Hotărârea nr. 631/2018

631/28.11.2018 privind atribuirea cu contract de inchiriere pe o perioada de 3 ani a spatiului cu alta destinatie situat in imobilul din Timisoara, Piata Traian, nr.3, catre Asociatia Crescatorilor de Albine din Romania Filiala Judeteana Timis
Hotararea Consiliului Local 631/28.11.2018
privind atribuirea cu contract de inchiriere pe o perioada de 3 ani a spatiului cu alta destinatie situat in imobilul din Timisoara, Piata Traian, nr.3, catre Asociatia Crescatorilor de Albine din Romania Filiala Judeteana Timis


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr .SC2018-27462/20.11.2018 a Primarului Municipiului Timisoara Domnul Nicolae Robu ;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr SC2018-27462/20.11.2018 - al Compartimentului Spatii cu alta Destinatie I Est - Directia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est din cadrul Primariei Municipiului Timisoara ;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 22.11.2018 - Anexa la Raportul de Specialitate nr. SC 2018-27462/ 20.11.2018;
Avand in vedere cererea cu numarul CT2018-004737/27.09.2018 prin care Asociatia Crescatorilor de Albine din Romania Filiala Judeteana Timis solicita reatribuirea spatiului situat in imobilul din Timisoara Piata Traian , nr.3;
Avand in vedere extrasul procesului verbal al sedintei din 15.11.2018 a Comisiei de Analiza a Spatiilor cu Alta Destinatie decat aceea de locuinta situate in imobile proprietatea Primariei Timisoara precum si in proprietatea Statului Roman, in administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara infiintata prin Hotararea Consiliuluiu Local nr.12/26.06.2012 si modificata prin Hotararea Consiliului Local nr.549/24.10.2018, prin care comisia a avizat favorabil solicitarea Asociatiei Crescatorilor de Albine din Romania Filiala Judeteana Timis cu un punctaj total de 80 puncte ,atribuit conform procedurii de atribuire a spatiilor catre asociatii si a hotarat atribuirea cu contract de inchiriere pe o perioada de 3 ani a spatiului - SAD.1 in suprafata de 70,10 m.p, situat in imobilul din Timisoara , Piata Traian ,nr.3 catre Asociatia Crescatorilor de Albine din Romania Filiala Judeteana Timis .
Avand in vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
In conformitate cu prevederile art.36, alin.2 ,litera c) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In temeiul art.45 alin.3 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba atribuirea pe o perioada de 3 ani, cu contract de inchiriere a spatiului cu alta destinatie situat in imobilul din Timisoara, Piata Traian , nr.3, in suprafata de 70,10 m.p, inscris in Cartea Funciara nr.420937-C1-U15 ca SAD.1, numar top 5746/XI, in proprietatea Statului Roman ,,in administrarea Sfatului Popular Oras Timisoara’’, catre Asociatia Crescatorilor de Albine din Romania Filiala Judeteana Timis.
Art.2: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.
Art.3: Prezenta hotarare se publica in Buletinul Informativ al Primariei Municipiului Timisoara si pe site-ul propriu si totodata, se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Directiei de Urbanism si Dezvoltare Urbana;
- Directiei Edilitare;
- Directiei Economice;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest;
- Serviciului Scoli -Spitale ;
- Biroului Sport - Cultura ;
- Directiei Comunicare -Relationare ;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementului Calitatii ;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Asociatiei Crescatorilor de Albine din Romania Filiala Timisoara;
- Directiei de Asistenta Sociala;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P.SECRETAR SIMONA DRAGOI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA CLĂDIRI TERENURI ȘI DOTĂRI DIVERSE I EST COMPARTIMENTUL SPAȚII CU ALTĂ DESTINAȚIE I EST NR. SC2018- 27462/20.11.2018

RAPORT DE SPECIALITATE privind atribuirea cu contract de închiriere pe o perioadă de 3 ani a spațiului cu altă destinație situat în imobilul din Timișoara, Piața Traian ,nr.3, către Asociația Crescătorilor de Albine din România Filiala Județeană Timiș

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018- 27462/20.11.2018 a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind atribuirea cu contract de închiriere pe o perioadă de 3 ani a spațiului cu altă destinație situat în imobilul din Timișoara, Piața Traian nr.3, către Asociația Crescătorilor de Albine din România Filiala Județeană Timiș ,

Urmare a cererii cu numărul CT2018-004737/27.09.2018, prin care Asociația Crescătorilor de Albine din România Filiala Județeană Timiș solicită reatribuirea spațiului situat în imobilul din Timișoara , Piața Traian , nr.3 pentru desfășurarea activităților specifice ;

Precizăm următoarele : spațiul solicitat are suprafața de 70,10 m.p și este compus din 2 încăperi utilizate pentru magazin de produse apicole , fiind liber de sarcini ,conform adreselor Compartimentului Fond Funciar , Biroului Clădiri Terenuri și cea a Serviciului Juridic și este înscris în cartea funciară nr.420937-C1-U15 ca SAD1 , număr top 5746/XI, în proprietatea Statului Român ,,în administrarea Sfatului Popular Oraș Timișoara'' , fiind deținut anterior, tot de către Asociația Crescătorilor de Albine din România Filiala Județeană Timiș.

Pentru acest spațiu prin HCLMT nr.71/2013 a fost stabilit un tarif de închiriere de 2 euro/m.p/lună .

