Hotărârea nr. 637/2018

637/28.11.2018 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice - faza P.T., a indicatorilor tehnico-economici si a anexei privind descrierea sumara a investitiei, pentru obiectivul "Extindere gradinita in regim de inaltime P+1E+M , reparatii si reabilitare termica corp existent", din Timisoara, str. Martir Sebastian Iordan nr. 6
Hotararea Consiliului Local 637/28.11.2018
privind aprobarea documentatiei tehnico-economice - faza P.T., a indicatorilor tehnico-economici si a anexei privind descrierea sumara a investitiei, pentru obiectivul "Extindere gradinita in regim de inaltime P+1E+M , reparatii si reabilitare termica corp existent", din Timisoara, str. Martir Sebastian Iordan nr. 6


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr. SC2018- 28073/26.11.32018 privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timisoara, domnul NICOLAE ROBU;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. SC2018-28074/26.11.2018., al Directiei Urbanism si Dezvoltare Urbana din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Avizul nr. SC2018 - 28074/26.11.2018 al Serviciului Juridic - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2018 - 28074/26.11.2018;
Avand in vedere adresa nr. SC2018 - 28073/26.11.2018 a Directiei Economice - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2018 - 28074/26.11.2018;
Avand in vedere contractul de prestare de servicii nr. 312/11.11.2015 incheiat intre Municipiul Timisoara si SC PRODAO-ING SRL;
Avand in vedere avizul Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere prevederile Hotararii Consiliului Local nr. 193/10.05.2016, privind aprobarea "Strategiei Integrate de Dezvoltare 2014-2020 a Polului de Crestere Timisoara";
In conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 907/29.11.2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investitii finantate din fonduri publice;
In conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2), lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba documentatia tehnico-economica elaborata la faza P.T., pentru investitia: "Extindere gradinita in regim de inaltime P+1E+M, reparatii si reabilitare termica corp existent", din Timisoara, str. Martir Sebastian Iordan nr. 6, in vederea finantarii in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Prioritatea de investitii 4.4 - Investitiile in educatie, in formare, inclusiv in formare profesionala pentru dobandirea de competente si invatare pe tot parcursul vietii prin dezvoltarea infrastructurilor de educatie si formare OS 4.4 - Cresterea calitatii infrastructurii in vederea asigurarii accesului sporit la educatie timpurie si sprijinirea participarii parintilor pe piata fortei de munca.

Art. 2: Se aproba indicatorii tehnico-economici ai investitiei: "Extindere gradinita in regim de inaltime P+1E+M , reparatii si reabilitare termica corp existent", din Timisoara, str. Martir Sebastian Iordan nr. 6, conform Anexei 1, si "Descrierea investitiei", conform Anexei 2, in vederea finantarii in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Prioritatea de investitii 4.4.

Art. 3: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Urbanism si Dezvoltare Urbana si Directia Economica din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 4: Prezenta hotarare se publica in Buletinul Informativ al Primariei Municipiului Timisoara si pe site-ul propriu si totodata, se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis:
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Edilitare;
- Directiei Economice;
- Directiei Urbanism si Dezvoltare Urbana;
- Directiei Cladiri Terenuri Dotari Diverse I Est;
- Directiei Cladiri Terenuri Dotari Diverse II Vest;
- Serviciului Scoli Spitale;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Comunicare-Relationare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRAGOI

DESCRIERE INVESTIȚIE

 • 1. DATE GENERALE A LUCRĂRII

DENUMIRE PROIECT: "Extindere grădiniță în regim de înălțime P+1E+M , reparații și reabilitare termică corp existent"

AMPLASAMENT: Municipiul Timișoara, str. Martir Sebastian Iordan nr.6

TITULARUL INVESTIȚIEI: Primăria Municipiului Timișoara, Bd.C.D.Loga nr.l

BENEFICIARUL INVESTIȚIEI: Grădinița PP 33 din Timișoara, str.Sebastian Iordan nr.6

2. DATE TEHNICE

Regim de înălțime extindere P+1E+M

Suprafață construită la sol extindere: 207,95 mp

Suprafață construită defașurată extindere: 789.80 mp

3. INDICATORI VALORICI:

Valoarea totală a investiției conform devizului general, inclusiv TVA: 3.335,659 mii lei

Din care C+M: 2.815,165 mii lei

4. DESCRIEREA INVESTIȚIEI

Documentația cuprinde actualizarea proiectului inițial de construire a unei extinderi in regim de inaltime P+E+M alaturata clădirii existente P+E, cu încadrare in normativele in viguare in limitele impuse de situația existenta si deja executata si lucrări de reparații si reabilitare termica a clădirii existente.

Extinderea a fost necesara pentru rezolvarea necesarului de spațiu destinat formarii a 3 noi grupe de copii, pentru creerea unui spațiu multifuncțional care este sala de sport unde, pe langa activitatea sportiva se vor desfasura si serbări ale copiilor sau ședințele cu părinții. O alta problema funcționala majora ce a fost rezolvata prin proiectul autorizat in 2008 si pastrata in actuala documentație este faptul ca sălile de clasa nu vor mai avea tripla funcționalitate. Extinderea permite amenajarea de dormitoare separate. Deasemenea au fost actualizate elemente funcționale strict necesare desfășurării programului si cele de siguranța in exploatare necesare.

