Hotărârea nr. 605/2018

605/16.11.2018 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investiţii ,,Execuţie fântâni forate în municipiul Timişoara"
Hotararea Consiliului Local 605/16.11.2018
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investiţii ,,Execuţie fântâni forate în municipiul Timişoara"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018 - 025126/26.10.2018 privind oportunitatea proiectului de hotărâre a Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018 -025126/26.10.2018 al Directiei Edilitare;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 02.11.2018 - Anexă la Raportul de Specialitate nr. SC2018 - 25126 /26.10.2018;
Având în vedere Avizul Direcţiei Economice din data de 30.10.2018 - Anexă la Raportul de Specialitate nr. SC2018 - 25126 /26.10.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru admionistraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Fişa Tehnică de verificare şi avizare a documentaţiilor tehnico-economice pentru lucrările de investiţii nr. 55/15.10.2018 a Comisiei tehnico-economice;
Avand in vedere prevederile art. 36 alin. 2 lit. c) şi lit. d), precum şi alin. 9 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi completată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi completată;


HOTARASTE

Art. 1: (1) Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii ,,Execuţie fântâni forate în municipiul Timişoara" întocmit de S.C. EURODRAFT PROIECT DESIGN S.R.L., cu caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici, prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Se aprobă trecerea la elaborarea Proiectului tehnic şi a Documentaţiei de execuţie.

Art. 2: Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art.1 se va face din bugetul local.

Art. 3 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Edilitară din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4 : Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site -ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Serviciul Şcoli - Spitale;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

Nr. SC2018- 025126 / 26.10.2018

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investiții „Execuție fântâni forate în municipiul Timișoara”

 • 1. Descrierea situației actuale

În ultimii ani s-au primit numeroase solicitări din partea Consiliilor Consultative de Cartiere cât și din partea cetățenilor pentru execuția de noi fântâni publice forate pe diferite amplasamente de pe raza municipiului Timișoara.

 • 2. Schimbări preconizate și rezultate așteptate

Execuția de fântâni publice forate, respectiv captări de apă din surse subterane, prin puțuri forate asigură o sursă alternativă de apă potabilă pentru locuitorii municipiului Timișoara având o importanță deosebită și din punct de vedere economic și social. Captările au rolul de a prelua apa dintr-o sursă naturală în vederea satisfacerii necesităților de consum a unor folosințe cu caracter social.

Realizarea lucrării va duce la creșterea calității vieții și îmbunătățirea considerabilă a nivelului de trai al cetățenilor din municipiu.

 • 3. Concluzii

Urmare a celor prezentate mai sus, având în vedere importanța investițiilor propuse pentru municipiul Timișoara, consider oportună promovarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate „Execuție fântâni forate în municipiul Timișoara”, proiect nr. 42/2018 întocmit de către S.C. EURODRAFT PROIECT DESIGN S.R.L., având indicatorii tehnico-economici prevăzuți în Anexă, din surse proprii de finanțare pentru anul 2018 și-l supun spre dezbatere și aprobare Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

PRIMAR,

NICOLAE ROBU

DIRECTOR DIRECȚIA EDILITARĂ, CHIȘ CULITĂ


ROMAN IA


1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ


Nr.înregistrare: SC2018- 025126 / 26.10.2018

RAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investiții „Execuție fântâni forate în municipiul Timișoara”

Primăria Municipiului Timișoara are cuprins în programul de dezvoltare pe anul 2018 obiectivul de investiții SF+PT ,, Execuție de fântâni publice forate în municipiul Timișoara'’'’ prin care se propune realizarea a 12 fântâni publice forate .

Execuția de fântâni publice forate, respectiv captări de apă din surse subterane, prin puțuri forate asigură o sursă alternativă de apă potabilă pentru locuitorii municipiului Timișoara având o importanță deosebită și din punct de vedere economic și social.

Sursa de apă o constituie apa subterană cantonată în straturi de medie adâncime, ce asigură un debit de exploatare maxim de până la 2 l/s. Forajele de explorare-exploatare propuse,se vor executa la adâncimea de 80-125 m cu coloana definitivă unică cu Dn 125 mm. Apa freatică va fi adusă la suprafață prin intermediul unui foraj echipat cu pompă submersibilă.

