Hotărârea nr. 584/2018

584/16.11.2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici faza DALI si a descrierii sumare a investiţiei pentru obiectivul "Reabilitare corp cladire internat apartinând Liceu Henri Coanda, din Timisoara, str. Brediceanu, nr. 35-39"
Hotararea Consiliului Local 584/16.11.2018
privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici faza DALI si a descrierii sumare a investiţiei pentru obiectivul "Reabilitare corp cladire internat apartinând Liceu Henri Coanda, din Timisoara, str. Brediceanu, nr. 35-39"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Eexpunerea de motive nr. SC2018 - 25123/26.10.2018 - privind oportunitatea Proiectului de hotărâre al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC 2018 - 25123/26.10.2018 al Biroului Constructii-Instalatii din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 26.10.2018, Anexă la Raportul de specialitate nr. SC 2018 - 25123/26.10.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Avind in vedere Fisa Tehnica nr. 52/05.09.2018 de verificare si avizare a documentatiilor tehnico-economice pentru lucrarile de investitii, emisa de Comisia Tehnico-Economica;
Avind in vedere Programul de Dezvoltare 2018, Investitii, cap. 65.02.04.02- Invătământ secundar superior, Hotărârea Consiliului Local nr. 421/13.09.2018;
In baza prevederilor Legii 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare;
În conformitate cu prevederile art.36, alin. (2), lit. b) si alin. (4), lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba documentaţia tehnico-economica elaborata la faza DALI, pentru investiţia "Reabilitare corp cladire internat apartinând Liceu Henri Coanda din Timisoara, str. Brediceanu, nr. 35-39" intocmit de S.C. ŤBau Proiectť S.R.L.

Art. 2: Se aproba indicatorii tehnico-economici - faza DALI, pentru proiectul "Reabilitare corp cladire internat apartinând Liceu Henri Coanda, din Timisoara, str. Brediceanu, nr. 35-39" prevazuti in ANEXA 1.

Art. 3: Se aproba descrierea sumara a investitiei pentru proiectul "Reabilitare corp cladire internat apartinând Liceu Henri Coanda din Timisoara, str. Brediceanu, nr. 35-39" prevazuta in ANEXA 2.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Biroul Contructii-Instalatii din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site -ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Serviciului Scoli-Spitale;
- Biroului Sport-Cultura;
- Biroul Constructii-Instalatii;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMĂRIA

NR. SC 2018 - ....

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici faza DALI si a descrierii sumare a investiției pentru obiectivul “Reabilitare corp clădire internat apartinind Liceu Henri Coanda, din Timișoara, str. Brediceanu, nr. 35-39

Având în vedere Expunerea de motive privind oportunitatea proiectului de hotărâre nr. SC2018-................, a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind obiectivul de investiții “Reabilitare corp cladire internat apartinind Liceu Henri Coanda, din Timișoara, str. Brediceanu, nr. 35-39”, prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici(Anexa 1) și a descrierii sumare a investiției propuse prin proiect(Anexa 2).

Documentatia de avizare a lucrarilor de interventie a fost elaborata cu respectarea prevederilor H.G. nr. 907/29.11.2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice. Emiterea proiectului de hotărâre are la bază documentația tehnico-economică nr. 2704/2018Reabilitare corp cladire internat apartinind Liceu Henri Coanda, din Timișoara, str. Brediceanu, nr. 35-39” elaborata de prestatorul serviciilor de proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului-S.C. „Bau Proiect” S.R.L. in baza contractului de proiectare nr. 82/06.07.2018.

În concluzie, prin Proiectul nr. 2704/2018-Reabilitare corp cladire internat apartinind Liceu Henri Coanda, din Timișoara, str. Brediceanu, nr. 35-39” faza DALI, s-au stabilit următoarele:

 • - valoarea totală estimată a investiției conform devizului general, ca fiind de 8.110.850,41 lei(inclusiv TVA), din care C+M are valoarea de 6.766.187,68 lei(inclusiv TVA);

 • - indicatorii tehnico - economici rezultați în urma elaborării D.A.L.I., conform Anexei 1 la prezentul Raport de specialitate;

 • - Descrierea sumară a investiției propusă a fi realizată prin proiect, conform Anexei 2 la prezentul Raport de specialitate.

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, respectiv H.G. nr. 907/29.11.2016, apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici - Anexa 1 și a descrierii sumare a investiției - Anexa 2, pentru proiectul “Reabilitare corp cladire internat apartinind Liceu Henri Coanda, din Timisoara, str. Brediceanu, nr. 35-39”, îndeplinește condițiile tehnice pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local.

ADMINISTRATOR PUBLIC,

ROBERT KRISTOF

SEF BIROU,

CONSTANTIN PASCU

CONSILIER,

PAULIEAN GAMA


ANEXA 2 LA HOTĂRÎREA NR:.......................

SOCIETATEA COMERCIALA DE PROIECTĂRI

BAU PROIECT

str. I . Nemoianu nr.6ATIMIȘOARA: nr J/35/355 din 30 01.1992

cui. R1802622 cont : RO11RNCB024904929842000 1 - BCR Timiș

tel,fax: 0256-201953: 0744-532642; 0745-647532 ; 0740-013610

e-mail: bau@mail.dnttm.ro; bau@rdstm.roISO9001DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII


Data elaborării documentației: 13.08.2018


BAU PROIECT

str. I. Nemoianu nr.6ATIMIȘOARA: nr J/35/355 clin 30.01 1992

cui. R1802622 cont : R011RNCB024904929842000 1 - BCR Timiș

tel,fax: 0256-201953; 0744-532642; 0745-647532 ; 0740-013610 e-mail: bau@mail.dnttm.ro; bau@rdstm.roISO 9001
FOAIE DE CAPĂT

Denumire lucrare:

REABILITARE CORP CLĂDIRE INTERNAT LICEUL HENRI COANDA

Faza:


Amplasament:


DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A

LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII

Municipiul TIMIȘOARA, județul TIMIȘ

str. C.Brediceanu nr.35-39, CF445460, TOP.445460

Titularul investiției:

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

Beneficiarul investiției:

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

Ordonator de credite:

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

Număr proiect.:

2704/2018

Elaboratorul doc.:

SC BAU PROIECT SRL Timișoara

Str. losif Nemoianu nr. 6a

Data elaborării doc.:

13.08.2018

Număr si data contract:

82/06.07.2018


BAU PROIECT

str.L Nemoianu nr.6ATIMIȘOARA: nr.J/35/355 din 30.01 1992

cui. R1802622 cont RO11RNCB024904929842000 1 - BCR Timiș

tel,fax: 0256-201953: 0744-532642; 0745-647532 ; 0740-013610

e-mail: bau@mail.dnttm.ro; bau@rdstm.ro
ISO9001


ISO 14001DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Noi, S.C. BAU-PROIECT S.R.L., cu sediul in municipiul Timișoara, str. Dr. losif Nemoianu, nr.6/A înmatriculat la Registrul Comerțului Timiș cu J35/355/1992, avand GIF RO 1802622, declaram pe proprie răspundere, ca serviciul prestat către beneficiarul Primăria Municipiul Timișoara la proiectul nr.2704/2018 „REABILITARE CORP CLĂDIRE INTERNAT LA LICEUL “HENRI COANDA " la care se refera aceasta declarație, este in conformitate cu prevederile normelor si normativelor de specialitate in vigoare.


