Hotărârea nr. 613/2018

613/23.11.2018 privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local nr. 419/09.08.2018 privind aprobarea participării Municipiului Timişoara, în calitate de partener, în cadrul Proiectului ,,Imbunătăţirea accesului populaţiei din judeţul Timiş la servicii medicale de urgenţ㒒, Apel : POR/2018/8/8.1/1/8.2.B/7 regiuni - Nefinalizate - COD APEL 422/8 - Unitati primiri urgente şi a indicatorilor tehnico-economici - faza PT
Hotararea Consiliului Local 613/23.11.2018
privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local nr. 419/09.08.2018 privind aprobarea participării Municipiului Timişoara, în calitate de partener, în cadrul Proiectului ,,Imbunătăţirea accesului populaţiei din judeţul Timiş la servicii medicale de urgenţ㒒, Apel : POR/2018/8/8.1/1/8.2.B/7 regiuni - Nefinalizate - COD APEL 422/8 - Unitati primiri urgente şi a indicatorilor tehnico-economici - faza PT


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. 27519/20.11.2018 privind oportunitatea proiectului de hotărâre a Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 27518/20.11.2018 al Direcţiei de Urbanism şi Dezvoltare Urbană din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Adresa nr. SC2018-27518/21.11.2018 a Direcţiei Economice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizul Serviciului Juridic nr. SC2018-27518/22.11.2018 - Anexa la Raportul de Specialitate nr. SC2018-27518/20.11.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică , amenajarea teritoriului şi patrimoniu şi Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Programul Operational Regional 2014-2020, axa prioritara 8, Obiectiv specific 2, Operatiunea B - Unitati de primiri urgente, dedicat proiectelor nefinalizate COD APEL 422/8;
Avand in vedere adresa ADR Vest nr. 26466/19.11.2018 - solicitare de clarificari pentru etapa de precontractare;
În baza prevederilor Legii 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu dispoziţiile art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a) din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba modificarea si completarea Art. 1 al Hotararii Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 419/09.08.2018 care va avea urmatorul cuprins:

"Art. 1: Se aproba participarea Municipiului Timisoara, in calitate de partener in cadrul proiectului "Imbunatatirea accesului populatiei din judetul Timis la serviciile medicale de urgenta" si Acordul de parteneriat nr. SP10336/20.11.2018 incheiat intre Ministerul Sanatatii si Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara, UAT Municipiul Timisoara , Institutul de Boli Cardiovasculare Timişoara , Spitalul de Psihiatrie Gătaia , Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă " Pius Brinzeu " Timişoara, Spitalul Municipal 'Dr.Teodor Andrei' Lugoj, Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii Louis Ţurcanu Timişoara, conform Anexei 1"


Art. 2: Se aproba modificarea si completarea Art. 2 al Hotararii Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 419/09.08.2018 care va avea urmatorul cuprins:

"Art. 2: (1) Se aproba valoarea totală a proiectului pentru Municipiul Timişoara în sumă de 4.076.229,70 lei (inclusiv TVA), valoare eligibila, pentru implementarea Proiectului "Imbunatatirea accesului populatiei din judetul Timis la serviciile medicale de urgenta" ;
(2) Se aproba contributia proprie in proiect a Municipiului Timisoara, reprezentand achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului cat si contributie de 2% din valoarea eligibila a proiectului, in cuantum de 81.524,60 lei, reprezentand cofinantarea proiectului "Imbunatatirea accesului populatiei din judetul Timis la serviciile medicale de urgenta";
(3) Se aproba toate cheltuielile necesare implementarii proiectului, in conditiile rambursarii/decontarii ulterioare a cheltuielilior eligibile din instrumente structurale;
(4) Se aproba finantarea tuturor cheltuielilor ce pot interveni pe parcursul derularii proiectului, cu scopul implementarii acestuia in bune conditii;"


Art. 3: Se aproba completarea Hotararii Consiliului Local nr. 419/09.08.2018 cu articolul 3 care va avea urmatorul cuprins:

"Art. 3: Finantarea cheltuielilor de intretinere si mentenanta pe toata durata de valabilitate a contractului de finantare."


