Hotărârea nr. 610/2018

610/16.11.2018 privind reglementarea procedurilor de parcurs în vederea acordării subvenţiilor din bugetul local în baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, pentru anul 2019
Hotararea Consiliului Local 610/16.11.2018
privind reglementarea procedurilor de parcurs în vederea acordării subvenţiilor din bugetul local în baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, pentru anul 2019


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. 14531/12.11.2018 privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timişoara- domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 14532/12.11.2018 şi raportul economic nr. 14533/12.11.2018 al Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 14533/12.11.2018 al Serviciului Contabilitate Buget Finanţe din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizul juridic Anexă la raportul de specialitate nr. 14532/12.11.2018 privind reglementarea procedurilor de parcurs în vederea acordării subvenţiilor din bugetul local în baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, pentru anul 2019;
Având în vedere Avizul juridic din data de 12.11.2018 - Anexă la Raportul de specialitate nr. 14532/12.11.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, ale H.G. nr. 1153/2001 pentru apobarea Normei metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 şi ale H.G. nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale;
Având în vedere prevederile H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale;
Având în vedere amendamentele formulate de domnul consilier Imre Farkas, în şedinţa în plen din data de 16.11.2018;
Având în vedere Procesul - verbal al şedinţei in plen a Consiliului Local al Municipiului Timişoara din data de 16.11.2018;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct.2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1 : Se aprobă constituirea Comisiei de evaluare şi selecţionare a asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, care pot primi subvenţii de la bugetul local pentru anul 2019, în următoarea componenţă:
- Farkas Imre - Viceprimar al Municipiului Timişoara delegat cu atribuţii în domeniul asistenţei sociale
- Consilier local - Luminiţa Ţundrea
- Consilier local - Barabas Lorenzo Flavius
- Rodica Surducan - Director General Adjunct al Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara
- Codruţa Darida
- Valentina Litră
- Angela Ciupa-Rad
- Mihaela Buzilă-Petrescu
- Roxana Boncea
- Carmen Nobel
- Sara Tătaru
- Eugen Dabaca
- Adriana Jurchelea
- Sorin Radu
- Aurica Mitre
- Anca Găină - Secretar

Art. 2: Se aprobă contribuţia financiară din venituri proprii de minim 10% (în bani) pentru organizaţiile, fundaţiile şi cultele care primesc subvenţie din bugetul local, cu excepţia centrelor de zi pentru persoane adulte cu dizabilităţi caz în care contribuţia va fi de minim 5% în bani şi minim 5% în natură.

Art. 3: Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al comisiei, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4: Se aprobă Grila de evaluare şi Criteriile de evaluare şi selecţionare a asociaţiilor şi fundaţiilor, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5: Se aprobă liniile prioritare pentru subvenţionarea din bugetul local în anul 2019, a asociaţiilor şi fundaţiilor care acordă servicii de asistenţă socială, conform Anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6: Se aprobă Categoriile de cheltuieli pentru fiecare tip de serviciu social, conform Anexei nr. 4.

Art. 7: Se aprobă Serviciile complementare subvenţionate din bugetul local, conform Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor, fundaţiilor şi cultelor recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, pe anul 2019, conform Anexei nr. 5.

Art. 8: Se aprobă Criteriile de departajare a unităţilor de asistenţă socială cu acelaşi punctaj, conform Anexei nr. 6.

Art. 9: Se aprobă Modelul cererii de solicitare a subvenţiei în temeiul Legii nr. 34/1998, conform Anexei nr. 7.

Art.10: La data încheierii convenţiilor pentru acordarea subvenţiilor pentru anul 2018 în temeiul Legii nr. 34/1998, încetează de drept toate convenţiile încheiate în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr 31/25.01.2017 prin care s-a aprobat lista asociaţiilor şi fundaţiilor care vor beneficia de subvenţii de la bugetul local al municipiului Timişoara pentru acordarea de servicii de asistenţă socială în anul 2019, în baza Legii nr. 34/1998.

Art.11: Subvenţiile prevăzute în prezenta hotărâre se acordă în completarea resurselor financiare destinate de către asociaţie sau fundaţie pentru a fi cheltuite în scopul acordării serviciilor de asistenţă socială şi vor fi utilizate în exclusivitate pentru aceste servicii.

Art.12: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Comisia pentru evaluarea şi selectionarea asociaţiilor si fundatiilor, Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara.

Art.13: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Cladiri, Terenuri şi Dotari Diverse I Est;
- Direcţiei Cladiri, Terenuri şi Dotari Diverse II Vest;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara;
- Mass-media locale.

Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

_______)

Nr.14533/12.11.2018

RAPORT DE SPECIALITATE ECONOMIC

privind finanțarea in anul 2019 din bugetul local în baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor, fundațiilor romane cu personalitate juridica, care infiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, în calitate de serviciu public de asistență socială care funcționează sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, furnizează servicii sociale și acordă beneficii sociale pentru cetățenii Municipiului Timișoara aflați în situații economico-sociale sau medicale deosebite.

Legislatia in baza careia se acorda subventiile:

- Legea nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor române cu personalitate juridica care înfiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala ;

- Hotarârea Guvernului nr. 1153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998, modificata si completata prin Hotarârea Guvernului nr. 942/2005 si prin Hotarârea Guvernului nr.1217/2008.

- Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locaale,actualizata;

- OMFP nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea,ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale;

Prezentul referat s-a intocmit pentru alocarea unor sume din bugetul local in anul 2019 la Titlul XI ALTE CHELTUIELI, articolul 59.11 Asociații și fundații , pentru subvenționarea activității asociațiilor, fundațiilor si cultelor recunoscute in Romania, care înființează și administrează unități de asistență socială în Municipiul Timișoara, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998.

Pentru anul 2018 sumele alocate pentru subventionarea activitatii asociatiilor/ fundatiilor romane cu personalitate juridica care infiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala in conformitate cu prevederile legii nr.34/1998, s-a facut prin Hotarari de Consiliu Local astfel:

Prin Hotararea nr. 387/17.10.2017 s-au aprobat, in conditiile Legii nr.34/1998, subventionarea unui numar de 9 asociatii/fundatii romane cu personalitate juridica care infiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala in Municipiului Timisoara.

Prin Hotararea nr. 503/20.12.2017 privind aprobarea bugetului local pe anul 2018 s-a alocat suma de 8039567,76 lei , pentru subventionarea a unui numar de 9 asociatii/fundatii romane cu personalitate juridica.

Avand in vedere cele mentionate mai sus,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

_______)

Alocarea în bugetul local al anului 2019, la Titlul XI ALTE CHELTUIELI, articolul 59.11 Asociații și fundații a sumei corespunzătoare uneia din variantele prezentate în anexa nr.1 la prezentul referat , pentru subvenționarea activității asociațiilor, fundațiilor si cultelor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială în Municipiul Timișoara, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998.

Variantele propuse sunt :

 • -  Varianta I - 100% din subvențiile aprobate pentru anul 2018- suma de 8447688 lei

 • -  Varianta II - 90% din subvențiile aprobate pentru anul 2018- suma de 7601796 lei

 • -  Varianta III - 80% din subvențiile aprobate pentru anul 2018- suma de 6758256 lei

 • -  Varianta IV - 75% din subvențiile aprobate pentru anul 2018- suma de 6338124 lei

 • -  Varianta V - 70% din subvențiile aprobate pentru anul 2018- suma de 5913276 lei

 • -  Varianta VI - 60% din subvențiile aprobate pentru anul 2018- suma de 5069736 lei

 • -  Varianta VII- 50% din subvențiile aprobate pentru anul 2018- suma de 4223844 lei

Bugetul s-a intocmit pentru un numar de 9 tipuri de servicii de asistenta sociala in conformitate cu HG 867/2015 privind Nomenclatorul serviciilor sociale si Regulamentul cadru de organizare si functionare a serviciilor sociale .

Tinand cont de prevederile art.2, alin.(1) din Legea 34/1998 cu modificarile si completarile ulterioare, in care se precizeaza ” nivelul subventiilor acordate nu poate depasi costul mediu lunar de intretinere , pe persoana asistata, din unitatile de asistenta sociala de stat, cu profil similar, organizate ca institutii publice” , si de prevederile H.G. nr.978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale , sa propus ca acolo unde exista standarde minime de cost pentru servicii sociale, nivelul subventiei sa fie conform acestora și la nivelul subvenției de anul trecut acolo unde nu exista aprobate standarde minime de cost .

Asociatiile, fundatiile si cultele trebuie sa respecte incadrarea in bugetul aprobat pe anul 2019 si natura cheltuielilor pentru care se acorda subventia, conform Anexei I si II la cererea de solicitare a subventiei.

Decontarea subventiilor acordate din bugetul local al Municipiului Timisoara, s-a facut pentru urmatoarele categorii de cheltuieli :

 • -   cheltuieli de personal pentru personalul de specialitate de ingrijire si asistenta si personalul de specialitate auxilia implicat direct in acordarea serviciilor sociale;

 • -   cheltuieli cu hrana pentru beneficiarii cantinelor sociale sau ai altor servicii de acordare a hranei, precum si pentru beneficiarii centrelor rezidentiale;

 • -   cheltuieli pentru carburantii necesari functionarii mijloacelor de transport pentru centrele de zi ,unitatile de ingrijiri la domiciliu si cantinele sociale;

 • -   cheltuieli pentru plata serviciilor, iluminat, apa , canal, salubrizare, posta, telefon si internet;

 • -   alte cheltuieli cu materialele sanitare, de curatenie,didactice, consumabile de birou, reparatii,etc.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

_______)


Subventiile acordate au fost si sunt un sprijin important pentru aceste fundatii/ asociatii care in conditiile actuale nu mai reusesc sa atraga suficiente resurse financiare externe prin care sa-si sustina activitatea.

Asociatiile, fundatiile si cultele sunt in fapt partenere ale autoritatii locale, in vederea sustinerii familiilor si persoanelor aflate in situatie de nevoie sociala.


DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

JR.RODICA SURDUCAN


ȘEF SERVICIU

CONTABILITATE BUGET FINANȚE

Ec.Elena Bădău


ȘEF SERVICIU STRATEGII PROGRAME

1


Întocmit,


Codruța Darida

9


Aurica Mitre

Valentina Litră


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Nr. 14531/12.11.2018

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Sectiunea 1

Titlul proiectului de hotărâre

Proiect de hotărâre privind finanțarea din bugetul local în baza Legii nr. 34/1998 prin acordarea unor subvenții asociațiilor, fundațiilor și cultelor recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială, pentru anul 2019

Sectiunea a 2 - a

Motivul emiterii proiectului de hotărâre

 • 1. Descrierea situatiei actuale

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara în calitate de serviciu public de asistență socială care funcționează sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, furnizează servicii sociale și acordă beneficii sociale pentru cetățenii Municipiului Timișoara aflați în situații de dificultate socială.

Conform Legii 292/2011 - Legea asistenței sociale, art. 112, alin. (3), lit. q, în domeniul organizării, administrării și acordării serviciilor sociale, autoritățile administrației publice locale încheie, în condițiile legii, contracte și convenții de parteneriat, contracte de finanțare, contracte de subvenționare pentru înființarea, administrarea, finanțarea și cofinanțarea de servicii sociale”, iar conform art. 136, alin (1), lit. a din bugetele locale ale comunelor, orașelor și municipiilor, respectiv din bugetele locale ale sectoarelor municipiului București se alocă fonduri pentru finanțarea serviciilor sociale aflate în administrare proprie, contractate sau subvenționate în condițiile legii, ori cofinanțate în baza contractelor de parteneriat”;

În scopul completării serviciilor sociale furnizate de Direcția de Asistență Socială a municipiului Timișoara și pentru a veni în sprijinul diverselor categorii de persoane aflate în dificultate din comunitatea noastră, în anii 2016, 2017 și 2018 au fost întreprinse demersuri în vederea subvenționării din bugetul local a unor furnizori privați de servicii sociale. Astfel, în perioada menționată, s-au încheiat cu furnizorii de servicii sociale privați acreditați un număr de 9 Convenții pentru acordarea de servicii de asistență socială, în temeiul Legii 34/1998, cu modificările și completările ulterioare și ca urmare s-au acordat 10 tipuri de servicii sociale

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

_______)

pentru un număr aproximativ de 768 cetățeni ai municipiului Timișoara. Ca urmare a acordării subvențiilor din bugetul local pentru furnizorii privați de servicii sociale, a crescut calitatea serviciilor oferite populației vulnerabile.

 • 2. Schimbari preconizate și rezultate așteptate:

Considerăm ca Legea nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială, cu modificările și completările ulterioare, respectiv Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 asigură cadrul legal propice pentru continuarea sprijinirii unor furnizori privați de servicii sociale și în anul 2019.

În baza celor prezentate și în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 propunem următoarele:

 • 1. Aprobarea constituirii Comisiei de evaluare și selecționare a asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială, care pot primi subvenții de la bugetul local în anul 2019;

 • 2. Aprobarea unei contribuții financiare din venituri proprii de minim 10% (în bani) pentru organizațiile, fundațiile și cultele care primesc subvenție din bugetul local, cu excepția centrelor de zi pentru persoane adulte cu dizabilități caz în care contribuția va fi de minim 5% în bani și minim 5 % în natură;

 • 3. Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al comisiei de evaluare și selecționare a asociațiilor, fundațiilor și cultelor care pot primi subvenții de la bugetul local în baza Legii nr. 34/1998 pentru anul 2019, în completarea resurselor proprii;

 • 4. Aprobarea Grilei de evaluare și Criteriile de evaluare și selecționare a asociațiilor, fundațiilor și cultelor recunoscute în România, acreditate ca furnizori de serviciu sociale potrivit legii, care solicită acordarea subvențiilor de la bugetul local al Municipiului Timișoara, conform prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială ;

 • 5. Aprobarea liniilor prioritare pentru finanțarea din bugetul local, conform Legii nr.34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială, pe anul 2019;

 • 6. Aprobarea Categoriilor de cheltuieli pentru fiecare tip de serviciu social;

 • 7. Aprobarea Serviciilor complementare subvenționate din bugetul local, conform Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor, fundațiilor și cultelor recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale, care înființează și administrează unități de asistență socială, pe anul 2019;

 • 8. Aprobarea Criteriilor de departajare a unităților de asistență socială cu același punctaj.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

_______)


3. Alte informatii - nu este cazul

4. Concluzii

Pentru motivele expuse pe larg mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotărâre privind finanțarea din bugetul local în baza Legii nr. 34/1998 prin acordarea unor subvenții asociațiilor, fundațiilor și cultelor recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială, pentru anul 2019.

PRIMAR

NICOLAE ROBU


VICEPRIMAR

FARKAS IMRE

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT RODICA SURDUCAN

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Nr. 14532 / 12.11.2018

RAPORT DE SPECIALITATE privind finanțarea din bugetul local în baza Legii nr. 34/1998 prin acordarea unor subvenții asociațiilor, fundațiilor și cultelor recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială, pentru anul 2019

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara în calitate de serviciu public de asistență socială care funcționează sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, furnizează servicii sociale și acordă beneficii sociale pentru cetățenii Municipiului Timișoara aflați în situații de dificultate socială.

Conform Legii 292/2011 - Legea asistenței sociale, art. 112, alin. (3), lit. q, în domeniul organizării, administrării și acordării serviciilor sociale, autoritățile administrației publice locale ” încheie, în condițiile legii, contracte și convenții de parteneriat, contracte de finanțare, contracte de subvenționare pentru înființarea, administrarea, finanțarea și cofinanțarea de servicii sociale”, iar conform art. 136, alin (1), lit. a din bugetele locale ale comunelor, orașelor și municipiilor, respectiv din bugetele locale ale sectoarelor municipiului București se alocă fonduri pentru ” finanțarea serviciilor sociale aflate în administrare proprie, contractate sau subvenționate în condițiile legii, ori cofinanțate în baza contractelor de parteneriat”;

În scopul completării serviciilor sociale furnizate de Direcția de Asistență Socială a municipiului Timișoara și pentru a veni în sprijinul diverselor categorii de persoane aflate în dificultate din comunitatea noastră, în anii 2016, 2017 și 2018 au fost întreprinse demersuri în vederea subvenționării din bugetul local a unor furnizori privați de servicii sociale. Astfel, în perioada menționată, s-au încheiat cu furnizorii de servicii sociale privați acreditați un număr de 9 Convenții pentru acordarea de servicii de asistență socială, în temeiul Legii 34/1998, cu modificările și completările ulterioare și ca urmare s-au acordat 10 tipuri de servicii sociale pentru un număr aproximativ de 758 cetățeni ai municipiului Timișoara. Ca urmare a acordării subvențiilor din bugetul local pentru furnizorii privați de servicii sociale, a crescut calitatea serviciilor oferite populației vulnerabile.

Legea nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială, cu modificările și completările ulterioare, respectiv Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 asigură cadrul legal propice pentru utilizarea banilor publici într-un mod transparent și asigurând condiții egale tuturor furnizorilor privați de serviciu sociale care solicită acordarea subvenției.

Conform art. 1, alin. (1) și art. 11 din Legea nr. 34/1998, cu modificările și completările ulterioare ”asociațiile și fundațiile române cu personalitate juridică precum și cultele recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii, care înființează și administrează unități de asistență socială pot primi subvenții alocate de la bugetele locale, care vor fi utilizate, în exclusivitate, pentru serviciile de asistență socială acordate persoanelor care, potrivit dispozițiilor legale, au dreptul să beneficieze de acestea”.

Conform Hotărârii de Guvern nr. 1153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998, cu modificările și completările ulterioare, art. 2, alin. (3) ”Nivelul mediu lunar al subvenției și tipurile de servicii sociale pentru care se acordă subvenții din bugetul local se stabilesc prin hotărâre a consiliului local”. Se propun spre subvenționare servicii sociale cu respectarea obiectivelor prevăzute în Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale în Municipiul Timișoara 2017-2022,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

după cum urmează: Centru rezidențial pentru persoane adulte cu dizabilități, Locuințe protejate, Centre rezidențiale pentru tineri în dificultate, Centre de primire în regim de urgență pentru victimele violenței domestice, Centre rezidențiale de asistență și reintegrare socială pentru persoane fără adăpost, Adăposturi de noapte pentru persoane fără adăpost, Servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice, Centre de zi pentru persoane adulte cu dizabilități, Centre de zi pentru copii: copii în familie, copii separați sau în risc de separare de părinți și Cantine sociale.

Prin anexa la Hotărârea de Guvern nr. 1153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998, cu modificările și completările ulterioare, art. 1, alin (1) se stabilesc condiții de eligibilitate, iar la alin. (3) se precizează că asociațiile, fundațiile și cultele recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii pot primi subvenții de la bugetele locale dacă îndeplinesc condițiile de eligibilitate. În scopul îndeplinirii condiției de eligibilitate menționate la art. 1, alin (1), lit. d) și anume ”solicită subvenții în completarea resurselor financiare proprii”, asociațiile, fundațiile și cultele solicitante de subvenții din bugetul local al municipiului Timișoara vor demonstra în mod obligatoriu contribuția financiară din venituri proprii de minim 10%, cu excepția centrelor de zi pentru persoane adulte cu dizabilități caz în care contribuția va fi de minim 5% în bani și minim 5 % în natură.

Conform Normei metodologice de aplicare a Legii nr. 34/1998, art. 2, alin (2) ”Din bugetele locale se acordă subvenții pentru categoriile de cheltuieli curente de funcționare a unităților de asistență socială, aprobate prin hotărârea consiliului local”, iar la alin. (3) se precizează ”subvențiile se utilizează exclusiv pentru finanțarea cheltuielilor prevăzute la alin. (2)”. Ținând cont că la art. 2, alin. (1) din Legea 34/1998 cu modificările și completările ulterioare se precizează ”nivelul subvențiilor acordate nu poate depăși costul mediu lunar de întreținere, pe persoană asistată, din unitățile de asistență socială de stat, cu profil similar, organizate ca instituții publice”, iar H.G. nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale reglementează costurile minime cu anumite servicii în instituțiile de asistență socială publice, s-a propus ca acolo unde există standarde de cost pentru servicii sociale nivelul subvenției să fie conform acestora. Acolo unde nu există aprobate standarde minime de cost, la propunerea pentru nivelul maxim al subvenției, s-a ținut cont de următoarele: nivelul mediu al sumelor cheltuite din subvenției de furnizorii privați de servicii sociale în anii 2016 , 2017 si 2018 , costul mediu pe beneficiar al serviciilor sociale furnizate de Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara și costul mediu pe beneficiar din Raportul privind Incluziunea Socială realizat la nivelul Județului Timiș pentru anul 2017.

Norma metodologică de aplicare a Legii nr. 34/1998 prevede la art. 5, alin. (1) ”Evaluarea și selecționarea asociațiilor, fundațiilor și cultelor se realizează de către comisia de evaluare și selecționare, constituită la nivelul consiliului local”, iar la alin. (2) se precizează ”Componența, modul de organizare și de funcționare a comisiei se stabilesc prin hotărâre a consiliului local.”

Prin art. 6 din Norma metodologică de aplicare a Legii nr. 34/1998 sunt stabilite criteriile de evaluare și selecționare a asociațiilor, fundațiilor, cultelor, prin art. 7, alin. (1) se reglementează modul de verificare pe teren a veridicității informațiilor prezentate de solicitanți, iar la art. 72 se precizează ”În situația acordării subvențiilor de la bugetul local, punctajul maxim care poate fi acordate pentru fiecare din criteriile de evaluare prevăzute la art. 6 alin (1) se aprobă prin hotărârea consiliului local”.

În cazul anumitor categorii de beneficiari este nevoie de acordarea mai multor tipuri de servicii sociale. Prin Ordinul ministrului muncii nr. 1838/2014 se menționează că de la bugetul de stat pot fi finanțate servicii acordate complementar. Propunem ca și din bugetul local să se acorde subvenție pentru anumite tipuri de servicii sociale acordate complementar, urmând ca unitatea de asistență socială să justifice complementaritatea serviciilor.

În vederea încadrării în sumele prevăzute în bugetul local cu destinația de subvenție se propune aprobarea prin hotărâre de consiliu local a unor criterii de departajare a unităților de asistență socială cu același punctaj. La stabilirea criteriilor de departajare se ține cont de misiunea autorităților publice locale de la

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

nivelul Municipiului Timișoara în ceea privește măsurile de asistență socială din comunitate, acordându-se prioritate serviciilor sociale de prevenție.

În baza celor prezentate și în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor, fundațiilor și cultelor recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială, ale Normei metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 cu modificările și completările ulterioare, ale Legii 292/2011 și ale art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 2 și art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală

PROPUNEM:

1. Aprobarea constituirii Comisiei de evaluare și selecționare a asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială, care pot primi subvenții de la bugetul local în anul 2019 cu următoarea componență:

 • 1. Farkas Imre - Viceprimar al Municipiului Timișoara delegat cu atribuții în domeniul asistenței sociale

 • 2.         Consilier local - Luminița Țundrea

 • 3.        Consilier local - Barabas Lorenzo Flavius

 • 4. Rodica Surducan - Director General Adj. al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara

 • 5.        Codruța Darida

 • 6.        Valentina Litră

 • 7.        Angela Ciupa-Rad

 • 8.        Mihaela Buzilă-Petrescu

 • 9.        Roxana Boncea

 • 10. Carmen Nobel

 • 11. Sara Tătaru

 • 12. Eugen Dabaca

 • 13. Adriana Jurchela

 • 14. Sorin Radu

 • 15. Aurica Mitre

 • 16. Anca Găină - Secretar

 • 17.     Aprobarea unei contribuții financiare din venituri proprii de minim 10% (în bani) pentru organizațiile, fundațiile și cultele care primesc subvenție din bugetul local, cu excepția centrelor de zi pentru persoane adulte cu dizabilități caz în care contribuția va fi de minim 5% în bani și minim 5 % în natură;

 • 18.     Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al comisiei de evaluare și selecționare a asociațiilor, fundațiilor și cultelor care pot primi subvenții de la bugetul local în baza Legii nr. 34/1998 pentru anul 2019, în completarea resurselor proprii (anexa 1);

 • 19.     Aprobarea Grilei de evaluare și Criteriile de evaluare și selecționare a asociațiilor, fundațiilor și cultelor recunoscute în România, acreditate ca furnizori de serviciu sociale potrivit legii, care solicită acordarea subvențiilor de la bugetul local al Municipiului Timișoara, conform prevederilor Legii nr.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială (anexa 2);

 • 20.     Aprobarea liniilor prioritare pentru finanțarea din bugetul local, conform Legii nr.34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială, pe anul 2019 (anexa 3);

 • 21.     Aprobarea Categoriilor de cheltuieli pentru fiecare tip de serviciu social (anexa 4);

 • 22.     Aprobarea Serviciilor complementare subvenționate din bugetul local, conform Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor, fundațiilor și cultelor recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale, care înființează și administrează unități de asistență socială, pe anul 2019 (anexa 5);

 • 23.     Aprobarea Criteriilor de departajare a unităților de asistență socială cu același punctaj (anexa 6).

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

9

DIRECTOR GENERAL ADJ.,

JR. RODICA SURDUCAN

Întocmit,

Mihaela Buzilă-Petrescu

Eugen Dabîca


SERVICIUL STRATEGII PROGRAME Codruța Darida

ANEXA Nr. 7

CERERE

de solicitare a subvenției în temeiul Legii nr.34/1998*)

*) Cererea și anexele la aceasta se vor completa în 3 exemplare.