Timișoara,

Data; 13.08.2018


BAU PROIECT


str. I. Nemoianu nr.6ATIMIȘOARA nr.J/35/355 din 30.01.1992

cui. R1802622 cont : RO11RNCB024904929842000 1 - BCR Timiș

tel,fax: 0256-201953: 0744-532642; 0745-647532 ; 0740-013610 e-mail: bau@mail.dnttm.ro; bau@rdstm.roISO9001
LISTA DE RESPONSABILITĂȚI


Arhitectura : Sef proiect:


Arh. Marius CrasovanRezistenta :


ing. Aurelian Chivu ing. Anca StefancuInstalații :


ing. Marius Tabeica

ing. Cristian Bejerit


Expertiza tehnica :


'Tel. 0256-201953

-f-Oit—0256-201953

Mob. 0744-532642

E-mail:

■bytTtJ5mail.dnttrn.ro

^BAU PROIECT SRL

^-STR.IOSIF NEMOIANU

)      NR.6a____


Auditor energetic:
BAU PROIECT

str. I. Nemoianu nr.6ATIMIȘOARA nr.J/35/355 din 30.01 1992

cui R1802622 cont : RO11RNCB024904929842000 1 - BCR Timiș

tel.fax: 0256-201953: 0744-532642; 0745-647532 ; 0740-013610

e-mail: bau@mail.dnttm.ro; bau@rdstm.ro
ISO9001
BORDEROU DE PIESE SCRISE SI DESENATE

Capitolul A - PIESE SCRISE

 • I. Foaie de capat

 • II. Declarație de conformitate

 • III. Lista de responsabilități

 • IV. Borderou de piese scrise si desenate

 • V. DALI conform HG907/2016

 • 1. Date generale ale investiției

  • 1.1. Denumirea obiectivului de investiții

  • 1.2. Faza

  • 1.3. Amplasamentul investiției

  • 1.4. Titularul investiției

  • 1.5. Beneficiarul investiției

  • 1.6. Ordonator de credite

  • 1.7. Proiect numărul

  • 1.8. Elaboratorul documentației

 • 2. Situația existenta si necesitatea realizării lucrărilor de intervenție

  • 2.1. Prezentarea contextului

  • 2.2. Analiza situației existente si identificarea necesităților

  • 2.3. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției

 • 3. Descrierea construcției existente

  • 3.1. Particularitati ale amplasamentului

 • 3.2 Regimul juridic

 • 3.3 Caracteristici tehnice si parametrii specifici

 • 3.4 Analiza stării construcției

3.5. Starea tehnica, din punct de vedere al asigurării cerințelor

 • 4. Concluziile expertizei tehnice

 • 5. Identificarea scenariilor si analiza detaliata

  • 5.1. Soluția tehnica din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcțional arhitectural, si economic

  • 5.2. Necesarul de utilitati rezultate

  • 5.3. Durata de realizare si etapele principale

  • 5.4. Costurile estimative ale investiției

  • 5.5. Sustenabilitatea realizării investiției

  • 5.6. Analiza financiara si economica aferenta realizării

 • 6. Scenariul tehnico-economic optim recomandat

  • 6.1. Comparația scenariilor propuse

  • 6.2. Selectarea si justificarea scenariului recomandat

 • 6.3 Principalii indicatori tehnico-economici aferenti investiției

 • 6.4 Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu reglementările specifice

 • 6.5  Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice

 • 7. Urbanism, acorduri si avize

 • VI. Anexe

 • 1. Deviz general, deviz pe obiect si liste de cantitati

 • 2. Expertiza tehnica

 • 3. Audit energetic

Capitolul B - PIESE DESENATE

 • 1. Plan de situație cu viza OCPI                                -001

 • 2. Plan de situație existent/propus                             - 01

 • 3. Plan subsol existent                                        - 02

 • 4. Plan parter existent                                         - 03

 • 5.  Plan etaj I existent                                              - 04

 • 6.  Plan etaj II existent                                             - 05

 • 7.  Plan etaj III existent                                            - 06

 • 8. Plan etaj IV existent                                          - 07

 • 9. Plan invelitoare existent                                      - 08 A

 • 10. Secțiune transversala existent                               - 09 A

 • 11. Fațada est existent                                          -10

 • 12. Fațada nord si sud existent                                  - 11 A

 • 13. Fațada vest existent                                      -12

 • 14. Plan subsol propus                                     -13

 • 15. Plan parter propus                                        -14

 • 16. Plan etaj I propus                                          -15

 • 17. Plan etaj II propus                                           -16

 • 18. Plan etaj III propus                                          -17

 • 19. Plan etaj IV propus                                       -18

 • 20. Plan invelitoare propus

 • 21. Secțiune transversala propus                               - 20 A

 • 22. Fațada est propus

 • 23. Fațada nord si sud propus                                - 22 A

 • 24. Fațada vest propus                                      - 23 A

Instalații termice

 • 1. Plan parter                                                     - 01 -

 • 2.  Plan etaj 1,2,3,4                                                 - 02 -

Instalații electrice

 • 1. Plan parter                                                     - 01 -

 • 2.  Plan etaj I                                                          - 02 -

