Hotărârea nr. 602/2018

602/16.11.2018 privind aprobarea incheierii Protocolului de colaborare intre Ministerul Mediului, Judetul Timis - Consiliul Judetean Timis, Municipiul Timisoara - Consiliul Local al Municipiului Timisoara si Institutia Prefectului - Judetul Timis
Hotararea Consiliului Local 602/16.11.2018
privind aprobarea incheierii Protocolului de colaborare intre Ministerul Mediului, Judetul Timis - Consiliul Judetean Timis, Municipiul Timisoara - Consiliul Local al Municipiului Timisoara si Institutia Prefectului - Judetul Timis


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr. SC2018- 26640/12.11.2018 privind oportunitatea proiectului de hotarare a Primarului Municipiului Timisoara- domnul Nicolae Robu;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. SC2018- 26640/12.11.2018 al Directiei Comunicare-Relationare din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere avizul Directiei Economice nr. SC2018-26640/12.11.2018;
Avand in vedere avizul Serviciului Juridic din data de 12.11.2018 - Anexa la raportul de specialitate nr. SC2018-26640/12.11.2018;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minoritatilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
In baza prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu completarile si modificarile ulterioare, ale Hotararii de Guvern nr. 396/2018 privind unele masuri referitoare la pregatirea si exercitarea de catre Romania a Presedintiei Consiliului Uniunii Europene in anul 2019 si ale Ordonantei de Guvern nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritatile administratiei publice si institutiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
In conformitate cu prevederile art. 14, art. 36 alin. (2) lit. e), si alin. 7 lit. a) si c) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul prevederilor art.45 alin.(2) din Legea nr. 215/2001 - privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba incheierea Protocolului de colaborare intre Ministerul Mediului, Judetul Timis - Consiliul Judetean Timis, Municipiul Timisoara - Consiliul Local al Municipiului Timisoara si Institutia Prefectului - Judetul Timis, conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2: Se imputerniceste Primarul Municipiului Timisoara sa semneze Protocolul de colaborare.

Art.3: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Comunicare-Relationare din cadrul Primariei Municipiului Timisoara si Casa de Cultura a Municipiului Timisoara.

Art.4: Prezenta hotarare se publica in Buletinul Informativ al Primariei Municipiului Timisoara si pe site-ul propriu si totodata, se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetului Timis
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Directiei Comunicare-Relationare;
- Casei de Cultura a Municipiului Timisoara;
- Directiei Economice;
- Directiei Generale de Urbanism si Dezvoltare Urbana;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest;
- Directiei Edilitare;
- Directiei de Mediu;
- Serviciului Juridic;
- Serviciului Scoli-Spitale;
- Biroului Sport-Cultura;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P.SECRETAR SIMONA DRAGOI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA COMUNICARE-RELAȚIONARE

BIROUL RELAȚII INTERNAȚIONALE


ROMÂNIA


1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ


SC2018-26640/12.11.2018

RAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între Ministerul Mediului, Județul Timiș - Consiliul Județean Timiș, Municipiul Timișoara - Consiliul Local al Municipiului Timișoara și Instituția Prefectului - Județul Timiș

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018-26640/12.11.2018 a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare între Ministerul Mediului, Județul Timiș - Consiliul Județean Timiș, Municipiul Timișoara - Consiliul Local al Municipiului Timișoara și Instituția Prefectului - Județul Timiș;

În baza prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu completările și modificările ulterioare, ale Hotărârii de Guvern nr. 396/2018 privind unele măsuri referitoare la pregătirea și exercitarea de către România a Președinției Consiliului Uniunii Europene în anul 2019 și ale Ordonanței de Guvern nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, cu modificarile și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile art. 14, art. 36 alin. (2) lit. e), și alin. 7 lit. a) și c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Facem următoarele precizări:

Având în vedere Decizia nr. 34 a Consiliului Interministerial pentru Pregătirea și Exercitarea Președinției României la Consiliul Uniunii Europene privind calendarul actualizat al reuniunilor informale organizate în România în primul semestru al anului 2019, Ministerul Mediului urmează să organizeze la Timișoara în luna ianuarie 2019 două evenimente la nivel de experți.

