Hotărârea nr. 606/2018

606/16.11.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zona de urbanizare - zona de mica productie, servicii de tip industrial si cvasiindustrial, comert engros", Extravilan Timişoara, CF 442996 si CF 442997
Hotararea Consiliului Local 606/16.11.2018
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zona de urbanizare - zona de mica productie, servicii de tip industrial si cvasiindustrial, comert engros", Extravilan Timişoara, CF 442996 si CF 442997


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. UR2018-017681/26.10.2018 privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. UR2018-017681/26.10.2018 - al Direcţiei de Urbanism şi Dezvoltare Urbană din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 30.10.2018 - Anexă la Raportul de specialitate nr. UR2018-017681/26.10.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. 1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 183/ 08.05.2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului";
Având în vedere Avizul de Oportunitate nr. 26/26.11.2015, Avizul favorabil al Arhitectului Şef nr. 36/25.09.2018, precum si Avizul Consiliului Judetean Timis nr. 43/28.08.2018;
Având în vedere adresa Agentiei pentru Protectia Mediului nr. 10/01.03.2017;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/ 2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal, având ca beneficiar pe PLAVOSIN DEIAN-DAN, întocmit conform Proiectului nr. 69/2014, realizat de SC ATG STUDIO SRL, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire: regimul maxim de înălţime P+4E, sub rezerva dotării în mod obligatoriu a clădirii cu lift, conform "Normativului privind proiectarea cladirilor de locuinte", aprobat de MLPAT cu Ordinul nr. 71/N, din 27 martie 1997, acces auto si realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari - conform avizului Comisiei de Circulatie nr. DT2017-004375/15.12.2017, procentul de ocupare al terenului POT max de 60%, coeficientul de utilizare al terenului CUT de 1.2, spaţii verzi de minim 20% din suprafaţa totală a parcelei, conform adresei Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş nr. 10/01.03.2017.
În cazul în care parcelele sunt parţial grevate de o servitute de utilitate publică, POT şi CUT se vor calcula la suprafaţa efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizaţia de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public.

Art. 3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal "Zona de urbanizare - zona de mica productie, servicii de tip industrial si cvasiindustrial, comert engros", Extravilan Timişoara, CF 442996 si CF 442997, se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 3 ani.
Terenul studiat situat in extravilan Timisoara, este înscris în C.F. nr. 442996, nr. cad. 442996, si C.F. nr. 442997, nr. cad. 442997, fiind proprietatea lui PLAVOSIN DEIAN DAN.

Art. 4: Autorizatiile de construire se vor emite doar dupa realizarea in prealabil a operatiunilor reglementate prin documentatia de urbanism cu privire la obligativitatea asigurarii acceselor din domeniul public conform plansei "Circulatia terenurilor - Plansa nr. A-03", si asigurarea tuturor obiectivelor de utilitate publica necesare functionarii investitiilor in conformitate cu Planul de actiune asumat.

Art. 5: După aprobare prin hotărârea Consiliului Local a documentaţiei PUZ şi RLU aferent, hotărârea însoţită de documentaţie va fi transmisă către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, în vederea notării în Cartea Funciară a faptului că imobilul face obiectul respectivelor reglementări urbanistice, în conformitate cu art. 29, alin. 2^1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 6: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "Zona de urbanizare - zona de mica productie, servicii de tip industrial si cvasiindustrial, comert engros", Extravilan Timişoara, CF 442996 si CF 442997, şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 7: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism şi Dezvoltare Urbană din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 8: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism si Dezvoltare Urbana;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri Terenuri Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri Terenuri Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Beneficiarilor PLAVOSIN DEIAN DAN;
- Proiectantului S.C. ATG STUDIO S.R.L.;
- O.C.P.I. Timiş;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

ROMANIA               Anexa la Raportul de specialitate nr. UR2018-017681/26.10.2018

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

SERVICIUL JURIDIC

30.10.2018

AVIZ

la raportul de specialitate privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “ZONA DE URBANIZARE - ZONA DE MICĂ PRODUCȚIE, SERVICII DE TIP INDUSTRIAL ȘI CVASIINDUSTRIAL, COMERȚ ENGROS”, Extravilan Timișoara, CF 442996 și CF 442997

Având în vedere adresa înregistrata sub nr. UR2016-006951/10.05.2017 prin care v-am comunicat aspectele asupra cărora se pronunță serviciul nostru, precum si prevederile art. 36 din Normele metodologice din 26 februarie 2016 de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism prin prezentul vă facem cunoscut că din examinarea cărților funciare anexate rezultă următoarea situație juridică:

Cartea Funciară nr. 442996 Timișoara, nr. cadastral 442996, terenul în suprafață de 16.697 mp, categoria de folosință arabil, extravilan este proprietatea d-lui Plavosin Deian-Dan - beneficiarul documentației.

Cartea Funciară nr. 442997 Timișoara, nr. cadastral 442997, terenul în suprafață de 21.364 mp, categoria de folosință arabil, extravilan este proprietatea d-lui Plavosin Deian-Dan - beneficiarul documentației.

De asemenea, din examinarea cărților funciare (datate 22.10.2018) mai sus individualizate rezultă că nu sunt înscrise sarcini, notate litigii.

Referitor la promisiunea bilaterală de vânzare notată în cartea funciară nr. 442996, nr. cadastral /topografic 442996, d-na Dumitru Alina -Diana prin Declarația notarială cu încheierea de autentificare nr. 1933 din 22.10.2018 în calitate de promitentă-cumpărătoare își exprimă acordul pentru PUZ “ZONA DE URBANIZARE - ZONA DE MICĂ PRODUCȚIE, SERVICII DE TIP INDUSTRIAL ȘI CVASIINDUSTRIAL, COMERȚ ENGROS”.

De asemenea, referitor la promisiunea bilaterală de vânzare notată în cartea funciară nr. 442996, nr. cadastral /topografic 442996 și în cartea funciară nr. 442997, nr. cadastral/topografic 442997, prin Declarația notarială cu încheierea de autentificare nr. 1935 din 22.10.2018 SC ARTEGO SRL, în calitate de promitentă-cumpărătoare își exprimă acordul pentru PUZ “ZONA DE URBANIZARE - ZONA DE MICĂ PRODUCȚIE,’ SERVICII DE TIP INDUSTRIAL ȘI CVASIINDUSTRIAL, COMERȚ ENGROS”.

Se avizează favorabil raportul de specialitate înregistrat cu nr, UR2018-017681/26.10.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “ZONA DE URBANIZARE - ZONA DE MICĂ PRODUCȚIE, SERVICII DE TIP INDUSTRIAL ȘI CVASIINDUSTRIAL, COMERȚ ENGROS”, Extravilan Timișoara, CF 442996 și CF 442997 cu privire la titlul asupra terenului, beneficiarul documentației având calitatea de proprietar așa cum rezultă din C.F. nr. 442996 și C.F. nr. 442997 cu privire la imobilul ce se reglementează.

Menționăm că prezentul aviz nu privește necesitatea si oportunitatea demersului privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “ZONA DE URBANIZARE - ZONA DE MICĂ PRODUCȚIE, SERVICII DE TIP INDUSTRIAL ȘI CVASIINDUSTRIAL, COMERȚ ENGROS”, Extravilan Timișoara, CF 442996 și CF 442997 si nu se substituie avizului de legalitate al secretarului, aviz reglementat de Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala cu modificările si completările ulterioare.

Prezentul aviz are ca premisa legalitatea si valabilitatea înscrisurilor anterioare care au generat prezenta documentație, nu privește indicii urbanistici propuși (regim de înălțime, retrageri, accese, POT, CUT etc ), nu obligă la emiterea actelor administrative ulterioare si nu înlocuiește obligația structurilor competente de a analiza documentația din punct de vedere al atribuțiilor ce le incumbă.

CONSILIER JURIDIC

DANIELA ȘTEFAN

Cod FO53-13;Ver.l


ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA DIRECȚIA GENERALA DE URBANISMSI DEZVOLTARE URBANA BIROU AVIZARE CONFORMITATIPUG/PUD/PUZ

B d . Constantin Diaconovici Loga, nr. 1,

s-ma[l:detvoltar»urbana@prlmaflatm.rq,


300030, tal: HO 256 4 0 8 4 3 S

intarnat:www. prlmariatm.ro


Nr. UR2017-012089/16.09.2017

RAPORTUL INFORMĂRII ȘI CONSULTĂRII PUBLICULUI

Etapa 2 - etapa elaborării propunerilor PUZ și RLU aferent, de informare și consultare a publicului cu privire la documentația:

 • -  PUZ - „UEM-ZONA URBANIZARE-ZONA DE MICA PRODUCȚIE, SERVICII

DE TIP INDUSTRIAL SI CVASIINDUSTRIAL, COMERȚ EN GROS”;

 • -  Amplasament: EXTRAVILAN CF 435230, CF 435222, Timișoara;

 • -  Beneficiar: PLAVOSIN DEIAN DAN;

 • -  Proiectant: S.C. ATG STUDIO S.R.L.;

Detalii privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa si a consulta publicul:

Cetățenii au fost invitați să transmită observații referitoare la documentația P.U.Z. disponibilă la Biroul Avizare Conformități PUG/PUD/PUZ din cadrul Direcției Generale de Urbanism si Dezvoltare Urbana, și afișată pe site-ul www.primariatm.ro, în perioada 03.08.2017 - 27.08.2017. în acest scop, beneficiarul documentației a amplasat un panou pe parcela care a generat planul urbanistic zonal iar Direcția Generala de Urbanism si Dezvoltare Urbana, a amplasat 4 panouri (3 panouri pe teritoriul zonei studiate prin P.U.Z. si 1 panou la sediul Primăriei Municipiului Timișoara), conform Anexei 2 din H.C.L. nr. 183/08.05.2017 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, au fost notificați cetățenii ale căror proprietari sunt direct afectate de propunerile PUZ, prin adrese expediate prin poștă și prin publicarea anunțului pe site-ul www.primariatm.ro.

Proprietari notificați:

 • - CALEA TORONTALULUI: SC COCA COLA HBC ROMANIA;

 • -  CALEA TORONTALULUI - AEROPORT UTILITAR CIOCA;

 • -  CALEA TORONTALULUI - AGIL GROUP;

 • - CALEA TORONTALULUI - SC METRO CASH & CARRY SRL;

Documentația disponibilă la Compartimentul Avizare Conformități PUG/PUD /PUZ, nu a fost consultată de nici o persoana.

La intalnirea cu proiectantul S.C. ATG STUDIO S.R.L, organizata in data de 17.08.2017, intre orele 14,00 - 15,00, la sediul PMT - Direcției Generale de Urbanism si Dezvoltare Urbana, au fost prezente trei persoane interesate.