 • I. Date despre asociație/fundație/cult recunoscut în România, acreditat ca furnizor de servicii sociale potrivit legii

 • 1. Denumirea:

Asociația/fundația/cultul recunoscut în România, acreditat ca furnizor de servicii sociale potrivit legii, ..........................................cu sediul în.........................................................

......................................................(localitatea, strada, sector/județ), tel.......................................

 • 2. Dobândirea personalității juridice:

Hotărârea nr..................din data de....................., pronunțată de................................................

Certificat de înscriere în Registrul asociațiilor, fundațiilor și cultelor recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii ......................................

 • 3. Codul fiscal nr..............., emis de .................................... din data de ....................................

 • 4. Nr. contului bancar ......................................., deschis la Banca ............................................, cu sediul

în ....................................................................................................................................

 • 5. Date personale ale președintelui asociației/fundației/cultului recunoscut în România, acreditat ca furnizor de servicii sociale potrivit legii:

Numele.................................prenumele..............................,domiciliul............................................................

......................................................................................................(localitatea,   strada, sector/județ), tel

 • 6.    Date   personale ale responsabilului   financiar   al asociației/fundației/cultului

recunoscut în România, acreditat ca furnizor de servicii sociale potrivit legii

Numele..................................prenumele............................,domiciliul.............................................................

................................................................................(localitatea,             strada,             sector/județ), tel.......................................

 • II. Experiența asociației/fundației/cultului recunoscut în România, acreditat ca furnizor de servicii sociale potrivit legii în domeniul serviciilor de asistență socială

 • 1. Proiecte derulate în ultimele 12 luni:

Titlul proiectului........................................................................., anul..............................

Parteneri în proiect .............................................................................................................

Natura parteneriatului..........................................................................................................

Descrierea pe scurt a proiectului..........................................................................................

 • 2. Venituri totale din ultimele 12 luni:

 • 3. Cheltuieli cu serviciile de asistență socială din ultimele 12 luni:

  • 3.1. Cheltuieli totale în ultimele 12 luni:

 • 4.Asociația/fundația/cultul recunoscut în România, acreditat ca furnizor de servicii sociale potrivit legii desfășoară servicii de asistență socială:

-la nivel local ..................................................................................(precizațilocalitatea)

- la nivel de județ/județe..................................................................(precizațijudețul/județele)

 • III. Subvenția solicitată de la bugetul de stat, respectiv de la bugetul local, în anul ............... este de

...............................lei, pentru un număr mediu lunar de................persoane asistate, conform anexelor A și B la prezenta cerere, după cum urmează:

Nr. crt.

Denumirea unității de asistență socială

Județul în care are sediul unitatea de asistență socială

Numărul mediu lunar al persoanelor asistate

Subvenția solicitată (lei)

TOTAL:

Subsemnata/Subsemnatul ..........................................., posesor/posesoare a/al buletinului/ cărții

de identitate seria ...........nr........................., eliberat/eliberată la data de................................de

către............................................................, împuternicit/împuternicită de consiliul director

alasociației/fundației/cultului recunoscut în România, acreditat ca furnizor de serviciisociale potrivit legii.................................prin Hotărârea nr............................................... /.............................,

cunoscând prevederile art. 292 d) in Codul penal cu privire la falsul în declarații, declar pe propria răspundere următoarele:

 • - datele, informațiile și documentele prezentate corespund realității;

 • - asociația/fundația/cultul recunoscut în România, acreditat ca furnizor de servicii sociale potrivit legii nu are sume neachitate la scadență către persoane fizice sau juridice ori bunuri urmărite în vederea executării silite,

mă angajez ca suma de ..................... să o utilizez în scopul acordăriiserviciilor sociale, conform datelor

prezentate în anexele A și B la prezenta cerere.

Persoana împuternicită,

..................................5

(semnătura și ștampila)

Data...........................


Responsabil financiar,


(semnătura și ștampila)


ANEXA A la cerere


FIȘA TEHNICĂ

privind unitatea de asistență socială

1. Unitatea de asistență socială:

denumirea ...................................................................................................................................

tipul de unitate ............................................................................................................................

 • 2. Sediul unității de asistență socială.........................................................................................

........................................................................(localitatea, strada, nr., sector/județ), tel ...........................

 • 3. Justificarea unității de asistență sociala în raport cu necesitățile și prioritățile de asistență socială ale comunității:

 • - descrieți problemele sociale existente în comunitate și, daca este posibil, oferiți date cantitative și calitative ale acestora;

 • - precizați, dacă este cazul, alți furnizori de servicii de asistență socială existenți în comunitate, precum și tipul serviciilor acordate;

 • - precizați problemele sociale cărora le răspund serviciile de asistență socială acordate de unitatea de asistență socială.

 • 4. Serviciile de asistență socială acordate.................................................................................

..............................................................................................(rezumați în maximum 10 rânduri)

 • 5. Date despre persoanele asistate:

  5.1

  5.2

  5.3


Persoanele asistate sunt rezidente în...................................(precizati localitatea/localitatile)

Numarul de persoane asistate.......................................................................................

Criterii de selecționare a persoanelor asistate .......................................................................

 • 6. Descrierea unității de asistență socială:

  • 6.1. Funcționează din anul ...........................................................................................................

  • 6.2. Planificareaactivităților.......................................................................................................... (în

maximum 3 pagini descrieți activitățile derulate în unitatea de asistență socială și planificarea acestora)

 • 6.3. Parteneri în proiect și natura parteneriatului .........................................................................

...........................................................(prezentați în copie convențiile de parteneriat)

 • 6.4. Acordarea serviciilor de asistență socială:

  • 6.4.1. Instrumente de lucru utilizate (anchete sociale, plan individualizat, contract de furnizare de servicii sociale, raport de evaluare inițială, raport de evaluare complexă)

.............................................................................................(înainte de a descrie instrumentele de lucru utilizate, menționați numele standardului de calitate aplicat și actul normativ prin care a fost aprobat)

 • 6.4.2. Proceduri de evaluare a serviciilor de asistență socială.............................................

 • 6.4.3. Date tehnice referitoare la unitatea de asistență socială:

 • a) în cazul unitatii care asista persoanele la sediul acesteia:

- suprafata locuibilă/persoana asistată

- condiții de cazare, numarul de persoane/dormitor

- condiții de petrecere a timpului liber

- condiții de comunicare cu exteriorul

- condiții de servire a mesei

- alte condiții în funcție de tipul de servicii de asistență socială acordate .................................

- grupurile sanitare: .....................................la .................................................persoane asistate;

- 1 lavabou la ...................................... persoane asistate;

- 1 duș/cadă la ..................................... persoane asistate;

- condițiile de preparare și servire a hranei .................................................................................;

 • b) în cazul unității care asistă persoanele la domiciliul acestora:

- frecvența intervențiilor, numarul de vizite/săptămână .............................................................;

- posibilități ale persoanei asistate de comunicare cu alte persoane asistate sau cu familia

.....................................................................................................................................................5

- posibilități ale persoanei asistate de comunicare cu unitatea de asistență................................

.....................................................................................................................................................5

- condiții de transport al mesei ...................................................................................................;

- operativitatea intervenției .................................................................................................

 • 6.4.4. Date privind personalul de specialitate al unității de asistență socială (personal calificat/persoane asistate) ...................................................................................................

 • 6.4.5. Procedura prin care persoanele asistate își pot exprima nemulțumirile privind serviciile primite

 • 7. Resurse umane:

  • 7.1. Numarul total de personal:..............., din care:

-de conducere

-de execuție

- cu contract individual de muncă

- cu contract de voluntariat ...................................., din care .........................persoane vârstnice.

 • 7.2. Personal de specialitate de îngrijire și asistență, respectiv personal de specialitate auxiliar. Se completează pentru fiecare funcție:

Funcția/profesie/ocupație/calificare/încadrarea în Clasificarea ocupațiilor din România (șase caractere):

 • a) ..................................................................................................................................................;

 • b) ..................................................................................................................................................;

 • c)....................................................................................................................................................

 • 7.3. Personal de specialitate implicat direct în acordarea serviciilor de asistență socială:

 • - număr..........................................................................................................................................

 • - responsabilități............................................................................................................................

 • 8. Date privind coordonatorul unității de asistență socială:

Numele.............................prenumele ................................, profesia............................................

Funcția în asociație/fundație/cultul recunoscut în România, acreditat ca furnizor de

servicii sociale potrivit legii..........................................................................................................

Angajat cu contract individual de muncă .....................................................................................

 • 9. Patrimoniul unității de asistență socială (Precizați valoarea.):

-construcții....................................................................................................................................

 • - terenuri........................................................................................................................................

 • - alte mijloace fixe.........................................................................................................................

 • - mijloace de transport...................................................................................................................

 • 10. Rezultate preconizate în urma acordării subvenției.................................................................

  Persoana împuternicită,

  ..................................5

  (semnătura și ștampila)

  Data...........................


  Responsabil financiar,


  (semnătura și ștampila)


ANEXA B la cerere

DATE

privind bugetul unității de asistență socială în anul 2019

Denumirea unității de asistență socială.................................., sediul..........................................

Număr de persoane asistate lunar.........., subvenția lunară/persoană asistată...........................lei

I.Bugetul

mii lei

Denumirea indicatorului

TOTAL

Trim.I

Trim. II

Trim. III

Trim.

IV

Venituri totale, din care:

1.

Venituri ale asociației/fundației/cultului recunoscut în România, acreditat ca furnizor de servicii sociale potrivit legii)1

2.

Subvenție acordată în temeiul Legii nr. 34/1998

Cheltuieli totale, din care:2)-3)

1.

Cheltuieli de personal4)

2.

Cheltuieli cu hrană pentru persoanele asistate

3.

Cheltuieli pentru încălzirea și prepararea hranei

4.

Cheltuieli cu iluminatul

5.

Cheltuieli pentru plata serviciilor, apă, canal, salubrizare, telefon

6.

Cheltuieli cu materiale didactice pentru persoanele asistate

7.

Cheltuieli cu obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament pentru persoanele asistate

8.

Cheltuieli de transport pentru persoane asistate și însoțitorii lor

9.

Cheltuieli cu materiale sanitare pentru persoanele asistate

10.

Cheltuieli cu materiale pentru curățenie pentru persoanele asistate

11.

Cheltuieli pentru funcționarea mijloacelor de transport specific activității unității de asistență socială5)

12.

Alte cheltuieli (consumabile de birou, piese de schimb, reparații etc.)

)La veniturile provenite din donații, sponsorizări și alte venituri se vor evidenția și bunurile în natură la prețul pieței.

 • 2) Cheltuielile prevăzute la pct. 1-11 nu pot fi sub nivelul subvenției acordate de la bugetul destat sau, după caz, de la bugetul local.

 • 3) Din subvenția acordată nu se vor acoperi cheltuieli de o singură natură.

 • 4) Din subvenția acordată pot fi acoperite cheltuieli cu salariile de încadrare a personalului calificat în domeniul asistenței sociale, care participă efectiv la acordarea serviciilor de asistență socială.

 • 5) Din subvenția acordată pot fi acoperite cheltuieli pentru carburanții și lubrifianții necesari în funcționarea mijloacelor de transport specific activității unității de asistență socială.

 • II. Natura cheltuielilor pentru care se solicită subvenție.

  mii lei

  Denumirea indicatorului

  Cheltuieli totale

  Din subvenții în baza Legii 34/1998

  Din venituri proprii

  1.

  Cheltuieli de personal4)

  2.

  Cheltuieli cu hrană pentru persoanele asistate

  3.

  Cheltuieli pentru încălzirea și prepararea hranei

  4.

  Cheltuieli cu iluminatul

  5.

  Cheltuieli pentru plata serviciilor, apă, canal, salubrizare, telefon

  6.

  Cheltuieli cu materiale didactice pentru persoanele asistate

  7.

  Cheltuieli cu obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament pentru persoanele asistate

  8.

  Cheltuieli de transport pentru persoane asistate și însoțitorii lor

  9.

  Cheltuieli cu materiale sanitare pentru persoanele asistate

  10

  Cheltuieli cu materiale pentru curățenie pentru persoanele asistate

  11

  Cheltuieli pentru funcționarea mijloacelor de transport specific activității unității de asistență socială5)

  12

  Alte cheltuieli (consumabile de birou, piese de schimb, reparații etc.)

  TOTAL

 • III. Cheltuieli curente de funcționare lunare în unitatea de asistență socială.........................

 • IV. Costul mediu de întreținere a unei persoane asistate/lună (cheltuielile curente de funcționare

lunare raportate la numărul de beneficiari/lună)........................................................

Persoana împuternicită,

..................................5

(semnătura și ștampila)

Data...........................

Responsabil financiar, (semnătura și ștampila)

Anexa nr. 5 la HCL nr. ___________din __________

SERVICII COMPLEMENTARE

subvenționate din bugetul local, conform Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor, fundațiilor și cultelor recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale, care înființează și administrează unități de asistență socială, pe anul 2019

 • 1. Un beneficiar de servicii sociale nu poate beneficia simultan de serviciile acordate de două sau mai multe unități de asistență socială, ambele finanțate de la bugetul local al municipiului Timișoara, excepție putând face numai serviciile acordate complementar.

 • 2. Se consideră servicii acordate complementar următoarele tipuri de servicii:

 • a.  Centru de zi pentru persoane cu dizabilități - locuință protejată pentru persoane cu dizabilități. Se vor evidența cheltuielile cu activitățile separat pe fiecare tip de serviciu pentru a se evita dubla finanțare.

 • b.  Îngrijire la domiciliu persoane vârstnice - masă la cantina socială. Se vor evidența cheltuielile cu activitățile separat pe fiecare tip de serviciu pentru a se evita dubla finanțare.

 • c.  Centru de zi pentru copii - masă la cantina socială publică. Se vor evidența cheltuielile cu activitățile separat pe fiecare tip de serviciu pentru a se evita dubla finanțare.

 • d.  Centre rezidențiale de asistență și reintegrare socială pentru persoane fără adăpost - masă de la cantina socială publică. Se vor evidența cheltuielile cu activitățile separat pe fiecare tip de serviciu pentru a se evita dubla finanțare.

 • e.  Centre rezidențiale de asistență și reintegrare socială pentru persoane fără adăpost - centre de zi pentru persoane cu dizabilități. Se vor evidența cheltuielile cu activitățile separat pe fiecare tip de serviciu pentru a se evita dubla finanțare.

 • f.  Adăposturi de noapte - centre de zi pentru persoane cu dizabilități. Se vor evidența cheltuielile cu activitățile separat pe fiecare tip de serviciu pentru a se evita dubla finanțare.

 • 3. În cazul serviciilor sociale complementare, subvenționarea se va face după cum urmează:

 • a. Pentru serviciile sociale menționate la punctul 2, lit. c, în cazul mesei la cantina socială publică serviciile se decontează luând în calcul o alocație zilnică de hrană în valoare de 12 lei pentru maxim 21 de zile pe lună,actualizată prin acte normative legale.

 • b. Pentru serviciile sociale menționate la punctul 2, lit. d, în cazul mesei la cantina socială publică serviciile se decontează luând în calcul o alocație de hrană în valoare de 16,60 lei pentru maxim 31 de zile pe lună, actualizată prin acte normative legale.

 • c. Un beneficiar primește subvenție pentru cele două servicii sociale complementare, la valoarea stabilită prin hotărârea consiliului local.

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

JR.RODICA SURDUCAN

ȘEF SERVICIU STRATEGII PROGRAME Codruța Darida


Întocmit,


Angela Ciupa Rad

Sara Tătaru

Mihaela Buzilă Petrescu

Roxana Boncea

Adriana Jurchela

Carmen Nobel

Anca Elena Găină

Aurica Mitre

Valentina Litră

Eugen Dabîca

Sorin Radu

Anexa 6 la HCLMT nr. __________ din ___________

CRITERII DE DEPARTAJARE a unităților de asistență socială cu același punctaj

 • 1. Departajarea unităților de asistență socială cu același punctaj se face în vederea încadrării în bugetul aprobat.

 • 2. Asociațiile, fundațiile și unitățile de cult recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale, care au același punctaj și vor fi selectate în urma aplicării criteriilor de departajare, se vor aproba printr-o hotărâre de consiliu local.

 • 3. Încadrarea în tipuri de servicii prevalează asupra categoriei de beneficiari.

 • 4. Ordinea de priorități aplicabilă categoriei de servicii sociale este următoarea:

 • 1. Centre de zi

 • 2. Servicii de îngrijire la domiciliu

 • 3. Locuințe protejate

 • 4. Centre de primire în regim de urgență

 • 5. Centre rezidențiale

 • 6. Adăpost de noapte

 • 7. Cantine sociale

 • 5. Ordinea de priorități aplicabilă categoriei de beneficiari este următoarea:

 • 1. copii/familie

 • 2. persoane adulte cu dizabilități

 • 3. persoane fără adăpost

 • 4. persoane vârstnice

 • 5. victimele violenței domestice

 • 6. tineri în dificultate

 • 7. persoane în risc de sărăcie

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

JR.RODICA SURDUCAN

ȘEF SERVICIU STRATEGII PROGRAME Codruța Darida


Întocmit, Angela Ciupa Rad Sara Tătaru Mihaela Buzilă Petrescu Roxana Boncea Adriana Jurchela Carmen Nobel Anca Elena Găină Aurica Mitre Valentina Litră Eugen Dabîca Sorin Radu

Anexa 4 la HCLMT nr. _____________ din __________

Categorii de cheltuieli

subvenționate din bugetul local, conform Legii 34/1998 pentru asociațiile, fundațiile și cultele care administrează unități de asistență socială, în anul 2019

1.Lista cheltuielilor aferente serviciului social :

Centru rezidențial pentru persoane adulte cu dizabilități

Locuințe protejate - 8790 CR-D-VII

Nr.

Crt.

Cheltuieli eligibile

Documente justificative pentru cheltuielile eligibile

Cheltuieli neeligibile

1

Cheltuieli de personal si contribuțiile sociale ale angajatorului aferente acestora pentru:

•       personalul de conducere,

•        personalul de specialitate de îngrijire si

asistenta. Personalul de specialitate și auxiliar, •       personalul administrativ, gospodărie,

întreținere-reparații, deservire,

*se decontează doar dacă ponderea personalului de specialitate este de minim 60% din totalul cheltuielilor de personal pentru care se solicită subvenția,

** nu se va depăși limita maximă din grila de salarizare din sistemul bugetar corespunzătoare asistentei sociale de la Consiliul Local al municipiului Timișoara, raportate la funcție, grad, treapta si gradație de salarizare, respectiv grila pentru personalul administrativ care asigura activitățile auxiliare serviciului social.

Se vor deconta următoarele categorii de personal, ținând cont de regulamentul cadru de organizare și funcționare a serviciului social și standardele minime de calitate specifice:

A) Personal de conducere ;

Șef centru/ Coordonator personal de specialitate

B) Personalul de specialitate poate fi:

a) art-terapeut (263504);

b) asistent medical generalist (325901), soră medicală (322102);

La încheierea convenției se solicita Contract individual de munca , fisa de post , extras din REVISAL pentru persoanele pentru care se solicita decontarea salariilor din subvenție, daca este cazul acte adiționale de modificare;

Lunar se solicita statul de plata, situație recapitulativa, dovada plății aferente drepturilor salariale, pontaje;

Orice alte documente justificative solicitate de DAS-TM;

Toate documentele vor fi certificate cu ștampila conform cu originalul, ștampila unității si asumate prin semnătura ;

Nu se decontează salariile altor categorii de personal în afara celor nominalizate în coloana de cheltuieli eligibile;

Nu se decontează indemnizația de delegare;

Nu se decontează tichete de masa, tichete de vacanta, tichete cadou;

Nu se decontează al 13-lea salariu sau prima de vacanta.

Nu se vor deconta cheltuieli care depășesc limita maximă din grila de salarizare din sistemul bugetar corespunzătoare asistentei sociale de la Consiliul Local al municipiului Timișoara ,raportate la funcție, grad, treapta si gradație de salarizare, respectiv grila pentru personalul administrativ care asigura activitățile auxiliare serviciului social.

Nr. Crt.

Cheltuieli eligibile

Documente justificative pentru cheltuielile eligibile

Cheltuieli neeligibile

c) asistent social (263501);

 • d) asistent social cu competență în sănătatea mintală (263505);

 • e) dietetician (226502);

 • f) fiziokinetoterapeut (226401);

 • g) fizioterapeut (226402);

 • h) kinetoterapeut (226405);

 • i) infirmieră (532103);

 • j) instructor de ergoterapie (223003);

 • k) instructor logoped (226601);

 • l) logoped (226603);

 • m) medic specialist (2212)

 • n) medic de medicină de familie (221108);

 • o) nutriționist și dietetician (226503);

 • p) pedagog social (341202);

r) pedagog de recuperare (235205);

s) psiholog (263411);

ș) psiholog în specialitatea consiliere psihologică (263402);

t) psiholog în specialitatea psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională (263407);

ț) psiholog în specialitatea psihopedagogie specială (263408);

u) psihopedagog (263412);

 • v) specialist în angajare asistată (263507);

 • x) specialist în evaluarea vocațională a persoanelor cu dizabilități (263506);

y) tehnician asistență socială (341201);

z) terapeut ocupațional (263419);

aa) lucrător în limbaj mimico-gestual (516913); bb)ingrijitoare la unitati de ocrotire sociala si sanitara (532104)

C) Personalul administrativ asigură activitățile auxiliare serviciului social: aprovizionare, mentenanță, achiziții etc. și poate fi:

 • a) administrator;

 • b) funcționar administrativ, funcționar economic economist, contabil, inspector resurse umane;

Nr. Crt.

Cheltuieli eligibile

Documente justificative pentru cheltuielile eligibile

Cheltuieli neeligibile

c) casier, magaziner;

 • d) paznic, personal pentru curățenie spații, ;

 • e) muncitor calificat;

 • f) muncitor necalificat.

2

Cheltuieli cu hrană pentru persoanele asistate,corelate cu prezența beneficiarilor în baza listelor de prezență;

Liste de prezența, facturi, note de recepție, bonuri de consum, dovada plății;

Orice alte documente justificative solicitate de DAS-TM;

Toate documentele vor fi certificate cu ștampila conform cu originalul, ștampila unitatii si asumate prin semnătura ;

Nu se decontează cheltuielile cu hrana necorelate cu prezența beneficiarilor în baza listelor de prezență;

3

Cheltuieli cu încălzirea aferente spațiului unde se prestează serviciul social și prepararea hranei pentru persoanele asistate;

La prima decontare se solicita o nota justificativa cu privire la suprafața destinata prestarii serviciului social ;

Factura aferentă spațiului unde se prestează serviciul, dovada platii;

Orice alte documente justificative solicitate de DAS-TM;

Toate documentele vor fi certificate cu ștampila conform cu originalul, ștampila unitatii si asumate prin semnatura ;

Nu se decontează cheltuielile cu încălzirea aferente spațiilor în care nu se prestează serviciul social;

4

Cheltuieli cu iluminatul aferente spațiului unde se prestează serviciul social;

La prima decontare se solicita o nota justificativa cu privire la suprafata destinata prestarii serviciului social ;

Factura aferentă spațiului unde se prestează serviciul, dovada platii;

Orice alte documente justificative solicitate de DAS-TM;

Toate documentele vor fi certificate cu ștampila conform cu originalul, ștampila unității si asumate prin semnătura

Nu se decontează cheltuielile cu iluminatul aferente spațiilor în care nu se prestează serviciul social;

Nr. Crt.

Cheltuieli eligibile

Documente justificative pentru cheltuielile eligibile

Cheltuieli neeligibile

5

Cheltuieli pentru plata serviciilor care au legătura directa cu furnizarea serviciului social:

 • •   apă, canal, salubrizare, telefon, internet,

 • •   comisioane bancare aferente contului de subvenție,

 • •   serviciile medicale      pentru beneficiari

recomandate de medic,

 • •   servicii de contabilitate si resurse umane,

 • •   servicii de cazare și masă (tabere)

 • •   servicii întreținere si curățenie

 • •   servicii de spălătorie pentru obiecte de uz personal ale beneficiarilor unității de asistență socială subvenționate ,

 • •   servicii asistenta software

 • •   servicii deratizare si dezinsecție

 • •   servicii de medicina muncii pentru angajații care își desfășoară activitatea în unitatea de asistență socială subvenționată,

 • •   servicii de monitorizare și alarmă,

 • •   servicii de pază,

 • •   servicii de PSI si SSM

*În cazul tuturor serviciilor solicitate pentru decontare din subvenție se va face dovada că au legătură fie cu personalul care deservește unitatea de asistență socială subvenționată, fie cu beneficiarii unității de asistență socială, fie cu spațiile în care se desfășoară activitatea

Factura , dovada plății, contract dacă există;

Recomandare din partea medicului în cazul serviciilor medicale pentru beneficiari

Orice alte documente justificative solicitate de DAS-TM;

Toate documentele vor fi certificate cu ștampila conform cu originalul, ștampila unității si asumate prin semnătura

Nu se decontează cursurile de perfecționare ale angajaților;

Nu se decontează cheltuieli cu serviciile, dacă se solicită subvenție pentru personalul administrativ care desfășoară același tip de activitate

Nu se decontează alte tipuri de servicii înafara celor enumerate la cheltuieli eligibile.

