.011/19.10.2017

Aviz Directia de Mediu (Aviz de Principiu)

1125/05.10.2017

Aviz de Principiu Directia Tehnica (Aviz De Principiu)

1018/20.09.2017

Aviz Comisia de Circulatie

DT2017-2566/03.08.2017

Nr.Unitati Functionale/ Nr. Parcaje

AVIZE SUPLIMENTARE cerute prin CERTIFICAT DE URBANISM

Plan de Actiune Raportul Informarii si Consultarii

UR2017-011009/29.08.2017

Adev. Dir Cladiri

CT2018-3824/20.08.2018

Fond Funciar

DO2018-1474/08.08.2018

Adev Juridic

SC2018-19093/03.08.2018

Studiu Geotehnic Preliminar

ESTE

AACR

29290/1348/06.12.2017

RAPORTUL INFORMARII

UR2017-013273/26.09.2017

OSPA TIMIS

PV 2106/2017; AVIZ INC LUCR 1907/2017

PLANȘE

PLAN CADASTRAL / PARCELAR

ESTE

SITUATIE EXISTENTA

ESTE

REGLEMENTARI

ESTE

CIRCULATIA TERENURILOR

ESTE

PROPUNERE DE MOBILARE

ESTE

RETELE

ESTE

OBSERVATII

BENEFICIAR de OLARIU NICOLAE, ALEXANDRU DIDINA, LAZA VASILE, LAZA MARIA, ARH./PROIECTANT......SC RD SIGN SRL..................................................................................................

Nr. exemplare predate 3                    Culoare .negru              CD-ROM ...da..........

...............O

Nr. înregistrare... .UR2017-020045/28.11.2017...

VALABIL PANA LA DATA ...........................

CERERE P.U.Z. ...da

DOVADA TAXA R.U.R............................................O STAMPILA

R.U.R....ok

AVIZ PREALABIL DE OPORTUNITATE ....12/29.09.2016

A VIZ DE PRINCIPIU C.T.A.T. U. ...................................................................................................................................O AVIZ C. T. A. T. U. .........22/21.09.2017.............................................................................................................................O CERTIFICAT DE URBANISM PENTRU P.U.Z. NR........................................................................................................ O

EXTRAS CARTE FUNCIARA NR....405525, 408328, 404423, 409364, 405444, ........................................................O DIN DATA DE

AVIZE

AVIZ UNIC.....1132/20.12.2016 val

20.12.2017

 • ■  ROMTELECOM S.A ....2884/14.11.2017 val 14.11.2017 -

expirat

 • ■  R.A. TRANSPORT.....7674/05.12.2016 val 1

an

R.A. AQUATIM ...37057/07.12.2016 val 1 an.............................................................................................

O

 • ■  E.ON GAZ ROMANIA S.A....5887/09.12.2016 val 1

an

 • ■  ENEL ELECTRICA BANAT S.A.....1106/07.12.2016 val 1

an

 • ■  COLTERM S.A......017674/24.11.2016 val 1

an

AVIZ SANITAR ....4969/105/C/03.04.2017

AVIZ AGENȚIA REGIONALA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI 38/16.05.2017.

A VIZ CONSILIUL JUDEȚEAN TIMIȘ

AVIZ PROTECTIE CIVILA.......4320709/08.05.2017.........................................................................................

O

AVIZ SECURITATE LA

INCENDIU......4320708/08.05.2017

AVIZ DIRECTIA DE MEDIU (AVIZ DE PRINCIPIU) ..653/23.06.2017

AVIZ DIRECTIA TEHNICA (AVIZ DE PRINCIPIU) ...613/23.06.2017

AVIZ COMISIA DE CIRCULATIE ...DT2017-1739/25.05.2017

 • ■  NR UNITATI FUNCȚIONALE.................................  NR. PARCAJE.

AVIZE SUPLIMENTARE CERUTE PRIN CERTIFICAT DE URBANISM

 • ■   .Plan de Acțiune........................................................................................................................................

O

 • ■   Raportul Informarii si Consultarii

 • ■  Aviz Tehnic AQUATIM 7506/DT-

ST/28.03.2017

 • ■  CNADNR 340/992/06.07.2017

 • ■    ..................................................................................................................................................................

... O

 • ■  POLITIA RUTIERA ... 568519/21.06.2017

 • ■  Adev. Dir Cladiri CT2017-6457/27.10.2017

 • ■  Fond Funciar DO2017-2471/01.11.2017

 • ■  Adev Juridic SJ2017-26420/07.11.2017

 • ■  MAPN dt-2282/18.04.2017AACR 16901/738/26 07.2017 VAL 1 AN

STUDIU GEOTEHNIC PRELIMINAR

.......DA.......................................................................................................... O

PLANȘE

 • ■  PLAN CADASTRAL / PARCELAR ........................................................................................................... O

 • ■  SITUATIE EXISTENTA...........................................................................................................................

O

 • ■  REGLEMENTARI.......................................................................................................................................

O

 • ■  CIRCULATIA TERENURILOR .................................................................................................................. O

 • ■  PROPUNERE DE MOBILARE ....................................................................................................................O

 • ■  RETELE

.......................................................................................................................................................O

OBSERVAȚII

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

Nr. UR2018-014876, UR2018-017801/30.10.2018

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Dezvoltare zona mixta: comert, servicii, funcțiuni administrative si locuire colectiva in regim de inaltime S+P+6E+Er”, Str. Divizia

9 Cavalerie, nr. 19, Timișoara

 • 1. Descrierea situației actuale

Terenul reglementat în cadrul documentației PUZ „Dezvoltare zona mixta: comert, servicii, functiuni administrative si locuire colectiva in regim de inaltime S+P+6E+Er”, Str. Divizia 9 Cavalerie, nr. 19, Timișoara, în suprafață totală de 4.046 mp, este amplasat în partea central-nordica a Timișoarei.

Conform PUG aprobat prin HCL nr. 157/2002 prelungit prin HCL nr. 131/2017 - UTR 72 -terenul este situat in intarvilan, intr-o zonă destinata institutiilor publice si serviciilor de interes general. Spații verzi conform HCL 62/2012.

 • 2. Schimbări preconizate și rezultate așteptate

Planul Urbanistic „Dezvoltare zona mixta: comert, servicii, functiuni administrative si locuire in regim de inaltime S+P+6E+Er”, Str. Divizia 9 Cavalerie, nr. 19, Timișoara, propune soluții si reglementari în scopul realizarii unei zone mixte: comert, servicii, functiuni administrative si locuire colectiva in regim de inaltime S+P+6E+Er, asigurarea în incinta a locurilor de parcare necesare funcțiunilor propuse.