 • 4.1. CARACTERSTICILE IMOBILULUI

Terenul in cauza are o suprafața de 732 mp, forma drepunghilare cu front stradal de 17.85 m , latimea in spate de 18.21 m si vecinătăți laterale de 40.91 m (dreapta) si 41.22 m (stanga). Este ocupat parțial de construtii de tip rezidențial transformate in servicii publicii (grădiniță) si o construcție nefmalizata de extindere a celei existente. Caracterul de amplasare pe parcele in cadrul frontului respectiv este de tip cuplat la strada si retras la 3.50 m. Procentul actual de ocupare a terenului este de 30% iar cel după extinderea prevăzută in AC 2723/ 07.10.2008 de 58%. Regimul de inaltime actual este parter si etaj iar cel propus P+1E+M si se incadreaza in cerințele PUZ /RLU si CU stabilit la maxim P+2E .

Lucrările propuse se incadreaza in amprenta la sol al construtiilor propuse prin AC 2723/ 07.10.2008. Frontul la strada ramane identic cu cel existent. Regimul de inaltime propus se va modifica parțial de la P+E la P+1E+ M prin extinderea cu corpul de clădire autorizat ce cuprinde 3 nivele amplasat in spatele construcție actuale. Amplasarea clădirii si lucrările propuse sunt conform celor din AC 2723/ 07.10.2008 si respecta codul civil si caracteristici impuse de certificatul de urbanism si RLU.

Suprafața construita la sol este de 224,00 mp clădire existenta si cca 200 mp fundații ale construcției autorizate in 2008.

Imobilul area acces direct din domeniul public a străzii str. Sebastian Iordan (str. Olimp).

 • 4.2. FUNCȚIUNEA

Clădire asupra careia se va intervenii este o clădire de tip rezidențial transformata in servicii de educație tip grădiniță si anexe. In prezent este utilizata pentru activitatea a 6 grupe de copii preșcolari in regim de program prelungit avnd spatii de grupa , anexe sanitare, spatii comune de alimentație si serviciile aferente. Extinderea propusa va cuprinde spatii destinate formarii a 3 noi grupe de copii, filtru de acces si cabinet medical, un spațiu multifuncțional care este sala de sport , cabinet metodic, blocul alimentar si servicii aferente. Extinderea va prelua unele din funcțiunile ce au pe moment spațiu insuficient sau utilizează acelesi incaperi cau alte activitati. Conform temei de proiectare documentatiava cuprindae constinuarea si actualizarea lucrărilor de extindere cu un coip nou executate la nivel de fundație. Clădirea existenta suferă modificări nesemnificative atat constructive cat si funcționale urmând ca reabilitarea structurala sa fie executata pe baza enei expertize complete după execuția corpului nou .Extinderea se va executa pe amprenta fundațiilor deja executate cu un corp nou cu regim de inalime P+E+M ce va cuprinde spatii specifice funcțiunii de gradinitasi spatii axexe a acesteia. După extindere si reamenajarea proiectata intregul ansamblu va avea funcțiunea de grădiniță.

 • 4.3. REGIM TEHNIC

 • 1.  suprafața teren: 732.00 mp;

 • 2. dimensiune maxima a parcelei: 40.95m/41.30 x 17.85m/18.21 teren cu un front stradal de 18.75 m

Suprafața construita la sol clădire existenta (inainte de adăugire): 224 .00 mp Suprafața desfasurata clădire existenta = 442.30 (224.00-P + 218.3mp-E) Suprafața construita la sol total propus: = 431.95 mp (224.00mp existent + 207.95 mp nou

 • - din care extindere: 207.95 mp

Suprafața desfasurata total propus: = 1232.10 mp (442.30 existent + 789.80 nou)

 • - din care extindere: 789.80 mp

Suprafața utila existenta: 357.35 mp (184.15+173,25) Suprafața utila propusa după mansardare: 1032.45;

 • - din care:    A utila parter (existent+nou) = 184.10+178.95=363.05 mp

A utila etaj(existent+nou) = 173.25+251.00=424,25 mp A utila mansarda          =245,15 mp

POT existent = 224,70 mp / 732 mp x 100 = 30 %;

propus = 431.95mp / 732 mp x 100 = 58 %;

CUT existent = 442.30 mp / 732 mp = 0. 612

propus = 1232.10 mp / 732 mp = 1.683 volum construit = 2850 mc- fara pod nemansardat / 3280mc cu pod - cota +_0.00 = cota finita a suprafețelor de calcare ale extinderii propuse

 • 4.4. SITUAȚIA EXISTENTA

Clădirea in care funcționează acum grădiniță are regimul de inaltime P+1E (parterul fiind de fapt un demisol ridicat, avand cota finita la 60 cm sub nivelul trotuarului) si este retrasa fata de frontul stradal cu 3,50 m. Este situat pe limita de proprietate dreapta iar in stanga beneficiază de un acces auto care este si curte de joaca pentru copii. Clădirea este impropie activitatii actuale deși au fost prevăzute modificări semnificative de transformare din locuința, funcțiunea inițiala in grădiniță. Pe langa functiunle specifice actului educataiv clădirea adăpostește si activitati auxiliare strict necesare funcționarii grădiniței cu program prelungit. Exista un bloc alimentar ce deservește o sala de mese si amenajari temporare de spatii de dormit pentru copii. Aceste funcțiuni vor fi preluate de spatiile corpului nou.