6

Cheltuieli cu materialele didactice pentru persoanele asistate ;

Facturi , nota recepție, bon de consum,dovada platii;

Orice alte documente justificative solicitate de

DAS-TM;

Toate documentele vor fi certificate cu ștampila conform cu originalul, ștampila unitatii si asumate prin semnatura

Nu se decontează cheltuielile care nu au legătură directă cu acordarea serviciului social

7

Cheltuieli cu obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată de folosire și echipament pentru persoanele asistate;

Factura,notă de recepție, bon de transfer pt obiecte de inventar, proces verbal de dare în folosința pentru echipamentul persoanelor asistate,dovada plății;

Nu se decontează cheltuielile care nu au legătură directă cu acordarea serviciului

Nr. Crt.

Cheltuieli eligibile

Documente justificative pentru cheltuielile eligibile

Cheltuieli neeligibile

Se va prezenta către DAS TM în vederea aprobarii, o Notă justificative cu privire la necesitatea si valoarea estimata a achiziției, la valori peste 500 lei;

Orice alte documente justificative solicitate de DAS-TM;

Toate documentele vor fi certificate cu ștampila conform cu originalul, ștampila unitatii si asumate prin semnatura

8

Cheltuieli de transport pentru persoanele asistate și însoțitori;

Factura, lista de prezenta cu persoanele transportate, dovada plății;

Orice alte documente justificative solicitate de

DAS-TM;

Toate documentele vor fi certificate cu ștampila conform cu originalul, ștampila unității si asumate prin semnătura

Nu se decontează cheltuielile care nu au legătură directă cu acordarea serviciului

9

Cheltuieli cu materiale sanitare pentru persoanele asistate (materiale igienico-sanitare și îngrijire personală folosite pentru beneficiari);

Factura,notă de recepție, bon de consum, dovada plății;

Orice alte documente justificative solicitate de

DAS-TM;

Toate documentele vor fi certificate cu ștampila conform cu originalul, ștampila unității si asumate prin semnătura

Nu se decontează alte materiale igienico-sanitare și de îngrijire personală,în afara celor de strictă necesitate.

10

Cheltuieli cu materiale de curățenie pentru persoanele asistate (folosite pentru curățenia spațiilor unde se prestează serviciul social);

Factura, notă de recepție,bon de consum, dovada plății;

Orice alte documente justificative solicitate de

DAS-TM;

Toate documentele vor fi certificate cu ștampila conform cu originalul, ștampila unitatii si asumate prin semnatura

Nu se decontează cheltuielile cu materialele de curățenie aferente altor spații în afara celor unde se prestează serviciul social.

11

Alte cheltuieli (consumabile de birou, reparații curente)

Factura, nota de receptie, bon de consum, deviz , dovada plătii.

Nu se decontează cheltuielile care nu au legătură directă cu acordarea serviciului

Nr. Crt.

Cheltuieli eligibile

Documente justificative pentru cheltuielile eligibile

Cheltuieli neeligibile

Se va prezenta către DAS TM in vederea aprobariio Notă justificative cu privire la necesitatea si valoarea estimata a reparației;

Orice alte documente justificative solicitate de DAS-TM;

Toate documentele vor fi certificate cu ștampila conform cu originalul, ștampila unitatii si asumate prin semnatura

Precizări :

 • 1. Subvenția acordată din bugetul local vine în completarea resurselor proprii ale asociației/fundației/cultelor recunoscute în România, acreditate ca furnizor de servicii sociale potrivit legii. Pentru fiecare unitate de asistență socială pentru care se solicită subvenție, furnizorul va demonstra o contribuție în bani de minim de 10%. 2.Contribuția furnizorului va fi evidențiată distinct pe documentația depusă pentru a obține subvenția (Anexa B la Cererea de solicitare a subvenției).

 • 2. Asociația/fundația/cultul recunoscut în România, acreditat ca furnizor de servicii sociale potrivit legii, va respecta încadrarea în bugetul aprobat după natura cheltuielilor pentru care se va acorda subvenția și conform celor menționate în Anexa B (punctul I și II) la Cererea de solicitare a subvenție. Se acceptă modificări numai în cazuri bine întemeiate susținute prin note justificative, caz în care se va încheia un act adițional la Convenția pentru acordarea de servicii de asistență socială.

 • 3. Toate cheltuielile solicitate pentru decontare, vor fi în legătură directă cu serviciile sociale acordate beneficiarilor din unitățile de asistență socială subvenționate și vor fi justificate în raportul privind acordarea serviciilor de asistență socială și utilizarea subvenției, ținându-se cont de standardele minime de calitate și de Regulamentele de Organizare și Funcționare (întocmit conform anexelor de la HG nr. 867/2015) specifice tipului de serviciu social acordat.

 • 4. Din subvenția acordată nu se vor acoperi cheltuieli de o singură natură.

 • 5. În cazul serviciilor de tip rezidențial se vor deconta cheltuieli din subvenție proporțional cu numărul zilelor în care beneficiarii de servicii sociale au fost prezenți în unitatea de asistență socială. Pentru decontarea la nivelul maxim aprobat al subvenției/beneficiar se solicită o prezență de 100% în unitatea de asistență socială. Se vor accepta absențe din unitățile de tip rezidențial numai în cazuri bine motivate, cum ar fi spitalizare, învoiri pentru vizite în familie, participări la evenimente sportive sau de altă natură, tabere.

 • 6. Nu se vor finanța cazurile identificate cu dublă finanțare. Prin dublă finanțare se înțelege finanțarea din bugetul local a unui beneficiar pentru același tip de serviciu acordat de mai mulți furnizori fie ei publici sau privați.

 • 7. Cheltuielile vor fi considerate eligibile doar dacă sunt evidențiate în contul bancar deschis special pentru subvenție , iar cheltuielile din subvenția acordată se evidențiază distinct

 • 8. Sunt considerați beneficiari eligibili doar persoanele care au domiciliu/reședința în Municipiul Timișoara.

2.Lista cheltuielilor aferente serviciului social : Centru rezidențial pentru tineri în dificultate 8790 CRT-I

Nr. Crt.

Cheltuieli eligibile

Documente justificative pentru cheltuielile eligibile

Cheltuieli neeligibile

1

Cheltuieli de personal si contribuțiile sociale ale angajatorului aferente acestora pentru:

 • •   personalul de conducere,

 • •   personalul de specialitate de îngrijire si asistenta. Personalul de specialitate și auxiliar,

 • •   personalul administrativ, gospodărie, întreținere-reparații, deservire,

*se decontează doar dacă ponderea personalului de specialitate este de minim 60% din totalul cheltuielilor de personal pentru care se solicită subvenția,

** nu se va depăși limita maximă din grila de salarizare din sistemul bugetar corespunzătoare asistentei sociale de la Consiliul Local al municipiului Timișoara, raportate la funcție, grad, treapta si gradație de salarizare, respectiv grila pentru personalul administrativ care asigura activitățile auxiliare serviciului social.

Se vor deconta următoarele categorii de personal, ținând cont de regulamentul cadru de organizare și funcționare a serviciului social și standardele minime de calitate specifice:

A) Personal de conducere ;

Șef centru/ Coordonator personal de specialitate

B) Personalul de specialitate poate fi:

 • a) art-terapeut (263504);

 • b) asistent medical generalist (325901), soră medicală (322102);

 • c) asistent social (263501);

 • e) dietetician (226502);

 • f) instructor de ergoterapie (223003);

 • g) instructor educator pentru activități de resocializare (263508)

La încheierea convenției se solicita Contract individual de munca , fisa de post , extras din REVISAL pentru persoanele pentru care se solicita decontarea salariilor din subvenție, daca este cazul acte adiționale de modificare;

Lunar se solicita statul de plata, situație recapitulativa, dovada plății aferente drepturilor salariale, pontaje;

Orice alte documente justificative solicitate de DAS-TM;

Toate documentele vor fi certificate cu ștampila conform cu originalul, ștampila unității si asumate prin semnătura ;

Nu se decontează salariile altor categorii de personal în afara celor nominalizate în coloana de cheltuieli eligibile;

Nu se decontează indemnizația de delegare;

Nu se decontează tichete de masa, tichete de vacanta, tichete cadou;

Nu se decontează al 13-lea salariu sau prima de vacanta.

Nu se vor deconta cheltuieli care depășesc limita maximă din grila de salarizare din sistemul bugetar corespunzătoare asistentei sociale de la Consiliul Local al municipiului Timișoara ,raportate la funcție, grad, treapta si gradație de salarizare, respectiv grila pentru personalul administrativ care asigura activitățile auxiliare serviciului social.

Nr. Crt.

Cheltuieli eligibile

Documente justificative pentru cheltuielile eligibile

Cheltuieli neeligibile

 • h) interpret în limbaj mimico-gestual (235202);

 • i) pedagog social (341202);

 • j) psiholog (263411);

 • k) psiholog în specialitatea consiliere psihologică (263402);

 • l) psiholog în specialitatea psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională (263407);

 • m) psiholog în specialitatea psihopedagogie specială (263408);

 • n) psiholog în specialitatea psihoterapie (263403)

 • o) psihopedagog (263412);

 • p) specialist în angajare asistată (263507);

 • q) specialist în evaluarea vocațională a persoanelor cu dizabilități (263506);

 • r) tehnician asistență socială (341201);

 • s) terapeut ocupațional (263419);

ș) lucrător în limbaj mimico-gestual (516913)

C) Personalul administrativ asigură activitățile

auxiliare serviciului social: aprovizionare, mentenanță, achiziții etc. și poate fi:

 • a) administrator;

 • b) funcționar administrativ, funcționar economic, economist, contabil, inspector resurse umane;

 • c) casier, magaziner;

 • d) paznic, personal pentru curățenie spații, ;

 • e) muncitor calificat;

 • f) muncitor necalificat.

2

Cheltuieli cu hrană pentru persoanele asistate,corelate cu prezența beneficiarilor în baza listelor de prezență;

Liste de prezența, facturi, note de recepție, bonuri de consum, dovada plății;

Orice alte documente justificative solicitate de DAS-TM;

Toate documentele vor fi certificate cu ștampila conform cu originalul, ștampila unitatii si asumate prin semnătura ;

Nu se decontează cheltuielile cu hrana necorelate cu prezența beneficiarilor în baza listelor de prezență;

3

Cheltuieli cu încălzirea aferente spațiului unde se prestează serviciul social și prepararea hranei pentru

La prima decontare se solicita o nota justificativa cu privire la suprafața destinata

Nu se decontează cheltuielile cu încălzirea aferente spațiilor în care nu se prestează serviciul social;

Nr. Crt.

Cheltuieli eligibile

Documente justificative pentru cheltuielile eligibile

Cheltuieli neeligibile

persoanele asistate;

prestarii serviciului social ;

Factura aferentă spațiului unde se prestează serviciul, dovada platii;

Orice alte documente justificative solicitate de DAS-TM;

Toate documentele vor fi certificate cu ștampila conform cu originalul, ștampila unitatii si asumate prin semnatura ;

4

Cheltuieli cu iluminatul aferente spațiului unde se prestează serviciul social;

La prima decontare se solicita o nota justificativa cu privire la suprafata destinata prestarii serviciului social ;

Factura aferentă spațiului unde se prestează serviciul, dovada platii;

Orice alte documente justificative solicitate de DAS-TM;

Toate documentele vor fi certificate cu ștampila conform cu originalul, ștampila unității si asumate prin semnătura

Nu se decontează cheltuielile cu iluminatul aferente spațiilor în care nu se prestează serviciul social;

5

Cheltuieli pentru plata serviciilor care au legătura directa cu furnizarea serviciului social:

 • •   apă, canal, salubrizare, telefon, internet,

 • •   comisioane bancare aferente contului de subvenție,

 • •   serviciile medicale      pentru beneficiari

recomandate de medic,

 • •   servicii de contabilitate si resurse umane,

 • •   servicii de cazare și masă (tabere)

 • •   servicii întreținere si curățenie

 • •   servicii de spălătorie pentru obiecte de uz personal ale beneficiarilor unității de asistență socială subvenționate ,

 • •   servicii asistenta software

 • •   servicii deratizare si dezinsecție

Factura , dovada plății, contract dacă există;

Recomandare din partea medicului în cazul serviciilor medicale pentru beneficiari

Orice alte documente justificative solicitate de

DAS-TM;

Toate documentele vor fi certificate cu ștampila conform cu originalul, ștampila unității si asumate prin semnătura

Nu se decontează cursurile de perfecționare ale angajaților;

Nu se decontează cheltuieli cu serviciile, dacă se solicită subvenție pentru personalul administrativ care desfășoară același tip de activitate

Nu se decontează alte tipuri de servicii înafara celor enumerate la cheltuieli eligibile.

Nr. Crt.

Cheltuieli eligibile

Documente justificative pentru cheltuielile eligibile

Cheltuieli neeligibile

 • •   servicii de medicina muncii pentru angajații care își desfășoară activitatea în unitatea de asistență socială subvenționată,

 • •   servicii de monitorizare și alarmă,

 • •   servicii de pază,

 • •   servicii de PSI si SSM

*În cazul tuturor serviciilor solicitate pentru decontare din subvenție se va face dovada că au legătură fie cu personalul care deservește unitatea de asistență socială subvenționată, fie cu beneficiarii unității de asistență socială, fie cu spațiile în care se desfășoară activitatea

6

Cheltuieli cu materialele didactice pentru persoanele asistate ;

Facturi , nota recepție, bon de consum,dovada platii;

Orice alte documente justificative solicitate de DAS-TM;

Toate documentele vor fi certificate cu ștampila conform cu originalul, ștampila unitatii si asumate prin semnatura

Nu se decontează cheltuielile care nu au legătură directă cu acordarea serviciului social

7

Cheltuieli cu obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată de folosire și echipament pentru persoanele asistate;

Factura,notă de recepție, bon de transfer pt obiecte de inventar, proces verbal de dare în folosința pentru echipamentul persoanelor asistate,dovada plății;

Se va prezenta către DAS TM în vederea aprobarii, o Notă justificative cu privire la necesitatea si valoarea estimata a achiziției, la valori peste 500 lei;

Orice alte documente justificative solicitate de DAS-TM;

Toate documentele vor fi certificate cu ștampila conform cu originalul, ștampila unitatii si asumate prin semnatura

Nu se decontează cheltuielile care nu au legătură directă cu acordarea serviciului

8

Cheltuieli de transport pentru persoanele asistate și însoțitori;

Factura, lista de prezenta cu persoanele transportate, dovada plății;

Orice alte documente justificative solicitate de

Nu se decontează cheltuielile care nu au legătură directă cu acordarea serviciului

Nr. Crt.

Cheltuieli eligibile

Documente justificative pentru cheltuielile eligibile

Cheltuieli neeligibile

DAS-TM;

Toate documentele vor fi certificate cu ștampila conform cu originalul, ștampila unității si asumate prin semnătura

9

Cheltuieli cu materiale sanitare pentru persoanele asistate (materiale igienico-sanitare și îngrijire personală folosite pentru beneficiari);

Factura,notă de recepție, bon de consum, dovada plății;

Orice alte documente justificative solicitate de DAS-TM;

Toate documentele vor fi certificate cu ștampila conform cu originalul, ștampila unității si asumate prin semnătura

Nu se decontează alte materiale igienico-sanitare și de îngrijire personală,în afara celor de strictă necesitate.

10

Cheltuieli cu materiale de curățenie pentru persoanele asistate (folosite pentru curățenia spațiilor unde se prestează serviciul social);

Factura, notă de recepție,bon de consum, dovada plății;

Orice alte documente justificative solicitate de

DAS-TM;

Toate documentele vor fi certificate cu ștampila conform cu originalul, ștampila unitatii si asumate prin semnatura

Nu se decontează cheltuielile cu materialele de curățenie aferente altor spații în afara celor unde se prestează serviciul social.

11

Alte cheltuieli (consumabile de birou, reparații curente)

Factura, nota de receptie, bon de consum, deviz , dovada plătii.

Se va prezenta către DAS TM in vederea aprobariio Notă justificative cu privire la necesitatea si valoarea estimata a reparației;

Orice alte documente justificative solicitate de

DAS-TM;

Toate documentele vor fi certificate cu ștampila conform cu originalul, ștampila unitatii si asumate prin semnatura

Nu se decontează cheltuielile care nu au legătură directă cu acordarea serviciului

Precizări :

 • 1. Subvenția acordată din bugetul local vine în completarea resurselor proprii ale asociației/fundației/cultelor recunoscute în România, acreditate ca furnizor de servicii sociale potrivit legii. Pentru fiecare unitate de asistență socială pentru care se solicită subvenție, furnizorul va demonstra o contribuție în bani de minim de 10%. 2.Contribuția furnizorului va fi evidențiată distinct pe documentația depusă pentru a obține subvenția (Anexa B la Cererea de solicitare a subvenției).

 • 2. Asociația/fundația/cultul recunoscut în România, acreditat ca furnizor de servicii sociale potrivit legii, va respecta încadrarea în bugetul aprobat după natura cheltuielilor pentru care se va acorda subvenția și conform celor menționate în Anexa B (punctul I și II) la Cererea de solicitare a subvenție. Se acceptă modificări numai în cazuri bine întemeiate susținute prin note justificative, caz în care se va încheia un act adițional la Convenția pentru acordarea de servicii de asistență socială.

 • 3. Toate cheltuielile solicitate pentru decontare, vor fi în legătură directă cu serviciile sociale acordate beneficiarilor din unitățile de asistență socială subvenționate și vor fi justificate în raportul privind acordarea serviciilor de asistență socială și utilizarea subvenției, ținându-se cont de standardele minime de calitate și de Regulamentele de Organizare și Funcționare (întocmit conform anexelor de la HG nr. 867/2015) specifice tipului de serviciu social acordat.

 • 4. Din subvenția acordată nu se vor acoperi cheltuieli de o singură natură.

 • 5. În cazul serviciilor de tip rezidențial se vor deconta cheltuieli din subvenție proporțional cu numărul zilelor în care beneficiarii de servicii sociale au fost prezenți în unitatea de asistență socială. Pentru decontarea la nivelul maxim aprobat al subvenției/beneficiar se solicită o prezență de 100% în unitatea de asistență socială. Se vor accepta absențe din unitățile de tip rezidențial numai în cazuri bine motivate, cum ar fi spitalizare, învoiri pentru vizite în familie, participări la evenimente sportive sau de altă natură, tabere.

 • 6. Nu se vor finanța cazurile identificate cu dublă finanțare. Prin dublă finanțare se înțelege finanțarea din bugetul local a unui beneficiar pentru același tip de serviciu acordat de mai mulți furnizori fie ei publici sau privați.

 • 7. Cheltuielile vor fi considerate eligibile doar dacă sunt evidențiate în contul bancar deschis special pentru subvenție , iar cheltuielile din subvenția acordată se evidențiază distinct

 • 8. Sunt considerați beneficiari eligibili doar persoanele care au domiciliu/reședința în Municipiul Timișoara.

3.Lista cheltuielilor aferente serviciului social :

Centru rezidențial de îngrijire și asistență pentru victimele violenței în familie(domestice)

Centru de primire în regim de urgență - 8790 CR - VD-I

Nr.

Crt.

Cheltuieli eligibile

Documente justificative pentru cheltuielile eligibile

Cheltuieli neeligibile

1

Cheltuieli de personal si contribuțiile sociale ale angajatorului aferente acestora pentru:

 • •   personalul de conducere,

 • •   personalul de specialitate de îngrijire si asistenta. Personalul de specialitate și auxiliar,

 • •   personalul administrativ, gospodărie, întreținere-reparații, deservire,

*se decontează doar dacă ponderea personalului de specialitate este de minim 60% din totalul cheltuielilor de personal pentru care se solicită subvenția,

** nu se va depăși limita maximă din grila de salarizare din sistemul bugetar corespunzătoare asistentei sociale de la Consiliul Local al municipiului Timișoara, raportate la funcție, grad, treapta si gradație de salarizare, respectiv grila pentru personalul administrativ care asigura activitățile auxiliare serviciului social.

Se vor deconta următoarele categorii de personal, ținând cont de regulamentul cadru de organizare și funcționare a serviciului social și standardele minime de calitate specifice:

 • A) Personal de conducere ;

Șef centru/ Coordonator personal de specialitate

 • B) Personalul de specialitate poate fi:

 • a) art-terapeut (263504);

 • b) asistent medical generalist (325901), soră medicală (322102);

 • c) asistent social (263501);

 • d) educator-puericultor (234203);

 • e) instructor de ergoterapie (223003);

 • f) instructor-educator pentru activități de resocializare (263508);

 • g) interpret în limbaj mimico-gestual (235202);

La încheierea convenției se solicita Contract individual de munca , fisa de post , extras din REVISAL pentru persoanele pentru care se solicita decontarea salariilor din subvenție, daca este cazul acte adiționale de modificare;

Lunar se solicita statul de plata, situație recapitulativa, dovada plății aferente drepturilor salariale, pontaje;

Orice alte documente justificative solicitate de DAS-TM;

Toate documentele vor fi certificate cu ștampila conform cu originalul, ștampila unității si asumate prin semnătura ;

Nu se decontează salariile altor categorii de personal în afara celor nominalizate în coloana de cheltuieli eligibile;

Nu se decontează indemnizația de delegare;

Nu se decontează tichete de masa, tichete de vacanta, tichete cadou;

Nu se decontează al 13-lea salariu sau prima de vacanta.

Nu se vor deconta cheltuieli care depășesc limita maximă din grila de salarizare din sistemul bugetar corespunzătoare asistentei sociale de la Consiliul Local al municipiului Timișoara ,raportate la funcție, grad, treapta si gradație de salarizare, respectiv grila pentru personalul administrativ care asigura activitățile auxiliare serviciului social.

Nr. Crt.

Cheltuieli eligibile

Documente justificative pentru cheltuielile eligibile

Cheltuieli neeligibile

h) medic specialist (2212)

i) pedagog social (341202);

j) psiholog (263411);

k) psiholog în specialitatea consiliere psihologică (263402);

 • l) psiholog în specialitatea psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională (263407);

m) psiholog în specialitatea psihopedagogie specială (263408);

n) psiholog în specialitatea psihoterapie (263403);

o) psihopedagog (263412);

p) specialist în angajare asistată (263507);

r) tehnician asistență socială (341201);

q) terapeut ocupațional (263419);

s) lucrător în limbaj mimico-gestual (516913);

C)Personalul administrativ asigură activitățile auxiliare serviciuluisocial: aprovizionare, mentenanță, achiziții etc. și poate fi:

 • a) administrator;

 • b) funcționar administrativ, funcționar economic, economist, contabil,inspector resurse umane;

 • c) casier, magaziner;

 • d) paznic, personal pentru curățenie spații,;

 • e) șofer;

 • f) muncitor calificat;

 • g) muncitor necalificat.

2

Cheltuieli cu hrană pentru persoanele asistate,corelate cu prezența beneficiarilor în baza listelor de prezență;

Liste de prezența, facturi, note de recepție, bonuri de consum, dovada plății;

Orice alte documente justificative solicitate de DAS-TM;

Toate documentele vor fi certificate cu ștampila conform cu originalul, ștampila unitatii si asumate prin semnătura ;

Nu se decontează cheltuielile cu hrana necorelate cu prezența beneficiarilor în baza listelor de prezență;

3

Cheltuieli cu încălzirea aferente spațiului unde se prestează serviciul social și prepararea hranei pentru persoanele asistate;

La prima decontare se solicita o nota justificativa cu privire la suprafața destinata prestarii serviciului social ;

Factura aferentă spațiului unde se prestează serviciul, dovada platii;

Nu se decontează cheltuielile cu încălzirea aferente spațiilor în care nu se prestează serviciul social;

Nr. Crt.

Cheltuieli eligibile

Documente justificative pentru cheltuielile eligibile

Cheltuieli neeligibile

Orice alte documente justificative solicitate de DAS-TM;

Toate documentele vor fi certificate cu ștampila conform cu originalul, ștampila unitatii si asumate prin semnatura ;

4

Cheltuieli cu iluminatul aferente spațiului unde se prestează serviciul social;

La prima decontare se solicita o nota justificativa cu privire la suprafata destinata prestarii serviciului social ;

Factura aferentă spațiului unde se prestează serviciul, dovada platii;

Orice alte documente justificative solicitate de DAS-TM;

Toate documentele vor fi certificate cu ștampila conform cu originalul, ștampila unității si asumate prin semnătura

Nu se decontează cheltuielile cu iluminatul aferente spațiilor în care nu se prestează serviciul social;

5

Cheltuieli pentru plata serviciilor care au legătura directa cu furnizarea serviciului social:

 • •   apă, canal, salubrizare, telefon, internet,

 • •   comisioane bancare aferente contului de subvenție,

 • •   serviciile medicale      pentru beneficiari

recomandate de medic, servicii de medicină legală

 • •   servicii de contabilitate si resurse umane,

 • •   servicii întreținere si curățenie

 • •   servicii de spălătorie pentru obiecte de uz personal ale beneficiarilor unității de asistență socială subvenționate ,

 • •   servicii asistenta software

 • •   servicii deratizare si dezinsecție

 • •   servicii de medicina muncii pentru angajații care își desfășoară activitatea în unitatea de asistență socială subvenționată,

 • •   servicii de monitorizare și alarmă,

Factura , dovada plății, contract dacă există;

Recomandare din partea medicului în cazul serviciilor medicale pentru beneficiari

Orice alte documente justificative solicitate de DAS-TM;

Toate documentele vor fi certificate cu ștampila conform cu originalul, ștampila unității si asumate prin semnătura

Nu se decontează cursurile de perfecționare ale angajaților;

Nu se decontează cheltuieli cu serviciile, dacă se solicită subvenție pentru personalul administrativ care desfășoară același tip de activitate

Nu se decontează alte tipuri de servicii înafara celor enumerate la cheltuieli eligibile.

