Hotărârea nr. 619/2018

619/23.11.2018 privind modificarea Art. 1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 105/27.03.2012 - privind prelungirea valabilităţii Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.157/28.05.2002 , cu modificările ulterioare
Hotararea Consiliului Local 619/23.11.2018
privind modificarea Art. 1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 105/27.03.2012 - privind prelungirea valabilităţii Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.157/28.05.2002 , cu modificările ulterioare


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018-27286/16.11.2018 privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018-27286/16.11.2018 - al Directiei Urbanism si Dezvoltare Urbana din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 19.11.2018 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2018-27286/16.11.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Articolului I din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 51 din 21 iunie 2018 pentru modificarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi pentru prorogarea unor termene;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 233/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă modificarea Art. 1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 105/27.03.2012 - privind prelungirea valabilităţii Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.157/28.05.2002, cu modificările ulterioare, care va avea următorul conţinut: "Se aprobă prelungirea termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara până la intrarea în vigoare a noului Plan Urbanistic General."

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Urbanism şi Dezvoltare Urbană din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Seviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism si Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Edilitară;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri Terenuri Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri Terenuri Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- O.C.P.I. Timiş;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P.SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Prelungiri valabilitate HCL PUG Timișoara:

Nr. crt.

HCL

AN

VALABILITATE

OBS.

1

157

privind aprobarea Planului Urbanistic General al Municipiului

Timișoara

28.05.2002

28.05.2007

2

139

privind prelungirea valabilității Planului Urbanistic General al Municipiului Timișoara aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.

157/28.05.2002

24.04.2007

24.04.2012

3

105

privind prelungirea valabilității Planului Urbanistic General al Municipiului Timișoara aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.157/28.05.2002

27.03.2012

24.04.2014

4

107

privind prelungirea Planului Urbanistic General aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.157/28.05.2002

11.03.2014

24.04.2017

5

HCL 131

privind prelungirea Planului Urbanistic General aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.157/28.05.2002

24.04.2017

30.12.2018

ROMANIA               Anexa la Raportul de specialitate nr.SC2018-27286/16.11.2018

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

SERVICIUL JURIDIC

19.11.2018

AVIZ

la raportul de specialitate privind modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 105/27.03.2012, cu modificările ulterioare

Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018-27286/16.11.2018 privind modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 105/27.03.2012, cu modificările ulterioare.

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018-27286/16.11.2018 a Primarului Municipiului Timișoara privind oportunitatea Proiectului de hotărâre privind modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 105/27.03.2012 privind prelungirea valabilității Planului Urbanistic General al Municipiului Timișoara aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 57/28.05.2002, cu modificările ulterioare.

Având în vedere HCLMT nr. 105/27.03.2012 privind prelungirea valabilității Planului Urbanistic General aî Municipiului Timișoara aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 57/28.05.2002, cu modificările ulterioare.

Având în vedere prevederile Ordonanța de Urgență nr. 51 din 21 iunie 2018 pentru modificarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și pentru prorogarea unor termene.

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative.

Având în vedere prevederile art. 46 alin 1A3 al Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul :

“Termenul de valabilitate a Planului urbanistic general se prelungește, pe bază de hotărâre a consiliului local/Consiliului General al Municipiului București, până la intrarea în vigoare a noului plan urbanistic general, cu condiția inițierii demersurilor de elaborare/actualizare a planului urbanistic general înainte de expirarea termenului de valabilitate.”

Având în vedere că Direcția Urbanism și Dezvoltare Urbană arată în raportul de specialitate că există încă etape în curs de avizare a noului Pian Urbanistic General al Municipiului Timișoara

Se avizează favorabil raportul de specialitate înregistrat cu nr. SC2018-27286/16.11.2018 privind modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 105/27.03.2012, cu modificările ulterioare.

Menționăm că prezentul aviz nu privește necesitatea si oportunitatea demersului privind modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 105/27.03.2012, cu modificările ulterioare nu se substituie avizului de legalitate al secretarului, aviz reglementat de Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală cu modificările si completările ulterioare.

De asemenea, avizul nu privește aspectele tehnice, economice, de specialitate ale documentației, nu obligă la emiterea actelor administrative ulterioare si nu înlocuiește obligația structurilor competente de a analiza documentația din punct de vedere al atribuțiilor ce le incumbă.