S-au formulat obiecții din partea Parohiei Ortodoxe Romane Timișoara Mehala cu privire la aceasta investiție, prin adresa inregistrata la Serviciul Relaționare Directă cu Cetățenii cu nr. RU2017-000329/17.08.2017.

La aceste sesizare, proiectantul a răspuns prin adresa inregistrata cu nr. RU2017-000355/31.08.2017. Conform acestei adrese:ROMÂNIA j JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA GENERALA DE URBANISMSI DEZVOLTARE URBANA

BIROU AVIZARE CONFORMITATIPUG/PUD/PUZ

I

B d , Constantin Dîaconovici toga, n r .  1 ( 3 0 0 0 30, tel: +• 4 0 2 S 6 408435

e-mail:deîvoltar6Ufbana@prîmariatm.ro( internet;www.primariatni,ro

Documentația asupra careia se face sesizarea este un STUDIU cu caracter director si NU un Plan Urbanistic Zonal, prin urmare propunerile acestuia NU au avut caracter de reglementare urbanistica obligatorie, nefiind o lucrare de urbanism aprobata prin HCL, in sensul Legii 350/2001 actualizata.

STUDIUL a fost initiat de către proprietarii terenurilor extravilane arabile (inclusiv Parohia Ortodoxa Romana Timișoara mehala) conform tabelului de semnaturi atașat acestuia, pentru a-si valorifica terenurile prin includerea zonei respective in intravilanul propus al noului Plan Urbanistic General Timișoara, solicitând Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si Urbanism o analizare a posibilităților de urbanizare a respectivului cvartal.

In urma analizării Studiului in cadrul Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si Urbanism, acesta a fost avizat favorabil in data de 2.10.2014, si Stabilește Unitati Teritoriale d Referința, in cadrul carora se vor putea realiza de către proprietarii terenurilor, Planuri Urbanistice Zonale de urbanizare, ce vor stabili zonele de construibilitate, indicii constructivi, parcelările si alte reglementari conform Legii 350/2001. Parohia Ortodoxa Romana a fost informata de posibilitatea realizării unui PUZ detaliat pe parcela A 347/13, inca din anul 2014, când Studiul a fost initiat si avizat favorabil.

Faptul ca in prezent STUDIUL a fost preluat de noul Plan Urbanistic General Etapa a 4-a, aflat in elaborare, ce NU este aprobat la acest moment si poate suferi modificări, da posibilitatea Parohiei sa inițieze propriile Planuri Urbanistice Zonale, beneficiind de insasi avizarea favorabila a STUDIULUI sub aspectul includerii acestor terenuri in intențiile de dezvoltareale orașului prevăzute in noul PUG. Asa cum a prevăzut STUDIUL. Documentațiile de tip PUZ ce se vor elabora de către proprietarii terenurilor vor reglemanta in detaliu parcelele respective si vor avea caracter de reglementare urbanistica, urmând a fi aprobate prin HCL. Terenul aflat in proprietatea Parohiei Ortodoxe Romane nu este afectat de prevederile prezentului PUZ.w

Având în vedere ca s-au parcurs procedurile prevăzute de v H.C.L. nr. 183/08.05.2017 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului „ Etapa 2 - etapa elaborării propunerilor PUZ și RLU aferent, de informare și consultare a publicului cu privire la documentația Plan Urbaniști. Zonal „ PUZ - „UEM-ZONA URBANIZARE-ZONA DE MICA PRODUCȚIE, SERVICII DE TIP INDUSTRIAL SI CVASIINDUSTRIAL, COMERȚ EN GROS ”, EXTRAVILAN CF 435230, CF 435222, Timișoara, beneficiar PLAVOSIN DEIAN DAN, proiectant: S.C. ATG STUDIO S.R.L., a fost finalizată și se va putea începe circuitul legal de avizare.

; ARHITECT SEF

Emilian Sorin .CIURARIU


Steluta tJRSU

PUZ - UEM - Zona urbanizare - zona de mica producție, servicii de tip industrial si cvasiindustrial, comerț engros1

Trotuar Bi

icleta

Zona Prote<

Zona verde + parcare tie

Auto

Auto

Zona verde + parcare

Pro

Zona tectie

Bicicle

ta Trotuar

2.000 '

1.00C

2.500

3.500

3.500

2.500

.000

2.000

20.000


k

I

t

I

A

Trotuar

Zona verde + trotuar

Bicicl

eta

Zona

Prote

:tie

Auto

Auto

Zona Prote

Biciclt tie

ta Zona verde + trotuar

Trotuar

1.500

1.500 '

1.00C

3.000

3.000

1.00C

1.500

1.500

16.000


(41V

136

o\

1 P+4E \     IZ

z  y\

91.43

91.59

P    \

\      yy y y y /

x117x


'/ / i

145

147

140  (   1

144

X/192/i

91.60

9169

°o

9'.8' v,    y         yy

141

91.70


81        109, /

43.90.9&

66

/9Î23

65

$7

9P9

ÎW

83 /

85

90.98/'

64 /

90^/1


9060

90/88                                                            2<

X /w / A/ /

62

90/8 1

90.49

61

y\ / / !y / / / / /\ / / / n?           /■ /

99


r

4

îr

0.37


Coordonate pct.de contur

X [m]

Y [m]

484388.201

203835.698

484529.546

204000.343

484710.917

203211.611

484706.692

204215.248

484652.601

204261.808

484472.257

204051.739

484330.911

203887.095

484384.050

203839.420


stampila CLT

stampila RUR

stampila OAR

sul

S.C. ATG Studio S.R.L. Jud. TIMIS, Mun. TIMISOARA str. Loichita Vasile, Nr. 1-3, sc. A, SAD 6 J35/1696/20.07.2011 CUI 28897810

Tel./Fax: 0356-204080; Mobil:0721-424360

PROIECT:

PUZ - UEM - Zona urbanizare - zona de mica productie, servicii de tip industrial si cvasiindustrial, comert engros

Pr. nr. 69

Faza:PUZ

TIMIȘOARA .— D O M A N I A

Amplasament:

Data:

Proiectat:

arh. Gabriel T. Almajan

extravilan Timisoara, CF442996, CF442997, jud. Timis

07.2018

Aprobat:

arh. Gabriel T. Almajan

Beneficiar : Plavosin Deian Dan

Sc.: 1:1000

Desenat:

arh. Gabriel T. Almajan

Plansa : PROPUNERE MOBILARE URBANA

Pl. nr.: A-04


PUZ - UEM - Zona urbanizare - zona de mica producție, servicii de tip industrial si cvasiindustrial, comerț engrosI

I

Trotuar

Bi

icleta

Zona Prote<

Zona verde + parcare tie

Auto

Auto

Zona verde + parcare

Pro

Zona tectie

Bicicle

ta

Trotuar

2.000

1.00C

2.500

3.500

3.500

2.500

.000

2.000

20.000


I

I

Trotuar

Zona verde + trotuar

Bicicl

eta

Zona

Prote

tie

Auto

Auto

Zona Prote

Biciclt tie

ta Zona verde + trotuar

Trotuar

1.500

1.500 '

1.00C

3.000

3.000

1.00C

1.500

1.500

16.000


91.70

112

146

<491.02

1   Ab 11)\


Coordonate pct.de contur

X [m]

Y [m]

484388.201

203835.698

484529.546

204000.343

484710.917

203211.611

484706.692

204215.248

484652.601

204261.808

484472.257

204051.739

484330.911

203887.095

484384.050

203839.420


Existent

Propus

mp

%

mp

%

Teren proprietate privata a persoanelor fizice sau juridice

38 061,00

100,00

31 702,23

83,29

Teren ce se intentioneaza a fi trecut in domeniul public

-

-

6 358,77

16,71

Total

38 061,00

100,00

38 061,00

100,00


]                                                           stampila CLT

1

1

1

stampila RUR

stampila OAR

sul

S.C. ATG Studio S.R.L. Jud. TIMIS, Mun. TIMISOARA str. Loichita Vasile, Nr. 1-3, sc. A, SAD 6 J35/1696/20.07.2011 CUI 28897810

Tel./Fax: O356-2O4O80; Mobil:0721-424360

PROIECT:

PUZ - UEM - Zona urbanizare - zona de mica productie, servicii de tip industrial si cvasiindustrial, comert engros

Pr. nr. 69 Faza:PUZ

L timișoara .—

ROMANI A

Amplasament:

Data:

Proiectat:

arh. Gabriel T. Almajan

e4x2t6r7a34vilan Timisoara, CF442996, CF442997, jud. Timis

07.2018

j Aprobat:

arh. Gabriel T. Almajan

Beneficiar : Plavosin Deian Dan

Sc.: 1:1000

Desenat:

arh. Gabriel T. Almajan

Plansa : CIRCULATIA TERENURILOR

Pl. nr.: A-0387

910

4

844

99Z9Z00V

j7


Coordonate pct.de contur

X [m]

Y [m]

484388.201

203835.698

484529.546

204000.343

484710.917

203211.611

484706.692

204215.248

484652.601

204261.808

484472.257

204051.739

484330.911

203887.095

484384.050

203839.420


S.C. ATG Studio S.R.L. Jud. TIMIS, Mun. TIMISOARA str. Loichita Vasile, Nr. 1-3, sc. A, SAD 6 J35/1696/20.07.2011 CUI 28897810 Tel./Fax: 0356-204080; Mobil:0721-424360

PROIECT:

PUZ - UEM - Zona urbanizare - zona de mica productie, servicii de tip industrial si cvasiindustrial, comert engros

Pr. nr. 69

Faza:PUZ

Amplasament:

extravilan Timisoara, CF442996, CF442997, jud. Timis

Data:

07.2018

Beneficiar : Plavosin Deian Dan

Sc.: 1:1000

Plansa : SITUATIA EXISTENTA

Pl. nr.: A-01


ORDIN DE PLATA nr.

1

PLATITI

928.56

LEI, ADICA

nouasutedouazecisioptleisicincizecisisasebani

ACEST ORDIN A FOST GENERAT PRIN SERVICIUL DE INTERNET BANKING AL INTESA SANPAOLO ROMANIA S.A.


_______ 1 f

‘-“-'-/i 7 S \ / 7 / 7

4..