  3. Plan etaj II


  -03-IE


  4. Plan etaj III


  - 04 - IE


  5. Plan etaj IV


  -05-IE


  6. Plan subsol


  -06-IE


  Instalație semnalizare incendiu


  7. Plan parter


  -07-IE


  8. Plan etaj I


  -08-IE


  9. Plan etaj II


  -09-IE


  10. Plan etaj III


  - 10 - IE


  11. Plan etaj IV


  - 11 - IE


  12. Plan subsol


  - 12 - IE


  ÎNTOCMIT,

  Dipl. Arh. Cri ” 'sc BAU PROIECT SRL

___ TJMJSOAgA^

STRJOsTf NgMOIANU bl R. 0 a __________


PROIECT


BAU PROIECT

str. I. Nemoianu nr.6A TIMIȘOARA: nr.J/35/355 din 30.01 1992

cui. R1802622 cont RO11RNCB024904929842000 1 - BCR Timiș

tel,fax: 0256-201953; 0744-532642: 0745-647532 ; 0740-013610 e-mail: bau@mail.dnttm.ro; bau@rdstm.roISO9001DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII conform HG 907/2016 A. PARTI SCRISE

 • 1 INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIȚII

  • 1.1 Denumire obiectivului de investiții

REABILITARE CORP CLĂDIRE INTERNAT LICEUL HENRI COANDA

Amplasament: Municipiul TIMIȘOARA, județul TIMIȘ str. C.Brediceanu nr.35-39, CF445460, TOP.445460, Timișoara

 • 1.2 Ordonator principal de credite/investitor:

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

 • 1.3 Ordonator de credite (secundar/tertiar):

Nu este cazul

 • 1.4 Beneficiarul investiției:

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

 • 1.5 Elaboratorul doc.:

SC BAU PROIECT SRL Timișoara

Proiect numărul: 2704/2018

 • 2 NECESITATEA SI OPORTUNITATEA REALIZĂRII LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII

  • 2.1 Scurta prezentare

De-a lungul timpului s-au realizat diverse intervenții superficiale, privind asigurarea utilitatii si accese rutiere, pentru functionalizarea activitatii conexe de invatamant cat si diverse reparații asupra caracteristicilor arhitecturale si de instalații ale imobilului.

In prezent se poate constata ca la imobilul corp clădire internat S+P+4E din Timișoara, str. Coriolan Brediceanu, nr.35-39 se observa degradări pornind de la nivelul superior, precum si in spatiile interioare ale clădirii cu influente asupra stării instalaților.

 • 2.2 Existenta unei strategii de dezvoltare

Elaborarea documentației pentru realizarea obiectivului de investiții „REABILITARE CORP CLĂDIRE INTERNAT LICEUL HENRI COANDA din str. C.Brediceanu nr.35-39, CF445460, TOP.445460, Timișoara" este prevăzută in Programul de Dezvoltare “Timișoara 2021 Capitala Europeana a Culturii”

 • 2.3 Analiza situației existente si identificarea necesităților si a deficentelor

Situația existenta a imobilului care funcționează in regim de inaltime D+P+4E evidențiază lipsa unei exploatări conform cerințelor actuale.

Imobilul corp clădire internat apartinand Liceu Henri Coanda S+P+4E din Timișoara, str C.Brediceanu nr.35-39, este parțial funcțional si utilizat (30%), acesta in mare parte nefiind conform normelor actuale de mediu si de exploatare, avand numeroase spatii insalubre, cu infiltrații si igrasie accentuata.

In urma calamitatilor natural ce au avut loc in Timișoara la data de 17.09.2017, imobilul in cauza a suferit avarii la nivelul acoperișului din care au rezultat infiltrații.

Clădirea prezintă următoarele degradări:

Degradări:

 • 1.  Betonul de monolitizare a panourilor prefabricate ( atat in rosturile verticale cat si in cele orizontale) este dislocat permițând infiltrații de apa.

 • 2.  Planseul peste subsol prezintă dislocări locale cu armaturi dezvelite in zonele de străpungere a coloanelor sanitare si termice.

 • 3.  Pereții subsolului prezintă igrasie

 • 4.  Igrasie la tavan si pereți la incaperile de la etajul IV

 • 5.  Igrasie la pereți si tavane (la P+E1+E2+E3) in incaperile grupurilor sanitare si a scării alaturate.

 • 6.  Armaturi dezvelite la planseul unei incaperi de la etajul IV.

 • 7.  Elementele șarpantei din lemn sunt degradate cu deformatii si zone putrede.

 • 8.  îmbinările elementelor șarpantei din lemn sunt slăbite.

 • 9.  Streașină din scândura este descompletată si desprinsa parțial existând pericolul sa cada .

 • 10. Țigla ceramica este exfoliata parțial si descompletată.

 • 11. Jgeaburile si burlanele sunt neetanse.

 • 2.4 Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice

Prin realizarea acestei investiții se dorește readucerea clădirii in stare optima de exploatare, urmărind următoarele:

 • •  Adaptarea construcției la normele ISU in vigoare

 • •   Adaptarea construcției la cerința de siguranța in exploatare

 • •   Optimizarea clădirii din punct de vedere al eficentei energetice

 • •   Optimizarea camerelor de locuit cu grupuri sanitare pentru fiecare camera

 • •   Optimizarea funcționala a clădirii

 • 3 INFORMAȚII PRIVIND REGIMUL JURIDICECONOMICSITEHNIC AL CONSTRUCȚIEI EXISTENTE

  • 3.1 Particularitati ale amplasamentului

 • a) Descrierea amplasamentului

Amplasamentul este situat in Timișoara, intravilan, intr-o zona cu funcțiunea de instituții si servicii publice, in temeiul reglementarilor Documentației de urbanism faza PUG aprobat cu hotararea HCL 157/2002 prelungit prin HCL 131/2017.

Corp clădire școala compus din:

 • - S+P+4E avand suprafața construita Sc=709,38mp;

 • - Suprafața desfasurata Sd=4.256,28mp;

 • - Suprafața terenului St = 19.042 mp

 • b) Relațiile cu zonele invecinate

Ansamblu construit este delimitat de doua străzi, Calea Circumvalatiunii, respectiv str. Coriolan Brediceanu si se desfasoara pe o suprafața de 19.042 mp. Accesul auto si pietonal se realizează din Calea Circumvalatiunii.

 • c) Datele seismice si climatice

Geologic, zona se caracterizează prin existenta in partea superioara a formațiunilor cuaternare, reprezentate de un complex alcătuit din argile, prafuri, nisipuri si pietrișuri cu extindere la peste 100m adâncime. Fundamentul cristalin-granitic se afla la cca 1400-1700 m adâncime si este străbătut de o rețea densa de micofalii (fracturi).