Art. 4: Restul articolelor din Hotararea Consiliului Local nr. 419/09.08.2018 raman nemodificate.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Urbanism şi Dezvoltare Urbană, Direcţia Economică, Birou Constructii Instalatii si Serviciul Scoli Spitale din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 6: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timis
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Edilitare;
- Directiei Economice;
- Directiei de Urbanism si Dezvoltare Urbană;
- Directiei Clădiri, Terenuri si Dotări Diverse I Est;
- Directiei Clădiri, Terenuri si Dotări Diverse I Vest;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Comunicare-Relationare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitătii;
- Biroului Constructii Instalatii;
- Serviciului Scoli Spitale
- Corpului de Control si Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

ROMANIA

Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2018-27518/20.11.2018


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

SERVICIUL JURIDIC

Nr.SC2018-27518/22.11.2018

AVIZ

la raportul de specialitate privind modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 419/09.08.2018 privind aprobarea participării Municipiului Timișoara, în calitate de partener, în cadrul Proiectului „Îmbunătățirea accesului populației din județul Timiș la servicii medicale de urgență”, Apel : POR/2018/8/8.1/1/8.2.B/7 regiuni - Nefinalizate - COD APEL 422/8 - Unitati primiri urgente și a indicatorilor tehnico-economici - faza PT

Având în vedere expunerea de motive și raportul de specialitate al Direcției de Urbanism și Dezvoltare Urbană nr. SC2018-27518/20.11.2018 conform cărora este necesară aprobarea modificării si completării Hotărârii Consiliului Local nr. 419/09.08.2018 privind aprobarea participării Municipiului Timișoara, în calitate de partener, în cadrul Proiectului „îmbunătățirea accesului populației din județul Timiș la servicii medicale de urgență”, Apel : POR/2018/8/8.1/1/8.2.B/7 regiuni - Nefinalizate - COD APEL 422/8 - Unitati primiri urgente și a indicatorilor tehnico-economici - faza PT;

Având în vedere prevederile Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritara 8 -Dezvoltarea infrastructurii de sanitare si sociale. Obiectivul Specific 8.2 - Imbunatatirea calitatii si a eficientei Îngrijirii spitalicești de urgenta, Operațiunea B - Unitati de primiri urgente, dedicat proiectelor nefinalizate ;

Având în vedere Adresa Direcției Economice cu nr. SC2018-27518/21.11.2018;

Având în vedere Adresa ADR Vest nr. 26466/19.11.2018 de solicitare clarificări pentru demararea etapei de contractare a proiectului "Imbunatatirea accesului populației din județul Timiș la serviciile medicale de urgenta"

în conformitate cu prevederile Legii nr. 500/2002, a finanțelor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 cu privire la finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907/29.11.2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

în conformitate cu dispozițiile art. 36 alin. (2) lit. b), d), e), alin. 4 lit. d), alin. (7) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată:

(2) Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuții:

b) atribuții privind dezvoltarea economico-socială și de mediu a comunei, orașului sau municipiului;

 • d) atribuții privind gestionarea serviciilor furnizate către cetățeni;

 • e) atribuții privind cooperarea interinstituțională pe plan intern și extern.

(4) în exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. b , Consiliul Local:

d) aprobă, la propunerea primarului, documentațiile tehnico-economice pentru lucrările de investiții de interes local, în condițiile legii;

(7) în exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. e , Consiliul Local:

a) Hotărăște, în condițiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau străine, în vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public;

în temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;

Se avizează favorabil raportul de specialitate înregistrat cu nr. SC2018-27518/20.11.2018 conform cărora este necesară aprobarea modificării si completării Hotărârii Consiliului Local nr. 419/09.08.2018 privind aprobarea participării Municipiului Timișoara, în calitate de partener, în cadrul Proiectului „îmbunătățirea accesului populației din județul Timiș la servicii medicale de urgență”, Apel : POR/2018/8/8.1/1/8.2.B/7 regiuni - Nefinalizate - COD APEL 422/8 - Unitati primiri urgente și a indicatorilor tehnico-economici - faza PT;

