Hotărârea nr. 612/2018

612/16.11.2018 privind modificarea Regulamentului de funcţionare a Consiliilor Consultative de Cartier aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 240/2003, modificat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 29/22.02.2005
Hotararea Consiliului Local 612/16.11.2018
privind modificarea Regulamentului de funcţionare a Consiliilor Consultative de Cartier aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 240/2003, modificat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 29/22.02.2005


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018-27196 /16.11.2018 privind oportunitatea proiectului de hotărâre a Primarului Municipiului Timisoara- domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018-27197 /16.11.2018 al Direcţiei Comunicare -Relaţionare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizul Serviciului Juridic din data de 16.11.2018 - Anexă la Raportul de specialitate nr.SC2018 -27197 /16.11.2018 ;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Timişoara nr. 240/2003 - privind aprobarea Regulamentului-orientativ de funcţionare al Consiliilor Consultative de Cartier;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Timişoara nr. 29/2005- privind modificarea Regulamentului orientativ de funcţionare a Consiliilor Consultative de Cartier;
În conformitate cu prevederile art.36 alin (2) literele c), d) şi e), alin.(6) lit.a din Legea nr. 215/ 2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă modificarea Regulamentului de funcţionare a Consiliilor Consultative de Cartier aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 240/11.11.2003 si modificat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 29/22.02.2005, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredintează Directia Comunicare-Relationare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judetului Timis
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Serviciului Juridic
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Anexa la HCL nr............

REGULAMENT

I. Prevederi generale

 • 1. Consiliile consultative de cartier (C.C.C.) se înființează și funcționează potrivit prevederilor Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, precum și în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local Timișoara nr. 195/2003.

 • 2. Consiliul consultativ de cartier este o organizație cetățenească, fără personalitate juridică, apolitică și non-profit, care promovează valorile democrației prin realizarea unui dialog permanent între administrația locală și locuitorii unei anumite zone, asigurând astfel o participare activă a cetățeanului la rezolvarea unor probleme concrete ale colectivității din care face parte. Consiliile consultative de cartier funcționează ca și parteneri sociali ai Consiliului Local, în vederea identificării și rezolvării problemelor comunității locale. Ele constituie instrumente de participare cetățenească, pentru îmbunătățirea procesului decizional în administrația publică locală, în scopul realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii și proiecte de interes public local.

I. Organizarea Consiliilor Consultative de Cartier

 • 1. Poate fi membru al Consiliului Consultativ de Cartier orice cetățean cu domiciliul în municipiul Timișoara, având domiciliul în zona pentru care optează, cu vârsta minimă de 18 ani, care își exprimă dorința de a face parte, ca voluntar, dintr-un consiliu.

 • 2. Fiecare C.C.C. va fi format din minim 7 persoane, cetățeni care și-au manifestat dorința să dezbată împreună diversele aspecte ale vieții colective (reprezentanți din învățământ, sănătate, cultură, servicii și comerț, asociațiile de proprietari etc). C.C.C. își stabilesc, în funcție de propriile realități, numărul membrilor, cunoscând că limita care nu trebuie depășită pentru a asigura o funcționare satisfăcătoare a consiliului este de 50 de membri. Selecția membrilor se va face în cadrul ședinței de constituire/completare, având în vedere C.V.-ul, pe baza votului majorității cetățenilor prezenți, având domiciliul în zona pentru care votează și înscriși pe listele de prezență. Totodată, va fi aprobată Lista membrilor supleanți. Ședința de constituire va fi condusă de un reprezentant al administrației locale, care va prezenta prevederile regulamentului de funcționare,respectiv aspectele practice ale modului de funcționare a consiliilor consultative de cartier.

Ședințele de constituire și/sau de alegeri/completarea biroului pentru C.C.C. pot fi convocate la solicitarea președintelui C.C.C., sau a executivului Primariei Municipiului Timisoara.

Mandatul membrilor C.C.C. este de trei ani. C.C.C. își exercită mandatul de la data constituirii până la data la care se constituie consiliul nou ales.

 • 2.1. C.C.C. va avea un birou alcătuit din 1 președinte, 1 vicepreședinte și 1 secretar care organizează activitatea consiliului. Dacă C.C.C. are mai mult de șapte membri, biroul care organizează activitatea poate avea un președinte și până la trei vicepreședinți, respectiv secretari.

 • 2.2. Pentru a favoriza dezbaterile, în cadrul C.C.C. pot fi constituite grupuri tematice de lucru.

 • 2.3. Fiecare membru al C.C.C. va primi un carnet de membru în care se precizează ce este un C.C.C., rolul unui consilier, precum și regulamentul interior pe care se va angaja să-l respecte.

 • 2.4. Nu pot face parte din C.C.C. consilierii locali și funcționarii publici angajați ai Primăriei Municipiului Timișoara.

II. Funcționarea Consiliilor Consultative de Cartier

 • 1. C.C.C. se reunesc cel puțin trimestrial în spațiile puse la dispoziție prin grija Primăriei Municipiului Timișoara.

 • 2. Prezența membrilor C.C.C. la ședințe este obligatorie. Absența nemotivată de la 3 ședințe consecutive conduce la înlocuirea persoanei în cauză cu un alt voluntar de pe Lista membrilor supleanți.

În cadrul C.C.C., hotărârile se iau prin vot deschis, în prezența majorității membrilor în funcție. Pentru luarea unei hotărâri este necesară majoritatea voturilor membrilor prezenți.