Cabina capului de foraj va fi amplasată deasupra forajului fiind o construcție subterană, respectiv o cameră vizitabilă din beton armat, dotată, conform proiectului, cu instalațiile hidraulice aferente funcționării forajului.

Conductele de canalizare se vor executa din tuburi de PVC, iar conducta de apă se va executa din țeavă de polietilenă, fiind pozate în șanț cu respectarea adâncimii de îngheț, dimensionarea acestora fiind stabilită pentru fiecare locație.

Necesarul de apă pentru o fântână publică este distribuit prin doi robineți, capacitatea de pompare a forajului fiind estimată pentru o durată maximă zilnică alocată de 8 h . Captarea apei la fântâni se va realiza prin echiparea cu o electropompă submersibilă, recipient de hidrofor,un presostat, filtru, instalații hidraulice.

Studiul de Fezabilitate,,Execuție fântâni forate în municipiul Timișoara”a fost înaintat Comisiei Tehnico-Economice de verificare și avizare a documentațiilor tehnico-economice pentru lucrările de investiții și reparații capitale. Comisia a avizat favorabil documentația tehnico-economică cu avizul nr. 55/15.10.2018. Sursa de finanțare: Bugetul local capitolul Cap 70.02.05.01. - Alimentări cu apă. -Cap. C Studii și proiecte.

Față de cele prezentate mai sus, propunem aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Execuție fântâni forate în municipiul Timișoara”, conform proiect nr. 42/2018 întocmit de S.C. EURODRAFT PROIECT DESIGN S.R.L., cu indicatorii tehnico-economici prevăzuți în Anexa, care face parte integrantă din proiectul de hotărâre.

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciez că proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții ,,Execuție fântâni forate în municipiul Timișoara”, îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local.

DIRECTOR DIRECȚIA EDILITARĂ, CULIȚĂ CHIȘ

ȘEF SERVICIUL D.P.P.C.A.A., IOAN GANCIOV


CONSILIER B.C.A.A.,

MARINELA LUCUȚ


Cod FO 53 - 01, Ver. 1


ȘEF BIROU C.A.A., CAMELIA CEAUȘESCU

Red. / Dact. : L.M. ; Ex:1

ANEXA la HCL nr........../...........................

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

„Execuție fântâni forate în municipiul Timișoara”

Studiul de fezabilitate aferent obiectivului de investiții „Execuție fântâni forate în municipiul Timișoara” , întocmit de C. EURODRAFT PROIECT DESIGN S.R.L. are principalii

indicatori tehnico - economici ai investiției:

Lei                  Euro

- Valoare totală investiție (inclusiv TVA)

1.114.465.54        239.063.31

o Din care C+M

851.570.11        182.667.35

- Eșalonare investiție Anul I

1.114465.54

- Durata de realizare a investiției (luni)

6 luni

Capacități :

Fântâni forate propuse- 12 amplasamente Suprafața construită a fântânii : 2,62mp x Suprafața construită a căminului : 9,00mp

12 = 31,44mp

x 12 = 108,00mp

Valoarea totală necesară realizării investiției este de 938.492,49 lei, la care se adaugă TVA, din care:

C+M este de 715.564.80 lei ,la care se adaugă TVA, respectiv:

 • •  Amenajări pentru protecția mediului: 12.000,00 lei

 • •  Cheltuieli pentru asigurarea utilităților: 60.000,00 lei

 • •  Construcții :626.580,00 lei

 • •  Montaj utilaj tehnologic : 9.000,00 lei

 • •  Organizare șantier: 7.084,80 lei

  DIRECTOR DIRECȚIA EDILITARĂ, CULIȚĂ CHIȘ

  ȘEF SERVICIUL D.P.P.C.A.A., IOAN GANCIOV

  ȘEF BIROU C.A.A., CAMELIA CEAUȘESCU

  CONSILIER B.C.A.A.,

  MARINELA LUCUȚ