Activitatea grădiniței se desfasoara in prezent cu 6 grupe de copii preșcolari cu vârste cuprinse intre 3 si 7 ani din care 2 grupe sunt cu predare in limba germana.

 • 4.5. SITUAȚIA PROPUSA

Extinderea propusa se va realiza pe parter ,etaj si mansarda in continuarea clădirii existente , parterul avand aceeași lățime ceea ce va permite menținerea locului de joaca pentru copii parțial acoperit si un acces carosabil spre curtea din spate prin care se va face aprovizionarea bucătăriei. Amprenta parterului este cea din proiectul autorizat fundațiile si placa suport pardoseli fiind executate. Au fost operate modificări interioare in limita poziție fundațiilor, respectiv stâlpilor existenti si la nivelul curții de lumina pe limita vecinătății din dreapta. Inaltimea la comisa a clădirii noi va fi + 7,95 iar inaltimea maxima la coama de + 11,90 m fata de cota la strada aceesi cu cea a inaltimii maxime a invelitorii clădirii existente.

Etajul si mansarda se vor desfasura pe toata latimea terenului, cu stâlpi la parter pe limita de proprietate din stanga. In adâncime clădirea se termina la 3.95 m fata de limita de proprietate din spate conform situație existente in teren. Accesul in clădire pentru aprovizionarea bucătărie se va face din aceasta curte in perioada de neutilizare a curții de către copii.

In vederea incadrarii in cerințele de siguranța in exploatare, protecție si intervenții la incendiu sunt necesare cateva imbunatatiri structurale majore asupra clădirii existente. Se propuse:

 • - planseele de lemn sa fie aduse la nivel de elemente incombustibile prin ignifugarea si protejarea elementelor de lemn cu placaje incombustibile/suprabetonare a existentului.

 • - refacerea zidului calcan a construcție existente spre vecinătatea cu construtie D+P+4E in vederea asigurării unui element separator in vederea limitării propagării incendiului inrte cele doua construtii.

 • - ignifugarea șarpantei existente si a elemnetelor suplimentare de consolidare din lemn si inlocuirea invelitorii spre curte cu placi incombustibile si rezistente la foc minim 60 minute pe porțiunea alaturata curții de lumina a clădirii de locuințe vecine (minim 6m fata de curtea de lumina)

-scările interioare existenta avand rol de scări de evacuare in ansamblul de corpuri se vor supune regulilor unei scări de evacuare si se va separa fata de restul spatiilor cu pereți rezistenti la foc 150 minute si usi cu autoinchidere; se va asigura evcuarea fumului si a gazelor fierbinți prin canal protejat prin pad pana peste nivelul invelitorii.

Lucrarlile de intervenții majore si consolidare struturale ce afecteaza intreaga construcție existente vor fi precedate de expertizare elementelor de construcție a clădirii vechi si se vor executa pe baza documentație de detaliu ce tine cont de recomandările expertizei.

Deasemenea nivelul etajului corpului nou se va separa fata de acoperis/pod existent prin elemente structuale incombustibile separatoare. Se va monta suplimentar fata de circulațiile verticale existente si proiectate in extindere o scara exterioara de evacuare/acces intervenție in curte.

In vederea imbunatatirii funcționale a ansamblului au fost propuse unele modificări de spațiu si utilizare a spațiului:

 • - accesul principal pentru copii se va face prin clădirea noua, va avea un spațiu exterior acoperit, hol de primire directa legaura cu scara ce duce la etaj si mansarda;

 • - cabinetului medical si a spațiului izolator va fi alaturat accesului copii;

 • - accesle administrative si de alimente sunt separate si se vor face prin curtea din spate;

 • - bucataria din clădirea veche se va desfinta si va fi mutata, inclusiv aprovizionare si depozite in corpul nou cu acces separat din curte;

 • - dormitoarele se muta in mansarda corpului nou in vederea reducerii activitatii in spatiile de grupa;

 • - spatiile administrative sunt poziționate alaturat celor pe care le deservesc.

Din punct de vedere funcțional, ansamblul nou va acomoda următoarele spatii:

4.6. SPATII IN ANSAMBLUL EXTINS (CLĂDIRE EXISTENTA+CORP NOU)

PARTER

Parter - spatii in Corp nou:

Ind..