CONSILIER JURIDIC

DANIELA ȘTEFAN

Cod FO53-13,Ver.l


ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA URBANISM SI DEZVOLTARE URBANA BIROUL AVIZARE CONFORMITĂȚI PUG/ PUD/ PUZ

B d . Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030

e-mail:dezvoltareurbana@primariatm.ro, internet:www.primariatm.ro

RAPORT DE SPECIALITATE

Privind modificarea Ari. 1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 105/27.03.2012, cu modificările ulterioare

Planul Urbanistic General al Municipiului Timișoara a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 157/28.05.2002 privind aprobarea Planului Urbanistic General.

Potrivit ari.46 alin (1) din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul:

Planul urbanistic general are atât caracter director și strategic, cât și caracter de reglementare și reprezintă principalul instrument de planificare operațională, constituind baza legală pentru realizarea programelor și acțiunilor de dezvoltare. Fiecare unitate administrativ-teritorială trebuie să își actualizeze la maximum 10 ani planul urbanistic general, în funcție de evoluția previzibilă a factorilor sociali, geografici, economici, culturali și a necesităților locale.

Pentru prestarea serviciului de întocmire a noului Planului Urbanistic General al Municipiul Timișoara s-a încheiat Contractul de prestări servicii nr.190/08.10.2010 modificat prin Actul adițional nr. 1/04.04.2013, Actul adițional nr. 2/09.09.2014, Actul adițional nr. 3/09.11.2015, Actul adițional nr. 4/09.11.2016, Act adițional nr. 5/09.11.2017.

Prin Art. 1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 131/ 24.04.2017, pe baza prevederilor art. II al Legii 303/27.1 1.2015 pentru modificarea art. 46 din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și a art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 85/2012 pentru modificarea alin (1A3) al art. 46 din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, care prevedea că „Termenul de valabilitate a planurilor de urbanism generale elaborate și aprobate până în anul 2003 poate fi prelungit prin hotărâre a consiliului local / Consiliului General al Municipiului București până la data aprobării, în condițiile legii, a noii documentații de urbanism, dar nu mai târziu de 30 decembrie 2018”, s-a aprobat „Modificarea Art. I din ,, Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 105/27.03.2012 privind prelungirea valabilității Planului Urbanistic General al Municipiului Timișoara aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 157/28.05.2002", cu modificările ulterioare, în sensul actualizării datei limită de valabilitate, conform cu modificările legislative din art. II al Legii 303/27.11.2015 pentru modificarea art. 46 din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și a art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 85/2012 pentru modificarea alin (U'3) al art. 46 din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, adică 30.12.2018.”

Ulterior emiterii Hotărârii Consilului Local al Municipiului Timișoara nr. 131/24.04.2017, prin Articolul 1 al „ORDONANȚEI DE URGENȚĂ nr. 51 din 21 iunie 2018 pentru modificarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și pentru prorogarea unor termene” au fost stabilite următoarele:


ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA URBANISM SI DEZVOLTARE URBANA BIROUL AVIZARE CONFORMITĂȚI PUG/ PUD/ PUZ

Bd. Constantin Diaconovici Loga, n r . 1, 300030

e-mail:dezvoltareurbana@primariatm.ro, internet: www.primariatm.ro

„Articolul I

Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 373 din 10 iulie 2001, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 46, alineatul (1^3) va avea următorul cuprins:

(l*3)Termenul de valabilitate a Planului urbanistic general se prelungește, pe bază de hotărâre a consiliului local/Consiliului General al Municipiului București, până la intrarea în vigoare a noului plan urbanistic general, cu condiția inițierii demersurilor de elaborare/actualizare a planului urbanistic general înainte de expirarea termenului de valabilitate. ”

Având în vedere că datorită termenelor de avizare a noului Plan Urbanistic General al Municipiului Timișoara, prezentate în Anexa 1, există încă etape în curs de avizare, astfel încât, pentru a evita un blocaj major în procesul de autorizare a lucrărilor de construcții în lipsa unor documentații de urbanism legal aprobate (în Planul Urbanistic General au fost integrate și documentațiile de urbanism ulterior aprobate), cu consecințe și efecte negative inclusiv asupra vieții economice,

PROPUNEM :

Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara:

Art. 1. Modificarea Art. 1 din „Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 105/27.03.2012 privind prelungirea valabilității Planului Urbanistic General al Municipiului Timișoara aprobat prin Hoărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 157/28.05.2002”, cu modificările ulterioare, în sensul actualizării datei limită de valabilitate, conform cu modificările legislative din Articolul I al „ORDONANȚEI DE URGENȚĂ nr. 51 din 21 iunie 2018 pentru modificarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și pentru prorogarea unor termene”, adică până la intrarea în vigoare a noului plan urbanistic general,
Red/dact - S.P.

