Hotărârea nr. 620/2018

620/28.11.2018 pentru respingerea Proiectului de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2018
Hotararea Consiliului Local 620/28.11.2018
pentru respingerea Proiectului de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2018


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive cu nr. SC2018 - 28191/26.11.2018, privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timisoara - domnul Nicolae Robu;
Avand in vedere Raportul de specialitate cu nr. SC2018 -.28191/26.11.2018 al Directiei Economice din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 26.11.2018 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2018-2819/26.11.2018;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu si Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Legea bugetului de stat pe anul 2018 nr. 2/03.01.2018;
In conformitate cu prevederile art. 1, art. 4, alin. 1, art. 5, art. 19, alin. 1 si 2 si art. 20, alin. 1, art. 22 alin. 1 si art. 23 alin. 1 si 2 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale modificata;
Avand in vedere Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 47/01.09.2012 privind modificarea si completarea unor acte normative si reglementarea unor masuri fiscal - bugetare;
In conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit.b) si alin. (4), lit. a), din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
Avand in vedere Procesul Verbal al sedintei in plen a Consiliului Local al Municipiului Timisoara din data de 28.11.2018;
Avand in vedere faptul ca Proiectul de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2018, nu a intrunit conditiile impuse de prevederile art. 45, alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;HOTARASTE

Art. 1: Se respinge Proiectul de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2018 - Anexa la prezenta hotarare.

Art. 2: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Economica, Directia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est, Directia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest, Directia de Urbanism si Dezvoltare Urbana, Directia Comunicare - Relationare, Directia de Mediu, Directia Edilitara din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 3: Prezenta hotarare se publica in Buletinul Informativ al Primariei Municipiului Timisoara si pe site-ul propriu si totodata, se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Urbanism si Dezvoltare Urbana;
- Directiei Edilitare;
- Directiei Economice;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest;
- Serviciului Scoli - Spitale;
- Biroului Sport - Cultura;
- Directiei Comunicare - Relationare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRAGOI

ROMÂNIA

AVIZAT Secretar Jr. SIMONA DRĂGOI


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea rectificarii bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2018 Consiliul Local al Municipiului Timișoara

Având in vedere Expunerea de motive cu nr. SC2018 - 28191/26.11.2018 a Primarului Municipiului Timisoara - domnul Nicolae Robu;

Având in vedere Raportul de specialitate cu nr. SC2018 -.28191/26.11.2018 al Direcției Economice;

Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comerț, regii autonome si societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minorităților si Comisiei pentru cultura, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport si culte, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;

Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2018 nr. 2/03.01.2018;

În conformitate cu prevederile art.1, art.4, alin.1, art.5, art.19, alin.1 și 2 si art. 20, alin.1, art.22 alin.1 și art.23 alin.1 și 2 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale modificată;

Având în vedere OUG 47/01.09.2012 privind modificarea și completarea unor acte normative și reglementarea unor măsuri fiscal - bugetare;

În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2) lit.b) si alin.(4), lit.a, din Legea nr.215/2001 privind administrația publica locala, republicata si modificata ;

În temeiul art. 45, alin.2, Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicata si modificata;

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1: Se validează Dispoziția Primarului Municipiului Timișoara nr. 1425 din 12.11.2018 referitoare la rectificarea bugetului local al Municipiului Timișoara pe anul 2018 în baza Convenției de împrumut nr SC2018-25903/05.11.2018 dintre Ministerul Finanțelor Publice și Municipiul Timișoara privind acordarea unui împrumut de 101.029.000 lei pe o perioadă de 20 ani pentru finanțarea unor cheltuieli curente ale Municipiului Timisoara pentru asigurarea furnizării energiei termice în sezonul rece, întocmită în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr.89/2018;

Art. 2: Se aprobă rectificarea bugetului local al Municipiului Timișoara pe anul 2018, conform Anexei nr. 1 - Bugetul local pe anul 2018 - sursa 2A; Anexei nr. 2 - Bugetul local pe anul 2018 - sursa 2E.

Art. 3: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local nr. 556/30.10.2018 privind aprobarea rectificarii bugetului local al Municipiului Timișoara pe anul 2018.

Art.4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economica, Direcția Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse, Direcția Generala de Urbanism si Dezvolatre Urbana, Direcția Comunicare - Relationare, Direcția de Mediu, Direcția Edilitara din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:

 • -  Direcției Urbanism;

 • -  Primarului Municipiului Timișoara;

 • -   Serviciului Juridic;

 • -  Direcției Economice;

 • -   Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse;

 • -   Direcției Instituții Școlare, Medicale, Sportive și Culturale;

 • -  Direcției Urbanism;

 • -   Direcției Dezvoltare;

 • -  Direcției Comunicare;

 • -  Direcției de Mediu;

 • -   Direcției Tehnice;

 • -  Compartimentului Control Intern;

 • -  Administrației Financiare a Municipiului Timișoara;

 • -  Direcției Generale a Finanțelor Publice și Controlului Financiar de Stat a Județului Timiș;

 • -  Mass media locale.

Președinte de ședință, Consilier