Hotărârea nr. 604/2018

604/16.11.2018 privind aprobarea Rapoartelor finale, intocmite de catre Comisia de selectie, in vederea ocuparii posturilor vacante din cadrul consiliilor de administratie la Drumuri Municipale Timisoara S.A. si Compania Locala de Termoficare Colterm SA si redeclansarea procedurilor de selectie
Hotararea Consiliului Local 604/16.11.2018
privind aprobarea Rapoartelor finale, intocmite de catre Comisia de selectie, in vederea ocuparii posturilor vacante din cadrul consiliilor de administratie la Drumuri Municipale Timisoara S.A. si Compania Locala de Termoficare Colterm SA si redeclansarea procedurilor de selectie


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr. SC2018-25375/30.10.2018 privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timisoara - domnul NICOLAE ROBU;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. SC2018-25375/30.10.2018 al Compartimentului Guvernanta Corporativa din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic nr. SC2018-25375/01.11.2018 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2018-25375/30.10.2018;
Avand in vedere Avizul Directiei Economice Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2018-25375/30.10.2018;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minoritatilor si Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala,turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Rapoartele finale, intocmite de catre Comisia de selectie, in vederea ocuparii posturilor vacante din cadrul consiliilor de administratie la Drumuri Municipale Timisoara S.A si Compania Locala de Termoficare Colterm S.A, nr. SC2018-24746/23.10.2018 si SC2018-24747/23.10.2018;
Avand in vedere Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 99/20.09.2016 privind guvernanta corporativa a societatilor comerciale la care Consiliul Local al Municipiului Timisoara este actionar unic, majoritar sau la care detine controlul;
Avand in vedere Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 210/30.05.2017 privind aprobarea Scrisorii de Asteptari pentru S.C. DRUMURI MUNICIPALE TIMISOARA S.A. si Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 212/30.05.2017 privind aprobarea Scrisorii de Asteptari pentru S.C. Compania Locala de Termoficare COLTERM S.A. Timisoara;
Avand in vedere Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 308/ 28.07.2017 privind constituirea Comisiei de selectie in vederea evaluarii/selectiei membrilor consiliilor de administratie ale intreprinderilor publice la care Consiliul Local al Municipiului Timisoara are calitatea de autoritate publica tutelara;
Avand in vedere Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 332/15.09.2017 privind aprobarea Planurilor de selectie - componente integrale si a Profilelor personalizate ale consiliilor de administratie pentru S.C. Drumuri Municipale Timisoara S.A. si S.C. Compania Locala de Termoficare Colterm S.A.;
Avand in vedere Adresa nr. SC2018-21837/19.09.2018 prin care dl. Iapa Augustin Catalin renunta la mandatul de administrator;
Avand in vedere prevederile art. 3 pct.-ul 2 lit. b) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;
Avand in vedere prevederile art. 3 din Anexa nr. 1 a Hotararii de Guvern nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;
In conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. a) si alin. (3) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba Rapoartele finale, intocmite de catre Comisia de selectie, in vederea ocuparii posturilor vacante din cadrul consiliilor de administratie la Drumuri Municipale Timisoara S.A. si Compania Locala de Termoficare Colterm SA, nr. SC2018-24746/23.10.2018 si SC2018-24747/23.10.2018, conform Anexei nr. 1 si Anexei nr. 2, care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2: Se aproba redeclansarea procedurilor de selectie pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul consiliilor de administratie la Drumuri Municipale Timisoara S.A. si Compania Locala de Termoficare Colterm SA, conform prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice si se stabileste Calendarul procedurii de selectie, conform Anexei nr. 3, care face parte integranta din prezenta hotarare.
Autoritatea publica tutelara - Consiliul Local al Municipiului Timisoara - va propune candidati pentru functia de membru in consiliile de administratie la Drumuri Municipale Timisoara S.A. si Compania Locala de Termoficare Colterm S.A., propuneri facute in baza unei selectii efectuate de expertul independent care a fost contractat in acest sens si de catre Comisia constituita prin HCL nr. 308/2017, selectie ce se va desfasura in conformitate cu Calendarul anexat.
Anuntul privind selectia membrilor in Consiliul de administratie se publica, prin grija Primarului Municipiului Timisoara, respectand prevederile legale.
Sursa de finantare este asigurata din bugetul local pe anul 2018, la Capitolul 51.02. " Autoritati executive".