Pe parcela studiată se va asigura accesul auto și pietonal atat din Strada Pasteur, cu iesire in Strada Divizia 9 Cavalerie, în conformitate cu Avizul Comisiei de Circulație nr.DT2017-002566/03.08.2017.

 • 3. Alte informații

În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, actualizată, pentru documentația PUZ Urbanistic „Dezvoltare zona mixta: comert, servicii, functiuni administrative si locuire in regim de inaltime S+P+6E+Er”, Str. Divizia 9 Cavalerie, nr. 19, Timișoara, au fost obținute: Certificatul de Urbanism nr. 2810 din 27.06.2018 prelungit pana la data de 27.06.2019, Avizul de Oportunitate nr. 24/14.07.2017, si Avizul Arhitectului Sef nr. 30/14.12.2017;

 • 4. Concluzii

Având în vedere prevederile legale expuse, proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Dezvoltare zona mixta: comert, servicii, functiuni administrative si locuire in regim de inaltime S+P+6E+Er”, Str. Divizia 9 Cavalerie nr. 19, Timișoara, elaborat de proiectantul S.C. 903 STUDIOARH S.R.L.D, proiect nr. 42/2017 la cererea beneficiarului S.C. BEGA TURISM S.R.L. poate fi supus analizării și dezbaterii în plenul consiliului local.

PRIMAR

NICOLAE ROBU              Pentru conformitate date tehnice

ARHITECT ȘEF

EMILIAN SORIN CIURARIU

NOTĂ: Elementele de natură tehnică, de detaliu, se vor regăsi în raportul de specialitate și, dacă se impune, în nota de fundamentare.

BANCA (BTl TRANSILVANIA*


SWIFT: BTRLRO22

C.U.I. RO 50 22 670

R.B. - P.J.R. - 12 - 019 - 18.02.1999

Nr. Inreg. Reg. Com.: J12 / 4155 / 1993


Tipărit de:

Tipărit in:


STANCU LUCIAN

01.11.2018


Ordin de plata buget


Detalii client

Număr ordin:                       111

Nume plătitor:

Cod fiscal/CNP:


903 STUDIOARH SRL-D

34925451

Detalii transfer

Cont plătitor:

R010BTRLR0NCRT0313037101

Nume beneficiar:

REGISTRUL URBANISTILOR DIN ROMANIA

Trezorerie:

TREZORERIA

Cont beneficiar:

RO12TREZ70020F305000XXXX

Cod fiscăl beneficiăr:

17244352

Sumă:

513.35

Detălii plătă:

taxa inregistrare PUZ proiect nr 42 din 2017

contravaloare 110 euro curs bnr 4668

Dătă creării:

01.11.2018

Referintă trănzăctiei:

B36ETRZ183050002

Dătă trănzăctiei:

01.11.2018

Tip trănsfer:

Normal

Semnătări:

STANCU LUCIAN

Semnătură plătitor

____________________S.C. „ 903 STUDIOARH ” S.R.L.D.

307160 Dumbravita, str. Sirius nr. 2, spatiu C2, tel+400742026535 fax 0356-818544

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

PLAN URBANISTIC ZONAL”DEZVOLTARE ZONA MIXTA: COMERT, SERVICII, FUNCTIUNI ADMINISTRATIVE SI LOCUIRE COLECTIVA ÎN REGIM DE ÎNĂLȚIME S+P+6E+Er” Proiect nr. 42/2017

 • 1. GENERALITĂȚI

  • 1.1. Introducere, rolul R.L.U.

Regulamentul Local de Urbanism (R.L.U.) este o documentație cu caracter de reglementare prin care se detaliază sub forma unor norme tehnice și juridice modul de realizare a construcțiilor și prevederi referitoare la modul de utilizare a terenurilor pe întregul perimetru al zonei studiate. Regulamentul Local de Urbanism este parte integrantă a prezentului Plan Urbanistic Zonal (PUZ) „ DEZVOLTARE ZONA MIXTA: COMERT, SERVICII, FUNCTIUNI ADMINISTRATIVE SI LOCUIRE COLECTIVA ÎN REGIM DE ÎNĂLȚIME S+P+6E+Er”, TIMISOARA, STRADA DIVIZIA 9 CAVALERIE NR.19 și constituie un ansamblu de norme și reglementări obligatorii pentru administrația publică locală care stau la baza emiterii actelor de autoritate publică locală (certificate de urbanism respectiv autorizații de construire) pentru realizarea construcțiilor în zona studiată.

Regulamentul Local de Urbanism (R.L.U.) are o dublă utilitate:

 • -  stabilește reguli proprii zonei pentru care a fost elaborat, în domeniul urbanismului, în acord cu principiile de dezvoltare durabilă (configurația parcelelor, natura proprietății, amplasarea și conformarea construcțiilor și amenajărilor aferente) precum și condițiile de ocupare și utilizare a terenului);

 • -  precizează caracterul definitiv al zonei (în acord cu prevederile Planului Urbanistic General și Regulamentul General de Urbanism) și impune condițiile și restricțiile necesare respectării acestor prevederi. Regulamentul Local de Urbanism se elaborează odată cu Planul Urbanistic Zonal.

 • 1.2. Cadrul legal de elaborare a Regulamentului Local de Urbanism

Regulamentul Local de Urbanism se elaborează în conformitate cu:

 • -  Ghidul privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al Planului urbanistic Zonal - indicativ GM - 010 -2000 aprobat cu Ordinul MLPAT nr.176/N/16.08.2000;

 • -  Legea nr. 350/2001 privind Amenajarea Teritoriului și Urbanismul, modificată și completată;

 • -  Legea nr.453/2001 pentru modificarea și completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor;

 • -  Regulamentul General de Urbanism aprobat prin H.G. nr.525/1996 republicat;

 • -  Ghid privind elaborarea și aprobarea Regulamentelor locale de urbanism -indicativ GM - 007 - 2000, aprobat prin ordinul M.L.P.A.T. nr. 21/N/2000;

 • -  Ordinul Ministrului Sănătății nr.536/1997 pentru aprobarea normelor de igienă a recomandărilor privind modul de viață al populației;

 • -  Hotărârea C.J. Timiș nr.87/14.12.2004 pentru aprobarea reglementărilor urbanistice și indicatorilor teritoriali obligatorii privind dezvoltările urbane din extravilanele orașelor și comunelor din județul Timiș;

 • -  Hotărârea C.J. Timiș nr.115/27.11.2008 privind aprobarea reglementărilor și indicatorilor urbanistici pentru dezvoltarea zonelor cu potențial de edificare urbană din județul Timiș;și are la bază prevederile cuprinse în studiile și documentațiile de urbanism avizate și aprobate care au tangență cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal, respectiv:

 • -  Planul de Amenajarea Teritoriului Județean Timiș - P.A.T.J. Timiș aprobat, întocmit de S.C. “IPROTIM” S.A. (proiect nr.41146/010/1996);

 • -  H.C.L. nr.43/2011 privind condițiile de desfășurare a activităților de comerț stradal - terase sezoniere pe raza municipiului Timișoara.

