Hotărârea nr. 601/2018

601/16.11.2018 privind aprobarea incheierii Protocolului de colaborare intre Institutul National de Administratie, Judetul Timis - Consiliul Judetean Timis, Municipiul Timisoara - Consiliul Local al Municipiului Timisoara si Institutia Prefectului - Judetul Timis
Hotararea Consiliului Local 601/16.11.2018
privind aprobarea incheierii Protocolului de colaborare intre Institutul National de Administratie, Judetul Timis - Consiliul Judetean Timis, Municipiul Timisoara - Consiliul Local al Municipiului Timisoara si Institutia Prefectului - Judetul Timis


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr. SC2018- 26645/12.11.2018 privind oportunitatea proiectului de hotarare a Primarului Municipiului Timisoara- domnul Nicolae Robu;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. SC2018- 26646/12.11.2018 al Directiei Comunicare-Relationare din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere adresa Directiei Economice nr. SC2018-26646/12.11.2018;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 12.11.2018 - Anexa la Raportul de specialitate nr. Sc2018 -26046/12.11.2018;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale si Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minoritatilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
In baza prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu completarile si modificarile ulterioare, ale Hotararii de Guvern nr. 396/2018 privind unele masuri referitoare la pregatirea si exercitarea de catre Romania a Presedintiei Consiliului Uniunii Europene in anul 2019 si ale Ordonantei de Guvern nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritatile administratiei publice si institutiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
In conformitate cu prevederile art. 14, art. 36 alin. (2) lit. e), si alin. 7 lit. a) si c) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In baza prevederilor art. 45 din Legea nr. 215/2001 / privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba incheierea Protocolului de colaborare intre Institutul National de Administratie, Judetul Timis - Consiliul Judetean Timis, Municipiul Timisoara - Consiliul Local al Municipiului Timisoara si Institutia Prefectului - Judetul Timis, conform Anexei la prezenta hotarare.

Art. 2: Se imputerniceste Primarul Municipiului Timisoara sa semneze Protocolul de colaborare.

Art. 3: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Comunicare-Relationare din cadrul Primariei Municipiului Timisoara si Casa de Cultura a Municipiului Timisoara.

Art. 4: Prezenta hotarare se publica in Buletinul Informativ al Primariei Municipiului Timisoara si pe site-ul propriu si totodata, se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetului Timis
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Comunicare-Relationare;
- Directiei Economice;
- Directiei de Urbanism si Dezvoltare Urbana;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest;
- Directiei Edilitare;
- Directiei de Mediu;
- Serviciului Scoli-Spitale;
- Biroului Sport-Cultura;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Casei de Cultura a Municipiului Timisoara;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRAGOI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA COMUNICARE-RELAȚIONARE

BIROUL RELAȚII INTERNAȚIONALE


ROMÂNIA


1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ


SC2018-26646/12.11.2018

RAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între Institutul Național de Administrație, Județul Timiș - Consiliul Județean Timiș, Municipiul Timișoara - Consiliul Local al Municipiului Timișoara și Instituția Prefectului - Județul Timiș

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018-26645/12.11.2018 a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare între Institutul Național de Administrație, Județul Timiș - Consiliul Județean Timiș, Municipiul Timișoara - Consiliul Local al Municipiului Timișoara și Instituția Prefectului - Județul Timiș;

În baza prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu completările și modificările ulterioare, ale Hotărârii de Guvern nr. 396/2018 privind unele măsuri referitoare la pregătirea și exercitarea de către România a Președinției Consiliului Uniunii Europene în anul 2019 și ale Ordonanței de Guvern nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, cu modificarile și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile art. 14, art. 36 alin. (2) lit. e), și alin. 7 lit. a) și c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Facem următoarele precizări:

Având în vedere Decizia nr. 34 a Consiliului Interministerial pentru Pregătirea și Exercitarea Președinției României la Consiliul Uniunii Europene privind calendarul actualizat al reuniunilor informale organizate în România în primul semestru al anului 2019, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Institutul Național de Administrație urmează să organizeze la Timișoara în luna mai 2019 un eveniment la nivel de experți.

În acest sens, au avut loc mai multe întâlniri ale reprezentanților Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Institutului Național de Administrație cu reprezentanții Consiliului Județean Timiș, Instituției Prefectului - Județul Timiș și ai Muncipiului Timișoara stabilindu-se necesitatea încheierii unui Protocol de colaborare între aceste instituții în vederea realizării evenimentului.

