Hotărârea nr. 636/2018

636/28.11.2018 privind actualizarea Studiului de Fezabilitate pentru „Reabilitare linii de tramvai si modernizare trame stradale pe Calea Bogdanestilor - Timisoara" aprobat prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 472/15.12.2009
Hotararea Consiliului Local 636/28.11.2018
privind actualizarea Studiului de Fezabilitate pentru „Reabilitare linii de tramvai si modernizare trame stradale pe Calea Bogdanestilor - Timisoara" aprobat prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 472/15.12.2009


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr. SC2018 - 28149/26.11.2018, privind oportunitatea proiectului de hotarare a Primarului Municipiului Timisoara - domnul Nicolae Robu;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. SC2018- 28149/26.11.2018, intocmit de catre Directia Edilitara din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic din 26.11.2018 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2018- 28149/26.11.2018;
Avand in vedere avizul Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere adresa nr. 21591/13.11.2018 a SC Societatea de Transport Timisoara SA;
Avand in vedere Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 472/15.12.2009 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru "Reabilitare linii de tramvai si modernizare trame stradale pe Calea Bogdanestilor - Timisoara";
Avand in vedere prevederile art. 36 alin. (2) lit. b) si lit. c), precum si alin. (4) lit.d) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba actualizarea Studiului de Fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de ,,Reabilitare linii de tramvai si modernizare trame stradale pe Calea Bogdanestilor - Timisoara", intocmit de SC BAICONS IMPEX SRL, cu valorile prevazute in Anexa 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2: Se aproba Anexa 2 privind descrierea sumara a investitiei ,,Reabilitare linii de tramvai si modernizare trame stradale pe Calea Bogdanestilor - Timisoara", propusa a fi realizata prin proiect.

Art. 3: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Edilitara din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 4: Prezenta hotarare se publica in Buletinul Informativ al Primariei Municipiului Timisoara si pe site-ul propriu si totodata, se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Economice;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest;
- Directiei Edilitare;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Comunicare - Relationare;
- Directiei Urbanism si Dezvoltare Urbana;
- Directiei Politiei Locale;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Biroului Audit;
- Mass- media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRAGOI

ROMANIAJUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA EDILITARĂ

SERVICIUL TRANSPORT

BIROUL TRANSPORT ȘI SIGURANȚA CIRCULAȚIEI

NR.

TIMIȘOARA 2021 CAPITALĂ EUROPEANĂ A CULTURII

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara, tel: +40 256 408 300, fax:+40 256 490 635 e-mail:primariatm@primariatm.ro internet: www.primariatm.ro

RAPORT DE SPECIALITATE privind actualizarea Studiului de Fezabilitate pentru „Reabilitare linii de tramvai și modernizare trame stradale pe Calea Bogdăneștilor - Timișoara” aprobat prin HCLMT nr. 472/15.12.2009

Având în vedere Expunerea de motive nr......................................... a Primarului

Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind actualizarea Studiului de Fezabilitate pentru „Reabilitare linii de tramvai și modernizare trame stradale pe Calea Bogdăneștilor -Timișoara” aprobat prin HCLMT nr. 472/15.12.2009. Facem următoarele precizări:

Transportul cu tramvaiul în Municipiul Timișoara, gestionat de Regia Autonomă de Transport Timișoara, are o deosebită importanță dat fiind faptul că, în prezent, se înregistrează un număr de aproximativ 52 milioane de călători transportați anual din totalul de 90 milioane de călători transportați cu toate mijloacele de transport în comun.

Transportul cu tramvaiul asigură o capacitate ridicată de transport călători, în condițiile unui consum specific redus de resurse, a unei viteze de exploatare și siguranțe sporite. Soluția de transport public cu tramvaiul asigură preluarea fluxurilor de călători în condițiile unor consumuri energetice cu 56% mai reduse decât cele cu autobuzele și a unor cheltuieli de exploatare cu 30% mai scăzute, fapt care justifică investițiile în reabilitarea liniilor de tramvai existente. De asemenea, prin reabilitarea liniei de tramvai se realizează și reglementarea instalațiilor subterane afectate.

În acest moment, deficiențele acumulate în timp și exploatarea în continuare a liniilor învechite din punct de vedere tehnic determină producerea de zgomote și vibrații care conduc inevitabil la deteriorarea tramvaielor, a perimetrului liniei, a drumurilor și podurilor dar și a clădirilor din vecinătatea liniilor. În cazul neintervenției pentru reabilitarea liniei cale tramvai, consecințele care trebuie luate în calcul sunt: creșterea în continuare a întreruperilor de circulație pentru remedieri, creșterea numărului de deraieri și deranjamente, creșterea numărului de personal de întreținere și revizie a tramvaielor, dar și imposibilitatea introducerii de tramvaie moderne în circulație.