În acest sens, au avut loc mai multe întâlniri ale reprezentanților Ministerului Mediului cu reprezentanții Consiliului Județean Timiș, Instituției Prefectului - Județul Timiș și ai Muncipiului Timișoara stabilindu-se necesitatea încheierii unui Protocol de colaborare între aceste instituții în vederea realizării evenimentelor.

Cu ocazia întâlnirilor și a discuțiilor purtate, dl. Primar Nicolae Robu și dl. Viceprimar Dan Diaconu și-au exprimat interesul și disponibilitatea de a sprijini organizarea celor două evenimente și de a fi parte a Protocolului de colaborare.

Obiectul Protocolului de colaborare îl constituie parteneriatul dintre instituțiile mai sus menționate pentru organizarea la Timișoara a două evenimente:

 • 1. „Reuniunea Grupului de experți privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în domeniul schimbărilor climatice”, în perioada 21-22 ianuarie 2019, și

 • 2. „Reuniunea Grupului de experți privind adaptarea în domeniul schimbărilor climatice”, în perioada 30-31 ianuarie 2019.

La fiecare dintre cele două evenimente participă un număr de aproximativ 40 de persoane din statele membre ale Uniunii Europene, inclusiv din România.

Conform celor convenite, activitățile pe care ar urma să le asigure Municipiul Timișoara sunt:

 • -  transportul participanților, împreună cu Consiliul Jude țean, prin punerea la dispoziție a mijloacelor de transport necesare pentru deplasarea participanților în perioada desfășurării celor două evenimente - de la aeroport la locația de cazare în zilele sosirii participanților, respectiv 20 și 29 ianuarie 2019, și de la locația de cazare până la aeroport, în zilele plecării participanților, respectiv 22 și 31 ianuarie 2019;

 • -  organizarea unui eveniment festiv propriu pentru participanți în seara zilei de 30 ianuarie 2019, loca ția,

detaliile organizatorice   și                                             momentul cultural-artistic

urmând a fi stabilite de comun acord cu Ministerul;

- punerea la dispoziția participanților de materiale de promovare a Municipiului Timi șoara.

Încheierea Protocolului de colaborare ar sprijini realizarea evenimentelor la nivel de experți de la Timișoara aferente exercitării Președinției Consiliului Uniunii Europene de către România în primul semestru al anului 2019 și ar contribui la asigurarea condițiilor necesare organizării acestora.

De asemenea, organizarea la Timișoara a celor două evenimente la nivel de experți va favoriza imaginea Municipiului Timișoara, dată fiind natura internațională a reuniunilor.

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între Ministerul Mediului, Județul Timiș - Consiliul Județean Timiș, Municipiul Timișoara - Consiliul Local al Municipiului Timișoara și Instituția Prefectului - Județul Timiș, îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Local.

Director executiv

Șef birou

Diana Donawell


Ciprian Nyari

Consilier

Mihai Negruțiu

2*21


Timișoara 2021

Capitală Europeană a Culturii
ROMÂNIA


1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ


SC2018-26640/12.11.2018

EXPUNERE DE MOTIVE

PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între Ministerul Mediului,

Județul Timiș - Consiliul Județean Timiș, Municipiul Timișoara - Consiliul Local al Municipiului Timișoara și Instituția Prefectului - Județul Timiș

 • 1.  Descrierea situației actuale

Având în vedere Decizia nr. 34 a Consiliului Interministerial pentru Pregătirea și Exercitarea Președinției României la Consiliul Uniunii Europene privind calendarul actualizat al reuniunilor informale organizate în România în primul semestru al anului 2019, Ministerul Mediului urmează să organizeze la Timișoara în luna ianuarie 2019 două evenimente la nivel de experți.

În acest sens, au avut loc mai multe întâlniri ale reprezentanților Ministerului Mediului cu reprezentanții Consiliului Județean Timiș, Instituției Prefectului - Județul Timiș și ai Muncipiului Timișoara stabilindu-se necesitatea încheierii unui Protocol de colaborare între aceste instituții în vederea realizării evenimentelor.

Cu ocazia întâlnirilor și a discuțiilor purtate, Muncipiul Timișoara și-a exprimat interesul și disponibilitatea de a sprijini organizarea celor două evenimente și de a fi parte a Protocolului de colaborare.

 • 2.  Schimbări preconizate și rezultate așteptate

Încheierea Protocolului de colaborare între instituțiile mai sus menționate ar sprijini realizarea evenimentelor la nivel de experți de la Timișoara aferente exercitării Președinției Consiliului Uniunii Europene de către România în primul semestru al anului 2019 și ar contribui la asigurarea condițiilor necesare organizării acestora.

