Hotărârea nr. 618/2018

618/23.11.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Modificare regim de înălţime la corp A la clădire autorizată cu AC 876/15.07.2014 - Centru de afaceri, hosting, cercetare, învăţământ şi cultură in regim S+P+2E (corp A si corp B) şi parcări" rezultând S+P+4E (corp A) şi S+P+2E (corp B), str. Stefan cel Mare nr. 42, Timişoara
Hotararea Consiliului Local 618/23.11.2018
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Modificare regim de înălţime la corp A la clădire autorizată cu AC 876/15.07.2014 - Centru de afaceri, hosting, cercetare, învăţământ şi cultură in regim S+P+2E (corp A si corp B) şi parcări" rezultând S+P+4E (corp A) şi S+P+2E (corp B), str. Stefan cel Mare nr. 42, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. UR2018-016937/17.10.2018 privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. UR2018-016937/17.10.2018 - al Directiei Urbanism si Dezvoltare Urbana din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 15.11.2018 - Anexă la Raportul de specialitate nr. UR2018-016937/17.10.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. 1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 183/ 08.05.2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului";
Având în vedere Avizul de Oportunitate nr. 17/26.06.2015, Avizul favorabil al Arhitectului Şef nr. 01/01.02.2018;
Având în vedere Decizia de incadrare a Agentiei pentru Protectia Mediului nr. 72 din 20.09.2016 şi adresa nr. 4494/17.09.2018;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/ 2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Modificare regim de înălţime la corp A la clădire autorizată cu AC 876/15.07.2014 - Centru de afaceri, hosting, cercetare, învăţământ şi cultură in regim S+P+2E (corp A si corp B) şi parcări" rezultând S+P+4E (corp A) şi S+P+2E (corp B), str. Stefan cel Mare nr. 42, Timişoara, având ca beneficiari pe Fundatia pentru Cultura si Invatamant Ioan Slavici şi S.C. TITUS S.R.L, întocmit conform Proiectului nr. 93/1/2015, realizat de BIA Donici Luminita, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire:
Funcţiuni predominante - zonă mixtă, incluzând locuire, cu instituţii publice şi de interes public;
Funcţiunea principală propusă pe terenul reglementat este - centru de afaceri, hosting, cercetare, învăţământ, cultură.
- Procent de ocupare al terenului maxim: POTmax= 60%;
- Coeficient de utilizare al terenului maxim: CUTmax= 3,2;
Hmax = 25,00 m
Hmax cornişă = 20,00 m
Spatii verzi amenajate minim 25,00 % - conform Deciziei de încadrare nr. 72/20.09.2016 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş şi adresei nr. 4494/17.09.2018 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş, suprafaţă care va fi amenajată şi întreţinută.
Circulaţii şi accese: accesele auto şi pietonale se vor realiza în conformitate cu avizul Comisiei de Circulatie nr. DT2016-000724/10.03.2016., necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 şi Anexa 5 din R.G.U.

Art. 3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal "Modificare regim de înălţime la corp A la clădire autorizată cu AC 876/15.07.2014 - Centru de afaceri, hosting, cercetare, învăţământ şi cultură in regim S+P+2E (corp A si corp B) şi parcări" rezultând S+P+4E (corp A) şi S+P+2E (corp B), str. Stefan cel Mare nr. 42, Timişoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.
Terenul reglementat este înscris în C.F. nr. 408213 Timişoara, nr. cadastral 408213 (nr. CF vechi 1066, nr. top 7163/1, 7162, 7163/2) - teren intravilan, în suprafaţă de 1350 mp din acte si suprafata masurata 1323 mp, proprietari Fundatia pentru Cultura si Invatamant Ioan Slavici, intabulare drept de superficie pe o perioada de 60 de ani in favoarea SC TITUS SRL, beneficiari fiind Fundatia pentru Cultura si Invatamant Ioan Slavici şi SC TITUS SRL..

Art. 4: Autorizaţiile de construire se vor emite doar după realizarea în prealabil a operaţiunilor reglementate prin documentaţia de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform planşei nr. 04-A - ,,Circulatia terenurilor" şi asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei în conformitate cu Planul de acţiune asumat.

Art. 5: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "Modificare regim de înălţime la corp A la clădire autorizată cu AC 876/15.07.2014 - Centru de afaceri, hosting, cercetare, învăţământ şi cultură in regim S+P+2E (corp A si corp B) şi parcări" rezultând S+P+4E (corp A) şi S+P+2E (corp B), str. Stefan cel Mare nr. 42, Timişoara, a Regulamentului Local de Urbanism aferent PUZ.

Art. 6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Urbanism si Dezvoltare Urbana din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 7: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Seviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri Terenuri Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri Terenuri Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Beneficiarilor: Fundatia pentru Cultura si Invatamant Ioan Slavici şi S.C. TITUS
S.R.L;
- Proiectantului: BIA Donici Luminita;
- O.C.P.I. Timiş;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

3-S

i             A

+ /

1                     X /

\ \\  \ v\\\ \\

\    2. c

L_   ©-------- r\

\ \\ i


\W^w\ \

\WW

\\\\\   + V-"

I \ \ \\ \          -"f

\ w \

■U ' +

l

\\ \\\       c/>


u> r-b O
>1

8?

70 «

s8


TI TI

TI TI TI

TI

TI

m

TI

c

m

TI

O

cn

O

z

cn

O

TI

-i

TI

o

-i

TI

C

T

C

H

T

C

cn

C

cn

c

C

cn

>

O

>

~7

O

>

TI TI

-1 c TI

TI TI

z_

-1 c TI

TI TI

Z

>

Z

X

>

Z

■u

TI

■u

-1 m

TI

■u

c

m

c

111

m

c

0

>

N

0

l-<~X

>

N

0

O m

O o c

O m

i-

Z.

i-

O

-1

O

TI

m

TI


5 w °> o Q.T3 "U


3

O

(/)

(7)‘

■O c

II

II

0

W

K)

II

k)

Ui

K)


o o o o 73 73

"0

>
(/)

7J


(/)

m>

7J m


■u K>


"0

N
FUNCTIUNEA

PROPUS mp / %

suprafata construita

800 mp

60,00%

teren liber

0 mp

0,00%

circulatii totale

193 mp

15,00%

spatii verzi

330 mp

25,00%

TOTAL

1323 mp

100,00%

numar parcari

31subterane +7 supraterane

P.O.T. = 60.00%

C.U.T. = 3.2


FUNCTIUNEA

PROPUS mp / %

suprafata construita

800 mp

50,00%

teren liber

0 mp

0,00%

circulatii totale

429.5 mp

25,00%

spatii verzi

429.5 mp

25,00%

TOTAL

1659 mp

100,00%

numar parcari

31subterane +7 supraterane

P.O.T. = 50.00%

C.U.T. = 2.6verificator

nume

semnătura

cerința

referat/expertiza

data

DONICI LUMINITA - ANCA BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA

CIF 26365973

str. 1 Decembrie nr. 90A, Timisoara

MODIFICARE REGIM DE INALTIME LA CORP A LA CLADIRE AUTORIZATA CU AC 876/15.07.2014 "CENTRU DE AFACERI, HOSTING, CERCETARE, INVATAMANT SI CULTURA IN REGIM S+P+2E (CORP A SI CORP B) SI PARCARI" REZULTAND S+P+4E (CORP A) SI S+P+2E (CORP B) str. Stefan cel Mare, nr. 42, Timisoara

Proiect nr.