Art. 3: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Compartiment Guvernanta Corporativa si Directia Economica din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 4: Prezenta hotarare se publica in Buletinul Informativ al Primariei Municipiului Timisoara si pe site -ul propriu si totodata, se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Economice;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest;
- Directiei Edilitare;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Comunicare - Relationare;
- Directiei Urbanism si Dezvoltare Urbana;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Biroului Audit;
- Companiei Locale de Termoficare Colterm SA;
- Drumuri Municipale Timisoara SA;
- Compartimentului Guvernanta Corporativa;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRAGOI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

ROMANIA


1918-2018 I SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ


PRIMAR

COMPARTIMENT GUVERNANȚA CORPORATIVĂ

NR. SC2018-/

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea Rapoartelor finale, întocmite de către Comisia de selecție, în vederea ocupării posturilor vacante din cadrul consiliilor de administrație la Drumuri Municipale

Timișoara S.A. și Compania Locală de Termoficare Colterm SA și redeclanșarea procedurilor de selecție

Având în vedere Expunerea de motive nr........................................ a Primarului

Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind aprobarea Rapoartelor finale, întocmite de către Comisia de selecție, în vederea ocupării posturilor vacante din cadrul consiliilor de administrație la Drumuri Municipale Timișoara S.A. și Compania Locală de Termoficare Colterm SA și redeclanșarea procedurilor de selecție;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.99/20.09.2016 privind guvernanța corporativă a societăților comerciale la care Consiliul Local al Municipiului Timișoara este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 210/30.05.2017 privind aprobarea Scrisorii de Așteptări pentru S.C. DRUMURI MUNICIPALE TIMIȘOARA S.A. și Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 212/30.05.2017 privind aprobarea Scrisorii de Așteptari pentru S.C. Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A. Timișoara;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 308/ 28.07.2017 privind constituirea Comisiei de selecție în vederea evaluării/selecției membrilor consiliilor de administrație ale întreprinderilor publice la care Consiliul Local al Municipiului Timișoara are calitatea de autoritate publică tutelară;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 332/15.09.2017 privind aprobarea Planurilor de selecție - componente integrale și a Profilelor personalizate ale consiliilor de administrație pentru S.C. Drumuri Municipale Timișoara S.A. și S.C. Compania Locală de Termoficare Colterm S.A.;

Având în vedere finalizarea selecției prin întocmirea de către Comisia de selecție a Rapoartelor finale în vederea ocupării posturilor vacante din cadrul consiliilor de administrație la Drumuri Municipale Timișoara S.A și Compania Locală de Termoficare Colterm S.A, nr. SC2018-24746/23.10.2018 și SC2018-24747/23.10.2018;

Având în vedere Adresa nr. SC2018-21837/19.09.2018 prin care dl Iapă Augustin Cătălin renunță la mandatul de administrator;

Facem următoarele precizări:

În conformitate cu prevederile art. 3 pct.-ul 2 lit. b) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, autoritatea publică tutelară are competența de a propune, în numele unității administrativ-teritoriale, candidați pentru funcțiile de membri ai consiliului de administrație.

Având în vedere Rapoartele finale întocmite de către Comisia de selecție, niciun candidat nu a obținut punctajul necesar pentru a fi numit membru în consiliul de administrație, astfel că, în contextul actual, Consiliul de Administrație al Drumuri Municipale Timișoara S.A. are două posturi vacante, iar cel al Companiei Locale de Termoficare Colterm SA are un post vacant. Pentru ocuparea acestora este necesară reluarea procedurii de selecție în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

Declanșarea procedurii de selecție a membrilor consiliului de administrație se realizează conform prevederilor art. 3 din Anexa nr. 1 a Hotărârii de Guvern nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice: “În cazul societăților la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acționar unic, la data la care autoritatea publică tutelară emite actul administrativ în acest sens.

Conform art. 36, alin. (2) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată, consiliul local exercită atribuții privind organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituțiilor și serviciilor publice de interes local și ale societăților comerciale și regiilor autonome de interes local.