Funcțiune

Descrierea spațiului

A. utila

P.l

Hol acces si circulații

- se face primirea preșcolarilor si asigura funcțiunea de filtru si distribuția spre zonele de clase de la parter, etaj si mansarda prin intermediul scării de acces spre celelalte nivele; cele doua clase de la parter pot fi accesate prin curte pe accesul personalului grădiniței: holul de primire are legătură directa cu cabinetul medical si izolator

13,00

P.2-

Cabinet medical

- este accesat din holul principal de acces si are legătură cu spațiul izolator

10,50

P.3

Izolator cu grup sanitar

- este in legătură directa cu cabinetul medical si este mobilat cu doua paturi; spațiul poate fi accesat si direct din holul principal

P.4

Birou administrativ grădiniță

8,45

P.5

Birou recepție bloc alimentar

6,20

P.6

Circulație aprovizionare alimente

- asigura accesul personalului de la blocul alimentar si parțial al alimentelor ce se vor depozita in depozitul de legume-fructe si depozitul frigorific; asigura alimentarea bucătăriei; recepția si inventarul alimentelor se face in biroul administrativ bloc alimentar (P.5)

16,65

P.7

Magazie nealimentara

12,40

P.8

Magazie alimente

-se vor depozita alimente neperisabile; accesul se face direct din exterior iar depozitarea pe sisteme specifice categoriei de alimente

15,75

P.9

Depozit legume fructe

-se vor depozita alimente perisabile cu păstrare la temperatura constanta neperisabile; mobilarea este specifica păstrării fructelor si legumelor si este dota cu frigider pentru alimente cu păstrare la temperaturi joase saccesul se face din coridorul de acces pentru alimente; incaperea este dotata cu sistem de ventilație artificiala

10,50

P.10

Depozit frigorific

-se vor depozita alimente perisabile cu păstrare la temperatura constanta scăzută; este compartimenta pe zone de alimente (came, oua, produse lactate,..) si mobilat cu combine frigorifice specifice tipului de alimnet; accesul se face din coridorul de acces pentru

14,00

alimente; incaperea este dotata cu sistem de ventilație artificiala

p.ll

Preparări primare      a

alimentelor

- zona bucătăriei dotata cu blaturi de lucru si chiuvete separate pentru prepararea separata a diferitelor categorii de alimente (came , peste, legume,..), accesul se face dinspre coridorul de circulație a depozitelor

6,80

P.12

Bucataria

spațiul de portionare si preparare a mânerii servite copiilor este separat prin mobilier si panouri din sticla pe tâmplarii de PVC in zone disticte de activitati ce asigura un circuit al alimentelor astfel incat fluxurile de alimente pregătite pentru servire sa nu se intesecteze cu resturi menajere si vesela din sala de mese, iar personalul din bucataruie sa nu intre in contact direct cu cel de servire si copii din sala de mese; incaperea este dotata cu sistem de ventilație artificiala

Zonarea cuprinde următoarele spatii:

 • - preparare primara (Pil) cu separeuri pentru diferite categorii de alimente;

 • - bucătărie rece pentru preparare si portionare;

 • - bucătărie calda;

 • - blat oficiu poziționat intre bucătărie calda/bucatarie rece si spațiul de servire ce asigura relația dar si separarea intre personalul de pregătire a hranei si cel de servire;

 • - zona de colectare si eliminare resturi menajere si spalare vase si vesela cu ieșire directa spre exterior pentru eliminarea resturilor (PI3).

30,85

P.13

Spălător      si

eliminare resturi alimentare

- este impartit prin mobilare si panou stical pe tamplarie PVC in doua zone disticte:

 • - spălător vesela cu legătură directa din sala de mese pentru primirea veselei murdare, legătură spre bucătărie pentru depozitare vesela curata pe rafturi aflate intre spălător si bucătărie si ieșire directa spre exterior pentru eliminarea resturilor; incaperea este dotata cu sistem de ventilație artificiala

 • - spălător vase de bucătărie cu legătură spre bucătărie pentru primirea vaselor murdare si depozitarea celor spalate pe rafturi aflate intre spălător si bucătărie; ieșirea resturilor se face spre exterior; incaperea este dotata cu sistem de ventilație artificiala

7,35

P.14

Circulație acces bucătărie

11,00

P.15

Vestiar personal

- organizat in doua spatii (vestiar negru si alb) cu dotările sanitare necesare schimbării hainelor, dus si grup sanitar; nu este organizat pe la numărul redus de personal aferent bucătăriei fiind posibila utilizarea facandu-se alternativ

12,20

Total A.utila parter extindere corp nou

178,95

Spatii reorganizate in CLĂDIREA EXISTENTA

Ind..

Funcțiune

Descrierea spațiului

A. utila

Ex-P.l

Hol      acces

secundar (personal)

- se va reorganiza in vederea funcționarii ca acces secundar avand funcție dublu personal pe scara spre etaj si persoane cu disabilitati locomotorii la parter pentru care se va monta o platforma mobila

6,25

Ex-P.2

Circulații      si

Vestiar     sala

clase/     grupe

parter

- circulația copiilor este asigurata pe coridoarele existente impreuna cu personalul de supraveghere si educație; vestiarele sunt asigurate in nisa a coridorului cu legătură facila spre sălile de clasa

36,25

Ex-P.3

Sala de grupa

spațiu existent pentru o grupa cu un proces instructiv-educatic obișnuit pentru 20 copii fara funcțiunea de dormitor; finisaje si mobilier conform cerințelor grupei de varsta si activitatii de joaca si educație; ocuparea maxima poate fi de 30 copii; accesul se face din coridorul de ciculatie ce cuprinde si vestiarele; este asigurata iluminare si ventilare naturala prin ferestre cu orientare spre curte