Cu ocazia întâlnirilor și a discuțiilor purtate, dl. Primar Nicolae Robu și dl. Viceprimar Dan Diaconu și-au exprimat interesul și disponibilitatea de a sprijini organizarea evenimentului și de a fi parte a Protocolului de colaborare.

Obiectul Protocolului de colaborare îl constituie parteneriatul dintre instituțiile mai sus menționate pentru organizarea la Timișoara a unui eveniment:

1. „Întâlnirea Directorilor Școlilor și Institutelor de Administrație Publică - DISPA”, în perioada 16-17 mai 2019.

La eveniment participă un număr de aproximativ 52 de persoane din statele membre ale Uniunii Europene, inclusiv din România.

Conform celor convenite, activitățile pe care ar urma să le asigure Municipiul Timișoara sunt:

 • -  transportul participanților, împreună cu Consiliul Jude țean, prin punerea la dispoziție a mijloacelor de transport necesare pentru deplasarea participanților în perioada desfășurării evenimentului - de la aeroport la locația de cazare în ziua sosirii participanților, respectiv 15 mai 2019, și de la locația de cazare până la aeroport, în ziua plecării participanților, respectiv 17 mai 2019;

 • -  organizarea unui eveniment festiv propriu pentru participanți în seara zilei de 15 mai 2019, locația,

detaliile organizatorice   și                                             momentul cultural-artistic

urmând a fi stabilite de comun acord cu Institutul Național de Administrație;

- punerea la dispoziția participanților de materiale de promovare a Municipiului Timi șoara.

Încheierea Protocolului de colaborare ar sprijini realizarea evenimentului la nivel de experți de la Timișoara aferent exercitării Președinției Consiliului Uniunii Europene de către România în primul semestru al anului 2019 și ar contribui la asigurarea condițiilor necesare organizării acestuia.

De asemenea, organizarea la Timișoara a evenimentului la nivel de experți va favoriza imaginea Municipiului Timișoara, dată fiind natura internațională a reuniunii.

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între Institutul Național de Administrație, Județul Timiș -Consiliul Județean Timiș, Municipiul Timișoara - Consiliul Local al Municipiului Timișoara și Instituția Prefectului - Județul Timiș, îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Local.

Director executiv

Șef birou

Diana Donawell


Ciprian Nyari

Consilier

Mihai Negruțiu

2*21ROMÂNIA


1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ


SC2018-26645/12.11.2018

EXPUNERE DE MOTIVE

PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între Institutul Național de Administrație , Județul Timiș - Consiliul Județean Timiș,

Municipiul Timișoara - Consiliul Local al Municipiului Timișoara și Instituția Prefectului - Județul Timiș

 • 1.  Descrierea situației actuale

Având în vedere Decizia nr. 34 a Consiliului Interministerial pentru Pregătirea și Exercitarea Președinției României la Consiliul Uniunii Europene privind calendarul actualizat al reuniunilor informale organizate în România în primul semestru al anului 2019, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Institutul Național de Administrație urmează să organizeze la Timișoara în luna mai 2019 un eveniment la nivel de experți.

În acest sens, au avut loc mai multe întâlniri ale reprezentanților Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și ai Institutului Național de Administrație cu reprezentanții Consiliului Județean Timiș, Instituției Prefectului - Județul Timiș și ai Muncipiului Timișoara stabilindu-se necesitatea încheierii unui Protocol de colaborare între aceste instituții în vederea realizării evenimentului.

Cu ocazia întâlnirilor și a discuțiilor purtate, Muncipiul Timișoara și-a exprimat interesul și disponibilitatea de a sprijini organizarea evenimentului și de a fi parte a Protocolului de colaborare.

 • 2.  Schimbări preconizate și rezultate așteptate

Încheierea Protocolului de colaborare între instituțiile mai sus menționate ar sprijini realizarea evenimentului la nivel de experți de la Timișoara aferent exercitării Președinției Consiliului Uniunii Europene de către România în primul semestru al anului 2019 și ar contribui la asigurarea condițiilor necesare organizării acestuia.

Organizarea la Timișoara a evenimentului la nivel de experți va favoriza imaginea Municipiului Timișoara, dată fiind natura internațională a reuniunii.