Potrivit art. 36 alin (3) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată, consiliul local exercită, în numele unității administrativ-teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți comerciale sau regii autonome, în condițiile legii.

Având în vedere dispozițiile art. 29 alin. (5) din O.U.G. nr. 109/2011 “Este obligatorie efectuarea selecției candidaților de către un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, în cazul întreprinderilor publice care îndeplinesc următoarele condiții cumulative:

 • a) au înregistrat o cifră de afaceri în ultimul exercițiu financiar superioară echivalentului în lei a sumei de 7.300.000 euro;

 • b) au cel puțin 50 de angajați.”

Având în vedere cele prezentate mai sus, propunem:

Autoritatea publică tutelară aprobă Rapoartele finale, întocmite de Comisia de selecție, în vederea ocupării posturilor vacante din cadrul consiliilor de administrație la Drumuri Municipale Timișoara S.A și Compania Locală de Termoficare Colterm SA, nr. SC2018-24746/23.10.2018 și SC2018-24747/23.10.2018, care fac parte integrantă din prezentul raport de specialitate.

Autoritatea publică tutelară aprobă redeclanșarea procedurilor de selecție pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul consiliilor de administrație la Drumuri Municipale Timișoara S.A. și Compania Locală de Termoficare Colterm S.A.

Autoritatea publică tutelară - Consiliul Local al Municipiului Timișoara - va propune candidați pentru funcția de membru în consiliile de administrație la Drumuri Municipale Timișoara S.A. și Compania Locală de Termoficare Colterm S.A., propuneri făcute în baza unei selecții efectuate de expertul independent care a fost contractat în acest sens și de către Comisia constituită prin HCL nr. 308/2017, selecție ce se va desfășura în conformitate cu Calendarul anexat.

Anunțul privind selecția membrilor în consiliul de administrație se publică prin grija Primarului Municipiului Timișoara, respectând prevederile legale.

Sursa de finanțare este asigurată din bugetul local pe anul 2018 la Capitolul 51.02. "Autorități executive".

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că Proiectul de hotărâre privind aprobarea Rapoartelor finale, întocmite de către Comisia de selecție, în vederea ocupării posturilor vacante din cadrul consiliilor de administrație la Drumuri Municipale Timișoara S.A. și Compania Locală de Termoficare Colterm SA și redeclanșarea procedurilor de selecție, îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local.

CONSILIER, LAZĂR VIOLETA

Anexa nr. 2 la HCL nr.________________________________

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

Comisia de selecție a membrilor consiliilor de administrație

ale întreprinderilor publice la care Consiliul Local al Municipiului

Timișoara are calitatea de autoritate publică tutelară

NR. SC2018-24747/23.10.2018

RAPORT

pentru numirile finale în vederea ocupării posturilor vacante de membri în consiliul de administrație la Compania Locală de Termoficare Colterm SA

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 388/17.07.2018 privind declanșarea procedurii de selecție pentru ocuparea unui post vacant din cadrul Consiliului de Administrație la Compania Locală de Termoficare Colterm S.A.,

Având în vedere HCL nr. 212/30.05.2017 privind aprobarea Scrisorii de Așteptari pentru

S.C. Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A. Timișoara și Hotărârea Consiliului Local nr. 332/2017 prin care s-au aprobat Planul de selectie și Profilul personalizat al Consiliului de Administrație și matricea profilului, expertul independent Cabinet individual de psihologie Delia Vîrgă, propune și recomandă profilul candidatului cu următoarele competențe, trăsături și cerințe:

 • 1.  Competențe specifice sectorului (cunoștințe în domeniul de producție, distribuție și furnizare a energiei termice)

 • 2.  Competențe profesionale de importanță strategică (viziune și planificare strategică, capacitatea de luare a deciziilor și de evaluare a impactului acestora asupra întreprinderii și angajaților acesteia, marketing strategic, managementul riscului, legislație, finanțe și contabilitate)

 • 3.  Guvernanța corporativă (competențe de guvernanța corporativă, monitorizarea performanței)

 • 4.  Social și personal (abilități de comunicare și negociere, capacitatea de analiză și sinteză, abilități de relaționare)

 • 5.  Trăsături (integritate și reputație, independenta, expunere politica, aliniere cu Scrisoarea de asteptari)

 • 6.  Cerințe prescriptive și proscriptive (numar de mandate, ani de cand este director executiv în organizație).