Organizarea la Timișoara a celor două evenimente la nivel de experți va favoriza imaginea Municipiului Timișoara, dată fiind natura internațională a reuniunilor.

 • 3. Alte informatii - Nu este cazul.

 • 4. Concluzii

Considerăm necesară și oportună aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între Ministerul Mediului, Județul Timiș - Consiliul Județean Timiș, Municipiul Timișoara - Consiliul Local al Municipiului Timișoara și Instituția Prefectului - Județul Timiș.

PRIMAR,

VICEPRIMAR,

Dan Diaconu


Nicolae Robu

DIRECTOR EXECUTIV,

Ciprian NyariROMÂNIA


Anexa la HCL nr..................

PROTOCOL DE COLABORARE între Ministerul Mediului, JudetulTimis- Consiliul Județean Timiș,

Municipiul Timișoara- Consiliul Local al MunicipiuluiTimișoarași Instituția Prefectului - JudețulTimiș

În baza dispozițiilor art. 5 lit. (u) și ale art. 13 alin. (2) din Hotărârea de Guvern nr.19/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și pentru modificarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 2 alin. (1) din Hotărârea de Guvern nr. 396/2018 privind unele măsuri referitoare la pregătirea și exercitarea de către România a Președinției Consiliului Uniunii Europene în anul 2019, precum și în baza art. 36alin. (2) lit. e) și alin. 7 lit. a) și c), art. 91 alin. (1) lit. e) și alin. (6) lit. a) și c)din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modifirile și completările ulterioare,

Având în vedere Decizia nr. 34 a Consiliului Interministerial pentru Pregătirea și Exercitarea Președinției României la Consiliul Uniunii Europene (denumit în continuare Consiliul) privind calendarul actualizat al reuniunilor informale organizate în România pe durata mandatului la Președinția Consiliului UE, care a fost luată în cadrul celei de-a zecea reuniuni a acestui Consiliu, ce a avut loc la București, în data de 4 septembrie 2018,

În vederea realizării evenimentelor aferente exercitării Președiiei Consiliului Uniunii Europene de către România în primul semestru al anului 2019 și pentru asigurarea condițiilor necesare organirilor reuniunilor pe plan național la nivel de experți,

MINISTERUL MEDIULUI, cu sediul în București, Bvd. Libertățiinr. 12, sector 5, telefon 021/408.95.21, fax: 021/312.42.27, C.I.F. 16335444, reprezentat de doamna Viceprim-ministru, Ministrul Mediului, Grațiela Leocadia GAVRILESCU, denumit în continuare Ministerul, pe de o parte,

Și

JUDEȚUL TIMIȘ -CONSILIUL JUDEȚEANTIMIȘ, cu sediul în Bd. Revoluției din 1989 nr. 17, Municipiul Timișoara, Județul Timiș, denumit în continuare Consiliul Județean, reprezentat de domnul Președinte Călin-Ionel DOBRA,

MUNICIPIUL TIMIȘOARA - CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA, cu sediul în B-dul C.D. Loga nr. 1, Municipiul Timișoara, Județul Timiș, denumit în continuare Consiliul Local, reprezentat de domnul Primar Nicolae ROBU,

INSTITUȚIA PREFECTULUI - JUDEȚULTIMIȘ, cu sediul în Bd. Revoluției din 1989 nr. 17A, Municipiul Timișoara, Județul Timiș, denumită în continuare Prefectura, reprezentat de doamna Prefect Eva Georgeta ANDREAȘ,în calitate de Instituții Partenere, pe de cealaltă parte,

au convenit următoarele:

1918-2018 I SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Capitolul I - Obiectul de reglementare

Art. 1 - (1) Obiectul prezentului Protocol de colaborare îl constituie parteneriatul dintre Ministerul Mediului, pe de o parte și Consiliul Județean, Consiliul Localși Prefectura, pe de cealaltă parte, pentru desfășurarea, prin efort comun, a evenimentelor reprezentând Reuniunea Grupului de experți privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în domeniul schimbărilor climatice, în perioada 21 - 22ianuarie 2019, precum și Reuniunea Grupului de experți privind adaptarea în domeniul schimbărilor climatice, în perioada 30 - 31 ianuarie 2019, care vor avea loc în municipiul Timișoara, județul Timiș, în cadrul perioadei de exercitare a Președiiei României la Consiliul Uniunii Europene,în perioada ianuarie -iunie 2019.