Nr. Crt.

Cheltuieli eligibile

Documente justificative pentru cheltuielile eligibile

Cheltuieli neeligibile

 • •   servicii de pază,

 • •   servicii de PSI si SSM

 • •   RCA pentru mașinile proprietate a furnizorului de servicii sociale și folosite pentru acordarea serviciilor sociale către beneficiari

 • •   servicii de consultanță juridică pentru persoanele asistate

 • •   Servicii de intretinre si reparatii auto pentru autovehiculele proprietate a fundației (nu în comodat) care sunt alocate serviciului sociale

*În cazul tuturor serviciilor solicitate pentru decontare din subvenție se va face dovada că au legătură fie cu personalul care deservește unitatea de asistență socială subvenționată, fie cu beneficiarii unității de asistență socială, fie cu spațiile în care se desfășoară activitatea

6

Cheltuieli cu materialele didactice pentru persoanele asistate ;

Facturi , nota recepție, bon de consum,dovada platii;

Orice alte documente justificative solicitate de

DAS-TM;

Toate documentele vor fi certificate cu ștampila conform cu originalul, ștampila unitatii si asumate prin semnatura

Nu se decontează cheltuielile care nu au legătură directă cu acordarea serviciului social

7

Cheltuieli cu obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată de folosire și echipament pentru persoanele asistate;

Factura,notă de recepție, bon de transfer pt obiecte de inventar, proces verbal de dare în folosința pentru echipamentul persoanelor asistate,dovada plății;

Se va prezenta către DAS TM în vederea aprobarii, o Notă justificative cu privire la necesitatea si valoarea estimata a achiziției, la valori peste 500 lei;

Orice alte documente justificative solicitate de DAS-TM;

Toate documentele vor fi certificate cu ștampila conform cu originalul, ștampila unitatii si asumate prin semnatura

Nu se decontează cheltuielile care nu au legătură directă cu acordarea serviciului

9

Cheltuieli cu materiale sanitare pentru persoanele asistate (materiale igienico-sanitare și îngrijire personală folosite

Factura,notă de recepție, bon de consum, dovada plății;

Nu se decontează alte materiale igienico-sanitare și de îngrijire personală,în afara celor de strictă necesitate.

Nr. Crt.

Cheltuieli eligibile

Documente justificative pentru cheltuielile eligibile

Cheltuieli neeligibile

pentru beneficiari);

Orice alte documente justificative solicitate de

DAS-TM;

Toate documentele vor fi certificate cu ștampila conform cu originalul, ștampila unității si asumate prin semnătura

10

Cheltuieli cu materiale de curățenie pentru persoanele asistate (folosite pentru curățenia spațiilor unde se prestează serviciul social);

Factura, notă de recepție,bon de consum, dovada plății;

Orice alte documente justificative solicitate de

DAS-TM;

Toate documentele vor fi certificate cu ștampila conform cu originalul, ștampila unitatii si asumate prin semnatura

Nu se decontează cheltuielile cu materialele de curățenie aferente altor spații în afara celor unde se prestează serviciul social.

11

Cheltuieli pentru carburanții și lubrifianții necesari în funcționarea mijloacelor de transport specific activității unității de asistență socială, in limita consumului normat din cartea tehnică a autovehiculelor.

*Mașinile folosite pentru transport vor fi proprietatea furnizorului de servicii sociale și vor fi folosite pentru transportul beneficiarilor

Factură, bon fiscal cu CIF , FAZ

Orice alte documente justificative solicitate de DAS-TM;

Toate documentele vor fi certificate cu ștampila conform cu originalul, ștampila unitatii si asumate prin semnatura

Nu se decontează cheltuielile cu carburanții și lubrifianții pentru autovehiculele care nu sunt în proprietatea asociației/fundației, precum și cheltuielile care depășesc consumul normat prevăzut de cartea tehnică a autovehiculului

12

Alte cheltuieli (consumabile de birou, reparații curente)

Factura, nota de receptie, bon de consum, deviz , dovada plătii.

Se va prezenta către DAS TM in vederea aprobariio Notă justificative cu privire la necesitatea si valoarea estimata a reparației;

Orice alte documente justificative solicitate de DAS-TM;

Toate documentele vor fi certificate cu ștampila conform cu originalul, ștampila unitatii si asumate prin semnatura

Nu se decontează cheltuielile care nu au legătură directă cu acordarea serviciului

Precizări :

 • 1. Subvenția acordată din bugetul local vine în completarea resurselor proprii ale asociației/fundației/cultelor recunoscute în România, acreditate ca furnizor de servicii sociale potrivit legii. Pentru fiecare unitate de asistență socială pentru care se solicită subvenție, furnizorul va demonstra o contribuție în bani de minim de 10%. 2.Contribuția furnizorului va fi evidențiată distinct pe documentația depusă pentru a obține subvenția (Anexa B la Cererea de solicitare a subvenției).

 • 2. Asociația/fundația/cultul recunoscut în România, acreditat ca furnizor de servicii sociale potrivit legii, va respecta încadrarea în bugetul aprobat după natura cheltuielilor pentru care se va acorda subvenția și conform celor menționate în Anexa B (punctul I și II) la Cererea de solicitare a subvenție. Se acceptă modificări numai în cazuri bine întemeiate susținute prin note justificative, caz în care se va încheia un act adițional la Convenția pentru acordarea de servicii de asistență socială.

 • 3. Toate cheltuielile solicitate pentru decontare, vor fi în legătură directă cu serviciile sociale acordate beneficiarilor din unitățile de asistență socială subvenționate și vor fi justificate în raportul privind acordarea serviciilor de asistență socială și utilizarea subvenției, ținându-se cont de standardele minime de calitate și de Regulamentele de Organizare și Funcționare (întocmit conform anexelor de la HG nr. 867/2015) specifice tipului de serviciu social acordat.

 • 4. Din subvenția acordată nu se vor acoperi cheltuieli de o singură natură.

 • 5. În cazul serviciilor de tip rezidențial se vor deconta cheltuieli din subvenție proporțional cu numărul zilelor în care beneficiarii de servicii sociale au fost prezenți în unitatea de asistență socială. Pentru decontarea la nivelul maxim aprobat al subvenției/beneficiar se solicită o prezență de 100% în unitatea de asistență socială. Se vor accepta absențe din unitățile de tip rezidențial numai în cazuri bine motivate, cum ar fi spitalizare, învoiri pentru vizite în familie, participări la evenimente sportive sau de altă natură, tabere.

 • 6. Nu se vor finanța cazurile identificate cu dublă finanțare. Prin dublă finanțare se înțelege finanțarea din bugetul local a unui beneficiar pentru același tip de serviciu acordat de mai mulți furnizori fie ei publici sau privați

 • 7. Cheltuielile vor fi considerate eligibile doar dacă sunt evidențiate în contul bancar deschis special pentru subvenție , iar cheltuielile din subvenția acordată se evidențiază distinct.

 • 8. Sunt considerați beneficiari eligibili doar persoanele care au domiciliu/reședința în Municipiul Timișoara.

4.Lista cheltuielilor aferente serviciului social :

Centru rezidențial de îngrijire și asistență pentru persoanele fără adăpost

Centru rezidențial de asistență și reintegrare socială pentru persoane fără adăpost - 8790 CR -PFA -I

Nr.

Crt.

Cheltuieli eligibile

Documente justificative pentru cheltuielile eligibile

Cheltuieli neeligibile

1

Cheltuieli de personal si contribuțiile sociale ale angajatorului aferente acestora pentru:

 • •   personalul de conducere,

 • •   personalul de specialitate de îngrijire si asistenta. Personalul de specialitate și auxiliar,

 • •   personalul administrativ, gospodărie, întreținere-reparații, deservire,

*se decontează doar dacă ponderea personalului de specialitate este de minim 60% din totalul cheltuielilor de personal pentru care se solicită subvenția,

** nu se va depăși limita maximă din grila de salarizare din sistemul bugetar corespunzătoare asistentei sociale de la Consiliul Local al municipiului Timișoara, raportate la funcție, grad, treapta si gradație de salarizare, respectiv grila pentru personalul administrativ care asigura activitățile auxiliare serviciului social.

Se vor deconta următoarele categorii de personal, ținând cont de regulamentul cadru de organizare și funcționare a serviciului social și standardele minime de calitate specifice:

 • A) Personal de conducere ;

Șef centru/ Coordonator personal de specialitate

 • B) Personalul de specialitate poate fi:

 • a) art-terapeut (263504);

 • b) asistent medical generalist (325901), soră medicală (322102);

 • c) asistent social (263501);

 • d) asistent social cu competență în sănătatea mintală (263505);

 • e) consilier în domeniul adicțiilor (263502);

 • f) instructor de ergoterapie (223003);

 • g) instructor-educator pentru activități de resocializare

La încheierea convenției se solicita Contract individual de munca , fisa de post , extras din REVISAL pentru persoanele pentru care se solicita decontarea salariilor din subvenție, daca este cazul acte adiționale de modificare;

Lunar se solicita statul de plata, situație recapitulativa, dovada plății aferente drepturilor salariale, pontaje;

Orice alte documente justificative solicitate de DAS-TM;

Toate documentele vor fi certificate cu ștampila conform cu originalul, ștampila unității si asumate prin semnătura ;

Nu se decontează salariile altor categorii de personal în afara celor nominalizate în coloana de cheltuieli eligibile;

Nu se decontează indemnizația de delegare;

Nu se decontează tichete de masa, tichete de vacanta, tichete cadou;

Nu se decontează al 13-lea salariu sau prima de vacanta.

Nu se vor deconta cheltuieli care depășesc limita maximă din grila de salarizare din sistemul bugetar corespunzătoare asistentei sociale de la Consiliul Local al municipiului Timișoara ,raportate la funcție, grad, treapta si gradație de salarizare, respectiv grila pentru personalul administrativ care asigura activitățile auxiliare serviciului social.

Nr. Crt.

Cheltuieli eligibile

Documente justificative pentru cheltuielile eligibile

Cheltuieli neeligibile

(263508);

 • h) interpret în limbaj mimico-gestual (235202);

 • i) lucrător social pentru persoane cu probleme de dependență (341203);

 • j) pedagog social (341202);

 • k) psiholog (263411);

 • l) psiholog în specialitatea consiliere psihologică

(263402);

 • m) psiholog în specialitatea psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională (263407);

 • n) psiholog în specialitatea psihopedagogie specială (263408);

 • o) psiholog în specialitatea psihoterapie (263403);

 • p) psihopedagog (263412);

 • q) specialist în angajare asistată (263507);

 • r) specialist în evaluarea vocațională a persoanelor cu dizabilități (263506);

 • s) tehnician asistență socială (341201);

ș) terapeut ocupațional (263419);

 • t) lucrător în limbaj mimico-gestual (516913); ț) medic de medicină de familie (221108); medic specialist

C)Personalul administrativ asigură activitățile auxiliare serviciuluisocial: aprovizionare, mentenanță, achiziții etc. și poate fi:

 • a) administrator;

 • b) funcționar administrativ, funcționar economic, economist, contabil,inspector resurse umane;

 • c) casier, magaziner;

 • d) paznic, personal pentru curățenie spații,;

 • e) muncitor calificat;

 • f) muncitor necalificat.

2

Cheltuieli cu hrană pentru persoanele asistate,corelate cu prezența beneficiarilor în baza listelor de prezență;

*Furnizorul de servicii sociale va opta fie pentru decontarea cheltuielilor cu hrana din subvenție, fie pentru încheierea unei convenții cu cantina socială publică în vederea asigurării hranei beneficiarilor.

Liste de prezența, facturi, note de recepție, bonuri de consum, dovada plății;

Orice alte documente justificative solicitate de DAS-TM;

Toate documentele vor fi certificate cu ștampila conform cu originalul, ștampila unității si asumate prin semnătura ;

Nu se decontează cheltuielile cu hrana necorelate cu prezența beneficiarilor în baza listelor de prezență;

*Nu este eligibilă decontarea cheltuielilor cu hrana în cazul în care furnizorul de servicii sociale a încheiat o convenție cu cantina socială publică.

3

Cheltuieli cu încălzirea aferente spațiului unde se

La prima decontare se solicita o nota

Nu se decontează cheltuielile cu încălzirea aferente

Nr. Crt.

Cheltuieli eligibile

Documente justificative pentru cheltuielile eligibile

Cheltuieli neeligibile

prestează serviciul social și prepararea hranei pentru persoanele asistate;

justificativa cu privire la suprafața destinata prestarii serviciului social ;

Factura aferentă spațiului unde se prestează serviciul, dovada platii;

Orice alte documente justificative solicitate de DAS-TM;

Toate documentele vor fi certificate cu ștampila conform cu originalul, ștampila unitatii si asumate prin semnatura ;

spațiilor în care nu se prestează serviciul social;

4

Cheltuieli cu iluminatul aferente spațiului unde se prestează serviciul social;

La prima decontare se solicita o nota justificativa cu privire la suprafata destinata prestarii serviciului social ;

Factura aferentă spațiului unde se prestează serviciul, dovada platii;

Orice alte documente justificative solicitate de DAS-TM;

Toate documentele vor fi certificate cu ștampila conform cu originalul, ștampila unității si asumate prin semnătura

Nu se decontează cheltuielile cu iluminatul aferente spațiilor în care nu se prestează serviciul social;

5

Cheltuieli pentru plata serviciilor care au legătura directa cu furnizarea serviciului social:

 • •   apă, canal, salubrizare, telefon, internet,

 • •   comisioane bancare aferente contului de subvenție,

 • •   serviciile medicale      pentru beneficiari

recomandate de medic,

 • •   servicii de contabilitate si resurse umane,

 • •   servicii întreținere si curățenie

 • •   servicii de spălătorie pentru obiecte de uz personal ale beneficiarilor unității de asistență socială subvenționate ,

 • •   taxe pentru obținerea actelor de identitate

 • •   servicii asistenta software

Factura , dovada plății, contract dacă există;

Recomandare din partea medicului în cazul serviciilor medicale pentru beneficiari

Orice alte documente justificative solicitate de DAS-TM;

Toate documentele vor fi certificate cu ștampila conform cu originalul, ștampila unității si asumate prin semnătura

Nu se decontează cursurile de perfecționare ale angajaților;

Nu se decontează cheltuieli cu serviciile, dacă se solicită subvenție pentru personalul administrativ care desfășoară același tip de activitate

Nu se decontează alte tipuri de servicii înafara celor enumerate la cheltuieli eligibile.

Nr. Crt.

Cheltuieli eligibile

Documente justificative pentru cheltuielile eligibile

Cheltuieli neeligibile

 • •   servicii deratizare si dezinsecție

 • •   servicii de medicina muncii pentru angajații care își desfășoară activitatea în unitatea de asistență socială subvenționată,

 • •   servicii de monitorizare și alarmă,

 • •   servicii de pază,

 • •   servicii de PSI si SSM

*În cazul tuturor serviciilor solicitate pentru decontare din subvenție se va face dovada că au legătură fie cu personalul care deservește unitatea de asistență socială subvenționată, fie cu beneficiarii unității de asistență socială, fie cu spațiile în care se desfășoară activitatea

6

Cheltuieli cu materialele didactice pentru persoanele asistate ;

Facturi , nota recepție, bon de consum,dovada platii;

Orice alte documente justificative solicitate de

DAS-TM;

Toate documentele vor fi certificate cu ștampila conform cu originalul, ștampila unitatii si asumate prin semnatura

Nu se decontează cheltuielile care nu au legătură directă cu acordarea serviciului social

7

Cheltuieli cu obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată de folosire și echipament pentru persoanele asistate;

Factura,notă de recepție, bon de transfer pt obiecte de inventar, proces verbal de dare în folosința pentru echipamentul persoanelor asistate,dovada plății;

Se va prezenta către DAS TM în vederea aprobarii, o Notă justificative cu privire la necesitatea si valoarea estimata a achiziției, la valori peste 500 lei;

Orice alte documente justificative solicitate de DAS-TM;

Toate documentele vor fi certificate cu ștampila conform cu originalul, ștampila unitatii si asumate prin semnatura

Nu se decontează cheltuielile care nu au legătură directă cu acordarea serviciului

8

Cheltuieli cu materiale sanitare pentru persoanele asistate (materiale igienico-sanitare și îngrijire personală folosite pentru beneficiari);

Factura,notă de recepție, bon de consum, dovada plății;

Nu se decontează alte materiale igienico-sanitare și de îngrijire personală,în afara celor de strictă necesitate.

Nr. Crt.

Cheltuieli eligibile

Documente justificative pentru cheltuielile eligibile

Cheltuieli neeligibile

Orice alte documente justificative solicitate de

DAS-TM;

Toate documentele vor fi certificate cu ștampila conform cu originalul, ștampila unității si asumate prin semnătura

9

Cheltuieli cu materiale de curățenie pentru persoanele asistate (folosite pentru curățenia spațiilor unde se prestează serviciul social);

Factura, notă de recepție,bon de consum, dovada plății;

Orice alte documente justificative solicitate de

DAS-TM;

Toate documentele vor fi certificate cu ștampila conform cu originalul, ștampila unitatii si asumate prin semnatura

Nu se decontează cheltuielile cu materialele de curățenie aferente altor spații în afara celor unde se prestează serviciul social.

10

Alte cheltuieli (consumabile de birou, reparații curente)

Factura, nota de receptie, bon de consum, deviz , dovada plătii.

Se va prezenta către DAS TM in vederea aprobariio Notă justificative cu privire la necesitatea si valoarea estimata a reparației;

Orice alte documente justificative solicitate de DAS-TM;

Toate documentele vor fi certificate cu ștampila conform cu originalul, ștampila unitatii si asumate prin semnatura

Nu se decontează cheltuielile care nu au legătură directă cu acordarea serviciului

Precizări :

 • 1. Subvenția acordată din bugetul local vine în completarea resurselor proprii ale asociației/fundației/cultelor recunoscute în România, acreditate ca furnizor de servicii sociale potrivit legii. Pentru fiecare unitate de asistență socială pentru care se solicită subvenție, furnizorul va demonstra o contribuție în bani de minim de 10%. 2.Contribuția furnizorului va fi evidențiată distinct pe documentația depusă pentru a obține subvenția (Anexa B la Cererea de solicitare a subvenției).

 • 2. Asociația/fundația/cultul recunoscut în România, acreditat ca furnizor de servicii sociale potrivit legii, va respecta încadrarea în bugetul aprobat după natura cheltuielilor pentru care se va acorda subvenția și conform celor menționate în Anexa B (punctul I și II) la Cererea de solicitare a subvenție. Se acceptă modificări numai în cazuri bine întemeiate susținute prin note justificative, caz în care se va încheia un act adițional la Convenția pentru acordarea de servicii de asistență socială.

 • 3. Toate cheltuielile solicitate pentru decontare, vor fi în legătură directă cu serviciile sociale acordate beneficiarilor din unitățile de asistență socială subvenționate și vor fi justificate în raportul privind acordarea serviciilor de asistență socială și utilizarea subvenției, ținându-se cont de standardele minime de calitate și de Regulamentele de Organizare și Funcționare (întocmit conform anexelor de la HG nr. 867/2015) specifice tipului de serviciu social acordat.

 • 4. Din subvenția acordată nu se vor acoperi cheltuieli de o singură natură.

 • 5. În cazul serviciilor de tip rezidențial se vor deconta cheltuieli din subvenție proporțional cu numărul zilelor în care beneficiarii de servicii sociale au fost prezenți în unitatea de asistență socială. Pentru decontarea la nivelul maxim aprobat al subvenției/beneficiar se solicită o prezență de 100% în unitatea de asistență socială. Se vor accepta absențe din unitățile de tip rezidențial numai în cazuri bine motivate, cum ar fi spitalizare, învoiri pentru vizite în familie, participări la evenimente sportive sau de altă natură, tabere.

 • 6. Nu se vor finanța cazurile identificate cu dublă finanțare. Prin dublă finanțare se înțelege finanțarea din bugetul local a unui beneficiar pentru același tip de serviciu acordat de mai mulți furnizori fie ei publici sau privați.

 • 7. Cheltuielile vor fi considerate eligibile doar dacă sunt evidențiate în contul bancar deschis special pentru subvenție , iar cheltuielile din subvenția acordată se evidențiază distinct

 • 8. Sunt considerați beneficiari eligibili doar persoanele care au domiciliu/reședința în Municipiul Timișoara.

5.Lista cheltuielilor aferente serviciului social :

Centru rezidențial de îngrijire și asistență pentru persoanele fără adăpost

Adăposturi de noapte - 8790 CR -PFA -II

Nr.

Crt.

Cheltuieli eligibile

Documente justificative pentru cheltuielile eligibile

Cheltuieli neeligibile

1

Cheltuieli de personal si contribuțiile sociale ale angajatorului aferente acestora pentru:

 • •   personalul de conducere,

 • •   personalul de specialitate de îngrijire si asistenta. Personalul de specialitate și auxiliar,

 • •   personalul administrativ, gospodărie, întreținere-reparații, deservire,

** nu se va depăși limita maximă din grila de salarizare din sistemul bugetar corespunzătoare asistentei sociale de la Consiliul Local al municipiului Timișoara, raportate la funcție, grad, treapta si gradație de salarizare, respectiv grila pentru personalul administrativ care asigura activitățile auxiliare serviciului social.

Se vor deconta următoarele categorii de personal, ținând cont de regulamentul cadru de organizare și funcționare a serviciului social și standardele minime de calitate specifice:

 • A) Personal de conducere ;

Șef centru/ Coordonator personal de specialitate

 • B) Personalul de specialitate poate fi:

 • a) art-terapeut (263504);

 • b) asistent medical generalist (325901), soră medicală (322102);

 • c) asistent social (263501);

 • d) asistent social cu competență în sănătatea mintală (263505);

 • e) consilier în domeniul adicțiilor (263502);

 • f) interpret în limbaj mimico-gestual (235202);

 • g) lucrător social pentru persoane cu probleme de dependență (341203);

 • h) medic de medicină de familie (221108);

 • i) medic specialist (2212)

La încheierea convenției se solicita Contract individual de munca , fisa de post , extras din REVISAL pentru persoanele pentru care se solicita decontarea salariilor din subvenție, daca este cazul acte adiționale de modificare;

Lunar se solicita statul de plata, situație recapitulativa, dovada plății aferente drepturilor salariale, pontaje;

Orice alte documente justificative solicitate de DAS-TM;

Toate documentele vor fi certificate cu ștampila conform cu originalul, ștampila unității si asumate prin semnătura ;

Nu se decontează salariile altor categorii de personal în afara celor nominalizate în coloana de cheltuieli eligibile;

Nu se decontează indemnizația de delegare;

Nu se decontează tichete de masa, tichete de vacanta, tichete cadou;

Nu se decontează al 13-lea salariu sau prima de vacanta.

Nu se vor deconta cheltuieli care depășesc limita maximă din grila de salarizare din sistemul bugetar corespunzătoare asistentei sociale de la Consiliul Local al municipiului Timișoara ,raportate la funcție, grad, treapta si gradație de salarizare, respectiv grila pentru personalul administrativ care asigura activitățile auxiliare serviciului social.

Nr. Crt.

Cheltuieli eligibile

Documente justificative pentru cheltuielile eligibile

Cheltuieli neeligibile

j) psiholog (263411);

k) psiholog în specialitatea consiliere psihologică (263402);

 • l) psiholog în specialitatea psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională (263407);

m) psiholog în specialitatea psihopedagogie specială (263408);

n) psiholog în specialitatea psihoterapie (263403);

o) psihopedagog (263412);

p) specialist în angajare asistată (263507);

q) specialist în evaluarea vocațională a persoanelor cu dizabilități (263506);

r) tehnician asistență socială (341201);

s) lucrător în limbaj mimico-gestual (516913);

ș) lucrător social.

C)Personalul administrativ asigură activitățile auxiliare serviciuluisocial: aprovizionare, mentenanță, achiziții etc. și poate fi:

 • a) administrator;

 • b) funcționar administrativ, funcționar economic, economist, contabil,inspector resurse umane;

 • c) casier, magaziner;

 • d) paznic, personal pentru curățenie spații,;

 • e) muncitor calificat;

 • f) muncitor necalificat.

2

Cheltuieli cu hrană pentru persoanele asistate,corelate cu prezența beneficiarilor în baza listelor de prezență;

Liste de prezența , facturi, note de recepție,bonuri de consum, dovada plății;

Orice alte documente justificative solicitate de DAS-TM;

Toate documentele vor fi certificate cu ștampila conform cu originalul, ștampila unitatii si asumate prin semnătura ;

Nu se decontează cheltuielile cu hrana necorelate cu prezența beneficiarilor în baza listelor de prezență;

3

Cheltuieli cu încălzirea aferente spațiului unde se prestează serviciul social și prepararea hranei pentru persoanele asistate;

La prima decontare se solicita o nota justificativa cu privire la suprafața destinata prestarii serviciului social ;

Factura aferentă spațiului unde se prestează serviciul, dovada platii;

Nu se decontează cheltuielile cu încălzirea aferente spațiilor în care nu se prestează serviciul social;

Nr. Crt.