Publicitatea ocupării posturilor vacante a fost făcută prin publicarea anunțului de selecție în presa scrisă (“Bursa” și „Capital”) și pe pagina de internet a societății.

Expertul independent a evaluat dosarele de candidatură depuse în termen și a întocmit lista lungă și lista scurtă a candidaților.

În urma analizei listei scurte întocmite de către expertul independent, Comisia de selecție constituită prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 308/2017, a solicitat candidatei admise să depună în scris și la termenul stabilit declarația de intenție. Astfel, dna Ocnean Monica a depus declarația sa de intenție înregistrată cu nr. SC2018-23919/15.10.2018.

În cadrul interviului, candidatul admis în lista scurtă a fost evaluat pe baza criteriilor aprobate prin HCL. nr. 332/2017, prin notarea fiecărui criteriu cu note de la 1-5.

În urma verificării referințelor și a istoricului profesional al candidatei și în baza criteriilor de evaluare stabilite, inclusiv pe baza declarației de intenție a acestuia și a integrării rezultatelor analizei declarației de intenție în matricea profilului de candidat, a rezultat următorul punctaj:

Nr. crt.

Nume și prenume candidat

Punctaj

Descriere profil candidat

Persoane care intră sub incidența art. 28, alin. (5) din OUG nr. 109/2011

1.

OCNEAN MONICA

36,25

Specializare în domeniul economic

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului din Timișoara

Comisia apreciază că acei candidați care au obținut cel puțin 40 de puncte îndeplinesc condițiile și criteriile de evaluare în vederea numirii în funcția de membru în Consiliul de Administrație.

Potrivit art. 28 alin. (3) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cel puțin doi dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii economice sau juridice și experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani.

În conformitate cu prevederile art. 28 alin. (5) din OUG nr. 109/2011, din consiliul de administrație pot face parte cel mult doi membri din rândul funcționarilor publici sau altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice.

COMISIA DE SELECȚIE:

RODICA AURELIAN..................................

MONICA PFEIFER.......................................

MEDINA MARINESCU...............................

GABRIELA POPOVICI.................................

Calendarul procedurii de recrutare și selecție pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul consiliilor de administrație la Drumuri Municipale Timișoara S.A. și Compania Locală de Termoficare Colterm S.A.

Prezenta secțiune definește etapele procesului de recrutare și selecție, documentele necesare, precum și părțile implicate:

NR.

ETAPA

TERMEN

RESPONSABIL

OBSERVAȚII

1.

Declanșarea procedurii de selecție

În termen de 45 de zile de la vacantare, începând cu data prezentei hotărâri

Autoritatea publică tutelară

Conform art. 64 ind.4 alin. (1) din OUG nr. 109/2011

2.

Publicarea scrisorii de așteptări pe pagina de internet a autorității publice tutelare

Cel târziu o dată cu stabilirea listei scurte a candidaților

Autoritatea publică tutelară

H.C.L.M.T. nr. 210/30.05.2017

- DRUMURI MUNICIPALE TIMISOARA S.A.

H.C.L.M.T. nr. 212/30.05.2017 -COLTERM S.A.

4.

Publicarea anunțului privind selecția

Cu cel puțin 30 de zile înainte de data limită pt. depunerea candidaturilor

Autoritatea publică tutelară + expertul independent

Conform prevederilor art. 29 alin. (7) din OUG 109/2011, precum și art. 39 Anexa nr. 1 la H.G. nr. 722/2016

5.

Depunerea candidaturilor

În termen de 30 de zile de la publicarea anunțului

Candidați

Dosarul de candidatură conform prevederilor art. 39 alin. (2) din HG 722/2016

6.

Evaluarea candidaturilor în raport cu minimum de criterii

În termen de 4 zile de la data limita pentru depunerea candidaturilor

Expertul independent

Conf. art. 42 din Anexa 1 la HG 722/2016

7.