49,35

Ex-P.4

Sala de grupa

spațiu existent pentru o grupa cu un proces instructiv-educatic obișnuit pentru 15 copii fara funcțiunea de dormitor; finisaje si mobilier conform cerințelor grupei de varsa si activitatii dejoaca si educație; ocuparea maxima poate fi de 18 copii; accesul se face din coridorul de ciculatie ce cuprinde si vestiarele; este asigurata iluminare si ventilare naturala prin ferestre cu orientare spre curte

27,00

Ex-P.5

Birou administrativ

8,00

Ex-P.6

Hol

4,20

Ex-P.7

Sala de mese

- spațiu reorganizat in clădirea existenta cu legătură directe cu bucataria este dotat cu mobilier specific servirii mesei; mobilierul este dimensionat pentru copii preșcolari si conține 20 locuri; este dotat cu doua montcharge ce asigura transportul alimentelor preparate spre sala de mese de la etaj si eliminarea resturilor alimentare de la cealalta sala de mese; accesul spre sala se face din circulația comuna tuturor grupelor; este asigurata iluminare si ventilare naturala prin ferestre cu orientare spre curte

20,50

Ex-P.8

Casa scării

dimensionata astfel incat sa asigure atat circulația facila a copiilor si a personalului de educație si ingrijire dar si evacuarea in caz de urgenta; mana curenta este dublata de cea pentru copii poziționată la 60 cm inaltime; scara asigura 2 fluxuri de evacuarea

13,00

Ex-P.9

Grup    sanitar

copii

- spațiu dotat si utilat conform normelor la numărul de copii pe care-1 deservește (detalii in documentația de specialitate instalații sanitare)

10,00

Total A.utila parter existent

184,10

Total A.utila PARTER (existent+nou)    = 363.50 mp

ETAJ

ETAJ

- spatii in Corp nou:

Ind.

Funcțiune

Descrierea spațiului

Arie utila

E.l

Casa scării

- dimensionata astfel incat sa asigure atat circulația facila a copiilor

8,50

si a personalului de educație si ingrijire dai- si evacuarea in caz de urgenta; treptele au inaltimi reduse iar mana curenta este dublata de cea pentru copii poziționată la 60 cm inaltime; scara asigura 2 fluxuri de evacuarea

E.2

Hol etaj

4,25

E.3

Sala grupa

- spațiu pentru o grupa cu un proces instructiv-educatic obișnuit pentru 15 copii fara funcțiunea de dormitor; finisaje si mobilier conform cerințelor grupei de varsa si activitatii de joaca si educație; ocuparea maxima poate fi de 18 copii; accesul se face din coridorul de ciculatie ce cuprinde si vestiarele; este asigurata iluminare si ventilare naturala prin ferestre cu orientare spre curte

36,80

E.4

Sala grupa

- spațiu pentru o grupa cu un proces instructiv-educatic obișnuit pentru 20 copii fara funcțiunea de dormitor; finisaje si mobilier conform cerințelor grupei de varsa si activitatii de joaca si educație; ocuparea maxima poate fi de 30 copii; accesul se face din coridorul de ciculatie ce cuprinde si vestiarele; este asigurata iluminare si ventilare naturala prin ferestre cu orientare spre curte

45,50

E.5

Sala de sport

- sala multifuncționala cu funcțiunea principiala de sala de sport si joc sportiv: poate fi utilizata si pentru activitati festive inclusiv pentru un număr suplimentar de vizitatori (părinți) in număr total de maxim 50 persoane; accesul se realizeaz dint holul de etaj cu legătură directa cu casa scrii: eventualii vizitatori nu interferează cu circulațiile si vestiarele copiilor; ocuparea maxima este de 50 persoane

87,50

E.6

Hol vestiar

hol ce asigura circulația copiilor si a personalului de ingrijire; vestiarele sunt asigurate in nisa a coridorului cu legătură facila spre sălile de clasa

10,80

E.7

Vestiar

spațiu cu funcțiune si mobilare pentru schimbare si depozitarea hainelor activitatiilor diferite; are acces facila spre sălile de clasa

11,20

E.8

Grup     sanitar

copii

- spațiu dotat si utilat conform normelor la numărul de copii pe care-1 deservește (detalii in documntatia de spacialitate instalații sanitare)

12,45

E.9

Grup     sanitar

personal

spațiu dotat si utilat conform normelor la numărul de personal de ingrijire si educație; este separat pe sexe si dotat cu cate un wc, lavoar si pisoare (detalii in documntatia de spacialitate instalații sanitare)

9,75

E.10

Coridor

13,60

E.ll

Circ, evacuare

- cale de evacuare spre scara exterioara

7.10

Total A.utila etaj extindere . corp nou

251,00

ETAJ - spatii in Clădirea existenta:

Ex-E.l

Hol casa scării

9,70

Ex-E.2

Hol etaj

2,70

Ex-E.3

Sala de mese

19,45

Ex-E.4

Grup sanitar copii

- spațiu dotat si utilat conform normelor la numărul de copii pe care-1 deservește (detalii in documntatia de specialitate instalații