Având în vedere extrasul procesului verbal al ședintei din 15.11.2018 a Comisiei de Analiză a Spațiilor cu Altă Destinație decât aceea de locuințaă situate în imobile proprietatea Primăriei Timișoara precum și în proprietatea Statului Român, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara înființată prin HCLMT nr.12/26.06.2012 si modificată prin HCLMT nr.549/24.10.2018, comisia a avizat favorabil solicitarea Asociației Crescătorilor de Albine din România Filiala Județeană Timiș cu un punctaj total de 80 puncte ,conform procedurii de atribuire a spațiilor către asociații și a hotărât atribuirea cu contract de închiriere pe o perioadă de 3 ani a spațiului- SAD .1 în suprafață de 70,10 m.p situat în imobilul din Timișoara , Piața Traian , nr.3 către Asociația Crescătorilor de Albine din România Filiala Județeană Timiș ;

Menționăm faptul că Asociația Crescătorilor de Albine din România Filiala Județeană Timiș a deținut cu contract de închiriere spațiul menționat mai sus începand cu anul 2000 cu contractul de închiriere nr.1135/2000,expirat prin ajungere la termen la data de 29.05.2018 ,de la această dată până în prezent platind la zi despaăgubirile de folosință ale spațiului și fiind de bună credință în relația contractuală cu Primăria Municipiului Timișoara .

În conformitate cu prevederile art.36 alin.2, litera c) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;

În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată ;

Având în vedere prevederile legale și aspectele menționate anterior , apreciem că Proiectul de hotărâre privind atribuirea cu contract de închiriere pe o perioadă de 3 ani a spațiului cu altă destinație situat în imobilul din Timișoara, Piața Traian ,nr.3, către Asociația Crescătorilor de Albine din România Filiala Județeană Timiș , îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării în plenul Consiliului Local al Municipiului Timișoara .

CONSILIER

VIORICA IONICEANU


DIRECTOR D.C.T.D.D. I EST FLORIN RĂVĂȘILĂ

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRIMAR

NR. SC2018-27462/20.11.2018

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre privind atribuirea cu contract de închiriere pe o perioadă de 3 ani a spațiului cu altă destinație situat în imobilul din Timișoara, Piața Traian ,nr.3, către Asociația Crescătorilor de Albine din România Filiala Județeană Timiș

Prin cererea cu numărul CT2018-004737/27.09.2018 , Asociația Crescătorilor de Albine din România Filiala Județeană Timiș solicită reatribuirea spațiului situat în imobilul din Timișoara Piața Traian , nr.3;

Având în vedere avizul serviciului juridic la Raportul de specialitate al Compartimentul Spații cu Altă Destinație I est nr. SC 2018-2746220.11.2018;

Precizăm următoarele : spațiul solicitat are suprafața de 70,10 m.p și este compus din 2 încăperi utilizate pentru magazin de produse apicole , fiind liber de sarcini conform adreselor Compartimentului Fond Funciar , Biroului Clădiri Terenuri și cea a Serviciului Juridic și este înscris în cartea funciară nr.420937-C1-U15 ca SAD1 , număr top 5746/XI, în proprietatea Statului Român ,,în administrarea Sfatului Popular Oraș Timișoara'' , fiind deținut cu contract de închiriere din anul 2000 de către Asociația Crescătorilor de Albine din România Filiala Județeană Timiș. Pentru acest spațiu prin HCLMT nr.71/2013 a fost stabilit un tarif de închiriere de 2 euro/m.p/lună .

Așa cum rezultă din extrasul procesului verbal al ședintei din 15.11.2018 a Comisiei de Analiză a Spațiilor cu Altă Destinație decât aceea de locuințaă situate în imobile proprietatea Primăriei Timișoara precum și în proprietatea Statului Român, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara înființată prin HCLMT nr.12/26.06.2012 si modificată prin HCLMT nr.549/24.10.2018, comisia a avizat favorabil solicitarea Asociației Crescătorilor de Albine din România Filiala Județeană Timiș cu un punctaj total de 80 puncte ,atribuit conform procedurii de atribuire a spațiilor către asociații și a hotărât atribuirea cu contract de închiriere pe o perioadă de 3 ani a spațiului - SAD .1 în suprafață de 70,10 m.p, situat în imobilul din Timișoara , Piața Traian ,nr.3 către Asociația Crescătorilor de Albine din România Filiala Județeană Timiș .

Menționăm faptul că Asociația Crescătorilor de Albine din România Filiala Județeană Timiș a deținut cu contract de închiriere spațiul menționat mai sus începand cu anul 2000 cu contractul de închiriere nr.1135/2000,expirat prin ajungere la termen la data de 29.05.2018 ,de la această dată până în prezent plătind la zi despăgubirile de folosință ale spațiului și fiind de bună credință în relația contractuală cu Primăria Municipiului Timișoara .

În conformitate cu prevederile art.36 alin.2, litera c) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;

În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată ;

Având în vedere prevederile legale și aspectele menționate anterior , apreciem că Proiectul de hotărâre privind atribuirea cu contract de închiriere pe o perioadă de 3 ani a spațiului cu altă destinație situat în imobilul din Timișoara, Piața Traian ,nr.3, către Asociația Crescătorilor de Albine din România Filiala Județeană Timiș , îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării în plenul Consiliului Local al Municipiului Timișoara .

PRIMAR

NICOLAE ROBU


VICEPRIMAR

FARKAȘ IMRE

DIRECTOR D.C.T.D.D I EST

Ec. FLORIN RĂVĂȘILĂ