Hotărârea nr. 639/2018

639/28.11.2018 privind aprobarea cererii de finantare „Imbunatatirea eficientei energetice in sectorul rezidential prin reabilitarea termica a blocurilor de locuinte: zona Averescu", SMIS 117379, si a cheltuielilor aferente
Hotararea Consiliului Local 639/28.11.2018
privind aprobarea cererii de finantare „Imbunatatirea eficientei energetice in sectorul rezidential prin reabilitarea termica a blocurilor de locuinte: zona Averescu", SMIS 117379, si a cheltuielilor aferente


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr. SC2018-27501/20.11.2018 privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timisoara - domnul Nicolae Robu;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. SC2018-27502/20.11.2018 al Directiei de Urbanism si Dezvoltare Urbana din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic nr. SC2018-27502/22.11.2018 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2018-27502/20.11.2018;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu si Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere prevederile Programului Operational Regional 2014-2020;
Avand in vedere prevederile Legii nr. 500/2002, a finantelor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
Avand in vedere prevederile Legii nr. 273/2006 cu privire la finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
Avand in vedere prevederile Ordonantei Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, precum si normele de punere in aplicare;
In conformitate cu dispozitiile art. 36, alin. (2), lit. e), alin. (7) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba cererea de finantare cu titlul "Imbunatatirea eficientei energetice in sectorul rezidential prin reabilitarea termica a blocurilor de locuinte: zona Averescu", SMIS 117379, depusa in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 3 Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon, Prioritatea de investitii 3.1 - Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizarii energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in cladirile publice, si in sectorul locuintelor, Operatiunea A - Cladiri rezidentiale.

Art. 2: Se aproba valoarea totala a proiectului "Imbunatatirea eficientei energetice in sectorul rezidential prin reabilitarea termica a blocurilor de locuinte: zona Averescu", SMIS 117379, in cuantum 753.592,10 lei (inclusiv TVA), din care valoarea totala eligibila 751.986,10 lei si valoare totala neeligibila de 1.606,00 lei.

Art. 3: Se aproba alocarea din bugetul local a contributiei proprii in proiect a Municipiului Timisoara in cuantum de 1.606,00 lei, reprezentand achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cat si contributia de 40% din valoarea eligibila a proiectului, in cuantum de 300.794,44 lei, reprezentand cofinantarea proiectului "Imbunatatirea eficientei energetice in sectorul rezidential prin reabilitarea termica a blocurilor de locuinte: zona Averescu", SMIS 117379.

Art. 4: Se aproba efectuarea tuturor cheltuielilor necesare pentru implementarea componentelor din cadrul cererii de finantare, in conditiile rambursarii/decontarii ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale.

Art. 5: Se aproba recuperarea contributiei ce revine asociatiilor de proprietari, in cuantum de 176.747,72 lei, in conformitate cu Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 29 din data: 25.01.2017 privind instituirea taxei de reabilitare termica si a mecanismului de recuperare a sumelor avansate de Consiliul Local al Municipiului Timisoara, pentru blocurile de locuinte finantate prin Programul Operational Regional 2014-2020, reprezentand:
- contributia asociatiei de proprietari la cheltuielile eligibile in cuantum de 175.141,72 lei;
- contributia asociatiei de proprietari la cheltuielile neeligibile in cuantum de 1.606,00 lei.


Art. 6: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia de Urbanism si Dezvoltare Urbana si Directia Economica din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 7: Prezenta hotarare se publica in Buletinul Informativ al Primariei Municipiului Timisoara si pe site-ul propriu si totodata, se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Edilitare;
- Directiei Economice;
- Directiei de Urbanism si Dezvoltare Urbana;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Comunicare-Relationare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRAGOI

ROMANIA

Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2018-27502/20.11.2018


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

SERVICIUL JURIDIC

Nr.SC2018-27502/22.11.2018

AVIZ

la raportul de specialitate privind aprobarea cererii de finanțare finanțare „Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe: zona Averescu", SMIS 1 17379 și a cheltuielilor aferente

Având în vedere expunerea de motive și raportul de specialitate al Direcției de Urbanism și Dezvoltare Urbană nr.SC2018-27502/20.11.2018 conform cărora este necesară aprobarea cererii de finanțare finanțare „îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe: zona Averescu", SMIS 117379 și a cheltuielilor aferente;

In conformitate cu Programul Operațional Regional 2014-2020, axa prioritară 3 Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari, prioritarea de investiții 3.1. Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari, operațiunea A - clădiri rezidențiale;

