Hotărârea nr. 607/2018

607/16.11.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă locuinţe colective şi locuinţe individuale in intravilan Timişoara", CF 433520, top 433520, Timişoara
Hotararea Consiliului Local 607/16.11.2018
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă locuinţe colective şi locuinţe individuale in intravilan Timişoara", CF 433520, top 433520, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. UR2018-017533/26.10.2018 privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. UR2018-017533/26.10.2018 - al Direcţiei de Urbanism şi Dezvoltare Urbană din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 01.11.2018 - Anexă la Raportul de specialitate nr. UR2018-017533/26.10.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru Cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. 1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 183/ 08.05.2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului";
Având în vedere Avizul de Oportunitate nr. 07/11.05.2017, Avizul favorabil al Arhitectului Şef nr. 39/04.10.2018, precum si Avizul Consiliului judetean Timis nr. 40/14.08.2018;
Având în vedere Decizia de Incadrare a Agentiei pentru Protectia Mediului nr. 83/17.09.2018;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/ 2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal, având ca beneficiar pe S.C. MARK ENTERPRISE S.R.L., întocmit conform Proiectului nr. 09/2018, realizat de S.C. DV ARHITECT PLUS S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire:
Zona de locuinţe:
Subzona de locuinţe individuale:
Funcţiunea principală: locuinţe individuale cu maxim 2 apartamente;
POT max. = 35%;
CUT max. = 1,05;
Regimul de înălţime: max P+1E+M/Er;
Hmax cornişă = 8,00 m;
Hmax coamă = 11,00 m;
- retragere faţă de aliniament: minim 5,00 m;
- retragere faţă de limitele posterioare: minim 6,00 m
- retragerea faţă de limitele laterale: minim din înălţimea clădirii la cornişă;
Subzona de locuinţe colective:
Funcţiunea principală: locuinţe colective, maxim 6 construcţii pe parcelă;
POT max. = 35%;
CUT max. = 1,05;
Regimul de înălţime: max P+2E;
Hmax cornişă = 10,00 m;
Hmax coamă = 13,00 m;
- retragere faţă de aliniament: minim 5,00 m;
- retragere faţă de limitele posterioare: conf. planşei de reglementări nr. 03.
- retragerea faţă de limitele laterale: minim din înălţimea clădirii la cornişă;
Zona de dotări, instituţii publice şi servicii:
Funcţiunea principală: spaţii comerciale, unităţi de învăţământ, dotări social culturale, spaţii cazare
POT max. = 40%;
CUT max. = 1,2;
Regimul de înălţime: max P+2E;
Hmax cornişă = 9,00 m;
Hmax coamă = 12,00 m;
- retragere faţă de aliniament: minim 5,00 m;
- retragere faţă de limitele posterioare: conf. planşei de reglementări nr. 03.
- retragerea faţă de limitele laterale: minim din înălţimea clădirii la cornişă;
- Zone verzi propuse în documentaţie şi în conformitate cu Avizul Agenţiei pentru Protecţia Mediului nr. 83/17.09.2018 = 5,10%. Suprafaţa de zone verzi va fi amenajată şi întreţinută.
- Se vor respecta prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 62/28.02.2012 privind aprobarea "Strategiei dezvoltării spaţiilor verzi a Municipiului Timişoara 2010-2020 şi Anexa 1 - Cadastrul Verde";
- Se va respecta Hotărârea Consiliului Local nr. 4 din 28.01.2003 privind aprobarea realizării aliniamentelor de arbori aferente drumurilor publice aflate pe teritoriul administrativ al municipiului Timişoara;
În cazul în care parcelele sunt parţial grevate de o servitute de utilitate publică, POT şi CUT se vor calcula la suprafaţa efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizaţia de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public.

Art. 3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal "Dezvoltare zonă locuinţe colective şi locuinţe individuale in intravilan Timişoara", CF 433520, top 433520, Timişoara, se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 3 ani.
Terenul studiat situat in Timisoara, în suprafaţă totală de 17.800 mp, este înscris în înscris în CF nr. 433520 nr. Cad 433520 - teren intravilan, categoria de folosinta arabil, este proprietatea S.C. MARK ENTERPRISE S.R.L.

Art. 4: Autorizatiile de construire se vor emite doar dupa realiazarea in prealabil a operatiunilor reglementate prin documentatia de urbanism cu privire la obligativitatea asigurarii acceselor din domeniul public conform plansei "Proprietate asupra terenurilor - Plansa nr. 04", si asigurarea tuturor obiectivelor de utilitate publica necesare functionarii investitiilor in conformitate cu Planul de actiune asumat.

Art. 5: După aprobare prin hotărârea Consiliului Local a documentaţiei PUZ şi RLU aferent, hotărârea însoţită de documentaţie va fi transmisă către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, în vederea notării în Cartea Funciară a faptului că imobilul face obiectul respectivelor reglementări urbanistice, în conformitate cu art. 29, alin. 2^1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 6: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "Dezvoltare zonă locuinţe colective şi locuinţe individuale in intravilan Timişoara", CF 433520, top 433520, Timişoara, şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 7: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 8: Prezenta hotărâre se publica in Buletinul Informativ al Primariei Municipiului Timisoara si pe site-ul propriu si totodata se comunica:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism si Dezvoltare Urbana;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri Terenuri Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri Terenuri Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Beneficiarilor SC MARK ENTERPRISE SRL;
- Proiectantului S.C. DV ARHITECT PLUS S.R.L.;
- O.C.P.I. Timiş;
- Mass-media locale.

Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

BIROUL AVIZARE CONFORMITĂȚI PUG/PUD/PUZ

Bd. Constantin Diaconovici L o g a , nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408435 e-mail:dezvoltareurbana@primariatm.ro, internet:www. primariatm.ro

Nr. UR2018-017533/26.10.2018

RAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă locuințe colective și locuințe individuale in intravilan Timișoara”, CF 433520, top 433520, Timișoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. UR2018-017533/26.10.2018 a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă locuințe colective și locuințe individuale in intravilan Timișoara”, CF 433520, top 433520, Timișoara, prin care se propune dezvoltarea unei zone de locuințe colective și locuințe individuale;

Facem următoarele precizări:

Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. UR2018-017533/19.10.2018, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă locuințe colective și locuințe individuale in intravilan Timișoara”, CF 433520, top 433520, Timișoara;

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timișoara aprobat cu HCL 157/2002, prelungit cu HCL 131/2017 și „Conceptul general de dezvoltare urbană (MASTERPLAN)” aprobat cu H.C.L. 61/2012 promovate de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara;

Ținând cont de Avizul de Oportunitate nr. 07 din 11.05.2017, Avizul Arhitectului Sef nr. 39 din 04.10.2018;

Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 4890 din 22.11.2016 prelungit pana la data de 21.11.2018, precum și Decizia de Încadrare nr. 83 din 17.09.2018 a Agenției pentru Protecția Mediului Timiș prin care anunță ca planul nu necesită evaluare de mediu și se adoptă fără aviz de mediu;

Documentația PUZ „Dezvoltare zonă locuințe colective și locuințe individuale in intravilan Timișoara”, CF 433520, top 433520, Timișoara, beneficiar S.C. MARKENTERPRISE

S.R.L., proiectant SC DV ARHITECT PLUS SRL, specialist cu drept de semnătură R.U.R. Arh. Silvia - Ruxandra C. Davidescu, a fost afișată pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Timișoara începând cu luna decembrie 2017, cu ocazia demarării Etapei 2 - etapa elaborării propunerilor PUZ și RLU aferent, de informare și consultare a publicului, conform H.C.L. nr 140/2011, modificat prin H.C.L. nr 183/2017, pe perioada careia s-au formulat sugestii din partea unui grup de cetateni, etapă finalizată prin afișarea pe site-ul Primăriei Municipiului Timișoara în februarie 2018, a Raportului informării și consultării publicului cu nr UR2017-020828/22.02.2018;

Conform procedurii prevăzută prin H.C.L. nr. 140/19.04.2011, modificat prin H.C.L. nr. 183/2017privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, documentația PUZ „Dezvoltare zonă locuințe colective și locuințe individuale in intravilan Timișoara”, CF 433520, top 433520, Timișoara, se încadrează în Etapa 3 - etapa aprobării PUZsi RLU aferent (cap. 8.2.3., art. 63 din HCL nr 140/2011, modif prin HCL nr 183/2017), în baza Dispoziției Primarului nr

BIROUL AVIZARE CONFORMITĂȚI PUG/PUD/PUZ

Bd. Constantin Diaconovici L o g a , nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408435 e-mail:dezvoltareurbana@primariatm.ro, internet:www. primariatm.ro

92/ 15.01.2007 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

Planul Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă locuințe colective și locuințe individuale in intravilan Timișoara”, CF 433520, top 433520, Timișoara, este elaborat de proiectantul SC DV ARHITECT PLUS SRL, proiect nr. 09/2018, la cererea firmei beneficiare S.C. MARK ENTERPRISE S.R.L..