Factorii climatici determina existenta unui climat temperat continental moderat, cu influente mediteraneene si oceanice, specific zonelor de câmpie din Campia Banatului.

Condițiile climatice din zona pot fi sintetizate prin următorii parametrii:

Temperatura aerului

 • -  Media lunara minima. -1,2 C in ianuarie

 • -  Media lunara maxima: +21,5 C in iulie-august

 • - Temperature minima absoluta: - 35,53 C

 • - Temperature maxima absoluta: +42,5 C

 • -  Precipitații: media anuala: 600...700mm.

VantukCele mai frecvente sunt vânturile de nord-vest (13%) si cele de vest (9,8%), reflex al activitatii anticiclonului Azorelor, cu extensiune maxima in lunile de vara. In aprilie-mai, o frecventa mare o au si vânturile de sud (8,4% din total). Celelalte direcții înregistrează frecvente reduse.

Clădirea este amplasata in zona seismica cu ag=0,20g, iar perioada de colt a spectrului de răspuns seismic este Tc=0,7s.

 • d) Studii de teren

Având in vedere lucrările de intervenție, nu sunt necesare studii de teren.

 • e) Situația utilităților tehnico-edilitare

Clădirea este racordata la toate utilitățile tehnico-edilitare:

 • - Alimentare cu apa;

 • - Alimentare cu energie electrica;

 • - Alimentare cu gaz;

 • - Alimentare cu agent termic;

 • -  Canalizare;

 • f) Analiza vulnerabilității cauzate de factori de risc, antropici si naturali

Având in vedere schimbările climatice din ultima perioada, exista anumite riscuri naturale ce pot avea efecte negative asupra clădirilor, cum ar fi furtuni sau vânturi puternice respectiv căderi masive de zapada. Noile standarde in domeniu tin seama de aceste fenomene si clădirile sunt pregătite sa le faca fata.

 • g) Informații privind posibile interferențe cu monumente istorice sau situri arheologice

Construcțiile studiate nu sunt monumente istorice, nu sunt in interferența cu monumente istorice, nu avem de-a face cu situri arheologice, sau arii naturale protejate.

 • 3.2 Regimul juridic

 • a) Natura proprietății

Din punct de vedere juridic, parcela aparține Domeniului Public al Municipiului Timișoara, conform CF 445460-C1 Timișoara, corp internat S+P+4E, suprafața teren: 19.042m2.

 • b) Destinația construcției existente

Clădirea studiata este parțial utilizata, spatiile utilizate sunt folosite in scopuri educaționale.

Destinația conform PUG: Zona de instituții si servicii publice.

Conform extrasului CF, terenul este liber de sarcini.

 • c) Includerea construcției existente in listele monumentelor

Imobilul nu este inclus in lista monumentelor.

 • d) Informații extrase din documentația de urbanism

Conform Certificatului de Urbanism nr.1365 din 29.03.2018

Documentație conform PUG aprobat cu hotararea HCL 157/2002 prelungit prin HCL 131/2017- Zona instituții si servicii publice.

Indiferent de natura intervenției (structurala, tehnic-edilitara, spațiala sau de imagine) ea va fi făcută in spiritul întregii clădiri si intregii zone in scopul de a pune la maxim in valoare potențialul, personalitatea, identitatea si substanța originara. In acest scop vor fi folosite tehnici si procedee reversibile. Vor fi evitate pe cat posibil tehnologiile betonului armat. Se vor respecta: L.114/96, Codul Civil, RLU, OMS 119/2014, HG 525/96; HCL 455/2014 si legislația in vigoare.

Utilitati existente in zona: apa, canal, electricitate, gaz. Circulația pietonala si a vehiculelor, accese auto si parcaje necesare in zona: conform RLU.

 • 3.3 Caracteristici tehnice si parametrii specifici

 • a) Categoria si clasa de importanta

Conform H.G. 766/1997 - privind calitatea in construcții - clădirea care se amenajeaza se incadreaza in categoria de importanta "C" (normala).

Conform normativului P-100-1/2013 - privind clasele de importanta, imobilul se incadreaza in clasa II de importanta.

 • b) Cod in Lista monumentelor istorice, după caz

Nu este cazul.

 • c) An/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de construcție

Imobilul a fost construit in anul 1973, in regim subsol parțial + parter + 4 etaje cu funcțiunea de internat.

 • d) Suprafața construită

Clădirea internat are o suprafața construita de 709,38mp.

 • e) Suprafața construită desfășurată

Clădirea internat are o suprafața desfasurata de 3.546,90mp.

 • f) Valoarea de inventară construcției;

Valoarea de inventar a construcției este de 3.532.391,80 lei.

 • g) Alți parametri, în funcție de specificul și natura construcției existente Nu este cazul

 • 3.4 Analiza stării construcției, pe baza concluziilor expertizei tehnice si ale auditului energetic

Extras - EXPERTIZA TEHNICA

DATE GENERALE PRIVIND CONSTRUCȚIA

 • a) Data execuției clădirii - 1972.

 • b) Numărul de niveluri existent - S+P+4E.

 • c) Forma si dimensiunile in plan: dreptunghiulara 41.80 x 17.10 m.

 • d) Clădirea pastreaza in elevație aceeași configurație. Inaltimea minima la atic: +15,90 m.

 • e) Tipul structurii: pereți din panouri mari de beton armat (structura tip fagure).

 • f) Tipul si materialele planseelor: placi prefabricate din beton armat.

 • g) Tipul si materialele acoperișului: placa prefabricata din beton armat, acoperiș tip șarpanta.

 • h) Tipul si materialele de fundare: fundații tip fasie continua din beton armat.

 • i) Informațiile menționate mai sus au fost colectate prin examinare vizuala si planuri relevee.

Evaluarea seismica a clădirii existente urmărește stabilirea modului in care aceasta satisface cu un grad adecvat de siguranța cerințele fundamentale avute in vedere la proiectarea construcțiilor noi conform P100-1/2013.

Clasa de importanta a clădirii este II.- Conform P.100-1/2013

Categoria de importanta conform “C” - construcții de importanta normala HG766/1997

Clădirea este amplasata in zona seismica cu ag=0,20g, iar perioada de colt a spectrului de răspuns seismic este Tc=0,7s.

DATE GENERALE PRIVIND STAREA FIZICA A CONSTRUCȚIEI

- Clădirea a fost executata in anul 1972 .

DEGRADĂRI :

 • -  Betonul de monolitizare a panourilor prefabricate ( atat in rosturile verticale cat si in cele orizontale) este dislocat permițând infiltrații de apa.