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

Nr.

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Privind modificarea Art. 1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 105/27.03.2012, cu modificările ulterioare

  • 1. Descrierea situației actuale

Planul Urbanistic General al Municipiului Timișoara a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 157/28.05.2002 privind aprobarea Planului Urbanistic General.

Potrivit art.46 alin (1) din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul:

Planul urbanistic general are atât caracter director și strategic, cât și caracter de reglementare și reprezintă principalul instrument de planificare operațională, constituind baza legală pentru realizarea programelor și acțiunilor de dezvoltare. Fiecare unitate administrativ-teritorială trebuie să își actualizeze la maximum 10 ani planul urbanistic general, în funcție de evoluția previzibilă a factorilor sociali, geografici, economici, culturali și a necesităților locale.

Prin Art. 1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 131/ 24.04.2017, s-a aprobat „Modificarea Art. 1 din „Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 105/27.03.2012 privind prelungirea valabilității Planului Urbanistic General al Municipiului Timișoara aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 157/28.05.2002”, cu modificările ulterioare, în sensul actualizării datei limită de valabilitate, conform cu modificările legislative din art. II al Legii 303/27.11.2015 pentru modificarea art. 46 din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și a art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 85/2012 pentru modificarea alin (1^3) al art. 46 din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, adică 30.12.2018.”

  • 2. Schimbări preconizate și rezultate așteptate

Ulterior emiterii Hotărârii Consilului Local al Municipiului Timișoara nr. 131/24.04.2017, prin Articolul I al „ORDONANȚEI DE URGENȚĂ nr. 51 din 21 iunie 2018 pentru modificarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și pentru prorogarea unor termene” au fost stabilite următoarele:

„Articolul I

Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 373 din 10 iulie 2001, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 46, alineatul (1G3) va avea următorul cuprins:

(1^3)Termenul de valabilitate a Planului urbanistic general se prelungește, pe bază de hotărâre a consiliului local/Consiliului General al Municipiului București, până la intrarea în vigoare a noului plan urbanistic general, cu condiția inițierii demersurilor de elaborare/actualizare a planului urbanistic general înainte de expirarea termenului de valabilitate. ”

  • 3. Alte informații

Se propune Modificarea Art. 1 din „Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 105/27.03.2012 privind prelungirea valabilității Planului Urbanistic General al Municipiului Timișoara aprobat prin Hoărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 157/28.05.2002”, cu modificările ulterioare, în sensul actualizării datei limită de valabilitate, conform cu modificările legislative din Articolul I al „ORDONANȚEI DE URGENȚĂ nr. 51 din 21 iunie 2018 pentru modificarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și pentru prorogarea unor termene”, adică până la intrarea în vigoare a noului plan urbanistic general,

  • 4. Concluzii

Având în vedere prevederile legale expuse, proiectul de hotărâre privind modificarea Art. 1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 105/27.03.2012, cu modificările ulterioare, îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local .

PRIMAR

NICOLAE ROBU                      Pentru conformitate date tehnice

ARHITECT ȘEF

EMILIAN SORIN CIURARIU

NOTĂ: Elementele de natură tehnică, de detaliu, se vor regăsi în raportul de specialitate și, dacă se impune, în nota de fundamentare.

Cod FO53-03,Ver.2

CENTRALIZARE AVIZE P.U.G.

ORGANISME CENTRALE

Nr.

Crt.

Ministerul

Instituții subordonate ministerului

Solicitat de PMT

Obținut

Observații

Valabilitate

Nr. total necesar

1

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

NU

NU

- este condiționat de obținerea celorlalte avize

1

2

Ministerul Transporturilor

1. Aerian

- Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautică Civilă Română" - RA

DA

DA

2019

2

2. Feroviar

- Compania Națională de Căi Ferate CFR - S.A.