Terenul reglementat în cadrul documentatiei PUZ „Dezvoltare zonă locuințe colective și locuințe individuale in intravilan Timișoara”, CF 433520, top 433520, Timișoara, este situat în intravilanul municipiului Timișoara, în partea de sud - est a orașului, în zona Plopi, in cvartalul delimitat la nord - de canalul HPR 1674, la sud- de parcela cu nr. Cadastral A 1670/1/4/4 si DE 1670/5, la vest - de canal HPR 1674, si la est - de parcela cu nr. Cadastral 429686.

Teritoriul care urmează să fie reglementat prin P.U.Z. este prevazut in PUZ aprobat prin HCL 35/2002 ca fiind zona propusa unitati agricole/ locuire, cu interdictie temporara de construire pana la elaborare PUZ/PUD. Terenul este afectat de sistematizarea zonei - drum propus, zona de protectie LEA, precum si de zona de siguranta conducta de transport gaze naturale.

Terenul reglementat care face obiectul acestei documentații, nu se află în zonă protejată sau de protecție a monumentelor istorice.

Pentru documentatia PUZ „Dezvoltare zonă locuințe colective și locuințe individuale in intravilan Timișoara”, CF 433520, top 433520, Timișoara, a fost obtinut avizului Consiliului Județean Timiș nr. 40/14.08.2018.

Prin prezentul Plan Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă locuințe colective și locuințe individuale in intravilan Timișoara”, CF 433520, top 433520, Timișoara, nu se încalcă prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea si completarea OUG nr. 195/2005, privind protecția mediului.

Terenul reglementat în suprafață totală de 17.800 mp înscris în CF nr. 433520 nr. Cad 433520 - teren intravilan, categoria de folosinta arabil, este proprietatea S.C. MARK ENTERPRISE S.R.L.

Prin Planul Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă locuințe colective și locuințe individuale in intravilan Timișoara”, CF 433520, top 433520, Timișoara, se propune dezvoltarea unei zone de locuinte individuale si colective, a unei zone de servicii, precum si a tramei stradale din zona reglementata.

Accesul auto și pietonal la parcela beneficiarului se va asigura din strazile care se intersecteaza cu terenul reglementat si care permit prelungirea acestora pe terenul reglementat, si anume: strada Jules Verne, strada General Magheru si strada Jokai Mor, conform planșei nr. 03 „Reglementări urbanistice” si in conformitate cu avizul Comisiei de Circulatie nr. DT2018-004811/27.09.2018.

Obținerea Autorizației de Construire este condiționată de realizarea locurilor de parcare necesare funcțiunii propuse exclusiv pe parcelele deținute de beneficiari, în conformitate cu Anexa 2 din R.L.U. aferenta P.U.G., aprobat prin HCL nr. 157/05.08.2002 si prelungit prin HCL nr. 131/2017 și în conformitate cu Avizul Comisiei de Circulație nr. DT2018-004811/27.09.2018.

BIROUL AVIZARE CONFORMITĂȚI PUG/PUD/PUZ

Bd. Constantin Diaconovici L o g a , nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408435 e-mail:dezvoltareurbana@primariatm.ro, internet:www. primariatm.ro

Indicii propuși prin documentație și conform Avizului Arhitectului Șef sunt următorii:

Zona de locuințe:

Subzona de locuințe individuale:

Funcțiunea principală: locuințe individuale cu maxim 2 apartamente;

POT max. = 35%;

CUT max. = 1,05;

Regimul de înălțime: max P+IE+M/Er;

Hmax cornișă = 8,00 m;

Hmax coamă = 11,00 m;

 • - retragere față de aliniament: minim 5,00 m;

 • - retragere față de limitele posterioare: minim 6,00 m

 • - retragerea față de limitele laterale: minim *A din înălțimea clădirii la cornișă;

Subzona de locuințe colective:

Funcțiunea principală: locuințe colective, maxim 6 construcții pe parcelă;

POT max. = 35%;

CUT max. = 1,05;

Regimul de înălțime: max P+2E;

Hmax cornișă = 10,00 m;

Hmax coamă = 13,00 m;

 • - retragere față de aliniament: minim 5,00 m;

 • - retragere față de limitele posterioare: conf. planșei de reglementări nr. 03.

 • - retragerea față de limitele laterale: minim *A din înălțimea clădirii la cornișă;

Zona de dotări, instituții publice și servicii:

Funcțiunea principală: spații comerciale, unități de învățământ, dotări social culturale, spații cazare

POT max. = 40%;

CUT max. = 1,2;

Regimul de înălțime: max P+2E;

Hmax cornișă = 9,00 m;

Hmax coamă = 12,00 m;

 • - retragere față de aliniament: minim 5,00 m;

 • - retragere față de limitele posterioare: conf. planșei de reglementări nr. 03.

 • - retragerea față de limitele laterale: minim *A din înălțimea clădirii la cornișă

 • - Zone verzi propuse în documentație și în conformitate cu Avizul Agenției pentru Protecția Mediului nr. 83/17.09.2018 = 5,10%. Suprafața de zone verzi va fi amenajată și întreținută.

 • - Se vor respecta prevederile HCL 62/28.02.2012 privind aprobarea "Strategiei dezvoltării spațiilor verzi a Municipiului Timișoara 2010-2020 și Anexa 1 - Cadastrul Verde";

 • - Se va respecta H.C.L. nr. 4 din 28.01.2003 privind aprobarea realizării aliniamentelor de arbori aferente drumurilor publice aflate pe teritoriul administrativ al municipiului Timișoara;

În cazul în care parcelele sunt parțial grevate de o servitute de utilitate publică, POT și CUT se vor calcula la suprafața efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizația de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public;

BIROUL AVIZARE CONFORMITĂȚI PUG/PUD/PUZ

Bd. Constantin Diaconovici L o g a , nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408435 e-mail:dezvoltareurbana@primariatm.ro, internet:www. primariatm.ro

 • - Circulații și accese: accesele auto și pietonale se vor realiza în conformitate cu avizul Comisiei de Circulatie nr. DT2018-004811/27.09.2018; necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 și Anexa 5 din R.GU ;

 • - Servituți: se vor respecta servituțile trecute în „Propunerile preliminare ce vor fi supuse spre avizare - Etapa a 3-a elaborare P.U.G Timișoara”, aprobate prin H.C.L. nr. 428/30.07.2013;

 • - Echipare tehnico-edilitară: pentru investiția propusă se vor asigura toate utilitățile necesare funcționării acesteia, respectându-se condițiile impuse prin Avizul pentru rețele existente nr. 950/17.10.2018, și conform Planului de Acțiune asumat.

La eliberarea Autorizației de Construire se vor respecta toate condițiile impuse prin avizele eliberate de deținătorii de rețele și utilități publice, care se vor realiza pe cheltuiala beneficiarului.

Autorizația de Construire se va putea elibera doar după realizarea în prealabil a operațiunilor reglementate prin documentația de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform Proiectului nr. 09/2018, planșa nr. 04 -„Proprietatea asupra terenurilor” și asigurarea tuturor utilităților necesare investiției în conformitate cu Planul de acțiune asumat.

Semnarea documentației de amenajare a teritoriului sau de urbanism atrage responsabilitatea fiecărei persoane din colectivul de specialiști care a elaborat documentația, pentru veridicitatea și corectitudinea din punct de vedere tehnic a acesteia, în conformitate cu art. 38, alin. 1A1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

După aprobarea prin hotărârea consiliului local a documentatiei PUZ si RLU aferent, aceasta va fi transmisa către oficiul de cadastru și publicitate imobiliară, în vederea actualizării din oficiu a destinației imobilelor înregistrate în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Planul Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă locuințe colective și locuințe individuale in intravilan Timișoara”, CF 433520, top 433520, Timișoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timișoara și va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investițiile prevăzute în documentație.

PROPUNEM:

 • 1. Avizarea si aprobarea Planul Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă locuințe colective și locuințe individuale in intravilan Timișoara”, CF 433520, top 433520, Timișoara, beneficiar SC MARK ENTERPRISE SRL, întocmit conform proiectului nr. 09/2018, realizat de SC DV ARHITECT PLUS SRL, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

 • 2. Se stabilesc condițiile de construire (conform Avizului Arhitectului Șef):

Zona de locuințe:

Subzona de locuințe individuale:

Funcțiunea principală: locuințe individuale cu maxim 2 apartamente;

POT max. = 35%; CUT max. = 1,05;

Regimul de înălțime: max P+1E+M/Er;

Hmax cornișă = 8,00 m;

Hmax coamă = 11,00 m;

BIROUL AVIZARE CONFORMITĂȚI PUG/PUD/PUZ

Bd. Constantin Diaconovici L o g a , nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408435 e-mail:dezvoltareurbana@primariatm.ro, internet:www. primariatm.ro

 • - retragere față de aliniament: minim 5,00 m;

 • - retragere față de limitele posterioare: minim 6,00 m

 • - retragerea față de limitele laterale: minim *A din înălțimea clădirii la cornișă

Subzona de locuințe colective:

Funcțiunea principală: locuințe colective, maxim 6 construcții pe parcelă;

POT max. = 35%;

CUT max. = 1,05;

Regimul de înălțime: max P+2E;

Hmax cornișă = 10,00 m;

Hmax coamă = 13,00 m;

 • - retragere față de aliniament: minim 5,00 m;

 • - retragere față de limitele posterioare: conf. planșei de reglementări nr. 03.