-

și are la bază prevederile cuprinse în studiile și documentațiile de urbanism avizate și aprobate care au tangență cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal, respectiv:

 • -  P.U.G. al Municipiului Timișoara, aprobat prin HCL 157/2002 (prelungit prin HCL nr.105/27.03.2012);

 • -  Etapa 2 PUG - Concept general de dezvoltare urbana ( Masterplan ) 2012

- Etapa 3 PUG - în curs de aprobare

 • 1.3. Aprobarea Regulamentului Local de urbanism

Regulamentul Local de Urbanism anexă la Planul Urbanistic Zonal „ DEZVOLTARE ZONA MIXTA: COMERT, SERVICII, FUNCTIUNI ADMINISTRATIVE ȘI LOCUIRE COLECTIVA ÎN REGIM DE ÎNĂLȚIME S+P+6E+Er”, TIMISOARA, STRADA DIVIZIA 9 CAVALERIE NR.19 se aprobă prin Hotărâre a Consiliului Local Timisoara, pe baza avizelor și acordurilor prevăzute de lege și devine act de autoritate publică al Administrației Publice Locale.

 • 1.4. Domeniul de aplicare a Regulamentului Local de Urbanism

Domeniul de aplicare al prezentului Regulament Local de Urbanism se referă la proiectarea și realizarea tuturor construcțiilor ce vor fi amplasate pe suprafața de teren intravilan în teritoriul administrativ al municipiului Timișoara, jud. Timiș, având o suprafață totală de 4.046 mp, situată pe Str. Divizia 9 cavalerie nr.19, identificată prin CF nr.438591, Timișoara, proprietar S.C. BEGA TURISM S.A

Regulamentul Local de Urbanism se aplică în proiectarea și realizarea tuturor construcțiilor și amenajărilor amplasate pe terenul care face obiectul P.U.Z.

Zonificarea funcțională propusă prin P.U.Z. va asigura compatibilitatea dintre destinația construcțiilor și funcțiunea dominantă a zonei și este prezentată în planșa nr. 42 A05 “Reglementări urbanistice”. Pe baza acestei zonificări s-au stabilit condițiile de amplasare și conformare a construcțiilor.

 • 2. PRECIZĂRI, DETALIERI ȘI EXEMPLIFICĂRI PRIVIND UTILIZAREA REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM LA ELABORAREA

REGULAMENTUULUI LOCAL ȘI LA AUTORIZAREA EXECUTĂRII CONSTRUCȚIILOR

REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE AL TERENURILOR

 • 2.1. REGULI CU PRIVIRE LA PĂSTRAREA INTEGRITĂȚII MEDIULUI ȘI PROTEJAREA PATRIMONIULUI NATURAL ȘI CONSTRUIT

  • 2.1.1. Terenuri agricole din intravilan

IN ZONA STUDIATA EXISTA TERENURI AVAND CAEGORIA DE FOLOSINTA CURTI CONSTRUCTII

 • ■ Autorizarea executării construcțiilor pe terenurile agricole din intravilan este permisă pentru toate tipurile de construcții și amenajări cuprinse în prezentul regulament, cu respectarea condițiilor impuse de lege.

De asemenea, autorizarea prevăzută la alin. (1) se face cu respectarea normelor stabilite de consiliile locale pentru ocuparea rațională a terenurilor și pentru realizarea următoarelor obiective: valorificarea terenurilor din zonele echipate cu rețele tehnico-edilitare, amplasarea construcțiilor, amenajărilor și lucrărilor tehnico-edilitare aferente acestora în ansambluri compacte.

 • 2.1.2. Resursele subsolului

 • ■ În cazul identificării de zone cu resurse pe teritoriul ce face obiectul prezentului P.U.Z., modalitatea exploatării acestora va face obiectul unui studiu de impact aprobat conform legii.

 • 2.1.3. Resursele de apă

 • ■ Autorizarea executării lucrărilor pentru construcțiile premise în acest Regulament este permisă numai cu avizul autorităților de gospodărire a apelor, după caz și cu asigurarea măsurilor de apărare a construcțiilor respective împotriva inundațiilor, a măsurilor de prevenire a deteriorării calității apelor de suprafață și subterane, de respectarea zonelor de protecție față de lucrările de gospodărire și de captare a apelor (dacă e cazul).

 • 2.1.4. Zonele cu valoare peisagistică și zonele naturale protejate

 • ■  Amplasamentul studiat nu afecteaza în nici un fel ari naturale protejate.

 • ■  Consiliul Local Timișoara va identifica și va delimita, în funcție de particularitățile specifice, zonele naturale de interes local ce necesită protecție pentru valoarea lor peisagistică și va stabili condițiile de autorizare a executării construcțiilor, având în vedere păstrarea calității mediului natural și a echilibrului ecologic.

 • ■  În zonă nu există elemente cu valoare peisagistică sau zone naturale protejate.

 • 2.1.6. Zonele construite protejate

 • ■ Autorizarea executării construcțiilor în zonele care cuprind valori de patrimoniu cultural construit, de interes local, declarate și delimitate prin Hotărâre a Consiliului Județean Timiș, se face cu avizul serviciilor publice descentralizate din județul Timiș, subordonate Ministerului Culturii și Cultelor și Patrimoniului național și al Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului.

in zona studiată nu există clădiri monument istoric sau cu valoare de patrimoniu

 • 2.2. REGULI CU PRIVIRE LA SIGURANȚA CONSTRUCȚIILOR ȘI LA APĂRAREA INTERESULUI PUBLIC

  • 2.2.1. Siguranța în construcții

 • ■ Autorizarea construcțiilor de orice fel se va putea face numai în condițiile respectării prevederilor legale privind siguranța în construcții între care se amintesc următoarele considerente ca prioritare, fără ca enumerarea să fie limitativă:

 • - Legea nr. 50/1991 cu modificările ulterioare privind autorizarea executării lucrărilor de construcții inclusiv Normele metodologice pentru aplicare în vigoare la data eliberării Autorizației de Construire;

- Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții;

 • - H.G.R. nr. 264/1994 privind aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții;

 • - H.G.R. nr. 925/1995 privind Regulamentul de verificare și expertizare tehnică a proiectelor, a execuției lucrărilor și construcțiilor, inclusiv instrucțiunile de aplicare aprobate prin ord. M.L.P.A.T. nr. 77/N/1996.