Având în vedere Adresa Direcției Economice cu nr. SC2018-27501/21.11.2018 prin care se comunică faptul că nu necesită aviz din partea Direcției Economice deoarece reprezintă aprobarea Consiliului Local a cererii ;

în conformitate cu cerințele din ghidul solicitantului aferent apelului de proiecte POR/173/3/1/Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public

Având în vedere prevederile Legii nr. 500/2002, a finanțelor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 cu privire la finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Ordonanței Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, precum și normele de punere în aplicare;

în conformitate cu prevederile art.36 alin. 2 lit. b) „ atribuții privind dezvoltarea economico-socială și de mediu a comunei, orașului sau municipiului', ”, lit. e) "atribuții privind cooperarea interinstituțională pe plan intern și extern", alin. 4 lit. alin. 7 lit. a) Hotărăște, în condițiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau străine, în vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;

în temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;

Se avizează favorabil raportul de specialitate înregistrat cu nr. SC2018-27502/20.11.2018 conform cărora este necesară aprobarea cererii de finanțare finanțare „îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe: zona Averescu", SMIS 117379 și a cheltuielilor aferente;

Menționăm că prezentul aviz nu privește necesitatea și oportunitatea demersului privind „cererii de finanțare „Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe: zona Averescu” și a cheltuielilor aferente și nu valorează aviz / viza de legalitate conform Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală.

Prezentul aviz are ca premisă legalitatea si valabilitatea Înscrisurilor anterioare care au generat prezenta documentație și nu privește indicatorii economici propuși, nu obligă la emiterea actelor administrative ulterioare și nu înlocuiește obligația structurilor competente de a analiza documentația din punct de vedere al atribuțiilor ce le incumbă.

CONSILIER JURIDIC,

AMELIA FAUR

Cod FO53-13,Ver.l


ROMÂNIA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIREȚIA ECONOMICĂ

Nr. SC2018 - 27501/21.11.2018

Către,

DIRECȚIA GENERALA DE URBANISM SI DEZVOLTARE URBANA

Având în vedere raportul de specialitate cu nr. de înregistrare SC2018 -27501/20.11.2018, privind aprobarea cererii de finanțare „îmbunătățirea eficientei energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe: zona Averescu”, SMIS 117379 și a cheltuielilor aferente, vă comunicăm faptul că nu necesită aviz din partea Direcției Economice, deoarece reprezintă aprobarea Consiliului Local a cererii de finanțare a proiectului.

Urmarea a emiterii Hotărârii Consiliului Local Timișoara, cheltuiala va fi cuprinsa in bugetul Municipiului Timișoara, defalcata pe surse de finanțare aprobate aferente proiectului, conform art. 45 din Legea nr. 273 privind Finanțele Publice Locale.

DIRECTORjE(

Steliana/SȚ.


MICROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMĂRIA

DIRECȚIA DE URBANISM

ȘI DEZVOLTARE URBANĂ

NR. SC2018-2^5027^)'II,^CI6

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea cererii de finanțare „îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe: zona Averescu”, SMIS 117379 și a cheltuielilor aferente

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018 -       /<&// a Primarului Municipiului

Timișoara și Proiectul de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare „îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe: zona Averescu”, SMIS 117379 și a cheltuielilor aferente, prin care se propune:

 • •  Se aprobă cererea de finanțare cu titlul „îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe: zona Averescu”, SMIS 117379 depusă în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea A -Clădiri rezidențiale;

 • •  Se aprobă valoarea totală a proiectului „îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe: zona Averescu”, SMIS 117379, în cuantum de 753.592,10 lei (inclusiv TVA), din care valoare totală eligibilă 751.986,10 lei și valoare totală neeligibilă de 1.606,00 lei.

 • •  Se aprobă alocarea din bugetul local a contribuției proprii în proiect a Municipiului Timișoara în cuantum de 1.606,00 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 40% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 300.794,44 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului „ îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe: zona Averescu”, SMIS 117379. Se aprobă efectuarea tuturor cheltuielilor necesare pentru implementarea componentelor din cadrul cererii de finanțare, în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale,

 • •  Se aprobă recuperarea contribuției ce revine asociațiilor de proprietari, în cuantum de 176.747,72 lei, în conformitate cu HCLMT nr. 29 din data: 25.01.2017 privind instituirea taxei de reabilitare termică și a mecanismului de recuperare a sumelor avansate de Consiliul Local al Municipiului Timișoara, pentru blocurile de locuințe finanțate prin Programul Operațional Regional 2014-2020, reprezentând:

o contribuția asociației de proprietari la cheltuielile eligibile în cuantum de 175.141,72 lei;

o contribuția asociației de proprietari la cheltuielile neeligibile în cuantum de 1.606,00 lei;

