Hotărârea nr. 634/2018

634/28.11.2018 privind aprobarea functiunii de Cinematograf dedicat Filmului European, Romanesc si Filmului de Arta si Independent pentru Cinematograful Studio
Hotararea Consiliului Local 634/28.11.2018
privind aprobarea functiunii de Cinematograf dedicat Filmului European, Romanesc si Filmului de Arta si Independent pentru Cinematograful Studio


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr. SC2018-028121/26.11.2018 privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timisoara- domnul Nicolae Robu;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. SC2018-028121/26.11.2018 al Serviciului Unitatea de Implementare Proiecte Angajate ca si Capitala Europeana a Culturii, din cadrul Primariei Municipiului Timisoara,
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 26.11.2018 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2018-028121/26.11.2018;
Avand in vedere avizul Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere prevederile Legii nr. 303/03.12.2008 privind aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 7/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, precum si pentru modificarea Legii nr. 328/2006 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia;
In temeiul Hotararii Consiliului Local nr. 535/31.10.2014 privind aprobarea Strategiei culturale a municipiului Timisoara pentru perioada 2014-2024;
In temeiul Hotararii Consiliului Local nr. 395/22.09.2015 privind aprobarea candidaturii Municipiului Timisoara si a angajamentului de sustinere financiara in perioada 2017-2022 pentru participarea Municipiului Timisoara la actiunea Uniunii Europene Capitala Europeana a Culturii" pentru anul 2021 in Romania;
In temeiul Hotararii Consiliului Local nr. 193/10.05.2016 privind aprobarea "Strategiei Integrate de Dezvoltare 2014-2020 a Polului de Crestere Timisoara", cu modificarile si completarile ulterioare;
Luand in considerare prevederile Rezolutiei Consiliului European din 16 noiembrie 2007 privind o agenda europeana pentru cultura (2007/C 287/01);
Luand in considerare Studiul de potential privind dezvoltarea la nivelul municipiilor Timisoara si Arad, Agentia pentru Dezvoltare Regionala Vest, 2013;
In conformitate cu prevederile Legii nr. 143/2007 pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 118/2006 privind infiintarea, organizarea si desfasurarea activitatii asezamintelor culturale cu modificarile si completarile ulterioare;
In conformitate cu prevederile art. 14, art. 36 alin. (2) lit. e), si alin. 7 lit. a) si c) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
Avand in vedere prevederile art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba functiunea de Cinematograf dedicat Filmului European, Romanesc si Filmului de Arta si Independent pentru imobilul - Cinematograful Studio, Str. Nicolaus Lenau nr. 2.

Art. 2: Administrarea cinematografului va fi realizata prin intermediul unei structuri subordonate Consiliului Local al Municipiului Timisoara, organizata conform prevederilor Legii nr. 143/2007 pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 118/2006 privind infiintarea, organizarea si desfasurarea activitatii asezamintelor culturale cu modificarile si completarile ulterioare, cu personalitate juridica, ce urmeaza sa fie creata pana la finalizarea lucrarilor de reabilitare.

Art. 3: Managementul cultural si artistic aferent Cinematografului va fi realizat in parteneriat cu o structura consultativa formata din Institutul Francez, Asociatia Marele Ecran, Asociatia Documentor si Asociatia Pelicula Culturala, cu posibilitatea de a adauga alte organizatii sau institutii interesate, prin Hotarare de Consiliu Local.

Art. 4: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Serviciul Unitatea de Implementare Proiecte Angajate ca si Capitala Europeana a Culturii din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 5: Prezenta hotarare se publica in Buletinul Informativ al Primariei Municipiului Timisoara si pe site-ul propriu si totodata, se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Urbanism si Dezvoltare Urbana;
- Directiei Edilitare;
- Directiei Economice;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest;
- Serviciului Unitatea de Implementare Proiecte Angajate ca si Capitala
Europeana a Culturii;
- Serviciului Scoli - Spitale;
- Biroului Sport - Cultura;
- Directiei Comunicare - Relationare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRAGOI

Raport de specialitate

privind aprobarea funcțiunii de Cinematograf dedicat Filmului European, Romanesc si Filmului de Arta si Independent pentru Cinematografului Studio

Prin decizia civila nr. 72/29.03.2016 pronunțată de Curtea de Apel Timișoara în dosarul nr. 6776/325/2016, Constată nulitatea absolută a contractului de dare în plată autentificat sub nr. 3945/14.12.2012 de BNP Maria Magdalena Țerovan privind imobilul situat în Timișoara, str. Lenau, nr. 2, înscris în CF nr. 411239 (CF vechi 147437) Timișoara, nr. top 204, reprezentând Cinematograf Studio (fost Thalia). Dispune restabilirea situației anterioară de Carte funciară.

Legea nr.303/03.12.2008 privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 7/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, precum și pentru modificarea Legii nr. 328/2006 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia prevede: Art. II. - .... sălile și grădinile de spectacol cinematografic, împreună cu terenurile aferente acestora, prevăzute în anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, cu modificările și completările ulterioare, pot fi trecute din domeniul privat al statului și din administrarea Regiei Autonome de Distribuție și Exploatare a Filmelor Româniafilm în domeniul public al unităților administrativ-teritoriale și în administrarea autorităților publice locale, prin hotărâre a Guvernului, cu obligația păstrării obiectului de activitate prevăzut în hotărâre.

Deasemenea prin Ordonanța de urgență nr. 91/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul cinematografiei se prevede:

Pentru realizarea interesului public general privind accesul la cultură, autoritățile administrației publice locale sunt obligate să asigure, pentru o perioadă de minimum 15 ani, difuzarea cel puțin o dată pe săptămână de film cinematografic - cu prioritate a acelor producții cinematografice realizate în condițiile Ordonanței Guvernului nr. 39/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 328/2006, cu modificările și completările ulterioare

Domeniul cinematografiei este semnificativ prezent pe harta celor mai proeminente evenimente culturale organizate în oraș, în contextul în care Timișoara nu beneficiază de o infrastructură de cinematografe funcționale în afara sălilor de cinema din incinta Mallului. Cele mai vizibile evenimente din această arie sunt organizate de ONG-uri și de Centrul Cultural Francez (CCF) din Timișoara: Festivalul Filmului de Umor, TRES COURTS Festivalul Filmelor de foarte scurt metraj (CCF Timișoara), Festivalul Internațional de film Timishort (Asociația Română a Filmului Independent),

În 2012 în județul Timiș apar 1.551 de locuri în cinematografe. O comparație relevantă cu județul Arad arată că în acest județ, în același an (2012) se înregistrau 4.042 de locuri, în condițiile în care populația era (aproximativ) de 159.000 în Arad și de 319.000 în Timișoara. Chiar și în statisticile INS, situația arată că în Timiș există 1 loc în cinematografe la 205 de oameni, în timp ce în județul Arad situația este de 1 loc la 39 de oameni. Lărgind reperele pentru comparație, Bucureștiul se prezintă cu un raport de 1 loc la 90 de oameni, iar Clujul are un raport de 1 loc la 66 de locuitori. Locurile în cinematografele din județul Timiș (INS, date 2014). Această situație se datorează în special refuzului, de-a lungul timpului, a RADEF de a preda sălile de cinema către autoritatea public locală.

33 de firme din Timișoara sunt înregistrate în registrul cinematografiei, desfășurând activități diverse, de producție cinematografică și video, postproducție cinematografică și video, activități de distribuție a filmelor cinematografice și video, proiecții cu public, multiplicare de filme, închiriere de filme, comercializarea cu amănuntul, impresariere și recrutare pentru filme, comercializarea produselor de peliculă

și substanțe de procesare peliculă.