 • -  Planseul peste subsol prezintă dislocări locale cu armaturi dezvelite in zonele de străpungere a coloanelor sanitare si termice.

 • -  Pereții subsolului prezintă igrasie

 • -  Igrasie la tavan si pereți la incaperile de la etajul IV

 • -  Igrasie la pereți si tavane (la P+E1+E2+E3) in incaperile grupurilor sanitare si scasa scării alaturata.

 • -  Armaturi dezvelite la planseul unei încăperi de la etajul IV.

 • -  Elementele șarpantei din lemn sunt degradate cu deformatii si zone putrede.

 • -  îmbinările elementelor șarpantei din lemn sunt slăbite.

 • -  Streașină din scândura este descompletată si desprinsa parțial existând pericolul sa cada .

 • -  Țigla ceramica este exfoliata parțial si descompletată.

 • -  Jgeaburile si burlanele sunt neetanse.

CAUZELE DEGRADĂRILOR:

 • -  vechimea clădirii

 • -  lipsa de întreținere

 • -  instalații termice si sanitare neetanse

 • -  spatiile de la subsol sunt neventilate, deoarece ferestrele sunt închise.

 • -  beton de monolitizare segregat.

 • -  elementele șarpantei din lemn sunt subdimensionate fiind realizate din scândura.

Extras - AUDIT ENERGETIC

COMPONENTA ELEMENTE DE ANVELOPA

Rezistenta termica se noteaza cu R [m2K / W] si reprezintă o caracteristica fizica (depinde de conductivitatea acestuia) si geometrica (depinde de grosimea acestuia) a unui material sau a unui grup de materiale.

Pereți:

Stratificatie pereți din anvelopa clădirii

Denumire

Material

Grosime (m)

Ă[W/(mk)]

Coeficient depreciere

Perete panouri prefabricate

Beton armat -2500

0,07

1,74

1

izolație vata

Vata minerala

- tip 70

0,06

0,045

1

Beton armat

-2500

0,14

1,74

1

Tencuiala din mortar si var

0,03

0,7

1

Tipuri de pereți exterior regăsiți in anvelopa clădirii

Denumire

Tip

Orien tare

Arie (mp)

Rt

(mpk/W)

r

R't

(mpk/W)

R'min (mpk/W)

Fact. temp b

Perete 1

Perete panouri prefabricate izolație vata

E

461,83

1,67

0,64

1,07

1,2

1

Perete 2

Perete panouri prefabricate izolație vata

N

230,28

1,67

0,64

1,07

1,2

1

Perete 3

Perete panouri prefabricate izolație vata

SV

475,88

1,67

0,64

1,07

1,2

1

Perete 4

Perete panouri prefabricate izolație vata

S

231,38

1,67

0,64

1,07

1,2

1

Suprafața totala: 1399,37 mp

Rezistenta medie corectata: 1,07mpK/W

Planseu superior:

Stratificatie plansee superioare regăsite in anvelopa clădirii

Denumire

Material

Grosime (m)

Ă[W/(mk)]

Coeficient depreciere

Planseu terasa cu

BCA

Hidroizolatie

0,007

0,17

1,25

Sapa egalizare

0,15

0,46

1

Strat protecție pietriș

0,15

0,7

1

BCA

0,2

0,22

1,25

Beton armat -2500

0,15

1,74

1

Tencuiala din mortar si var

0,02

0,87

1

Beton de panta

0,15

0,93

1

Tipuri de plansee superioare regăsite in anvelopa clădirii

Denumire

Tip

Arie (mp)

Rt (mpk/W)

r

R't

(mpk/W)

R'min (mpk/W)

Pact, temp b

Planseu superior 1

Planseu terasa cu BCA

636,54

1,74

0,66

1,15

2

1

Suprafața totala: 636,54 mp

Rezistenta medie corectata: 1,15 mpK/W

Planseu inferior:

Stratificatie plansee inferioare regăsite in anvelopa clădirii

Denumire

Material

Grosime (m)

Ă[W/(mk)]

Coeficient depreciere

Planseu peste subsol cu parchet fag

Parchet lemn

0,022

0,23

1

Sapa egalizare

0,07

0,46

1

Beton armat

-2500

0,12

1,74

1

Tencuiala din mortar si var

0,02

0,87

1

Placi din fibre de lemn, tip PFL (placi moi) - placi B si BA

0,015

0,094

1

Planseu peste subsol cu gresie

Gresie si cuartite

0,005

2,03

1

Sapa egalizare

0,07

0,46

1

Beton armat -2500

0,12

1,74

1

Tencuiala din mortar si var

0,02

0,87

1

Tipuri de plansee inferioare regăsite in anvelopa clădirii

Denumire

Tip

Arie (mp)

Rt (mpk/W)

r

R't (mpk/W)

R'min (mpk/W)

Fact. temp b

Planseu inferior 1

Planseu peste subsol cu parchet fag

383,58

0,75

0,62

0,47

1,1

0,5

Planseu inferior 2

Planseu peste subsol cu gresie

245,73

0,5

0,62

0,31

1,1

0,5

Suprafața totala: 629,31 mp

Rezistenta medie corectata: 0,39 mpK/W

Elemente vitrate:

Caracteristici elemente vitrate

Material

R (mp/K)

gi

OT

Tamplarie - cuplata, cu doua foi de geam la distanta de 2 ... 4 cm

0,39

0,75

0,3

Tipuri de elemente vitrate regăsite in anvelopa clădirii

Denumire

Tip

Orientare

Arie (mp)

Ro (mpk/W)

Fereastra 1

Tamplarie - cuplata, cu doua foi de geam la distanta de 2 ... 4 cm

E

175,31

0,39

Fereastra 2

Tamplarie - cuplata, cu doua foi de geam la distanta de 2 ... 4 cm

N

15,4

0,39

Fereastra 3

Tamplarie - cuplata, cu doua foi de geam la distanta de 2 ... 4 cm

V

161,26

0,39

Fereastra 4

Tamplarie - cuplata, cu doua foi de geam la distanta de 2 ... 4 cm

S

14

0,39

Suprafața totala: 365,97 mp

Rezistenta medie corectata: 0,39 mpK/W

 • 3.5 Starea tehnica, din punctul de vedere al asigurării cerințelor esențiale de calitate in construcții, potrivit legii

 • A. REZISTENTA SI STABILITATE

Clădirea este in regim de înălțime S+P+4E .