8,00

sanitare)

Ex-E.5

+

Ex-E.6

- spațiu existent format din 2 incaperi pentru o cate grupa cu un proces instructiv-educatic obișnuit pentru cate 10 copii fara funcțiunea de dormitor; finisaje si mobilier conform cerințelor grupei de varsa si activitatii de joaca si educație; ocuparea maxima poate fi de 21 copii; accesul se face din coridorul de ciculatie ce cuprinde si vestiarele, un spațiu fiind deservit de celalalat; este asigurata iluminare si ventilare naturala prin ferestre cu orientare spre curte si dotat cu ventilație mecanica suplimentara

20,40

+

16,05

Ex-E.7

+

Ex-E.8

Săli grupa

- spațiu existent format din 2 incaperi pentru o cate grupa cu un proces instructiv-educatic obișnuit pentru cate 12 copii fara funcțiunea de dormitor; finisaje si mobilier conform cerințelor grupei de varsa si activitatii de joaca si educație; ocuparea maxima poate fi de 24 copii; accesul se face din coridorul de ciculatie ce cuprinde si vestiarele, un spațiu find deservit de celalalat; este asigurata iluminare si ventilare naturala prin ferestre cu orientare spre curte si dotat cu ventilație mecanica suplimentara

26,60

+

22,50

Ex-E.9

Depozitare

7,90

Ex-E.10

Hol vestiar

circulația copiilor este asigurata pe coridoarele existente impreuna cu personalul de supraveghere si educație; vestiarele sunt asigurate in nisa a coridorului cu legătură facila spre sălile de clasa

23,00

Ex-E.ll

Birou administrativ

7,30

Ex-E.lO

Grup sanitar personal

2,65

Total A.utila etaj existent

173,25

Total A.utila ETAJ (existent+nou)    = 424,25 mp

MANSARDA

MANSARDA - Spatii in Corp nou

Ind..

Funcțiune

Descrierea spațiului

Arie utila

M.l

Casa scării (Podest        la

mansarda)

- dimensionata astfel incat sa asigure atat circulația facila a copiilor si a personalului de educație si Îngrijire dar si evacuarea in caz de urgenta; treptele au inaltimi reduse iar mana curenta este dublata de cea pentru copii poziționată la 60 cm inaltime; scara asigura 2 fluxuri de evacuarea

8,50

M.2

Hol mansarda

3,50

M.3

Hol

vestiar     acces

clasa

- hol ce asigura circulația copiilor si a personalului de ingrijire; vestiarele sunt asigurate in nisa a coridorului cu legătură facila spre sălile de clasa

15,90

M.4

Sala clasa

- spațiu pentru o grupa cu un proces instructiv-educatic obișnuit pentru 20 copii fara funcțiunea de dormitor; finisaje si mobilier conform cerințelor grupei de varsa si activitatii de joaca si

45,15

educație; ocuparea maxima poate fi de 37 copii; accesul se face din holul ce cuprinde si vestiarele; este asigurata iluminare si ventilare naturala prin ferestre cu orientare spre curte

M.5

Dormitor

- spațiu de dormit comun pentru 26 copii impartit prin mobilare si pereți mobili cu h=150m in 3 compartimente cu o capacitate de 8, 10 respectiv 12 paturi; finisaje si mobilier conform cerințelor grupei de varsa si activitatii de baza de odihna; sunt prevazte finisaje fonoabsorbante si izolare fata de incaperile vecine; ocuparea maxima poate fi de 32 copii; accesul se face din holul ce cuprinde si vestiarele; este asigurata iluminare si ventilare naturala prin ferestre cu orientare spre curte si este dotata cu ventilare artificiala suplimentara

88,10

M.6

Coridor

8,90

M.7

Depozit     rufe

murdare

4,00

M.8

Depozit     rufe

curate

3,00

M.9

Spălătorie

- grupul gospodăresc compus din depozite de rufe murdare, cuarte, spălătorie uncatorie est organizat astfel incat sa ofere un circuit cu singur sens al rufelor depozit rufe murdare > spalat-deinfectat > uscat -calcat > depozitare rufe curate; accesul in depozite se face din coridorul de circulație; sptul este ventilat mecanic si dotat cu aparatura specifica

9,40

M.10

Grup     sanitar

copii

- spațiu dotat si utilat conform normelor la numărul de copii pe care-1 deservește (detalii in documntatia de spacialitate instalații sanitare

13,40

M.ll

Cabinet metodic

22,05

M.12

Birou Director

12,30

M.13

Circ, evacuare

- cale de evacuare spre scara exterioara

7,10

Total A.utila mansarda

245,15

Aria utila a ansam

jiului după extindere este de 1032.45 mp din care:

363.50 mp

424,25 mp

245.15 mp

 • - A.utila parter

 • - A.utila etaj

 • - A.utila mansarda

Suprafața teren libera de construcții: 301.0 din care:

 • - teren acoperit de construtii (h .liber 2.40m )= 75.00 mp

 • - teren liber = 226 .00 mp

înălțimile interioare libere sunt:

 • - clădirea existenta: 2.90 / 3.50 m

 • - extinderea propusa: - parter =2.80 m (zona administrativa) / 3.35 m (zona bucătărie)

- etaj = 3.05 m

-mansarda 170/2.40 - 3.25 m,

 • 4.7. Accese carosabile si parcari

Parcela beneficiază de un acces carosbil care se va utiliza in continuare pentru aprovizionare si acces urgente. Aprovizionarea se va face in afara orelor de program cu copii. Parcările pentru grădiniță si birouri sunt amplasate in zona intre carosabil si gardul actual cu acces din strada pe suprafața dalata existenta. Au fost prevăzute 5 parcari pentru timp limitat conform planului de amenajare parcela si un spațiu de oprire pe timp scurt. Parcările si amenajarea accesului carosabil sunt cele existente .

Latimea accesului carosabil in curte are o lățime libera de 3.95 m . Pentru intreventii si evacuare de urgenta zona din spatea parcelei este accesibila de pe strada Zurobara pe o alee carosabila cu lățime medie de 4.00 m conform planului de situație, strada ce permite si intervenții PSI la fatadale din spate ale clădirii grădiniței.

 • 4.8. MODUL DE ASIGURARE A UTILIATIILOR

Amplasamentul este liber de trasee de rețele edilitare majore supra sau subterane.

Utilitățile necesare clădirii sunt asigurate de la rețelele stradale conform avizelor cuprinse in documentație. Nu sunt necesare lucari de branșamente noi . Lucarile necesare conectării corpului nou si extinderi ale racordurilor existente sunt descrise in lucarile de specialitate.

Energia elecrica se va asigura prin extinderea rețelei interioare .

Alimentarea cu apa potabila se va face din reatua publica. Nu este necesar foraj propriu pentru asigurare de apa menajera

Eliminarea apei menajere se face in reteua de canalizare urbana cu sistemele de filtrare si retentie prevazutae in documantatiile de specialitate.

încălzirea spatiilor corpului nou se va face similar ca cele a clădirii existente respectiv prin corpuri rediator conactate la termoficarea urbana. Ventilația suplimnetara a spatiilor cu activitati cu copii si a spatiilor de bucătărie si servicii conexe sunt descrise in documantatia de specialitate Ventilații si Climatizare.

 • 4.9. AMENAJĂRI EXTERIOARE

Spatiile de joaca sunt amenajate in curte atat in spatele construcțiilor cat si pe partea spre vecinătatea laterala din stanga si cuprind 2 zone distinte:

 • - spatii de joaca exteriaoare neacoperite libere spre est si sud beneficiază de lumina solara pe perioada intregii zile fiind orientate spre est si sud; sunt amenajate pe suprafețe verzi de tip gauzon cu inserții de covor absorbant natural;

 • - spatii de joaca exterioare acoperite in suprafața de cca 60 mp sunt amenajate sub zona construita a nivelelor superioare; simt dalate cu covor absorbant special pentru activitati de agrement-sportiv ignifugat.

 • 4.10. SIGURANȚA CU PRIVIRE LA ÎMPREJMUIRI

 • - împrejmuirile spre strada sunt transparente din bare metalice dertivale cu distante intre ele de amxim 12 cm montate pe un soclu din zidărie cu inaltimea de 60cm; inaltimea totala la bara orizontala superioara este de 1.90 fata de terenul interior. Imrejmuirile fata de vecinătăți sunt din ziadarie de 12.5 cm cu înălțime de minim 2.00m si stâlpi de 25x25 cm din beton armat pe fundații continue din beton. Spre interior sunt monatete placaje locale de protecție din lemn si suporturi de vehgetatie de mascare. Alcătuire constructiva si vegetația de protecție sunt astei realizate incat sa nu permta catararea copiilor pe împrejmuire. In zona invecinata clădirii anexe din vecinatea sud se va suprainata împrejmuirea din zidărie de cărămidă si se va placa structura scării exterioare cu panouri incombustibile EI60 ca măsură compensatoare fata de neindeplinirea cerinței de distanta intre clădiri (5,15 in situația existenta pe teren)

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

Nr. SC2018- J? <W3/^ // W/

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre privind

aprobarea documentației tehnico-economice - faza P.T., a indicatorilor tehnico-economici și a anexei privind descrierea sumară a investiției, pentru obiectivul

"Extindere grădiniță în regim de înălțime P+1E+M , reparații și reabilitare termică corp existent", din Timișoara, str. Martir Sebastian Iordan nr.6

 • 1. Descrierea situației actuale

în vederea depunerii proiectelor finanțate în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Prioritatea de investiții 4.4 - Investițiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare OS 4.4 - Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educație timpurie și sprijinirea participării părinților pe piața forței de muncă, este necesară aprobarea documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici și a anexei privind descrierea sumară a investiției.

 • 2.  Schimbări preconizate și rezultate așteptate

Prin intermediul acestei operațiuni vor fi sprijinite activități specifice realizării de investiții în vederea construirii, reabilitării, modernizării și dotării instituțiilor de învățământ, pentru asigurării accesului sporit la educație timpurie și sprijinirea participării părinților pe piața forței de muncă.