/A743/3/10 ' /S= 27500mp 158/Opviz

P

HCL "Constr

UZ aprobat pri^^^i         '

332/25092007    \ \ \/


7 IG

iSToD1 o

SRL

S.C. ATG Studio S.R.L. Jud. TIMIS, Mun. TIMISOARA str. Loichita Vasile, Nr. 1-3, sc. 6, SAD6 J35/1696/20.07.2011 CUI 28897810 Tel./Fax: 0356-204080; Mobil:0721-424360

PROIECT:

PUZ - UEM - Zona urbanizare - zona de mica productie, servicii de tip industrial si cvasiindustrial, comert engros

Pr. nr. 69

Faza: PUZ

TIMIȘOARA ,__

R O M A N 1 A 1

Amplasament:

Data:

c

Proiectat:

arh. Gabriel T. Almajan

extravilan Timisoara, CF442996, CF442997, jud. Timis

07.2018

x Aprobat:

arh. Gabriel T. Almajan

Beneficiar : PLAVOSIN DEIAN DAN

Sc.: 1:5000

Desenat:

arh. Gabriel T. Almajan

Plansa : PLAN DE INCADRARE IN ZONA

Pl. nr.: A-00


BIROUL AVIZARE CONFORMITĂȚI PUG/PUD/PUZ

B d . Constantin D i a c o n o v i c i Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256

4 0 8 3 4 1 e-mail:dezvoltareurbana@pr imariatm.ro, internet:www. primar iatm.ro

UR2018-017681/26.10.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ZONA DE URBANIZARE - ZONA DE MICA PRODUCTIE, SERVICII DE TIP INDUSTRIAL SI CVASIINDUSTRIAL, COMERT ENGROS”, Extravilan Timișoara, CF 442996 si CF 442997

Având în vedere Expunerea de motive nr. UR2018-017681/26.10.2018 a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ZONA DE URBANIZARE - ZONA DE MICA PRODUCTIE, SERVICII DE TIP INDUSTRIAL SI CVASIINDUSTRIAL, COMERT ENGROS” Extravilan Timișoara, CF 442996 si CF 442997, prin care se propune urbanizarea unei zone cu functiuni de mica productie, servicii de tip industrial si cvasiindustrial, si comert engros.

Facem următoarele precizări:

Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. UR2018-017681/22.10.2018, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zona de urbanizare - zona de mica productie, servicii de tip industrial si cvasiindustrial, comert engros”, Extravilan Timișoara, CF 442996 si CF 442997;

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timișoara aprobat cu HCL 157/2002, prelungit cu HCL 131/2017 și „Conceptul general de dezvoltare urbană (MASTERPLAN)” aprobat cu H.C.L. 61/2012 promovate de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara;

Ținând cont de Avizul de Oportunitate nr. 26/26.11.2015, Avizul Arhitectului Sef nr. 36/25.09.2018, precum si de Avizul C. J. Timis nr. 43/28.08.2018;

Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 5459 din data de 19.12.2017, si ale Certificatului de Urbanism nr. 214/13.01.2016 prelungit pana la data de 12.01.2018, precum și Adresa nr. 10/01.03.2017 a Agenției pentru Protecția Mediului Timiș prin care anunță ca planul nu necesită evaluare de mediu și se adoptă fără aviz de mediu;

Documentația PUZ „Zona de urbanizare - zona de mica productie, servicii de tip industrial si cvasiindustrial, comert engros”, Extravilan Timișoara, CF 442996 si CF 442997, beneficiar PLAVOSIN DEIAN DAN, este elaborat de proiectantul S.C. ATG STUDIO S.R.L., specialist cu drept de semnătură R. U.R. Titus Gabriel ALMAJAN, a fost afișată pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Timișoara începând cu 03.08.2017, cu ocazia demarării Etapei 2 -etapa elaborării propunerilor PUZ și RLU aferent, de informare și consultare a publicului, conform H.C.L. nr. 140/2011, modificat prin H.C.L. nr. 183/2017. In perioada de informare s-au formulat sugestii si obiectii cu privire la aceasta investitie, din partea Parohiei Ortodoxe Romane Timisoara Mehala, al carei reprezentant a participat la intalnirea cu proiectantul S. C. ATG STUDIO S.R.L., organizata in data de 17.08.2017 la sediul Primăriei Municipiului

BIROUL AVIZARE CONFORMITĂȚI PUG/PUD/PUZ

B d . Constantin D i a c o n o v i c i Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256

4 0 8 3 4 1 e-mail:dezvoltareurbana@pr imariatm.ro, internet:www. primar iatm.ro

Timișoara, camera 213, et. 2. Sesizarea a fost înregistrata la Serviciul Relationare Directa cu Cetatenii din cadrul Primariei Municipiului Timisoara cu nr. RU2017-000129/17.08.2017.

La toate aceste sugestii si obiectii, proiectantul documentatiei PUZ „Zona de urbanizare - zona de mica productie, servicii de tip industrial si cvasiindustrial, comert engros ”, Extravilan Timișoara, CF 442996 si CF 442997, a răspuns prin adresa înregistrata cu nr. RU2017-000355/31.08.2007.

Etapa 2 - etapa elaborarii propunerilor PUZ si RLU aferent, de informare si consultare a publicului, conform H.C.L. nr. 140/2011, modificat prin H.C.L. nr. 181/2017 pentru documentația Planul Urbanistic Zonal PUZ „Zona de urbanizare - zona de mica productie, servicii de tip industrial si cvasiindustrial, comert engros ”, Extravilan Timișoara, CF 442996 si CF 442997, a fost finalizata prin afisarea pe site-ul Primariei Municipiului Timisoara in data de 16.09.2017 a Raportului informarii si consultariipublicului cu nr. UR2017-012089/16.09.2017;

Conform procedurii prevăzută prin H.C.L. nr. 140/19.04.2011, modificat prin H.C.L. nr. 181/2017, privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, documentatia PUZ „Zona de urbanizare - zona de mica productie, servicii de tip industrial si cvasiindustrial, comert engros ”, Extravilan Timișoara, CF 442996 si CF 442997, se încadreaza in Etapa 1 - etapa aprobării PUZ si RLU aferent (cap. 8.2.1., art. 61 din HCL nr. 140/2011, modificat prin HCL nr. 181/2017), in baza Dispozitiei Primarului nr. 92/1/.01.2007 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2001 privind transparenta decizionala în administratiapublica;

Terenul reglementat în cadrul documentației PUZ „Zona de urbanizare - zona de mica productie, servicii de tip industrial si cvasiindustrial, comert engros”, Extravilan Timișoara, CF 442996 si CF 442997, în suprafață totala de 38.061 mp este situat în partea de nord a Municipiului Timișoara, în extravilan, amplasat pe partea dreaptă a Caii Torontalului, fiind delimitat astfel: teren arabil parcela cu nr. Cad. 437044 la nord-vest, Calea Torontalului la sud-vest, Drum de exploatare De350 la nord-est, teren arabil parcela cu nr. Cad. 434540 la sud-est.

Conform PUG aprobat prin H.C.L. nr. 157/2002 prelungit prin H.C.L. nr. 131/2017 -terenul propus in vederea urbanizarii se afla in extravilanul municipiului Timisoara intr-o zonă cu caracter nedefinit.

Prin prezentul Plan Urbanistic Zonal „Zona de urbanizare - zona de mica productie, servicii de tip industrial si cvasiindustrial, comert engros”, Extravilan Timișoara, CF 442996 si CF 442997, nu se încalcă prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea si completarea OUG nr. 195/2005, privind protecția mediului.

Terenul reglementat, în suprafață totală de S=38.061 mp, este înscris în CF 442996 nr. cad. 442996 si CF 442997, nr. Cad. 442997, categoria de folosință - arabil, proprietar PLAVOSIN DEIAN-DAN.

Planul Urbanistic Zonal „Zona de urbanizare - zona de mica productie, servicii de tip industrial si cvasiindustrial, comert engros”, Extravilan Timișoara, CF 442996 si CF 442997, propune realizarea unei zone de mica productie, servicii industriale si cvasiindustriale, comert engros, asigurarea în incintă a locurilor de parcare necesare funcțiunilor propuse; asigurarea prin proiectare a soluțiilor de realizare a utilităților: alimentare cu energie electrică, gaz, apă-canal, telefonie, conform propunerilor și avizelor.

BIROUL AVIZARE CONFORMITĂȚI PUG/PUD/PUZ

B d . Constantin D i a c o n o v i c i Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256

4 0 8 3 4 1 e-mail:dezvoltareurbana@pr imariatm.ro, internet:www. primar iatm.ro

Accesul auto la terenul propus spre reglementare se face din Calea Torontalului, conform avizului Comisiei de Circulație nr. DT2017-0O4375/15.12.2017.

Obținerea Autorizației de Construire este condiționată de realizarea locurilor de parcare necesare funcțiunii propuse exclusiv pe parcela deținută de beneficiar, în conformitate cu Anexa 2 din R.L.U. aferenta P.U.G., aprobat prin HCL nr. 157/05.08.2002 și prelungit prin HCL nr. 131/2017 și în conformitate cu avizul Comisiei de Circulație nr. DT2017-004375/15.12.2017.

Indicii propuși prin documentație și conform Avizului Arhitectului Șef sunt următorii:

Subzone functionale: Constructii pentru mica productie, servicii de tip industrial si cvasiindustrial, nepoluante, comert en-gros, parcaje, spatii verzi de aliniament;

Regim de construire: izolat sau cuplat, P+4E, cu respectarea recomandarilor din Studiul geotehnic;

Functiuni predominante: constructii pentru mica productie, servicii de tip industrial si cvasiindustrial, nepoluante, comert en-gros;

Inaltime maxima la cornisa H max = 21.00 m (cornisa);

Procent maxim de ocupare a terenului POT max=60%;

Coeficient maxim de utilizare a terenuluiCUT max=1.20;

Retragere minima fata de aliniament: conform planșei Reglementari urbanistice -Plansa nr. A-02;

Retrageri minime fata de limitele laterale: conform plansei Reglementari urbanistice - Plansa nr. A-02;

Retrageri minime fata de limitele posterioare: minimum 10.00 m, conform plansei Reglementari urbanistice - Plansa nr. A-02;

Suprafata minima de spatii verzi amenajate minim 20.00 % din suprafata totala a parcelei, conform Adresei Agenției pentru Protecția Mediului Timiș nr. 10/01.03.2017;

Se va respecta H.C.L. nr. 4 din 28.01.2003 privind aprobarea realizării aliniamentelor de arbori aferente drumurilor publice aflate pe teritoriul administrativ al municipiului Timișoara;

Accesul auto si pietonal se va realiza din Calea Torontalului, in conformitate cu Avizul Comisiei de Circulatie nr. DT2017-004375/15.12.2017, iar necesarul de parcaje va fi asigurat in conformitate cu Art. 33 si anexa 5 din RGU;

În cazul în care parcela este parțial grevată de o servitute de utilitate publică, POT și CUT se vor calcula conform planșei „Reglementari urbanistice” A-02 și a Regulamentului Local de Urbanism aferent P.U.Z., dar autorizația de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public;

La eliberarea Autorizației de Construire se vor respecta toate condițiile impuse prin avizele eliberate de deținătorii de rețele și utilități publice precum și ale altor instituții avizatoare, care se vor realiza pe cheltuiala beneficiarilor.