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea eficienței energetice la blocurile de locuințe din Municipiul Timișoara, prin realizarea unor lucrări de intervenție care determină diminuarea consumurilor energetice pentru încălzirea apartamentelor, în condițiile asigurării și menținerii climatului termic interior, prin limitarea pierderilor de căldură către mediul exterior precum și ameliorarea aspectului urbanistic al localității. Investițiile în eficiența energetică a blocurilor de locuințe vor contribui astfel la reducerea emisiilor de CO2, la reducerea sărăciei energetice în România prin reducerea costurilor cu încălzirea populației, contribuind la îmbunătățirea puterii de cumpărare a tuturor categoriilor, inclusiv a categoriilor sociale defavorizate.

Implementarea măsurilor de eficiență energetică în blocurile de locuințe va duce la atingerea următoarelor obiective specifice:

J îmbunătățirea condițiilor de confort termic interior pentru clădirile rezidențiale/ apartamentele supuse reabilitării.

J Creșterea eficienței energetice în clădirile care fac obiectul proiectului.

J Creșterea nivelului de protecție a mediului înconjurător.

Pentru a realiza activitățile propuse în cererea de finanțare cu titlul „ îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe: zona Averescu”, SMIS 117379, este posibilă accesarea de fonduri nerambursabile în cadrul Programului Operațional 2014-2020, cu respectarea criteriilor de eligibilitate stabilite de finanțator, în temeiul actelor normative menționate în preambulul Proiectului de hotărâre. în conformitate cerințele din ghidul solicitantului aferent apelului de proiecte POR/173/3/1/Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari/1/Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari, cu declarația de angajament, precum și cu ultima formă a bugetului este necesară aprobarea cererii de „ îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe: zona Averescu”, SMIS 117379 și a cheltuielilor aferente.

în proiectul de hotărâre au fost incluse toate cheltuielile pe care solicitantul trebuie să le asigure pentru implementarea componentelor din cadrul cererii de finanțare, în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale, respectiv recuperării de la asociațiile de proprietari a cheltuielilor care le revin (cheltuieli eligibile și neeligibile).

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare „îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe: zona Averescu”, SMIS 117379 și a cheltuielilor aferente, îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local.ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMĂRIA

DIRECȚIA DE URBANISM

ȘI DEZVOLTARE URBANĂ

NR. SC2018-

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea cererii de finanțare îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe: zona Averescu”, SMIS 117379 și a cheltuielilor aferente

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018 - a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare „îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe: zona Averescu”, SMIS 117379 și a cheltuielilor aferente, prin care se propune:

 • •  Se aprobă cererea de finanțare cu titlul „îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe: zona Averescu”, SMIS 117379 depusă în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea A -Clădiri rezidențiale;

 • •  Se aprobă valoarea totală a proiectului „îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe: zona Averescu”, SMIS 117379, în cuantum de 753.592,10 lei (inclusiv TVA), din care valoare totală eligibilă 751.986,10 lei și valoare totală neeligibilă de 1.606,00 lei.

 • •  Se aprobă alocarea din bugetul local a contribuției proprii în proiect a Municipiului Timișoara în cuantum de 1.606,00 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 40% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 300.794,44 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului „ îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe: zona Averescu”, SMIS 117379. Se aprobă efectuarea tuturor cheltuielilor necesare pentru implementarea componentelor din cadrul cererii de finanțare, în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale,

 • •  Se aprobă recuperarea contribuției ce revine asociațiilor de proprietari, în cuantum de 176.747,72 lei, în conformitate cu HCLMT nr. 29 din data: 25.01.2017 privind instituirea taxei de reabilitare termică și a mecanismului de recuperare a sumelor avansate de Consiliul Local al Municipiului Timișoara, pentru blocurile de locuințe finanțate prin Programul Operațional Regional 20142020, reprezentând:

o contribuția asociației de proprietari la cheltuielile eligibile în cuantum de 175.141,72 lei;

o contribuția asociației de proprietari la cheltuielile neeligibile în cuantum de 1.606,00 lei;

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea eficienței energetice la blocurile de locuințe din Municipiul Timisoara, prin realizarea unor lucrări de intervenție care determină diminuarea consumurilor energetice pentru încălzirea apartamentelor, în condițiile asigurării și menținerii climatului termic interior, prin limitarea pierderilor de căldură către mediul exterior precum și ameliorarea aspectului urbanistic al localității. Investițiile în eficiența energetică a blocurilor de locuințe vor contribui astfel la reducerea emisiilor de CO2, la reducerea sărăciei energetice în România prin reducerea costurilor cu încălzirea populației, contribuind la îmbunătățirea puterii de cumpărare a tuturor categoriilor, inclusiv a categoriilor sociale defavorizate.