Strategia culturală a municipiului Timișoara pentru perioada 2014-2024 aprobată prin HCL 535/31.10.2014

Strategia culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024 prevede crearea unei instituții de tip Art House care să găzduiască proiecții de film de artă, filme românești și europene. La momentul 2014, cinematograful propus prin strategie să aibă această funcțiune a fost Cinematograful Timiș, în condițiile în care la momentul respectiv situația Cinematografului Studio era incertă din punct de vedere juridic. În perioada scursă de la aprobarea Strategiei, situația cinematografului Studio a fost clarificată, astfel că astăzi spațiul acoperă condițiile necesare pentru îndeplinirea acestui obiectiv: poziție centrală, caracteristici de spațiu. În plus, la începutul anilor 2000 cinematograful Studio a avut, parțial, această destinație, fiind membru al rețelei Europa Cinemas. Intrarea în rețeaua Europa Cinemas ar pune din nou Timișoara pe harta orașelor cu infrastructura necesară proiecțiilor filmelor de artă europene și ar crea contextul de noi colaborări culturale. În aceste condiții, considerăm oportună și eficientă acordarea acestei funcțiuni cinematografului Studio, urmând ca Cinemtograful Timiș să intre, la rândul lui, într-un proces de reabilitare care să permită proiecția de film, dar și alte proiecte culturale din domeniul artelor spectacolului și nu numai.

Deasemenea Strategia Culturală a Municipiului Timișoara prevede ca obiectiv: Valorificarea cinematografelor în scop cultural. Domeniul filmului în Timișoara impune crearea de noi spații pentru distribuții de filme și evenimente dedicate, care altfel nu își găsesc locul întrun cinema de tip mall, profilurile și misiunea fiind diferite și susținând industria cinematografică în maniere distincte. Clădirile cinematografelor care nu mai sunt în prezent în funcțiune au nevoie de renovare și de o relansare culturală, eventual ca instituții cu profil creativ mixt, care să le asigure parțial sustenabilitatea financiară.

Relația cu titlul de Capitală Europeană a Culturii - Timișoara 2021 și proiectul de candidatură

Proiectul de candidatură pentru Titlul de Capitală Europeană a Culturii 2021, devenit după acordarea acestui titlu, contractul de facto în implementare, între municipiul Timișoara și Comisia Europeană, prevede la capitolul 4.2.4 - Capacitatea de implementare - Intervenții în infrastructură -Conversia fostelor săli de cinematografe (9 foste săli de cinematografe - studiouri de teatru, cinematografe, galerii de artă etc.). Desemenea în cadrul proiectului se menționează fostele săli de cinematograf, ca spații neutilizate, a căror reabilitare și punere în funcțiune se consideră a fi o urgență.

Agenda Europeană pentru Cultură

Rezolutia Consiliului European din 16 noiembrie 2007 privind o agendă europeană pentru cultură (2007/C 287/01) prevede încurajarea unui mediu favorabil pentru dezvoltarea sectoarelor culturii și creației, inclusiv a sectorului audiovizual, exploatând astfel la maxim potențialul acestora, în special cel al IMM-urilor, și anume prin valorificarea programelor și inițiativelor existente și prin stimularea parteneriatelor creative între sectorul cultural și alte sectoare, inclusiv în contextul dezvoltării locale și regionale. Deasemenea, Consiliul European CONSIDERĂ că noua abordare propusă de către Comisie pentru cooperarea în domeniul culturii, și anume utilizarea metodei deschise de coordonare (MDC) adaptate la o anumită situație și ținând seama de particularitățile sectorului, va oferi un cadru flexibil și facultativ pentru structurarea cooperării în jurul obiectivelor strategice ale Agendei europene pentru cultură și pentru încurajarea schimburilor de bune practici.

În acest context, implicare sectorului neguvernamental, cu rol consultativ, în managementul artistic și

4 Timișoara 2021

H Capitală Europeană a Culturii cultural al noii structuri a cinematografului este în concordanță cu practicile și politicile culturale europene.

Prevederile legii nr. 143/2007 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale cu modificarile si completarile ulterioare:

Art. 2. -

(1) În sensul prezentei, ordonanțe de urgență, așezămintele culturale sunt persoane juridice de drept public sau privat, indiferent de forma de organizare și finanțare, care desfășoară activități în domeniul cultural, de informare și de educație permanentă, reprezentând servicii culturale de utilitate publică, cu rol în asigurarea coeziunii sociale și a accesului la informație."