Studiul de fezabilitate aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 599/19.12.2006 prevedea doar reabilitarea infrastructurii la rețeaua de transport în comun cu tramvaiul în municipiul Timisoara și nu cuprindea în totalitate modernizarea tramelor stradale și obiectivelor adiacente.

Acest studiu de fezabilitate s-a realizat având la bază și Hotărârea Consiliului Local nr. 484/18.12.2007 privind aprobarea Studiului "Vision Timisoara 2030 - suport la dezvoltarea unui concept durabil pentru infrastructura orașului Timisoara", elaborat de Primaria Municipiului Timisoara în colaborare cu Institutul "Politehnica" Timisoara si Institutul Fraunhofer IPA Stuttgart, implicând fluidizarea circulației rutiere prin amenajarea de noi intersecții semaforizate, spații verzi, trotuare, noi piste de bicicliști, accese auto la proprietăți precum și lărgirea părții carosabile a drumurilor (transformarea acestora pe anumite tronsoane, în 4 benzi de circulație comparativ cu 2 câte sunt actual).

Din experiențele anterioare, s-a constatat necesitatea reabilitării în concordanță atât a liniilor cale de rulare a tramvaiului cât și a drumurilor aferente și obiectivelor din imediata vecinătate a acestora, într-un tot unitar, din acest punct de vedere prezentul studiu de fezabilitate fiind mult mai complex și mai amplu decât cel aprobat prin H.C.L. nr. 599/19.12.2006.

Obiectivul proiectului propus este realizarea unui plan de dezvoltare inovativ și durabil pentru Timișoara, care să aibă în vedere integrarea tuturor tipurilor de trafic, precum și a spațiului public, pentru a crea condițiile necesare asigurării unui transport de calitate și care să permită materializarea țintelor descrise în planul de dezvoltare strategică a municipiului Timișoara.

Promovarea noului studiu, care dorește reactualizarea celui aprobat prin H.C.L. nr. 599/19.12.2006, se impune ca o necesitate a corelării și completării lucrărilor de reabilitare a infrastructurii liniilor de tramvai cu lucrările de infrastructură și suprastructură aferente amenajărilor stradale și pentru o abordare unitară și integrală a modernizării utilităților publice aferente rețelei de transport în comun în Municipiul Timișoara. În acest context, în urma procedurii legale, a fost atribuită elaborarea Studiului de fezabilitate către firma S.C. IPROTIM S.A., în baza contractului de prestări servicii nr. 50011/02.08.2006 și a Actului Adițional nr. 9/22.04.2009. În baza celor mai sus menționate, prin HCLMT nr. 472/15.12.2009, s-a aprobat Studiul de Fezabilitate "Reabilitare linii de tramvai și modernizare trame stradale pe Calea Bogdăneștilor - Timișoara" potrivit proiectului nr. 50011/081/5/2009 întocmit de S.C. IPROTIM S.A., indicatorii tehnico-economici și s-a revocat HCLMT nr. 599/19.12.2006.

Din anul 2009 și până în prezent au intervenit mai multe situații care determină actualizarea Studiului de fezabilitate, cum ar fi rata inflației, modificarea cotei TVA și modificările legislative.

Potrivit art. 7 din HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, studiul de fezabilitate este documentația tehnico-economică prin care proiectantul, fără a se limita la datele și informațiile cuprinse în nota conceptuală și în tema de proiectare și, după caz, în studiul de prefezabilitate, analizează, fundamentează și propune minimum două scenarii/opțiuni tehnico-economice diferite, recomandând, justificat și documentat, scenariul/opțiunea tehnico-economic(ă) optim(ă) pentru realizarea obiectivului de investiții.

Conform art. 7 alin. (5) și (6) din HG nr. 907/2016 pentru indicatorii tehnico-economici: indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, proiectantul indică, în cadrul studiului de fezabilitate, valorile admisibile și intervalele în care se pot încadra acestea, în funcție de specificul obiectivului de investiții și în conformitate cu normele și reglementările tehnice în vigoare. În situația în care, după aprobarea indicatorilor tehnico-economici, apar schimbări care determină modificarea în plus a valorilor maximale și/sau modificarea în minus a valorilor minimale ale indicatorilor tehnico-economici aprobați ori depășirea intervalelor prevăzute la alin. (5), sunt necesare refacerea corespunzătoare a documentației tehnico-economice aprobate și reluarea procedurii de aprobare a noilor indicatori, cu excepția situațiilor de actualizare a acestora prevăzute în Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare.