DA

DA

FARA TERMEN

3

- Compania Națională de Căi Ferate CFR - S.A. -Sucursala Regională CF Timișoara

DA

DA

FARA TERMEN

4

3. Naval

- Direcția de Transport Naval

DA

DA

FARA TERMEN

5

4. Rutier

- Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România -CNADNR

DA

DA

FARA TERMEN

6

- CNADR - Direcția Regională de Drumuri și Poduri Timișoara

DA

FARA TERMEN

7

- CJT - Direcția pentru Administrarea Drumurilor și Podurilor Județene Timiș

DA

DA

FARA TERMEN

8

Aviz final:

DA

In lucru

3

Ministerul Culturii

Direcția Județeană de Cultură Timiș

DA

DA

9

Aviz final:

DA

DA

4

Ministerul

Apărări

Naționale -

Statul Major

General

S-a solicitat de la MAPN - Statul Major General

DA

DA

FARA TERMEN

10

5

Serviciul Român de Informații

S-a solicitat de la SRI

DA

DA

Se reavizeaza

11

6

Ministerul

Afacerilor Interne

Direcția Generală Logistică

DA

DA

FARA TERMEN

12

7

Ministerul

Sănătății

Direcția de Sănătate Publică

DA

DA

FARA TERMEN

13

8

Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului

Autoritatea Națională pentru Turism

DA

DA

FARA TERMEN

14

9

Ministerul Mediului

Agenția pentru Protecția Mediului Timiș

DA

DA

FARA TERMEN

15

10

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare, Filiala de Îmbunătățiri Funciare Timiș

DA

DA

FARA TERMEN

16

Oficiul de Studii Pedologice și Agrochimice Timiș

DA

DA

FARA TERMEN

17

Direcția pentru Agricultură Județeană Timiș

DA

DA

FARA TERMEN

18

Aviz final:

DA

DA

11

Serviciul de Telecomunicatii Speciale

DA

DA

Se reavizeaza

19

ORGANISME TERITORIALE

Nr. crt.

Instituția

Solicitat de PMT

Obținut

Observații

VALABILITATE

1

Consiliul Judetean Timis

- Direcția Urbanism

NU

NU

-este condiționat de obținerea celorlalte avize

20

2

Consiliul Județean Timiș

- Direcția pentru Administrarea Drumurilor și Podurilor Județene Timiș

DA

DA

FARA TERMEN

(e la 8)

3

Agenția de Protecția Mediului Timiș

DA

DA

FARA TERMEN

(e la 15)

4

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Timiș

DA

DA

21

5

Direcția Județeană de Cultura Timiș

DA

DA

FARA TERMEN

(e la 9)

6

Aquatim

DA

DA

FARA TERMEN

22

7

Enel

DA

DA

FARA TERMEN

23

8

E-ON Gaz

DA

DA

Se reavizeaza

24

9

Telekom

DA

DA

Se reavizeaza

25

10

Colterm

DA

DA

Se reavizeaza

26

11

RATT

DA

DA

FARA TERMEN

27

12

Transelectrica

DA

DA

FARA TERMEN

28

13

TRANSGAZ

DA

DA

Se reavizeaza

29

14

CNADNR - Direcția Regională de Drumuri și Poduri Timișoara

DA

FARA TERMEN

(e la 7)

15

Compania Națională de Căi Ferate SNCFR - Regionala Timișoara

DA

DA

FARA TERMEN

(e la 4)

16

Direcția Silvică Timiș

DA

DA - se obtine de la Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic si Vanatoare Timisoara

FARA TERMEN

-

17

Inspectoratul Teritorial de Regim

DA

DA

FARA

30

Silvic și Vânătoare Timișoara

TERMEN

18

Agenția Natională de Îmbunătățiri Funciare - Filiala Județeană Timiș

DA

DA

FARA TERMEN

(e la 16)

19

Administrația Națională Apele Române - Administrația Bazinală de Apă Banat

DA

DA

FARA TERMEN

31

20

Inspectoratul de Poliție al Județului Timiș

DA

DA

FARA TERMEN

32

21

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Banat al judetului Timiș -Pompieri

DA

DA

FARA TERMEN

33

22

Direcția de Sănătate Publică a Județului Timiș

DA

DA

FARA TERMEN

34

23

Direcția pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală a Județului Timiș

DA

DA

FARA TERMEN

35

24

Direcția Națională Sanitara Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor

DA

DA

FARA TERMEN

36

25

Inspectoratul de Stat în Construcții

DA

DA

FARA TERMEN

37

26

Oficiul pentru Studii Pedologice și Agrochimice Timiș

DA

DA

FARA TERMEN

(e la 23)

27

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Banat al județului Timiș -Protectia Civila

DA

DA

FARA TERMEN

38

28

ANCOM Timiș - Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații

DA

DA

FARA TERMEN

39

29

RETIM

DA

DA

FARA TERMEN

40