 • ■ Proiectele care însoțesc cererea pentru autorizarea unor lucrări de construcții vor cuprinde toate elementele necesare în care să fie specificate măsurile luate pentru asigurarea condițiilor de siguranță privind realizarea și exploatarea construcțiilor.

 • 2.2.2. Expunerea la riscuri naturale

 • ■ Construcțiile și amenajările propuse prin prezentul proiect, se pot amplasa pe terenuri pe care au fost luate măsuri de prevenire a riscurilor naturale (efectele excesului de umiditate, drenarea apelor pluviale, etc.)

 • 2.2.3. Expunerea la riscuri tehnologice

 • ■ Unitățile de construcțiile și amenajările propuse prin prezenta documentație, se pot amplasa în zone neexpuse la riscuri tehnologice (zone expuse: culoarele și zonele de protecție ale rețelelor electrice LEA 220 kV, LEA 110 kV, LEA 20 kV, a posturilor de transformare, a conductelor de transport gaz, a stațiilor de reglare-măsurare etc.);

 • 2.2.4. Construcții cu funcțiuni generatoare de riscuri tehnologice

 • ■ Autorizarea executării construcțiilor care, prin dimensiunile și destinația lor, pot genera riscuri tehnologice, se face numai pe baza unui studiu de impact, elaborat și aprobat conform prevederilor legale.

 • ■ Lista categoriilor de construcții generatoare de riscuri tehnologice este cuprinsă în Ordinul Ministerului Industriei și Comerțului nr.1587/12.09.1997.

 • 2.2.5. Asigurarea echipării edilitare

 • ■ Autorizarea executării construcțiilor care, prin dimensiunile și destinația lor presupun cheltuieli de echipare edilitară ce depășesc posibilitățile financiare și tehnice ale administrației publice locale ori ale investitorilor interesați sau care nu beneficiază de fonduri de la bugetul de stat este interzisă.

 • ■ Autorizarea executării construcțiilor poate fi condiționată de obligația efectuării, în parte sau total, a lucrărilor de echipare edilitară aferente, de către investitorii interesați.

 • ■ Asigurarea echiparii edilitare se face conform plansa nr. 42A01ED „Lucrari edilitare”

 • ■ in vederea echipării tehnico edilitare, autorizarea executării construcțiilor se face in conformitate cu prevederile art.13 din R.G.U.

 • ■ Autorizarea executării construcțiilor poate fi condiționată de obligația efectuării, în parte sau total, a lucrărilor de echipare edilitară aferente, de către investitorii interesați.

 • ■ Proprietatea asupra retelelor tehnico - edilitare respecta prevederile art.29 din R.G.U.

 • 2.2.6. Asigurarea compatibilității funcțiunilor

 • ■ Autorizarea executării construcțiilor se face cu condiția asigurării compatibilității dintre destinația construcției și funcțiunea dominantă a zonei.

 • 2.2.7. Lucrări de utilitate publică

 • ■ Autorizarea executării altor construcții pe terenuri care au fost rezervate în prezentul Plan Urbanistic Zonal pentru realizarea de lucrări de utilitate publică, este interzisă.

 • 2.2.7. Procentul de ocupare a terenului

 • ■ Autorizarea executării constructiilor se face cu conditia ca P.O.T- ul sa nu depaseasca 50%.

 • 3. UTILIZARE FUNCȚIONALĂ

  • 3.1. DOMENIUL DE APLICARE

Zona care face obiectul Planului Urbanistic Zonal este situată în intravilanul localității Timisoara și are o suprafața totala de 4.046 mp. Suprafața restransa a zonei studiate precum si lipsa de diversitate a funcțiunilor propuse a condus la propunerea unei singure Unități Teritoriale de Referință.

 • UTR 1     - ZONĂ MIXTA COMERT SERVICII, FUNCȚIUNI ADMINISTRATIVE

SI LOCUIRE COLECTIVA

 • •  Zonă terenurilor libere în care prezentul studiu nu impune reglementări, terenurile fiind în proprietatea altor persoane fizice sau juridice.

S-a urmărit integrarea optimă în sit a propunerilor de zonificare funcțională, ținând cont de potențialul de dezvoltare economico-socială a zonei și de necesitatea protejării mediului.

Prevederile prezentului Regulament de Urbanism se aplica UTR 1 -

ZONĂ MIXTA COMERT SERVICII, FUNCTIUNI

ADMINISTRATIVE

SI

LOCUIRE

COLECTIVA

ZONĂ MIXTA COMERT SERVICII, FUNCTIUNI

ADMINISTRATIVE

SI

LOCUIRE

COLECTIVA , are următoarele subzone funcționale:

SzM - subzona mixta comert servicii, functiuni administrative

silocuire

colectiva

- subzonă mixta cu caracer de servicii, comert, functiuni administrative și locuire colectiva destinată cladirilor care sa adaposteasca functiuni mixte cu caracter administrativ comerical, servicii si locuire colectiva in regim de înălțime S+P+6E+Er

Szv- subzonă pentru spatii verzi amenajate

SCc - subzona cai de comunicație rutieră

 • 3.2. UTILIZĂRI PERMISE

SzM -subzona mixta comert servicii, functiuni administrative si locuire colectiva

Se permit amplasarea următoarelor funcțiuni pentru SzM - subzona mixta comert servicii, functiuni administrative si locuire colectiva

 • ■  activitati financiar-bancare

 • ■  activitati administrative, de administrarea afacerilor

 • ■  activitati comerciale

 • ■  activitati comerciale cu caracter tertiar

 • ■  locuire - doar la etaje

 • ■   activitati culturale

 • ■  invatamant

 • ■  sanantate cu character ambulatoriu

 • ■  turism

 • ■  cladiri de locuit cu parter commercial

 • ■  cladiri administrative/birouri

 • ■   cladiri sociale

 • ■   edificii de cult

 • ■  unități de comerț cu amănuntul, baruri și restaurante, pensiuni turistice

 • ■  împrejmuiri

 • ■  comerț alimentar si nealimentar

 • ■  unități de comerț cu amănuntul, baruri si restaurante

 • ■  Parterele orientate spre spațiile publice vor avea de regulă funcțiuni de interes pentru public.

Szv- subzonă pentru spatii verzi amenajate

Se permite amplasarea următoarelor funcțiuni pentru Szv - subzonă pentru spații verzi amenajate:

 • ■  spații verzi amenajate

 • ■  spații verzi și plantate cu rol decorativ și de protecție, plantații de protecție;

 • ■  căi de comunicație - acces carosabil și pietonal la parcele;

 • ■  mobilier urban specific, amenajări peisajere de orice fel; terenuri de sport si spatii de joc pentru copii;

 • ■  constructii provizorii chioscuri, pergole, gradene

 • ■  piscine, cu suprafața mai mica de 10% din suprafața terenului

 • ■  construcții pentru echiparea tehnico-edilitară a zonei, subterane sau terane de mici dimensiuni cum ar fi stații de pompare, rezervoare, posturi de transformare, bazine de retenție, firide telecomunicații, etc.;

SCc - zona cai de comunicație rutieră

Se permite amplasarea următoarelor construcții (functiuni) pentru zona SCc -

subzonă căi de comunicație rutieră:

 • ■  căi de comunicație (construire, modernizare, lărgire), trotuare, alei pentru cicliști, spații verzi de aliniament plantate, echipare edilitară, lucrări pentru protecția împotriva poluării vizuale și fonice (parapeți de protecție, plantații de protecție);

 • ■  amenajarea de locuri de parcare de-a lungul căilor de acces cu condiția ca acestea să nu perturbe desfășurarea traficului sau accesul la vreo parcelă din drumul public.

 • ■  construcții pentru echiparea tehnico-edilitară a zonei, subterane sau terane.

3.3 UTILIZĂRI PERMISE CU CONDIȚII

Profil funcțional admis cu condiționări pentru SzM - subzona mixta comert servicii, funcțiuni administrative si locuire colectiva

Elemente aferente infrastructurii tehnico-edilitare, cu condiția amplasării acestora în subteran sau în afara spațiului public.

 • ■  Garaje publice sau private sub- și supraterane în clădiri dedicate cu următoarele condiții:

 • -  să nu ocupe frontul spre spațiul public

 • -  accesul autovehiculelor să fie organizat astfel încât să nu perturbe traficul.

 • ■  Activități de tip tertiar ale locatarilor desfasurate in interiorul locuintelor, fara ca acest fapt sa implice o conversie functionala, servicii profesionale sau manufacturiere cu urmatoarele conditii:

 • -  să se desfășoare în apartamentul în cauză în paralel cu funcțiunea de locuire

suprafața utilă ocupată de acestea să nu depășească 50 mp

 • -  să implice maximum 5 persoane

 • -  să aibă acces public limitat (ocazional)

 • -  să nu producă poluare fonică, chimică sau vizuală

 • -  activitatea (inclusiv depozitarea) să se desfășoare numai în interiorul locuinței

 • ■            Alimentatie publica cu urmatoarele conditii

 • -  evacuarea aerului uzat să se facă peste nivelul golurilor de geam al ultimului nivel locuit

 • -  atât accesul publicului, cât și accesele de serviciu (pentru aprovizionare / evacuarea deșeurilor etc) să se facă direct din spațiul public și să fie separate de accesele locuințelor.

 • -  Instalații exterioare (de climatizare, de încălzire, pompe de căldură etc) cu condiția ca în funcționare acestea să producă un nivel de zgomot care să fie inaudibil la nivelul ferestrelor vecinilor

 • 3.4. INTERDICȚII TEMPORARE

Zonele afectate de rețele (electrice, gaze, telefonie, fibră optică) sunt supuse interdicției temporare de construire până la implementarea soluțiilor de deviere a acestora pe lângă căile majore de circulație, prin grija operatorului de rețea sau a proprietarului terenului ( dacă e cazul).

Necesitatea realizării în zonă a unor lucrări de utilitate publică, impune ca eventualele dezmembrări și parcelări să nu se facă fără asigurarea condițiilor de rezervare a suprafețelor de teren necesare realizării acceselor pietonale și carosabile.

 • 3.5. INTERDICȚII PERMANENTE (DEFINITIVE)

Profil funcțional interzis de ocupare a terenului pentru UTR 1 - ZONĂ MIXTA

COMERT SERVICII, FUNCTIUNI ADMINISTRATIVE SI LOCUIRE COLECTIVA

 • ■  Activități / servicii de tip industrial sau cvasiindustrial, poluante de orice natură, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat.

 • ■  Depozitare en gros.

 • ■  Depozitare de materiale refolosibile.

 • ■  Comerț en gros.

 • ■  Comerț en detail în clădiri independente de tip supermarket, hypermarket (big box), mall cu suprafata mai mare de 2.500 mp etc.

 • ■  Comerț și alimentație publică practicate prin vitrine / ferestre.

 • ■  Garaje în clădiri provizorii sau permanente independente amplasate în interiorul parcelelor.

 • ■  Elemente supraterane independente ale infrastructurii tehnico-edilitare dispuse pe spațiul public.

 • ■  Ansambluri monofuncționale rezidențiale.

 • ■  Locuire de tip individual.

 • ■  Constructii provizorii de orice natură.

 • ■  Instalații / utilaje exterioare, montate pe fațada dinspre spațiul public a imobilelor.

 • ■  antrepozite;

 • ■  stații de întreținere auto

 • ■  ferme agro - zootehnice, abatoare;

 • ■  depozite de deșeuri

 • ■  spălătorii chimice

 • ■  clădiri provizorii de orice natură

 • ■  activități/surse producătoare de perturbații în funcționarea mijloacelor de navigație aeriană (acționări electrice de forță, sudură electrică etc.)

 • ■  lansare de focuri de artificii, înălțare de baloane sau aeromodele etc.;

Profil funcțional interzis de ocupare și utilizare a terenului pentru Szv- subzonă pentru spatii verzi amenajate:

 • ■  sunt interzise orice alt tip de construcții decât cele enumerate la funcțiuni permise;

 • ■  panouri mari publicitare în spațiile verzi de aliniament sau parcuri;

Profil funcțional interzis de ocupare și utilizare a terenului pentru SCc- subzonă căi de comunicație rutieră:

■ sunt interzise construcțiile care prin amplasare, configurație sau exploatare împiedică buna desfășurare, organizare și dirijare a traficului de pe drumuri și prezintă riscuri de accidente.