93/1/2015

specificatie

nume si prenume

semnatura

BENEFICIAR: FUNDATIA PT CULTURA SI

Faza

sef proiect

arh. L. DONICI

INVATAMANT IOAN SLAVICI SI SC TITUS SRL

P.U.Z.

proiectat

arh. L. DONICI

sc: 1:500

PROPUNERE DE MOBILARE

Plansa

desenat

arh. L. DONICI

data: 03.2017

05-A
ZxV

$

\


V-rr*£ yibemJJo

nr?tO

k7166VX\

>=23

wp l|y


FUNCTIUNEA

PROPUS mp / %

suprafata construita

800 mp

60,00%

teren liber

0 mp

0,00%

circulatii totale

193 mp

15,00%

spatii verzi

330 mp

25,00%

TOTAL

1323 mp

100,00%

numar parcari

31subterane +7 supraterane

P.O.T.

60.00%

C.U.T.

3.2


PROPUS mp / %

800 mp

50,00%

0 mp

0,00%

429.5 mp

25,00%

429.5 mp

25,00%

1659 mp

100,00%

31subterane +7 supraterane

50.00%

2.6verificator

nume

semnătura

cerința

referat/expertiza

data

DONICI LUMINITA - ANCA BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA

CIF 26365973

str. 1 Decembrie nr. 90A, Timisoara

MODIFICARE REGIM DE INALTIME LA CORP A LA CLADIRE AUTORIZATA CU AC 876/15.07.2014 "CENTRU DE AFACERI, HOSTING, CERCETARE, INVATAMANT SI CULTURA IN REGIM S+P+2E (CORP A SI CORP B) SI PARCARI" REZULTAND S+P+4E (CORP A) SI S+P+2E (CORP B) str. Stefan cel Mare, nr. 42, Timisoara

Proiect nr.

93/1/2015

specificatie

nume si prenume

semnatura

BENEFICIAR: FUNDATIA PT CULTURA SI

Faza

sef proiect

arh. L. DONICI

INVATAMANT IOAN SLAVICI SI SC TITUS SRL

P.U.Z.

proiectat

arh. L. DONICI

sc: 1:700

REGLEMENTARI URBANISTICE

Plansa

desenat

arh. L. DONICI

data: 03.2017

03-AWWW--

Verificator

Semnătură

Cerința

Referat / Expertiza nr. / Data

Proiectare instalații in const

Str. Gospodarilor, Nr. 4, Timișoara ț    %        cod postai 300778, tel./fax 0356/442570

% g                       tel.mobil 074811900

J/35/78/2003, CUI 15130254

Cr.C IIISt3l      Cont BCR:RO34 RNCB 0249 0492 4752 0

ructii

0

001

Beneficiar: FUNDAȚIA PT CULTURA SI INVATAMANT

IO AN SLAVICI SI SC TITUS SRL

Denumire proiect: MODIFICARE REGIM DE ÎNĂLȚIME LA CORP A LA CLĂDIRE AUTORIZATA CU AC 876/15.07.2014 "CENTRU DE AFACERI, HOSTING, CERCETARE, INVATAMANT SI CULTURA IN REGIM S+P+2E (CORP A) SI S+P+2E (CORP B)

Locație: str. ȘTEFAN CEL MARE, nr. 42, TIMIȘOARA

Nr. proiect:

02/06/2016

Faza:

PUZ

Scara:


Sef de proiect: arh. Luminița DoniciDenumire planșă:


Proiectant:dipl.ing. Bejerita Cristian1:500


Plan rețele edilitare


Verificat:dipl. ing.Bejerita CristianData:

06.2016


Planșa nr. 02/06/2016 - 01 - IS


REGULAMENT DE URBANISM AFERENT PUZ

MODIFICARE REGIM DE INALTIME LA CORP A LA CLADIREA AUTORIZATA CU AC 876/15.07.2014 ''CENTRU DE AFACERI, HOSTING, CERCETARE, INVATAMANT SI CULTURA, IN REGIM S+P+2E SI PARCARI''

REZULTAND S+P+4E PARTIAL (corp A) SI S+P+2E (corp B)

Conform PUG APROBAT CU HCL 157 DIN 2002 PRELUNGIT CU HCL 107 DIN 2014, parcela studiata apartine subzonei functionale IS - ZONA PENTRU INSTITUȚII PUBLICE ȘI SERVICII DE INTERES GENERAL

CAPITOLUL 1 GENERALITĂȚI

Art. I.Tipurile de subzone funcționale

Zona IS cuprinde instituțiile publice, serviciile, unitățile comerciale existente și propuse care nu sunt cuprinse in zona centrală.

Zona cuprinde următoarele subzone:

ISa:subzona de instituții publice și servicii de interes general existentă

ISb:subzona de instituții publice și servicii de interes general propusă

ISc:subzona de instituții publice și servicii de interes general propuse prin reconversia funcțională a zonelor industriale sau de depozitare existente

ISp:subzona de instituții și servicii in spațiul plantat

Art. 2. Funcțiunea dominantă a zonei

Instituții publice și servicii de interes general

Art. 3. Funcțiunile complementare admise ale zonei:

Locuințe

Spații verzi amenajate

Accese pietonale, carosabile, parcaje

Rețele și instalații tehnico - edilitare.

CAPITOLUL 2 - UTILIZAREA FUNCȚIONALĂ

Art. 4. Utilizări permise.

 • - instituții publice, servicii, comerț, alimentație publică (exceptie facand salile de evenimente), cultură, centre de afaceri, sedii firme, instituții financiar-bancare, reprezentanțe state străine, sedii O.N.G.uri, fundații, sedii partide politice, tărg expozițional, spații polifuncționale;

 • - locuințe

 • - spații verzi amenajate

 • - accese pietonale, carosabile, spații staționare auto, parkinguri

 • - construcții și instalații tehnicoedilitare necesare zonei

 • - depozite comerciale sub 50 mp arie construită desfășurată.

Art. 5. Utilizări permise cu condiții.