 • - retragerea față de limitele laterale: minim *A din înălțimea clădirii la cornișă

Zona de dotări, instituții publice și servicii:

Funcțiunea principală: spații comerciale, unități de învățământ, dotări social culturale, spații cazare

POT max. = 40%;

CUT max. = 1,2;

Regimul de înălțime: max P+2E;

Hmax cornișă = 9,00 m;

Hmax coamă = 12,00 m;

 • - retragere față de aliniament: minim 5,00 m;

 • - retragere față de limitele posterioare: conf. planșei de reglementări nr. 03.

 • - retragerea față de limitele laterale: minim *A din înălțimea clădirii la cornișă

 • - Zone verzi propuse în documentație și în conformitate cu Avizul Agenției pentru Protecția Mediului nr. 83/17.09.2018 = 5,10%. Suprafața de zone verzi va fi amenajată și întreținută.

 • - se vor respecta prevederile HCL 62/28.02.2012 privind aprobarea "Strategiei dezvoltării spațiilor verzi a Municipiului Timișoara 2010-2020 și Anexa 1 - Cadastrul Verde";

 • - se va respecta H.C.L. nr. 4 din 28.01.2003 privind aprobarea realizării aliniamentelor de arbori aferente drumurilor publice aflate pe teritoriul administrativ al municipiului Timișoara;

În cazul în care parcelele sunt parțial grevate de o servitute de utilitate publică, POT și CUT se vor calcula la suprafața efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizația de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public;

Accesul auto și pietonal la parcela beneficiarului se va asigura din strazile care se intersecteaza cu terenul reglementat si care permit prelungirea acestora pe terenul reglementat, si anume: strada Jules Verne, strada General Magheru si strada Jokai Mor, conform planșei nr. 03 „Reglementări urbanistice” si in conformitate cu avizul Comisiei de Circulatie nr. DT2018-004811/27.09.2018.

Servituți: se vor respecta servituțile trecute în „Propunerile preliminare ce vor fi supuse spre avizare - Etapa a 3-a elaborare P.U.G Timișoara”, aprobate prin H.C.L. nr. 428/30.07.2013;

BIROUL AVIZARE CONFORMITĂȚI PUG/PUD/PUZ

Bd. Constantin Diaconovici L o g a , nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408435 e-mail:dezvoltareurbana@primariatm.ro, internet:www. primariatm.ro

La eliberarea Autorizației de Construire se vor respecta toate condițiile impuse prin avizele eliberate de deținătorii de rețele și utilități publice, care se vor realiza pe cheltuiala beneficiarului.

 • 3. Prezentul Plan Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă locuințe colective și locuințe individuale in intravilan Timișoara”, CF 433520, top 433520, Timișoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timișoara și va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investițiile prevăzute în documentație.

Terenul reglementat în suprafață totală de 17.800 mp înscris în CF nr. 433520 nr. Cad 433520 - teren intravilan, categoria de folosinta arabil, este proprietatea S.C. MARK ENTERPRISE S.R.L.

 • 4. Autorizația de Construire se va putea elibera doar după realizarea în prealabil a operațiunilor reglementate prin documentația de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform Proiectului nr. 09/2018, planșa nr. 04 -„Proprietatea asupra terenurilor” și asigurarea tuturor utilităților necesare investiției în conformitate cu Planul de acțiune asumat.

 • 5. După aprobare prin hotărârea consiliului local a documentației PUZ și RLU aferent, hotărârea însoțită de documentație va fi transmisă către oficiul de cadastru și publicitate imobiliară, în vederea notării în cartea funciară a faptului că imobilul face obiectul respectivelor reglementări urbanistice, în conformitate cu art. 29, alin. 2A1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

 • 6. Reglementările privind autorizarea construcțiilor și a amenajărilor vor fi aplicate în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă locuințe colective și locuințe individuale in intravilan Timișoara”, CF 433520, top 433520, Timișoara si a Regulamentului Local de Urbanism.

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă locuințe colective și locuințe individuale in intravilan Timișoara”, CF 433520, top 433520, Timișoara îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local.

ARHITECT SEF

Emilian Sorin CIURARIU

SEF BIROU

CONSILIER

STELUTA URSU


LILIANA IOVAN

Red/dact - S.U.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

MEMORIU DE PREZENTARE

Proiect nr. 09/2018

 • 1. INTRODUCERE

  • 1.1 DATE DE RECUNOAȘTERE A DOCUMENTAȚIEI

   Denumirea proiectului

   : PLAN URBANISTIC ZONAL "DEZVOLTARE ZONA LOCUINȚE COLECTIVE SI LOCUINȚE INDIVIDUALE IN INTRAVILAN TIMIȘOARA1

   Nr. proiect

   : 09/2018

   Beneficiar

   : S.C. MARK ENTERPRISE S.R.L.

   Proiectant

   : S.C. ”DV ARHITECT PLUS” S.R.L.

   Data elaborării

   : august 2018

   Faza de proiectare

   : P.U.Z.

  • 1.2 OBIECTUL P.U.Z.

 • •  Solicitări ale temei program

Zona aflata in studiul de fata se afla in Municipiul Timișoara, jud. Timis si reprezintă terenul identificat prin C.F. 433520 Top. 433520 aflat în proprietatea a S.C. MARK ENTERPRISE S.R.L..

Pe acest teren la cererea beneficiarilor se doreste dezvoltarea unei zone de locuinte colective si locuinte individuale cu dotarile aferente.

Caracteristici ale amplasamentului:

 • -   se constituie teren in intravilanul localitatii Timisoara;

 • -  este definit ca zona locuinte cu functiuni complementare peste P+2E.

Prin proiect s-au urmărit în principiu următoarele :

 • -  dimensionarea construcțiilor și a amenajărilor propuse, corespunzător suprafeței terenului studiat și a temei de proiectare;

 • -  rezolvarea circulației carosabile și pietonale;

 • -  echiparea cu utilități.

 • •  Prevederi ale programului de dezvoltare a localitatii, pentru zona studiata.

Prin contextul urbanistic zona studiata apartine zonei de locuinte cu functiuni complementare peste P+2E conform zonificarii din P.U.G. TIMISOARA

Zona studiata se afla:

 • -  Se afla in zona Plopi din Timisoara, la capatul strazilor Jokai Mor, Jules Verne si General Magheru;

 • -  La 4500 m de zona centrala a municipiului Timisoara;

Certificatul de urbanism eliberat de Primaria Municipiului Timisoara nr. 4890 din 22.11.2016 confirmă intențiile de dezvoltare a unei zone de locuinte colective pe teren.

 • 1.3 SURSE DOCUMENTARE

 • •  Lista studiilor si proiectelor elaborate anterior P.U.Z.

o P.U.G. TIMISOARA aprobat prin HCL 157/28.05.2002 prelungit prin HCL 107/11.03.2014 si prin HCL 131/2017;

o P.U.Z. aprobat prin HCL 35/2002.

 • •  Lista studiiilor de fundamentare intocmite concomitent cu P.U.Z.

Baza topografică utilizată pentru elaborarea prezentului PUZ este constituită din carourile scara 1:5 000, completată cu :

-ridicarea topografica;

-date culese pe teren sau din documentații privind rețelele de infrastructură.

 • •  Date statistice

Datele statistice sunt preluate din:

o P.U.G. TIMISOARA aprobat prin HCL 157/28.05.2002 prelungit prin HCL 107/11.03.2014 si prin HCL 131/2017;

o P.U.Z. aprobat prin HCL 35/2002.

Proiecte de investiții elaborate pentru domenii ce privesc dezvoltarea urbanistica a zonei

Investițiile pentru aceasta zona presupun extinderea si dezvoltarea zonei de locuințe colective - zona fiind reglementata prin P.U.G. Timisoara ca zona de locuinte cu functiuni complementare peste P+2E.

 • 2. STUDIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII

  • 2.1 EVOLUȚIA ZONEI

Zona studiata este situata in partea de sud-est a Municipiului Timisoara, in apropiere de strada Jokai Mor, General Magheru si Jules Verne.

 • •  Date privind evolutia zonei

Explozia investitiilor din ultimii ani precum si intrarea in Comunitatea Europeana, a contribuit la sporirea solicitariilor de suprafete de teren dedicate dezvoltarii de zone rezidentiale.

Terenul studiat, precum si zonele de vecinatate se constituie in teren pe care sunt edificate constructii.

Caracteristici semnificative ale zonei, relationate cu evolutia localitatii

Ca urmare a dezvoltarii localitatii, s-a creat premisa comasarii terenurilor pentru o zona de locuinte.

Prin construirea unor cladiri de locuinte colective cu regim de inaltime P+2E se confirma functiunea majora a intregii zone si anume cea locuire.

 • •  Potential de dezvoltare

Ca urmare a pozitiei zonei in contextul urbanistic al municipiului Timisoara se poate aprecia ca zona se va dezvolta si extinde si va deveni o zona dominata de locuinte individuale si colective.