Cheltuieli eligibile

Documente justificative pentru cheltuielile eligibile

Cheltuieli neeligibile

Orice alte documente justificative solicitate de DAS-TM;

Toate documentele vor fi certificate cu ștampila conform cu originalul, ștampila unitatii si asumate prin semnatura ;

4

Cheltuieli cu iluminatul aferente spațiului unde se prestează serviciul social;

La prima decontare se solicita o nota justificativa cu privire la suprafata destinata prestarii serviciului social ;

Factura aferentă spațiului unde se prestează serviciul, dovada platii;

Orice alte documente justificative solicitate de DAS-TM;

Toate documentele vor fi certificate cu ștampila conform cu originalul, ștampila unității si asumate prin semnătura

Nu se decontează cheltuielile cu iluminatul aferente spațiilor în care nu se prestează serviciul social;

5

Cheltuieli pentru plata serviciilor care au legătura directa cu furnizarea serviciului social:

 • •   apă, canal, salubrizare, telefon, internet,

 • •   comisioane bancare aferente contului de subvenție,

 • •   serviciile medicale      pentru beneficiari

recomandate de medic,

 • •   servicii de contabilitate si resurse umane,

 • •   servicii întreținere si curățenie

 • •   servicii de spălătorie pentru obiecte de uz personal ale beneficiarilor unității de asistență socială subvenționate ,

 • •   taxe pentru obținerea actelor de identitate la beneficiari

 • •   servicii asistenta software

 • •   servicii deratizare si dezinsecție

 • •   servicii de medicina muncii pentru angajații care își desfășoară activitatea în unitatea de asistență socială subvenționată,

 • •   servicii de monitorizare și alarmă,

Factura , dovada plății, contract dacă există;

Recomandare din partea medicului în cazul serviciilor medicale pentru beneficiari

Orice alte documente justificative solicitate de

DAS-TM;

Toate documentele vor fi certificate cu ștampila conform cu originalul, ștampila unității si asumate prin semnătura

Nu se decontează cursurile de perfecționare ale angajaților;

Nu se decontează cheltuieli cu serviciile, dacă se solicită subvenție pentru personalul administrativ care desfășoară același tip de activitate

Nu se decontează alte tipuri de servicii înafara celor enumerate la cheltuieli eligibile.

Nr. Crt.

Cheltuieli eligibile

Documente justificative pentru cheltuielile eligibile

Cheltuieli neeligibile

 • •   servicii de pază,

 • •   servicii de PSI si SSM

*În cazul tuturor serviciilor solicitate pentru decontare din subvenție se va face dovada că au legătură fie cu personalul care deservește unitatea de asistență socială subvenționată, fie cu beneficiarii unității de asistență socială, fie cu spațiile în care se desfășoară activitatea

6

Cheltuieli cu obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată de folosire și echipament pentru persoanele asistate;

Factura,notă de recepție, bon de transfer pt obiecte de inventar, proces verbal de dare în folosința pentru echipamentul persoanelor asistate,dovada plății;

Se va prezenta către DAS TM în vederea aprobarii, o Notă justificative cu privire la necesitatea si valoarea estimata a achiziției, la valori peste 500 lei;

Orice alte documente justificative solicitate de DAS-TM;

Toate documentele vor fi certificate cu ștampila conform cu originalul, ștampila unitatii si asumate prin semnatura

Nu se decontează cheltuielile care nu au legătură directă cu acordarea serviciului

7

Cheltuieli cu materiale sanitare pentru persoanele asistate (materiale igienico-sanitare și îngrijire personală folosite pentru beneficiari);

Factura,notă de recepție, bon de consum, dovada plății;

Orice alte documente justificative solicitate de DAS-TM;

Toate documentele vor fi certificate cu ștampila conform cu originalul, ștampila unității si asumate prin semnătura

Nu se decontează alte materiale igienico-sanitare și de îngrijire personală,în afara celor de strictă necesitate.

8

Cheltuieli cu materiale de curățenie pentru persoanele asistate (folosite pentru curățenia spațiilor unde se prestează serviciul social);

Factura, notă de recepție,bon de consum, dovada plății;

Orice alte documente justificative solicitate de DAS-TM;

Toate documentele vor fi certificate cu ștampila conform cu originalul, ștampila

Nu se decontează cheltuielile cu materialele de curățenie aferente altor spații în afara celor unde se prestează serviciul social.

Nr. Crt.

Cheltuieli eligibile

Documente justificative pentru cheltuielile eligibile

Cheltuieli neeligibile

unitatii si asumate prin semnătura

10

Alte cheltuieli (consumabile de birou, reparații curente)

Factura, nota de receptie, bon de consum, deviz , dovada plătii.

Se va prezenta către DAS TM in vederea aprobariio Notă justificative cu privire la necesitatea si valoarea estimata a reparației;

Orice alte documente justificative solicitate de

DAS-TM;

Toate documentele vor fi certificate cu ștampila conform cu originalul, ștampila unitatii si asumate prin semnatura

Nu se decontează cheltuielile care nu au legătură directă cu acordarea serviciului

Precizări :

 • 1. Subvenția acordată din bugetul local vine în completarea resurselor proprii ale asociației/fundației/cultelor recunoscute în România, acreditate ca furnizor de servicii sociale potrivit legii. Pentru fiecare unitate de asistență socială pentru care se solicită subvenție, furnizorul va demonstra o contribuție în bani de minim de 10%. 2.Contribuția furnizorului va fi evidențiată distinct pe documentația depusă pentru a obține subvenția (Anexa B la Cererea de solicitare a subvenției).

 • 2. Asociația/fundația/cultul recunoscut în România, acreditat ca furnizor de servicii sociale potrivit legii, va respecta încadrarea în bugetul aprobat după natura cheltuielilor pentru care se va acorda subvenția și conform celor menționate în Anexa B (punctul I și II) la Cererea de solicitare a subvenție. Se acceptă modificări numai în cazuri bine întemeiate susținute prin note justificative, caz în care se va încheia un act adițional la Convenția pentru acordarea de servicii de asistență socială.

 • 3. Toate cheltuielile solicitate pentru decontare, vor fi în legătură directă cu serviciile sociale acordate beneficiarilor din unitățile de asistență socială subvenționate și vor fi justificate în raportul privind acordarea serviciilor de asistență socială și utilizarea subvenției, ținându-se cont de standardele minime de calitate și de Regulamentele de Organizare și Funcționare (întocmit conform anexelor de la HG nr. 867/2015) specifice tipului de serviciu social acordat.

 • 4. Din subvenția acordată nu se vor acoperi cheltuieli de o singură natură.

 • 5. În cazul serviciilor de tip rezidențial se vor deconta cheltuieli din subvenție proporțional cu numărul zilelor în care beneficiarii de servicii sociale au fost prezenți în unitatea de asistență socială. Pentru decontarea la nivelul maxim aprobat al subvenției/beneficiar se solicită o prezență de 100% în unitatea de asistență socială. Se vor accepta absențe din unitățile de tip rezidențial numai în cazuri bine motivate, cum ar fi spitalizare, învoiri pentru vizite în familie, participări la evenimente sportive sau de altă natură, tabere.

 • 6. Nu se vor finanța cazurile identificate cu dublă finanțare. Prin dublă finanțare se înțelege finanțarea din bugetul local a unui beneficiar pentru același tip de serviciu acordat de mai mulți furnizori fie ei publici sau privați.

 • 7. Cheltuielile vor fi considerate eligibile doar dacă sunt evidențiate în contul bancar deschis special pentru subvenție , iar cheltuielile din subvenția acordată se evidențiază distinct

 • 8. Sunt considerați beneficiari eligibili doar persoanele care au domiciliu/reședința în Municipiul Timișoara.

6.Lista cheltuielilor aferente serviciului social : Servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice

8810ID- I

Unități de îngrijire la domiciliu și Îngrijiri persoane la domiciliu (acordate de îngrijitori persoane); Pentru persoane vârstnice grad de dependență IIA, IIB, IIC;

Pentru persoane vârstnice grad de dependență IIIA.

Nr. Crt.

Cheltuieli eligibile

Documente justificative pentru cheltuielile eligibile

Cheltuieli neeligibile

1

Cheltuieli de personal si contribuțiile sociale ale angajatorului aferente acestora pentru:

 • •   personalul de conducere,

 • •   personalul de specialitate de îngrijire si asistenta. Personalul de specialitate și auxiliar,

 • •   personalul administrativ, gospodărie, întreținere-reparații, deservire,

** nu se va depăși limita maximă din grila de salarizare din sistemul bugetar corespunzătoare asistentei sociale de la Consiliul Local al municipiului Timișoara, raportate la funcție, grad, treapta si gradație de salarizare, respectiv grila pentru personalul administrativ care asigura activitățile auxiliare serviciului social.

Se vor deconta următoarele categorii de personal, ținând cont de regulamentul cadru de organizare și funcționare a serviciului social și standardele minime de calitate specifice:

A) Personal de conducere ;

Șef centru/ Coordonator personal de specialitate

B) Personalul de specialitate poate fi:

 • a) Asistent medical generalist (325901), soră medicală (322102);

 • b) Asistent pentru îngrijirea persoanelor vârstnice

(263509);

 • c) Asistent social (263501);

 • d) Îngrijitor bătrâni la domiciliu (532201)

 • e) Îngrijitor bolnavi la domiciliu (532202)

 • f) Îngrijitor la domiciliu (532204);

 • g) Interpret în limbaj mimico-gestual (235202);

 • h) Psiholog (263411);

La încheierea convenției se solicita Contract individual de munca , fisa de post , extras din REVISAL pentru persoanele pentru care se solicita decontarea salariilor din subvenție, daca este cazul acte adiționale de modificare;

Lunar se solicita statul de plata, situație recapitulativa, dovada plății aferente drepturilor salariale, pontaje;

Orice alte documente justificative solicitate de DAS-TM;

Toate documentele vor fi certificate cu ștampila conform cu originalul, ștampila unității si asumate prin semnătura ;

Nu se decontează salariile altor categorii de personal în afara celor nominalizate în coloana de cheltuieli eligibile;

Nu se decontează indemnizația de delegare;

Nu se decontează tichete de masa, tichete de vacanta, tichete cadou;

Nu se decontează al 13-lea salariu sau prima de vacanta.

Nu se vor deconta cheltuieli care depășesc limita maximă din grila de salarizare din sistemul bugetar corespunzătoare asistentei sociale de la Consiliul Local al municipiului Timișoara ,raportate la funcție, grad, treapta si gradație de salarizare, respectiv grila pentru personalul administrativ care asigura activitățile auxiliare serviciului social.

Nr. Crt.

Cheltuieli eligibile

Documente justificative pentru cheltuielile eligibile

Cheltuieli neeligibile

i) Psiholog în specialitatea consiliere psihologică (263402);

j) Psiholog în specialitatea psihoterapie (263403)

k) Tehnician asistență socială (341201);

 • l) Lucrător în limbajul mimico-gestual (516913);

m) Infirmieră

C) Personalul administrativ, gospodărie, întreținere -reparații, deservire asigură activitățile auxiliare serviciuluisocial: aprovizionare, mentenanță, achiziții etc. și poate fi:

 • a) Administrator;

 • b) Funcționar administrativ, funcționar economic, economist,contabil, inspector resurse umane;

 • c) Casier, magaziner;

 • d) Personal pentru curățenie spații;

 • e) Șofer.

2

Cheltuieli cu iluminatul aferente spațiului unde se prestează serviciul social;

La prima decontare se solicita o nota justificativa cu privire la suprafata destinata prestarii serviciului social ;

Factura aferentă spațiului unde se prestează serviciul, dovada platii;

Orice alte documente justificative solicitate de DAS-TM;

Toate documentele vor fi certificate cu ștampila conform cu originalul, ștampila unității si asumate prin semnătura

Nu se decontează cheltuielile cu iluminatul aferente spațiilor în care nu se prestează serviciul social;

3

Cheltuieli pentru plata serviciilor care au legătura directa cu furnizarea serviciului social:

 • •   apă, canal, salubrizare, telefon, internet,

 • •   comisioane bancare aferente contului de subvenție,

 • •   servicii de contabilitate si resurse umane,

 • •   servicii întreținere si curățenie

 • •   servicii asistenta software

 • •   servicii de medicina muncii pentru angajații

care își desfășoară activitatea în unitatea de

Factura , dovada plății, contract dacă există; Copie după abonament sau bilete transport public

Orice alte documente justificative solicitate de

DAS-TM;

Toate documentele vor fi certificate cu ștampila conform cu originalul, ștampila unității si asumate prin semnătura

Nu se decontează cursurile de perfecționare ale angajaților;

Nu se decontează cheltuieli cu serviciile, dacă se solicită subvenție pentru personalul administrativ care desfășoară același tip de activitate

Nu se decontează alte tipuri de servicii înafara celor enumerate la cheltuieli eligibile.

Nr. Crt.

Cheltuieli eligibile

Documente justificative pentru cheltuielile eligibile

Cheltuieli neeligibile

asistență socială subvenționată,

 • •   servicii de pază,

 • •   servicii de PSI si SSM

 • •   RCA pentru mașinile proprietatea furnizorului

de servicii sociale și care asigură transportul

îngrijitoarelor/asistentului medical la domiciliul beneficiarilor

 • •   Servicii de intretinre si reparatii auto pentru autovehiculele proprietate a fundației (nu în comodat) care sunt alocate serviciului sociale

 • •   Servicii     de     transport     public     al

îngrijitoarelor/asistentului medical la domiciliul beneficiarilor

*În cazul tuturor serviciilor solicitate pentru decontare din subvenție se va face dovada că au legătură fie cu personalul care deservește unitatea de asistență socială subvenționată, fie cu beneficiarii unității de asistență socială, fie cu spațiile în care se desfășoară activitatea

4

Cheltuieli cu materiale sanitare pentru persoanele asistate (materiale igienico-sanitare și îngrijire personală folosite pentru beneficiari);

Factura,notă de recepție, bon de consum, dovada plății;

Orice alte documente justificative solicitate de DAS-TM;

Toate documentele vor fi certificate cu ștampila conform cu originalul, ștampila unității si asumate prin semnătura

Nu se decontează alte materiale igienico-sanitare și de îngrijire personală,în afara celor de strictă necesitate.

5

Cheltuieli cu materiale de curățenie pentru persoanele asistate (folosite pentru curățenia spațiilor unde se prestează serviciul social);

Factura, notă de recepție,bon de consum, dovada plății;

Orice alte documente justificative solicitate de

DAS-TM;

Toate documentele vor fi certificate cu ștampila conform cu originalul, ștampila unitatii si asumate prin semnatura

Nu se decontează cheltuielile cu materialele de curățenie aferente altor spații în afara celor unde se prestează serviciul social.

6

Cheltuieli pentru carburanții și lubrifianții necesari în funcționarea mijloacelor de transport specific activității unității de asistență socială, in limita consumului normat

Factură, bon fiscal cu CIF ;FAZ.

Orice alte documente justificative solicitate de

Nu se decontează cheltuielile cu carburanții și lubrifianții pentru autovehiculele care nu sunt în proprietatea asociației/fundației, precum și cheltuielile

Nr. Crt.

Cheltuieli eligibile

Documente justificative pentru cheltuielile eligibile

Cheltuieli neeligibile

din carte tehnica a autovehiculelor

*Numai pentrumașinile proprietatea furnizorului de servicii sociale și care asigură transportul îngrijitoarelor/asistentului medical la domiciliul beneficiarilor

DAS-TM;

Toate documentele vor fi certificate cu ștampila conform cu originalul, ștampila unitatii si asumate prin semnatura

care depășesc consumul normat prevăzut de cartea tehnică a autovehiculului.

7

Alte cheltuieli (consumabile de birou, reparații curente)

Factura, nota de receptie, bon de consum, deviz , dovada plătii.

Se va prezenta către DAS TM in vederea aprobariio Notă justificative cu privire la necesitatea si valoarea estimata a reparației;

Orice alte documente justificative solicitate de DAS-TM;

Toate documentele vor fi certificate cu ștampila conform cu originalul, ștampila unitatii si asumate prin semnatura

Nu se decontează cheltuielile care nu au legătură directă cu acordarea serviciului

Precizări:

 • 1. Subvenția acordată din bugetul local vine în completarea resurselor proprii ale asociației/fundației/cultelor recunoscute în România, acreditate ca furnizor de servicii sociale potrivit legii. Pentru fiecare unitate de asistență socială pentru care se solicită subvenție, furnizorul va demonstra o contribuție în bani de minim de 10%. Contribuția furnizorului va fi evidențiată distinct pe documentația depusă pentru a obține subvenția (Anexa B la Cererea de solicitare a subvenției).

 • 2. Asociația/fundația/cultul recunoscut în România, acreditat ca furnizor de servicii sociale potrivit legii, va respecta încadrarea în bugetul aprobat după natura cheltuielilor pentru care se va acorda subvenția și conform celor menționate în Anexa B (punctul I și II) la Cererea de solicitare a subvenție. Se acceptă modificări numai în cazuri bine întemeiate susținute prin note justificative, caz în care se va încheia un act adițional la Convenția pentru acordarea de servicii de asistență socială.

 • 3. Toate cheltuielile solicitate pentru decontare, vor fi în legătură directă cu serviciile sociale acordate beneficiarilor din unitățile de asistență socială subvenționate și vor fi justificate în raportul privind acordarea serviciilor de asistență socială și utilizarea subvenției, ținându-se cont de standardele minime de calitate și de Regulamentele de Organizare și Funcționare (întocmit conform anexelor de la HG nr. 867/2015) specifice tipului de serviciu social acordat.

 • 4. Din subvenția acordată nu se vor acoperi cheltuieli de o singură natură.

 • 5. Nu se vor finanța cazurile identificate cu dublă finanțare. Prin dublă finanțare se înțelege finanțarea din bugetul local a unui beneficiar pentru același tip de serviciu acordat de mai mulți furnizori fie ei publici sau privați.

 • 6. În cazul serviciilor de îngrijire la domiciliu se va respecta HG 978/2015 din 16 decembrie 2015privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale, anexa 4, punctele 2 și 3, privitoare la numărul de ore de îngrijire profesională de domiciliu, după cum urmează:

 • •   pentru persoanele vârstnice încadrate în gradele de dependență IIA, IIB și IIC, potrivit Grilei naționale de evaluare a nevoilorpersoanelor vârstnice, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 886/2000 se vor presta între 10-19 ore de îngrijire la domiciliu/beneficiar/săptămână

 • •   pentru persoanele vârstnice încadrate în gradele de dependență IIIA, potrivit Grilei naționale de evaluare a nevoilor persoanelorvârstnice, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 886/2000 se vor presta mai puțin de 10 ore de îngrijire la domiciliu/beneficiar/săptămână

 • 7.  Cheltuielile vor fi considerate eligibile doar dacă sunt evidențiate în contul bancar deschis special pentru subvenție , iar cheltuielile din subvenția acordată se evidențiază distinct

 • 8.  Sunt considerați beneficiari eligibili doar persoanele care au domiciliu/reședința în Municipiul Timișoara.

7.Lista cheltuielilor aferente serviciului social : Centre de zi pentru pesoane adulte cu dizabilitati

Centre de zi - 8899 CZ - D - I

Nr.

Crt.

Cheltuieli eligibile

Documente justificative pentru cheltuielile eligibile

Cheltuieli neeligibile

1

Cheltuieli de personal si contribuțiile sociale ale angajatorului aferente acestora pentru:

 • •   personalul de conducere,

 • •   personalul de specialitate de îngrijire si asistenta. Personalul de specialitate și auxiliar,

 • •   personalul     administrativ,      gospodărie,

întreținere-reparații, deservire,

*se decontează doar dacă ponderea personalului de specialitate este de minim 80% din totalul cheltuielilor de personal pentru care se solicită subvenția,

** nu se va depăși limita maximă din grila de salarizare din sistemul bugetar corespunzătoare asistentei sociale de la Consiliul Local al municipiului Timișoara, raportate la funcție, grad, treapta si gradație de salarizare, respectiv grila pentru personalul administrativ care asigura activitățile auxiliare serviciului social.

Se vor deconta următoarele categorii de personal, ținând cont de regulamentul cadru de organizare și funcționare a serviciului social și standardele minime de calitate specifice:

 • A) Personal de conducere ;

Șef centru/ Coordonator personal de specialitate

 • B) Personalul de specialitate poate fi:

 • a) art-terapeut (263504);

 • b) asistent medical generalist (325901), soră medicală (322102);

 • c) asistent social (263501);

 • d) asistent social cu competență în sănătatea mintală (263505);

 • e) dietetician (226502);

 • f) fiziokinetoterapeut (226401);

 • g) infirmieră (532103);

La încheierea convenției se solicita Contract individual de munca , fisa de post , extras din REVISAL pentru persoanele pentru care se solicita decontarea salariilor din subvenție, daca este cazul acte adiționale de modificare;

Lunar se solicita statul de plata, situație recapitulativa, dovada plății aferente drepturilor salariale, pontaje;

Orice alte documente justificative solicitate de DAS-TM;

Toate documentele vor fi certificate cu ștampila conform cu originalul, ștampila unității si asumate prin semnătura ;

Nu se decontează salariile altor categorii de personal în afara celor nominalizate în coloana de cheltuieli eligibile;

Nu se decontează indemnizația de delegare;

Nu se decontează tichete de masa, tichete de vacanta, tichete cadou;

Nu se decontează al 13-lea salariu sau prima de vacanta.

Nu se vor deconta cheltuieli care depășesc limita maximă din grila de salarizare din sistemul bugetar corespunzătoare asistentei sociale de la Consiliul Local al municipiului Timișoara ,raportate la funcție, grad, treapta si gradație de salarizare, respectiv grila pentru personalul administrativ care asigura activitățile auxiliare serviciului social.

Nr. Crt.

Cheltuieli eligibile

Documente justificative pentru cheltuielile eligibile

Cheltuieli neeligibile

h) instructor de ergoterapie (223003);

i) instructor logoped (226601);

j) lucrător în limbaj mimico-gestual (516913);

k) interpret în limbaj mimico-gestual - studii superioare (235202);

l) kinetoterapeut (226405);

m) logoped (226603);

n) medic specialist (2212)

o) nutriționist și dietetician (226503);

p) pedagog social (341202);

q) psiholog (263411);

r) psiholog în specialitatea consiliere psihologică (263402);

s) psiholog în specialitatea psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională (263407);

ș) psiholog în specialitatea psihopedagogie specială (263408);

t) psiholog în specialitatea psihoterapie (263403);

ț) psihopedagog (263412);

u) specialist în angajare asistată (263507);

 • v) specialist în evaluarea vocațională a persoanelor cu dizabilități (263506);

 • x) tehnician asistență socială (341201);

y) terapeut ocupațional (263419);

z) fizioterapeut (226402)

aa) pedagog de recuperare (235205) bb)ingrijitoare la unitati de ocrotire sociala si sanitara (532104)

C)Personalul administrativ asigură activitățile auxiliare serviciuluisocial: aprovizionare, mentenanță, achiziții etc. și poate fi:

 • a) administrator;

 • b) funcționar administrativ, funcționar economi, economist, contabil,inspector resurse umane;

 • c) casier, magaziner;

 • d) paznic, personal pentru curățenie spații;

 • e) șofer;

 • f) muncitor calificat;

 • g) muncitor necalificat;

2

Cheltuieli cu hrană pentru persoanele asistate,corelate cu prezența beneficiarilor în baza listelor de prezență;

Liste de prezența , facturi, note de recepție,bonuri de consum, dovada plății;

Orice alte documente justificative solicitate de

Nu se decontează cheltuielile cu hrana necorelate cu prezența beneficiarilor în baza listelor de prezență;

Nr. Crt.

Cheltuieli eligibile

Documente justificative pentru cheltuielile eligibile

Cheltuieli neeligibile

DAS-TM;

Toate documentele vor fi certificate cu ștampila conform cu originalul, ștampila unitatii si asumate prin semnătura ;

3

Cheltuieli cu încălzirea aferente spațiului unde se prestează serviciul social și prepararea hranei pentru persoanele asistate;

La prima decontare se solicita o nota justificativa cu privire la suprafața destinata prestarii serviciului social ;

Factura aferentă spațiului unde se prestează serviciul, dovada platii;

Orice alte documente justificative solicitate de DAS-TM;

Toate documentele vor fi certificate cu ștampila conform cu originalul, ștampila unitatii si asumate prin semnatura ;

Nu se decontează cheltuielile cu încălzirea aferente spațiilor în care nu se prestează serviciul social;

4

Cheltuieli cu iluminatul aferente spațiului unde se prestează serviciul social;

La prima decontare se solicita o nota justificativa cu privire la suprafata destinata prestarii serviciului social ;

Factura aferentă spațiului unde se prestează serviciul, dovada platii;

Orice alte documente justificative solicitate de DAS-TM;

Toate documentele vor fi certificate cu ștampila conform cu originalul, ștampila unității si asumate prin semnătura

Nu se decontează cheltuielile cu iluminatul aferente spațiilor în care nu se prestează serviciul social;

5

Cheltuieli pentru plata serviciilor care au legătura directa cu furnizarea serviciului social:

 • •   apă, canal, salubrizare, telefon, internet,

 • •   comisioane bancare aferente contului de subvenție,

 • •   serviciile medicale      pentru beneficiari

recomandate de medic,

 • •   servicii de contabilitate si resurse umane,

Factura , dovada plății, contract dacă există;

Recomandare din partea medicului în cazul serviciilor medicale pentru beneficiari

Orice alte documente justificative solicitate de DAS-TM;

Nu se decontează cursurile de perfecționare ale angajaților;

Nu se decontează cheltuieli cu serviciile, dacă se solicită subvenție pentru personalul administrativ care desfășoară același tip de activitate

Nu se decontează alte tipuri de servicii înafara celor

Nr. Crt.

