Hotărârea nr. 598/2018

598/16.11.2018 privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr.350/15.09.2017 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza DALI si a anexei privind descrierea sumara a investitiei, pentru obiectivul "Reabilitare termica imobil, Str. Brandusei, nr. 11"
Hotararea Consiliului Local 598/16.11.2018
privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr.350/15.09.2017 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza DALI si a anexei privind descrierea sumara a investitiei, pentru obiectivul "Reabilitare termica imobil, Str. Brandusei, nr. 11"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr. SC2018- 26596/09.11.2018 privind oportunitatea proiectului de hotarare a Primarului Municipiului Timisoara, domnul NICOLAE ROBU;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. SC2018- 26596/09.11.2018 al Directiei Urbanism si Dezvoltare Urbana din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic nr. SC2018- 26596/12.11.2018 - Anexa la Raportul de specialitate 26596/09.11.2018;
Avand in vedere adresa Organismului Intermediar ADR Vest referitoare la Solicitarea de clarificare nr. 5, inregistrata la Primaria Municipiului Timisoara cu nr. CDD2018 - 468/25.10.2018;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale si al Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minoritatilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere prevederile Hotararii Consiliului Local nr.193/10.05.2016, privind aprobarea "Strategiei Integrate de Dezvoltare 2014-2020 a Polului de Crestere Timisoara";
Avand in vedere Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 18/04.03.2009 (*actualizata*) privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte;
In conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 907/29.11.2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice;
In conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2), lit.b), alin. 4, lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art. 1: Se inlocuieste Anexa 1 la Hotararea Consiliului Local nr. 350/15.09.2017 cu Anexa privind noii indicatori.
Art. 2: Celelalte articole ale Hotararii Consiliului Local nr. 350/15.09.2017 raman neschimbate.
Art. 3: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia de Urbanism si Dezvoltare Urbana si Directia Economica din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.
Art. 4: Prezenta hotarare se publica in Buletinul Informativ al Primariei Municipiului Timisoara si pe site-ul propriu si totodata, se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Edilitare;
- Directiei Economice;
- Directiei de Urbanism si Dezvoltare Urbana;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Comunicare-Relationare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
-Mass-media locale.Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRAGOI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMĂRIA

NR. SC2018 -

RAPORT DE SPECIALITATE

privind modificarea HCL nr. 350/15.09.2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. și a anexei privind descrierea sumară a investiției, pentru

obiectivul "Reabilitare termică imobil, Str.Brândușei, nr. 11"

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind obiectivul de investiții "Reabilitare termică imobil, Str.Brândușei, nr. 11", prin care se propune modificarea HCL nr. 350/15.09.2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico - economici - faza D.A.L.I. și a anexei privind descrierea sumară a investiției, pentru obiectivul "Reabilitare termică imobil, Str.Brândușei, nr. 11",

Facem următoarele precizări: În conformitate cu condițiile specifice de accesare a fondurilor în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea A - Clădiri Rezidențiale, una dintre anexele obligatorii la depunerea cererii de finanțare este Hotărârea consiliului local de aprobare documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiției propusă a fi realizată prin proiect.

Proiectul tehnic a fost contractat în baza O.U.G. nr. 18 /04.03. 2009 (*actualizată*) privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe și cu respectarea prevederilor H.G. nr. 907/29.11.2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice.

Precizăm că emiterea proiectului de hotărâre are la bază documentația tehnico - economică nr.144/5/2017, faza D.A.L.I., elaborată în baza H.G. nr. 907/29.11.2016, de către prestatorul serviciilor de proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului - SC Eurodraft Proiect Design SRL.

Pentru imobilul situat la adresa Str.Brândușei, nr. 11, s-a depus Cererea de finanțare în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea A -Clădiri Rezidențiale.

În vederea finalizării etapei precontractuale, s-a cerut de către Organismul Intermediar ADR Vest, prin Solicitarea de clarificare 5, înregistată la Primăria Municipiului Timișoara cu nr. CDD2018-468/25.10.2018, ca în cadrul anexei la HCL nr. 350/15.09.2017 să fie menționați "indicatorii obligatorii de realizare la finalul implementării proiectului".

În concluzie, prin Proiectul nr. 144/5/2017, s-au stabilit valoarea investiției și următorii indicatori:

 • - valoarea totală estimată a investiției conform devizului general, ca fiind de 378.797,50 lei (inclusiv TVA), din care C+M are valoarea de 323.805,03 lei (inclusiv TVA);

 • - indicatorii tehnico - economici rezultați în urma elaborării Proiectului tehnic, faza D.A.L.I., conform Anexei la prezentul Raport de specialitate;

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, respectiv H.G. nr. 907/29.11.2016 și Ghidul specific pentru POR 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea 3.1, apreciem că Proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr. 350/15.09.2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico - economici- faza D.A.L.I. și a anexei privind descrierea sumară a investiției, pentru obiectivul "Reabilitare termică imobil, Str.Brândușei, nr. 11", îndeplinește condițiile tehnice pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local.