BIROUL AVIZARE CONFORMITĂȚI PUG/PUD/PUZ

B d . Constantin D i a c o n o v i c i Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256

4 0 8 3 4 1 e-mail:dezvoltareurbana@pr imariatm.ro, internet:www. primar iatm.ro

Documentația de urbanism este însoțită de avizele și acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.).

Autorizatiile de construire se vor emite doar dupa realiazarea in prealabil a operatiunilor reglementate prin documentatia de urbanism cu privire la obligativitatea asigurarii acceselor din domeniul public conform planșei „Circulatia terenurilor - Plansa nr. A-03”, si asigurarea tuturor obiectivelor de utilitate publica necesare functionarii investitiilor in conformitate cu Planul de actiune asumat.

Semnarea documentației de amenajare a teritoriului sau de urbanism atrage responsabilitatea fiecărei persoane din colectivul de specialiști care a elaborat documentația, pentru veridicitatea și corectitudinea din punct de vedere tehnic a acesteia, în conformitate cu art. 38, alin. 1A1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

După aprobarea prin hotărârea consiliului local a documentatiei PUZ si RLU aferent, aceasta va fi transmisa către oficiul de cadastru și publicitate imobiliară, în vederea actualizării din oficiu a destinației imobilelor înregistrate în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Plan Urbanistic Zonal „Zona de urbanizare - zona de mica productie, servicii de tip industrial si cvasiindustrial, comert engros”, Extravilan Timișoara, CF 442996 si CF 442997, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timișoara și va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investițiile prevăzute în documentație.

PROPUNEM

 • 1. Avizarea si aprobarea Planului Urbanistic „Zona de urbanizare - zona de mica productie, servicii de tip industrial si cvasiindustrial, comert engros”, Extravilan Timișoara, CF 442996 si CF 442997, beneficiar PLAVOSIN DEIAN DAN, întocmit conform proiectului nr. 69/2014 realizat de SC ATG STUDIO SRL, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

2. Se stabilesc condițiile de construire:

Subzone functionale: Constructii pentru mica productie, servicii de tip industrial si cvasiindustrial, nepoluante, comert en-gros, parcaje, spatii verzi de aliniament;

Regim de construire: izolat sau cuplat, maxim P+4E, cu respectarea recomandarilor din Studiul geotehnic;

Functiuni predominante: constructii pentru mica productie, servicii de tip industrial si cvasiindustrial, nepoluante, comert en-gros;

Inaltime maxima la cornisa H max = 21.00 m;

Procent maxim de ocupare a terenului POT max=60%;

Coeficient maxim de utilizare a terenului CUT max=1.20;

BIROUL AVIZARE CONFORMITĂȚI PUG/PUD/PUZ

B d . Constantin D i a c o n o v i c i Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256

4 0 8 3 4 1 e-mail:dezvoltareurbana@pr imariatm.ro, internet:www. primar iatm.ro

Retragere minima fata de aliniament: conform planșei Reglementari urbanistice -Plansa nr. A-02;

Retrageri minime fata de limitele laterale: conform plansei Reglementari urbanistice - Plansa nr. A-02;

Retrageri minime fata de limitele posterioare: minimum 10.00 m, conform plansei Reglementari urbanistice - Plansa nr. A-02;

Suprafata minima de spatii verzi amenajate minim 20.00 % din suprafata totala a parcelei, conform Adresei Agenției pentru Protecția Mediului Timiș nr. 10/01.03.2017;

Accesul auto si pietonal se va realiza din Calea Torontalului, in conformitate cu Avizul Comisiei de Circulatie nr. DT2017-004375/15.12.2017, iar necesarul de parcaje va fi asigurat in conformitate cu Art. 33 si anexa 5 din RGU;

 • 3. Prezentul Plan Urbanistic Zonal „Zona de urbanizare - zona de mica producție, servicii de tip industrial si cvasiindustrial, comerț engros”, Extravilan Timișoara, CF 442996 si CF 442997, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timișoara și va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investițiile prevăzute în documentație.

Terenul reglementat este înscris în CF 442996 nr. cad. 442996 si CF 442997, nr. Cad. 442997, în suprafață de 38.061 mp, categoria de folosință - arabil, proprietar PLAVOSIN DEIAN DAN.

 • 4. Autorizatiile de construire se vor emite doar dupa realiazarea in prealabil a operatiunilor reglementate prin documentatia de urbanism cu privire la obligativitatea asigurarii acceselor din domeniul public conform plansei „Circulatia terenurilor - Plansa nr. A-03”, si asigurarea tuturor obiectivelor de utilitate publica necesare functionarii investitiilor in conformitate cu Planul de actiune asumat.

 • 5. După aprobare prin hotărârea consiliului local a documentației PUZ și RLU aferent, hotărârea însoțită de documentație va fi transmisă către oficiul de cadastru și publicitate imobiliară, în vederea notării în cartea funciară a faptului că imobilul face obiectul respectivelor reglementări urbanistice, în conformitate cu art. 29, alin. 2A1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

 • 6. Reglementările privind autorizarea construcțiilor și a amenajărilor vor fi aplicate în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal „Zona de urbanizare - zona de mica productie, servicii de tip industrial si cvasiindustrial, comert engros”, Extravilan Timișoara, CF 442996 si CF 442997, si a Regulamentului Local de Urbanism.

BIROUL AVIZARE CONFORMITĂȚI PUG/PUD/PUZ

B d . Constantin D i a c o n o v i c i Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256

4 0 8 3 4 1 e-mail:dezvoltareurbana@pr imariatm.ro, internet:www. primar iatm.ro

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zona de urbanizare - zona de mica productie, servicii de tip industrial si cvasiindustrial, comert engros”, Extravilan Timișoara, CF 442996 si CF 442997, elaborat de proiectantul S.C. ATG STUDIO S.R.L., proiect nr. 69/2014, beneficiar PLA VOSIN DEIAN DAN, îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii in cadrul plenului consiliului local.

ARHITECT SEF

Emilian Sorin CIURARIU

SEF BIROU

CONSILIER

Steluta URSU


Liliana IOVAN

Red/dact - S.U.

DI O

SDL

TIMISOADA —

ROMAN I A

FOAIE DE CAPAT

PR. NR. 69/2014

DENUMIRE PROIECT : PUZ- ZONA DE URBANIZARE: ZONA DE MICA PRODUCTIE, SERVICII DE TIP INDUSTRIAL SI CVASIINDUSTRIAL, COMERT ENGROS

AMPLASAMENT       : extravilan Timisoara, jud.Timis

BENEFICIAR         : PLAVOSIN DEIAN-DAN

PROIECTANT GENERAL : S.C. ATG STUDIO S.R.L.

TIMISOARA, Strada Loichita Vasile, nr 1-3, SAD 6 Tel/fax: 0356 - 204080 Mobil: 0721 424 360

FAZA DE PROIECTARE : P.U.Z.

S.C. ATG STUDIO S.R.L.

ST<^ D I O

SDL

TIMISOADA — DOMANI A I I


LISTA DE SEMNATURI

ARHITECTURA


SC ATG STUDIO SRL

Arh. Gabriel T. Almajan

TOPOGRAFIEEDILITAREELECTRICE


STUDIU GEOTEHNICDI O

SDL

TIMISOADA —

ROMAN I A

MEMORIU DE PREZENTARE

 • 1. INTRODUCERE

  • 1.1. Date generale

   Denumire proiect

   : PUZ- ZONA DE URBANIZARE: ZONA MICA DE PRODUCTIE, SERVICII DE TIP INDUSTRIE SI CVASIINDUSTRIAL, COMERT ENGROS

   Amplasament Faza de proiectare Beneficiar proiect Proiectant general

   : extravilan Timisoara, jud.TIMIS

   : PLAN URBANISTIC ZONAL

   : PLAVOSIN DEIAN-DAN

   : S.C. ATG STUDIO S.R.L.

1.2. Obiectul lucrării

In urma studiului cu caracter director realizat la cererea beneficiariilor si a reprezentatiilor Directiei de Urbanism ai Primariei Timisoara, se solicita de beneficiar realizarea PUZ-ului care are ca obiect zona mica de productie, servicii de tip industrie si cvasiindustrial si comert engros.

Datele temei program au fost stabilite in studiul cu caracter director.

Din punct de vedere juridic Plavosin Deian Dan are dreptul de proprietate conform CF 442996 si 442997.

1.3. Surse de documentare

Studiile de fundamentare si proiectele elaborate pentru intocmirea PUZ sunt :

- Ridicare topografica

- Studiu geotehnic

- Alte documentatii de urbanism aprobate in zona

- RGU aprobat prin HG 525/1996 republicata

- OMS 119/2014 privind normele de igiena

- HCJ 115/2008 privind aprobarea reglementarilor si indicatorilor urbanistici pentru dezvoltarea zonelor cu potential de edificare urbana din judetul Timis

- Studiu cu Caracter Director

 • 2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII

2.1. Evolutia zonei

Zona studiată care face obiectul acestei documentații, nu se află în zonă protejată sau de protecție a monumentelor istorice, respectiv zone de interes deosebit, avand un caracter agricol.

DI O

SRL

TIMISOADA _ I O M A N I A O

2.2. încadrare in localitate

Terenurile se afla la nord de municipiul Timisoara, intre calea Torontalului si De 350.

2.3. Vecinatati

Zona studiata se invecineaza la nord-vest cu terenul arabil A347/13, la nord-est cu De350, la sud-est cu terenul arabil A347/12/4 iar la sud-vest cu Calea Torontalului.

2.4. Elemente ale cadrului natural

Conform extrasului CF, terenul este liber de constructii.

Regimul eolian in partea de sud - vest a României este determinat de dezvoltarea sistemelor barice care se interfereaza deasupra Europei la latitudinea de 45° nord. In zona de campie, cea mai mare pondere o au vanturile din nord.

Tipul topoclimatic este specific zonei de silvostepa. El se caracterizeaza prin temperaturi medii anuale ridicate ( 10,6° C ), intervalul anual fara inghet este mai extins ( peste 200 de zile), iar numarul mediu anual de zile cu inghet mai mic ( 95 ).

Clima este temperat - moderata.

2.5. Circulatia

Accesul la zona se face de pe Calea Aradului si Calea Torontalului. In interiorul zonei studiate circulatia se desfasoara pe cele cateva drumuri de exploatare ce traverseaza cvartalul.

2.6. Ocuparea terenurilor

Parcelele nu sunt afectate de constructii.

2.7. Echipare edilitara

În zona studiata exista rețele de alimentare cu apă și canalizare, figurate pe planul de lucrari edilitare, conform avizului de amplasament emis de SC AQUATIM SA:

 • - rețea de apă:            - str. Calea Torontalului - 0 400 mm;

 • - rețea de canalizare:      - str. Calea Torontalului - D = 600mm.