 • 3. Alte informatii - Nu este cazul.

 • 4. Concluzii

Considerăm necesară și oportună aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între Institutul Național de Administrație, Județul Timiș - Consiliul Județean Timiș, Municipiul Timișoara - Consiliul Local al Municipiului Timișoara și Instituția Prefectului - Județul Timiș.

PRIMAR,

VICEPRIMAR,

Dan Diaconu


Nicolae Robu

DIRECTOR EXECUTIV,

Ciprian Nyari


Anexa la HCL nr.........................

PROTOCOL DE COLABORARE

între Institutul Național de Administrație și Județul Timiș - Consiliul Județean Timiș,

Municipiul Timișoara - Consiliul Local al Municipiului Timișoara și Instituția Prefectului - Județul Timiș, încheiat cu privire la organizarea evenimentului

"Întâlnirea Directorilor Școlilor și Institutelor de Administrație Publică - DISPA”, 16-17 mai 2019, Timișoara,

cu ocazia deținerii Președinției de către România a Consiliului Uniunii Europene în temeiul art. 5 pct. 7 și al art. 8 lit. c) din H.G. nr. 51/2018 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, cu modificările și completările ulterioare,

în baza art. 2 alin. (3) din Ordonanța de Guvern nr. 23/2016 privind înființarea Institutului Național de Administrație, cu modificările și completările ulterioare, și a art. 8 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 1005/2016 privind organizarea și funcționarea Institutului Național de Administrație, cu modificările ulterioare,

în conformitate cu art. 91 alin. (1) lit. b) și alin. (6) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 2 lit. b) și art. 3 alin. 2) din Decizia nr. 19 a Consiliului Interministerial pentru pregătirea și Exercitarea Președinției României la Consiliul Uniunii Europene

INSTITUTUL NAȚIONAL DE ADMINISTRAȚIE DIN ROMÂNIA (INA), cu sediul în București, Sector 1, str. Occidentului nr. 14, România (adresa de corespondență: Bulevardul Timișoara, nr. 6, sector 6, București), România, cod poștal 061328, CIF 37589690, telefon: + 40 21 310 8963, Tel/fax: + 40 21 312 5270 e-mail: office@ina.gov.ro, reprezentat legal prin domnul prof. univ. dr. Pavel NĂSTASE, în calitate de Președinte, pe de o parte,

Și

JUDEȚUL TIMIȘ - CONSILIUL JUDEȚEAN TIMIȘ, cu sediul în Bd. Revoluției din 1989 nr. 17, Municipiul Timișoara, Județul Timiș, denumit în continuare Consiliul Județean, reprezentat de domnul Președinte Călin-Ionel DOBRA,

MUNICIPIUL TIMIȘOARA - CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA, cu sediul în B-dul C.D. Loga nr. 1, Municipiul Timișoara, Județul Timiș, denumit în continuare Consiliul Local, reprezentat de domnul Primar Nicolae ROBU,

INSTITUȚIA PREFECTULUI - JUDEȚUL TIMIȘ, cu sediul în Bd. Revoluției din 1989 nr. 17A, Municipiul Timișoara, Județul Timiș, denumită în continuare Prefectura, reprezentat de doamna Prefect Eva Georgeta ANDREAȘ,

în calitate de Instituții Partenere, pe de cealaltă parte,

ROMÂNIA

1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

având în vedere:

faptul că România va deține Președinția Consiliul Uniunii Europene în perioada 01 ianuarie - 30 iunie 2019,

evenimentul "Întâlnirea Directorilor Școlilor și Institutelor de Administrație Publică -DISPA”, din perioada 16-17 mai 2019, care se va desfășura în Județul Timiș.

Capitolul I - Obiectul Protocolului de colaborare

Art. 1 - (1) Obiectul prezentului Protocol de colaborare îl constituie parteneriatul dintre Institutul Național de Administrație pe de o parte, și Consiliul Județean, Consiliul Local și Prefectura, pe de cealaltă parte, pentru desfășurarea, prin efort comun, a "Întâlnirii Directorilor Școlilor și Institutelor de Administrație Publică - DISPA”, din perioada 16-17 mai 2019, care va avea loc în municipiul Timișoara, județul Timiș, în cadrul perioadei de exercitare a Președinției României la Consiliul Uniunii Europene, în perioada ianuarie - iunie 2019.