 • - Orice intervenție asupra clădirilor existente sau investiție nouă in zonele protejate, precum și interventiile asupra monumentelor se va realiza cu condiția obținerii prealabile a avizului Comisiei Monumentelor Istorice la nivel teritorial.

Art. 6. Interdicții temporare.

 • - Nu e cazul

Art. 7. Interdicții definitive.

 • - Nu e cazul

CAPITOLUL 3 CONDIȚII DE AMPLASARE ȘI CONFORMARE A CONSTRUCȚIILOR

 • 3.1. REGULI DE AMPLASARE ȘI RETRAGERI MINIME OBLIGATORII.

Art. 8. Orientarea față de punctele cardinale.

Conform plan de situatie anexa la AC nr.876 din 15.07.2014

Art. 9. Amplasarea față de drumurile publice.

Conform plan de situatie anexa la AC nr.876 din 15.07.2014

Art. 10. Amplasarea față de căile navigabile.

Nu e cazul

Art. 11. Amplasarea față de căile ferate din administrarea S. N.C.F.R.. Nu e cazul

Art. 12. Amplasarea față de aeroporturi.

Nu este cazul.

Art. 13. Retrageri față de fâșia de protecție a frontierei .

Nu este cazul

Art. 14. Amplasarea față de aliniament.

Retragere 4.00m, conform AC nr.876 din 15.07.2014

Art. 15. Amplasarea în interiorul parcelei.

Conform Autorizatiei de Constructie nr.876 din 15.07.2014

Art.16. Amplasarea fata de limita posterioara.

Minim 10.00m - conform Autorizatiei de Constructie nr.876 din 15.07.2014.

 • 3.2. REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESELOR OBLIGATORII.

Art. 17. Accese carosabile.

Conform Aviz Comisia de Circulatie nr. DT2016-000724 din 10.03.2016 Art. 18. Accese pietonale.

Conform plan de situatie anexa la AC nr.876 din 15.07.2014

 • 3.3. REGULI CU PRIVIRE LA ECHIPAREA TEHNICO-EDILITARĂ

Art. 19. Racordarea la rețele publice de echipare edilitară existentă.

Conform documentatiilor de specialitate si avizelor regiilor aferente

Art. 20. Realizarea de rețele tehnico-edilitare.

Conform documentatiilor de specialitate si avizelor regiilor aferente Art. 21. Proprietatea publică asupra rețelelor tehnico-edilitare. S-au obtinut toate avizele necesare pentru racordarea cladirii la toate retelele tehnico-edilitare existente.

 • 3.4. REGULI CU PRIVIRE LA FORMA ȘI DIMENSIUNILE TERENULUI ȘI ALE CONSTRUCȚIILOR.

Art. 22. Parcelarea.

Nu e cazul

Art. 23. Înălțimea construcțiilor

Se propune modificarea regimului de inaltime a corpului A la cladire autorizata cu AC nr.876 din 15.07.2014 (autorizat S+P+2E , propus S+P+4E).

H maxim propus = 20.00m;

H maxim admis = 25.00m;

Art. 24. Aspectul exterior al construcțiilor.

Conform proiect autorizat cu AC nr.876 din 15.07.2014

Art. 25. Procentul de ocupare a terenului.

Conform PUD aprobat prin HCL 461 din 03.09.2013 si conform AC nr.876 din 15.07.2014.

POT propus fara teren concesionat = 60%

CUT propus fara teren concesionat = 3.2

POT propus cu teren concesionat = 50%

CUT propus cu teren concesionat = 2.6

 • 3.5. REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE PARCAJE, SPAȚII VERZI ȘI ÎMPREJMUIRI.

Art. 26. Parcaje

Conform Aviz Comisia de Circulație nr. DT2016-000724 din 10.03.2016 Art. 27. Spații verzi.

Conform plan de situatie anexa la AC nr.876 din 15.07.2014

Art. 28. Împrejmuiri.

 • a) Fata de domeniul public: se vor realiza imprejmuiri transparente H max = 1.80m

 • b) Fata de domeniul privat : se pot realiza imprejmuiri opace H max = 2.00m

Intocmit arh. Donici Luminita


ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA DIRECȚIA URBANISM COMPARTIMENT AVIZARE CONFORMITĂȚI PUG/PUD/PUZ

B d . Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel: +40 255 408435

e-mail:dezvoltareurbana(Ș)primariatm.ro, internet:www. primariatm.ro

Nr. UR2015 - 016794/21.12.2015

REZULTATELE INFORMĂRII ȘI CONSULTĂRII PUBLICULUI

Etapa 2 - etapa elaborării propunerilor PUZ și RLU aferent, de informare și consultare a publicului cu privire la documentația:

PUZ - „MODIFICARE REGIM DE ÎNĂLȚIME LA CORP A, LA CLĂDIRE AUTORIZATA CU AC 876/15.07.2014 „CENTRU DE AFACERI, HOSTING CERCETARE, INVATAMANT SI CULTURA IN REGIM S+P+2E (CORP A SI CORP B) SI PARCARI” REZULTÂND S+P+4E (CORP A) SI S+P+2E (CORP B)”;

Amplasament: str. Ștefan Cel Mare nr. 42, Timișoara;

 • -  Beneficiar: FUNDAȚIA PENTRU CULTURA SI INVATAMANT IOAN SLAVICI

SI TITUS SLAVICI;

 • -  Proiectant: BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA DONICI LUMINIȚA -ANCA;

Detalii privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul:

Cetățenii au fost invitați să transmită observații referitoare la documentația P.U.Z. disponibilă la Biroul Avizare Conformități PUG/PUD/PUZ din cadrul Direcției Urbanism și afișată pe site-ul www.primariatm.ro, în perioada 24.11.2015 - 20.12.2015.

în acest scop, beneficiarul documentației a amplasat un panou pe parcela care a generat planul urbanistic zonal, iar Direcția Urbanism a amplasat 4 panouri (3 panouri pe teritoriul zonei studiate prin P.U.Z. si 1 panou la sediul Primăriei Municipiului Timișoara), conform Anexei 2 din H.C.L. nr. 140/19.04.2011, modificat prin H.C.L. nr. 138/28.09.2012 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, au fost notificați cetățenii ale căror proprietăți sunt direct afectate de propunerile PUZ, prin adrese expediate prin poștă și prin publicarea anunțului pe site-ul www.primariatm.ro.

Proprietari notificați :

Str. Ștefan Cel Mare nr. 33, 35, 37, 30, 32, 34, 36, 38;

Str. Gloriei nr. 2, 4;

Documentația disponibilă la Biroul Dezvoltare Urbană, nu a fost consultată de nici o persoana.