 • - rețea de gaz:             - str. Calea Torontalului.

2.8. Probleme de mediu

Zona studiata este lipsita de factori de poluare majori. In vecinatate nu exista agenti cu degajari de noxe, sau alte elemente, care nu sunt compatibile cu functiunea propusa.

Terenurile sunt aproximativ plane si nu prezinta riscuri naturale de mediu.

2.9. Optiuni ale populatiei

Propunerile prevazute in aceasta documentatie vor fi dezbatute in cadrul procedurii de avizare.

DI O

SDL

TIMISOADA —

ROMAN I A

 • 3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA

3.1. Concluzii ale studiilor de fundamentare

Din analiza datelor existente, a specificatiilor din tema de proiectare, CU si consultarea cu furnizorii de utilitati rezulta ca aceste elemente pot constitui premisa reala pentru abordarea unor propuneri in zona studiata, incluzand prin aceasta : -extinderea intravilanului ;

3.2. Prevederi ale PUG

PUG-ul actual nu contine prevederi pentru zona, in momentul actual terenul fiind extravilan.

3.3. Valorificarea cadrului natural

Prin pozitie, relatie cu propunerile de dezvoltare din zona si accesibilitate, cadrul natural are un potential mare de dezvoltare.

3.4. Modernizarea circulatiei

Prin PUZ-ul director, PUG-ul aflat in lucru si studiului cu caracter director se prevede largirea Caii Torontalului la un profil stradal de 42m. Acest drum va avea o zona de protectie cu interdictie de construire cu o latime de 50m de o parte si de alta a axului. De asemenea s-a prevazut o trama stradala majora ce traverseaza zona studiata pe partea longitudinala cu drumu avand un profil stradal de 20m. Pe latura de nord-est se propune un drum cu un profilul de 20m.

 • 3.5. Zonificarea functionala

Pe parcela se va realiza o zona de mica productie, servicii de tip industrial si cvasiindustrial, comert engros.

Utilizarea funcțională

Utilizări admise:

(01) structură funcțională dedicată activităților de mică producție, serviciilor de tip industrial și cvasiindustrial, comerțului engros, comert cu materiale de construcție etc;

(02) mică producție și activități complementare - administrative, de depozitare, de transport, sociale etc - direct legate de funcția de bază;

(03) sedii / puncte de lucru pentru microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii ce desfășoară activități complexe bazate pe producția de tip industrial sau cvasiindustrial - administrative, de depozitare, comerciale etc;

DI O

SRL

TIMISOADA _ I O M A N I A O

(04) servicii de tip industrial sau cvasiindustrial(industrie nepoluanta,depozitare, logistica, distributie si desfacere, parc de activitati, service auto, statie de carburanti);

(05) comerț engros de dimensiune mică și medie;

(06) formare profesională.

Utilizări admise cu condiții:

(07) Sunt admise activități complementare și de susținere a funcțiunii principale a zonei; funcțiuni administrative, comerciale, de cazare, loisir, educaționale cu condiția amplasării în perimetre delimitate și reglementate prin PUZ ca zone de servire special instituite.

(08) Infrastructură tehnico-edilitară condiționat de amplasarea în subteran a acestora sau în afara spațiului public.

(09) Garaje publice sau private supraterane în clădiri dedicate cu condiția ca accesul autovehiculelor să se realizeze din străzi cu circulație redusăși să fie organizat astfel încât să nu perturbe traficul.

Utilizări interzise:

(10) Orice utilizări, altele decât cele admise la punctele anterioare

3.5.1 Reglementari

Suprafata totala a parcelei este de 38 061mp din care se va ceda domeniului public o suprafata de 6 358,77 mp pentru realizarea profilului stradal de 20 m pe partea de sud-est a parcelei, respectiv realizarea profilului stradal de 20 m pe partea de nord-est. Conform certificatului de urbanism se prevede o zona de protectie cu interdictie de construire lata de 50m fata din axul drumului dupa modernizarea Calea Torontalului. Pe parcela se propun 9 parcele cu aceeasi functiune, avand acces de pe drumurile propuse si de pe bretele speciale de dublare a arterelor principale de circulatie.

Amplasarea clădirilor fata de limite:

Amplasarea cladiriilor pe parcele se va face la o distanta de 10 m fata de drumurile publice si minim 10m fata de limita din spate a parcelei. Cladirile se pot construi pana in limitele de proprietate laterale.

Fiecare parcela va avea minim un acces auto. Necesarul de parcaje va fi dimensionat prin insumarea numarului de parcaje necesar fiecarei functiuni in parte.

Inaltimea maxima admisa:

Regimul de inaltime nu va depasi P+4E, la cornisa inaltimea maxima nu va depasi 21 m, iar inaltimea totala (maxima) nu va depasi 24 m. POT maxim=60%, CUT maxim=1,2;

Spatii verzi:

Se vor prevedea zone verzi care insumate vor avea o suprafata minima 7612,22mp (20% din suprafata parcelei initiale).

împrejmuirea:

DI O

SRL

TIMISOADA _ I O M A N I A O

Imprejmuirea va fi cu un soclu de 80 cm si o parte transparenta la strada , semi-opaca sau opaca catre vecini, cu o inaltime de 2,2 m. Portile imprejmuirilor situate in aliniament se vor deschide fara afectarea spatiului public.

In functie de natura si tipul investitiei beneficiarul va actiona in stricta concordanta cu prevederile normelor generale si specifce de protectia muncii, a cerintelor PSI privind proiectarea si utilizarea constructiilor.

La cladire se va asigura accesul masinilor de interventie.

3.5.2. Bilant teritorial

Suprafata teren

Existent

Propus

mp

%

mp

%

Teren conform CF

38 061

100

38 061

100

Teren conform ridicare

38 061

100

38 061

100

topografica

Zona de mica

Constructii

0

0

18 087,81

47,52

productie,

Spatii verzi

0

0

6 286,58

16,52

servicii de tip industrial si cvasiindustri al, comert

Alei, accese, parcari in incinta

0

0

6 002,20

15,77

engros

Zone verzi

0

0

1 325,64

3,48

Drumuri, trotuare, spatii verzi in aliniament, piste de biciclete

0

0

6 358,77

16,71

Zona cedata in vederea realizarii drumurilor de acces

6 358,77

16,71

Total spatiu verde asigurat format din suma spatiilor verzi din interiorul parcelelor de mica productie, servicii de tip industrial si cvasiindustrial, comert engros in suprafata de 6286,58mp si zona verde intabulata ca zona verde in suprafața de 1325,64mp - 20% din parcela inițiala (7612.22mp)

3.5.3. Indici constructivi propuși

UEM      -POT maxim=60%, CUT maxim=1,2; Regim de inaltime maxim P+4E

3.6.Dezvoltarea echipării edilitare

3.6.1Alimentare cu apă

Alimentarea cu apă potabila pentru zona studiata se va face de la sistemul centralizat de alimentare cu apa potabila al municipiului Timișoara. (existent pe calea Torontalului si administrat de s.c. AQUATIM s.a.)

DI O

SRL

TIMISOADA _ I O M A N I A O

Alimentarea cu apă rece potabilă a cladirilor propuse se va face de la reteaua existenta Dn 400 mm de pe calea Torontalului, prin reteaua stradala propusa PE-HD, PE100, PN10, De.140x8.3 mm, prevazuta cu hidranti de incendiu exteriori Dn 80 mm. Lungimea retelei de apa propusa este: L = 470 m.

Bransamentele propuse ale parcelelor din PUZ vor asigura necesarul de apa potabila al consumatorilor de pe fiecare parcelă. Conductele de apa se vor realiza din teava de polietilena PE-HD, Pn 6, De. 90 mm si se vor amplasa in zona verde sau zona de acces pe amplasament. De asemenea, la cca 1 m fata de limita de proprietate se va monta cate un camin de apometru pentru masurarea debitului de apa consumat. Lungimea bransamentelor va fi de cca. 7,0 m fiecare, in total 63 m.

Presiunea necesara la bransament este de 1,5 atm

La intrarea pe fiecare parcela se va prevede cate un cămin de apometru de la care pleacă o rețeaua care va alimenta consumatorii din incintă: obiectele sanitare din clădiri și rezervorul de incendiu.

Pentru refacerea rezervei de incendiu în incintă fiecarei parcele va fi prevăzută o gospodaria de apa amplasata in zona verde, formata dintr-o statie de pompare cu rezervor de incendiu (V=170 mc) și retea de incendiu inelară cu hidranti de incendiu.

In incinta fiecarei parcele se realizează două retele de apă independente:

 • - una de apa potabila, pentru consum curent (folosita pentru grupurile sanitare), care se va realiza din PE-HD, Pn 6, De. 63-90 mm, L= 20 m si se va poza ingropat sub adancimea de inghet pe un pat de nisip;

 • - o retea de incendiu amplasata perimetral halelor, pentru crearea unui inel de incendiu, care se va realiza din PE-HD, Pn 6, De. 160 mm, L=135 m si se va echipa cu hidranti de incendiu supraterani Dn 100 mm.

Reteaua de apa stradala se va lega la reteaua existenta de pe calea Torontalului printr-un camin de vane.

Debitele totale de apa sunt :

Q S ZI MED   = 33,95 mc/zi = 0,40 l/s

Q S ZI MAX   = 44,14 mc/zi = 0,52 l/s

Q S ORAR MAX = 11,04 mc/h = 3,07 l/s

Q IE = 15 l/s - la parcele

Q II = 2x2,1 l/s - la parcele

3.6.2Canalizarea menajeră

Sistemul de canalizare stabilit pentru zona studiată situate in extravilanul municipiului Timisoara va fi de tip separativ, preluand strict apele uzate provenite de la grupurile sanitare.

DI O

SDL

TIMISOADA —

ROMAN I A

Canalizarea menajera propusa in zona studiata se va racorda la sistemul centralizat de canalizare menajera al municipiului Timișoara. (aflat in administrarea s.c. AQUATIM s.a.)

Canalizarea propusa pentru a deservi cladirile din PUZ, se va racorda la reteaua de canalizare de pe calea Torontalului, D = 600 cm.

Reteaua stradala de canalizare, se va executa din tuburi din PVC-KG cu diametrul D=315 mm, lungime 470 m si se va amplasa pe strada nou propusa.

Racordurile parcelelor la reteaua de canalizare vor functiona gravitational, iar la limita de proprietate se va monta cate un camin de racord. Racordurile menajere ale parcelelor se vor executa cu tuburi din PVC-KG cu diametrul D=200 mm. Lungimea fiecarui racord este de 8,7 m, lungime totala 78 m si se vor amplasa in zona verde sau zona de acces pe amplasament.