 • (2) La eveniment participă un număr de aproximativ 52 de persoane din Statele Membre ale Uniunii Europene, inclusiv din România, denumite în continuare participanți.

Capitolul II - Obligațiile Părților

Art. 2 - Obligațiile Consiliului Județean

 • (1)    Consiliul Județean se obligă să-și ducă la îndeplinire activitățile convenite conform prezentului Protocol de colaborare și să favorizeze imaginea județului Timiș, dată fiind natura internațională a evenimentului organizat în perioada 16 - 17 mai 2019.

 • (2)    Consiliul Județean se angajează să facă demersurile necesare pentru organizarea evenimentelor, după cum urmează:

 • i.   Asigură, în condițiile legii, împreună cu Consiliul Local, transportul Participanților prin punerea la dispoziție a mijloacelor de transport necesare pentru deplasarea acestora în perioada desfășurării evenimentului, după cum urmează:

 • a. de la Aeroportul Traian Vuia - Timișoara până la locația de cazare în Municipiul Timișoara, în zilele sosirii Participanților în România, respectiv 15 mai 2019.

 • b. de la locația de cazare până la Aeroportul Traian Vuia - Timișoara, în ziua plecării participanților din România, respectiv 17 mai 2019.

 • ii.   Asigură, în condițiile legii, organizarea unui eveniment festiv propriu pentru participanți, în seara zilei de 16 mai 2019. Locația, detaliile organizatorice și conținutul evenimentului vor fi stabilite de comun acord cu INA, în conformitate cu programul propus.

 • iii.    Asigură punerea la dispoziție a Sălii multifuncționale și a două săli pentru atelierele de lucru (capacitate max.20 persoane) din incinta sediului Consiliului Județean, împreună cu toată logistica necesară bunei desfășurări a evenimentului, pe toată perioada desfășurării evenimentelui 16-17 mai 2019.

INSTITUTUL NAȚIONAL DE ADMINISTRAȚIE

’                                        ’                              rx IV| ZA IN I r\

1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

 • iv. Asigură Participanților acordarea de materiale de promovare a județului Timiș, cu ocazia organizării evenimentului, stabilite de comun acord cu INA.

Art. 3 - Obligațiile Consiliului Local

 • (1)     Consiliul Local se obligă să-și ducă la îndeplinire activitățile convenite conform prezentului Protocol de colaborare și să favorizeze imaginea Municipiului Timișoara, dată fiind natura internațională a evenimentului organizat în perioada 16-17 mai 2019.

 • (2)    Consiliul Local se angajează să facă demersurile necesare pentru organizarea evenimentului, după cum urmează:

 • i.   Asigură, în condițiile legii, împreună cu Consiliul Județean, transportul participanților, prin punerea la dispoziție a mijloacelor de transport necesare pentru deplasarea Participanților în perioada desfășurării celor două evenimente, după cum urmează:

 • a. de la Aeroportul Traian Vuia - Timișoara până la locația de cazare în Municipiul Timișoara, în ziua sosirii Participanților în România, respectiv 15 mai 2019.

 • b. de la locația de cazare până la Aeroportul Traian Vuia - Timișoara, în zilele plecării participanților din România, respectiv 17 mai 2019.

 • ii.   Asigură, în condițiile legii, organizarea unui eveniment festiv propriu pentru Participanți în seara zilei de 15 mai 2019, locația, detaliile organizatorice și momentul cultural-artistic fiind stabilite de comun acord cu INA, conform programului propus.

 • iii. Asigură Participanților acordarea de materiale de promovare a Municipiului Timișoara, cu ocazia organizării evenimentului, alese de comun acord cu INA.

Art. 4 - Obligațiile Instituției Prefectului - Județul Timiș

 • (1)    Instituția Prefectului - Județul Timiș se obligă să-și ducă la îndeplinire activitățile convenite conform prezentului Protocol de colaborare, în condiții adecvate naturii internaționale a evenimentului.

 • (2)    Instituția Prefectului - Județul Timiș se angajează să facă demersurile necesare pentru organizarea evenimentului, după cum urmează:

 • i. Asigură prezența serviciului de ambulanță la locația evenimentelor, pe toată perioada desfășurării reuniunii.

