Hotărârea nr. 589/2018

589/16.11.2018 privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 493/20.12.2017 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza DALI si a anexei privind descrierea sumara a investitiei, pentru obiectivul "Reabilitare termica imobil, Str. Sirius, nr. 32"
Hotararea Consiliului Local 589/16.11.2018
privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 493/20.12.2017 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza DALI si a anexei privind descrierea sumara a investitiei, pentru obiectivul "Reabilitare termica imobil, Str. Sirius, nr. 32"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr. SC2018-26564/09.11.2018 privind oportunitatea proiectului de hotarare a Primarului Municipiului Timisoara, domnul NICOLAE ROBU;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. SC2018- 26571/09.11.2018 al Directiei de Urbanism si Dezvoltare Urbana din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic nr. SC2018- 26571/09.11.2018 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2018 - 26571/09.11.2018;
Avand in vedere adresa Organismului Intermediar ADR Vest referitoare la Solicitarea de clarificare nr. 5, inregistrata la Primaria Municipiului Timisoara cu nr. CDD2018 - 472/25.10.2018;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale si al Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minoritatilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere prevederile Hotararii Consiliului Local nr.193/10.05.2016, privind aprobarea "Strategiei Integrate de Dezvoltare 2014-2020 a Polului de Crestere Timisoara";
Avand in vedere Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 18/04.03.2009 (*actualizata*) privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte;
In conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 907/29.11.2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice;
In conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2), lit.b), alin. (4), lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art. 1: Se inlocuieste Anexa 1 la Hotararea Consiliului Local nr. 493/20.12.2017 cu Anexa privind noii indicatori.
Art. 2: Celelalte articole ale Hotararii Consiliului Local nr. 493/20.12.2017 raman neschimbate.
Art. 3: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia de Urbanism si Dezvoltare Urbana si Directia Economica din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.
Art. 4: Prezenta hotarare se publica in Buletinul Informativ al Primariei Municipiului Timisoara si pe site-ul propriu si totodata, se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Edilitare;
- Directiei Economice;
- Directiei de Urbanism si Dezvoltare Urbana;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Comunicare-Relationare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRAGOI

Anexa la HCL nr.

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI - FAZA D.A.L.I.

DENUMIRE PROIECT

Reabilitare termică imobil, Str. Sirius, nr. 32

AMPLASAMENT

Municipiul Timișoara, Str. Sirius, nr. 32

TITULARUL INVESTIȚIEI

Primăria Municipiului Timișoara,

Bdul. C.D.Loga, nr.1

BENEFICIARUL INVESTIȚIEI

Asociația de proprietari, Str. Sirius, nr. 32

NUMĂR PROIECT

145/2/2017

DATE TEHNICE

Anul construirii

Regim de inălțime

Număr apartamente

Suprafața construită

Suprafața construită desfășurată Aria utilă totală

Sistemul constructiv

1980

S+P+4E

15

239,24 mp

1.226,36 mp

1.003,70 mp

pereți structurali din beton armat prefabricați

INDICATORI VALORICI:

Valoarea totală a investiției conform devizului general, inclusiv T.V.A.:     402.519,26 lei

Din care C+M: 343.725,93 lei

INDICATORI MINIMALI, respectiv indicatori de performan ță - elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare:

- Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2):

22,70 tone CO2

- Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie:

15

  • - Scăderea consumului anual de energie primară:

  • - Scăderea consumului anual specific de energie pentru încălzire:

139.282,39 kwh/an

128,40 kwh/m2/an

- Scăderea consumului anual specific de energie

128,40 kwh/m2/an

INDICATORI LA FINALUL IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI:

- Nivelul anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2):

32,11 tone CO2

- Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie:

15

  • - Consumul anual de energie primară:

  • - Consumul anual specific de energie pentru încălzire:

175.837,66 kwh/an

88,80 kwh/m2/an

- Consumul anual specific de energie

153,30 kwh/m2/an

PROIECTANT

SC EURODRAFT PROIECT DESIGN SRL