 • 2.2 INCADRAREA IN LOCALITATE

Pozitia zonei fata de intravilanul localitatii

Zona studiata se gaseste in intravilanul localitatii Timisoara, in partea de vest intr-o pozitie a carei potential permite dezvoltarea zonei de locuinte colective cu regim de inaltime P+2E si locuinte individuale cu regim de inaltime P+1E+Er/M si a unei zone de servicii in regim de inaltime P+2E, si este identificata prin:

C.F. 433520, Top. 433520, S=17800 mp

Terenul studiat este delimitat astfel:

o La nord - canal HPR 1674;

o La sud - parcela cu nr. cadastral A 1670/1/4/1, DE1670/5;

o La vest - canal HPR1674, teren rezerva;

o La est - parcela cu nr. cadastral 429686.

Relationarea zonei cu localitatea sub aspectul pozitiei, accesibilitatii, cooperarii in domeniul edilitar, servirea cu institutii de interes general, etc.

Terenul se afla in partea de vest a municipiului Timișoara. Zona este usor accesibila prin orice forma de trafic urban urban deoarece are acces usor la strada Jokai Mor, General Megheru si Jules Verne. Aceste legaturi asigura fluidizarea circulatiilor atat in sensul incarcarii zonei cat și in sensul descărcării acesteia.

In sensul cooperarii in domeniul edilitar se poate constata ca sunt asigurate toate traseele utilitare principale dar si a celor secundare. Zona este asigurata cu utilitatile necesare functionarii, respectiv energie electrica, retea apa si canalizare, gaz natural. Viitoarele constructi se vor bransa la retelele edilitare existente in zona.

 • 2.3 ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL

Elemente ale cadrului natural ce pot intervenii in modul de organizare urbanistica: relieful reteeaua hidrografica, clima, conditii geotehnice, riscuri naturale.

Relieful in zona se caracterizeaza prin altitudine relativ scazuta ,de campie joasa cu mici denivelari si o densitate mare a retelei hidrografice ,datorita abundentei de albii parasite, care favorizeaza excesul de umiditate al terenului.

Clima este temperata adica temperatura, vantul si precipitatiile se repeta pe anotimp.

Din punct de vedere al zonarii seismice a teritoriului Romaniei, amplasamentul se afla in zona de hazard seismic cu acceleratia de varf a terenului avand valoarea ag=0,16g si perioada de colt Tc=0,7sec.

Adancimea de inghet-dezghet a zonei este 0,8m.

Adancimea de fundare minima este Dmin=-0,90m iar presiunea conventionala de baza are valoarea pconv=200kPa.

Riscuri naturale:

 • a) Cutremure de pamant

In zona studiata intensitatea seismica, echivalata pe baza parametrilor de calcul privind zonarea seismica a teritoriului României, este VII grade MSK conform anexa 3 din Legea 575-2001.

Nu sunt necesare masuri de restrictionare a conditiilor de construire (regim de inaltime, distante intre cladiri) datorita intensitatii seismice.

 • b)  Inundatii

Zona studiata are capacitatea maxima de precipitatii cazuta in 24 de ore (1901-1997) este cuprinsa 100 si 150 mm conform anexa 4 din Legea 575-2001.

Zona studiata este o zona afectata de inundatii datorata scurgerii de torenti conform anexa 5 din Legea 575-2001.

Sunt prevazute diguri de protectie pe culoarul raului Bega in zona localitatii Timisoara.

Nu sunt necesare masuri suplimentare specifice de protectie (extinderea/redimensionarea retelei hidroedilitare, indiguiri, regularizari cursuri de apa).

Se vor efectua masuri de intretinere a retelei hidroedilitare existente.

 • c)  Alunecari de teren

Zona studiata prezinta un potential de producere a alunecarilor "scazut" si o probabilitate de alunecare "practic zero" si "foarte redusa" conform anexa 6 din Legea 575-2001.

Zona studiata nu este o zona afectata de alunecări de teren conform anexa 7 din Legea 575-2001.

Studiu geotehnic

Stratificatie:

o Sol vegetal argilos negru avand o grosime intre 0.40-0.50m;

o Argila cafenie cenusie, plastic consistenta cu extindere pana la 1.00m adancime;

o  Argila prafoasa cafenie galbuie, plastic vartoasa cu consistenta pana la 1.60mm;

o  Argila prafoasa cafenie galbuie cu orizonturi ruginii ,plastic vartoasa, mai compacta

cu concretii fine si mijlocii de calcar, cu extindere la peste 5.00m adancime.

Apa freatica are regimul influentat de volumul precipitatiilor din zona. Astfel la data cercetarii nivelului hidrostatic al apei freatice s-a stabilizat in foraj la adancimea de 1m peste care se apreciaza cresteri frecvente de pana la 0.50m in intervale mai indelungate cu precipitatii.

Tinand cont de aceste date si de structura locuintelor propuse in aceasta zona se recomanda:

o Terenul apt de fundare il constituie stratul argilos in stare naturala cafeniu plastic vartos ce apare sub solul vegetal.

o Adancimea minima de fundare va trebui sa indeplineasca urmatoarele conditii:

o D1MIN>0.8M fata de nivelul actual al terenului

o D2MIN > 1.00M fata de nivelul terenului sistematizat

o Calculul terenului de fundare pentru constructiile in cauza fundate direct ,se poate adopta o presiune conventionala de calcul de baza D=2.0m, B=1.0m in grupa fundamentala de incarcari Pconv=220 KPA la care se vor aplica corectiile corespunzatoare adancimilor si latimilor efectiv proiectate conf STAS 3300/2-1985.

 • 2.4 CIRCULAȚIA

 • Aspecte critice privind desfasurarea, in cadrul zonei, a circulației rutiere, feroviare,

navale, aeriene

Circulatia rutiera in zona este definita de strada Jokai Mor, Jules Verne si General Magheru la nord. Aceste legaturi asigura fluidizarea circulatiilor atat in sensul incarcarii zonei cat și in sensul descarcarii acesteia.

 • Capacitati de transport, greutati in fluenta circulației, incomodari intre tipurile de

circulații, precum si dintre acestea si alte functiuni ale zonei, necesitati de modernizare a traseelor existente si de realizare a unor artere noi, capacitati si trasee ale transportului in comul, intersectii cu probleme, prioritati

Terenul ce face obiectul acestui studiu are acces la strada Jokai Mor, Jules Verne si General Magheru. Solutia de rezolvare a accesului fiind prezentata in detaliu in capitolul

 • 3.4. Modernizarea circulatiei.

 • 2.5 OCUPAREA TERENURILOR

Principalele caracteristici ale functiunilor ce ocupa zona studiata

Functiunile din zona sunt majoritar rezidentiale cu regimuri de inaltime variate cuprinse intre P+1E si P+2E+M.

In zona studiata si in vecinătate sunt edificate construcții, cu precădere clădiri de locuințe individuale cu regim mic de inaltime P+P+M/1E.

 • Relationari intre funcțiuni

Intre functiunile existente in jurul sit-ului, respectiv cele de locuinte cu functiuni complementare prevazute prin PLANUL URBANISTIC GENERAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA si functiunea propusa exista o cooperare functionala, deoarece prezinta acelasi tip de functiune.

 • Gradul de ocupare al zonei cu fond construit

In zona studiata exista in prezent fond construit.

 • Aspecte calitative ale fondului construit

Fondul construit la sud, nord si est de teren este definit de cladiri locuinte individuale si de a caror stare este medie spre buna.

 • Asigurarea cu servicii a zonei, in corelare cu zonele vecine

Serviciile din zona sunt bine dezvoltate. In imediata apropiere de zona studiata, exista o scoala si o zona de agrement.

 • Asigurarea cu spatii verzi

În stadiul actual pe teren nu exista spatii verzi amenajate.

Spatiul verde in zona studiata fiind compus din zonele verzi individuale ale cladirilor si de zonele verzi de aliniament existente pe strazile invecinate.

 • Existenta unor riscuri naturale in zona studiata sau in zonele vecine

Nu exista.

Principalele disfunctionalitati

o Lipsa initiativelor de extindere a zonei de locuinte pe terenul studiat.

 • 2.6 ECHIPARE EDILITARA

Stadiul echiparii edilitare a zonei, in corelare cu infrastructura localitatii (debite si retele de distributie apa potabila, retele de canalizare, retele de transport energie electrica, retele de telecomunicatie, surse si retele de alimentare cu caldura, posibilitati de alimentare cu gaze naturale - dupa caz)

Zona studiata este echipata edilitar corespunzator, fiind asigurata cu energie electrica, apa potabila, canalizare, telefonizare si gaze naturale.

Retelele de utilitati necesare functionarii se afla in imediata vecinatate pe strazile vecine iar cheltuielile de extindere a retelelor de utilitati vor fi asigurate de catre beneficiar.

Alimentarea cu apa.

Situatia existenta

Municipiul Timisoara dispune de sistem centralizat de alimentare cu apa. Reteaua de alimentare cu apa se afla in imediata apropiere de amplasament.