Art. 5 - Obligații comune ale Instituțiilor Partenere

 • (1)    Instituțiile Partenere se obligă să sprijine realizarea și buna desfășurare a evenimentului, în limita activităților ce le revin, prin asigurarea suportului necesar conform prezentului Protocol de colaborare, dar și prin strânsa cooperare cu INA.

 • (2)    Instituțiile Partenere asigură personal propriu pentru îndeplinirea activităților asumate conform prezentului Protocol de colaborare.

 • (3)    Instituțiile Partenere sunt răspunzătoare de întocmirea tuturor documentelor necesare îndeplinirii obligațiilor.

INSTITUTUL NAȚIONAL DE ADMINISTRAȚIE

’                                           ’                                 rx IV| ZA IXII ZA

1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

 • (4) Instituțiile Partenere se obligă să notifice INA în prealabil (10 zile lucrătoare), în scris, cu privire la orice modificare a aspectelor de ordin logistic și organizatoric, orice modificare urmând a fi supusă aprobării INA.

 • (5) Îndeplinirea obligațiilor Instituțiilor Partenere nu generează costuri pentru INA.

Art. 6 - Obligațiile Institutului Național de Administrație

 • (1)    INA contribuie la realizarea evenimentelor prin îndeplinirea propriilor sale activități, stabilite conform fișei și planului evenimentului, puse la dispoziția Părților.

 • (2)    INA asigură personal propriu pentru îndeplinirea activităților ce-i revin pentru organizarea evenimentului.

 • (3)    INA nu are pretenții de natură financiară rezultate din organizarea evenimentului și nu solicită informații de acest gen cu privire la contractele pecuniare încheiate de Instituțiile Partenere, în îndeplinirea obligațiilor ce le incumbă acestora.

 • (4)    INA comunică cu Instituțiile Partenere cu privire la orice problemă de natură operațională, care afectează bunul mers al evenimentelor.

 • (5)    INA notifică, în prealabil, Instituțiilor Partenere orice schimbare survenită în cadrul programului și agendei evenimentelor.

Capitolul III - Amendamente

Art. 7 - Protocolul de colaborare poate fi prelungit, modificat sau completat numai cu acordul scris al tuturor Părților, prin act adițional, din inițiativa oricăreia dintre Părți.

Capitolul IV - Forța majoră

Art. 8 - (1) Forța majoră exonerează Părțile de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul Protocol de colaborare pe toată perioada în care aceasta acționează.

 • (2)    Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.

 • (3)    Îndeplinirea prezentului Protocol de colaborare este suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau Părților până la apariția acesteia.

 • (4)    Partea semnatară care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte Părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

 • (5)    Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa pe o perioadă mai mare de 3 zile, fiecare Parte va avea dreptul să notifice celeilalte Părți încetarea de plin drept a prezentului Protocol de colaborare, fără ca vreuna dintre Părți să poată pretinde celeilalte daune.

  ROMANIA


  1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ


Capitolul V - Soluționarea litigiilor

Art. 9 - Părțile depun toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin negocieri directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ele în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea prezentului Protocol de colaborare.

Art. 10 - Prezentul Protocol de colaborare este supus legii române.

Art. 11 - Dacă după 10 zile de la începerea acestor negocieri, Părțile nu reușesc să rezolve pe cale amiabilă divergențele apărute, fiecare parte poate solicita ca disputa să se soluționeze de către instanța judecătorească competentă.

Capitolul VI - Încetarea Protocolului de colaborare

Art. 12 Încetarea valabilității Protocolului de colaborare, înainte de termenul pentru care a fost încheiat, poate avea loc :

 • i.   prin acordul Părților consemnat în scris, înainte de îndeplinirea termenului prevăzut la Cap. VIII - "Valabilitatea protocolului de colaborare” ;

 • ii.    prin denunțarea lui de către oricare dintre Părți, cu notificarea prealabilă a celorlalte Părți ;

 • iii.    prin împlinirea termenului pentru care a fost încheiat și în situația în care Părțile nu au convenit prelungirea duratei prin act adițional ;

 • iv.    forța majoră, potrivit art. 8 (5).

Capitolul VII - Denunțarea

Art. 13 - (1) Nerespectarea prevederilor prezentului Protocol de colaborare de către una dintre Părți duce la denunțarea unilaterală de către oricare dintre acestea, cu notificarea prealabilă a celorlalte Părți.