(2) La fiecare dintre cele două evenimente participă un număr de aproximativ 40 de persoane1 din Statele Membre ale Uniunii Europene, inclusiv din România.

Capitolul II - Obligațiile Părților

Art. 2 - Obligațiile Consiliului Județean

 • (1)    Consiliul Județean se obligă să-și ducă la îndeplinire activitățile convenite conform prezentului Protocol și să favorizeze imaginea județului Timiș, dată fiind natura internațională a reuniunilor organizate în perioada 21-22 ianuarie 2019 și 30 - 31ianuarie 2019.

 • (2)    Consiliul Județean se angajează să facă demersurile necesare pentru organizarea evenimentelor, după cum urmează:

i. Asigură, în condițiile legii, împreună cu Consiliul Local, transportul Participanților prin punerea la dispoziție a mijloacelor de transport necesare pentru deplasarea acestora în perioada desfășurării celor două evenimente, după cum urmează:

 • a. de la Aeroportul Traian Vuia - Timișoara până la locația de cazare în Municipiul Timișoara, în zilele sosirii Participanților în România, respectiv 20 ianuarie 2019 și 29 ianuarie 2019.

 • b.  de la locația de cazare până la Aeroportul Traian Vuia - Timișoara, în zilele plecării participanților din România, respectiv 22 ianuarie 2019 și 31 ianuarie 2019.

 • ii.    Asigură, în condițiile legii, organizarea unui eveniment festiv propriu pentru participanți, în seara zilei de 21 ianuarie 2019. Locația, detaliile organizatorice și conținutul evenimentului vor fi stabilite de comun acord cu Ministerul, în conformitate cu programul propus.

 • iii.    Asigură punerea la dispoziție a sălii multifuncționale din incinta sediului Consiliului Județean, împreună cu toată logistica necesară bunei desfășurări a reuniunilor, pe toată perioada desfășurării evenimentelor din 21-22 ianuarie 2019 și 30-31 ianuarie 2019.

iv.       Asigură Participanților acordarea de materiale de promovare a

județului Timiș, cu ocazia organizării reuniunilor, stabilite de comun acord cu

Ministerul.

v. Asigură prezența și implicarea de voluntari la cele două evenimente, respectiv la aeroportul Traian Vuia Timișoara și la sala de conferințe, care să contribuie la buna desfășurare a evenimentelor. În cadrul aeroporturilor se vor asigura puncte de informare și orientare a Participanților.

Art. 3 - Obligațiile Consiliului Local

 • (1)     Consiliul Local se oblisă-și ducă la îndeplinire activitățile convenite conform prezentului Protocol de colaborare și să favorizeze imaginea Municipiului Timișoara, dată fiind natura internațională a reuniunilor organizate în perioada 21-22 ianuarie 2019 și 30-31 ianuarie 2019.

 • (2)    Consiliul Local se angajează să facă demersurile necesare pentru organizarea evenimentelor, după cum urmează:

 • i.    Asigură, în condițiile legii împreună cu Consiliul Județean, transportul participanților prin punerea la dispoziție a mijloacelor de transport necesare pentru deplasarea Participanților în perioada desfășurării celor două evenimente, după cum urmează:

 • a. de la Aeroportul Traian Vuia - Timișoara până la locația de cazare în Municipiul Timișoara, în zilele sosirii Participanților în România, respectiv 20 ianuarie 2019 și 29 ianuarie 2019.

 • b.  de la locația de cazare până la Aeroportul Traian Vuia - Timișoara, în zilele plecării participanților din România, respectiv 22 ianuarie 2019 și 31 ianuarie 2019.

vi. Asigură, în condițiile legii, organizarea unui eveniment festiv propriu pentru Participanți în seara zilei de 30 ianuarie 2019, locația, detaliile organizatorice și momentul cultural-artistic fiind stabilite de comun acord cu Ministerul, conform programului propus.

 • ii.   Asigură Participanților acordarea de materiale de promovare a Municipiului Timișoara, cu ocazia organizării reuniunilor, alese de comun acord cu Ministerul.