La intalnirea cu proiectantul SC ATELIER RGS SRL, organizata in data de 03.12.2015, intre orele 15,00 - 16,00, la sediul Primăriei municipiului Timișoara, camera 213, et. 2, nu a participat din partea publicului nici o persoana interesata. Nu au fost formulate sugestii sau obiecții cu privire la aceasta investiție.

ARHITECT ȘEF

Emilian Sorin CIURARIU

Red - L.I. - 2 ex
ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA DIRECȚIA URBANISM COMPARTIMENT AVIZARE CONFORMITĂȚI PUG/PUD/PUZ

Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel: +40 256 408435

e-mail:dezvoltareurbana@primariatm.ro, internet:www. primariatm.ro

Nr. UR2015 - 016794/21.01.2016

RAPORTUL INFORMĂRII ȘI CONSULTĂRII PUBLICULUI

Etapa 2 - etapa elaborării propunerilor PUZ și RLU aferent, de informare și consultare a publicului cu privire la documentația:

 • -  PUZ - „MODIFICARE REGIM DE ÎNĂLȚIME LA CORP A, LA CLĂDIRE AUTORIZATA CU AC 876/15.07.2014 „CENTRU DE AFACERI, HOSTING CERCETARE, INVATAMANT SI CULTURA IN REGIM S+P+2E (CORP A SI CORP B) SI PARCARI” REZULTÂND S+P+4E (CORP A) SI S+P+2E (CORP B)”;

Amplasament: str. Ștefan Cel Mare nr. 42, Timișoara;

 • -  Beneficiar: FUNDAȚIA PENTRU CULTURA SI INVATAMANT IOAN SLAVICI

SI TITUS SLAVICI;

 • -  Proiectant: BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA DONICI LUMINIȚA -ANCA;

Detalii privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul:

Cetățenii au fost invitați să transmită observații referitoare la documentația P.U.Z. disponibilă la Biroul Avizare Conformități PUG/PUD/PUZ din cadrul Direcției Urbanism și afișată pe site-ul www.primariatm.ro, în perioada 24.11.2015 - 20.12.2015.

în acest scop, beneficiarul documentației a amplasat un panou pe parcela care a generat planul urbanistic zonal, iar Direcția Urbanism a amplasat 4 panouri (3 panouri pe teritoriul zonei studiate prin P.U.Z. si 1 panou la sediul Primăriei Municipiului Timișoara), conform Anexei 2 din H.C.L. nr. 140/19.04.2011, modificat prin H.C.L. nr. 138/28.09.2012 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, au fost notificați cetățenii ale căror proprietăți sunt direct afectate de propunerile PUZ, prin adrese expediate prin poștă și prin publicarea anunțului pe site-ul www.primariatm.ro.

Proprietari notificați:

- Str. Ștefan Cel Mare nr. 33, 35, 37, 30, 32, 34, 36, 38;

Str. Gloriei nr. 2, 4;

Documentația disponibilă la Biroul Dezvoltare Urbană, nu a fost consultată de nici o persoana.

La întâlnirea cu proiectantul Birou Individual de Arhitectura Donici Luminița - Anca, organizata in data de 03.12.2015, intre orele 15,00 - 16,00, la sediul Primăriei municipiului Timișoara, camera 213, et. 2, nu a participat din partea publicului nici o persoana interesata. Nu au fost formulate sugestii sau obiecții cu privire la aceasta investiție.

Având în vedere că s-au parcurs procedurile prevăzute de H.C.L. nr. 140/19.04.2011, modificat prin H.C.L. nr. 138/28.09.2012 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, etapa 2 - etapa elaborării propunerilor PUZ și RLU aferent, de informare și consultare a publicului cu privire la documentația Plan Urbanistic Zonal „Modificare regim de inaltime la coip A, la clădire


ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA DIRECȚIA URBANISM COMPARTIMENT AVIZARE CONFORMITĂȚI PUG/PUD/PUZ

8 d . Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel: +40 256 408435

e-mail:dezvoltareurbana@primariatm.ro, internet:www. primariatm.ro

Autorizata cu AC 876/15.07.2014 „Centru de afaceri, hosting cercetare, invatamant si cultura in regim S+P+2E (Corp A si Corp B) si parcari” rezultând S+P+4E (Corp A) si S+P+2E (Corp B)”, str. Ștefan Cel Mare nr. 42, Timișoara, a fost finalizată și se va putea începe circuitul legal de avizare.

ARHITECT ȘEF


Timișoara, B d . C.D. Loga nr. 1, Tel./Fax +40 256 408300 e-mail:primaria@primariatm.ro, internet:www.primariatm.ro

Ca urmare a cererii adresate de Fundația pentru Cultură și învățământ „Ioan Slavici", CUI ................., cu sediul în județul Timiș, localitatea Timișoara, str. Dr. A. Păunescu

Podeanu nr. 144, cod poștal ............., înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara cu nr. UR

2017-017790/25.102017;

Ca urmare a proiectului nr. 93/1/2015 realizat de B.I.A. Donici Luminița, cu sediul în județul Timiș, localitatea Tumișoara, str. 1 Decembrie 90A, ap. 20, cod poștal 300584, având în vedere Procesul verbal întocmit în urma ședinței din data de 01.02.2018 a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism, înființată în baza art. 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și a H.C.L. nr. 299/27.06.2006 modificat prin H.C.L. nr. 95/26.02.2013 privind înființarea C.T.A.T.U.;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite prezentul:

AVIZ

Nr. 01 din 01.02.2018

Pentru elaborarea Planului urbanistic zonal pentru - „Modificare regim de înălțime la corp A la clădirea autorizată cu AC 876/15.07.2014 - Centru de afaceri, hosting, cercetare, invatamant și cultura, in regim S+P+2E și parcări rezultând S+P+4E (corp A)", str. Ștefan Cel Mare nr. 42.

Generat de imobilul situat în județul Timiș, intravilan municipiul Timișoara, conf. CF 408213 anexat: teren intravilan, S acte = 1350 mp , S masurata = 1323 mp, str. Ștefan Cel Mare nr. 42.

Inițiatori: Fundația pentru Cultură și învățământ Ioan Slavici si SC TITUS SRL;

Proiectant: B.I.A. Donici Luminița

Specialist cu drept de semnătură R.U.R.: Arh. Donici Luminița.

Amplasare, delimitare, suprafață zonă studiată în P.U.Z.: terenul studiat este situat în partea de est a municipiului Timișoara, de la Str. J.H. Pestalozzi până după intersecția străzilor Ștefan Octavian Iosif cu Ștefan cel Mare incluzând vecinătățile acesteia.