 • 3.6. LUCRĂRI DE UTILITATE PUBLICĂ

Autorizarea executării lucrărilor si echipamentelor de utilitate publică se poate face pe parcelele rezervate pentru spații verzi, cu conditia să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcțiilor sau zonei înconjurătoare.

Autorizarea executării lucrărilor de utilitate publică se face pe baza documentațiilor de urbanism aprobate conform legii.

Lucrările de utilitate publică se execută pe terenuri aflate în proprietatea persoanelor fizice ori juridice, cu schimbarea funcțiunii și afectarea valorii terenurilor, necesitând instituirea unor servituți de utilitate publică.

Delimitarea terenurilor necesare se stabilește prin documentațiile tehnice și studiile de fezabilitate, iar autorizarea executării lucrărilor de utilitate publică se face pe baza documentațiilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului, aprobate conform legii.

 • 4. CONDIȚII DE AMPLASARE ȘI CONFORMARE A CONSTRUCȚIILOR

  • 4.1. REGULI DE AMPLASARE ȘI RETRAGERI MINIME OBLIGATORII

   • 4.1.1. Orientarea față de punctele cardinale

 • ■ Amplasarea clădirilor se va face cu respectarea reglementărilor în ceea ce privește însorirea conform normelor și recomandărilor cuprinse în Regulamentul General de Urbanism aprobat cu HG 525/1996 și Ordinului Ministrului Sănătății privind normele de igienă nr.119/2014

 • ■ Se recomandă ca toate clădirile în care se desfășoară o activitate zilnică (administrativă, comercială) să aibă asigurată iluminarea naturală a spațiilor conexe zonei de agrement cât și a celor pentru public.

 • ■ Amplasarea construcțiilor se va face cu asigurarea condițiilor de respectare a duratei minime zilnice de însorire de 1 oră și 1 oră și %, potrivit Ordinului Ministrului Sănătății nr.119/2014 pentru aprobarea normelor de igienă și recomandărilor privind modul de viață al populației.

 • 4.1.2. Amplasarea față de aliniament

Potrivit prevederilor Regulamentului General de Urbanism aprobat prin HG nr.525/1996 republicat, prin aliniament se înțelege limita dintre domeniul privat și domeniul public.

 • ■ Amplasarea construcțiilor față de aliniamentul străzilor se va face respectând aliniamentul propus în planșa nr. 42 A05 conținând “Reglementări Urbanistice”;

 • ■ Construcțiile se vor amplasa cu o retragere de 3,0 m fata de aliniamentul strazii L.

Pasteur

 • ■ Construcțiile se vor putea amplasa cu o retragere de 0,0 m fata de aliniamentul strazii Divizia 9 Cavalerie.

 • ■ Spațiul de retragere va putea fi folosit pentru parcaje, circulații carosabile și pietonale, carport-uri, împrejmuiri, aparate de intrare, rampe de acces în subsol, amenajări exterioare, spații verzi, lucrări edilitare

 • 4.1.3. Amplasarea față de drumurile publice

 • ■ Construcțiile pot fi autorizate în zona care face obiectul Planului Urbanistic Zonal doar în condițiile în care au asigurat accesul la drumurile publice, direct sau prin servitute de trecere.

 • 4.1.4. Amplasarea în interiorul parcelei - Amplasarea față de limitele laterale ale parcelei

Potrivit prevederilor Regulamentului General de Urbanism aprobat prin HG nr.525/1996 republicat, retragerile impuse față de limitele laterale și de fund ale terenului au un caracter minimal pentru realizarea cerințelor de asigurare a confortului urban, privind respectarea condițiilor de vizibilitate, în acord cu realizarea intimității pentru locuire a construcțiilor învecinate.

 • ■  Amplasarea în interiorul parcelei față de limitele laterale ale parcelei se va face ținând cont de distanțele minime obligatorii potrivit Codului Civil, respectării condițiilor minime de însorire și a distanțelor minime necesare intervențiilor în caz de incendiu;

 • ■  Distanța cladirilor față de proprietățile învecinate va fi de minimum 4,50 m pentru clădirile (S+) P * (S+)P+2E,; pentru clădirile mai inalte de (S+)P+2E se va asigura o distanta de minimum h/2 unde h este înălțimea maximă la cornișă.

 • ■  Nu se admit calcane spre vecini

 • ■  Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă se respectă distanțele minime necesare intervențiilor în caz de incendiu, stabilite pe baza avizului unității teritoriale de pompieri (acolo unde este cazul).

 • 4.1.5. Amplasarea în interiorul parcelei - Amplasarea față de limita posterioară a parcelei

 • ■ Construcțiile noi propuse se vor amplasa cu o retragere de minim 4,50m dar nu mai putin de h/2 față de limita posterioară a parcelelor, unde h este inaltimea maxima la cornisa a cladirii

 • 4.1.6. Lucrări de utilitate publică

 • ■ Construcțiile și echipamentele auxiliare se vor amplasa pe terenuri care nu sunt ocupate cu canale de desecare și care nu sunt rezervate pentru amplasarea unor lucrări de utilitate publică (cai de comunicație, sisteme de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică, gaz, telecomunicații, etc.)

 • 4.2. REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESELOR OBLIGATORII

  • 4.2.1. Accese carosabile

 • ■ Orice construcție trebuie să fie accesibilă printr-un drum public, având caracteristicile necesare pentru a satisface exigențele de securitate, apărare contra incendiilor.

 • ■ Numărul și configurația acceselor carosabile pentru toate categoriile de construcții se stabilește în funcție de destinația funcțională a construcției și de capacitatea acesteia și de numărul de utilizatori, cu condiția asigurării acceselor pentru intervenții în caz de incendiu, dimensionate conform normelor de trafic greu.

 • ■ Accesele carosabile nu trebuie să fie obstrucționate prin mobilier urban și trebuie păstrate libere în permanență.

 • 4.2.2. Accese pietonale

 • ■ Este obligatorie asigurarea acceselor pietonale la clădiri.

 • ■ În sensul prezentului articol, prin accese pietonale se înțeleg căile de acces pentru pietoni, dintr-un drum public, care pot fi : trotuare, străzi pietonale, piețe pietonale, precum și orice cale de acces public pe terenuri proprietate publică.

 • ■ Accesele pietonale vor fi conformate astfel încât să permită circulația persoanelor cu handicap și care folosesc mijloace specifice de deplasare.