Cheltuieli eligibile

Documente justificative pentru cheltuielile eligibile

Cheltuieli neeligibile

 • •   servicii de cazare și masă (tabere)

 • •   servicii întreținere si curățenie

 • •   servicii asistenta software

 • •   servicii deratizare si dezinsecție

 • •   servicii de medicina muncii pentru angajații care își desfășoară activitatea în unitatea de asistență socială subvenționată,

 • •   servicii de monitorizare și alarmă,

 • •   servicii de pază,

 • •   servicii de PSI si SSM

 • •   RCA la mașinile proprietatea furnizorului de servicii sociale și care sunt folosite la transportul beneficiarilor

 • •   Servicii de intretinre si reparatii auto pentru autovehiculele proprietate a fundației (nu în comodat) care sunt alocate serviciului sociale

*În cazul tuturor serviciilor solicitate pentru decontare din subvenție se va face dovada că au legătură fie cu personalul care deservește unitatea de asistență socială subvenționată, fie cu beneficiarii unității de asistență socială, fie cu spațiile în care se desfășoară activitatea

Toate documentele vor fi certificate cu ștampila conform cu originalul, ștampila unității si asumate prin semnătura

enumerate la cheltuieli eligibile.

6

Cheltuieli cu materialele didactice pentru persoanele asistate ;

Facturi , nota recepție, bon de consum,dovada platii;

Orice alte documente justificative solicitate de

DAS-TM;

Toate documentele vor fi certificate cu ștampila conform cu originalul, ștampila unitatii si asumate prin semnatura

Nu se decontează cheltuielile care nu au legătură directă cu acordarea serviciului social

7

Cheltuieli cu obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată de folosire și echipament pentru persoanele asistate;

Factura,notă de recepție, bon de transfer pt obiecte de inventar, proces verbal de dare în folosința pentru echipamentul persoanelor asistate,dovada plății;

Se va prezenta către DAS TM în vederea aprobarii, o Notă justificative cu privire la necesitatea si valoarea estimata a achiziției, la valori peste 500 lei;

Nu se decontează cheltuielile care nu au legătură directă cu acordarea serviciului

Nr. Crt.

Cheltuieli eligibile

Documente justificative pentru cheltuielile eligibile

Cheltuieli neeligibile

Orice alte documente justificative solicitate de

DAS-TM;

Toate documentele vor fi certificate cu ștampila conform cu originalul, ștampila unitatii si asumate prin semnatura

8

Cheltuieli de transport intern pentru persoanele asistate și însoțitori (excursii, tabere, evenimente) care au legătura cu furnizarea serviciului social;

Factura,lista de prezenta cupersoanele transportate, dovada plății;

Orice alte documente justificative solicitate de DAS-TM;

Toate documentele vor fi certificate cu ștampila conform cu originalul, ștampila unitatii si asumate prin semnatura

Nu se decontează cheltuielile care nu au legătură directă cu acordarea serviciului

9

Cheltuieli cu materiale sanitare pentru persoanele asistate (materiale igienico-sanitare și îngrijire personală folosite pentru beneficiari);

Factura,notă de recepție, bon de consum, dovada plății;

Orice alte documente justificative solicitate de

DAS-TM;

Toate documentele vor fi certificate cu ștampila conform cu originalul, ștampila unității si asumate prin semnătura

Nu se decontează alte materiale igienico-sanitare și de îngrijire personală,în afara celor de strictă necesitate.

10

Cheltuieli cu materiale de curățenie pentru persoanele asistate (folosite pentru curățenia spațiilor unde se prestează serviciul social);

Factura, notă de recepție,bon de consum, dovada plății;

Orice alte documente justificative solicitate de

DAS-TM;

Toate documentele vor fi certificate cu ștampila conform cu originalul, ștampila unitatii si asumate prin semnatura

Nu se decontează cheltuielile cu materialele de curățenie aferente altor spații în afara celor unde se prestează serviciul social.

11

Cheltuieli pentru carburanții și lubrifianții necesari în funcționarea mijloacelor de transport specific activității unității de asistență socială, in limita consumului normat din carte tehnica a autovehiculelor

*Numai pentru mașinile proprietatea furnizorului de

Factură, bon fiscal cu CIF ;FAZ

Orice alte documente justificative solicitate de DAS-TM;

Toate documentele vor fi certificate cu

Nu se decontează cheltuielile cu carburanții și lubrifianții pentru autovehiculele care nu sunt în proprietatea asociației/fundației, precum și cheltuielile care depășesc consumul normat prevăzut de cartea tehnică a autovehiculului.

Nr. Crt.

Cheltuieli eligibile

Documente justificative pentru cheltuielile eligibile

Cheltuieli neeligibile

servicii sociale și care sunt folosite pentru transportul beneficiarilor.

ștampila conform cu originalul, ștampila unitatii si asumate prin semnatura

12

Alte cheltuieli (consumabile de birou, reparații curente)

Factura, nota de receptie, bon de consum, deviz , dovada plătii.

Se va prezenta către DAS TM in vederea aprobariio Notă justificative cu privire la necesitatea si valoarea estimata a reparației;

Orice alte documente justificative solicitate de DAS-TM;

Toate documentele vor fi certificate cu ștampila conform cu originalul, ștampila unitatii si asumate prin semnatura

Nu se decontează cheltuielile care nu au legătură directă cu acordarea serviciului

Precizări :

 • 1. Subvenția acordată din bugetul local vine în completarea resurselor proprii ale asociației/fundației/cultelor recunoscute în România, acreditate ca furnizor de servicii sociale potrivit legii. Pentru fiecare unitate de asistență socială pentru care se solicită subvenție, furnizorul va demonstra o contribuție de minim 5% în bani și minim 5 %.Contribuția furnizorului va fi evidențiată distinct pe documentația depusă pentru a obține subvenția (Anexa B la Cererea de solicitare a subvenției).

 • 2. Asociația/fundația/cultul recunoscut în România, acreditat ca furnizor de servicii sociale potrivit legii, va respecta încadrarea în bugetul aprobat după natura cheltuielilor pentru care se va acorda subvenția și conform celor menționate în Anexa B (punctul I și II) la Cererea de solicitare a subvenție. Se acceptă modificări numai în cazuri bine întemeiate susținute prin note justificative, caz în care se va încheia un act adițional la Convenția pentru acordarea de servicii de asistență socială.

 • 3. Toate cheltuielile solicitate pentru decontare, vor fi în legătură directă cu serviciile sociale acordate beneficiarilor din unitățile de asistență socială subvenționate și vor fi justificate în raportul privind acordarea serviciilor de asistență socială și utilizarea subvenției, ținându-se cont de standardele minime de calitate și de Regulamentele de Organizare și Funcționare (întocmit conform anexelor de la HG nr. 867/2015) specifice tipului de serviciu social acordat.

 • 4. Din subvenția acordată nu se vor acoperi cheltuieli de o singură natură.

 • 5. Nu se vor finanța cazurile identificate cu dublă finanțare. Prin dublă finanțare se înțelege finanțarea din bugetul local a unui beneficiar pentru același tip de serviciu acordat de mai mulți furnizori fie ei publici sau privați.

 • 6. Pentru a se deconta salariile personalului de specialitate, furnizorul de servicii sociale va demonstra că s-au realizat activități zilnice, în unitatea de asistență socială, la care au participat unul sau mai mulți beneficiari.

 • 7. Cheltuielile vor fi considerate eligibile doar dacă sunt evidențiate în contul bancar deschis special pentru subvenție , iar cheltuielile din subvenția acordată se evidențiază distinct

 • 8. Sunt considerați beneficiari eligibili doar persoanele care au domiciliu/reședința în Municipiul Timișoara.

8.Lista cheltuielilor aferente serviciului social :

Centre de zi pentru copii in familie, copii separati sau in risc de separare de parinti

Centre de zi pentru copii aflati in situatie de risc de separare de parinti - 8891 CZ - C - II

Nr.

Crt.

Cheltuieli eligibile

Documente justificative pentru cheltuielile eligibile

Cheltuieli neeligibile

1

Cheltuieli de personal si contribuțiile sociale ale angajatorului aferente acestora pentru:

 • •   personalul de conducere,

 • •   personalul de specialitate de îngrijire si asistenta. Personalul de specialitate și auxiliar,

 • •   personalul     administrativ,      gospodărie,

întreținere-reparații, deservire,

*se decontează doar dacă ponderea personalului de specialitate este de minim 80% din totalul cheltuielilor de personal pentru care se solicită subvenția,

** nu se va depăși limita maximă din grila de salarizare din sistemul bugetar corespunzătoare asistentei sociale de la Consiliul Local al municipiului Timișoara, raportate la funcție, grad, treapta si gradație de salarizare, respectiv grila pentru personalul administrativ care asigura activitățile auxiliare serviciului social.

Se vor deconta următoarele categorii de personal, ținând cont de regulamentul cadru de organizare și funcționare a serviciului social și standardele minime de calitate specifice:

 • A) Personal de conducere ;

Șef centru/ Coordonator personal de specialitate

 • B) Personalul de specialitate poate fi:

 • a) art-terapeut (263504);

 • b) asistent social (263501);

 • c) educator-puericultor (234203);

 • d) instructor-educator pentru activități de resocializare (263508);

 • e) lucrător în limbaj mimico-gestual (516913);

 • f) interpret în limbaj mimico-gestual (235202);

 • g) pedagog social (341202);

 • h) psiholog (263411);

La încheierea convenției se solicita Contract individual de munca , fisa de post , extras din REVISAL pentru persoanele pentru care se solicita decontarea salariilor din subvenție, daca este cazul acte adiționale de modificare;

Lunar se solicita statul de plata, situație recapitulativa, dovada plății aferente drepturilor salariale, pontaje;

Orice alte documente justificative solicitate de DAS-TM;

Toate documentele vor fi certificate cu ștampila conform cu originalul, ștampila unității si asumate prin semnătura ;

Nu se decontează salariile altor categorii de personal în afara celor nominalizate în coloana de cheltuieli eligibile;

Nu se decontează indemnizația de delegare;

Nu se decontează tichete de masa, tichete de vacanta, tichete cadou;

Nu se decontează al 13-lea salariu sau prima de vacanta.

Nu se vor deconta cheltuieli care depășesc limita maximă din grila de salarizare din sistemul bugetar corespunzătoare asistentei sociale de la Consiliul Local al municipiului Timișoara ,raportate la funcție, grad, treapta si gradație de salarizare, respectiv grila pentru personalul administrativ care asigura activitățile auxiliare serviciului social.

Nr. Crt.

Cheltuieli eligibile

Documente justificative pentru cheltuielile eligibile

Cheltuieli neeligibile

i) psiholog în specialitatea consiliere psihologică (263402);

j) psiholog în specialitatea psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională (263407);

k) psiholog în specialitatea psihopedagogie specială (263408);

 • l) psiholog în specialitatea psihoterapie (263403);

m) psihopedagog (263412);

n) tehnician asistență socială (341201);

C)Personalul administrativ asigură activitățile auxiliare serviciuluisocial: aprovizionare, mentenanță, achiziții etc. și poate fi:

 • a) administrator;

 • b) funcționar administrativ, funcționar economic, economist, contabil,inspector resurse umane;

 • c) casier, magaziner;

 • d) paznic, personal pentru curățenie spații;

 • e) muncitor calificat;

 • f) muncitor necalificat.

2

Cheltuieli cu hrană pentru persoanele asistate,corelate cu prezența beneficiarilor în baza listelor de prezență;

Liste de prezența , facturi, note de recepție,bonuri de consum, dovada plății;

Orice alte documente justificative solicitate de DAS-TM;

Toate documentele vor fi certificate cu ștampila conform cu originalul, ștampila unitatii si asumate prin semnătura ;

Nu se decontează cheltuielile cu hrana necorelate cu prezența beneficiarilor în baza listelor de prezență;

3

Cheltuieli cu încălzirea aferente spațiului unde se prestează serviciul social și prepararea hranei pentru persoanele asistate;

La prima decontare se solicita o nota justificativa cu privire la suprafața destinata prestarii serviciului social ;

Factura aferentă spațiului unde se prestează serviciul, dovada platii;

Orice alte documente justificative solicitate de DAS-TM;

Toate documentele vor fi certificate cu ștampila conform cu originalul, ștampila

Nu se decontează cheltuielile cu încălzirea aferente spațiilor în care nu se prestează serviciul social;

Nr. Crt.

Cheltuieli eligibile

Documente justificative pentru cheltuielile eligibile

Cheltuieli neeligibile

unitatii si asumate prin semnatura ;

4

Cheltuieli cu iluminatul aferente spațiului unde se

La prima decontare se solicita o nota

Nu se decontează cheltuielile cu iluminatul aferente

prestează serviciul social;

justificativa cu privire la suprafata destinata

spațiilor în care nu se prestează serviciul social;

prestarii serviciului social ;

Factura aferentă spațiului unde se prestează serviciul, dovada platii;

Orice alte documente justificative solicitate de DAS-TM;

Toate documentele vor fi certificate cu ștampila conform cu originalul, ștampila unității si asumate prin semnătura

5

Cheltuieli pentru plata serviciilor care au legătura directa

Factura , dovada plății, contract dacă există;

Nu se decontează cursurile de perfecționare ale

cu furnizarea serviciului social:

angajaților;

apă, canal, salubrizare, telefon, internet,

Recomandare din partea medicului în cazul

comisioane bancare aferente contului de

serviciilor medicale pentru beneficiari

Nu se decontează cheltuieli cu serviciile, dacă se solicită

subvenție,

subvenție pentru personalul administrativ care

serviciile medicale      pentru beneficiari

Orice alte documente justificative solicitate de

desfășoară același tip de activitate

recomandate de medic,

DAS-TM;

servicii de contabilitate si resurse umane,

Nu se decontează alte tipuri de servicii înafara celor

servicii de cazare și masă (tabere) servicii întreținere si curățenie servicii asistenta software

Toate documentele vor fi certificate cu ștampila conform cu originalul, ștampila unității si asumate prin semnătura

enumerate la cheltuieli eligibile.

servicii deratizare si dezinsecție

servicii de medicina muncii pentru angajații care își desfășoară activitatea în unitatea de asistență socială subvenționată,

servicii de monitorizare și alarmă,

servicii de pază,

servicii de PSI si SSM

*În cazul tuturor serviciilor solicitate pentru decontare din subvenție se va face dovada că au legătură fie cu personalul care deservește unitatea de asistență socială subvenționată, fie cu beneficiarii unității de asistență socială, fie cu spațiile în care se desfășoară activitatea

6

Cheltuieli cu materialele didactice pentru persoanele

Facturi , nota recepție, bon de consum,dovada

Nu se decontează cheltuielile care nu au legătură directă

Nr. Crt.

Cheltuieli eligibile

Documente justificative pentru cheltuielile eligibile

Cheltuieli neeligibile

asistate ;

platii;

Orice alte documente justificative solicitate de

DAS-TM;

Toate documentele vor fi certificate cu ștampila conform cu originalul, ștampila unitatii si asumate prin semnatura

cu acordarea serviciului social

7

Cheltuieli cu obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată de folosire și echipament pentru persoanele asistate;

Factura,notă de recepție, bon de transfer pt obiecte de inventar, proces verbal de dare în folosința pentru echipamentul persoanelor asistate,dovada plății;

Se va prezenta către DAS TM în vederea aprobarii, o Notă justificative cu privire la necesitatea si valoarea estimata a achiziției, la valori peste 500 lei;

Orice alte documente justificative solicitate de DAS-TM;

Toate documentele vor fi certificate cu ștampila conform cu originalul, ștampila unitatii si asumate prin semnatura

Nu se decontează cheltuielile care nu au legătură directă cu acordarea serviciului

8

Cheltuieli de transport intern pentru persoanele asistate și însoțitori (excursii, tabere, evenimente) care au legătura cu furnizarea serviciului social;

Factura, lista de prezenta cu persoanele transportate, dovada plății;

Orice alte documente justificative solicitate de

DAS-TM;

Toate documentele vor fi certificate cu ștampila conform cu originalul, ștampila unitatii si asumate prin semnatura

Nu se decontează cheltuielile care nu au legătură directă cu acordarea serviciului

9

Cheltuieli cu materiale sanitare pentru persoanele asistate (materiale igienico-sanitare și îngrijire personală folosite pentru beneficiari);

Factura,notă de recepție, bon de consum, dovada plății;

Orice alte documente justificative solicitate de DAS-TM;

Toate documentele vor fi certificate cu ștampila conform cu originalul, ștampila

Nu se decontează alte materiale igienico-sanitare și de îngrijire personală,în afara celor de strictă necesitate.

Nr. Crt.

Cheltuieli eligibile

Documente justificative pentru cheltuielile eligibile

Cheltuieli neeligibile

unității si asumate prin semnătura

10

Cheltuieli cu materiale de curățenie pentru persoanele asistate (folosite pentru curățenia spațiilor unde se prestează serviciul social);

Factura, notă de recepție,bon de consum, dovada plății;

Orice alte documente justificative solicitate de

DAS-TM;

Toate documentele vor fi certificate cu ștampila conform cu originalul, ștampila unitatii si asumate prin semnatura

Nu se decontează cheltuielile cu materialele de curățenie aferente altor spații în afara celor unde se prestează serviciul social.

11

Alte cheltuieli (consumabile de birou, reparații curente)

Factura, nota de receptie, bon de consum, deviz , dovada plătii.

Se va prezenta către DAS TM in vederea aprobariio Notă justificative cu privire la necesitatea si valoarea estimata a reparației;

Orice alte documente justificative solicitate de

DAS-TM;

Toate documentele vor fi certificate cu ștampila conform cu originalul, ștampila unitatii si asumate prin semnatura

Nu se decontează cheltuielile care nu au legătură directă cu acordarea serviciului

Precizări :

 • 1. Subvenția acordată din bugetul local vine în completarea resurselor proprii ale asociației/fundației/cultelor recunoscute în România, acreditate ca furnizor de servicii sociale potrivit legii. Pentru fiecare unitate de asistență socială pentru care se solicită subvenție, furnizorul va demonstra o contribuție în bani de minim de 10%. Contribuția furnizorului va fi evidențiată distinct pe documentația depusă pentru a obține subvenția (Anexa B la Cererea de solicitare a subvenției).

 • 2. Asociația/fundația/cultul recunoscut în România, acreditat ca furnizor de servicii sociale potrivit legii, va respecta încadrarea în bugetul aprobat după natura cheltuielilor pentru care se va acorda subvenția și conform celor menționate în Anexa B (punctul I și II) la Cererea de solicitare a subvenție. Se acceptă modificări numai în cazuri bine întemeiate susținute prin note justificative, caz în care se va încheia un act adițional la Convenția pentru acordarea de servicii de asistență socială.

 • 3. Toate cheltuielile solicitate pentru decontare, vor fi în legătură directă cu serviciile sociale acordate beneficiarilor din unitățile de asistență socială subvenționate și vor fi justificate în raportul privind acordarea serviciilor de asistență socială și utilizarea subvenției, ținându-se cont de standardele minime de calitate și de Regulamentele de Organizare și Funcționare (întocmit conform anexelor de la HG nr. 867/2015) specifice tipului de serviciu social acordat.

 • 4. Din subvenția acordată nu se vor acoperi cheltuieli de o singură natură.

 • 5. Nu se vor finanța cazurile identificate cu dublă finanțare. Prin dublă finanțare se înțelege finanțarea din bugetul local a unui beneficiar pentru același tip de serviciu acordat de mai mulți furnizori fie ei publici sau privați.

 • 6. Pentru a se deconta salariile personalului de specialitate, furnizorul de servicii sociale va demonstra că s-au realizat activități zilnice, în unitatea de asistență socială, la care au participat unul sau mai mulți beneficiari.

 • 7. Cheltuielile vor fi considerate eligibile doar dacă sunt evidențiate în contul bancar deschis special pentru subvenție , iar cheltuielile din subvenția acordată se evidențiază distinct

 • 8. Sunt considerați beneficiari eligibili doar persoanele care au domiciliu/reședința în Municipiul Timișoara.

9.Lista cheltuielilor aferente serviciului social :

Centre de preparare si distribuire a hranei pentru persoane in risc de sărăcie

Cantine sociale - 8899 CPDH - I

Nr.

Crt.

Cheltuieli eligibile

Documente justificative pentru cheltuielile eligibile

Cheltuieli neeligibile

1

Cheltuieli de personal si contribuțiile sociale ale angajatorului aferente acestora pentru:

 • •   personalul de conducere,

 • •   personalul de specialitate de îngrijire si asistenta. Personalul de specialitate și auxiliar,

 • •   personalul     administrativ,      gospodărie,

întreținere-reparații, deservire,

** nu se va depăși limita maximă din grila de salarizare din sistemul bugetar corespunzătoare asistentei sociale de la Consiliul Local al municipiului Timișoara, raportate la funcție, grad, treapta si gradație de salarizare, respectiv grila pentru personalul administrativ care asigura activitățile auxiliare serviciului social.

Se vor deconta următoarele categorii de personal, ținând cont de regulamentul cadru de organizare și funcționare a serviciului social și standardele minime de calitate specifice:

 • A) Personal de conducere ;

Șef centru/ Coordonator personal de specialitate

 • B) Personalul de specialitate poate fi:

 • a) asistent social (263501);

 • b) dietetician (226502);

 • c) nutriționist și dietetician (226503);

 • d) tehnician asistență socială (341201);

 • e) lucrător social.

 • C) Personalul administrativ asigură activitățile auxiliare serviciuluisocial: aprovizionare, mentenanță, achiziții etc. și poate fi:

 • a) administrator;

 • b) funcționar administrativ, funcționar economic, economist, contabil,inspector resurse umane;

 • c) casier, magaziner;

 • d) paznic, personal pentru curățenie spații;

La încheierea convenției se solicita Contract individual de munca , fisa de post , extras din REVISAL pentru persoanele pentru care se solicita decontarea salariilor din subvenție, daca este cazul acte adiționale de modificare;

Lunar se solicita statul de plata, situație recapitulativa, dovada plății aferente drepturilor salariale, pontaje;

Orice alte documente justificative solicitate de DAS-TM;

Toate documentele vor fi certificate cu ștampila conform cu originalul, ștampila unității si asumate prin semnătura ;

Nu se decontează salariile altor categorii de personal în afara celor nominalizate în coloana de cheltuieli eligibile;

Nu se decontează indemnizația de delegare;

Nu se decontează tichete de masa, tichete de vacanta, tichete cadou;

Nu se decontează al 13-lea salariu sau prima de vacanta.

Nu se vor deconta cheltuieli care depășesc limita maximă din grila de salarizare din sistemul bugetar corespunzătoare asistentei sociale de la Consiliul Local al municipiului Timișoara ,raportate la funcție, grad, treapta si gradație de salarizare, respectiv grila pentru personalul administrativ care asigura activitățile auxiliare serviciului social.

Nr. Crt.

Cheltuieli eligibile

Documente justificative pentru cheltuielile eligibile

Cheltuieli neeligibile

 • e) șofer;

 • f) muncitor calificat;

 • g) muncitor necalificat

2

Cheltuieli cu hrană pentru persoanele asistate,corelate cu prezența beneficiarilor în baza listelor de prezență;

Liste de prezența , facturi, note de recepție,bonuri de consum, dovada plății;

Orice alte documente justificative solicitate de DAS-TM;

Toate documentele vor fi certificate cu ștampila conform cu originalul, ștampila unitatii si asumate prin semnătura ;

Nu se decontează cheltuielile cu hrana necorelate cu prezența beneficiarilor în baza listelor de prezență;

3

Cheltuieli cu încălzirea aferente spațiului unde se prestează serviciul social și prepararea hranei pentru persoanele asistate;

La prima decontare se solicita o nota justificativa cu privire la suprafața destinata prestarii serviciului social ;

Factura aferentă spațiului unde se prestează serviciul, dovada platii;

Orice alte documente justificative solicitate de DAS-TM;

Toate documentele vor fi certificate cu ștampila conform cu originalul, ștampila unitatii si asumate prin semnatura ;

Nu se decontează cheltuielile cu încălzirea aferente spațiilor în care nu se prestează serviciul social;

4

Cheltuieli cu iluminatul aferente spațiului unde se prestează serviciul social;

La prima decontare se solicita o nota justificativa cu privire la suprafata destinata prestarii serviciului social ;

Factura aferentă spațiului unde se prestează serviciul, dovada platii;

Orice alte documente justificative solicitate de DAS-TM;

Toate documentele vor fi certificate cu ștampila conform cu originalul, ștampila

Nu se decontează cheltuielile cu iluminatul aferente spațiilor în care nu se prestează serviciul social;

Nr. Crt.

Cheltuieli eligibile

Documente justificative pentru cheltuielile eligibile

Cheltuieli neeligibile

unității si asumate prin semnătura

5

Cheltuieli pentru plata serviciilor care au legătura directa cu furnizarea serviciului social:

 • •   apă, canal, salubrizare, telefon, internet,

 • •   comisioane bancare aferente contului de subvenție,

 • •   servicii de contabilitate si resurse umane,

 • •   servicii de cazare și masă (tabere)

 • •   servicii întreținere si curățenie

 • •   servicii asistenta software

 • •   servicii deratizare si dezinsecție

 • •   servicii de medicina muncii pentru angajații care își desfășoară activitatea în unitatea de asistență socială subvenționată,

 • •   servicii de monitorizare și alarmă,

 • •   servicii de pază,

 • •   servicii de PSI si SSM

 • •   RCA pentru mașinile proprietatea furnizorului

de servicii sociale, folosite la transportul hranei

 • •   Servicii de intretinre si reparatii auto pentru autovehiculele proprietate a fundației (nu în comodat) care sunt alocate serviciului sociale

*În cazul tuturor serviciilor solicitate pentru decontare din subvenție se va face dovada că au legătură fie cu personalul care deservește unitatea de asistență socială subvenționată, fie cu beneficiarii unității de asistență socială, fie cu spațiile în care se desfășoară activitatea

Factura , dovada plății, contract dacă există;

Orice alte documente justificative solicitate de

DAS-TM;

Toate documentele vor fi certificate cu ștampila conform cu originalul, ștampila unității si asumate prin semnătura

Nu se decontează cursurile de perfecționare ale angajaților;

Nu se decontează cheltuieli cu serviciile, dacă se solicită subvenție pentru personalul administrativ care desfășoară același tip de activitate

Nu se decontează alte tipuri de servicii înafara celor enumerate la cheltuieli eligibile.

6

Cheltuieli cu obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată de folosire și echipament pentru persoanele asistate;

Factura,notă de recepție, bon de transfer pt obiecte de inventar, proces verbal de dare în folosința pentru echipamentul persoanelor asistate,dovada plății;

Se va prezenta către DAS TM în vederea aprobarii, o Notă justificative cu privire la necesitatea si valoarea estimata a achiziției, la valori peste 500 lei;

Nu se decontează cheltuielile care nu au legătură directă cu acordarea serviciului

Nr. Crt.

Cheltuieli eligibile

Documente justificative pentru cheltuielile eligibile

Cheltuieli neeligibile

Orice alte documente justificative solicitate de

DAS-TM;

Toate documentele vor fi certificate cu ștampila conform cu originalul, ștampila unitatii si asumate prin semnatura

7

Cheltuieli cu materiale de curățenie pentru persoanele asistate (folosite pentru curățenia spațiilor unde se prestează serviciul social);

Factura, notă de recepție,bon de consum, dovada plății;

Orice alte documente justificative solicitate de

DAS-TM;

Toate documentele vor fi certificate cu ștampila conform cu originalul, ștampila unitatii si asumate prin semnatura

Nu se decontează cheltuielile cu materialele de curățenie aferente altor spații în afara celor unde se prestează serviciul social.

8

Cheltuieli pentru carburanții și lubrifianții necesari în funcționarea mijloacelor de transport specific activității unității de asistență socială, in limita consumului normat din carte tehnica a autovehiculelor

* Numai pentru mașinile proprietatea furnizorului de servicii sociale, folosite la transportul hranei

Factură, bon fiscal cu CIF ;FAZ

Orice alte documente justificative solicitate de DAS-TM;

Toate documentele vor fi certificate cu ștampila conform cu originalul, ștampila unitatii si asumate prin semnatura

Nu se decontează cheltuielile cu carburanții și lubrifianții pentru autovehiculele care nu sunt în proprietatea asociației/fundației, precum și cheltuielile care depășesc consumul normat prevăzut de cartea tehnică a autovehiculului.

9

Alte cheltuieli (consumabile de birou, reparații curente)

Factura, nota de receptie, bon de consum, deviz , dovada plătii.

Se va prezenta către DAS TM in vederea aprobariio Notă justificative cu privire la necesitatea si valoarea estimata a reparației;

Orice alte documente justificative solicitate de DAS-TM;

Toate documentele vor fi certificate cu ștampila conform cu originalul, ștampila unitatii si asumate prin semnatura

Nu se decontează cheltuielile care nu au legătură directă cu acordarea serviciului

Precizări :

 • 1. Subvenția acordată din bugetul local vine în completarea resurselor proprii ale asociației/fundației/cultelor recunoscute în România, acreditate ca furnizor de servicii sociale potrivit legii. Pentru fiecare unitate de asistență socială pentru care se solicită subvenție, furnizorul va demonstra o contribuție în bani de minim de 10%. Contribuția furnizorului va fi evidențiată distinct pe documentația depusă pentru a obține subvenția (Anexa B la Cererea de solicitare a subvenției).

 • 2. Asociația/fundația/cultul recunoscut în România, acreditat ca furnizor de servicii sociale potrivit legii, va respecta încadrarea în bugetul aprobat după natura cheltuielilor pentru care se va acorda subvenția și conform celor menționate în Anexa B (punctul I și II) la Cererea de solicitare a subvenție. Se acceptă modificări numai în cazuri bine întemeiate susținute prin note justificative, caz în care se va încheia un act adițional la Convenția pentru acordarea de servicii de asistență socială.

 • 3. Toate cheltuielile solicitate pentru decontare, vor fi în legătură directă cu serviciile sociale acordate beneficiarilor din unitățile de asistență socială subvenționate și vor fi justificate în raportul privind acordarea serviciilor de asistență socială și utilizarea subvenției, ținându-se cont de standardele minime de calitate și de Regulamentele de Organizare și Funcționare (întocmit conform anexelor de la HG nr. 867/2015) specifice tipului de serviciu social acordat.

 • 4. Din subvenția acordată nu se vor acoperi cheltuieli de o singură natură.

 • 5. Nu se vor finanța cazurile identificate cu dublă finanțare. Prin dublă finanțare se înțelege finanțarea din bugetul local a unui beneficiar pentru același tip de serviciu acordat de mai mulți furnizori fie ei publici sau privați.

 • 6. Pentru a se deconta salariile personalului de specialitate, furnizorul de servicii sociale va demonstra că s-au realizat activități zilnice, în unitatea de asistență socială, la care au participat unul sau mai mulți beneficiari.

 • 7. Cheltuielile vor fi considerate eligibile doar dacă sunt evidențiate în contul bancar deschis special pentru subvenție , iar cheltuielile din subvenția acordată se evidențiază distinct.

 • 8. Sunt considerați beneficiari eligibili doar persoanele care au domiciliu/reședința în Municipiul Timișoara.

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

JR.RODICA SURDUCAN

ȘEF SERVICIU STRATEGII PROGRAME

Codruța Darida


Întocmit, Angela Ciupa Rad Sara Tătaru Mihaela Buzilă Petrescu Roxana Boncea Adriana Jurchela Carmen Nobel

Anca Elena Găină Mitre Auria Valentina Litră Eugen Dabîca Sorin Radu


52Cod serviciu social

Categorii de servicii

Standard minim

Regulament - cadru de organizare

conform HG 867/2015

sociale conform HG

de calitate

și funcționare a serviciului social,

privind Nomenclatorul

867/2015 privind

aplicabil

conform HG 867/2015

serviciilor sociale și

Nomenclatorul

Regulamentele cadru

serviciilor sociale și

de organizare și

Regulamentele cadru de

funcționare a

organizare și funcționare

serviciilor sociale

a serviciilor sociale

Raportul angajat-beneficiar, conform Regulamentului-cadru

Procent personal de specialitate


Nivelul maxim lunar al subvenției pe beneficiar raportat la anul 2018


Liniile prioritare

Pentru finanțarea din bugetul local, conform Legii nr.34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială,

pe anul 2019

I.Centre rezidențiale pentru persoane adulte cu dizabilități

8790 CR - D - VII

Locuințe protejate

(nr.beneficiari estimati pe anul 2019 - 27 persoane)

Ordinul ministrului muncii nr.

67/2015 Anexa nr. 2

HG 867/2017, Anexa 1, Regulament - cadru de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare

Pentru locuințele maxim protejate raportul angajat/beneficiar este de minimum 1/1

Pentru locuințele mediu protejate raportul angajat/beneficiar este de minim 1/2

Pentru locuințele minim protejate raportul angajat/beneficiari este de minim 1/4

Personalul de specialitate reprezintă minim 60% din totalul personalului

Variante

Var.I=100%

1800 lei

Var.II= 90%

1620 lei

Var.III=80%

1440 lei

Var.IV=75%

1350 lei

Var.V=70%

1260 lei

Var.VI=60%

1080 lei

Var.VII=

50%

900 lei

2.Centre rezidențiale pentru tineri în dificultate

8790 CRT - I

Centre rezidențiale pentru tineri în dificultate

Ordinul ministrului muncii nr.

HG 867/2017, Anexa 1, Regulament - cadru de organizare și funcționare a

În Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare nu este specificat raportul

Variante

Var.I=100%

750 lei

Var.II= 90%

675 lei

Cod serviciu social conform HG 867/2015 privind Nomenclatorul serviciilor sociale și Regulamentele cadru de organizare și funcționare a serviciilor socialeCategorii de servicii sociale conform HG 867/2015 privind Nomenclatorul serviciilor sociale și Regulamentele cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale


2126/2014

Anexa nr. 3


Regulament - cadru de organizare și funcționare a serviciului social, conform HG 867/2015


serviciului social cu cazare


3.Centre rezidențiale de îngrijire și asistență pentru victimele violenței în familie (domestice)


8790 CR - VD - I


Centre de primire în regim de urgență


(nr.beneficiari estimati pe anul 2019 - 10 persoane)


Ordinul ministrului muncii nr. 1343/2015 Anexa nr. 1


HG 867/2017, Anexa 1, Regulament - cadru de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare


Raportul angajat-beneficiar, conform Regulamentului-cadru


Procent personal de specialitate


angajat-beneficiar pentru acest tip de serviciu


Personalul de specialitate reprezintă minim 60% din totalul personalului


În Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare nu este specificat raportul angajat-beneficiar pentru acest tip de serviciu


Personalul de specialitate reprezintă minim 60% din totalul personalului


Nivelul maxim lunar al subvenției pe beneficiar raportat la anul 2018


Var.III=80%

600 lei

Var.IV=75%

563 lei

Var.V=70%

525 lei

Var.VI=60%

450 lei

Var.VII=

50%

375 lei

Variante

Var.I=100%

1380 lei

Var.II= 90%

1242 lei

Var.III=80%

1104 lei

Var.IV=75%

1035 lei

Var.V=70%

966 lei

Var.VI=60%

828 lei

Var.VII=

50%

690 leiCod serviciu social conform HG 867/2015 privind Nomenclatorul serviciilor sociale și Regulamentele cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale


Categorii de servicii sociale conform HG 867/2015 privind Nomenclatorul serviciilor sociale și Regulamentele cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale


Regulament - cadru de organizare și funcționare a serviciului social, conform HG 867/2015


Raportul angajat-beneficiar, conform Regulamentului-cadru


Procent personal de specialitate


4.Centre rezidențiale de îngrijire și asistență pentru persoanele fără adăpost


Nivelul maxim lunar al subvenției pe beneficiar raportat la anul 2018


8790 CR - PFA - I

Centre rezidențiale de asistență și reintegrare socială pentru persoane fără adăpost

(nr.beneficiari estimati pe anul 2019 - 45 persoane)

Ordinul ministrului muncii nr. 2126/2014 Anexa nr. 4

HG 867/2017, Anexa 1, Regulament - cadru de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare

În Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare nu este specificat raportul angajat-beneficiar pentru acest tip de serviciu

Personalul de specialitate reprezintă minim 60% din totalul personalului

Nivel subvenție cheltuieli curente de funcționare

Nivel cheltu ieli cu hrana de la cantin e public e

Total finanța re din bugetu l local

Variante

514,6

Var.I=

100%

750

1264,6

Var.II=

90%

675

1189,6

Var.III=

80%

600

1114,6

Var.IV=

75%

563

1077,6

Var.V=

525

1039,6

Cod serviciu social conform HG 867/2015 privind Nomenclatorul serviciilor sociale și Regulamentele cadru de organizare și funcționare a serviciilor socialeCategorii de servicii sociale conform HG 867/2015 privind Nomenclatorul serviciilor sociale și Regulamentele cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale
Adăposturi de noapte


(nr.beneficiari estimati pe anul 2019 - 70 persoane)


Ordinul ministrului muncii nr. 2126/2014 Anexa nr. 5


5.Servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice 8810 ID- I


Unități de îngrijire la domiciliu '    ’       '

persoane (acordate persoane)


Îngrijiri domiciliu


și la de îngrijitori


(nr.beneficiari estimati pe anul 2019 - 27 persoane)


Regulament - cadru de organizare și funcționare a serviciului social, conform HG 867/2015HG 867/2017, Anexa 1, Regulament - cadru de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare


Raportul angajat-beneficiar, conform Regulamentului-cadru


Procent personal de specialitateÎn Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare nu este specificat raportul angajat-beneficiar pentru acest tip de serviciu


Nivelul maxim lunar al subvenției pe beneficiar raportat la anul 2018


70%

Var.VI=

60%

450

Var.VII=

50%

375


Variante

Var.I=100%

Var.II= 90%

Var.III=80%

Var.IV=75%

Var.V=70%

Var.VI=60%

Var.VII=

50%


Ordinul ministrului muncii nr. 2126/2014 Anexa nr. 8


HG 867/2017, Anexa 3, Regulament - cadru de organizare și funcționare a serviciului social furnizat la domiciliu


În Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare nu este specificat raportul angajat-beneficiar pentru acest tip de serviciu600 lei

540 lei

480 lei

450 lei

420 lei

360 lei

300 lei


Variante

Var.I=100%

650 lei

Var.II= 90%

585 lei

Var.III=80%

520 lei


Cod serviciu social conform HG 867/2015 privind Nomenclatorul serviciilor sociale și Regulamentele cadru de organizare și funcționare a serviciilor socialeCategorii de servicii sociale conform HG 867/2015 privind Nomenclatorul serviciilor sociale și Regulamentele cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale


Regulament - cadru de organizare și funcționare a serviciului social, conform HG 867/2015


Raportul angajat-beneficiar, conform Regulamentului-cadru


Procent personal de specialitate


Nivelul maxim lunar al subvenției pe beneficiar raportat la anul 2018


Pentru persoane vârstnice grad de dependență IIA, IIB, IIC            ’

Îngrijirea la domiciliu se acordă între 10 și 19 ore pe săptămână

Pentru persoane vârstnice grad de dependență IIIA

Îngrijirea la domiciliu se acordă mai puțin de 10 ore pe săptămână

(nr.beneficiari estimati pe anul 2019 - 70 persoane)

6.Centre de zi pentru persoane adulte cu dizabilități

8899 CZ - D - I

Centre de zi

(nr.beneficiari estimati pe

Ordinul ministrului muncii nr.

HG 867/2017, Anexa 2, Regulament - cadru de organizare și funcționare aÎn Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare nu este specificat raportul


488 lei


455 lei


390 lei


325 lei


Variante

Var.I=100%

1616 lei

Var.II= 90%

1454 lei


Cod serviciu social conform HG 867/2015 privind Nomenclatorul serviciilor sociale și Regulamentele cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale

Categorii de servicii sociale conform HG 867/2015 privind Nomenclatorul serviciilor sociale și Regulamentele cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale

Standard minim de calitate aplicabil

Regulament - cadru de organizare și funcționare a serviciului social, conform HG 867/2015

Raportul angajat-beneficiar, conform Regulamentului-cadru

Procent personal de specialitate

Nivelul maxim lunar al subvenției pe beneficiar raportat la anul 2018

anul 2019 - 196 persoane)

67/2015

Anexa nr. 3

serviciului social de zi

angajat-beneficiar pentru acest tip de serviciu

Personalul de specialitate reprezintă minim80% din totalul personalului

Var.III=80%

1293 lei

Var.IV=75%

1212 lei

Var.V=70%

1131 lei

Var.VI=60%

970 lei

Var.VII=

50%

808 lei

7.Centre de zi pentru copii: copii în familie, copii separați sau în risc de separare de părinți

8891 CZ- C- II

Centre de zi pentru copii aflați în situație de risc de separare de părinți

(nr.beneficiari estimati pe anul 2019 - 76 persoane)

Ordinul ministrului muncii nr.

31/2015 Anexa nr. 13

HG 867/2017, Anexa 2, Regulament - cadru de organizare și funcționare a serviciului social de zi

În Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare nu este specificat raportul angajat-beneficiar pentru acest tip de serviciu

Personalul de specialitate reprezintă minim80% din totalul personalului

Nivel subvenție cheltuieli curente de funcționare

Nive l chelt uieli cu hran a de la canti ne publi ce

Total finanțar e din bugetul local

Variante

252

Var.I=

688

940

Cod serviciu social conform HG 867/2015 privind Nomenclatorul serviciilor sociale și Regulamentele cadru de organizare și funcționare a serviciilor socialeCategorii de servicii sociale conform HG 867/2015 privind Nomenclatorul serviciilor sociale și Regulamentele cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale
Regulament - cadru de organizare și funcționare a serviciului social, conform HG 867/20158.Centre de preparare și distribuire a hranei pentru persoane în risc de sărăcie


8899 CPDH - I


Cantine sociale


(nr.beneficiari estimati pe anul 2019 - 260 persoane)


Ordinul ministrului muncii nr. 2126/2014 Anexa nr. 9


HG 867/2017, Anexa 2, Regulament - cadru de organizare și funcționare a serviciului social de zi


Raportul angajat-beneficiar, conform Regulamentului-cadru


Nivelul maxim lunar al subvenției pe beneficiar raportat la anul 2018


Procent personal de specialitate100%

Var.II=

90%

619

Var.III=

80%

550

Var.IV=

75%

516

Var.V= 70%

482

Var.VI=

60%

413

Var.VII=

50%

344În Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare nu este specificat raportul angajat-beneficiar pentru acest tip de serviciu


Variante

Var.I=100%

530 lei

Var.II= 90%

477 lei

Var.III=80%

424 lei

Var.IV=75%

398 lei

Var.V=70%

371 lei

Var.VI=60%

318 lei

Var.VII=

50%

265 leiCod serviciu social conform HG 867/2015 privind Nomenclatorul serviciilor sociale și Regulamentele cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale


Categorii de servicii sociale conform HG 867/2015 privind Nomenclatorul serviciilor sociale și Regulamentele cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale


Regulament - cadru de organizare și funcționare a serviciului social, conform HG 867/2015


Raportul angajat-beneficiar, conform Regulamentului-cadru


Procent personal de specialitate


Total buget estimat lunar


Total buget estimat anual


Nivelul maxim lunar al subvenției pe beneficiar raportat la anul 2018


Varianta I=100%

703974 lei

Varianta.II= 90%

633483 lei

Varianta III=80%

563188 lei

Varianta IV=75%

528177 lei

Varianta V=70%

492773 lei

Varianta VI=60%

422478 lei

Varianta VII=50%

351987 lei

Varianta I=100%

8447688 lei

Varianta.II= 90%

7601796 lei

Varianta III=80%

6758256 lei

Varianta IV=75%

6338124 lei

Varianta V=70%

5913276 lei

Varianta VI=60%

5069736 lei

Varianta VII=50%

4223844 leiCod serviciu social

Categorii de servicii

Standard minim

Regulament - cadru de organizare

conform HG 867/2015

sociale conform HG

de calitate

și funcționare a serviciului social,

privind Nomenclatorul

867/2015 privind

aplicabil

conform HG 867/2015

serviciilor sociale și

Nomenclatorul

Regulamentele cadru

serviciilor sociale și

de organizare și

Regulamentele cadru de

funcționare a

organizare și funcționare

serviciilor sociale

a serviciilor sociale

Raportul angajat-beneficiar, conform Regulamentului-cadru

Procent personal de specialitate


Nivelul maxim lunar al subvenției pe beneficiar raportat la anul 2018


 • 1.  Un beneficiar de servicii sociale nu poate primi subvenție în baza Legii nr. 34/1998 atât de la bugetul de stat cât și de la bugetul local.

 • 2.  Un beneficiar de servicii sociale nu poate beneficia simultan de serviciile acordate de două sau mai multe unități de asistență socială, ambele finanțate de la bugetul local al municipiului Timișoara, excepție putând face numai serviciile acordate complementar, menționate în anexa nr. 4 la prezenta hotărâre.

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

JR.RODICA SURDUCAN

ȘEF SERVICIU STRATEGII PROGRAME Codruța Darida


Întocmit, Angela Ciupa Rad Sara Tătaru Mihaela Buzilă Petrescu Roxana Boncea Adriana Jurchela Carmen Nobel Anca Elena Găină Aurica Mitre Valentina Litră Eugen Dabîca Sorin Radu

Anexa 2 la HCLMT nr. _____________ din __________

GRILA DE EVALUARE și CRITERIILE DE EVALUARE ȘI SELECȚIONARE a asociațiilor, fundațiilor și cultelor recunoscute în România, acreditate ca furnizori de serviciu sociale potrivit legii, care solicită acordarea subvențiilor de la bugetul local al Municipiului Timișoara,conform prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială

pentru anul 2019

Prezenta grilă de evaluare se întocmește pentru fiecare unitate de asistență socială a asociației/fundației evaluate.

Denumirea asociației/fundației solicitante _______________________________________

Denumire unitate de asistență socială (conform Anexei A la Cererea de solicitare a subvenției)

Etapa 1 - Verificarea respectării termenului de depunere a documentației - subcomisia I

Nr./data înregistrării....................................

Rezultatul etapei(1):

 • (1)Se bifează.

Documentația a fost depusă în termenul legal, procesul de evaluare continuă. []

Documentația nu a fost depusă în termenul legal, procesul de evaluare este sistat. []

Membrii comisiei (numele și prenumele)

Semnătura

Data

Etapa 2 - Verificarea administrativă - subcomisia I

Tipul documentului

Rezultatul

verificării ( 2)

Observații (3)

DA

NU

a)

Cererea de solicitare a subvenției (incluzând anexele A și B), conform modelului prevăzut înanexa nr. 1 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială, aprobate prin HotărâreaGuvernului nr. 1.153/2001, cu modificările și completările ulterioare, în original

b)

Ultimul bilanț contabil, înregistrat la Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timiș, în copie

c)

Balanța contabilă de verificaredin luna anterioară termenului de depunere a documentelor, în copie

d)

Certificat de atestare fiscală, emis de organul fiscal local și central din care să rezulte că nu are datorii, valabil la data depunerii cererii, în original

 • (2) Se bifează.

 • (3) Este obligatoriu a se completa pentru rezultatul NU.

Se elimină unitatea de asistență socială pentru care nu este prezentat unul dintre documentele de mai sus

Membrii comisiei (numele și prenumele)

Semnătura

Data

Etapa 3 - Verificarea eligibilității- subcomisia I

Verificarea îndeplinirii de către asociație/fundație a condițiilor de eligibilitate

Condiția

Documentul analizat

Rezultatul verificării (

6)

Observații

(7) ’

DA

NU

1. Desfășoară servicii de asistență socială la nivel local, iar persoanele asistate sunt rezidente în Municipiul Timișoara

Cererea de solicitare subvenție: Cap. II pct. 4

Anexa A la Cererea de solicitare a subvenției:

Pct. 5

2. Este persoană juridică română de dreptprivat fără scop patrimonial, constituită,acreditată și licențiată să acorde serviciisociale, potrivit legii

Registrul Furnizori de servicii sociale acreditați în baza Legii 197/2012 (site-ul Ministerului Muncii și Justiției Sociale)

3. Deține licență de funcționare pentru serviciile sociale pentru care se solicită subvenție

Registrul Servicii sociale acreditate în baza Legii 197/2012

(site-ul Ministerului Muncii și Justiției Sociale)

4. Solicită subvenții în completarea resurselor financiare proprii, prezentând o contribuție financiară din veniturile proprii de minim 10%,cu excepția centrelor de zi pentru persoane adulte cu dizabilități, caz în care contribuția este de 5% în bani și 5% în natură.

Cererea de solicitare subvenție, anexa B, punctele I și II

 • (6) Se bifează.

 • (7) Este obligatoriu a se completa pentru rezultatul NU.

Rezultatul etapei (8):

 • (8) Se bifează.

Asociația/Fundația îndeplinește condițiile de eligibilitate, procesul de evaluare continuă. [] Asociația/Fundația nu îndeplinește condițiile de eligibilitate, procesul de evaluare este sistat. []

Membrii comisiei (numele și prenumele)

Semnătura

Data

Etapa 4 - Verificarea tehnică - subcomisia I

Evaluarea îndeplinirii condițiilor reglementate prin hotărâre de consiliu local, conform prevederilor legale, pentru acordarea serviciilor de asistență socială

Condiția

Documentul analizat

Rezultatul verificării (9)

Observații

(10) ’

DA

NU

1. Se încadrează în liniile de subvenționare prioritare

Anexa A la Cererea de solicitare a subvenției

2. Pentru acordarea serviciilor de asistență socială sunt utilizate și alte resurse

Anexa A (punctul 9) și Anexa B (punctele I și II) la Cererea de solicitare a subvenției

 • (9) Se bifează.

 • (10) Este obligatoriu a se completa pentru rezultatul NU.

Rezultatul etapei(11):

 • (11) Se bifează.

Asociația/Fundația îndeplinește condițiile, procesul de evaluare continuă. [ ] Asociația/Fundația nu îndeplinește condițiile, procesul de evaluare este sistat. [ ]

Membrii comisiei (numele și prenumele)

Semnătura

Data

Etapa 5 - Evaluarea de teren- subcomisia 2

Rezultatul raportului de oportunitate(12)

 • (12) Se bifează.

Raportul de oportunitate este favorabil acordării subvenției, procesul de evaluare continuă. [] Raportul de oportunitate nu este favorabil acordării subvenției, procesul de evaluare este sistat. []

Membrii comisiei (numele și prenumele)

Semnătura

Data

Etapa 6 -Punctaj obținut în urma aplicării criteriilor de evaluare și selecționare - subcomisia 1

Rezultatulaplicării criteriilor de evaluare și selecționare acordării punctajelor pentru unitatea de asistență socială (13)

(13) _____________ puncte

 • (14) Se trece la următoarele etapă în cazul unităților de asistență socială care au obținut un punctaj final de cel puțin 60 de puncte

  Membrii comisiei (numele și

  prenumele)

  Semnătura

  Data

Etapa 7 - Stabilirea numărului mediu lunar de persoane asistate în unitatea de asistență socială pentru care se propune acordarea subvenției, subcomisia 1 și subcomisia 2

Număr

1

Număr de persoane pentru care asociația/fundația solicită subvenția

2

Număr de persoane propuse în Raportul de oportunitate

PROPUN

EREA COMISIEI

 • (15) Dacă este cazul.

Justificarea propunerii comisiei: ......................................

Etapa 8 - Stabilirea sumei reprezentând subvenția care se propune a fi acordată unității de asistență socială, subcomisia 1 și subcomisia 2

Suma

1

Subvenția solicitată de asociație/fundație (lei/an)

2

Subvenția propusă în Raportul de oportunitate (lei/an)

PROPUNEREA COMISIEI

(lei/persoană/lună)

(lei/an)

Dacă este cazul.

 • (16)Justificarea propunerii comisiei: ......................................

  Membrii comisiei (numele și prenumele)

  Semnătura

  Data

Nota:

- Procesul de evaluare poate fi sistat în oricare dintre etape dacă nu sunt îndeplinite cerințele aferente etapei respective.

Criterii de evaluare și selecționare a asociațiilor și fundațiilor

care solicită acordarea subvențiilor din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, conform prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor, fundațiilor și cultelor recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale, care înființează și administrează unități de asistență socială

I. Evaluarea și selecționarea asociațiilor și fundațiilor se realizează în baza următoarelor criterii:

 • a) justificarea unității de asistență socială pentru care se solicită subvenția, în raport cu necesitățile și prioritățile de asistență socială ale comunității;

 • b) ponderea cheltuielilor cu serviciile de asistență socială din totalul cheltuielilor asociației, fundației sau cultului recunoscut în România, acreditat ca furnizor de servicii sociale potrivit legii, pe ultimele 12 luni;

Formula de calcul pentru ponderea cheltuielilor prevăzută la lit. b) este următoarea: (valoarea cheltuielilor prevăzute la pct. II.3 din cererea de solicitare a subvenției, prevăzută în anexa nr. 1 la normele metodologice/valoarea veniturilor prevăzute la pct. II.31 din cererea de solicitare a subvenției) x 100.

 • c) ponderea cheltuielilor cu serviciile de asistență socială din totalul veniturilor asociației, fundației sau cultului recunoscut în România, acreditat ca furnizor de servicii sociale potrivit legii, pe ultimele 12 luni

Formula de calcul pentru ponderea cheltuielilor prevăzută la lit. c) este următoarea: (valoarea cheltuielilor prevăzute la pct. II.3 din cererea de solicitare a subvenției, prevăzută în anexa nr. 1 la normele metodologice/valoarea veniturilor prevăzute la pct. II.2 din cererea de solicitare a subvenției) x 100.

 • d) resursele materiale și umane adecvate acordării serviciilor de asistență socială;

 • e) valoarea raportului dintre cheltuielile lunare de întreținere în unitatea de asistență socială și subvenția lunară solicitată pentru acea unitate de asistență socială;

Formula de calcul pentru raportul prevăzut la lit. e) este următoarea: valoarea cheltuielilor prevăzute la pct. III din anexa B la cerere - date privind bugetul unității de asistență socială/(valoarea pct. 2 din coloana 1/12).

 • II. Pentru fiecare dintre criteriile de evaluare și selecționare prevăzute, Comisia de evaluare și selecționare constituită la nivelul consiliului local acordă următorul punctaj:

 • a) justificarea unității de asistență socială pentru care se solicită subvenția, în raport cu necesitățile și prioritățile de asistență socială ale comunității se acordă maximum 20 puncte;

 • b) pentru ponderea cheltuielilor cu serviciile de asistență socială din totalul cheltuielilor asociației, fundației sau cultului recunoscut în România, acreditat ca furnizor de servicii sociale potrivit legii, pe ultimele 12 luni se acordă maximum 20 puncte, după cum urmează:

 • - pentru intervalul de valori cuprinse între 0%-50% se acordă 0 puncte;

 • - pentru intervalul de valori cuprinse între 50%-75% se acordă 10 puncte;

 • - pentru intervalul de valori cuprinse între 75%-100% se acordă 20 puncte;

 • - pentru intervalul de valori peste 100% se acordă 0 puncte;

 • c) pentru ponderea cheltuielilor cu serviciile de asistență socială din totalul veniturilor asociației, fundației sau cultului recunoscut în România, acreditat ca furnizor de servicii sociale potrivit legii, pe ultimele 12 lunise acordă maximum 10 puncte, după cum urmează:

 • - pentru intervalul de valori cuprinse între 0%-50% se acordă 0 puncte;

 • - pentru intervalul de valori cuprinse între 50%-75% se acordă 5 puncte;

 • - pentru intervalul de valori cuprinse între 75%-100% se acordă 10 puncte;

 • - pentru intervalul de valori peste 100% se acordă 0 puncte;

 • d) pentru resursele materiale și umane adecvate acordării serviciilor de asistență socială se acordă maximum 35 de puncte

 • e) pentru nivelul raportului dintre cheltuielile lunare de întreținere în unitatea de asistență socială și subvenția lunară solicitată pentru acea unitate de asistență socială se acordă maximum 15 puncte, după cum urmează:

 • - pentru intervalul de valori 1-4 se acordă 5 puncte;

 • - pentru intervalul de valori 4,1-7 se acordă 10 puncte;

 • - pentru intervalul de valori peste 7 se acordă 15 puncte;

III. Asociațiile, fundațiile sau cultele recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii pot primi subvenție numai pentru unitățile de asistență socială care, după aplicarea Grilei de evaluare realizează cel puțin 60 de puncte.

Selecția unităților de asistență socială care realizează cel puțin 60 de puncte se face în limita bugetului aprobat, în ordinea descrescătoare a punctajului obținut.

IV. Punctaj obținut în urma aplicării criteriilor de evaluare și selecționare

Se aplică la fiecare unitate de asistență socială care solicită subvenția

Numele furnizorului ___________________________

Numele unității ___________________________________________

Criterii de evaluare și selecționare

Punctaj maxim

Motivare

Punctaj acordat

Justificarea unității de asistență socială pentru care se solicită subvenția, în raport cu necesitățile și prioritățile de asistență socială ale comunității

20

Raportul de oportunitate, punctele 1 și 3

Ponderea cheltuielilor cu serviciile de asistență socială din totalul cheltuielilor asociației, fundației sau cultului recunoscut în România, acreditat ca furnizor de servicii sociale potrivit legii, pe ultimele 12 luni

20

(Cheltuieli cu serviciile de asistență socială din ultimele 12 luni/Cheltuieli totale în ultimele 12 luni)X 100

Ponderea cheltuielilor cu serviciile de asistență socială din totalul veniturilor asociației, fundației sau cultului recunoscut în România, acreditat ca furnizor de servicii sociale potrivit legii, pe ultimele 12 luni

10

(Cheltuieli cu serviciile de asistență socială din ultimele 12 luni/Venituri totale din ultimele 12 luni) x 100

Resursele materiale și umane adecvate acordării serviciilor de asistență socială se acordă maximum

35

Raportul de oportunitate, punctele 4.3 și 5

Nivelul raportului dintre cheltuielile lunare de întreținere în unitatea de asistență socială și subvenția lunară solicitată pentru acea unitate de asistență socială

15

Cheltuieli curente de funcționare lunare în unitatea de asistență socială/(Subvenția acordată în temeiul Legii

34 din 1998/12)

Total punctaj

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

JR.RODICA SURDUCAN

ȘEF SERVICIU STRATEGII PROGRAME Codruța Darida


Întocmit, Angela Ciupa Rad Sara Tătaru Mihaela Buzilă Petrescu Roxana Boncea Adriana Jurchela Carmen Nobel Anca Elena Găină Aurica Mitre Valentina Litră Eugen Dabîca Sorin Radu

Anexa nr.1

la Referatul nr.14533/12.11.2018

Numar benefici ari estimati

Suma acordata/ beneficia r

Subventie lunara acordata/

Subventie an/lei

Suma acordat a/ benefici ar/

Subventie lunara acordata/

Subventie an/lei

Suma acordat a/ benefici ar/

Subventie lunara acordata/

Subventie an/lei

Suma acordata/ beneficiar/

Subventie lunara acordata/

Subventie an/lei

Suma acordat a/ benefici ar/

Subventie lunara acordata/

Subventie an/lei

Suma acordat a/ benefici ar/

Subventie lunara acordata/

Subventie an/lei

Suma acordata

/ beneficia r/

Subventie lunara acordata/

Subventie an/lei

Varianta 100% din subventia anului 2018

Varianta 90% din subventia anului 2018

Varianta 80% din subventia anului 2018

Varianta 75% din subventia anului 2018

Varianta 70% din subventia anului 2018

Varianta 60% din subventia anului 2018

Varianta 50% din subventia anului 2018

27

1800

48600

583200

1620

43740

524880

1440

38880

466560

1350

36450

437400

1260

34020

408240

1080

29160

349920

900

24300

291600

18

750

13500

162000

675

12150

145800

600

10800

129600

563

10134

121608

525

9450

113400

450

8100

97200

375

6750

81000

10

1380

13800

165600

1242

12420

149040

1104

11040

132480

1035

10350

124200

966

9660

115920

828

8280

99360

690

6900

82800

45

750

33750

405000

675

30375

364500

600

27000

324000

563

25335

304020

525

23625

283500

450

20250

243000

375

16875

202500

70

600

42000

504000

540

37800

453600

480

33600

403200

450

31500

378000

420

29400

352800

360

25200

302400

300

21000

252000

70

650

45500

546000

585

40950

491400

520

36400

436800

488

34160

409920

455

31850

382200

390

27300

327600

325

22750

273000

196

1616

316736

3800832

1454

284984

3419808

1293

253428

3041136

1212

237552

2850624

1131

221676

2660112

970

190120

2281440

808

158368

1900416

76

688

52288

627456

619

47044

564528

550

41800

501600

516

39216

470592

482

36632

439584

413

31388

376656

344

26144

313728

260

530

137800

1653600

477

124020

1488240

424

110240

1322880

398

103480

1241760

371

96460

1157520

318

82680

992160

265

68900

826800

703974

8447688

633483

7601796

563188

6758256

528177

6338124

492773

5913276

422478

5069736

351987

4223844

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

Jr.Rodica Surducan


ȘEF SERVICIU CONTABILITATE BUGET FINANȚE Ec. Elena Bădău


ȘEF SERVICIU STRATEGII PROGRAME Cod ru ța D a rid a


Întocmit, Aurica Mitre Valentina Litra


REGULAMENT de organizare și funcționare al Comisiei de evaluare și selecționare

C>     5    5                    55

a asociațiilor, fundațiilor și cultelor care pot primi subvenții de la bugetul local în baza Legii nr. 34/1998 pentru anul 2019, în completarea resurselor proprii

Obiectivul Comisiei de evaluare și selecționare

Art. 1. - Comisia de evaluare și selecționare, denumită în continuare comisie, are ca obiectiv evaluarea și selecționarea asociațiilor, fundațiilor și cultelor recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii, în vederea acordării subvențiilor de la bugetul local, în temeiul Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială și al Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1153/2001, modificate și completate prin Hotărârea Guvernului nr. 725/05.10.2016, denumite în continuare Norme metodologice, modificată prin Legea nr. 79/2017 pentru completarea Legii nr. 34/1998.

Art. 2.  - Comisia de evaluare și selecționare verifică dacă asociațiile, fundațiile și cultele

recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii, îndeplinesc următoarele condiții de eligibilitate:

 • -  Sunt persoane juridice române de drept privat, fără scop patrimonial, acreditate ca furnizor de servicii sociale, potrivit legii;

 • -  Dețin licență de funcționare pentru serviciile sociale pentru care solicită subvenția;

 • -  Solicită subvenții în completarea resurselor financiare proprii.

Perioada în care comisia evaluează și selecționează asociațiile și fundațiile

Art. 3. - (1) Termenul limită pentru depunerea documentației în vederea solicitării subvențiilor pentru anul următor este de 7 zile calendaristice de la data aprobării hotărârii de consiliu local.

Documentația de solicitare a subvenției se înaintează în pachet închis, într-un singur exemplar, cu specificarea numărului de pagini, de către asociațiile, fundațiile și cultele recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii, interesate și se înregistrează la registratura Primăriei Municipiului Timișoara (camera 12), pentru subvențiile acordate de la bugetul local.

 • (2) Perioada în care comisia evaluează și selecționează asociațiile, fundațiile și cultele recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii, începe în momentul expirării termenului limită de depunere a documentației și durează maxim 10 zile lucrătoare.

 • (3) Activitatea secretarului comisiei începe la data înregistrării la registratura Primăriei Municipiului Timișoara a ultimei documentații pentru solicitarea de subvenții pentru anul 2019.

Atribuțiile comisiei

Art. 4. - Comisia are următoarele atribuții:

 • a) constată dacă asociațiile, fundațiile și cultele recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii, care solicită subvenție sunt persoane juridice române de drept privat fără scop patrimonial, acreditate ca furnizor de servicii sociale, potrivit legii,

prin consultarea Certificatului de înscriere în Registrul asociațiilor și fundațiilor din dosarul de acreditare al furnizorului de servicii sociale (document doveditor este Certificatul de acreditare al furnizorului);

 • b) constată dacă asociațiile, fundațiile și cultele recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii, care solicită subvenție dețin licență de funcționare pentru serviciile sociale pentru care solicită subvenție, prin consultarea registrelor administrate de Ministerul Muncii și Justiției Sociale (consultarea on-line la link-ul http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Familie/2017/Fumizori-11-09-2017.pdf );

 • c) analizează conținutul documentației de solicitare a subvenției care cuprinde următoarele:

 • •  cerere de solicitare a subvenției conform modelului, în original,

 • •  ultimul bilanț contabil înregistrat la Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timiș,

 • •  balanța contabilă de verificare din luna anterioară termenului de depunere a documentației,

 • •  certificat de atestare fiscală, emis de organul fiscal local și central din care să rezulte că nu are datorii, în original, valabil la data depunerii cererii.

 • d) Realizează verificarea în teren a veridicității informațiilor prezentate în cererea de solicitare a subvenției întocmind un raport privind oportunitatea acordării subvenției, în două exemplare. Unul dintre exemplare va rămâne comisiei iar celălalt va fi transmis solicitantului subvenției;

 • e) solicită, dacă este cazul, ca raportul prevăzut la lit. d) să fie însoțit de documente justificative pentru susținerea recomandărilor;

 • f) evaluează și selecționează asociațiile, fundațiile și cultele recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii, pe baza criteriilor stabilite și aprobate la art. 6 alin (1) la Norma metodologică de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 și prevăzute în grila de evaluare;

 • g) acordă un punctaj, cu încadrarea în maximul de puncte aferent fiecărui criteriu, pentru fiecare dintre criteriile de evaluare și selecționere aprobate în Hotărârea Consiliului Local a Municipiului Timișoara și prevăzute în grila de evaluare;

 • h) realizează departajarea unităților de asistență socială cu același punctaj, în vederea încadrării în bugetul aprobat, conform criteriilor de departajare aprobate în Hotărârea Consiliului Local a Municipiului Timișoara;

 • i)  întocmește lista finală cu asociațiile, fundațiile și cultele recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii, care vor beneficia de subvenție, prin încadrarea în bugetul aprobat;

 • j) propune spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Timișoara lista asociațiilor, fundațiilor și cultelor recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii, selecționate, precum și nivelul subvențiilor ce urmează a fi acordate;

 • k) comunică, în termen de trei zile lucrătoare de la data emiterii hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara, rezultatul selecției, motivat în cazul neacordării subvenției, în scris, prin poștă, fax sau email, asociațiilor, fundațiilor și cultelor recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii;

 • l)  transmite Directorului general al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara lista asociațiilor, fundațiilor și cultelor recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii, care vor beneficia de subvenții de la bugetul local pentru acordarea de servicii de asistență socială, așa cum a fost aprobată de Consiliul Local al Municipiului Timișoara.

 • m) Predă Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara documentele ce au stat la baza evaluării și selecționării în vederea încheierii convențiilor.

Sarcinile și responsabilitățile comisiei

Art. 5. - Sarcinile și responsabilitățile președintelui comisiei sunt următoarele:

 • a) reprezintă comisia în relațiile cu consiliul local și cu asociațiile, fundațiile și cultele recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii, solicitante de subvenții;

 • b) coordonează activitatea membrilor și a secretarului comisiei;

 • c) împarte atribuțiile între membrii comisiei formându-se subcomisia I și subcomisia II de lucru, în vederea creșterii eficacității și eficienței acesteia;

 • d) mediază situațiile în care există divergențe între membrii comisiei;

 • e) participă cu drept de vot la ședințele de lucru ale comisiei;

 • f) semnează lista asociațiilor, fundațiilor și cultelor recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii, și a unităților de asistență socială ale acestora evaluate cu un punctaj final de cel puțin 60 de puncte;

 • g) păstrează confidențialitatea datelor cuprinse în documentele verificate în cadrul comisiei;

Art. 6. - Sarcinile și responsabilitățile membrilor subcomisiei I sunt următoarele:

 • a) verifică respectarea termenului de depunere a documentației;

 • b) verifică documentația de solicitare a subvenției;

 • c) verifică îndeplinirea de către asociație/fundație/culte a condițiilor de eligibilitate;

 • d) evaluează îndeplinirea condițiilor legale pentru acordarea serviciilor de asistență socială;

 • e) evaluează asociațiile și fundațiile pe baza criteriilor de evaluare și selecționare stabilite și aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara și prevăzute în grila de evaluare;

 • f) acordă punctajul pentru fiecare unitate de asistență socială;

Art. 7. - Sarcinile și responsabilitățile membrilor subcomisiei II sunt următoarele:

 • a) se deplasează în teren la sediul asociațiilor, fundațiilor și cultelor recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii, în vederea verificării veridicității informațiilor prezentate în cererea de solicitare a subvenției;

 • b) întocmește raportul privind oportunitatea acordării subvenției, în două exemplare;

 • c) transmite un exemplar al raportului privind oportunitatea acordării subvenției asociației, fundației, cultelor recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii, la sediul cărora s-a realizat verificarea;

Art. 8. - Sarcini și responsabilități comune subcomisiei I - II

 • a) stabilește numărul mediu lunar de persoane asistate pentru care se propune acordarea subvenției;

 • b) stabilește suma reprezentând subvenția care se propune a fi acordată unității de asistență socială;

 • c) propune spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Timișoara lista asociațiilor, fundațiilor, cultelor, respectiv a unităților de asistență socială ale acestora evaluate cu un punctaj final de cel puțin 60 de puncte;

 • d) departajează unitățile de asistență socială cu același punctaj, în vederea încadrării în bugetul aprobat, conform criteriilor de departajare aprobate în Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

 • e) păstrează confidențialitatea datelor cuprinse în documentele verificate în cadrul comisiei.

Art. 9. - Sarcinile și responsabilitățile secretarului comisiei sunt următoarele:

 • a) preia de la registratura Primăriei Municipiului Timișoara toate solicitările pentru acordarea de subvenții, le înregistrează în registrul special al comisiei și le păstrează nedesfăcute până la data la care comisia își începe activitatea sau se întrunește pentru a verifica documentația depusă;

 • b) înregistrează toate documentele privind activitatea comisiei de evaluare și selecționare a asociațiilor, fundațiilor și cultelor într-un registru special;

 • c) organizează ședințele comisiei, periodic sau la solicitarea președintelui comisiei;

 • d) întocmește lista asociațiilor, fundațiilor și a cultelor din România, acreditate ca furnizori de servicii sociale, a unităților de asistență socială ale acestora evaluate cu un punctaj final de cel puțin 60 de puncte, pe care o înaintează spre a fi semnată de către membrii comisiei și președintele acesteia;

 • e) întocmește și transmite asociațiilor, fundațiilor și cultelor comunicările privind rezultatul selecției;

 • f) întocmește și răspunde de evidența documentelor emise și primite de comisie;

 • g) întocmește orice alt document solicitat de președintele comisiei în legătură cu activitatea acesteia;

 • h) păstrează confidențialitatea datelor cuprinse în documentele verificate în cadrul comisiei.

Procedura de lucru a comisiei în vederea evaluării și selecționării

Art. 10. - (1) Evaluarea asociațiilor, fundațiilor și cultelor recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii, se realizează pe baza criteriilor stabilite și aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara și prevăzute în grila de evaluare de către membrii comisiei;

(2) subcomisia I realizează verificarea respectării termenului de depunere a documentației, verificarea administrativă, verificarea eligibilității, verificarea tehnică, verificarea și punctarea în funcție de criteriile de evaluare și selecționare;

(3) subcomisia II realizează verificarea în teren;

 • (4) subcomisia I și subcomisia II stabilesc numărul mediu lunar al persoanelor asistate în unitatea de asistență socială și suma reprezentând subvenția ce urmează a fi acordată;

Art. 11. - În cadrul comisiei au drept de vot numai membrii și președintele acesteia. Deciziile comisiei se iau cu majoritate simplă, în ședințele de lucru colective, convocate periodic sau ori de câte ori este nevoie;

Art.12. - La încheierea procesului de evaluare, comisia întocmește lista asociațiilor și fundațiilor și a unităților de asistență socială ale acestora evaluate cu un punctaj final de cel puțin 60 de puncte. În cazul neîncadrării în bugetul aprobat, comisia aplică criteriile de departajare aprobate în Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, în vederea selecționării asociațiilor, fundațiilor și cultelor;

Art. 13. - Lista prevăzută la art. 10 cuprinde atât numărul de persoane asistate, cât și suma reprezentând subvenția propusă a fi acordată unităților de asistență socială din cadrul asociațiilor, fundațiilor și cultelor;

Art. 14. - Comisia întocmește referatul și proiectului de hotărâre al Consiliului Local privind aprobarea listei de la art. 10;

Art. 15. - În termen de trei zile lucrătoare de la data emiterii hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara pentru aprobarea nivelului subvențiilor, comisia procedează după cum urmează:

 • a) comunică asociațiilor și fundațiilor selecționate nivelul subvențiilor aprobate;

 • b) comunica în scris, rezultatul selecției motivat în cazul neacordării subvenției asociațiilor și fundațiilor care nu îndeplinesc condițiile;

 • c) transmite Directorului general al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara lista asociațiilor, fundațiilor și cultelor, care vor beneficia de subvenții de la bugetul local pentru acordarea de servicii de asistență socială, așa cum a fost aprobată de Consiliul Local al Municipiului Timișoara.

Art. 16. - Lista cuprinzând asociațiile, fundațiile, cultele selecționate în vederea acordării subvenției pentru anul 2019, precum și nivelul subvențiilor acordate și numărul mediu de beneficiari propuși spre subvenționare, va fi publicată pe site-ul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art. 17. Lista asociațiilor și fundațiilor care au încheiat convenții, unitățile de asistență socială și nivelul subvențiilor acordate se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, în termen de 30 de zile de la data încheierii convențiilor definitive.

Dispoziții finale

Art. 18. - Documentele emise și primite de comisie se evidențiază într-un registru special.

Art. 19. - Documentele care au stat la baza evaluării și selecționării asociațiilor, fundațiilor și cultelor, precum și documentele și registrul special prevăzut la art. 18 se predau spre păstrare Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, care asigură și secretariatul comisiei, la încheierea activității comisiei.

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

JR.RODICA SURDUCAN

ȘEF SERVICIU STRATEGII PROGRAME Codruța Darida


Întocmit, Angela Ciupa Rad Sara Tătaru Mihaela Buzilă Petrescu Roxana Boncea Adriana Jurchela Carmen Nobel Anca Elena Găină Aurica Mitre Valentina Litră Eugen Dabîca Sorin Radu