Menționăm că prezentul aviz nu privește necesitatea și oportunitatea demersului privind „modificării si completării Hotărârii Consiliului Local nr. 419/09.08.2018 privind aprobarea participării Municipiului Timișoara, în calitate de partener, în cadrul Proiectului „îmbunătățirea accesului populației din județul Timiș la servicii medicale de urgență”, Apel : POR/2018/8/8.1/1/8.2.B/7 regiuni -Nefmalizate - COD APEL 422/8 - Unitati primiri urgente și a indicatorilor tehnico-economici - faza PT” și nu valorează aviz / viza de legalitate conform Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală.

Prezentul aviz are ca premisă legalitatea si valabilitatea Înscrisurilor anterioare care au generat prezenta documentație și nu privește indicatorii economici propuși, nu obligă la emiterea actelor administrative ulterioare și nu înlocuiește obligația structurilor competente de a analiza documentația din punct de vedere al atribuțiilor ce le incumbă.

CONSILIER JURIDIC, AMELIA FAUR

Cod FO53-13,Ver.lROMÂNIA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIREȚIA ECONOMICĂ

Nr. SC2018 -27518/21.11.2018

Către,

DIRECȚIA GENERALA DE URBANISM SI DEZVOLTARE URBANA

Având în vedere raportul de specialitate cu nr. de înregistrare SC2018 - 27518/21.11.2018 privind modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 419/09.08.2018 privind aprobarea participării Municipiului Timișoara, în calitate de partener, în cadrul Proiectului „îmbunătățirea accesului populației din județul Timiș la servicii medicale de urgență”, Apel : POR/2018/8/8.1/1/8.2.B/7 regiuni - Nefinalizate - COD APEL 422/8 - Unitati primiri urgente și a indicatorilor tehnico-economici - faza PT, vă comunicăm faptul că nu necesită aviz din partea Direcției Economice, deoarece reprezintă aprobarea Consiliului Local a modificării si completării Hotărârii Consiliului Local nr. 419/09.08.2018.

Urmarea a emiterii Hotărârii Consiliului Local Timișoara, cheltuiala va fi cuprinsa in bugetul Municipiului Timișoara, defalcata pe surse de finanțare aprobate aferente proiectului, conform art. 45 din Legea nr. 273 privind Finanțele Publice Locale.


JDNOMIC ANCIU


ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMĂRIA

NR. SC 2018 - 27518/20.11.208

RAPORT DE ȘPECIALITATE

privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local nr. 419/09.08.2018 privind aprobarea participării Municipiului Timișoara, în calitate de partener, în cadrul Proiectului ,,Imbunătățirea accesului populației din județul Timiș la servicii medicale de urgență’’, Apel : POR/2018/8/8.1/1/8.2.B/7 regiuni - Nefinalizate - COD APEL 422/8 - Unitati primiri urgente și a indicatorilor tehnico-economici -faza PT

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local nr. 419/09.08.2018, facem următoarele precizări:

În conformitate cu condițiile specifice de accesare a fondurilor în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritara 8 - Dezvoltarea infrastructurii de sanitare si sociale, Obiectivul Specific 8.2 -Îmbunatatirea calitatii si a eficientei ingrijirii spitalicesti de urgenta, Operatiunea B - Unitati de primiri urgente, dedicat proiectelor nefinalizate, la depunerea cererii de finanțare s-a emis Hotărârea consiliului local nr. 419/09.08.2018 de aprobare a participării Municipiului Timișoara, în calitate de partener, în cadrul proiectului „îmbunătățirea accesului populației din județul Timiș la servicii medicale de urgență’’, a indicatorilor tehnico-economici faza PT si a cheltuielilor aferente proiectului.

Proiectul se implementeaza in parteneriat, lider de proiect fiind Ministerul Sanatatii iar Municipiul Timisoara partener 2.

Urmare a solicitarilor de clarificari, partenerii din acest proiect au realizat modificari ale bugetului proiectului la recomandarea ADR Vest, fiind necesara revizuirea Acordului de parteneriat pentru actualizarea sumelor aferente fiecarui partener.