ȘEF SERVICIU,                                                        Pt. ȘEF BIROU

MAGDALENA NICOARĂ                                         ANA GEORGIU

CONSILIER, ANDREI IACOB

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

Nr. SC2018-

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 350/15.09.2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. și a anexei privind descrierea sumară a investiției, pentru obiectivul "Reabilitare termică imobil, Str.Brândușei, nr. 11"

1.Descrierea situatiei actuale

Pentru imobilul situat la adresa Str.Brândușei, nr. 11, s-a depus documentația tehnico-economică pentru obiectivul de investiții "Reabilitare termică imobil, Str.Brândușei, nr. 11", spre finanțare în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea A - Clădiri Rezidențiale.

În vederea finalizării etapei precontractuale, s-a cerut de către Organismul Intermediar ADR Vest, prin Solicitarea de clarificare 5, înregistată la Primăria Municipiului Timișoara cu nr. CDD2018-468/25.10.2018, ca în cadrul anexei la HCL nr. 350/15.09.2017 să fie menționați "indicatorii obligatorii de realizare la finalul implementării proiectului".

Urmare a solicitării de clarificări, este necesară modificarea HCL nr. 350/15.09.2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. și a anexei privind descrierea sumară a investiției, pentru obiectivul "Reabilitare termică imobil, Str.Brândușei, nr. 11", prin înlocuirea Anexei 1 cu o nouă anexă care va include "indicatorii obligatorii de realizare la finalul implementării proiectului".

2.Schimbari preconizate și rezultate așteptate

Prin intermediul acestei operațiuni de mai sus, vor fi sprijinite activități specifice realizării de investiții pentru creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale.

Indicatorii de proiect care fac obiectul monitorizării implementării și performanței investiției propuse prin proiect, sunt:

 • - Scăderea consumului de energie finală în sectorul rezidențial;

 • - Scăderea consumului anual de energie primară (kWh/an);

 • - Scăderea consumului anual specific de energie pentru încălzire (kWh/m2/an);

 • - Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2)

1. Concluzii

Urmare a celor prezentate mai sus, consider oportună modificarea HCL nr. 350/15.09.2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. și a anexei privind descrierea sumară a investiției, pentru obiectivul "Reabilitare termică imobil, Str.Brândușei, nr. 11".

PRIMAR

NICOLAE ROBU


ȘEF SERVICIU MAGDALENA NICOARĂ

Anexa la HCL nr.

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI - FAZA D.A.L.I.

DENUMIRE PROIECT        Reabilitare termică imobil, str. Brândușei, nr.11

AMPLASAMENT             Municipiul Timișoara, str. Brândușei, nr.11

TITULARUL INVESTIȚIEI    Primăria Municipiului Timișoara,

Bdul. C.D.Loga, nr.1

BENEFICIARUL INVESTIȚIEI Asociația de proprietari, str. Brândușei, nr.11

NUMĂR PROIECT          144/5/2017

DATE TEHNICE

Anul construirii

Regim de inălțime

Număr apartamente

Suprafața construită

Suprafața construită desfășurată

Aria utilă totală

Sistemul constructiv


1975

S+P+4

20

233,66 mp

1.168,30 mp

970 mp

pereți structurali din beton armat prefabricați

INDICATORI VALORICI:

Valoarea totală a investiției conform devizului general, inclusiv T.V.A.:     378.797,50 lei

Din care C+M: 323.805,03 lei

INDICATORI MINIMALI, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare:

 • - Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2):

  17 tone CO2

  20

  67.792,19 kwh/an

  73,90 kwh/m2/an

  73,90 kwh/m2/an


  34 tone CO2

  20

  144.317,17 kwh/an

  80,90 kwh/m2/an

  144,20 kwh/m2/an


 • - Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie:

 • - Scăderea consumului anual de energie primară:

 • - Scăderea consumului anual specific de energie pentru încălzire:

 • - Scăderea consumului anual specific de energie

INDICATORI LA FINALUL IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI:

 • - Nivelul anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2):

 • - Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie:

 • - Consumul anual de energie primară:

 • - Consumul anual specific de energie pentru încălzire:

 • - Consumul anual specific de energie

PROIECTANT

SC EURODRAFT PROIECT DESIGN SRL