Principalul indicator de proiect care face obiectul monitorizării implementării și performanței investiției propuse prin proiect este creșterea gradului de participare la învățământul obligatoriu, primar și gimnazial.

 • 3.  Concluzii

Urmare a celor prezentate mai sus, considerăm oportună aprobarea documentației tehnico-economice - faza P.T., a indicatorilor tehnico-economici - faza P.T. și a anexei privind descrierea sumară a investiției, pentru obiectivul "Extindere grădiniță în regim de înălțime P+1E+M , reparații și reabilitare termică corp existent"? ~


ȘEF SERVICIU, ICOARĂROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ


MUNICIPIUL TIMIȘOARA


PRIMĂRIA

NR. SC 2018-RAPORT DE SPECIALITATE

Privind aprobarea documentației tehnico-economice - faza P.T., a indicatorilor tehnico-economici Și a anexei privind descrierea sumară a investiției, pentru obiectivul

"Extindere grădiniță în regim de înălțime P+1E+M , reparații și reabilitare termică corp existent", din Timișoara, str. Martir Sebastian Iordan nr.6

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018 -28(#3/&:.f/.2c>'£       a Primarului Municipiului

Timișoara și Proiectul de hotărâre privind obiectivul de investiții "Extindere grădiniță în regim de înălțime P+1E+M , reparații și reabilitare termică corp existent", prin care se propune aprobarea documentației tehnico-economice - faza P.T., a indicatorilor tehnico - economici și a anexei privind descrierea sumară a investiției, pentru obiectivul de investiții "Extindere grădiniță în regim de înălțime P+1E+M , reparații și reabilitare termică corp existent", din Timișoara, str. Martir Sebastian Iordan nr.6

Facem următoarele precizări: In conformitate cu condițiile specifice de accesare a fondurilor în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Prioritatea de investiții 4.4 - Investițiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare OS 4.4 - Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educație timpurie și sprijinirea participării părinților pe piața forței de muncă, una dintre anexele obligatorii la depunerea cererii de finanțare este Hotărârea consiliului local de aprobare documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiției propusă a fi realizată prin proiect.

Proiectul tehnic a fost contractat cu respectarea prevederilor H.G. nr. 28/09.01.2008 privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice.

Precizăm că emiterea proiectului de hotărâre are la bază documentația tehnico - economică, inclusiv devizul general actualizat, faza P.T., elaborată în baza H.G. nr. 28/09.01.2008, de către prestatorul serviciilor de proiectare -SC PRODAO-ING SRL.

In concluzie, prin documentația de mai sus au fost stabilite următoarele:

 • -  valoarea totală estimată a investiției conform devizului general, ca fiind de 3.335,659 mii lei (inclusiv TVA), din care C+M are valoarea de 2.815,165 mii lei (inclusiv TVA);

 • - indicatorii tehnico - economici rezultați în urma elaborării Proiectului tehnic, faza P.T, conform Anexei 1 la prezentul Raport de specialitate;

 • - Descrierea sumară a investiției propusă a fi realizată prin proiect, conform Anexei 2 la prezentul Raport de specialitate.

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, respectiv H.G. nr. 28/09.01.2008 și Ghidul specific pentru POR 2014-2020, Prioritatea de investiții 4.4 - Investițiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare OS 4.4 - Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educație timpurie și sprijinirea participării părinților pe piața forței de muncă,

apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice - faza P.T., a indicatorilor tehnico - economici și a anexei privind descrierea sumară a investiției, pentru obiectivul "Extindere grădiniță în regim de înălțime P+1E+M , reparații și reabilitare termică corp existent", îndeplinește condițiile tehnice pentru a fi supus dezbaterii Și aprobării plenului consiliului local.


ȘEF SERVICIU, MAGDALENA NICOARĂ ,

Birou Proiecte Diverse


ADINA SUI

Cod FO53-01,Ver. 1

Anexa 1 la HCL nr.INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI - FAZA PT.

DENUMIRE PROIECT "Extindere grădiniță în regim de înălțime P+1E+M , reparații și reabilitare termică corp existent"

AMPLASAMENT

Municipiul Timișoara, str. Martir Sebastian Iordan nr.6

TITULARUL INVESTIȚIEI:

Primăria Municipiului Timișoara,

Bdul. C.D.Loga, nr.l

BENEFICIARUL INVESTIȚIEI

Grădinița PP 33

NUMĂR PROIECT

449/2015

DATE TEHNICE

Regim de înălțime extindere : P+1E+M Suprafața construită extindere: 207,95 mp

Capacitate extindere:

Parter:cabinet medical cu izolator si grup sanitar, birouri, bucătărie cu spații pentru alimente;

Etaj: 2 săli de grupă, sal ă multifuncțională cu funcțiunea principală de sală de sport și joc sportiv, grupuri sanitare;

Mansardă: sală clasă, dormitor, spălătorie cu anexe, grup sanitar, birou și cabinet metodic.

INDICATORI VALORICI:

Valoarea totală a investiției conform devizului general, inclusiv T.V.A.: 3.335,659 mii lei

Din care C+M: 2.815,165 mii lei

Durata de realizare a investiției este de 14 luni.