 • 4.3. REGULI CU PRIVIRE LA ECHIPAREA TEHNICO-EDILITARĂ

  • 4.3.1. Racordarea la rețelele publice de echipare edilitară existente

 • ■ Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă există posibilitatea racordării de noi consumatori la rețelele tehnico-edilitare existente ale localității și anume: alimentare cu apă, canalizare menajeră și alimentare cu energie electrică (dacă e cazul),

 • ■ De la dispozițiile alineatului precedent se poate deroga cu avizul organelor administrației publice competente în situația în care rețelele publice de echipare edilitară nu există, astfel:

- se vor realiza soluții de echipare în sistem centralizat care să respecte normele sanitare și de protecția mediului, urmând ca beneficiarul să racordeze construcția (potrivit regulilor impuse de Consiliul Local) la rețeaua centralizată

 • ■ Autorizarea executării construcțiilor este permisă doar după asigurarea echipării tehnico-edilitare în condițiile aliniatului precedent

 • 4.3.2. Realizarea de rețele tehnico-edilitare

 • ■ Nu este cazul de extinderi de rețele publice sau măririle de capacitate a rețelelor edilitare publice

 • ■ Lucrările de racordare și de branșare la rețeaua edilitară publică se suportă în întregime de către proprietari

 • ■ Toate rețelele stradale: alimentare cu apă, energie electrică, gaze naturale, telecomunicații, etc. se vor realiza recomandabil subteran, cu excepția celor aflate deja în curs de execuție și a căror extindere se preconizează

Alimentarea cu energie electrică

 • ■ Instalațiile trebuie să permită racordul subteran la rețelele stradale. Instalațiile

de alimentare și punctele de racord vor fi concepute în așa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcțiilor sau zonei înconjurătoare.

 • ■ ansamblul de lucrări inginerești care asigură aprovizionarea zonei cu energie electrică din sistemul național, aparținând domeniului public și exploatată de instituția publică specializată va cuprinde: posturi de transformare și rețea de distribuție a energiei electrice.

Telecomunicații

 • ■ Instalațiile trebuie să permită racordul subteran la rețelele stradale. Instalațiile

de alimentare și punctele de racord vor fi concepute în așa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcțiilor sau zonei înconjurătoare.

Rețele termice, alimentare cu gaze

 • ■ Centralele și punctele termice vor fi înglobate în construcție, fiind concepute în așa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcțiilor sau zonei înconjurătoare

 • ■ Rețelele de alimentare cu gaze și racordul la acestea se va realiza

 • ■ Firidele de branșare vor fi amplasate în așa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcțiilor și împrejmuirilor.

 • ■ Toate construcțiile vor fi amplasate cu respectarea normelor în vigoare la data realizării lor, referitoare la distanțele impuse de funcțiunile pe care le adăpostesc.

 • 4.3.3. Proprietatea publică asupra rețelelor edilitare

 • ■ Rețelele de apă, de canalizare, drumuri publice și alte utilități aflate în serviciul public sunt proprietate publică a Municipiului Timisoara, dacă legea nu dispune altfel.

 • ■ Rețelele de alimentare cu gaze, energie electrică și de telecomunicații aflate în serviciul public, sunt proprietate publică a statului, dacă legea nu dispune altfel.

 • 4.4. REGULI CU PRIVIRE LA FORMA ȘI DIMENSIUNILE TERENULUI ȘI ALE CONSTRUCȚIILOR

  • 4.4.1. Parcelarea

 • ■ Parcelarea este operațiunea de divizare a unei suprafețe de teren în minimum 4 loturi alăturate în vederea realizării de noi construcții.

 • ■ Parcelările pot fi aprobate doar în baza unui proiect P.U.Z. Parcelările vor respecta prescripțiile Art.30 din Hotărârea nr.525/1996, art.30 din R.G.U. și Cap. II 9 din R.L.U.

 • ■ Pentru a fi construibil un teren trebuie să fie accesibil printr-un drum public, având caracteristicile necesare pentru a permite accesul mijloacelor de stingere a incendiilor.

 • ■ Sunt admise comasări de parcele alăturate. Respectarea prevederilor prezentului Regulament Local de Urbanism va fi obligatorie și în situația comasărilor de parcele.

 • ■ Sunt permise reparcelări cu condiția obtinerii de parcele cu suprafață mai mare de 1000 mp.

 • 4.4.2. Înălțimea construcțiilor

La stabilirea înălțimii construcțiilor se va avea în vedere:

 • ■ Protejarea și punerea în valoare a fondului construit existent, cu respectarea regulilor de compoziție arhitectural-urbanistică a zonei;

 • ■ Respectarea normativelor legate de asigurarea însoririi construcțiilor (conform Ordinului nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și recomandărilor privind modul de viață al populației, etc.) pentru a nu aduce prejudicii clădirilor învecinate sub aspectul însoririi acestora.

 • ■ Ca regulă generală, înălțimea construcțiilor nu va depăși distanța dintre aliniamente.

 • ■ Autorizarea executării construcțiilor se face cu respectarea înălțimii medii a clădirilor învecinate și a caracterului zonei, fără ca diferența de înălțime să depășească cu mai mult de două niveluri clădirile imediat învecinate;

 • ■ În sensul prezentului regulament, clădirile imediat învecinate sunt cele amplasate alăturat, de aceeași parte a străzii.

Regimul de înălțime general impus construcțiilor din SzM - subzona mixta comert servicii, funcțiuni administrative si locuire colectiva

 • ■ Regimul de înălțime maxim al construcțiilor este S+P+6E+Er

 • ■ Înălțimea maximă la cornișă a construcțiilor este max.30,00m;

 • 4.4.3. Aspectul exterior al construcțiilor

 • ■ Autorizația de Construire nu se va emite dacă o construcție prin situare, arhitectură, dimensiuni și aspect exterior este în măsură să aducă prejudicii caracterului și intereselor vecinătăților, peisajului urban.

 • ■ Fațadele laterale și posterioare ale clădirilor trebuie tratate la același nivel calitativ ca și cele principale și în armonie cu acestea.

 • ■ Materialele pentru finisaj exterior vor fi de bună calitate, specifice cadrului arhitectural de tip urban.

 • ■  La stabilirea pantei de acoperiș, se va urmări ca acestea să fie realizate în armonie cu cele caracteristice zonei;

 • Se recomanda folosirea unui acoperiș tip terasa ne/circulabila

 • Sunt permise și acoperișuri tip sarpanta dar cu conditia ca panta acoperisurilor sa nu depaseasca 10 grade

 • Autorizațiile de construcție eliberate, vor urmări generarea unor grupuri de cel puțin doua case învecinate, ce să păstreze un regim de înălțime similar, cu corelarea cotei cornișei și coamei acoperișului;

 • Materialele pentru învelitoare vor fi din tablă plana profilată sau fălțuită în culoarea maro, cărămiziu, gri, gri închis; se interzice utilizarea învelitorilor din tabla sau materiale bituminoase care imita țigla;

 • 4.4.4. Procentul de ocupare a terenului și coeficientul de utilizare al terenului

 • ■ Procentul de ocupare (POT) a terenului este raportul dintre suprafața construită la sol și suprafața terenului x 100 iar coeficientul maxim de utilizare a terenului (CUT) este raportul dintre suprafața construită desfășurată și suprafața terenului.

