Hotărârea nr. 632/2018

632/28.11.2018 privind prelungirea pe o perioadă de 3 ani a Contractului de închiriere nr. 370/1998 încheiat cu Asociaţia Pescarilor Sportivi Timişoara având ca obiect spaţiul cu altă destinaţie situat în imobilul din Timişoara, str. Bela Bartok (fostă Tuşnad , fostă Maxim Gorki) , nr.17
Hotararea Consiliului Local 632/28.11.2018
privind prelungirea pe o perioadă de 3 ani a Contractului de închiriere nr. 370/1998 încheiat cu Asociaţia Pescarilor Sportivi Timişoara având ca obiect spaţiul cu altă destinaţie situat în imobilul din Timişoara, str. Bela Bartok (fostă Tuşnad , fostă Maxim Gorki) , nr.17


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018- 27463/20.11.2018 a Primarului Municipiului Timişoara domnul Nicolae Robu ;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018- 27463/20.11.2018 al Compartimentului Spaţii cu Altă Destinaţie I Est - Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
Având în vedere Avizul Serviciului juridic din data de 22.11.2018 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2018 - 27463/20.11.2018 ;
Având în vedere cererea cu numărul CT2018-005297/23.10.2018, prin care Asociaţia Pescarilor Sportivi Timişoara solicită prelungirea contractului de închiriere nr.370/1998 pentru spaţiul situat în imobilul din Timişoara , str. Bela Bartok (fostă Tuşnad , fostă Maxim Gorki) nr.17 , utilizat pentru sediu şi pentru desfăşurarea activităţilor specifice ;
Având în vedere extrasul procesului verbal al şedintei din 15.11.2018 a Comisiei de Analiză a Spaţiilor cu Altă Destinaţie decât aceea de locuinţă situate în imobile proprietatea Primăriei Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara înfiinţată prin HCLMT nr.12/26.06.2012 si modificată prin HCLMT nr.549/24.10.2018, prin care comisia a avizat favorabil solicitarea Asociaţiei Pescarilor Sportivi Timişoara şi a hotărât prelungirea contractului de închiriere nr.370/1998 al spaţiului cu altă destinaţie situat în imobilul din Timişoara, str. Bela Bartok (fostă Tuşnad ,fostă Maxim Gorki) , nr.17, pe o perioadă de 3 ani ;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu şi al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art.36,alin.( 2) ,litera c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă prelungirea prin act adiţional, pe o perioadă de 3 ani a Contractului de închiriere nr. 370/1998, încheiat cu Asociaţia Pescarilor Sportivi Timişoara pentru spaţiul cu altă destinaţie situat în imobilul din Timişoara, str. Bela Bartok (fostă Tuşnad , fostă Maxim Gorki) , nr.17 , în suprafaţa de 56,78 m.p., înscris în Cartea funciară nr.401483-C1, unitate locativă nr.4 -SAD2/3 , număr top 9654, în proprietatea Statului Român.
Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art.3: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Serviciului Şcoli -Spitale ;
- Biroului Sport- Cultură ;
- Direcţiei Comunicare -Relaţionare ;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementului Calităţii ;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Direcţiei de Asistenţă Socială ;
- Asociaţiei Pescarilor Sportivi Timişoara;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P.SECRETAR SIMONA DRĂGOI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA CLĂDIRI TERENURI ȘI DOTĂRI DIVERSE I EST COMPARTIMENTUL SPAȚII CU ALTĂ DESTINAȚIE I EST NR. SC2018- 27463/20.11.2018

EXPUNEREA DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre privind prelungirea pe o perioadă de 3 ani a contractului de închiriere nr. 370/1998 încheiat cu Asociația Pescarilor Sportivi Timișoara având ca obiect spațiul cu altă destinație situat în imobilul din Timișoara, str. Bela Bartok (fostă Tușnad , fostă Maxim Gorki) , nr.17

Prin cererea cu numărul CT2018-005297/23.10.2018 Asociația Pescarilor Sportivi Timișoara solicită prelungirea contractului de închiriere nr.370/1998 pentru spațiului situat în imobilul din Timișoara , Timișoara, str. Bela Bartok (fostă Tușnad , fostă Maxim Gorki) , nr.17 , utilizat pentru sediu și pentru desfășurarea activităților specifice.

Spațiul SAD 2/3 pentru care se solicită prelungirea închirierii are suprafața de 56,78 m.p este liber de sarcini , conform adreselor Compartimentului Fond Funciar , Biroului Clădiri Terenuri și cea a Serviciului Juridic și este înscris în cartea funciară nr.401483-C1, unitate locativă nr.4 -SAD2/3 , număr top 9654, în proprietatea Statului Român.