În vederea lansării procedurilor de accesare a fondurilor nerambursabile, respectiv întocmirea cererii de finanțare și a contractului de execuție lucrări este necesară adoptarea unei noi hotărâri de consiliu local pentru aprobarea actualizării Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico - economici aprobați prin HCLMT nr. 472/15.12.2009.

Studiul de Fezabilitate "Reabilitare linii de tramvai și modernizare trame stradale pe Calea Bogdăneștilor - Timișoara" a fost actualizat de către SC BAICONS IMPEX SRL, în baza contractului încheiat de către operatorul de transport SC Societatea de Transport Public Timișoara SA și transmis instituției noastre prin adresa cu nr. 21591/13.11.2018.

Având în vedere cele prezentate propunem actualizarea Studiului de Fezabilitate „Reabilitare linii de tramvai și modernizare trame stradale pe Calea Bogdăneștilor - Timișoara” în vederea accesării fondurilor necesare realizării obiectivului și a contractului de execuție lucrări, aprobarea indicatorilor tehnico - economici aprobați prin HCLMT nr. 472/15.12.2009 și aprobarea anexei privind descrierea sumară a investiției.

DIRECTOR, CULIȚĂ CHIȘ


ȘEF BIROU T.S.C., CRISTINA GAVRA


ȘEF SERVICIU T., ADRIAN COLOJOARĂ

CONSILIER B.T.S.C.,

NASTASIA POP

ROMANIAJUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRIMAR

NR.

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara, tel: +40 256 408 300, fax:+40 256 490 635 e-mail:primariatm@primariatm.ro internet: www.primariatm.ro

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE privind actualizarea Studiului de Fezabilitate pentru „Reabilitare linii de tramvai și modernizare trame stradale pe Calea Bogdăneștilor - Timișoara” aprobat prin HCLMT nr. 472/15.12.2009

 • 1.  Descrierea situatiei actuale

Prin HCLMT nr. 472/15.12.2009, s-a aprobat Studiul de Fezabilitate "Reabilitare linii de tramvai și modernizare trame stradale pe Calea Bogdăneștilor - Timișoara" potrivit proiectului nr. 50011/081/5/2009 întocmit de S.C. IPROTIM S.A., indicatorii tehnico-economici și s-a revocat HCLMT nr. 599/19.12.2006.

Obiectivul proiectului propus este realizarea unui plan de dezvoltare inovativ și durabil pentru Timișoara, care să aibă în vedere integrarea tuturor tipurilor de trafic, precum și a spațiului public, pentru a crea condițiile necesare asigurării unui transport de calitate și care să permită materializarea țintelor descrise în planul de dezvoltare strategică a municipiului Timișoara.

 • 2. Schimbari preconizate și rezultate așteptate

Din anul 2009 și până în prezent au intervenit mai multe situații care determină actualizarea Studiului de fezabilitate, cum ar fi rata inflației, modificarea cotei TVA și modificările legislative.

În vederea lansării procedurilor de accesare a fondurilor nerambursabile, respectiv întocmirea cererii de finanțare și a contractului de execuție lucrări este necesară adoptarea unei noi hotărâri de consiliu local pentru aprobarea actualizării Studiului de Fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici aprobați prin HCLMT nr. 472/15.12.2009, precum și anexa cuprinzând descrierea sumară a investiției.

2. Concluzii

Consider necesar și oportun aprobarea proiectului de hotărâre privind actualizarea Studiului de Fezabilitate „Reabilitare linii de tramvai și modernizare trame stradale pe Calea Bogdăneștilor -Timișoara” în vederea accesării fondurilor necesare realizării obiectivului și a contractului de execuție lucrări, aprobarea indicatorilor tehnico - economici aprobați prin HCLMT nr. 472/15.12.2009 și aprobarea anexei privind descrierea sumară a investiției

PRIMAR, NICOLAE ROBU


DIRECTOR D. EDILITARĂ,

CULIȚĂ CHIȘ

DESCRIEREA INVESTIȚIEI

 • I.     DATE GENERALE

Denumire proiect: Reabilitare linii de tramvai și modernizare trame stradale în Municipiul

Timișoara”, Calea Bogdăneștilor - Traseul 5

Amplasament: Timișoara, Calea Bogdăneștilor - Traseul 5

Titularul investiției: Municipiul Timișoara B-dul. C.D. Loga, nr. 1

Beneficiar: Municipiul Timișoara B-dul. C.D. Loga, nr. 1

 • II.     DATE TEHNICE

Investiția vizează modernizarea întregului anasmblu rutier și a liniilor de tramvai, inclusiv rețelele edilitare stradale, subterane și supraterane, având ca limite: intresecția Calea Bogdăneștilor cu Bd.Cetății (inclusiv) și intersecția cu str.Casian Muntean (buclă de întoarcere Ronaț).