Implementarea măsurilor de eficiență energetică în blocurile de locuințe va duce la atingerea următoarelor obiective specifice:

S Îmbunătățirea condițiilor de confort termic interior pentru clădirile rezidențiale/ apartamentele supuse reabilitării.

S Creșterea eficienței energetice în clădirile care fac obiectul proiectului.

S Creșterea nivelului de protecție a mediului înconjurător.

Pentru a realiza activitățile propuse în cererea de finanțare cu titlul „ Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe: zona Averescu”, SMIS 117379, este posibilă accesarea de fonduri nerambursabile în cadrul Programului Operațional 2014-2020, cu respectarea criteriilor de eligibilitate stabilite de finanțator, în temeiul actelor normative menționate în preambulul Proiectului de hotărâre. În conformitate cerințele din ghidul solicitantului aferent apelului de proiecte POR/173/3/1/Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari/1/Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari, cu declarația de angajament, precum și cu ultima formă a bugetului este necesară aprobarea cererii de „Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe: zona Averescu”, SMIS 117379 și a cheltuielilor aferente.

În proiectul de hotărâre au fost incluse toate cheltuielile pe care solicitantul trebuie să le asigure pentru implementarea componentelor din cadrul cererii de finanțare, în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale, respectiv recuperarii de la asociatiile de proprietari a cheltuielilor care le revin (cheltuieli eligibile și neeligibile).

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare „Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe: zona Averescu”, SMIS 117379 și a cheltuielilor aferente, îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local.

Șef Serviciul G.M.P.F.I.N.L.

Magdalena Nicoară

Intocmit,

Iulia Ciupercea

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

SC2018-

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea cererii de finanțare îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe: zona Averescu”, SMIS 117379 și a cheltuielilor aferente

Motivul emiterii proiectului de hotărâre

 • 1. Descrierea situației actuale

Municipiul Timișoara a depus cererea de finanțare cu titlul Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe: zona Averescu”, SMIS 117379, în cadrul apelului POR/173/3/1/Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari/1/Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari.

 • 2.    Schimbări preconizate și rezultate așteptate

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea eficienței energetice la blocurile de locuințe din Municipiul Timisoara, prin realizarea unor lucrări de intervenție care determină diminuarea consumurilor energetice pentru încalzirea apartamentelor, în condițiile asigurării și menținerii climatului termic interior, prin limitarea pierderilor de căldură către mediul exterior precum și ameliorarea aspectului urbanistic al localității. Investițiile în eficiența energetică a blocurilor de locuințe vor contribui astfel la reducerea emisiilor de CO2, la reducerea sărăciei energetice în România prin reducerea costurilor cu încălzirea populației, contribuind la îmbunătățirea puterii de cumpărare a tuturor categoriilor, inclusiv a categoriilor sociale defavorizate.

Implementarea măsurilor de eficiență energetică în blocurile de locuințe va duce la atingerea următoarelor obiective specifice:

^ Îmbunătățirea condițiilor de confort termic interior pentru clădirile rezidențiale/ apartamentele supuse reabilitării.

^ Creșterea eficienței energetice în clădirile care fac obiectul proiectului.

^ Creșterea nivelului de protecție a mediului înconjurător.

 • 3.   Alte informații

Implementarea acestui proiect presupune reabilitarea termică a două clădiri rezidențiale multietajate, respectiv a unui număr de 40 de apartamente; reducerea pierderilor de căldura și a consumurilor energetice în clădirile / apartamentele reabilitate și la reducerea emisiilor poluante generate de producerea, transportul și consumul de energie.

 • 4.    Concluzii

În data de 13.11.2018, Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest a aprobat cererea de finanțare cu titlul „Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe: zona Averescu”, SMIS 117379. Pentru semnarea contractului de finanțare în vederea implementării proiectului este necesară aprobarea tuturor cheltuielilor pe care Municipiul Timișoara trebuie să le asigure pentru implementarea componentelor din cadrul cererii de finanțare, în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale, respectiv recuperării de la asociatiile de proprietari a cheltuielilor care le revin (cheltuieli eligibile și neeligibile).

PRIMAR

NICOLAE ROBU


Șef Serviciul G.M.P.F.I.N.L.

MAGDALENA NICOARĂ