Hotărârea nr. 603/2018

603/16.11.2018 privind schimbarea sediului Liceului Teoretic Socrates, cuprins in Anexa nr. 2b la reteaua scolara pe anul 2018- 2019 a unitatilor de invatamant preuniversitar privat autorizat, aprobata Hotararea Consiliului Local nr. 90/23.02.2018
Hotararea Consiliului Local 603/16.11.2018
privind schimbarea sediului Liceului Teoretic Socrates, cuprins in Anexa nr. 2b la reteaua scolara pe anul 2018- 2019 a unitatilor de invatamant preuniversitar privat autorizat, aprobata Hotararea Consiliului Local nr. 90/23.02.2018


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr. SC2018-26361/08.11.2018 privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timisoara, domnul NICOLAE ROBU;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. SC2018-26361/08.11.2018 al Serviciului Scoli-Spitale din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 08.11.2018 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2018-26361/08.11.2018;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale si Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, dreptuiele omului si probleme ale minoritatilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere adresa conducerii Liceului Teoretic Socrates nr. 08/23.11.2017, inregistrata la Primaria Municipiului Timisoara cu nr SC2017-29579/24.11.2017;
Avand in vedere prevederile art. 30 alin 3 din Ordinului nr. 5.472 din 7 noiembrie 2017 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de scolarizare pentru invatamantul preuniversitar de stat, evidenta efectivelor de prescolari si elevi scolarizati in unitatile de invatamant particular, precum si emiterea avizului conform in vederea organizarii retelei unitatilor de invatamant preuniversitar pentru anul scolar 2018-2019;
Avand in vedere Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 90/23.02.2018 - privind aprobarea organizarii si functionarii retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat si privat din Municipiului Timisoara, pentru anul scolar 2018-2019;
In conformitate cu prevederile art. 36, alin. (6), pct.1 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art. 1: Se ia act de schimbarea sediilor Asociatiei Culturale Educationale Socrates "ACES" si a Liceului Teroretic Socrates de pe str. Rasaritului nr. 17, Sc A, et.I, ap 3 respectiv de pe str. Calea Bogdanestilor nr.32B, pe strada Dr. Ioan Muresan nr. 15.

Art.2: Se modifica corespunzator in Anexa 2b la reteaua scolara pe anul 2018- 2019 a unitatilor de invatamant preuniversitar privat autorizat, aprobata prin Hotararea Consiliului Local nr. 90/23.02.2018, adresa sediului Liceului Teoretic Socrates, Anexa care devine parte integranta a prezentei hotarari.

Art.3: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Serviciul Scoli-Spitale din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 4: Prezenta hotarare se publica in Buletinul Informativ al Primariei Municipiului Timisoara si pe site-ul propriu si totodata, se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Urbanism si Dezvoltare Urbana;
- Directiei Edilitare;
- Directiei Economice;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest;
- Directiei Comunicare - Relationare;
- Serviciului Scoli-Spitale;
- Inspectoratului Scolar Judetean Timis;
- Liceului Teoretic Socrates;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P.SECRETAR SIMONA DRAGOI


ROMÂNIA


1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ


RAPORT DE SPECIALITATE

privind schimbarea sediului Liceului Teoretic Socrates, cuprins în Anexa nr. 2b la rețeaua școlară pe anul 2018- 2019 a unităților de învățământ preuniversitar privat autorizat, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 90/23.02.2018.

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018-26361/08.11.2018 a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind schimbarea sediului Liceului Teoretic Socrates, cuprins în Anexa nr. 2b la rețeaua școlară pe anul 2018- 2019 a unităților de învățământ preuniversitar privat autorizat, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 90/23.02.2018.

Facem următoarele precizării:

Liceul Teoretic Socrates este cuprins în Anexa nr. 2b la rețeaua școlară pe anul 2018-2019 a unităților de învățământ preuniversitar privat autorizat, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 90/23.02.2018.

Prin adresa cu nr. 08/23.11.2017, înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara cu nr SC2017-29579/24.11.2017, conducerea Liceului Teoretic Socrates ne aduce la cunoștință că Asociația Culturală Educațional Socrates „ACES”, persoană juridică finanțatoare a Liceului Teoretic Socrates, având activitate de învățământ gimnazial și liceal și-au schimbat ambele sedii de pe str. Răsăritului nr. 17, Sc A, et.I, ap 3 respectiv Calea Bogdăneștilor nr. 32B pe strada Dr. Ioan Mureșan nr. 15.

În conformitate cu prevederile art.30, pct. 3 din Ordinului nr. 5.472 din 7 noiembrie 2017 pentru aprobarea metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2018-2019, modificările de denumire a unităților de învățământ, altele decât cele rezultate în urma procesului de reorganizare precum și extinderile de activitate sau schimbările de sediu ale acestora nu reprezintă modificarea rețelei școlare, deoarece nu se modifică structura persoanei juridice în cauză.

În consecință, modificările corespunzătoare cu referire la schimbarea sediilor Asociației Culturale Educaționale Socrates „ACES” și a Liceului Teroretic Socrates de pe str. Răsăritului nr. 17, Sc A, et.I, ap 3 respectiv de pe str. Calea Bogdăneștilor nr. 32B, pe strada Dr. Ioan Mureșan nr. 15, pot fi realizate, nefiind condiționate de data de începere a cursurilor școlare.

Având în vedere cele expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre privind schimbarea sediului Liceului Teoretic Socrates, cuprins în Anexa nr. 2b la rețeaua școlară pe anul 2018-2019 a unităților de învățământ preuniversitar privat autorizat, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 90/23.02.2018.