Modernizarea tramei stradale are ca obiectiv creșterea calității vieții în cadrul spațiului urban prin sporirea accesibilității, mobilității, atractivității și prin îmbunătățirea confortului și a imaginii urbane de ansamblu.

Prin proiect se vor realiza următoarele:

 • -   linia cale tramvai va fi cale dublă și se va amplasa în axul străzii, în platformă proprie;

 • -   rețeaua contact se va realiza în variantă dublă, într-o soluție de compensare totală;

 • -   se vor înlocui cablurile de alimentare a rețelei contact (600 Vcc);

 • -   se va moderniza substația de transformare-redresare care va alimenta cu energie electrică linia cale modernizată;

 • -   lărgirea la 2 benzi pe sens a străzii;

 • -   realizarea de piste pentru biciclete;

 • -   realizarea de trotuare;

 • -   spații verzi, atât în platforma proprie a linie de tramvai, cât și în zona de siguranță a străzii

 • -   semaforizarea intersecțiilor și supravegherea video, integrate în sistemul de management al traficului.

 • III.     INDICATORI VALORICI

Valoarea totală a investiției (TVA inclus): 149.416.459,51 lei, din care C+M: 128.746.017,33 lei.

 • IV.     DESCRIEREA INVESTIȚIEI

În prezent linia de tramvai de pe Calea Bogdăneștilor este amplasată în lateralul prospectului străzii, în varianta de linie simplă cu deviatoare pe toată lungimea străzii. În urma reabilitării linie de tramvai și modernizării tramei stradale, se vor obține următorii parametri tehnico-funcționali:

 • -   Linie cale dublă tramvai = 2,1 km

 • -   Linie cale simplă tramvai (buclă întoarcere) = 0,2 km

 • -   Suprafață carosabil modernizată = 35.900 mp

 • -   Număr stații de tramvai = 7

 • -   Suprafață trotuare = 12.220 mp

 • -   Piste pentru biciclete = 4.000 m.

Linia cale tramvai va fi realizată cu șină cu canal, montată pe plăci continue de beton, șina fiind îmbrăcată printr-un sistem elastic care reduce substanțial zgomotul și vibrațiile în suprastructura de tramvai. Pentru reducerea zgomotului și vibrațiilor se va utiliza suplimentar înierbarea linilie de tramvai. Rețeaua contact este realizată în regim de compensație totală, utilizând stâlpi de susținere a acesteia de 12 tf, asigurând și amplasarea corpurilor de iluminat public, respectiv sistemului de supraveghere video.

Trama stradală va fi realizată în varianta de 2 benzi pe sens, având o lățime de 2,75 m fiecare, trotuare, piste pentru biciclete și spații verzi. Intersecțiile de pe traseul proiectului vor fi semaforizate și supravegheate video.

Director Direcția Edilitară,

Culiță CHIȘ

ANEXĂ 1

La Hotărârea nr............./.........

Indicatorii tehnico-economici ai investiției

Denumirea obiectivului de investiții: „Reabilitare linii de tramvai și modernizare trame stradale în Municipiul Timișoara”, Calea Bogdăneștilor - Traseul 5

Amplasament: Municipiul Timișoara, Calea Bogdăneștilor - Traseul 5

Beneficiar: Municipiul Timișoara

Finanțarea investiției:

Conform prevederilor din Ghidul solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2017/4/4.1/1, axa prioritară 4, prioritatea de investiții 4e, Obiectivul specific 4.1 - Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă finanțarea investiției (valoarea eligibilă) se realizează astfel:

 • - Contribuție FEDR: 80,35 % din valoarea eligibilă

 • - Contribuție Buget de Stat: 17,65 % din valoarea eligibilă

 • - Contribuție Buget Local: 2,00 % din valoarea eligibilă.

Valoarea totală a investiției:

Valoarea totală, inclusiv TVA este 149.416.459,51 lei din care construcții montaj (C+M) 128.746.017,33 lei.

Capacități (în unități fizice):

Linie cale dublă tramvai = 2,1 km

Linie cale simplă tramvai (buclă întoarcere) = 0,2 km

Suprafață carosabil modernizată = 35.900 mp

Număr stații de tramvai = 7

Suprafață trotuare = 12.220 mp

Piste pentru biciclete = 4.000 m.

Durata de realizare a investiției:

Realizarea lucrărilor va fi prevăzută pe o perioadă de 28 luni.

DIRECTOR DIRECȚIA EDILITARĂ, CULIȚĂ CHIȘ