Art. 4- Obligațiile Instituției Prefectului - Județul Timiș

 • (1)    Instituția Prefectului - Județul Timiș se obligă să-și ducă la îndeplinire activitățile convenite conform prezentului Protocol de colaborare, în condiții adecvate naturii internaționale a evenimentelor.

 • (2)    Instituția Prefectului - Județul Timiș se angajează să fademersurile necesare pentru organizarea evenimentelor, după cum urmează:

i. Asigură prezența serviciului de ambulanță la locația evenimentelor, pe toată perioada desfășurării celor două reuniuni

Art. 5 Obligații comune ale Instituțiilor Partenere

 • (1)    Instituțiile Partenerese obligă să sprijine realizarea și buna desfășurare a evenimentelor, în limita activităților ce le revin, prin asigurarea suportului necesar conform prezentului Protocol de colaborare, dar și prin strânsa cooperare cu Ministerul.

 • (2)    Instituțiile Partenere asigură personal propriu pentru îndeplinirea activităților asumate conform prezentului Protocol de colaborare.

 • (3)    Instituțiile Partenere sunt răspunzătoare de întocmirea tuturor documentelor necesare îndeplinirii obligațiilor.

 • (4)     Instituțiile Partenere se obligă să notifice Ministerul în prealabil (10 zile lucrătoare), în scris, cu privire la orice modificare a aspectelor de ordin logistic și organizatoric, orice modificare urmând a fi supusă aprobării Ministerului.

 • (5)    Îndeplinirea obligațiilor Instituțiilor Partenerenu generează costuri pentru Minister.

Art. 6Obligațiile Ministerului

 • (1)    Ministerul contribuie la realizarea evenimentelor prin îndeplinirea propriilor sale activități, stabilite conform fișei și planului reuniunilor, puse la dispoziția Părților.

 • (2)    Ministerul asigură personal propriu pentru îndeplinirea activităților ce-i revin pentru organizarea reuniunilor.

 • (3)    Ministerul  nu are  pretenții  de  natură  financiară  rezultate  din  organizarea

evenimentelor și nu solicită informații de acest gen cu privire la contractele pecuniare încheiate de Instituțiile Partenere, în îndeplinirea obligațiilor ce le incumbă acestora.

 • (4)    Ministerul comunică cu Instituțiile Partenere cu privire la orice problemă de natură operațională, care afecteabunul mers al evenimentelor.

 • (5)    Ministerul notifică, în prealabil,Instituțiilor Partenere orice schimbare survenită în cadrul programului și agendei evenimentelor.

Capitolul III - Amendamente

Art. 7 Protocolul de colaborare poate fi prelungit, modificat sau completat numai cu acordul scris al tuturor Părților, prin act adițional, din inițiativa oricăreia dintre Părți.

Capitolul IV - Forța majoră

Art. 8(1) Forța majoră exonerează Părțile de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul Protocol de colaborare pe toată perioada în care aceasta acționează.

 • (2)    Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.

 • (3)    Îndeplinirea prezentului Protocol de colaborare este suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau Părților până la apariția acesteia.

1918-2018 I SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

 • (4)    Partea semnatară care invocă forța majoră are obligația de a notifica

celeilalte Părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

 • (5) Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa pe o perioadă mai mare de 3 zile, fiecare Parte va avea dreptul să notifice celeilalte Părți încetarea de plin drept a prezentului Protocol de colaborare, fără ca vreuna dintre Părți să poată pretinde celeilalte daune.

Capitolul V - Soluționarea litigiilor

Art. 9 Părțile depun toate eforturile pentru a rezolva pecale amiabilă, prin negocieri directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ele în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea prezentului Protocol de colaborare.

Art. 10 Prezentul Protocol de colaborare este supus legii române.

Art. 11Dacă după 10 zile de la începerea acestor negocieri, Părțile nu reușesc să rezolve pe cale amiabilă divergențele apărute, fiecare parte poate solicita ca disputa să se soluționeze de către instanța judecătorească competentă, în a cărei rateritorială își are sediul Ministerul.