PT. SEF SERVICIU, Anca Lăudatu

CONSILIER, Ioana Ciucur


Cod.FO 53-01,Ver.1
ROMÂNIA


1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ


EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE privind schimbarea sediului Liceului Teoretic Socrates, cuprins în Anexa nr. 2b la rețeaua școlară pe anul 2018- 2019 a unităților de învățământ preuniversitar privat autorizat, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 90/23.02.2018.

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 90/23.02.2018 privind aprobarea organizării și funcționării rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și privat din Municipiului Timișoara, pentru anul școlar 2018-2019;

Având în vedere adresa cu nr. 08/23.11.2017, înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara cu nr. SC2017-29579/24.11.2017, a conducerii Liceului Teoretic Socrates privind schimbarea sediului pe strada Dr. Ioan Mureșan nr. 15;

În conformitate cu prevederile art. 30, pct.3 din Ordinului Ministerului Educației Naționale nr. 5.472 din 7 noiembrie 2017, modificările de denumire a unităților de învățământ, altele decât cele rezultate în urma procesului de reorganizare precum și extinderile de activitate sau schimbările de sediu ale acestora nu reprezintă modificarea rețelei școlare, deoarece nu se modifică structura persoanei juridice în cauză;

Având în vedere că modificările corespunzătoare cu referire la schimbarea sediului Liceului Teroretic Socrates pe strada Dr. Ioan Mureșan nr. 15, pot fi realizate, nefiind condiționate de data de începere a cursurilor școlare;

- Considerăm oportună inițierea unui proiect de privind schimbarea sediului Liceului Teoretic Socrates, cuprins în Anexa nr.2b la rețeaua școlară pe anul 2018- 2019 a unităților de învățământ preuniversitar privat autorizat, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr.90/23.02.2018.

PRIMAR , Nicolae Robu


VICEPRIMAR,

Dan Diaconu

PT. SEF SERVICIU SCOLI SPITALE Anca Lăudatu

Cod.FO 53-01,Ver.1


Anexa la HCL nr.__

Anexa nr. 2b la adresa ISJ Timiș nr.14793/14.12.2017

Aprobată prin HCL nr. 90/23.02.2019 modificată prin HCL nr. 450/2018 și HCL nr.551/2018

REȚEA ȘCOLARĂ VALABILĂ PENTRU ANUL ȘCOLAR 2018 - 2019 ÎNVĂȚĂMÂNT PRIVAT AUTORIZAT

VICEPRIMAR

Dan Diaconu


Nr. Crt.

Denumire lunga unitate PJ

Denumire lunga unitate de invatamant

adresa(localitate superioara, localitate, str., nr, cod postal)

Statut

1

COLEGIUL ALMA MEDICA MUN.TIMISOARA

COLEGIUL ALMA MEDICA MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL

TIMIȘOARA,TIMIȘOARA,str.SIMION

BARNUTIU,nr.9,CP 300133

Cu personalitate juridică

2

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "CHILDREN CARE CENTER" MUN.TIMISOARA

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "CHILDREN CARE CENTER" MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA,TIMIȘOARA;

Strada: Aurora; Nr: 6

Cu personalitate juridică

3

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "KINDERGARTEN MINISSA" MUN.TIMISOARA

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "KINDERGARTEN MINISSA" MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL

TIMIȘOARA,TIMIȘOARA,str.PAUL

CONSTANTINESCU,nr.2,CP 300471

Cu personalitate juridică

4

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "LUI GOGHITA" MUN. TIMISOARA

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "LUI GOGHITA" MUN. TIMISOARA

MUNICIPIUL

TIMIȘOARA,TIMIȘOARA,str.AIDA,nr.1

6,CP 3007763

Cu personalitate juridică

5

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "PLANETA PITICILOR" TIMISOARA

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "PLANETA PITICILOR" TIMISOARA

MUNICIPIUL

TIMIȘOARA,TIMIȘOARA,str.TEBEA,nr.

29,CP 300401

Cu personalitate juridică

6

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT

INFANTS MUN.TIMISOARA

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT

INFANTS MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL

TIMIȘOARA,TIMIȘOARA,str.Basarabia,

nr.4,

Cu personalitate juridică

7

LICEUL TEORETIC "HENRI COANDA" MUN.TIMISOARA

LICEUL TEORETIC "HENRI COANDA" MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL

TIMIȘOARA,TIMIȘOARA,str.Ofcea,nr.9 ,CP 300561

Cu personalitate juridică

8

LICEUL TEORETIC SOCRATES MUN.TIMISOARA

LICEUL TEORETIC SOCRATES MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL

TIMIȘOARA,TIMIȘOARA,Str.Dr. Ioan

Mureșan nr. 15, tel/fax 0256 466646, e-mail liceul. socrates@yahoo. Com

Cu personalitate juridică

9

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "BABEL" MUN.TIMIȘOARA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "BABEL" MUN.TIMIȘOARA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA,TIMIȘOARA; Strada: Vladimirescu Tudor; Nr: 9/1

Cu personalitate juridică

10

SCOALA PRIMARA "WENDY KIDS" TIMISOARA

SCOALA PRIMARA "WENDY KIDS" TIMISOARA

MUNICIPIUL

TIMIȘOARA,TIMIȘOARA,str.ALEEA

GHIRODEI,nr.55A,CP 300327

Cu personalitate juridică

11

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT

FLUTURASUL BOBITA MUN.TIMISOARA

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT

FLUTURASUL BOBITA MUN.TIMISOARA

MUNICIPIUL

TIMIȘOARA,TIMIȘOARA,str.Mures,nr.

60

Cu personalitate juridică

p.ȘEF SERVICIU ȘCOLI SPITALE Anca Lăudatu