Canalizarea

Situatia existenta

In zona exista retele de colectarea apelor uzate menajere. Deversarea apelor menajare se face in reteaua de de canalizare ape uzate a municipiului Timisoara administrata de catre AQUATIM Timisoara, aflata in apropierea amplasamentului.

Canalizarea apelor meteorice

Situatia existenta

Apele meteorice de pe constructii se colecteaza prin intermediul retelei de canalizare pentru ape pluviale a localitatii Timisoara, separata de reteaua de canalizare apa menajera si se deversa in bazinul de retentie.

Alimentarea cu energie electrica

Situatia existenta

Asigurarea alimentarii cu energie electrica a investitiei se face din reteaua de joasa tensiune aflata adiacent amplasamentului.

Telefonie

Situatia existenta

In zona exista retele de telefonie.

Alimentarea cu gaz

In zona exista retea de alimentare cu gaz.

 • 2.7 PROBLEME DE MEDIU

Conform Ordinului comun al MAPPM (nr. 214/RT/1999) — MLPAT (nr. 16/NN/1999) si ghidului sau de aplicare, problemele de mediu se trateaza in cadrul unor analize de evaluare a impactului asupra mediului, incluse planurilor de amenajare a teritoriului si planurilor de urbanism.

Aceste analize de evaluare a problemelor existente de mediu vor fi:

 • Relatia cadru natural -cadru construit

Intervențiile in zona studiata vor avea in vedere ca toate construcțiile și amenajarile vor fi percepute in mare masura de la nivelul pietonului, sens in care toate rezolvarile specifice vor respecta aceasta reglementare. Ca urmare a acestui fapt se va acorda o atentie deosebita prezentei spatiilor plantate de protectie. Se va asigura si un balans optim intre suprafata ocupata constructii si suprafata rezervata spatiului verde pe parcele. Se va acorda atentie sportita nu doar la aspectul cantitativ al spatiilor verzi.

 • Evidentierea riscurilor naturale si antropice

In urma studiului zonei s-a constatat ca nu este cazul nici de riscuri naturale, nefiind terenuri cu probleme de alunecare sau inundabile si nici de riscuri antropice.

 • Marcarea punctelor si traseelor din sistemul cailor de comunicatii si din categoriile

echiparii edilitare, ce prezinta riscuri pentru zona.

Interventiile propuse in cadrul zonei studiate nu vor prezenta riscuri pentru zona - nici cele edilitare si nici caile de comunicatie propuse.

 • Evidentierea valorilor de patrimoniu ce necesita protectie

Nu e cazul.

 • Evidentierea potentialului balnear si turistic

Nu e cazul.

 • 2.8 OPȚIUNI ALE POPULAȚIEI

Cerințele autoritatilor locale, precum si punctele de vedere ale factorilor interesați cu privire la organizarea viitoare a zonei luate in studiu au fost urmatoarele:

 • - extinderea functiei de locuire adaptata la configuratia terenului si specificul zonei;

 • - asigurarea necesarului de spatii verzi;

 • - asigurarea unui acceselor auto si pietonal pe parcela;

 • - asigurarea necesarului de locuri de parcare;

 • - asigurarea utilitatiilor necesare dezvoltarii zonei intr-o varianta de echipare centralizata.

 • 3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA

 • 3.1. CONCLUZII ALE STUDIILOR DE FUNDAMENTARE

Pentru elaborarea acestui P.U.Z. s-au folosit surse documentare evidentiate in capitolul

 • 1.3 . Surse de documentare.

 • 3.2. PREVEDERI ALE P.U.G.

Zona studiata se afla in intravilanul localitatii Timisoara si sunt prevederi pentru aceasta zona impuse prin PLANUL URBANISTIC GENERAL AL MUNICIPIULUI TIMISOARA, astfel:

o Racordarea noilor constructii la retelele edilitare publice.

In concluzie proiectul se respecta prevederile existente in P.U.G. pentru zona si se incadreaza in contextul existent si planurile aprobate anterior de municipalitate.

 • 3.3. VALORIFICAREA CADRULUI NATURAL

Se vor mentiona posibilitatile de valorificare ale cadrului natural pentru zona studiata:

relationarea cu formele de relief; prezenta unor oglinzi de apa si a spatiilor verzi amenajate, construibilitatea si condițiile de fundare ale terenului, adaptarea Ia conditiile de clima.

Intervențiile in zona studiata vor avea in vedere ca toate construcțiile și amenajarile vor fi percepute de la nivelul pietonului, sens in care toate rezolvarile specifice vor respecta aceasta reglementare. Ca urmare a acestui fapt se va acorda o atentie deosebita prezentei spatiilor verzi plantate.

 • 3.4. MODERNIZAREA CIRCULATIEI

Pentru deservirea rutiera din incinta viitorului cvartal de locuinte cat si a zonei limitrofe ,se propune continuarea strazilor Jules Verne si Jokai Mor cu profile de 16.00 m si a strazii General Magheru 14.00 m.

Deasemea se propune marirea profilului stradal al DE 1670/1/5 aflat in partea de S a parcelei de la 4.00 m la 16.00 m.

Prospectele stradale proiectate sunt in conformitate cu normele tehnice privind proiectarea si realizarea strazilor in localitati(ord. M.T. nr. 50/1998).

Străzile vor fi executate din imbracaminti moderne alcătuite dintr-o fundație din balast si piatra sparta si o imbracaminte bituminoasa din mixturi asfaltice.

 • 3.5. REGLEMENTARI, BILANT TERITORIAL, INDICI URBANISTICI

Interventiile urbanistice propuse au drept scop eliminarea disfunctionalitatilor semnalizate si au condus la urmatoarele principii de lucru:

 • - generarea unei zone de locuire colectiva si locuire individuala cu dotarile aferente;

 • - asigurarea accesului corespunzator pe parcele de la reteaua stradala;

 • - asigurarea accesului in zona studiata;

 • - rezervarea suprafetelor de teren pentru spatii verzi si functiuni complementare;

Functiunile propuse in zona studiata sunt:

 • •  Locuire in locuinte individuale cu maxim 2 apartamente pe parcela proprie;

 • •  Locuinte colective - o singura parcela cu un numar maxim de 6 copruri unde se pot realiza maxim 72 de apartamente;

 • •  Zona rezervata pentru dotari, institutii publice si servicii;

 • •  Circulatii auto, pietonale, zona parcaje - cu 1.15 locuri de parcare/apartament;

 • •  Spatii verzi.

Din punct de vedere al consecintelor economice si sociale la nivelul unitatii teritoriale de referinta se poate remarca faptul ca prin despartirea respectivei tarlale de teren si parcelarea ei se vor creea premizele devoltarii unei zone rezidentiale; astfel ca din punct de vedere social se vor creea noi terenuri pentru locuinte, in timp ce din punct de vedere economic investitia asigura dezvoltarea zonei.

REGIMUL DE INALTIME

 • •  Regim de inaltime:

 • - maxim P+2E pentru locuinte collective - cu maxim 6 corpuri de cladire -rezultand un maxim de 72 de unitati locative;

 • - maxim P+1E+Er/M pentru locuinte individuale cu maxim 2 apartamente;

 • - maxim P+2E pentru servicii

 • •  Inaltime maxima:

  • - H cornisa = 10,0 m,

  • - H cornisa = 8,0 m,

  • - H cornisa = 9,0 m,

  H coama = 13,0 m pentru locuinte colective;

  H coama = 11,0 m pentru locuinte individuale;

  H coama = 12,0 m pentru servicii;

REGIMUL DE ALINIERE A CONSTRUCTIILOR

In cadrul studiului a fost stabilita limita maxima de implantare a constructiilor. Retragerea acestei limite fata de aliniament a fost stabilita la 5.0 m atat pentru cladirile in regim de P+2E cat si pentru caldirile P+1E.

De asemenea fata de limita din spate cladirile se vor retrage 10.0 m si 6.00 m conf. RLU. Retragerile fata de limitele de proprietate pentru parcela de locuinte colective se va face conf. plansei de Reglementari Urbanistice, respectiv 5.0 m fata de limita de proprietate de la strada; 2.50 m fata de zona verde.

SISTEMATIZAREA PE VERTICALA

Este obligatorie corelarea cotelor terenului sistematizat cu parcelele vecine pastrand posibilitatea evacuarii apelor meteorice prin rigole la canale.

INDICI URBANISTICI

Procentul maxim de ocupare a terenului:

P.O.T.max.=35% - zona de locuințe individuale cu maxim 2 apartamente P+1E+M/Er;

P.O.T.max.=35% - zona de locuințe colective P+2E cu maxim 6 corpuri de cladire -rezultand un maxim de 72 de unitati locative;

P.O.T.max.=40% - zona de servicii .