In ceea ce priveste Municipiul Timisoara (partener 2), mentionam ca pe parcursul evaluarii proiectului, bugetul si indicatorii tehnico-economici - faza PT aprobati prin Hotararea Consiliului Local nr. 419/09.08.2018 nu au suferit modificari.

Prin adresa ADR Vest nr. 26466/19.11.2018 de solicitare clarificari pentru demararea etapei de contractare a proiectului "îmbunatatirea accesului populatiei din judetul Timis la serviciile medicale de urgenta", se solicita Hotarârea de aprobare a :

 • •  proiectului "îmbunatatirea accesului populatiei din judetul Timis la serviciile medicale de urgenta",

 • •   cheltuielilor aferente proiectului,

 • •   Acordului de parteneriat revizuit,

 • •   finantarii de catre Municipiul Timisoara a tuturor cheltuielilor ce pot interveni pe parcursul derularii proiectului,

 • •   asigurarii tuturor cheltuielilor de întretinere si mentenanta pe toata durata de valabilitate a contractului de finantare.

Avand in vedere faptul ca valoarea proiectului si indicatorii tehnico-economici faza PT, aprobate prin HCL 419/09.08.2018 nu s-au modificat, este necesara modificarea HCL 419/09.08.2018 pentru aprobarea Acordului de parteneriat revizuit, si completarea HCL 419/09.08.2018 pentru aprobarea finantarii de catre Municipiul Timisoara a tuturor cheltuielilor ce pot interveni pe parcursul derularii proiectului, si pentru asigurarea de catre Municipiul Timisoara a tuturor cheltuielilor de întretinere si mentenanta pe toata durata de valabilitate a contractului de finantare.

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, respectiv Ghidul specific pentru POR 2014-2020, Axa prioritară 8, Prioritatea 8.2, Operatiunea B - Unitati de primiri urgente, dedicat proiectelor nefinalizate, apreciem că proiectul de hotărâre privind modificarea si completarea HCL 419/09.08.2018 privind aprobarea participării Municipiului Timișoara, în calitate de partener, în cadrul Proiectului „îmbunătățirea accesului populației din județul Timiș la servicii medicale de urgență’’, Apel : POR/2018/8/8.1/1/8.2.B/7 regiuni - Nefinalizate - COD APEL 422/8 - Unitati primiri urgente și a indicatorilor tehnico-economici - faza PT, este necesara pentru indeplinirea conditiilor de semnare a contractului de finantare nerambursabila a proiectului „îmbunătățirea accesului populației din județul Timiș la servicii medicale de urgență’’, si îndeplinește condițiile tehnice pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local.

ȘEF SERVICIU,

MAGDALENA NICOARĂ

CONSILIER

GABRIELA VOLOSCIUC

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

Nr. SC2018-27519/20.11.2018

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local nr. 419/09.08.2018 privind aprobarea participării Municipiului Timișoara, în calitate de partener, în cadrul Proiectului ,,Imbunătățirea accesului populației din județul Timiș la servicii medicale de urgență’’, Apel : POR/2018/8/8.1/1/8.2.B/7 regiuni - Nefinalizate - COD APEL 422/8 - Unitati primiri urgente și a indicatorilor tehnico-economici - faza PT

 • 1.  Descrierea situației actuale

În vederea semnării contractului de finanțare nerambursabila pentru proiectul "Imbunatatirea accesului populației din judetul Timis la serviciile medicale de urgenta", cod SMIS 125490 depus în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritara 8 - Dezvoltarea infrastructurii de sanitare si sociale, Obiectivul Specific 8.2 - Îmbunatatirea calitatii si a eficientei ingrijirii spitalicesti de urgenta, Operatiunea B - Unitati de primiri urgente, dedicat proiectelor nefinalizate, este necesară aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect si a Acordului de parteneriat revizuit in urma raspunsurilor la solicitarile de clarificari.