 • ■ Autorizarea executării construcțiilor se face cu condiția ca procentul de ocupare al terenului să nu depășească limita superioară stabilită conform anexei 2 din Regulamentul general de urbanism - RGU .

In cazul prezentului regulament, POT și CUT se stabilesc la

SzM - subzona mixta comert servicii, functiuni administrative si locuire colectiva

P.O.T. maxim 50%

POT maxim reprezintă un indicator de cantitate și este raportul între suprafața construită la sol și suprafața terenului exprimată în procente, POT = Sc/ St x 100. Procentul de ocupare a terenului (POT) se completează cu coeficientul de utilizare a terenului (CUT), cu regimul de aliniere și înălțime și formează un ansamblu de valori obligatorii în autorizarea executării construcțiilor.

CUT maxim reprezintă un indicator de calitate și este raportul dintre suprafața construită desfășurată și suprafața terenului CUT = Scd / St.

SzM - subzona mixta comert servicii, functiuni administrative si locuire colectiva

C.U.T. maxim 2,4

 • 4.5. REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE PARCAJE, SPAȚII VERZI ȘI ÎMPREJMUIRI

4.5.1. Parcaje

 • ■ Suprafețele parcajelor necesare vor fi stabilite cu respectarea prevederilor din H.G. 525/1996 republicată și a normativelor în vigoare. Suprafețele parcajelor se determină în funcție de destinația și de capacitatea construcției. Vor fi prevăzute parcaje în funcție de specificul activității in conformitate cu prevedrile PUG in vigoare si HCL Timisoara

 • ■ Eliberarea Autorizației de Construire pentru construcții ce necesită spații de parcare, este condiționată de posibilitatea realizării acestora în afara domeniului public.

 • ■ Căile de comunicație vor beneficia de spații de parcare aferente, în funcție de categorie, destinație construcțiile adiacente și de numărul de utilizatori, pe platforme special amenajate.

 • ■ Este permisă prevederea de locuri de parcare descoperite pentru vehicule pe zonele verzi doar folosindu-se pavaje permeabile și numai afectând până la 20% din totalul de zonă verde.

 • ■ În cazul garajelor cu pardoseala sub cota terenului, panta de acces va începe după limita proprietății.

 • ■ Construcțiile de garaje vor fi realizate din aceleași materiale și în același spirit ca și clădirile de locuit (inclusiv acoperire cu șarpantă sau învelitori tip terasă).

 • 4.5.2. Spații verzi și plantate

 • ■ Autorizația de construire va conține obligația menținerii sau creării de spații verzi și plantate, în funcție de destinația și de capacitatea construcției, conform normativelor în vigoare.

 • ■ Se vor asigura spații verzi în procentul de minim 20% din suprafața totală a terenului;

 • ■ Aceste spații verzi vor fi asigurate sub formă de spații verzi amenajate;

 • ■ La stabilirea procentului de spatii verzi la sol se va tine cont de prevederiel HCL Timisoara nr.62/28.02.2012 fiind recomandata asigurarea a cel putin 75% din necesarul de spatii verzi pe solul construit.

 • ■ Este obligatorie plantarea cel puțin a unui arbore de talie înaltă pentru fiecare 150 mp de lot.

 • 4.5.3. Împrejmuiri

Potrivit prevederilor Regulamentului General de Urbanism aprobat prin HG nr.525/1996 împrejmuirile reprezintă construcțiile sau amenajările cu caracter definitiv sau temporar amplasate la aliniament sau pe celelalte laturi ale parcelei, pentru a o delimita de domeniul public sau de proprietățile învecinate (dacă e cazul).

Împrejmuirile spre stradă se vor pozitiona pe linia de aliniere a străzii (dacă e cazul). Porțile împrejmuirilor situate pe aliniamentul stradal se vor deschide numai înspre interior (dacă e cazul).

 • ■ Gardurile vor avea înălțimea maximă de 1,80m din care un parapet plin de max.0,6m iar partea superioară transparentă.

 • ■ Se recomandă împrejmuiri vegetale sau împrejmuiri transparente îmbrăcate în vegetație, atât spre aliniamentul stradal, cât și între proprietăți. Gardul viu folosit ca împrejmuire între două proprietăți va avea o înălțime de minim 1,50m, fiind poziționat la 0,50m de linia despărțitoare a celor două proprietăți

 • ■ Se recomandă lipsa imprejmuriii terenului spre strada Divizia 9 Cavalerie.

 • 4.5.4. Gestionarea deșeurilor

 • ■ Colectarea și depozitarea deșeurilor menajere se va face, în containere speciale, urmând a fi evacuate periodic prin colectarea de către o firmă specializată, în baza unui contract și transportate la un deponeu de gunoi autorizat.

4.6. BILANT TERITORIAL

SUPRAFAȚA TEREN

SITUATIA EXISTENTA mp

SITUATIA PROPUSA mp

Szs- subzona servicii

4.046,00

-

Clădiri

1.629 (40,26%)

platforme, parcari, alei

2.417 (59,73%)

spati verzi amenajate

0 (0,0%)

SzM - subzona mixta

4.046,00

100,00%

Clădiri

2.023,00

50,00%

platforme, parcari, alei, spatii de

joaca

1.213,00

30,00%

Spatii verzi amenajate

810,00

20,00%

(în cadrul parcelei)

TOTAL

4.046,00

100,00%

INDICI CARACTERISTICI PROPUȘI

P.O.T. max.                      50%

C.U.T.max.                        2,40

Regim de inaltime max. S+P+6E+Er

H maxim = 30m

 • 5. UNITĂȚI TERITORIALE DE REFERINȚĂ

Suprafața relativ mica a terenului a dus la realizarea a unei singure Unități Teritoriale de Referință, prezentul regulament fiind aplicabil pentru tot terenul reglementat UTR 1 - ZONĂ MIXTA COMERT SERVICII, FUNCTIUNI ADMINISTRATIVE SI LOCUIRE COLECTIVA

Întocmit, arhitect Lucian Stancu