Hotărârea nr. 626/2018

626/28.11.2018 privind prelungirea contractului de inchiriere nr. 369/30.12.1998, incheiat cu Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "PIUS BRANZEU" Timisoara - Policlinica pentru Sportivi
Hotararea Consiliului Local 626/28.11.2018
privind prelungirea contractului de inchiriere nr. 369/30.12.1998, incheiat cu Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "PIUS BRANZEU" Timisoara - Policlinica pentru Sportivi


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr. SC2018 -027396/19.11.2018 privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timisoara- domnul Nicolae Robu;
Avand in vedere Referatul nr. SC2018 -027396/19.11.2018 - al Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 20.11.2018- Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2018-027396/19.11.2018;
Avand in vedere Adresa nr. CT2018-5605/05.11.2018 a Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "PIUS BRANZEU" Timisoara, prin care a solicitat prelungirea contractului de inchiriere numarul 369/1998;
Avand in vedere Extrasul din Procesul Verbal al sedintei din data de 15.11.2018 a Comisiei de Analiza a Spatiilor cu Alta Destinatie decat aceea de Locuinta situate in imobile proprietatea Primariei Timisoara precum si in proprietatea Statului Roman in administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara infiintata prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 12/26.06.2012 si modificata prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 549/24.10.2018;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu si Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
In conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2), lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba prelungirea contractului de inchiriere nr. 369/1998, incheiat cu Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "PIUS BRANZEU" Timisoara - Policlinica pentru Sportivi, pentru spatiul din Timisoara, str. Bela Bartok nr. 17, pe o perioada de 3 ani.
Art. 2: Se aproba incheierea actului aditional.
Art. 3: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est , Compartimentul Spatii cu Alta Destinatie I Est din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.
Art. 4: Prezenta hotarare se publica in Buletinul Informativ al Primariei Municipiului Timisoara si pe site-ul propriu si totodata, se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Urbanism si Dezvoltare Urbana;
- Directiei Edilitare;
- Directiei Economice;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest;
- Seviciului Scoli - Spitale;
- Biroului Sport - Cultura;
- Directiei Comunicare - Relationare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRAGOI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA DIRECȚIA CLĂDIRI, TERENURI ȘI DOTĂRI DIVERSE I EST COMPARTIMENTUL SPAȚII CU ALTĂ DESTINAȚIE I EST SC2018 -027461/20.11.2018

RAPORT DE SPECIALITATE privind prelungirea prin act adițional, pe o perioada de 3 ani a contractului de închiriere nr.

369/30.12.1998, încheiat cu Spitalul Clinic Județean de Urgență “PIUS BRÂNZEU” -Policlinica pentru Sportivi

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018 - 027461/20.11.2018 a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotarâre privind prelungirea prin act adițional, pe o perioadă de 3 ani a contractului de închiriere nr. 369/1998, încheiat cu Spitalul Clinic Județean de Urgență “PIUS BRÂNZEU” - Policlinica pentru Sportivi, facem următoarele precizări :

Spitalul Clinic Județean de Urgență “PIUS BRÂNZEU” - Policlinica pentru Sportivi deține cu contract de închiriere spațiul cu altă destinație, situat în Timișoara str. Bela Bartok nr. 17, SAD 2/2, în suprafață de 315,99 mp, obiect al contractului de închiriere nr. 369/1998, care expiră la data de 21.12.2018.

Acest spațiu este situat în imobilul înscris în CF 401483-C1-U3, nr.top 9654, în proprietatea Statului Român prin Municipiul Timișoara.

Acest spațiu este utilizat de către Spitalul Clinic Județean de Urgență “PIUS BRÂNZEU” -Policlinica pentru Sportivi pentru desfășurarea activității Ambulator de specialitate pentru sportivi.

Prin cererea cu numărul CT2018-005605/05.11.2018, Spitalul Clinic Județean de Urgență “PIUS BRÂNZEU” - Policlinica pentru Sportivi a solicitat prelungirea contractului de închiriere numărul 369/1998.

Solicitarea Spitalului Clinic Județean de Urgență “PIUS BRÂNZEU” - Policlinica pentru Sportivi cu numărul CT2018-005605/05.11.2018, a fost analizată în ședința din 15.11.2018 a Comisiei de Analiză a Spațiilor cu Altă Destinație decât aceea de locuință situate în imobile proprietatea Primariei Timișoara precum și în proprietatea Statului Român, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara înființată prin HCLMT nr.12/26.06.2012 și modificată prin HCLMT nr. 549/24.10.2018.