Solicitare de clarificări privitoare la candidatura

În termen de 2 zile lucratoare de la evaluare

Expertul independent

Potrivit prev. art. 43 din Anexa 1 la HG 722/2016

8.

Recalcularea punctajului si stabilirea listei scurte

In termen de 2 zile de la solicitare

Expertul independent

Matrice de evaluare, Lista scurta

9.

Transmiterea răspunsului către candidați respinși

În termen de 1 zi de la termenul limită pentru solicitări

Expertul independent

Formular răspuns

10.

Realizarea listei scurte și comunicarea candidaților din lista scurtă

În termen de 2 zile lucrătoare de la primirea clarificărilor

Expertul independent

Conform prevederilor art. 44 alin.(1) si alin.(2) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 722/2016

11.

Raport de activitate si comunicarea acestuia Autorității Publice Tutelare

În termen de 2 zile de la lista scurta

Expertul independent

Raportul de activitate

12.

Depunerea declarației de intenție a candidaților din lista scurtă

În termen de 15 zile de la emiterea sau stabilirea listei scurte

Candidații din lista scurtă

Conform prevederilor art. 44 alin. (2) din Anexa 1 la HG nr. 722/2016

13.

Analiza declarației de intenție si integrarea rezultatelor în matricea profilului de candidat

2 zile de la depunerea declarației

Comisia de selecție

Conform prevederilor art. 44 alin.(3) din Anexa 1 la HG nr. 722/2016

14.

Selecția finală a candidaților pe baza de interviu (în baza planului de interviu)

3 zile de la analiza declarației de intenție

Comisia de selecție

Conform prevederilor art.44 alin.(5) din Anexa 1 la HG nr. 722/2016

15.

Întocmirea raportului pentru numirea finală și transmiterea acestuia

4 zile de la selecția finală

Comisia de selecție

Conform prevederilor art.44 alin.(7) si alin.(9) pct. b) din Anexa 1 la HG nr. 722/2016

16.


Finalizarea procedurii de selecție


In termen de cel mult 150 de zile de la declanșare -începând cu data prezentei hotărâri


Autoritatea publică tutelară


Conform prevederilor art. 64 ind. 4 din OUG nr. 109/2011


Notă: Termenele menționate anterior sunt orientative, calendarul putând fi modificat în funcție de situațiile întâmpinate în timpul derulării procedurii.


ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

COMPARTIMENT GUVERNANȚA CORPORATIVĂ

NR. SC2018-/


ROMÂNIA


1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ


EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre privind aprobarea Rapoartelor finale, întocmite de către Comisia de selecție, în vederea ocupării posturilor vacante din cadrul consiliilor de administrație la Drumuri Municipale Timișoara S.A. și Compania Locală de Termoficare Colterm SA și redeclanșarea procedurilor de selecție

Ca urmare a finalizării selecției membrilor consiliilor de administrație la Drumuri Municipale Timișoara S.A. și Compania Locală de Termoficare Colterm SA, prin întocmirea de către Comisia de selecție a Rapoartelor cu nr. SC2018-24746/23.10.2018 și SC2018-24747/23.10.2018 și având în vedere Adresa cu nr. SC2018-21837/19.09.2018 prin care dl Iapă Augustin Cătălin renunță la mandatul de administrator, consiliile celor două societăți au în prezent două posturi vacante, respectiv un post vacant. Pentru ocuparea acestora este necesară reluarea procedurii de selecție în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

Autoritatea publică tutelară având competența de a propune, în numele unității administrativ-teritoriale, candidați pentru funcțiile de membri ai consiliului de administrație, declanșează procedura de selecție la data la care emite actul administrativ în acest sens.

În concluzie, considerăm că este oportună inițierea unui proiect de hotărâre privind aprobarea Rapoartelor finale, întocmite de către Comisia de selecție, în vederea ocupării posturilor vacante din cadrul consiliilor de administrație la Drumuri Municipale Timișoara S.A. și Compania Locală de Termoficare Colterm SA și redeclanșarea procedurilor de selecție.