Având în vedere avizul serviciului juridic la Raportul de specialitate al Compartimentul Spații cu Altă Destinație I est nr. SC 2018-27463/ 20.11.2018;

Având în vedere extrasul procesului verbal al ședintei din 15.11.2018 a Comisiei de Analiză a Spațiilor cu Altă Destinație decât aceea de locuință situate în imobile proprietatea Primăriei Timișoara precum și în proprietatea Statului Român, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara înființată prin HCLMT nr.12/26.06.2012 si modificată prin HCLMT nr.549/24.10.2018, prin care comisia a avizat favorabil solicitarea Asociației Pescarilor Sportivi Timișoara și a hotărât prelungirea contractului de închiriere nr.370/1998 , pe o perioadă de 3 ani a spațiului cu altă destinație situat în imobilul din Timișoara, str. Bela Bartok (fostă Tușnad ,fostă Maxim Gorki) , nr.17 ;

În conformitate cu prevederile art.36 alin.2, litera c) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;

În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată ;

Având în vedere prevederile legale și aspectele menționate anterior , apreciem că Proiectul de hotărâre privind prelungirea pe o perioadă de 3 ani a contractului de închiriere nr. 370/1998 încheiat cu Asociația Pescarilor Sportivi Timișoara , având ca obiect spațiul cu altă destinație situat în imobilul din Timișoara, str. Bela Bartok (fostă Tușnad , fostă Maxim Gorki) , nr.17 , îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării în plenul Consiliului Local al Municipiului Timișoara .

PRIMAR                        VICEPRIMAR

NICOLAE ROBU                       FARKAS IMRE

DIRECTOR D.C.T.D.D I EST

Ec. FLORIN RĂVĂȘILĂ

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA CLĂDIRI TERENURI ȘI DOTĂRI DIVERSE I EST COMPARTIMENTUL SPAȚII CU ALTĂ DESTINAȚIE I EST NR. SC2018- 27463/20.11.2018

RAPORT DE SPECIALITATE privind prelungirea pe o perioadă de 3 ani a contractului de închiriere nr. 370/1998 încheiat cu Asociația Pescarilor Sportivi Timișoara având ca obiect spațiul cu altă destinație situat în imobilul din Timișoara, str. Bela Bartok (fostă Tușnad , fostă Maxim Gorki) , nr.17

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018- 27463/20.11.2018 a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind privind prelungirea pe o perioadă de 3 ani a contractului de închiriere nr. 370/1998 încheiat cu Asociația Pescarilor Sportivi Timișoara având ca obiect spațiul cu altă destinație situat în imobilul din Timișoara, str. Bela Bartok (fostă Tușnad ,fostă Maxim Gorki) , nr.17 ;

Având în vedere cererea cu numărul CT2018-005297/23.10.2018, prin care Asociația Pescarilor Sportivi Timișoara solicită prelungirea contractului de închiriere nr.370/1998 pentru spațiul situat în imobilul din Timișoara , Timișoara, str. Bela Bartok (fostă Tușnad , fostă Maxim Gorki) , nr.17 , utilizat pentru sediu și pentru desfășurarea activităților specifice ;

Precizăm următoarele : spațiul SAD 2/3 pentru care se solicită prelungirea închirierii are suprafața de 56,78 m.p este liber de sarcini , conform adreselor Compartimentului Fond Funciar , Biroului Clădiri Terenuri și cea a Serviciului Juridic și este înscris în cartea funciară nr.401483-C1, unitate locativă nr.4 -SAD2/3 , număr top 9654, în proprietatea Statului Român, fiind închiriat la un tarif de 2euro/lună /m.p ,conform HCLMT nr.71/2013.

Având în vedere extrasul procesului verbal al ședintei din 15.11.2018 a Comisiei de Analiză a Spațiilor cu Altă Destinație decât aceea de locuință situate în imobile proprietatea Primăriei Timișoara precum și în proprietatea Statului Român, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara înființată prin HCLMT nr.12/26.06.2012 si modificată prin HCLMT nr.549/24.10.2018, prin care comisia a avizat favorabil solicitarea Asociației Pescarilor Sportivi Timișoara și a hotărât prelungirea contractului de închiriere nr.370/1998 , pe o perioadă de 3 ani a spațiului cu altă destinație situat în imobilul din Timișoara, str. Bela Bartok (fostă Tușnad ,fostă Maxim Gorki) , nr.17 ;

În conformitate cu prevederile art.36 alin.2, litera c) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;

În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată ;

Având în vedere prevederile legale și aspectele menționate anterior , apreciem că Proiectul de hotărâre privind prelungirea pe o perioadă de 3 ani a contractului de închiriere nr. 370/1998 încheiat cu Asociația Pescarilor Sportivi Timișoara , având ca obiect spațiul cu altă destinație situat în imobilul din Timișoara, str. Bela Bartok (fostă Tușnad , fostă Maxim Gorki) , nr.17 , îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării în plenul Consiliului Local al Municipiului Timișoara .

CONSILIER

VIORICA IONICEANU


DIRECTOR D.C.T.D.D. I EST FLORIN RĂVĂȘILĂ