Art. 3. -

(1) Autoritățile administrației publice locale pot aproba funcționarea așezămintelor culturale de drept public ca instituții-gazdă de spectacole și/sau concerte, asigurând următoarele:

  • a) existența unui imobil care să dispună de condițiile tehnico-administrative necesare prezentării de producții artistice;

  • b) bugetul necesar funcționării și acoperirii cheltuielilor aferente prezentării de producții artistice.

Prin aceste prevederi se crează cadrul legal pentru construcția unei instituții care să administreze și să permită funcționarea în parametri optimi a Cinematografului dedicat Filmului European, Romanesc si Filmului de Arta si Independent. Opțiunea pentru un așezământ cultural cu personalitate juridică este motivată de următoarele aspecte:

- Posibilitatea de a face parte și a accesa resursele rețelelor europene de profil (ex. Europa Cinemas)

- Posibilitatea de accesa finanțări europene și naționale pentru proiecția de film și evenimente culturale

- Posibilitatea de a înregistra venituri proprii din bilete, închirieri și alte tipuri de venituri prevăzute de lege pentru finanțarea parțială a actului cultural.

Având in vedere prevederile legale și cele expuse mai sus, prounem ca proiectul de hotărâre privind aprobarea funcțiunii de Cinematograf dedicat Filmului European, Romanesc si Filmului de Arta si Independent pentru Cinematografului Studio să fie supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local.

Șef UIPACEC,

Sanda Greblă

Consilier, Andreea PătroiROMÂNIA


1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ


EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE privind aprobarea funcțiunii de Cinematograf dedicat Filmului European, Romanesc si Filmului de Arta si Independent pentru Cinematografului Studio

1. Descrierea situatiei actuale

Prin decizia civila nr. 72/29.03.2016 pronunțată de Curtea de Apel Timișoara în dosarul nr. 6776/325/2016, Constată nulitatea absolută a contractului de dare în plată autentificat sub nr. 3945/14.12.2012 de BNP Maria Magdalena Țerovan privind imobilul situat în Timișoara, str. Lenau, nr. 2, înscris în CF nr. 411239 (CF vechi 147437) Timișoara, nr. top 204, reprezentând Cinematograf Studio (fost Thalia). Dispune restabilirea situației anterioară de Carte funciară.

În 2012 în județul Timiș apar 1.551 de locuri în cinematografe. O comparație relevantă cu județul Arad arată că în acest județ, în același an (2012) se înregistrau 4.042 de locuri, în condițiile în care populația era (aproximativ) de 159.000 în Arad și de 319.000 în Timișoara. Chiar și în statisticile INS, situația arată că în Timiș există 1 loc în cinematografe la 205 de oameni, în timp ce în județul Arad situația este de 1 loc la 39 de oameni.

2. Schimbări preconizate și rezultate așteptate

Strategia Culturală a Municipiului Timișoara prevede ca obiectiv: Valorificarea cinematografelor în scop cultural. Domeniul filmului în Timișoara impune crearea de noi spații pentru distribuții de filme și evenimente dedicate, care altfel nu își găsesc locul întrun cinema de tip mall, profilurile și misiunea fiind diferite și susținând industria cinematografică în maniere distincte. Clădirile cinematografelor care nu mai sunt în prezent în funcțiune au nevoie de renovare și de o relansare culturală, eventual ca instituții cu profil creativ mixt, care să le asigure parțial sustenabilitatea financiară.

Proiectul de candidatură pentru Titlul de Capitală Europeană a Culturii 2021, devenit după acordarea acestui titlu, contractul de facto în implementare, între municipiul Timișoara și Comisia Europeană, prevede la capitolul 4.2.4 - Capacitatea de implementare - Intervenții în infrastructură -Conversia fostelor săli de cinematografe (9 foste săli de cinematografe - studiouri de teatru, cinematografe, galerii de artă etc.). Desemenea în cadrul proiectului se menționează fostele săli de cinematograf, ca spații neutilizate, a căror reabilitare și punere în funcțiune se consideră a fi o urgență.