(2) Solicitarea de denunțare a Protocolului de colaborare trebuie transmisă în scris de către partea inițiatoare cu respectarea unui termen de preaviz de minim 30 zile.

Capitolul VIII - Valabilitatea Protocolului de colaborare

Art. 14 - Prezentul Protocol de colaborare intră în vigoare de la data încheierii sale și produce efecte până la 18 mai 2019 inclusiv.

Capitolul IX - Dispoziții diverse

Art. 15 - Reprezentanții Părților analizează periodic stadiul realizării măsurilor convenite prin prezentul Protocol de colaborare. Pe baza acestei analize, Părțile propun măsuri care să conducă la îmbunătățirea și dezvoltarea colaborării.

INSTITUTUL NAȚIONAL DE ADMINISTRAȚIE

’                                           ’                                 rx IV| ZA IXII ZA

1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Art. 16 - Părțile se angajează ca orice impediment survenit în aplicarea prezentului Protocol de colaborare să fie notificat în timp util celorlalte Părți, iar remedierea acestuia să fie realizată având la bază consultarea reciprocă și dialogul multilateral constructiv.

Art. 17 - Părțile pot conveni măsuri comune suplimentare pentru realizarea activităților necesare organizării și desfășurării evenimentelor reglementate prin prezentul Protocol de colaborare. Dacă măsurile comune suplimentare presupun asumarea de obligații financiare de către oricare Parte, se va încheia un act aditional la Protocolul de colaborare, în acest sens.

Art. 18 - Orice referire în cadrul prezentului Protocol de colaborare la centrul de conferință, locația de cazare sau alte aspecte organizatorice este interpretată în conformitate cu programul și fișa evenimentelor, stabilite de către INA și comunicate celorlalte Părți.

Capitolul X - Comunicarea dintre părți va avea loc în scris, la adresele de corespondență și de e-mail precizate în Protocolul de colaborare.

Detalii de corespondență

Institutul Național de Administrație

Adresă: Municipiul București, Bd-ul Timișoara nr. 6, Sector 6

Persoană de contact: Alina BLEI, Direcția Programe de Formare Specializată

E-mail: alina.blei@ina.gov.ro

Consiliul Județean Timiș

Adresă: Bd. Revoluției din 1989 nr. 17, Municipiul Timișoara, Județul Timiș

Persoană de contact: Mirela-Carina SINCA, Șef Serviciu Relații Externe și Protocol

Telefon: 0256/406432

E-mail: carina.sinca@cjtimis.ro

Consiliul Local al Municipiului Timișoara

Adresă: B-dul C.D. Loga nr. 1, Municipiul Timișoara, Județul Timiș

Persoană de contact: Diana DONAWELL, Șef Birou Relații Internaționale

Telefon: 0256/408371

E-mail: diana.donawell@primariatm.ro

Instituția Prefectului Județul Timiș

Adresă: Bd. Revoluției din 1989 nr. 17A, Municipiul Timișoara, Județul Timiș

Persoană de contact: Mihaela BORAN, Șef Serviciu Afaceri Europene, Relații Internaționale, Comunicare și Relații Publice

Telefon: 0256/201264

E-mail: mihaela.boran@prefecturatimis.ro

ROMANIA

1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Prezentul Protocol de colaborare a fost redactat în limba română, conține 7 (șapte) pagini și a fost semnat astăzi, .........................., în 4 (patru) exemplare originale, câte unul

pentru fiecare Parte, fiecare exemplar având aceeași forță juridică.

INSTITUTUL NAȚIONAL DE ADMINISTRAȚIE PREȘEDINTE - SECRETAR DE STAT, Prof.univ.dr. Pavel NĂSTASE

JUDEȚUL TIMIȘ - CONSILIUL JUDEȚEAN TIMIȘ PREȘEDINTE, Călin-Ionel DOBRA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA - CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA PRIMAR,

Nicolae ROBU

INSTITUȚIA PREFECTULUI - JUDEȚUL TIMIȘ

PREFECT,

Eva Georgeta ANDREAȘ

Bulevardul Timișoara, nr. 6, sector 6, București, cod poștal 061328, Tel: 021 310 8963, Fax: 021 312 5270, E-mail: office@ina.gov.ro, www.ina.gov.ro