Coeficientul maxim admis de utilizare a terenului:

C.U.T. MAX.=1.05 - zona de locuinte individuale cu maxim 2 apartamente P+1 E+M/Er;

C.U.T. MAX.=1.05 - zona de locuinte collective P+2E cu maxim 6 corpuri de cladire -rezultand un maxim de 72 de unitati locative;

C.U.T. MAX. = 1.20 - zona de servicii;

BILANT TERITORIAL

ZONE FUNCTIONALE

SITUATIA EXISTENTA

SITUATIA PROPUSA

S (mp)

% din T

S (mp)

% din T

Teren agricol intravilan

17800

0.00

0.00

Locuinte colective

0.00

0.00

5233

29.40

Locuinte individuale

0.00

0.00

5336

29.98

Servicii

0.00

0.00

1772

9.96

Spații verzi

0.00

0.00

909

5.11

Drumuri, alei si parcaje

0.00

0.00

4550

25.56

Suprafața teren totală

17800

100.00

17800

100.00

 • 3.6. DEZVOLTAREA ECHIPARII EDILITARE

PREVEDERI SPECIFICE.

Alimentarea cu apa

Situatia propusa:

Asigurarea cu apă potabilă a zonei studiate se va face din rețeaua de apă potabilă, adiacenta amplasamentului, ce asigură alimentarea cu apă a localității Timisoara, rețea publică de apă potabila administrată de către AQUATIM Timișoara.

Dimensionarea instalațiilor se va face avându-se în vedere consumatorii propusi în zona studiată.

Canalizarea apelor uzate menajere

Situatia propusa:

Deversarea apelor uzate menajere din zona studiata se va face in rețeaua de canalizare ape uzate a localității Timisoara, rețea publică de canalizare ape uzate administrată de către AQUATIM Timișoara adiacenta terenului.

Dimensionarea instalațiilor se va face avându-se in vedere consumatorii propuși in zona studiata.

Canalizarea apelor meteorice

Situatia propusa:

Apele pluviale de pe cladiri vor fi colectate prin jgheaburi si burlane apoi vor fi deversate in rețeaua centralizata de canalizare a apelor pluviale.

Apele pluviale de pe drumuri si parcarile propuse vor fi colectate prin rigole de scurgere amplasate pe marginea platformelor rutiere in reteaua de canalizare ape pluviale si vor fi trecute printr-un deznisipator si separator de produse petroliere inainte de stocarea lor intr-un bazin de retentie.

Preaplinul apelor meteorice colectate in bazinul de retentie se va deversa in reteaua publica de canalizare in conditiile impuse de HG 352/2005 (NTPA 001/2002).

Racordarea la canalizarea publica se va face printr-un cămin de racord.

Clasa de importanță a folosinței conform STAS 4273-83 este de clasa III:

 • - drum asfalt-trotuare             0,4325 ha

  coef. de colectare ape meteorice 0=0,85 coef. de colectare ape meteorice 0=0,05 coef. de colectare ape meteorice 0=0,95


 • - spatii verzi publice si gradini 0,7862 ha

 • - cladiri                             0,4751 ha

Q = 0.87

Clasa de importanță III (unitate cu caracter social) =>frecvența ploii de calcul 1/10. t = durata ploii

t = tcs +L/Va= 5 + 480/42 = 16 min

tcs= 5 min pentru zona de ses

Va= 42 m/min

Lungimea colectorului este de 480 m

L=270 l/sxha - pentru durata de 16 min si frecventa de 1/10 Rezulta

Qpl=0.0001 x 270 x 0.87 x 17800 x 0.8 = 334.48 l/s

Volumul anual al apelor pluviale va fi Vanual = Qi/s x t x 60 x 100zile/an/1.000= mc/an

Vanuai= 334.49 x 60 x 100/1.000= 2.007 mc/an

Volumul total de retenrie ape pluviale:

Vbr = 250 MC

Qapa pluviala = 250 mc:12h=20.83 mc/h=5.78 l/s

Deznisipatorul-separatorul de hidrocarburi a fost dimensionat la un debit de 335 l/s și va colecta nisipul și uleiurile provenite accidental de la autovehicole, de pe platformele rutiere si parcaje.

Bazinul de retenție prevăzut în P.U.Z. asigură stocarea apei pe timpul ploii a unui volum de 250 mc.

Dimensiunile bazinului de retenție sunt: H = 5 m, L = 10 m, B = 5 m.

Debitul apelor meteorice pe un an de pe suprafața considerată de 17800 mp, se calculează în funcție de media anuală căzută pe suprafața respectivă (592 l/mp an, conf. datelor din pagina Web a Primăriei Timișoara).

Reteaua de canalizare ape uzate respectiv de ape pluviale si bransamentele la aceste retele se vor realiza pe cheltuiala investitorului.

Avizul de principiu obținut la faza P.U.Z. nu autorizează execuția lucrărilor de investiții.

La fazele următoare: Certificat de Urbanism și Autorizație de Construcție pentru lucrările propriu-zise se va obține avizul definitiv cu soluția de canalizare care va cuprinde toate detaliile de execuție necesare constructorului, precum și avizele de gospodărire subterană pentru rețelele edilitare din zonă.

Alimentare cu energie electrica

Situatia propusa

Realizarea alimentarii cu energie electrica se va face pe baza proiectului elaborat de S.C. ELECTRICA BANAT S.A. de o firma atestata ANRE pentru acest gen de lucrari.

Telecomunicatii

Situatia propusa:

Se va realiza prin branșament la retelele locale. Lucrarile se vor realiza pe baza proiectelor de specialitate elaborate.In proiectare si executie se respecta prevederile tuturor normativelor si normelor in vigoare.

Alimentare cu caldura

Situatia propusa:

Sistemele de incalzire propuse se vor realiza prin centrale proprii avand ca si combustibil gazul metan.

Alimentare cu gaze naturale

Situatia propusa:

Realizarea alimentarii cu gaze naturale se va realiza de la reteaua de gaz metan existenta in zona.

Gospodarie comunala

Situatia propusa:

Evacuarea deseurilor se va realiza periodic, în baza unui contract de salubritate dintre beneficiar și o firmă abilitată de a efectua astfel de servicii.

 • 3.7. PROTECTIA MEDIULUI

Criterii pentru determinarea efectelor semnificative potentiale asupra mediului

conform anexa 1 din Hot. NR. 1076/2004

 • 1. Caracteristicile planurilor si programelor cu privire, in special la:

 • a) Gradul în care planul creează un cadru pentru proiecte și alte activități viitoare fie în ceea ce privește amplasamentul, natura, mărimea și condițiile de funcționare, fie în privința alocării resurselor

În cadrul acestui program, pentru zona studiată în cadrul P.U.Z.-ului, propunerile de urbanism au prevăzut :

 • - Asigurarea unor accese corespunzător pe parcele;

 • - Echiparea tehnico - edilitara corespunzatoare.

Planul Urbanistic Zonal stabilește strategia și reglementările necesare rezolvării problemelor de ordin funcțional, tehnic și estetic din cadrul zonei studiate.

Studiul are în vedere următoarele categorii de probleme :

 • - Amenajarea urbanistică a teritoriului considerat;

 • - Stabilirea limitelor de implantare a viitoarelor constructii si folosirea optimă a terenului;

 • - Asigurarea relatiilor functionale si estetice cu vecinatatile;

 • - Asigurarea echipării tehnico - edilitare a zonei: alimentarea cu apă, canalizarea, sistemul de încălzire, alimentarea cu energie electrică, alimentarea cu gaz;

 • - Reabilitarea, conservarea și protecția mediului.

Planul Urbanistic Zonal, pe terenul in suprafata totala de 17800 mp, organizarea la standarde ridicate a unei zone de locuinte colective prin amenajarea corespunzatoare a intregii parcele. Astfel, aceasta etapa se constitue intr-o premisa a unei dezvoltarii ulterioare a acestei zone prin extinderea zonelor de locuinte. Acesta premisa s-a creat in special datorita existentei unor suprafete de teren relativ mari utilizate pana in prezent ca si terenuri agricole in intravilanul localitatii Timisoara.

 • b) gradul în care planul sau programul influențează alte planuri și programe, inclusiv pe cele în care se integrează sau care derivă din ele;

Planul urbanistic zonal va fi inclus in urmatoarele planuri existente:

 • - P.U.G. TIMISOARA;

 • - Planuri topografice intocmite in vederea realizarii P.U.Z.-ului si a stabilirii limitei de

proprietate.

 • - Planurile cu utilitati sau potentiale zone de restrictie emise de regiile proprietare.

 • c) relevanța planului sau programului în/pentru integrarea considerațiilor de mediu, mai ales din perspectiva promovării dezvoltării durabile

Toate proiectele promovate pe amplasament se aliniaza proiectelor de dezvoltare durabila a zonei. Activitatea promovata de catre titularul planului se incadreaza specificului zonei.

Orice posibila sursa de poluare se va analiza cu cea mai mare atentie, astfel incat simultan cu aparitia acesteia este analizata si proiectata solutia constructiva sau masura organizatorica necesara eliminarii acesteia.

 • d) problemele de mediu relevante pentru plan sau program:

Conform temei de proiectare stabilite de comun acord, intre proiectant si proprietarii terenurilor, pentru această zonă se prevede realizarea unei zone de locuinte colective in regim de inaltime P+2E si locuinte individuale (cu maxim 2 unitati locative amplasate izolat sau cuplex) regim de inaltime P+1E+Er/M si servicii in regim de inaltime P+2E.

Construcțiile vor fi amplasate in conformitate cu reglementările stipulate in documentația de fata.