Structura de rezistenta este realizata din panouri mari prefabricate din beton armat.

Planseele sunt din dale prefabricate de beton.

Fundațiile sunt din beton - tip fasie .

Structura s-a comportat bine la solicitările verticale si orizontale.

Elementele structurale verticale (stâlpi,grinzi si placa beton armat) nu prezintă degradări vizibile.

Planseele nu prezintă deformatii vizibile si nici fisuri in zona reazemelor.

C. SIGURANȚA LA FOC

La ora actuala clădirile nu se incadreaza in prevederile normativelor privind siguranța la foc.

Se necesita alinierea la prevederile normelor ISU si anume:

 • •  Realizarea unei instalații de hidranti interiori cu statie pompe si rezerva ape incendiu la fiecare clădire

 • •  Realizarea unui sistem de detectare, semnalizare incendiu.

Realizarea sistemului de iluminat de siguranța

Realizarea instalației de paratraznet si legare la pamant.

E. IZOLAREA TERMICA, HIDROFUGA SI ECONOMIA DE ENERGIE

Cerința privind izolarea termica, hidrofuga și economia de energie presupune o conformare generala și de detaliu a construcțiilor astfel incat pierderile energetice să fie minime iar consumurile de energie în vederea obținerii unui confort minim admisibil să fie cat mai limitate.

Asigurarea performantelor higrotehnice ale elementelor perimetrale de închidere trebuie să limiteze pierderile de căldura.

Rezistenta la permeabilitatea aerului a elementelor de închidere perimetrale trebuie să fie mai mare decât rezistenta minima calculata conf. STAS 6472/7.

In momentul de fata toate cele 6 clădiri studiate au pierderi energetice mari, infiltrații datorita deteriorării hidroizolatiei si închideri perimetrale neetanse.

Verificarea criteriului de satisfacere a exigentei de performanta termoenergetica globala a clădirii se va face pe baza relației 0^= G1ref [W/m3K], relație in care:

G± = -

v =0.36 [W/m3K]

V- volumul incalzit al clădirii, exprimat in [m3],

Aj - aria elementului de construcție j prin care se produce schimbul de căldură, exprimata in [m2],

Tj - factor de corecție a diferenței de temperatura intre mediile separate de elementul de construcție ,

Rmj - rezistenta medie corectata a elementului de construcție j [m2k/W],

Se pot identifica următoarele categorii de suprafețe prin care au loc pierderile de energie termica:

Pardoseala de la parter;

Elementele vitrate verticale;

Pereții exteriori ai construcției;

Șarpanta de lemn de peste ultimul nivel.

g i j ^-*1

lro/ A b a . =0,326 [W/m3K],

relație in care:

A1 - aria suprafețelor componentelor opace ale pereților verticali care fac cu planul orizontal un unghi mai mare de 60o, aflati in contact cu exteriorul sau cu un spațiu neincalzit, exprimata in [m2],

A2 - aria planseelor de peste ultimul nivel aflate in contact cu exteriorul sau cu un spațiu neincalzit, exprimata in [m2],

A3 - aria planseelor inferioare aflate in contact cu exteriorul sau cu un spațiu neincalzit, exprimata imn [m2],

A4 - aria suprafețelor pereților transparent! sau translucizi, exprimata in [m2],

P - perimetrul exterior al spațiului incalzit aferent clădirii, aflat in contact cu solul sau îngropat, exprimat in [m],

a, b, c, d, e - coeficienți de control pentru elementele de construcție menționate mai SC BAU PROIECT SRL                                                     | 19

sus.

G1>G1ref

 • B. SIGURANȚA IN EXPLOATARE

Clădirea in momentul de fata nu respecta Normativul privind proiectarea clădirilor civile din punct de vedere al cerinței de siguranța in exploatare NP068-02, care inlocuieste CE1-95,care prevede protecția utilizatorilor (inclusiv copii, persoane vârstnice si persoane cu handicap) in timpul exploatării unei clădiri si are in vedere:

 • A. Siguranța circulației pietonale;

 • B. Siguranța circulației cu mijloace de transport mecanizate;

 • C. Siguranța cu privire la riscuri provenite din instalații;

 • D. Siguranța in timpul lucrărilor de întreținere;

 • E. Siguranța la intruziuni si efracții

D. IGIENA, SANATATEA OAMENILOR SI PROTECȚIA MEDIULUI

Cerința privind igiena, sănătatea oamenilor și protecția mediului presupune conceperea și executarea spațiilor și a elementelor componente pentru astfel incat să nu fie periclitate sănătatea și igiena ocupanților, urmarindu-se în același timp și protecția mediului înconjurător.

Criteriile de performanta în cazul acestor cerințe se refera la:

Igiena mediului interior

Igiena apei

Igiena evacuării reziduurilor lichide

Igiena evacuării reziduurilor solide

Protecția mediului.

In momentul de fata prin folosirea spatilor si degradările existente, nici una din criterile prezentate nu sunt indeplinite.

 • F. PROTECȚIA LA ZGOMOT

Protecția împotriva zgomotului presupune conformarea spațiilor și elementelor de construcție astfel incat zgomotul aerian sau de impact din exteriorul clădirilor să fie perceput de ocupanți în limite fiziologice normale cu un confort acustic acceptabil (conf. cap. de igiena auditiva).

Asigurarea izolării acustice și protecția la zgomot aerian sau de impact ale elementelor de construcție, în funcție de destinația încăperilor și de exigentele utilizatorilor se stabilesc conf. prevederilor STAS 6156.

Soluțiile constructive ale elementelor de construcție utilizate la realizarea clădirilor pentru asigurarea cerințelor de rezistenta și stabilitate, siguranța la foc și confort higrotermic, trebuie să satisfacă și cerințele de izolare acustica stabilite prin "Normativul departamental de protecția muncii" al Ministerului Sanatatii - MS 425.

Având in vedere pereții prefabricați exteriori din beton si lipsa unei fonoizolatii exterioare, protecția împotriva zgomotului aerian sau de impact nu se incadreaza in limitele normale de confort acustic.

 • 4 CONCLUZIILE EXPERTIZEI TEHNICE SI AUDITULUI ENERGETIC

 • a) Clasa de risc seismic

Clădire Internat - Rslll

 • b) Prezentarea a minimum doua soluții de intervenție

Lucrările de reabilitare cuprind:

 • -  Recompartimentari interioare

 • -  Refacerea completa a instalațiilor

 • -  Refacerea in intregime a acoperișului tip șarpanta de lemn

 • -  Realizarea izolării termice a clădirii pentru creșterea eficentei energetice

 • - Asanarea subsolului

 • -  Schimbarea accesului in clădire, dinspre curtea liceului - spre str. Circumvalatiunii

 • -  Montarea unui lift panoramic avand in vedere Siguranța in Exploatare.