Se reglementează terenurile deținute de beneficiar, conform CF 408213 anexat

Prevederile Planului urbanistic general (P.U.G.) și a Regulamentului local de urbanism (R.L.U.) aprobate anterior:

- Conform PUD aprobat prin HCL 461/2013 - Centru de afaceri, hosting, cercetare, invatamant si cultura in regim S+P+2E si parcari. POT max = 60%, CUT max = 2,6, spatii verzi min. 25%;

Conform Listei monumentelor istorice din 2004 - terenul se află în zona de protecție

Timișoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, Tel./Fax +40 256 408300 e-mail:primaria@primariatm.ro, internet.www.primariatm.ro

Prevederile Planului urbanistic zonal (P.U.Z.) și a Regulamentului local de urbanism (R.L.UJ propuse:

 • - Regim de construire: Corp A: S+P+4E; corp B: S+P+2E;

-Funcțiuni predominante: - zonă mixtă, incluzând locuire, cu instituții publice și de interes public;

 • - Procent de ocupare al terenului maxim: POTmax= 60%;

 • - Coeficient de utilizare al terenului maxim: CUTmax= 3,2;

Hmax = 25,00 m

Hmax cornișă = 20,00 m

Se va studia expresia arhitecturală în concordanță cu vecinătățile.

Spatii verzi amenajate minim 25,00 % - conform Deciziei de încadrare nr. 72/20.09.2016 a Agenției pentru Protecția Mediului Timiș;

 • - se va respecta H.C.L. nr. 4 din 28.01.2003 privind aprobarea realizării aliniamentelor de arbori aferente drumurilor publice aflate pe teritoriul administrativ al municipiului Timișoara;

 • - în cazul în care parcelele sunt parțial grevate de o servitute de utilitate publică, POT și CUT se vor calcula la suprafața efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizația de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public;

 • - Circulații și accese: accesele auto și pietonale se vor realiza în conformitate cu avizul Comisiei de Circulație nr. DT2016-00724/10.03.2016; necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 și Anexa 5 din R.G.U ;

 • - Servituți: se vor respecta servituțile trecute în „Propunerile preliminare ce vor fi supuse spre avizare ■ Etapa a 3-a elaborare P.U.G. Timișoara", aprobate prin H.C.L. nr. 428/30.07.2013;

 • - Echipare tehnico-edilitară: pentru investiția propusă se vor asigura toate utilitățile necesare funcționării acesteia, respectându-se condițiile impuse prin Avizul pentru rețele existente nr. 1126/20.12.2016.

La eliberarea Autorizației de Construire se vor respecta toate condițiile impuse prin avizele eliberate de deținătorii de rețele și utilități publice, care se vor realiza pe cheltuiala beneficiarului.

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanismul din data de 01.02.2018 înființată în baza art. 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și a H.C.L. nr. 299/27.06.2006 modificat prin H.C.L. nr. 95/26.02.2013 privind înființarea C.T.A.T.U., se avizează favorabil/cu condiții/nefavorabil Planul urbanistic zonal și Regulamentul local de urbanism aferent acestuia:

 • - Se vor respecta condițiile de amplasare, precum și toate condițiile impuse prin avizele care fac parte integrantă din documentația P.U.Z;

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări anexată și vizată snrp npschimharp

Timișoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, Tel./Fax +40 256 408300

e-mail:primaria@primariatm.ro, internet:www. primariatm.ro

Semnarea documentației de amenajare a teritoriului sau de urbanism atrage responsabilitatea fiecărei persoane din colectivul de specialiști care a elaborat documentația, pentru veridicitatea și corectitudinea din punct de vedere tehnic a acesteia.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.Z.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.Z. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a Certificatului de urbanism nr. 3086 din 11.07.2017, emis de Primăria Municipiului Timișoara.

Achitat taxa de 100 lei, conform Chitanței nr. 20704 din 04.07.2017.

Prezentul aviz a fost transmis solicitantului direct/prm-peștă la data de..............................Anexa la Raportul de specialitate nr. UR2018-016937/17.10.2018


ROMÂNIA         An

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA SERVICIUL JURIDIC 15.11.2018

AVIZ

la raportul de specialitate privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Modificare regim de înălțime la corp A la clădire autorizată cu AC 876/15.07.2014 - Centru de afaceri, hosting, cercetare, învățământ și cultură în regim S+P+2E(corp A și corp B) și parcări” rezultând

S+P+4E (corp A) și S+P+2E (corp B), str. Ștefan cel Mare nr. 42 Timișoara


Având în vedere adresa înregistrata sub nr. UR2016-006951/10.05.2017 prin care v-am comunicat aspectele asupra cărora se pronunță serviciul nostru, precum si prevederile art. 36 din Normele metodologice din 26 februarie 2016 de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism prin prezentul vă facem cunoscut că din examinarea cărții funciare anexate rezultă următoarea situație juridică:

Cartea Funciară nr. 408213 Timișoara, nr. cadastral 408213, terenul în suprafață de 1350 mp din acte și 1323 mp măsurată, categoria de folosință curți construcții intravilan, este proprietatea Fundației pentru Cultură și învățământ “Ioan Slavici”, intabulare drept de superficie pe o perioadă de 60 ani în favoarea SC TITUS SRL - beneficiarii documentației.

Se avizează favorabil xa$ott.\x\ de specialitate înregistrat cu nr. UR2018-016937/17.10.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Modificare regim de înălțime la corp A la clădire autorizată cu AC 876/15.07.2014 - Centru de afaceri, hosting, cercetare, învățământ și cultură în regim S+P+2E(corp A și corp B) și parcări” rezultând S+P+4E (corp A) și S+P+2E (corp B), str. Ștefan cel Mare nr. 42 Timișoara cu privire la titlul asupra terenului, beneficiarii documentației : Fundației pentru Cultură și învățământ “Ioan Slavici” având calitatea de proprietar, iar SC TITUS SRL drept de superficie așa cum rezultă din C.F. nr. 408213 Timișoara, cu privire la imobilul ce se reglementează.

Menționăm că prezentul aviz nu privește necesitatea si oportunitatea demersului privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Modificare regim de înălțime la corp A la clădire autorizată cu AC 876/15.07.2014 - Centru de afaceri, hosting, cercetare, învățământ și cultură în regim S+P+2E(corp A și corp B) și parcări” rezultând S+P+4E (corp A) și S+P+2E (corp B), str. Ștefan cel Mare nr. 42 Timișoara si nu se substituie avizului de legalitate al secretarului, aviz reglementat de Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala cu modificările si completările ulterioare.

Prezentul aviz are ca premisa legalitatea si valabilitatea înscrisurilor anterioare care au generat prezenta documentație, nu privește indicii urbanistici propuși (regim de înălțime, retrageri, accese, POT, CUT etc ), nu obligă la emiterea actelor administrative ulterioare si nu înlocuiește obligația structurilor competente de a analiza documentația din punct de vedere al atribuțiilor ce le incumbă.