Din studiul intocmit in raport cu amplasarea de functiuni, rezulta ca nu se pun probleme deosebite din punct de vedere al emiterii de noxe respectiv a protectiei mediului. In zona studiata nu se vor amplasa, activitati sau functiuni poluante.

Se recomandă cooperarea investitorilor pentru realizarea lucrărilor de echipare a terenului (alimentarea cu apă, canalizarea și epurarea apelor uzate, alimentarea cu energie electrică, gaze naturale etc.)

Este obligatorie sistematizarea rețelelor pe culoarele stabilite pentru utilități.

Suprafata totală a zonei cuprinsă în P.U.Z. este de 17800.00 mp.

Adiacent terenului exista retele de alimentare cu apa potabila, canalizare, si alimentare cu gaze naturale.

Nu au fost identificate probleme de mediu relevante in zona.

 • e) relevanța planului sau programului pentru implementarea legislației naționale și comunitare de mediu (de exemplu, planurile și programele legate de gospodărirea deșeurilor sau de gospodărirea apelor)

Asa cum s-a amintit anterior, va exista o preocupare permanenta pentru activitatea de gestionare a deseurilor produse in perimetrul zonei studiate. Se evidentiaza existenta la ora actuala a functionarii serviciului de colectare a deseurilor menajere de pe raza localitatii Timisoara si in zona din imediata vecinatate a acesteia.

Se evidentiaza de asemenea faptul ca necesarul de apa se va asigura centralizat pe amplasament, reglementarea consumurilor cat si a conditiilor de evacuare a apelor reziduale facandu-se prin avizele solicitate de catre beneficiar la institutiile abilitate.

Planurile si programele pentru implementarea legislației naționale și comunitare de mediu ce se vor elabora in continuare, legate de gospodărirea deșeurilor sau de gospodărirea apelor din zone adiacente, vor tine seama de prevederile prezentului program urbanistic zonal.

In vederea protectiei mediului se vor prevedea urmatoarele:

 • - Racordul la utilitatile existente in zona;

 • - depozitarea deseurilor menajere in pubele si containere etanse realizate din materiale necorodabile, amplasate in spatii special amenajate;

 • - alizarea de zone verzi plantate, eventual tratate peisager;

 • - nu se vor deversa nici un fel de ape reziduale menajere si nu se vor depozita deseuri menajere, in afara retelelor si spatiilor special destinate;

- Protectia calitatii apelor :

Apele menajere vor fi preluate de calizarea propusa pentru aceasta zona.

Apele pluviale colectate vor fi evacuate in reteaua de canalizare

 • - Protectia aerului:

Cladirile sunt incalzite cu agent termic produs de centrale termice propii pe gaz, ale caror capacitate de evacuare a gazelor nearse in atmosfera este redusa, sub nivelul de 0,02 Prize de aer pentru centrale pe gaz se dimensioneaza de furnizor in functie de tipul centralei termice:

 • a) priza directa de aer

 • b) priza directa centrata pe cosul de evacuare .

Centrala termica proprie cu caracteristici corespunzatoare funcțiunii deservite

Diametrul cosului min. = 100 mm

Pozitia cosului : la 90o (scos pe acoperis) fata de orizontala

- Gospodarirea deseurilor

Deseurile manajere vor fi depozitate in pubele si containere care vor fi ridicate si golite de catre o firma specializata, pe baza unui contract de servicii.

 • 2. Caracteristicile efectelor și ale zonei posibil a fi afectate cu privire, în special, la:

a) probabilitatea, durata, frecvența și reversibilitatea efectelor;

Nu au fost identificate efecte nocive sau poluanti astfel ca nu putem vorbi de o durata sau de o frecventa a acestora.

 • b) natura cumulativă a efectelor;

Nefiind identificate efecte asupra mediului nu putem vorbi de o natura cumulativa asupra mediului. Avandu-se in vedere impactul redus asupra mediului a functiunilor propuse, prin gestionarea conforma cu normativele de mediu a tuturor factorilor de mediu posibil a fi afectati, se considera ca nu va exista o acumulare de efecte negative ce pot influenta amplasamentul si implicit zona de sud a localitatii Timisoara.

 • c) natura transfrontieră a efectelor;

Nu este cazul.

 • d) riscul pentru sănătatea umană sau pentru mediu (de exemplu, datorită accidentelor);

Avand in vedere ca planul de fata prevede extinderea zonei de locuinte, functiune definita prin planurile de urbaniste elaborate anterior P.U.Z.-ului, nu se pune problema unor conflicte intre functiuni astfel ca nu vom avea niciun fel de riscuri pentru sanatatea umana sau mediu.

 • e) mărimea și spațialitatea efectelor (zona geografică și mărimea populației potențial afectate);

Nu s-au identificat efecte asupra mediului iar marimea zonei afectate de planul propus este de 9938.00 mp. Terenul dupa cum scrie si in capitolele anterioare este situat in teritoriul intravilan al Municipiului Timisoara, in partea de sud.

 • f) valoarea și vulnerabilitatea arealului posibil a fi afectat;

Suprafețele terestre aparținand domeniului public nu au valoare de patrimoniu natural geomorfologic, floristic, faunistic, forestier și de altă natură, care sa necesite instituirea regimului de rezervație științifică ca sa rămâna în proprietate publică și sa dobândeasca regimul de protecție, potrivit procedurii prevăzute la art. 8, din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 236/2000.

Realizarea planului urbanistic zonal se inscrie in dinamica de dezvoltare a zonelor de locuinte din Timisoara.

 • (i) caracteristicile naturale speciale sau patrimoniul cultural;

Zona este in curs de edificare in partea de sud fiind deja construite o serie de locuințe insa in acest areal nu sunt nici elemente de patrimoniu construit nici de patrimoniu natural.

 • (ii) depășirea standardelor sau a valorilor limită de calitate a mediului;

Nu vor exista depasiri ale limitelor impuse de normavele in vigoare. Toate sursele de poluare sunt identificate astfel incat se iau toate masurile eliminarii acestora, inca din etapa de proiectare.

 • (iii) folosirea terenului în mod intensiv;

 • - Ca prioritati in zona ce trebuie rezolvate sunt echiparile edilitare si accesele la parcela la standarde normale pentru categoria prevazuta.

 • - Necesitatea pastrarii in zona a unui nivel de ocupare a terenului corespunzator.

Folosirea terenului pentru extinderea zonei de locuinte colective si echiparea edilitara se va realiza in parametri normali de utilizare, nu se pune problema utilizarii acestuia in mod intensiv. Conform Indicilor urbanistici terenul va fi folosit in procent de 35-40% pentru constructii, minim 40% pentru circulatii rutiere si pietonale si minim 20% din suprafata va fi amenajata ca spatiu verde.

 • g) efectele asupra zonelor sau peisajelor care au un statut de protejare recunoscut pe plan național, comunitar sau internațional.

Nu este cazul intrucat suprafețele terestre aparținand domeniului privat, luate in studiu, nu au valoare de patrimoniu natural geomorfologic, floristic, faunistic, forestier și de altă natură, care sa necesite instituirea regimului de rezervație științifică ca sa rămâna în proprietate publică și sa dobândeasca regimul de protecție, potrivit procedurii prevăzute la art. 8, din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 236/2000.

 • 3.8. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA

 • •  Lista obiectivelor de utilitate publică:

-rețea de alimentare cu apă

-rețea de gaze naturale

-rețea de alimentare cu energie electrică

-canalizare menajeră

-retea de telecomunicatii

-asigurarea circulatiei in incinta

 • •  Tipul de proprietate a terenurilor

Terenul este considerat in proprietatea a S.C. MARK ENTERPRISE S.R.L. conform extrasului de carte funciara C.F. 433520 nr. top. 433520, avand o suprafata totala de 17800.00 mp.

Circulația terenurilor

Regimul juridic al terenului ne relevă faptul că terenul este situat in intravilanul localitatii Timișoara si este in proprietatea a S.C. MARK ENTERPRISE S.R.L. conform extraselor de carte funciara.

CONCLUZII

 • •  înscrierea amenajarii si dezvoltării urbanistice propuse a zonei in prevederili P.U.G.

Prezentul studiu modifică zonificarea PUG-ului avizat și aprobat, se încadrează în prevederile R.G.U. aprobat, a studiilor și proiectelor elaborate anterior, și va răspunde nevoilor actuale și viitoare de dezvoltare.

 • •  Categorii principale de intervenții ,care sa sustina materializarea programului de dezvoltare

Principalele categorii de interventie vor fi cele legate de modernizarea circulatiei si realizarea infrastructurii tehnico-edilitare corespunzatoare.

 • •  Aprecieri ale elaboratorului P.U.Z. asupra propunerilor avansate ,eventuale restrictii

Tinandu-se cont de tendintele de dezvoltare a zonei trebuie asiguarata infrastructura necesara cat si posibilitatile de cooperare si corelare a terenurilor din zona. Apreciem propunerile sunt in concordanta cu previziunile de dezvoltare ale localitatii Timisoara.