Apele uzate descărcate in final sunt descarcate la statia de epurare a municipiului Timisoara.

In incintă de la caminul de racord la clădire se prevede o retea de canalizare cu o lungime de 10 m / incinta, din PVC-KG, D=200 mm, rezulltand o lungime totala de 90 m.

Pe reteaua de canalizare se vor monta camine de vizitare amplasate de-a lungul canalului la distante de maxim 60 m. Canalizarea propusă va functiona gravitational.Debitele menajere evacuate sunt:

Q U ZI MED   = 33,95 mc/zi = 0,40 l/s

Q U ZI MAX   = 44,14 mc/zi = 0,52 l/s

Q U ORAR MAX = 11,04 mc/h = 3,07 l/s

3.6.3Canalizarea pluviala

Apele de ploaie de pe fiecare parcela sunt colectate de cate o retea de canalizare pluviala, pre-epurate intr-un separator de namol si hidrocarburi (SNH) si apoi descarcate intr-un bazin de retentie BR propriu. De aici, apele pluviale vor fi preluate de o retea stradala de canalizare pluviala si descarcate mai apoi in paraul Beregsau aflat la cca. 350 m nord de amplasamentul propus.

In incinte conductele de pluvial vor fi realizate din PVC-KG, D=315 mm, L=100 m pozată ingropat.

Pe drumul de acces conducta de pluvial va fi realizata din PVC-KG, D=315-500 mm, L=860 m pozată ingropat.

Pe reteaua se vor monta camine de vizitare amplasate de-a lungul canalului la distante de maxim 60 m. Canalizarea propusă va functiona gravitational.

Q PL = 214,06 l/s

Se propune realizarea a 9 bazine de retentie, fiecare bazin deservind cate o parcela. Volumul unui bazin este:

DI O

SRL

TIMISOADA _ I O M A N I A O

Volumul bazinului de retentie pe fiecare incintă este de 28 mc (~18 mp)

Volumul anual al apelor pluviale va fi: Vanual= 32.109 mc/an

Apele pluviale colectate de canalizarea pluvială din zona studiată sunt descărcate în pârâul Beregsău printr-o gura de descărcare GD propusă.

In dreptul gurii de descărcare pârâul se va pava pe o lungime de 4,0 m (2,0 m de o parte și de alta a locului de descărcare) cu un pereu din beton simplu C 25/30 de 10 cm grosime, pentru a se prevenii erodarea malului și a fundului.

La descărcare, conducta se va încastra într-un masiv din beton simplu C25/30.

Pentru prevenirea descărcării în pârâu a unor ape care să nu întrunesc condițiile de calitate cerute de norme, se prevede la 2 m de gura de descărcare pe conductă un cămin de vane.

3.7.Protectia Mediului - Date conform HG 1076/2004 anexai:

 • 3.7.1.Caracteristicile planurilor si programelor cu privire, in special, la:

 • a) gradul in care planul sau programul creeaza un cadru pentru proiecte si alte activitati viitoare fie in ceea ce priveste amplasamentul, natura, marimea si conditiile de functionare, fie in privinta alocarii resurselor:

Proiectul va putea genera dezvoltari urbane ulterioare datorita creeri unei infrastructuri (circulatii, echipare edilitara).

 • b) gradul in care planul sau programul influentiaza alte planuri si programe, inclusiv pe cele in care se integreaza sau care deriva din ele:

Propunerea tine cont de PUZ-ul director realizat in zona.

 • c) relevanta planului sau programului in/pentru integrarea consideratiilor de mediu, mai ales din perspectiva promovarii dezvoltarii durabile:

Dezvoltarea durabila a asezarilor umane obliga la o reconsiderare a mediului natural sub toate aspectele sale: economice, ecologice si estetice, accentuând caracterul de globalitate a problematicii mediului.

Raportul anual natural-mediu antropic trebuie privit sub aspectul modului in care utilizarea primului este profitabila si contribuie la dezvoltarea celui din urma, astfel ca prin regulamentul de urbanism se prevede asigurarea de spatii verzi si plantatii de aliniament, utilizarea eficienta si durabila a spatiului existent, asigurarea facilitatilor de desfasurare a activitatii, cu conservarea factorilor de mediu.

Spatiul verde total prevazut prin PUZ va fi de 7612,22mp (20,00% din suprafata totala a terenului).

 • d) probleme de mediu relevante pentru plan sau program

APA:

Alimentarea cu apă:

DI O

SRL

TIMISOADA _ I O M A N I A O

Alimentarea cu apă potabila pentru zona studiata se va face de la sistemul centralizat de alimentare cu apa potabila al municipiului Timișoara. (existent pe calea Torontalului si administrat de s.c. AQUATIM s.a.)

Alimentarea cu apă rece potabilă a cladirilor propuse se va face de la reteaua existenta Dn 400 mm de pe calea Torontalului, prin reteaua stradala propusa PE-HD, PE100, PN10, De.140x8.3 mm, prevazuta cu hidranti de incendiu exteriori Dn 80 mm. Lungimea retelei de apa propusa este: L = 470 m.

Bransamentele propuse ale parcelelor din PUZ vor asigura necesarul de apa potabila al consumatorilor de pe fiecare parcelă. Conductele de apa se vor realiza din teava de polietilena PE-HD, Pn 6, De. 90 mm si se vor amplasa in zona verde sau zona de acces pe amplasament. De asemenea, la cca 1 m fata de limita de proprietate se va monta cate un camin de apometru pentru masurarea debitului de apa consumat. Lungimea bransamentelor va fi de cca. 7,0 m fiecare, in total 63 m.

Presiunea necesara la bransament este de 1,5 atm

La intrarea pe fiecare parcela se va prevede cate un cămin de apometru de la care pleacă o reteaua care va alimenta consumatorii din incintă: obiectele sanitare din clădiri și rezervorul de incendiu.

Pentru refacerea rezervei de incendiu în incintă fiecarei parcele va fi prevăzută o gospodaria de apa amplasata in zona verde, formata dintr-o statie de pompare cu rezervor de incendiu (V=170 mc) și retea de incendiu inelară cu hidranti de incendiu.

In incinta fiecarei parcele se realizează două retele de apă independente:

 • - una de apa potabila, pentru consum curent (folosita pentru grupurile sanitare), care se va realiza din PE-HD, Pn 6, De. 63-90 mm, L= 20 m si se va poza ingropat sub adancimea de inghet pe un pat de nisip;

 • - o retea de incendiu amplasata perimetral halelor, pentru crearea unui inel de incendiu, care se va realiza din PE-HD, Pn 6, De. 160 mm, L=135 m si se va echipa cu hidranti de incendiu supraterani Dn 100 mm.

Reteaua de apa stradala se va lega la reteaua existenta de pe calea Torontalului printr-un camin de vane.

Canalizare ape menajere:

Sistemul de canalizare stabilit pentru zona studiată situate in extravilanul municipiului Timisoara va fi de tip separativ, preluand strict apele uzate provenite de la grupurile sanitare.

Canalizarea menajera propusa in zona studiata se va racorda la sistemul centralizat de canalizare menajera al municipiului Timisoara. (aflat in administrarea s.c. AQUATIM s.a.)

Canalizarea propusa pentru a deservi cladirile din PUZ, se va racorda la reteaua de canalizare de pe calea Torontalului, D = 600 cm.

Reteaua stradala de canalizare, se va executa din tuburi din PVC-KG cu diametrul D=315 mm, lungime 470 m si se va amplasa pe strada nou propusa.

Racordurile parcelelor la reteaua de canalizare vor functiona gravitational, iar la limita de proprietate se va monta cate un camin de racord. Racordurile menajere ale parcelelor se vor 11

DI O

SDL

TIMISOADA —

ROMAN I A

executa cu tuburi din PVC-KG cu diametrul D=200 mm. Lungimea fiecărui racord este de 8,7 m, lungime totala 78 m si se vor amplasa in zona verde sau zona de acces pe amplasament.

Apele uzate descărcate in final sunt descarcate la statia de epurare a municipiului Timisoara.

In incintă de la caminul de racord la clădire se prevede o retea de canalizare cu o lungime de 10 m / incinta, din PVC-KG, D=200 mm, rezulltand o lungime totala de 90 m.

Pe reteaua de canalizare se vor monta camine de vizitare amplasate de-a lungul canalului la distante de maxim 60 m. Canalizarea propusă va functiona gravitational

Canalizare ape pluviale:

Apele de ploaie de pe fiecare parcela sunt colectate de cate o retea de canalizare pluviala, pre-epurate intr-un separator de namol si hidrocarburi (SNH) si apoi descarcate intr-un bazin de retentie BR propriu. De aici, apele pluviale vor fi preluate de o retea stradala de canalizare pluviala si descarcate mai apoi in paraul Beregsau aflat la cca. 350 m nord de amplasamentul propus.

In incinte conductele de pluvial vor fi realizate din PVC-KG, D=315 mm, L=100 m pozată ingropat.

Pe drumul de acces conducta de pluvial va fi realizata din PVC-KG, D=315-500 mm, L=860 m pozată ingropat.

Pe reteaua se vor monta camine de vizitare amplasate de-a lungul canalului la distante de maxim 60 m. Canalizarea propusă va functiona gravitational.

Q PL = 214,06 l/s

Se propune realizarea a 10 bazine de retentie, fiecare bazin deservind cate o parcela. Volumul unui bazin este:

Volumul bazinului de retentie pe fiecare incintă este de 28 mc (~18 mp)

Volumul anual al apelor pluviale va fi: Vanual= 32.109 mc/an

Apele pluviale colectate de canalizarea pluvială din zona studiată sunt descărcate în pârâul Beregsău printr-o gura de descărcare GD propusă.

In dreptul gurii de descărcare pârâul se va pava pe o lungime de 4,0 m (2,0 m de o parte și de alta a locului de descărcare) cu un pereu din beton simplu C 25/30 de 10 cm grosime, pentru a se prevenii erodarea malului și a fundului.

La descărcare, conducta se va încastra într-un masiv din beton simplu C25/30.

Pentru prevenirea descărcării în pârâu a unor ape care sa nu întrunesc conditiile de calitate cerute de norme, se prevede la 2 m de gura de descărcare pe conductă un cămin de vane.

DI O

SRL

TIMISOADA _ I O M A N I A O

AERUL:

Din punct de vedere al impactului asupra atmosferei activitatile care pot contitui surse de poluare sunt cele legate de functionarea centralelor de incalzire/producere a apei calde si a traficului de masini din zona.

- surse stationare nedirijate - nu exista

- surse stationare dirijate - emisiile de la centralele termice individuale au un impact cumulat nesemnificativ asupra atmosferei

- surse mobile - autovehiculele care vin si parcheaza in zona, din acest punct de vedere emisiile de poluanti sunt intermitente si au loc la nivelul solului. Ordinul 462/1993 referitor la traficul rutier precizeaza ca emisiile poluante ale autovehiculelor rutiere se limiteaza cu cararcter preventiv prin conditiile tehnice prevazute la omologarea autovehiculului.