CONSILIER JURIDIC

DANIELA


Cod FO53-13,Ver.l

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Memoriu de prezentare

1. INTRODUCERE

1.1. DATE DE RECUNOASTERE A INVESTITIEI Denumirea investitiei : PLAN URBANISTIC ZONAL pentru

MODIFICARE REGIM DE INALTIME LA CORP A LA

CLADIREA AUTORIZATA CU AC 876/15.07.2014 ''CENTRU DE AFACERI , HOSTING, CERCETARE, INVATAMANT SI CULTURA, IN REGIM S+P+2E SI PARCARI'' REZULTAND S+P+4E PARTIAL (corp A) SI S+P+2E (corp B)

Amplasament :

str. Stefan cel Mare nr. 42, Timisoara

Beneficiar :

Fundatia pentru Cultura si Invatamant IOAN SLAVICI si

SC TITUS SRL

str. Dr. A. Paunescu Podeanu nr.144, Timisoara

CIF 12745905

Proiectant :

Birou Individual de Arhitectura DONICI LUMINITA ANCA

CIF 26365973

Contract nr.:

93/1 din 2015

Data elaborarii:

octombrie 2015

1.2. OBIECTUL LUCRARII

Solicitări ale temei program

La solicitarea beneficiarului se intocmeste Planul Urbanistic Zonal pentru MODIFICARE REGIM DE INALTIME LA CORP A LA CLADIREA AUTORIZATA CU AC 876/15.07.2014 ''CENTRU DE AFACERI , HOSTING, CERCETARE, INVATAMANT SI CULTURA, IN REGIM S+P+2E SI PARCARI'' REZULTAND S+P+4E PARTIAL (corp A) SI S+P+2E (corp B),din str. Stefan cel Mare nr. 42, Timisoara.

PUZ propune modificarea regimului de inaltime prin supraetajarea cu 2 nivele a corpului A la cladirea autorizata cu AC 876/15.07.2014 emisa de PMT.

Prevederi ale programului de dezvoltare a localității pentru zona studiata Prin Regulamentul Local aferent “Propunerilor preliminare ce vor fi supuse spre avizare Etapa a 3-a elaborare PUG Timisoara”, aprobate prin HCL 428 / 2013, plansa 03, zona studiata, respectiv cvartalul aferent strazii Stefan cel Mare (portiunea cuprinsa intre str. Pestalozzi si intersectia cu str. St.O.Iosif), cuprinde urmatoarele functiuni :

- M1- zona mixta cu regim de construire inchis, adiacenta principalelor artere de trafic

- Ei - zona de activitati economice cu caracter industrial

- RiLc - restructurarea zonelor cu caracter industrial - locuinte colective

- Lc-A - locuire colectiva in ansambluri

- Lic - locuinte cu regim redus de inaltime individuale si colective mici Terenul ce urmeaza sa fie reglementat prin PUZ se incadreaza in M1.

1.3. SURSE DE DOCUMENTARE

Lista studiilor si proiectelor elaborate anterior PUZ

Studiile de fundamentare si proiectele elaborate pentru intocmirea PUZ sunt:

 • -  ridicare topografica

 • -  Plan Urbanistic General aprobat cu HCL 157/2002 prelungit cu HCL 107 din 2014

 • - Plan Urbanistic de Detaliu aprobat cu HCL 461 din 03.09.2013 privind investitia ''CENTRU DE AFACERI , HOSTING, CERCETARE, INVATAMANT SI CULTURA, IN REGIM S+P+2E SI PARCARI''

- Autorizatie de Construire 876 din 15.07.2014

 • -  Certificatul de Urbanism nr.2908 din 29.07.2015 pentru Plan Urbanistic Zonal : MODIFICARE REGIM DE INALTIME LA CORP A LA CLADIREA AUTORIZATA CU AC 876/15.07.2014 ''CENTRU DE AFACERI , HOSTING, CERCETARE, INVATAMANT SI CULTURA, IN REGIM S+P+2E SI PARCARI'' REZULTAND S+P+4E PARTIAL (corp A) SI S+P+2E (corp B),din str. Stefan cel Mare nr. 42, Timisoara.

 • -  Studiul de Oportunitate avizat cu nr.17 / 26,06,2015

Proiecte de investitii elaborate pentru domenii ce privesc dezvoltarea urbanistica a zonei

In zona studiata s-a realizat proiectul de investitii “”Reabilitare linie de tramvai si modernizare trame stradale pe strada Stefan cel Mare”, lucrare deja executata.

''CENTRU DE AFACERI , HOSTING, CERCETARE, INVATAMANT SI CULTURA, IN REGIM S+P+2E SI PARCARI'' , autorizat cu A.C. 876 /2014, lucrari in curs de executie.

Documentatia referitoare la supraetajarea cu doua nivele la corpul A la investitie in curs de executie s-a intocmit in conformitate cu prevederile:

 • -  Plan Urbanistic General aprobat cu HCL 157/2002 prelungit cu HCL 107 din 2014

 • -  Regulamentul Local de Urbanism, aferent “Propunerilor preliminare ce vor fi supuse spre avizare Etapa a 3-a elaborare PUG Timisoara”, aprobate prin HCL 428 / 2013

 • -  Ordin al Ministerului Sanatatii OMS 119/2014;

- Codul civil;

- Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul;

- Legii nr. 50/1991 cu toate modificarile ulterioara;

- H.G. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism;

- HCL 140 din 2011 privind aprobarea regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului

- Reglementarea tehnica ghid privind metodologia de elabotrare si continutul cadru al PUZ aprobat cu Ordinul 176/N/200

2.STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII

2.1. EVOLUTIA ZONEI

Frontul construit aferent strazii Stefan cel Mare , cuprins intre str. Pestalozzi si intersectia cu strada St.O.Iosif, face parte din vechiul cartier istoric Fabric, caracterizat printr-o zona dens construita ,cu imobile in regim P, P+1E, de tip “curti comune cu mai multe apartamente si cu intrare uscata”. Majoritatea se afla in stare de degradare si e locuita in general de o populatie saracita.

In cvartalul studiat , in proximitatea parcelei beneficiarului, se afla incinta Fabricii de Bere care a suferit, in timp, o serie de modernizari si reconversii (amenajare restaurant, accese, reabilitari cladiri).

Stadiul de degradare a cladirilor va conduce inerent la demolarea unora dintre ele si aparitia unor “plombe” ce vor ridica atat calitatea fondului construit cat si regimul de inaltime adaptandu-se astfel la importanta pe care o are aceasta artera pentru oras, cu atat mai mult cu cat intersectiile majore Pestalozzi si St. O. Iosif au fost deja mobilate cu cladiri cu o volumetrie pregnanta : sediul Electrica, Biserica Ortodoxa, ansambluri de blocuri P+7E.