Se vor propune spre analiza mai multe soluții de reabilitare termica, pentru fiecare element de anvelopa. Soluțiile vor fi analizate din punct de vedere al:

 • •  Performantei energetice imbunatatite;

 • •  Economiei de energie transpusa in economie de costuri de exploatare;

 • •  Posibilități tehnice de realizare a soluțiilor propuse spre analiza;

Pentru pereți se propun următoarele variante de analiza:

Soluție

R (mpK/W)

Izolație

Grosime (m)

Ă[W/(mk)]

Polistiren 10cm

2,27

Polistiren expandat Clasa P1 10cm

0,1

0,044

Polistiren 15 cm

3,41

Polistiren expandat clasa P1

15cm

0,15

0,044

Pentru planseul superior se propun următoarele variante de analiza:

Soluție

R (mpK/W)

Izolație

Grosime (m)

Ă[W/(mk)]

Vata bazaltica

20cm

5,56

Vata bazaltica rigida 20cm

0,2

0,036

Vata bazaltica 25cm

6,94

Vata bazaltica rigida 25cm

0,25

0,036

 • c) Soluții tehnice

Lucrări interioare

 • • Se vor etanșa rosturile verticale si orizontale ale îmbinării prefabricatelor utilizând mortare adecvate (tip Sika sau similar).

 • • Se curata armaturile dezvelite la planseul peste subsol in zonele străpunse de coloanele instalațiilor termice si sanitare.

 • • Se va asana igrasia de la subsol.

 • • Se vor deschide ferestrele astupate ale subsolului.

 • • Se vor demola pereți ușori, nestructurali de compartimentare

 • • Se înlocuiesc instalațiile sanitare si termice.

 • •  Se înlocuiesc instalațiile electrice.

 • • Se prevede izolarea termica la pod din vata bazaltica rigida (infoliata) de 25 cm grosime.

 • • Se prevede o podina de circulație la pod.

 • • Se va prevedea sub invelitoare o folie anticondens montata pe o astereala continua de scânduri.

 • • Se vor realiza cateva goluri in pereții de beton -tip diafragma, pentru o mai buna organizare a spațiului

 • • Se va amenaja un grup sanitar la fiecare camera de cămin

 • • Toți pereții noi de compartimentare se vor realiza din gipscarton - dublu strat cu fonoizolatie vata bazaltica 10cm.

 • • Se va monta un strat de fonoizolatie de polistiren extrudat, intre fiecare nivel

 • • Se va monta un strat de fonoizolatie de polistiren extrudat intre camere

 • • Se va realiza tavan fals de gipscaton la toate nivelele

 • • Se vor reface complet finisajele interioare astfel:

Se vor folosi următoarele finisaje:

Pardoseli

 • • Covor PVC, la holuri, pe un suport de sapa autonivelanta de 10mm.

 • • Parchet lamelar in camerele de cămin

 • • Gresie pe un support de hidroizolatie lichida la grupurile sanitare

Pereți

 • • Pereții noi de compartimentare vor din structuri metalice tip Rigips sau Knauf si placi din gips-carton. In grupurile sanitare se vor utiliza placi cu rezistenta la umiditate, iar la alte spatii, după caz, cu rezistenta la foc. Restul pereților vor fi realizați cu placi obișnuite cu grosimea de 2x12.5mm, conducând la pereti de compartimentare de 15cm, in interior avand saltele de vata bazaltica.

Tavane

 • •  In toate spatiile se vor folosi structuri gipscarton in câmp continuu

Tâmplarii

 • • Se vor schimba toate ușile existente

 • • Tamplaria de la geamurile exterioare se va schimba cu tamplarie PVC triplustratificata.

 • • Ușile noi se vor executa din materiale cu rezistenta in timp.

Lucrările exterioare

 • • Se va reface complet acoperișul tip șarpanta

 • • Se inlocuieste invelitoarea din țigla si sipcile suport, cu invelitoare din tabla faltuita.

 • • Se va reface complet șarpanta de lemn.

 • • Se va reface complet streasina.

 • • Se inlocuiesc jgeaburile si burlanele din tabla.

 • • Se va realiza izolarea termica a clădirii prin termosistem.

 • • Se reface trotuarul din jurul clădirii. Noul trotuar va fi etanș si cu panta spre exterior.

 • • Se refac treptele exterioare.

 • • Se sistematizează terenul din jur pentru evitarea staționarii apelor de suprafața.

 • • Se prevede izolarea termica la pod din vata bazaltica rigida (infoliata) de 25 cm grosime.

 • • Se prevede o podina de circulație la pod.

 • • Se inlocuieste tamplaria exterioara (ferestre si usi) cu termopan.

 • • Se va monta un lift panoramic

 • • Se va amenaja o rampa de acces in clădire pentru personele cu handicap locomotor

 • • Se va reface accesul la subsolul clădirii

 • 5 IDENTIFICAREA OPȚIUNILOR TEHNICO-ECONOMICE

  • 5.1 Soluția tehnica, din punct de vedere constructiv, tehnic, functional-arhitectural

 • a) Descrierea principalelor lucrări de intervenție

Lucrările de reabilitare cuprind:

 • -  Recompartimentari interioare

 • -  Refacerea completa a instalațiilor

 • -  Refacerea in întregime a acoperișului tip șarpanta de lemn

 • -  Realizarea izolării termice a clădirii pentru creșterea eficentei energetice

 • - Asanarea subsolului

 • -  Schimbarea accesului in clădire, dinspre curtea liceului - spre str. Circumvalatiunii

 • -  Montarea unui lift panoramic avand in vedere Siguranța in Exploatare.

 • - Se va amenaja o rampa de acces in clădire pentru personele cu handicap locomotor

ARHITECTURA

Situația propusa

Proiectul cuprinde lucrări de reabilitare si modernizare. Lucrările propuse se vor referi la reparații, revizuiri, refaceri, inlocuiri, completări si recompartimentari după cum urmeaza:

Lucrări interioare

 • • Se va asana igrasia de la subsol.

 • • Se vor deschide ferestrele astupate ale subsolului.

 • • Se vor demola pereți ușori, nestructurali de compartimentare

 • • Se inlocuiesc instalațiile sanitare si termice.