Capitolul VI - Încetarea Protocolului de colaborare

Art. 12 Încetarea valabilității Protocolului de colaborare poate avea loc :

 • i.    prin acordul Părților consemnat în scris, înainte de îndeplinirea termenului prevăzut la Cap. VIII - "Valabilitatea protocolului de colaborare” ;

 • ii.    prin denunțarea lui de către oricare dintre Părți, cu notificarea prealabilă a celorlalte Părți ;

 • iii.    prin împlinirea termenului pentru care a fost încheiat și în situația în care Părțile nu au convenit prelungirea duratei prin act adițional ;

 • iv.    forța majoră, potrivit art. 8(5).

Capitolul VII - Denunțarea

Art. 13(1) Nerespectarea prevederilor prezentului Protocol de colaborare de către una dintre Părți duce la denunțarea unilaterală de către oricare dintre acestea, cu notificarea prealabilă a celorlalte Părți.

(2) Solicitarea de denunțare a Protocolului de colaborare trebuie transmisă în scris de către partea inițiatoare cu respectarea unui termen de preaviz de 30 zile.

Capitolul VIII - Valabilitatea Protocolului de colaborare

Art. 14- Prezentul Protocol de colaborare intră în vigoare de la data încheierii sale și produce efecte până la finalizarea evenimentelor ce fac obiectul prezentului act, respectiv nă la data de 3 februarie 2019 inclusiv.

Cani+sUiil IX _ Dien^-ri+ii diverse

1918-2018 I SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Art. 15- ReprezentanțiiPărților analizează periodic stadiul realizării măsurilor

convenite prin prezentul Protocol de colaborare. Pe baza acestei analize, Părțile propun măsuri care să conducă la îmbunătățireași dezvoltarea colaborării.

Art. 16- Părțile se angajează ca orice impediment survenit în aplicarea prezentului Protocol de colaborare să fie notificat în timp util celeilalte Părți, iar remedierea acestuia să fie realizată având la bază consultarea reciprocă și dialogul bilateral constructiv.

Art.17-Părțile pot conveni măsuri comune suplimentare pentru realizarea activităților necesare organizării și desfășurării evenimentelor reglementate prin prezentul Protocol de colaborare.

Art. 18- Orice referire în cadrul prezentului Protocol de colaborare la centrul de conferință, locația de cazare sau alte aspecte organizatoriceesteinterpretată în conformitate cu programul și fișa evenimentelor, stabilite de către Minister și comunicate celorlalte Părți.

Capitolul X - Detalii de corespondență

Ministerul Mediului

Adresă: Municipiul București, Bd-ul Libertății nr. 12, Sector 5;

Persoană de contact: Domnul Gabriel CHIVĂRAN, Director Direcția Investiții, Achiziții și Logistică

Email: gabriel.chivaran@mmediu.ro

Consiliul Județean Timiș

Adresă:Bd. Revoluției din 1989 nr. 17, Municipiul Timișoara, Județul Timiș

Persoană de contact: Mirela-Carina SINCA, Șef Serviciu Relații Externe și Protocol

Telefon: 0256/406432

E-mail:carina.sinca@cjtimis.ro

Consiliul Local al Municipiului Timișoara

Adresă: B-dul C.D. Loga nr. 1, Municipiul Timișoara, Județul Timiș

Persoană de contact: Diana DONAWELL, Șef Birou Relații Internaționale

Telefon: 0256/408371

E-mail: diana.donawell@primariatm.ro

Instituția Prefectului Județul Timiș

Adresă:Bd. Revoluției din 1989 nr. 17A, Municipiul Timișoara, Județul Timiș

Persoană de contact:Mihaela BORAN, Șef Serviciu Afaceri Europene, Relații Internaționale, Comunicare și Relații Publice

Telefon: 0256/201264

E-mail: mihaela.boran@prefecturatimis.ro

Prezentul Protocol de colaborare a fost redactat în limba română, conține 7 (șapte) pagini și a fost semnat astăzi, .........................., în 4 (patru) exemplare originale,

câte unul pentru fiecare Parte, fiecare exemplar având aceeași forță juridică.

VICEPRIM-MINISTRU,

MINISTRUL MEDIULUI

Gabriela Leocadia GAVRILESCU

JUDEȚUL TIMIȘ - CONSILIUL JUDEȚEAN TIMIȘ

PREȘEDINTE,

Călin-Ionel DOBRA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA - CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA PRIMAR,

Nicolae ROBU

INSTITUȚIA PREFECTULUI - JUDEȚUL TIMIȘ

PREFECT,

Eva Georgeta ANDREAȘ

Bd. Libertății, nr.12, Sector 5, București