PRIMAR, NICOLAE ROBU

CONSILIER, LAZĂR VIOLETA

Cod FO53-03,Ver.2


Anexa nr. 1 la HCL nr._________________________

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

Comisia de selecție a membrilor consiliilor de administrație

ale întreprinderilor publice la care Consiliul Local al Municipiului

Timișoara are calitatea de autoritate publică tutelară

NR. SC2018-24746/23.10.2018

RAPORT

pentru numirile finale în vederea ocupării posturilor vacante din cadrul Consiliului de Administrație la Drumuri Municipale Timișoara S.A.

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 387/17.07.2018 privind declanșarea procedurii de selecție pentru ocuparea unui post vacant din cadrul Consiliului de Administrație la Societatea Drumuri Municipale Timișoara S. A.;

Având în vedere HCL nr. 210/30.05.2017 privind aprobarea Scrisorii de Așteptări pentru

S.C. Drumuri Municipale Timișoara și Hotărârea Consiliului Local nr. 332/2017 prin care s-au aprobat Planul de selectie și Profilul personalizat al Consiliului de Administrație și matricea profilului, la S.C. Drumuri Municipale Timișoara S.A, expertul independent Cabinet individual de psihologie Delia Vîrgă, propune și recomandă profilul candidatului cu următoarele competențe, trăsături și cerințe:

 • 1.  Competențe specifice sectorului (cunoștințe în domeniul lucrărilor de construcții ale drumurilor și autostrăzilor, cunoașterea proceselor tehnologice/operaționale în domeniul lucrărilor de construcții ale drumurilor și autostrăzilor)

 • 2.  Competențe profesionale de importanță strategică (viziune și planificare strategică, capacitatea de luare a deciziilor și de evaluare a impactului acestora asupra întreprinderii și angajaților acesteia, marketing strategic, managementul riscului, legislație, finanțe și contabilitate)

 • 3.  Guvernanța corporativă (competențe de guvernanța corporativă, monitorizarea performanței)

 • 4.  Social și personal (abilități de comunicare și negociere, capacitatea de analiză și sinteză, abilități de relaționare)

 • 5.  Trăsături (integritate și reputație, independenta, expunere politica, aliniere cu Scrisoarea de asteptari)

 • 6.  Cerințe prescriptive și proscriptive (numar de mandate, ani de cand este director executiv în organizație).

Publicitatea ocupării posturilor vacante a fost făcută prin publicarea anunțului de selecție în presa scrisă („Bursa” și „Capital”) și pe pagina de internet a societății.

Expertul independent a evaluat dosarele de candidatură depuse în termen și a întocmit lista lungă și lista scurtă a candidaților.

În urma analizei listei scurte întocmite de către expertul independent, Comisia de selecție constituită prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 308/2017, a solicitat candidatului admis să depună în scris și la termenul stabilit declarația de intenție. Astfel, dl Chițac Alex Marcel a depus declarația sa de intenție înregistrată cu nr. SC2018-23821/12.10.2018.

În cadrul interviului, candidatul admis în lista scurtă a fost evaluat pe baza criteriilor aprobate prin HCL. nr. 332/2017, prin notarea fiecărui criteriu cu note de la 1-5.

În urma verificării referințelor și a istoricului profesional al candidatului și în baza criteriilor de evaluare stabilite, inclusiv pe baza declarației de intenție a acestuia și a integrării rezultatelor analizei declarației de intenție în matricea profilului de candidat, a rezultat următorul punctaj:

Nr. crt.

Nume și prenume candidat

Punctaj

Descriere profil candidat

Persoane care intră sub incidența art. 28, alin. (5) din OUG nr. 109/2011

1.

CHIȚAC ALEX MARCEL

19,25

Specializare în domeniul științe inginerești

-

Comisia apreciază că acei candidați care au obținut cel puțin 40 de puncte îndeplinesc condițiile și criteriile de evaluare în vederea numirii în funcția de membru în Consiliul de Administrație.

Potrivit art. 28 alin. (3) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cel puțin doi dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii economice sau juridice și experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani.

În conformitate cu prevederile art. 28 alin. (5) din OUG nr. 109/2011, din consiliul de administrație pot face parte cel mult doi membri din rândul funcționarilor publici sau altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice.

COMISIA DE SELECȚIE:

RODICA AURELIAN..................................

MONICA PFEIFER.......................................

MEDINA MARINESCU...............................

GABRIELA POPOVICI.................................