 • 3. C.C.C. va fi convocat de președinte cu cel puțin 10 zile înaintea ședinței. Convocarea se poate face în scris, prin intermediul poștei, telefonic, cu ajutorul mass-media sau al altor mijloace de publicitate, cu sprijinul reprezentanților Primăriei. Convocarea este însoțită de Ordinea de zi a ședinței. Ordinea de zi va fi stabilită de biroul C.C.C. pe baza propunerilor reținute la precedenta ședință a C.C.C.

 • 4. Membri C.C.C. sunt voluntari, nu beneficiază de retribuție și nici de alte facilități (abonament R.A.T.T., legitimații etc.). Ei vor lucra numai pentru binele comunității și vor fi implicați în procesul de luare al deciziilor, vor fi cei care vor încuraja inițiativa locală și vor promova propunerile cartierului pentru a se materializa prin hotărâre de Consiliu Local.

  • 4.1. Membrii C.C.C. vor depune o activitate de reprezentare a intereselor cetățenilor dintr-un cartier și vor avea o atitudine constructivă, de colaborare cu Consiliul Local și instituțiile implicate în asigurarea serviciilor publice.

 • 5. Ședințele C.C.C., conduse de președinte, pot fi publice. Fiecare consiliu va încerca să aibă, cel puțin o dată pe an, o ședință deschisă locuitorilor din cartier, pentru a face cunoscută componența consiliului și pentru a raporta starea de avansare a diferitelor lucrări.

 • 6. Procesul-verbal al ședinței C.C.C. va fi redactat de către secretar, semnat de președinte și prezentat membrilor consiliului cu ocazia următoarei ședințe. De asemenea, va fi transmis reprezentanților Primăriei, în termen de cinci zile de la desfășurarea ședinței. Procesele-verbale sunt accesibile oricărei persoane care le solicită. În plus, în Monitorul Primăriei Municipiului Timișoara și pe site-ul Internet al orașului va fi rezervat un spațiu pentru informări privind viața cartierelor.

 • 7. Pentru a favoriza colaborarea între C.C.C. va fi creat un Grup de Legătură permanent. Fiecare C.C.C. își va desemna doi dintre membri să-l reprezinte în Grupul de Legătură. Fiecare delegat este ales pentru aceeași perioadă ca și membrii C.C.C. (3 ani).

  • 7.1. Grupul de Legătură se reunește de două ori pe an, la mijlocul și la sfârșitul anului, în prezența Primarului Municipiului Timișoara, pentru a discuta despre activitatea C.C.C. și, dacă este cazul, pentru a propune modificări în funcționarea C.C.C.

 • III. Procedura de colaborare a Consiliilor Consultative de Cartier cu Consiliul

Local al Municipiului Timișoara

 • 1. Fiecărui Consiliu Consultativ de Cartier i se va aronda între 1-3 consilieri locali în funcție de mărimea C.C.C.

Arondarea se va face ulterior, printr-o hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

 • 2. Propunerile, sugestiile și sesizările C.C.C. vor fi analizate de comisiile de specialitate ale Consiliului Local precum și de compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara. Aceste informații vor fi folosite la luarea deciziilor privind viața comunității.

C.C.C. pot colabora și cu alte organisme, organizații, asociații și fundații, în realizarea obiectivelor pe care și le propun.

 • 3. C.C.C. nu pot interveni direct în deciziile Consiliului Local, ele având doar un rol consultativ.

 • 4. Activitatea în cadrul C.C.C. este pur voluntară, bazată pe interesul și disponibilitatea cetățenilor din fiecare cartier al municipiului Timișoara să contribuie la identificarea și rezolvarea problemelor locale. Activitatea C.C.C. nu implică financiar Consiliul Local.

 • 5.  Rezultatele activității C.C.C. vor fi prezentate pentru informarea cetățenilor, în Monitorul Primăriei Municipiului Timișoara, pe site-ul Primăriei și în mass-media locală.

 • 6. Serviciul Centrul de Informare pentru Cetățeni din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara va prezenta consilierilor locali și compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara la sfârșitul fiecărui luni agenda întâlnirilor C.C.C. pe luna următoare, pentru cazul în care membrii aparatului legislativ sau executiv local doresc să participe la aceste întâlniri.

 • 7. La sfârșitul trimestrului III al fiecărui an, C.C.C. vor întocmi un raport către Consiliul Local, care va conține totalitatea propunerilor și acțiunilor C.C.C., respectiv obiectivele propuse în perioada de referință și modul în care acestea au fost realizate. În același raport vor fi menționate operațiunile de investiții pe care doresc să le realizeze. Președinții C.C.C. vor stabili prioritățile în funcție de capacitatea de finanțare a proiectelor propuse și vor face propuneri în acest sens Consiliului Local. Aceste propuneri vor face obiectul unor evaluări în cifre de către serviciile municipale.

IV. Dispoziții finale

Fiecare cetățean se poate înscrie pe lista C.C.C. ce va reprezenta cartierul în care locuiește. Înscrierile se fac la Primăria Municipiului Timișoara, Bd. C.D. Loga nr.1, camera 12 - Serviciul Centrul de Informare pentru Cetățeni, zilnic între orele 8,00 - 12,00. Data constituirii C.C.C. se va comunica ulterior prin mass-media locală.