SOLUL:

Prin realizarea proiectului, activitatile care pot fi considerate surse de poluare solului se impart in doua categorii:

- surse specifice perioadei de executie

- surse specifice perioadei de exploatare

In perioada executiei nu sunt surse industriale de poluare a solului, acestea pot aparea doar accidental prin pierderea de carburanti de la utilajele folosite pentru realizarea lucrarilor.

In vederea diminuarii si chiar eliminarii impactului asupra solului au fost prevazute puncte de depozitare a pubelelor pentru deseurile menajere. Acestea vor fi transportate ulterior de o unitate de profil la depozitul din zona.

Deci putem concluziona ca din punct de vedere al factorului de mediu aer, apa si sol activitatea de pe amplasamentul studiat nu reprezinta o sursa semnificativa de poluare.

 • e) relevanta planului sau programului pentru implementarea legislatiei nationale si comunitare de mediu

-NU E CAZUL

 • 3.7.2.Caracteristicile efectelor si ale zonei posibil a fi afectate cu privire, in special la:

 • a) probabilitatea, durata, frecventa si reversibilitatea efectelor

Se are in vedere ca proiectul se va armoniza cu tendintele zonei de a moderniza zona actualmente neamenajata cu functiuni specifice necesitatilor socio-economice. Probabilitatea ca sa se produca efecte indezirabile asupra mediului este scazuta.

 • b) natura cumulativa a efectelor - NU E CAZUL

 • c) natura trasfrontiera a efectelor - NU E CAZUL

 • d) riscul pentru sanatatea umana sau mediu

In vederea asigurarii protectiei mediului si a sanatatii oamenilor, in cadrul prezentei documentatii se prevad toate masurile ce se impun a fi luate pentru faza de implementare a planului propus.

De asemenea, dezvoltarea propusa nu se va invecina cu zone de locuinte.

 • e) marimea si spatialitatea efectelor - NU E CAZUL

 • f) valoarea si vulnerabilitatea arealului posibil a fi afectata, date de :

 • - caracteristicile naturale speciale sau patrimoniul cultural - NU E CAZUL

 • - depasirea standardelor sau a valorilor limita de calitate a mediului

DI O

SRL

TIMISOADA _ I O M A N I A O

Nu se vor depasi valorile limita

- folosirea terenului in mod intensiv - NU E CAZUL

 • g) efecte asupra zonelor sau peisajelor care au un statut de protejare recunoscut pe plan national, comunitar sau international - NU E CAZUL

3.8.Obiective de utilitate publica

In vederea largirii Caii Torontalului, a realizarii tramei stradale majore din interiorul zonei studiate, a realizarii acceselor se va ceda teren catre domeniul public al Municipiului Timisoara.

4. CONCLUZII

Avand in vedere cele de mai sus consideram ca zona studiata are potential de dezvoltare urbana si se incadreaza in planurile de urbanism existente.

Intocmit:arh. Gabriel T. Almajan

DI O

SDL

TIMISOADA —

ROMAN I A

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

 • I. DISPOZITII GENERALE

1. Rolul Regulamentului Local de Urbanism

Regulamentul Local de Urbanism este o documentatie cu caracter de reglementare, care cuprinde prevederi referitoare la modul de utilizare a terenurilor, de realizare si utilizare a constructiilor pe terenul studiat.

Normele cuprinse in prezentul regulament sunt obligatorii la autorizarea constructiilor, in limitele terenului studiat.

Modificarile Regulamentului Local de Urbanism aprobat se vor face numai in conditiile in care nu contravin prevederile Regulamentului General de Urbanism si urmeaza filiera de avizare aprobata, urmata de documentatia initiala.

2. Baza legala

La baza elaborarii PUZ-lui au stat urmatoarele:

-Legea 50/91 privind autorizarea constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor, republicata si completata in 2001

-Ordinul MLPAT 91/91, privind formularele, procedura de autorizatie si continutul documentelor si alte acte legislative specifice domeniului

-Regulament General de Urbanism aprobat prin Hotararea Consiliului Local Timisoara nr. HCL 157/2007, prelungit cu HCL 105/2012

-Metodologia elaborare PUZ - Ordinul nr. 176/N/16 August 2000.

DI O

SDL

TIMISOADA —

ROMAN I A

-HCJ Timis nr. 115/2008

3. Domeniul de aplicare

Planul Urbanistic Zonal si Regulamentul Local de Urbanism aferent cuprind norme obligatorii pentru autorizarea constructiilor, pentru orice categorie de teren aflat in limita terenului studiat.

Zonificarea functionala a terenului s-a stabilit in functie de categoriile de activitati ce se desfasoara pe teren si de ponderea acestora, evidentiate in plansa de reglementari. Pe baza acestei zonificari s-au stabilit conditiile de amplasare si de conformare a constructiilor ce se vor realiza in cadrul fiecarei zone functionale.

Odata aprobat, impreuna cu Planul Urbanistic Zonal, Regulamentul Local de Urbanism aferent acestuia constituie act de autoritate al administratiei publice locale.

 • II. REGULI DE BAZA PRIVIND MODUL DE OCUPARE AL TERENURILOR

4. Reguli cu privire la pastrarea integritatii mediului si protejarea patrimoniului natural si construit

Terenul in suprafata de 38 061 mp se afla in extravilan municipiului Timisoara, jud.TIMIS si figureaza in Cartea Funciara cu CF nr.442996, 442997 , nr CAD 442996, 442997. Acesta urmeaza sa isi schimbe categoria de folosinta conform plansei de “Reglementari”.

Autorizarea si executia constructiilor va avea in vedere pastrarea calitatii mediului si echilibrului ecologic.

5. Reguli cu privire la siguranta constructiilor si la apararea interesului public

Executarea lucrarilor de construire in zonele de protectie ale traseelor de alimentare cu energie electrică, gaze naturale, apă, ale rețelelor de canalizare, de comunicație și a altor asemenea retele de infrastructură este interzisa. Autorizatia de Construire se va emite dupa obtinerea avizelor de amplasament eliberate de detinatorii de gospodarii. Executia propriu-zisa va incepe dupa eliberarea completa a amplasamentului si protejarea zonei santierului.

6. Reguli de amplasare si retrageri minime obligatorii

Constructiile se vor amplasa astfel incat sa respecte normele de insorire si iluminat natural si sa evite amplasarea constructiilor la distante necorespunzatoare, unele fata de altele.

 • a) Amplasarea constructiilor in raport cu aliniamentul stradal :

DI O

SRL

TIMISOADA _ I O M A N I A O

Amplasarea cladiriilor pe toate parcelele va fi astfel incat sa aiba o retragere de 10m fata de aliniamentul drumurilor propuse.

 • b) Amplasarea constructiilor in raport cu limitele de proprietate:

Cladirile se pot realiza cu calcan pe limitele laterale ale parcelelor.

 • c) Amplasarea constructiilor in raport cu limitele de fund ale parcelei

Amplasarea cladiriilor fata de limita posterioara se va face cu o retragere de minim 10m.

7. Reguli cu privire la circulatii si asigurarea acceselor obligatorii

Asigurarea acceselor carosabile pentru toate categoriile de constructii la reteaua de circulatie si transport reprezinta o conditie de configurare, amplasarea si autorizare a acestora.

Fiecare parcela va avea minim un acces auto. Necesarul de parcaje va fi dimensionat prin insumarea numarului de parcaje necesar fiecarei functiuni in parte.

Accesele pietonale vor fi prevazute pentru toate constructiile si amenajarile de orice fel. Asigurarea accesului autospecialelor de interventie este obligatorie la curtile interioare. Gabaritele minime de trecere a autospecialelor de interventie sunt de 3,80 m latime si 4,20 m inaltime.

8. Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitara

Conforn legislatiei in vigoare, retelele edilitare publice apartin domeniului public, national sau local dupa caz.

Retelele de apa, canal, termoficare, gaz, TV cablu, alimentare cu energie electrica, telefonie, etc. se vor amplasa subteran.

Bransarea constructiilor la reteaua de ape uzate este obligatorie.

Orice amenajare realizata pe un teren, trebuie rezolvata in asa fel incat sa nu reprezinte un obstacol pentru scurgerea apelor pluviale, la canalul existent.

Retelele de alimentare cu gaze si racordul la acestea se vor realiza subteran.

Evacuarea apelor pluviale - de pe acoperiș se va face in spațiul verde aferent lotului.

9. Reguli cu privire la forma si dimensiunile terenurilor pentru constructii

Prin PUZ-ul de fata se propune lotizarea terenului initial in 11 parcele plus drumurile de acces.

DI O

SRL

TIMISOADA _ I O M A N I A O

Parcela cu numarul 1 are o forma neregulata si are o suprafata de 6 357,44 mp.

Parcelele de la numarul 2 la numarul 10 avand destinatia de zona mica de productie, servicii de tip industrie si cvasiindustrial si comert engros au o forma in general rectangulara cu suprafete cuprinse intre 2 484,33 mp si 3 723,98 mp.

Parcela cu numarul 11 are o forma neregulata si are o suprafata de 1 325,64 mp si va avea destinatia de spatiu verde ce va fi intabulata in cartea funciara ca spatiu verde.

10. Reguli cu privire la amenajari exterioare ( amplasarea de spatii verzi, imprejmuiri, parcari si garaje )

Se va prevedea pe fiecare parcela o zona verde de min 20%.

Total spatiu verde asigurat este format din suma spatiilor verzi din interiorul parcelelor de mica productie, servicii de tip industrial si cvasiindustrial, comert engros in suprafata de 6286,58mp si zona verde intabulata ca zona verde (parcela cu numarul 11) in suprafata de 1325,64mp - 20% din parcela inițiala (7612.22mp).

Imprejmuirea va fi cu un soclu de 80 cm si o parte transparenta la strada , semi-opaca sau opaca catre vecini, cu o inaltime de 2,2 m. Portile imprejmuirilor situate in aliniament se vor deschide fara afectarea spatiului public.

Se vor prevedea locuri de parcare conform aviz Comisia de Circulatie nr. DT2017-4375.

In functie de natura si tipul investitiei beneficiarul va actiona in stricta concordanta cu prevederile normelor generale si specifce de protectia muncii, a cerintelor PSI privind proiectarea si utilizarea constructiilor.

La cladire se va asigura accesul masinilor de interventie.

 • III. ZONIFICAREA FUNCTIONALA

11. Unitati functionale

Parcelele vor avea functiunea dominanta de zona mica de productie, servicii de tip industrie si cvasiindustrial si comert engross. Va mai exista o parcela cu destinatia de spatiu verde.