In acest context, in anul 2013, a fost elaborat PUD-ul aprobat cu HCL461 din 03.09.2013 in urma caruia este in curs de realizare investitia ''CENTRU DE AFACERI , HOSTING, CERCETARE, INVATAMANT SI CULTURA, IN REGIM S+P+2E SI PARCARI'' in baza AC 876 din 15.07.2014.

2.2.INCADRARE IN ZONA

Conform PUG aprobat prin HCL 157 din 2002 prelungit cu HCL 107 din 2014, parcela studiata (str. Stefan cel Mare nr. 42), in suprafata de 1350mp (suprafata masurata = 1323mp), se afla in intravilanul municipiului Timisoara, in unitatea teritoriala de referinta UTR 40 si are conform Planului Urbanistic General destinatia de zona propusa pentru institutii publice si servicii de interes general, zona de protectie istorica, POT maxim admis = 85%. Din acest punct de vedere, propunerea de supraetajare la cladire in curs de realizare nu contravine prevederilor PUG.

Conform etapei 3 de elaborare a noului Plan Urbanistic General, parcela studiata se incadreaza in categoria functionala M1: zona mixta cu regim de construire inchis adiacenta principalelor artere de trafic. Conform acesteia, regimul de inaltime maxim admis este (1-3S)+P+6E:

- pentru cladirile de colt se poate admite o inaltime maxima la cornisa ce nu va depasi 25 m, iar inaltimea totala (maxima) nu va depasi 25 m, respectiv un regim de inaltime de (1-3S)+P+5+1R, (1-3S)+P+6.

- pentru cladirile cu functiuni deosebite si aflate în pozitii urbane privilegiate (dominante), prin PUZ se pot stabili regimuri de inaltime mai mari, fara a depasi 28 m în punctul cel mai înalt.

- se admit nivele partiale (supante, mezanine) cu conditia incadrarii in inaltimea la cornisa / totala reglementata.

- inaltimea totala maxima a corpurilor / portiunilor de cladire situate în interiorul parcelei, dincolo de limita de 18 m de la aliniament, va fi de maximum 18 m.

Din acest punct de vedere, investitia propusa se incadreaza in prevederile PUG si ale Regulamentului Local de Urbanism aferent.

Din punct de vedere al incadrarii in Concept general de dezvoltare urbana - masterplan - etapa a doua de elaborare a PUG al Municipiului Timisoara aprobata prin HCL 61 din 2012, investitia propusa se incadreaza in:

- politica 1: dezvoltarea unei structuri economice urbane competitive program 2: parcuri de cercetare program 3: centre de afaceri si servicii

- politica 3: dezvoltarea resurselor umane pentru o economie locala competitiva program 1: campus universitar integrat în infrastructura economica si sociala a orasului

Relationarea zonei cu localitatea sub aspectul pozitiei ,accesibilitatii, cooperarii in domeniul edilitar , servirea cu institutii de interes general

Avand in vedere obiectul PUZ-ului, si anume supraetajarea cu doua nivele a corpului A la o cladire in curs de executie, problemele legate de racordarea la utilitatile existente in zona, au fost rezolvate prin proiectele de specialitate aferente documentatiei de executie si autorizate cu AC 876 din 2014, obtinandu-se inclusiv avizele tuturor detinatorilor de retele (si tinand cont de proiectele de dezvoltare edilitara ale acestora) : alimentare cu apa, canalizare, alimentare cu energie electrica , gaze naturale, acces la mijloacele de transport in comun, acces auto in parcarile subterane.

2.3. ELEMENTELE CADRULUI NATURAL

Elementele cadrului natural (relief, retea hidrografica, clima, conditii geotehnice, riscuri naturale) nu prezinta o problema deosebita pentru realizarea investitiei.

2.4. CIRCULATIA

Dat fiind amplasamentul, accesul pietonal se asigura din str. Stefan cel Mare iar accesul carosabil din str. Gloriei, conform avizului comisiei de circulatie , anexa la AC 876 din 2014.

Totodata, terenul studiat beneficiaza de acces la transportul in comun (tramvai), recent reabilitat.

 • 2.5. OCUPAREA TERENURILOR

In prezent, pe teren se afla in derulare lucrarile de executie pt. investitia, ''CENTRU DE AFACERI , HOSTING, CERCETARE, INVATAMANT SI CULTURA, IN REGIM S+P+2E SI PARCARI'' in baza AC 876 din 15.07.2014 avand suprafata construita la sol 800mp.

Terenul, in suprafata de 1350mp (suprafata masurata = 1323mp), are front la strada Stefan cel Mare 16,93m si adancimea cca 73m si este amplasat la un teren distanta fata de intersectia majora a strazilor Stefan cel Mare, Gloriei si St. O. Iosif.

Intersectia este mobilata cu obiective avand o prezenta urbanistica pregnanta, cum ar fi : complexul de blocuri P+7E la intersectia cu str St. O. Iosif si Biserica Ortodoxa la intersectia cu str. Gloriei.

Vecinatatile terenului studiat sunt :

- in dreapta : locuinte in regim P, P+1

- in spate : incinta cu cladiri industriale apartinand Fabricii de Bere

- in stanga : partial o curte cu locuinta parter ; partial teren viran aflat in proprietatea Primariei, teren concesionat de catre beneficiar pentru realizarea accesului carosabil pt care s-a obtinut autorizatie de constructie.

JUSTIFICAREA REGIMULUI DE INALTIME

Stadiul de degradare a cladirilor va conduce inerent la demolarea unora dintre ele si aparitia unor “plombe” ce vor ridica atat calitatea fondului construit cat si regimul de inaltime adaptandu-se astfel la importanta pe care o are aceasta artera pentru oras, cu atat mai mult cu cat intersectiile majore Pestalozzi si St. O. Iosif au fost deja mobilate cu cladiri cu o volumetrie pregnanta : sediul Electrica, Biserica Ortodoxa (H turla =35.00m), ansambluri de blocuri P+7E (H=25.00m). Propunerea de modificare a regimului de inaltime la corpul A de la P+2E la P+4E nu contravine compozitiei volmetrice a zonei, dimpotriva, o intregeste.

2.6. ECHIPARE EDILITARA

Avand in vedere obiectul PUZ-ului, si anume supraetajarea cu doua nivele a corpului A la o cladire in curs de executie, problemele legate de racordarea la utilitatile existente in zona, au fost rezolvate prin proiectele de specialitate aferente documentatiei de executie si autorizate cu AC 876 din 2014, obtinandu-se inclusiv avizele tuturor detinatorilor de retele (si tinand cont de proiectele de dezvoltare edilitara ale acestora) : alimentare cu apa, canalizare, alimentare cu energie electrica , gaze naturale, acces la mijloacele de transport in comun, acces auto in parcarile subterane.

