Hotărârea nr. 622/2018

622/28.11.2018 privind aprobarea operatiunii de dezlipire a imobilului cu nr.top.26039 inscris in CF nr.413803 Timisoara
Hotararea Consiliului Local 622/28.11.2018
privind aprobarea operatiunii de dezlipire a imobilului cu nr.top.26039 inscris in CF nr.413803 Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr. SC2018-27135/15.11.2018 - a Primarului Municipiului Timisoara, domnul NICOLAE ROBU;
Avand in vedere Raportul de Specialitate nr. SC2018-27137/15.11.2018 - al Directiei Urbanism si Dezvoltare Urbana;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 22.11.2018 - Anexa la Raportul de specialitate nr.SC2018-27137/15.11.2018;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere art.78 din Ordinul 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara, modificat prin Ordinul nr.1304/2015;
Luand in considerare prevederile Legii nr.7/1996 a cadastrului si publicitatii imobiliare, actualizata;
Luand in considerare prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica;
In conformitate cu prevederile art.36 alin (2) lit.c din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba operatiunea de dezlipire a imobilului cu nr.top.26039 inscris in CF nr.413803 Timisoara, astfel :
- Lot 1 cu nr.cad.nou 446766 - teren aferent b-dului Cetatii, in suprafata de 545 mp.
- Lot 2 cu nr.cad.nou 446767 - teren in suprafata de 8710 mp., cu constructiile C1 si C2 inscrise in C.F. nr.413803 Timisoara , la A1.1 si A1.2, conform Proiect nr.470/2018 , intocmit de SC MS CAD SRL receptionat de OCPI Timis cu nr. 170436/14.08.2018.

Art.2: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Urbanism si Dezvoltare Urbana si Directia Cladiri Terenuri si Dotari Diverse din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art.3: Prezenta hotarare se publica in Buletinul Informativ al Primariei Municipiului Timisoara si pe site-ul propriu si totodata, se comunica:
-Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Economice;
- Directiei Edilitare;
- Directiei Urbanism si Dezvoltare Urbana;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I EST;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II VEST;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Comunicare - Relationare;
- Biroului Sport - Cultura;
- Serviciului Scoli - Spitale;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Biroului Audit;
- Serviciului Resurse Umane;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRAGOI