Hotărârea nr. 609/2018

609/16.11.2018 privind aprobarea declarării anului 2020 - Anul Politehnicii în Timişoara
Hotararea Consiliului Local 609/16.11.2018
privind aprobarea declarării anului 2020 - Anul Politehnicii în Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018 - 026396/08.11.2018 privind oportunitatea proiectului de hotărâre a Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018 - 026397/08.11.2018 al Direcţiei Comunicare - Relaţionare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizul Serviciului Juridic din data de 09.11.2018 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2018- 26397/08.11.2018.
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere adresa cu nr. SC2018-024973/25.10.2018, depusă de Universitatea Politehnica Timişoara;
În conformitate cu prevederile art.36. alin.(9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin. din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se declară anul 2020 - Anul Politehnicii în Timişoara, dedicat aniversării a 100 de ani de la înfiinţarea Universităţii Politehnica.

Art.2: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei de Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri si Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Universităţii Politehnica Timişoara
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P.SECRETAR SIMONA DRĂGOI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA COMUNICARE - RELAȚIONAREROMÂNIA


1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ


NR. SC2018 - 026396 /08.11.2018


EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE privind aprobarea declarării anului 2020 - Anul Politehnicii în Timișoara

Motivul emiterii proiectului de hotărâre

  • 1. Descrierea situatiei actuale

Prin cererea cu nr. 13973/24.10.2018, înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara sub nr. SC2018-024973/25.10.2018, Universitatea Politehnica Timișoara supune atenției Consiliului Local al Municipiului Timișoara propunerea privind declararea anului 2020 - Anul Politehnicii din Timișoara.

  • 2. Schimbări preconizate și rezultate așteptate

În Municipiul Timișoara, învățământul universitar are o tradiție de aproape 100 de ani, odată cu înființarea Școlii Politehnice, în anul 1920, cea care a devenit, pe parcursul timpului, una dintre cele mai mari și renumite universități tehnice din Europa Centrală și de Est.

Orașul nostru este îndreptățit să marcheze contribuția pe care a adus-o Universitatea Politehnica la dezvoltarea învățământului superior tehnic românesc în ultimii 100 de ani, iar evenimentele organizate cu acest prilej în anul 2020 - întâlniri cu orașele și universitățile înfrățite, spectacole, târguri de inovație științifică etc. - sunt elemente care constituie un avantaj important în ceea ce în ceea ce privește valorificarea imaginii Timișoarei ca unul dintre cele mai prolifice centre universitare și de cercetare din România, o componentă de bază în contextul exercițiului de viitoare Capitală Europeană a Culturii în anul 2021.

Alte informații: -

  • 3. Concluzii

Ținând cont de cele enumerate mai sus, apreciez ca fiind oportună promovarea proiectului de hotărâre privind declararea anului 2020 - Anul Politehnicii în Timișoara și supun dezbaterii Consiliului Local documentația aferentă.


PRIMAR, NICOLAE ROBU


VICEPRIMAR, DAN DIACONU


Director Direcția Comunicare-Relaționare, Ciprian Nyari
ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA COMUNICARE - RELAȚIONARE


ROMÂNIA


1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ


NR. SC2018 - 026397 -08.11.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea declarării anului 2020 - Anul Politehnicii în Timișoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018 - 026396/08.11.2018 a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind aprobarea declarării anului 2020 - Anul Politehnicii în Timișoara,

Facem următoarele precizări:

Având în vedere adresa cu nr. SC2018-024973/25.10.2018, înaintată Primăriei Municipiului Timișoara de domnul prof. dr. ing. Viorel-Aurel Șerban, rectorul Universității Politehnica Timișoara;

Având în vedere prevederile art. 36 alin.(9) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;

În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;

Prezentăm în continuare inițiativa privind declararea anului 2020 ca fiind Anul Politehnicii în Timișoara:

În Municipiul Timișoara, învățământul universitar are o tradiție de aproape 100 de ani, odată cu înființarea Școlii Politehnice, în anul 1920, cea care a devenit, pe parcursul timpului, una dintre cele mai mari și renumite universități tehnice din Europa Centrală și de Est.

În prezent, Timișoara este cel mai important centru universitar și academic din vestul țării, prin înstituțiile de învățământ superior pe care le găzduiește.

Orașul nostru este îndreptățit să marcheze contribuția pe care a adus-o Universitatea Politehnica la dezvoltarea învățământului superior tehnic românesc în ultimii 100 de ani, iar evenimentele organizate cu acest prilej în anul 2020 - întâlniri cu orașele și universitățile înfrățite, spectacole, târguri de inovație științifică, competiții sportive pentru studenți etc. - sunt elemente care constituie un avantaj important în ceea ce în ceea ce privește valorificarea imaginii Timișoarei ca unul dintre cele mai prolifice centre universitare și de cercetare din România, o componentă menită să îmbunătățească exercițiul de viitoare Capitală Europeană a Culturii în anul 2021.

Municipalitatea timișoreană și-a asumat misiunea de a coagula întreaga comunitate, în special pe cele două componente de bază cu rol formator, respectiv cultura și educația, capabile să contribuie la succesul acestui proiect major.

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea declarării anului 2020 - Anul Politehnicii în Timișoara îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Local.

Director Executiv,

Ciprian Nyari

Consilier,

Adriana Boboiciov