 • 2.  Schimbări preconizate și rezultate așteptate

Prin intermediul acestei operatiuni vor fi sprijinite activitati specifice privind reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea infrastructurii unitatilor de primiri urgente si a compartimentelor de primiri urgente.

Prin semnarea contractului de finantare nerambursabila a proiectului "Imbunatatirea accesului populatiei din judetul Timis la serviciile medicale de urgenta", se propun lucrari de modernizare si extindere a Unitatii de Primiri Urgente a Spitalului Clinic Municipal de Urgenta Timisoara , str. Gh. Dima nr. 5.

Valoarea estimata a investitiei pentru Municipiul Timisoara este de 4.076.229,70 lei,conform Devizului general.

 • 3.Alte informatii

La depunerea proiectului "Imbunatatirea accesului populatiei din judetul Timis la serviciile medicale de urgenta", cod SMIS 125490 s-a emis si depus Hotararea Consiliului Local nr. 419/09.08.2018 privind aprobarea participării Municipiului Timișoara, în calitate de partener, în cadrul Proiectului „Imbunătățirea accesului populației din județul Timiș la servicii medicale de urgență’’, Apel : POR/2018/8/8.1/1/8.2.B/7 regiuni - Nefinalizate - COD APEL 422/8 - Unitati primiri urgente și a indicatorilor tehnico-economici -faza PT.

Proiectul se implementeaza in parteneriat, lider de proiect fiind Ministerul Sanatatii iar Municipiul Timisoara partener 2.

Urmare a solicitarilor de clarificari, partenerii din acest proiect au realizat modificari ale bugetului proiectului la recomandarea ADR Vest, fiind necesara revizuirea Acordului de parteneriat pentru actualizarea sumelor aferente fiecarui partener.

In ceea ce priveste Municipiul Timisoara (partener 2), mentionam ca pe parcursul evaluarii proiectului, bugetul si indicatorii tehnico-economici - faza PT aprobati prin Hotararea Consiliului Local nr. 419/09.08.2018 nu au suferit modificari.

Prin adresa ADR Vest nr. 26466/19.11.2018 de solicitare clarificari pentru demararea etapei de contractare a proiectului "Imbunatatirea accesului populatiei din judetul Timis la serviciile medicale de urgenta", se solicita Hotarârea de aprobare a :

 • •  proiectului "Imbunatatirea accesului populației din județul Timis la serviciile medicale de urgenta",

 • •   cheltuielilor aferente proiectului,

 • •   Acordului de parteneriat revizuit,

 • •   finantarii de catre Municipiul Timișoara a tuturor cheltuielilor ce pot interveni pe parcursul derularii proiectului,

 • •   asigurarii tuturor cheltuielilor de întretinere si mentenanta pe toata durata de valabilitate a contractului de finantare.

Avand in vedere faptul ca valoarea proiectului si indicatorii tehnico-economici faza PT, aprobate prin HCL 419/09.08.2018 nu s-au modificat, este necesara modificarea HCL 419/09.08.2018 pentru aprobarea Acordului de parteneriat revizuit, si completarea HCL 419/09.08.2018 pentru aprobarea finantarii de catre Municipiul Timisoara a tuturor cheltuielilor ce pot interveni pe parcursul derularii proiectului, si pentru asigurarea de catre Municipiul Timisoara a tuturor cheltuielilor de întretinere si mentenanta pe toata durata de valabilitate a contractului de finantare.

 • 4. Concluzii

Urmare a celor prezentate mai sus, considerăm oportună modificarea si completarea HCL nr. 419/09.08.2018 privind aprobarea participării Municipiului Timișoara, în calitate de partener, în cadrul Proiectului „îmbunătățirea accesului populației din județul Timiș la servicii medicale de urgență’’, Apel : POR/2018/8/8.1/1/8.2.B/7 regiuni - Nefinalizate - COD APEL 422/8 - Unitati primiri urgente și a indicatorilor tehnico-economici - faza PT, pentru proiectul "Imbunatatirea accesului populatiei din judetul Timis la serviciile medicale de urgenta".

PRIMAR, NICOLAE ROBU


ȘEF SERVICIU, MAGDALENA NICOARĂ