În contextul Rezolutiei Consiliului European din 16 noiembrie 2007 privind o agendă europeană pentru cultură (2007/C 287/01)   , implicarea sectorului neguvernamental, cu rol

consultativ, în managementul artistic și cultural al noii structuri a cinematografului este în concordanță cu practicile și politicile culturale europene.
ROMÂNIA


1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ


Alte informații: - 3. Concluzii

Ținând cont de cele enumerate mai sus, apreciez ca fiind oportună promovarea proiectului de hotărâre privind aprobarea funcțiunii de Cinematograf dedicat Filmului European, Romanesc si Filmului de Arta si Independent pentru Cinematografului Studio.

PRIMAR,

VICEPRIMAR,

DAN DIACONU


NICOLAE ROBU


ROMANIA Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2018-028121/26.11.2018 JUDETUL TIMIS

MUNICIPIUL TIMISOARA SERVICIUL JURIDIC 26.11.2018

AVIZ

la raportul de specialitate privind aprobarea funcțiunii de Cinematograf dedicat Filmului European, Romanesc si Filmului de Arta si Independent pentru Cinematografului Studio.

Avand in vedere expunerea de motive si raportul de specialitate al Serviciului Unitatea de Implementare a Proiectelor Timisoara Capitala Europeana a Culturii nr. SC2018- 028121/26.11.2018 privind aprobarea funcțiunii de Cinematograf dedicat Filmului European, Romanesc si Filmului de Arta si Independent pentru Cinematografului Studio;

Conform pct. 8 al art. unic din LEGEA nr. 303 din 3 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 894 din 30 decembrie 2008, care modifică pct. 1art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 7 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 120 din 15 februarie 2008, art. II din LEGEA nr. 328 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 27 iulie 2006:

"Art. II. - 1. La data intrării în vigoare a prezentei legi, sălile și grădinile de spectacol cinematografic, prevăzute în anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 328/2006, cu modificările și completările ulterioare, aflate în domeniul privat al statului și în administrarea Regiei Autonome de Distribuție și Exploatare a Filmelor «România-Film», împreună cu terenurile și bunurile mobile aferente, trec în domeniul public al unităților administrativ-teritoriale locale, comunale, orășenești, municipale și al sectoarelor municipiului București, după caz, și în administrarea consiliilor locale respective.

Având în vedere Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, poz. 272;

Ținând cont de prevederile art. 80. alin.6 din Ordonanța Guvernului nr. 39/2005, ”pentru realizarea interesului public general privind accesul la cultură, autoritățile administrației publice locale sunt obligate să asigure, pentru o perioadă de minimum 15 ani, cu periodicitatea necesară, difuzarea de film cinematografic -cu prioritate a acelor producții cinematografice realizate în condițiile Ordonanței Guvernului nr. 39/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 328/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și alte activități cultural”.

Avand in vedere prevederile art. 36 alin.(2) lit.c,d, art.36 alin (6) lit. a) pct.4 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală

Avand in vedere dispozitiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative;

Se avizeaza favorabil raportul de specialitate inregistrat cu nr. SC2018-028121/26.11.2018 privind aprobarea funcțiunii de Cinematograf dedicat Filmului European, Romanesc si Filmului de Arta si Independent pentru Cinematografului Studio.

Menționăm că prezentul aviz nu privește necesitatea și oportunitatea demersului privind aprobarea funcțiunii de Cinematograf dedicat Filmului European, Romanesc si Filmului de Arta si Independent pentru Cinematografului Studio și nu se substituie avizului de legalitate al Secretarului Municipiului Timișoara, reglementat de Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală.

Prezentul aviz nu obliga la emiterea actelor administrative ulterioare si nu inlocuieste obligatia structurilor competente de a analiza documentatia din punct de vedere al atributiilor ce le incumba.

CONSILIER JURIDIC,

Alin Stoica

Cod FO53-13,Ver.1