Comisia a hotărât prelungirea pe o perioadă de 3 ani a contractului de închiriere nr. 369/1998, încheiat cu Spitalul Clinic Județean de Urgență “PIUS BRÂNZEU” - Policlinica pentru Sportivi, prin întocmirea actului adițional la acest contract, de la data de 22.12.2018 până la data de 21.12.2021.

Spațiul a fost verificat prin adresele:

  • - CT2018-5297/31.10.2018 Serviciul Juridic;

  • - CT2018-3695/30.10.2018 Compartimentul Administrare Fond Funciar;

  • - CT2018-5297/02.11.2018 Biroul Clădiri Terenuri

În conformitate cu prevederile art.36, alin.2 lit.(c) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată și modificată;

În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că Proiectul de hotărâre privind prelungirea prin act adițional, pe o perioadă de 3 ani a contractului de închiriere nr. 369/1998, încheiat cu Spitalul Clinic Județean de Urgență “PIUS BRÂNZEU” - Policlinica pentru Sportivi, îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării în plenul Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

DIRECTOR D.C.T.D.D. I EST,

CONSILIER, MARINELA BANDI


Ec. FLORIN RĂVĂȘILĂ

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA CLĂDIRI, TERENURI ȘI DOTĂRI DIVERSE I EST COMPARTIMENTUL SPAȚII CU ALTĂ DESTINAȚIE I EST SC2018 -027396/19.11.2018

EXPUNEREA DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre privind prelungirea prin act adițional, pe o perioadă de 3 ani a contractului de închiriere nr. 369/1998, încheiat cu Spitalul Clinic Județean de Urgență “PIUS BRÂNZEU” - Policlinica pentru Sportivi

Spitalul Clinic Județean de Urgență “PIUS BRÂNZEU” - Policlinica pentru Sportivi are închiriat de la Primăria Municipiului Timișoara, spațiul cu altă destinație situat în Timișoara, str. Bela Bartok nr. 17, SAD 2/2, în suprafață de 315,88 m.p, în baza contractului de închiriere nr. 369/1998, care expiră la data de 21.12.2018.

Prin adresa cu numărul CT2018-005605/05.11.2018, Spitalul Clinic Județean de Urgență “PIUS BRÂNZEU” - Policlinica pentru Sportivi a solicitat prelungirea contractului de închiriere numărul 369/1998.

Spațiul cu altă destinație situat în Timișoara, str. Bela Bartok nr. 17, este înscris în CF nr. 401483-C1-U3, nr. top 9654, în proprietatea Primăriei Municipiului Timișoara.

Pentru continuarea activității de către Spitalul Clinic Județean de Urgență “PIUS BRÂNZEU” - Policlinica pentru Sportivi este necesară prelungirea închirierii acestui spațiu.

Comisia de Analiză a Spațiilor cu Altă Destinație decât aceea de locuință situate în imobile proprietatea Primăriei Timișoara, precum și în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, înființată prin HCLMT nr. 12/26.06.2012 și modificată prin HCLMT nr. 549/24.10.2018, in ședinta din data de 15.11.2018 a aprobat prelungirea contractului de închiriere nr. 369/1998 pe o perioadă de 3 ani.

Precizăm faptul că, pe toată perioada contractuală, începând din anul 1998, Spitalul Clinic Județean de Urgență “PIUS BRÂNZEU” - Policlinica pentru Sportivi, s-a comportat ca un bun chiriaș și nu a înregistrat obligații fiscale restante la bugetul local.

Apreciem faptul că, Proiectului de hotărâre privind prelungirea prin act adițional, pe o perioadă de 3 ani a contractului de închiriere nr. 369/1998, încheiat cu Spitalul Clinic Județean de Urgență “PIUS BRÂNZEU” - Policlinica pentru Sportivi, îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării în plenul Consiliului Local al Municipiului Timișoara .

PRIMAR

VICEPRIMAR

FARKAS IMRE


NICOLAE ROBU

DIRECTOR D.CT.D.D I EST Ec. FLORIN RĂVĂȘILĂ