A// Zona mica de productie, servicii de tip industrie si cvasiindustrial si comert engros

 • IV. PREVEDERI LA NIVELUL UNITATILOR FUNCTIONALE

DI O

SDL

TIMISOADA —

ROMAN I A

A// ZONA MICA DE PRODUCTIE, SERVICII DE TIP INDUSTRIE SI CVASIINDUSTRIAL, COMERT ENGROS

A1. Generalitati

Art.1 Zona functionala propusa

- Zona mica de productie, servicii de tip industrie si cvasiindustrial si comert engros

A2. Utilizarea functionala

Art A2.1. Utilizări admise:

(01) Structură funcțională dedicată activităților de mică producție, serviciilor de tip industrial și cvasiindustrial, comerțului engros, cu materiale de construcție etc: producție industrială și activități complementare - administrative, de depozitare, de cercetare, sociale etc - direct legate de funcția de bază

(02) mică producție și activități complementare - administrative, de depozitare, de transport, sociale etc - direct legate de funcția de bază

(03) sedii / puncte de lucru pentru microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii ce desfășoară activități complexe bazate pe producția de tip industrial sau cvasiindustrial - administrative, de depozitare, comerciale etc

(04) servicii de tip industrial sau cvasiindustrial

(05) comerț engros de dimensiune mică și medie

(06) formare profesională

Art A2.2 Utilizări admise cu condiții:

(07) Sunt admise activități complementare și de susținere a funcțiunii principale a zonei; funcțiuni administrative, comerciale, de cazare, loisir, educaționale cu condiția amplasării în perimetre delimitate și reglementate prin PUZ ca zone de servire special instituite.

(08) Infrastructură tehnico-edilitară condiționat de amplasarea în subteran a acestora sau în afara spațiului public.

(09) Garaje publice sau private supraterane în clădiri dedicate cu condiția ca accesul autovehiculelor să se realizeze din străzi cu circulație redusăși să fie organizat astfel încât să nu perturbe traficul.

Art A2.3 Utilizări interzise:

(10) Orice utilizări, altele decât cele admise la punctele anterioare

DI O

SDL

TIMISOADA —

ROMAN I A

A3. Conditii de amplasare si conformare a constructiilor

Reguli de amplasare si retrageri minime obligatorii:

Art.6 Orientarea fata de punctele cardinale:

-se vor respecta prevederile Ordinului nr. 119/2014 al Ministerului Sanatatii

Art.7 Amplasarea fata de drumurile publice

Amplasarea cladiriilor pe parcela se va face cu o retragere de 10m fata de aliniamentul stradal.

Art.8 Amplasarea fata de caile navigabile existente si cursuri de apa cu potential navigabil. -nu este cazul.

Art.9 Amplasarea fata de caile ferate din administrarea SNCFR. -nu este cazul.

Art.10 Amplasarea fata de aeroporturi -nu este cazul.

Art.11 Retrageri fata de fasia de protectie a frontierei -nu este cazul.

Art.12 Amplasarea fata de aliniament se va face cu urmatoarele retrageri:

Amplasarea cladiriilor pe toate parcelele va fi astfel incat sa aiba o retragere min de 10m fata de aliniamentul drumurilor propuse.

Art.13 Amplasarea in interiorul parcelei

Amplasarea cladiriilor pe parcele se va face cu o retragere minima de 10m fata de limita posterioara. Cladirile se pot face cu calcan pe limitele laterale.

A4. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii

Art.14 Accese carosabile

-se va asigura obligatoriu minim 1 acces carosabil pe parcela cu latimea de 5 m.

DI O

SRL

TIMISOADA _ I O M A N I A O

Art.15 Accese pietonale

-accesele pietonale sunt prevazute pentru toate constructiile si amenajarile de orice fel.

-profilul strazilor prevede realizarea de trotuare de o parte si de alta a partii carosabile conform profilelor transversale prezentate.

A5. Reguli cu privire la echiparea tehnico - edilitara

Art.16 Racordarea la retelele publice de echipare edilitara existenta.

-alimentarea cu apa a obiectivului propus se va face prin bransarea la conducta de apa existenta in localitatea Timisoara.

-canalizarea menajera obiectivului propus se va face prin racordare la reteaua de canalizare existenta in localitatea Timisoara.

-apele pluviale de pe strazi se vor colecta prin intermediul unor rigole stradale deschise propuse, dupa care acestea vor fi colectate de sistemul de canalizare al orasului.

-firidele de bransament vor fi inzidite, fiind evitata amplasarea lor pe fatadele principale ale cladirilor.

Art.17 Realizarea de retele tehnico - edilitare

-Toate clădirile se vor racorda pentru asigurarea utilităților necesare la rețelele edilitare publice.

 • - Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine.

 • - Infrastructura de branșament și contorizare va fi integrată în împrejmuiri sau în clădiri dedicate, situate în interiorul incintelor.

 • - Se interzice dispunerea aeriană a cablurilor de orice fel (electrice, telefonice, CATV etc) pe spațiul public.

 • - Fiecare unitate va dispune de un spațiu interior parcelei (eventual integrat în clădire) destinat colectării deșeurilor evacuate prin intermediul serviciului urban de salubritate, accesibil din spațiul public.

Art.18 Proprietatea publica asupra retelelor tehnico - edilitare

-retelele de apa, canalizare si gaze sunt in serviciul public si se afla in proprietatea publica a localitatii.

-drumurile propuse intra in proprietatea publica a autoritatii locale. Astfel autoritatea locala va fi responsabila cu intretinerea si mentinerea in buna stare a drumurilor.

-retelele de alimentare cu energie electrica si de telecomunicatii sunt proprietate a regiilor respective.

DI O

SRL

TIMISOADA _ I O M A N I A O

-indiferent de modul de finantare a executarii retelelor de utilitati tehnico-edilitare, acestea intra in proprietatea publica.

A6. Reguli cu privire la forma si dimensiunile terenului si ale constructiilor

Art.19 Parcelarea

-parcela va avea forma rectangulara cu dimensiunile prevazute in plansa de reglementari.

Art.20 Inaltimea constructiilor

Regimul de inaltime nu va depasi P+4E, la cornisa inaltimea maxima nu va depasi 21 m, iar inaltimea totala (maxima) nu va depasi 24 m. POT maxim=60%, CUT maxim=1,2.

Art.21 Aspectul exterior al constructiilor

Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine funcțiunii acestora, caracterului zonei (HG 525/1996, Art. 32) așa cum a fost el descris în preambul și peisajului urban.

Arhitectura clădirilor va exprima caracterul programului și se va subordona nevoii de încadrare în peisajul format de cadrul natural și așezări urbane existente.

Art.22 Procentul de ocupare al terenului

POT maxim = 60%, CUT = 1,2

A7. Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spatii verzi si pietonale, imprejmuiri

Art.23 Parcaje

Atunci când se prevăd funcțiuni diferite în interiorul aceleiași parcele, necesarul de parcaje va fi determinat prin însumarea numărului de parcaje necesar fiecărei funcțiuni în parte.

Se vor prevedea locuri de parcare conform aviz Comisia de Circulatie nr. DT2017-4375.

Pentru staționarea autovehiculelor se vor organiza de regulă parcaje la sol pe terenul unităților comerciale. Alternativ, acestea se pot realiza clădiri dedicate, sub / supraterane, sau integrat, în clădirile comerciale.

Mijloacele de transport al mărfurilor, vehiculele de orice alt tip decât autoturismele vor staționa exclusiv în afara spațiului public, în interiorul incintelor.

Adiacent limitelor de proprietate situate pe linia de demarcație față de UTR cu destinația de locuire de orice tip, parcajele organizate la sol se vor retrage față de aceasta cu minimum 10m.

DI O

SDL

TIMISOADA —

ROMAN I A

Art.24 Spatii verzi.

Total spatiu verde asigurat este format din suma spatiilor verzi din interiorul parcelelor de mica productie, servicii de tip industrial si cvasiindustrial, comert engros in suprafata de 6286,58mp si zona verde intabulata ca zona verde (parcela cu numarul 11) in suprafata de 1325,64mp - 20% din parcela inițiala (7612.22mp).

Art. 25 Imprejmuiri

împrejmuirile spre spațiul public vor avea un soclu opac cu înălțimea maximă de 80 cm și o parte transparentă, realizată din grilaj metalic sau într-un sistem similar care pemite vizibilitatea în ambele direcții și pătrunderea vegetației.

Înălțimea maximă a împrejmuirilor va fi de 2,20m. Împrejmuirile vor putea fi dublate de garduri vii.

Imprejmuirile spre parcelele vecine vor avea maximum 2,2 m înălțime și vor fi de tip transparent sau opac.

Porțile împrejmuirilor situate în aliniament se vor deschide fără a afecta spațiul public.

Intocmit

arh. Gabriel T. Almajan

I

I

I

Trotuar

Zona verde + trotuar

Bicicl

sta

Zona Prote

tie

Auto

Auto

Zona Prote

Biciclt tie

ta Zona verde + trotuar

Trotuar

1.500

1.500 '

1.00C

3.000

3.000

1.00C

1.500

1.500


17

P+4E

Hmax.=24m

4 II


Z     Hmax.=24m

Z/T^yirJr //',^,///'

xw

\ 11

z/Z

2     2499-53


Suprafata teren

Existent

Propus

mp

%

mp

%

Teren conform CF

38 061,00

38 061,00

Teren conform ridicare topografica

38 061,00

100

38 061,00

100,00

Zona de mica productie, servicii de tip industrial si cvasiindustrial, comert en gros

Constructii

0

0

18 087,81

47,52

Spatii verzi

0

0

6 286,58

16,52

Alei, accese, parcari in incinta

0

0

6 002,20

15,77

Zona verde

0

0

1 325,64

3,48

Drumuri, trotuare, spatii verzi in aliniament, piste de biciclete

0

0

6 358,77

16,71

Zona cedata in vederea realizarii drumurilor de acces

6 358,77

16,71


zNr

Pct.

Coordonate pct.de contur     X

X [m]

Y [m]

1

484388.201

203835.698

2

484529.546

204000.343

3

484710.917

203211.611

4

484706.692

204215.248

5

484652.601

204261.808

6

484472.257

204051.739

7

484330.911

203887.095

8

484384.050

203839.420


PROIECT:

PUZ - UEM - Zona urbanizare - zona de mica productie, servicii de tip industrial si cvasiindustrial, comert engros

Pr. nr. 69

Faza:PUZ

Amplasament:

extravilan Timisoara, CF442996, CF442997, jud. Timis

Data:

07.2018

Beneficiar : Plavosin Deian Dan

Sc.: 1:1000 Pl. nr.: A-02

Plansa : REGLEMENTARI URBANISTICE