Întocmit,

arhitect Delia Vizitiu

Verificat

arhitect Davidescu Ruxandra

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

a SI ^S SIS           SC SS SIS S SC S S       ^S ^Sf SIS ss =

| DEZVOLTARE ZONA LOCUINȚE COLECTIVE SI LOCUINȚE INDIVIDUALE IN INTRAVILAN

V U I TE        TIMIȘOARA - CF 433520

N Y =INCADRARE IN ZONA FATA DE TRASEUL ARTEREI

MAJORE DE LEGATURA CU UAT GHIRODA=

Specialist RUR

arh. Davidescu Ruxandra

Semnătură

O

Bl

S.C. DV ARHITECT PLUS S.R.L.

CUI 38765272 Timișoara, Str. Delfinului, nr. 1, cam 2, sc. B, ap. 2, jud. Timis m              Tel.: 0767608558 / E-mail: vizitiudelia@yahoo.com

Beneficiar: S.C. MARK ENTERPRISE S.R.L.

Timișoara, str. Lorena, nr. 1

Proiect nr: 09/2018

Specificație

Nume

Semnatura

Scara: 1:1000

Titlu proiect: P.U.Z.-DEZVOLTARE ZONA LOCUINȚE COLECTIVE SI LOCUINTE INDIVIDUALE IN INTRAVILAN TIMISOARA CF. 433520 nr. top, 433520

Faza:

P.U.Z.

Sef proiect

arh. Delia Vizitiu

Proiectat

arh. Delia Vizitiu

Data 08/2018

Titlu plansa: INCADRARE - LEGATURA CU TRASEUL ARTEREI MAJORE DE LEGATURA CU UAT GHIROGA

Pl. nr: 01.2

Desenat

arh. Delia Vizitiu

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.


BILANT TERITORIAL

ZONE FUNCȚIONALE

SIȚUAȚIA EXISȚENȚA

SIȚUAȚIA PROPUSA

S mp

% din Ț

S mp

% din Ț

Teren agricol

17800.00

100.00

0.00

0.00

Locuințe colective

0.00

0.00

5233

29.40

Locuințe individuale

0.00

0.00

5336

29.98

Servicii

0.00

0.00

1772

9.96

Drumuri, alei si parcaje

0.00

0.00

4550

25.56

Spatii verzi

0.00

0.00

909

5.11

S. teren totala

17800.00

100.00

17800

100.00

RE

GIM DE IN

A

LTIME, COEFICI

ENTI

ZONA FUNCȚIONALA

Regim de inaltime

Hmax cornisa (m) propus

Hmax coama (m) propus

P.O.T. (%)

C.U.Ț.

existent

propus

existent

propus

existent

propus

LOCUINȚE COLECTIVE (max. 72 de ap. pe parcela)

P+2E

10,0

13,0

-

35%

-

1.05

LOCUINȚE INDIVIDUALE (max doua unitati locative pe parcela)

-

P+1E+Er/M

8,0

11,0

-

35%

-

1.05

SERVICII

-

P+2E

9,0

12,0

-

40%

-

1.20

SPATII VERZI

-

-

-

-

-

-

-

CIRCULAȚII

-

-

-

-

-

-

-

Specialist RUR arh. Davidescu Ruxandra

Semnatura


Specificatie

Nume

Semnatura

Sef proiect

arh. Delia Vizitiu

Proiectat

arh. Delia Vizitiu

Desenat

arh. Delia Vizitiu


Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

ROMANIA               Anexa la Raportul de specialitate nr. UR2018-017533/26.10.2018

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

SERVICIUL JURIDIC

01.11.2018

AVIZ

la raportul de specialitate privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Dezvoltare zonă locuințe colective și locuințe individuale în intravilan Timișoara”, CF 433520, top 433520, Timișoara

Având în vedere adresa înregistrata sub nr. UR2016-006951/10.05.2017 prin care v-am comunicat aspectele asupra cărora se pronunță serviciul nostru, precum si prevederile art. 36 din Normele metodologice din 26 februarie 2016 de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism prin prezentul vă facem cunoscut că din examinarea cărții funciare rezultă următoarea situație juridică:

Cartea Funciară nr. 433520 Timișoara, nr. cadastral 433520, terenul în suprafață de 17800 mp, categoria de folosință arabil intravilan este proprietatea SC MARK ENTERPRISE SRL - beneficiara documentației.

De asemenea, din examinarea cărții funciare (datata 17.10.2018) mai sus individualizata rezultă că nu sunt înscrise sarcini, notate litigii ori alte mențiuni.

Se avizează favorabil raportul de specialitate înregistrat cu nr. UR2018-017533/26.10.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Dezvoltare zonă locuințe colective și locuințe individuale în intravilan Timișoara”, CF 433520, top 433520, Timișoara cu privire la titlul asupra terenului, beneficiara documentației având calitatea de proprietar asa cum rezultă din C.F. nr. 433520, cu privire la imobilul ce se reglementează.

Menționăm că prezentul aviz nu privește necesitatea si oportunitatea demersului privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Dezvoltare zonă locuințe colective și locuințe individuale în intravilan Timișoara”, CF 433520, top 433520, Timișoara si nu se substituie avizului de legalitate al secretarului, aviz reglementat de Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala cu modificările si completările ulterioare.

Prezentul aviz are ca premisa legalitatea si valabilitatea înscrisurilor anterioare care au generat prezenta documentație, nu privește indicii urbanistici propuși (regim de înălțime, retrageri, accese, POT, CUT etc ), nu obligă la emiterea actelor administrative ulterioare si nu înlocuiește obligația structurilor competente de a analiza documentația din punct de vedere al atribuțiilor ce le incumbă.

CONSILIER JURIDIC

DANIELA ȘTEFAN

Cod FO53-13,Ver.lBd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel: +40 256 408435 e-mail:dezvoltareurbana@primariatm.ro, internet:www. primariatm.ro

Nr. UR2017-020828/22.02.2018

RAPORTUL INFORMĂRII ȘI CONSULTĂRII PUBLICULUI

Etapa 2 - etapa elaborării propunerilor PUZ și RLU aferent, de informare și consultare a publicului cu privire la documentația:

PUZ - „Dezvoltare zonă locuințe colective și locuințe individuale in intravilan Timișoara”

Amplasament: CF 433520, top 433520, Timișoara

- Beneficiar: SC MARK ENTREPRISE SRL

Proiectant: SC ARHI 3D SRL

Detalii privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul:

Cetățenii au fost invitați să transmită observații referitoare la documentația P.U.Z. disponibilă la Biroul Avizare Conformități PUG/PUD/PUZ din cadrul Generala de Urbanism si Dezvoltare Urbana și afișată pe site-ul www.primariatm.ro, în perioada 21.12.2017 - 22.12.2017, și perioada 08.01.2018 - 31.01.2018 , (cu excepția zilei de 24.01.2018).

în acest scop, beneficiarul documentației a amplasat un panou pe parcela care a generat planul urbanistic zonal iar Direcția Generala de Urbanism si Dezvoltare Urbana, a amplasat 4 panouri (3 panouri pe teritoriul zonei studiate prin P.U.Z. si 1 panou la sediul Primăriei Municipiului Timișoara), conform Anexei 2 din H.C.L. nr. 183/08.05.2017 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, au fost notificați cetățenii ale căror proprietăți sunt direct afectate de propunerile PUZ, prin adrese expediate prin poștă și prin publicarea anunțului pe site-ul www.primariatm.ro.

Proprietari notificați:

Proprietar imobil strada Jules Veme nr. 79,

Proprietar imobil str. General Magheru ni'. 67, 48,

Proprietar imobil str. Martir loan Tănase nr. 80,

Proprietar imobil str. Jokai Mor nr. 72, 73.

Documentația disponibilă la Biroul Avizare Conformități PUG/PUD/PUZ, nu a fost consultată de nici o persoana.

La întâlnirea cu proiectantul SC ARHI 3D SRL, organizată in data de 22.01.2018, între orele 14,00 - 15,00, la sediul Primăriei Municipiului Timișoara - Direcția Generală de Urbanism și Dezvoltare Urbană, , camera 213, et. 2, în afară de proiectant, din partea publicului s-a prezentat o singură persoană

S-au înregistrat observații/sesizări in scris la Serviciul Relationare Directa cu Cetățenii cu nr. UR2018-001230/29.01.2018 de către un grup de cetățeni interesați din zonă.


B d . Constantin Diaconovici Loga, n r . 1, 3 0 0 0 3 0, tel: +40 256 408435

e-mail:dezvoltareurbana@pr imariatm.ro, internet:www. primar iatm.ro

Proiectantul a formulat răspunsul argumentat la observații, înregistrat cu nr. SC2018-003428/15.02.2018, care a fost transmis reprezentantului cetățenilor care au formulat observații.

Având în vedere că s-au parcurs procedurile prevăzute de H.C.L. nr. 183/08.05.2017, privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, Etapa 2 - etapa elaborării propunerilor PUZ și RLU aferent, de informare și consultare a publicului cu privire la documentația Plan Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă locuințe colective și locuințe individuale in intravilan Timișoara”, amplasament: CF 433520, top 433520, Timișoara, beneficiar: SC MARK ENTREPRISE SRL a fost finalizată și se va putea începe circuitul legal de avizare.Red - S.P.-2 ex