2.7. PROBLEME DE MEDIU

Investitia propusa nu ridica probleme deosebite si nu prezinta riscuri atat pentru cadrul natural cat si pentru valorile de patrimoniu din zona.

3.PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA

3.1. CONCLUZII ALE STUDIILOR DE FUNDAMENTARE

Conform Avizului de Oportunitate, se propune promovarea investitiei reprezantand cresterea regimului de inaltime la cladire autorizata, in curs de executie, acest fapt fiind benefic din punct de vedere al dezvoltarii urbanistice.

3.2. PREVEDERI ALE PUG

Zona studiata este o zona eterogena cuprinzand :

- zone rezidentiale constituite atat din locuinte colective relativ noi (P+4E, P+7E), cat si din imobile fara valoare aflate intr-o stare avansata de degradare (P, P+1E, P+2E).

- zone industriale

- zone destinate cladirilor de cult (biserica ortodoxa)

3.3. VALORIFICAREA CADRULUI NATURAL

Nu e cazul

3.4. MODERNIZAREA CIRCULATIEI

Nu e cazul, pe strada Stefan cel Mare fiind recent incheiate lucrarile de modernizare.

3.5. ZONIFICARE FUNCȚIONALA - REGLEMENTARI, BILANT TERITORIAL, INDICI URBANISTICI

Conform PUG aprobat prin HCL 157 din 2002 prelungit cu HCL 107 din 2014, parcela studiata (str. Stefan cel Mare nr. 42), in suprafata de 1350mp (suprafata masurata = 1323mp), se afla in intravilanul municipiului Timisoara, in unitatea teritoriala de referinta UTR 40 si are conform Planului

Urbanistic General destinatia de zona propusa pentru institutii publice si servicii de interes general, zona de protectie istorica, POT maxim admis = 85%. Din acest punct de vedere, functiunea investitiei propuse este compatibila cu functiunea prevazuta in PUG.

Conform etapei 3 de elaborare a noului Plan Urbanistic General, parcela studiata se incadreaza in categoria functionala M1: zona mixta cu regim de construire inchis adiacenta principalelor artere de trafic. Conform acesteia, regimul de inaltime maxim admis este (1-3S)+P+6E.

Terenul reglementat prin PUZ se incadreaza in zona functionala M1- zona mixta cu regim de construire inchis, adiacenta principalelor artere de trafic. - pentru cladirile de colt se poate admite o inaltime maxima la cornisa ce nu va depasi 25 m, iar inaltimea totala (maxima) nu va depasi 25 m, respectiv un regim de inaltime de (1-3S)+P+5+1R, (1-3S)+P+6.

- pentru cladirile cu functiuni deosebite si aflate în pozitii urbane privilegiate (dominante), prin PUZ se pot stabili regimuri de inaltime mai mari, fara a depasi 28 m în punctul cel mai înalt.

- se admit nivele partiale (supante, mezanine) cu conditia incadrarii in inaltimea la cornisa / totala reglementata.

- inaltimea totala maxima a corpurilor / portiunilor de cladire situate în interiorul parcelei, dincolo de limita de 18 m de la aliniament, va fi de maximum 18 m.

Din acest punct de vedere, supraetajarea propusa se incadreaza in prevederile PUG si ale Regulamentului Local de Urbanism aferent.

POT maxim admis conform RLU = 70% (pentru parcele de colt)

CUT maxim admis conform RLU = 3,2 (pentru parcele de colt)

Bilant teritorial existent fara teren concesionat:

S teren = 1350mp (mas 1323mp)

Regim de inaltime corp A = S+P+2E

Regim de inaltime corp B = S+P+2E

Aria construita parter = 800mp

P.O.T. existent = 60%

C.U.T. existent = 2,6

Nr. parcari subterane = 31

Nr. parcari supraterane = 2

Spatii verzi = 330mp (25%)

Circulatii pietonale si carosabile 193mp (15%)

Bilant teritorial existent cu teren concesionat:

S teren = 1350mp (mas 1323mp)

S teren concesionat = 336 mp

S teren totala = 1659 mp

Regim de inaltime corp A = S+P+2E

Regim de inaltime corp B = S+P+2E Aria construita parter = 800mp

P.O.T. existent = 50%

C.U.T. existent = 2,1

Nr. parcari subterane = 31

Nr. parcari supraterane = 7

Spatii verzi = 429,5 mp (25%)

Circulatii pietonale si carosabile 429,5 mp (25%)

Bilant teritorial propus fara teren concesionat :

S teren = 1350mp (mas 1323mp) Regim de inaltime corp A = S+P+4E

Regim de inaltime corp B = S+P+2E

Aria construita parter = 800mp

P.O.T. propus = 60%

C.U.T. Propus = 3.2

Nr. parcari subterane = 32

Nr. parcari supraterane = 2

Spatii verzi = 330mp (25%)

Circulatii pietonale si carosabile 193mp (15%)

Bilant teritorial propus cu teren concesionat :

S teren = 1350mp (mas 1323mp)

S teren concesionat = 336 mp

S teren totala = 1659 mp

Regim de inaltime corp A = S+P+4E

Regim de inaltime corp B = S+P+2E

Aria construita parter = 800mp

P.O.T. propus = 50%

C.U.T. Propus = 2,6

Nr. parcari subterane = 32

Nr. parcari supraterane = 7 Spatii verzi =429,5 mp (25%)

Circulatii pietonale si carosabile 429,5 mp (25%)

3.6. DEZVOLTAREA ECHIPARII EDILITARE

Din punct de vedere al echiparii pe str. Stefan cel Mare exista urmatoarele retele edilitare:

 • -  retea electrica;

 • -  canalizare;

 • -  alimentare cu apa;

 • -  retea de gaz.

 • -  telefonie, internet

Avand in vedere obiectul PUZ-ului, si anume supraetajarea cu doua nivele a corpului A la o cladire in curs de executie, problemele legate de racordarea la utilitatile existente in zona au fost rezolvate prin proiectele de specialitate aferente documentatiei de executie si autorizate cu AC 876 din 2014, obtinandu-se inclusiv avizele tuturor detinatorilor de retele (si tinand cont de proiectele de dezvoltare edilitara ale acestora) : alimentare cu apa, canalizare, alimentare cu energie electrica , gaze naturale, acces la mijloacele de transport in comun, acces auto in parcarile subterane.

3.7. PROTECTIA MEDIULUI

Se va acorda o atentie deosebita masurilor pentru protectia mediului : eliminarea surselor de poluare, epurarea apelor uzate, depozitarea controlata a deseurilor, organizarea sistemelor de spatii verzi, refacerea peisagistica si reabilitare urbana, protejarea bunurilor de patrimoniu, etc.

Intocmit,

arh. Luminita Donici