 • •  Se inlocuiesc instalațiile electrice.

 • • Se prevede izolarea termica la pod din vata bazaltica rigida (infoliata) de 25 cm grosime.

 • • Se prevede o podina de circulație la pod.

 • • Se va prevedea sub invelitoare o folie anticondens montata pe o astereala continua de scânduri.

 • • Se vor realiza cateva goluri in pereții de beton -tip diafragma, pentru o mai buna organizare a spațiului

 • • Se va amenaja un grup sanitar la fiecare camera de cămin

 • • Toți pereții noi de compartimentare se vor realiza din gipscarton - dublu strat cu fonoizolatie vata bazaltica 10cm.

 • • Se va monta un strat de fonoizolatie de polistiren extrudat, intre fiecare nivel

 • • Se va monta un strat de fonoizolatie de polistiren extrudat intre camere

 • • Se va realiza tavan fals de gipscaton la toate nivelele

 • • Se vor reface complet finisajele interioare

Lucrările exterioare

 • • Se va reface complet acoperișul tip șarpanta

 • • Se înlocuiește invelitoarea din țigla si sipcile suport, cu invelitoare sin tabla faltuita.

 • • Se va reface complet șarpanta de lemn.

 • • Se va reface complet streasina.

 • • Se inlocuiesc jgeaburile si burlanele din tabla.

 • • Se va realiza izolarea termica a clădirii prin termosistem.

 • • Se reface trotuarul din jurul clădirii. Noul trotuar va fi etanș si cu panta spre exterior.

 • • Se refac treptele exterioare.

 • • Se sistematizează terenul din jur pentru evitarea staționarii apelor de suprafața.

 • • Se prevede izolarea termica la pod din vata bazaltica rigida (infoliata) de 25 cm grosime.

 • • Se prevede o podina de circulație la pod.

 • • Se înlocuiește tamplaria exterioara (ferestre si usi) cu termopan.

 • • Se va monta un lift panoramic

 • • Se va amenaja o rampa de acces in clădire pentru personele cu handicap locomotor

 • • Se va reface accesul la subsolul clădirii

STRUCTURA

 • • Se vor etanșa rosturile verticale si orizontale ale imbinarii prefabricatelor utilizând mortare adecvate (tip Sika sau similar).

 • • Se curata armaturile dezvelite la planseul peste subsol in zonele străpunse de coloanele instalațiilor termice si sanitare precum si la planseu unei incaperi de la etajul IV.

 • • Se va asana igrasia de la subsol.

 • • Se vor deschide ferestrele astupate ale subsolului.

 • • Se înlocuiește invelitoarea din țigla si sipcile suport.

 • • Se înlocuiește șarpanta din lemn

 • • Se înlocuiește streasina din lemn cu streasina noua.

 • • Se înlocuiesc jgeaburile si burlanele din tabla.

 • •  Se refac finisajele interioare tencuieli si zugrăveli la încăperile de la etajul IV 100% din suprafața .

 • • Se refac finisajele la încăperile de la restul nivelelor (P+E1+E2+E3) in proporție de 30% (tencuieli) generate din înlocuirea tamplariei si instalațiilor respectiv 100% zugrăveli.

 • • Se refac pardoselile si stratul suport la incaperile de la nivelele P+E1+E2+E3+E4.

 • •  Se reface trotuarul din jurul clădirii. Noul trotuar va fi etanș si cu panta spre exterior.

 • • Se refac treptele exterioare.

 • • Se sistematizează terenul din jur pentru evitarea staționarii apelor de suprafața.

 • •  Se înlocuiesc instalațiile sanitare si termice.

 • •  Se înlocuiesc instalațiile electrice.

 • • Se prevede izolarea termica la pod din vata bazaltica rigida (infoiiata) de minim 25 cm grosime.

 • • Se prevede o podina de circulație la pod.

 • • Se va prevedea sub invelitoare o folie anticondens montata pe o astereala continua de scânduri.

 • • Se înlocuiește tamplaria exterioara (ferestre si usi) cu termopan.

 • • Se vor anvelopa pereții exteriori conform prevederilor auditului energetic.

INSTALAȚII TERMICE

Situația existenta:

In prezent distribuția interioara si corpurile statice ( radiatoare ) aferente imobilului Corp Clădire Internat Liceul Henri Coanda: sunt in stare avansata de degradare.

Situația propusa

Se va realiza schimbarea in totalitate a corpurilor statice ( radiatoare ) si se va schimba toata distribuția de alimentare a corpurilor statice aferente imobil Corp Clădire Internat Liceul Henri Coanda.

EXIGENTE DE PERFORMANTE PENTRU INSTALAȚII TERMICE

întreaga lucrare de instalații de încălzire centrala s-a proiectat in conformitate cu prevederile Normativului I 13-02, STAS 12400/1,2, si ISO 7162 inlocuit cu STAS 1730.

Prezentul proiect respecta cerințele principale de calitate conform Legii 10/1995 privind calitatea in construcții si a instalațiilor aferente.

Conform acestor reglementari in proiectare si execuție este necesar sa fie respectate un număr de 6 cerințe care se refera la calitate:

 • - rezistenta mecanica si stabilitate;

 • - securitatea la incendiu;

 • - igiena,sanatatea si mediul;

 • - siguranța in exploatare;

 • - protecția împotriva zgomotului;

 • - economia de energie si izolarea termica;

Suplimentar fata de aceste date tehnice,trebuie avute in vedere in scopul evaluării cat mai corecte a performantelor unei instalații si alte cerințe care se refera la confort,etanșeitate,durabilitate etc.

Astfel a rezultat un set de categorii de exigente stabilite pe baza prevederilor romanești si străine din care cele obligatorii pentru prezenta lucrare sunt următoarele:

 • 1. REZISTENTA MECANICA SI STABILITATEA:

După executarea lucrărilor, instalația de încălzire centrala care cuprinde conducte,armature,corpuri de încălzire va fi supusa verificărilor la probele de etanșeitate, rezistenta si funcționare la cald.

înainte de probele precizate corpurile de încălzire se vor forma la bancul de lucru si se vor proba la presiunea de 10 bari.Tot la banc se vor proba si robinetele înainte de montaj.

Presiunea maxima admisa in instalația interioara va fi de 4 bari iar temperatura maxima 95°C.

Pentru verificarea parametrilor; temperatura si presiune pe conducte s-au prevăzut termometre si manometre.

Garniturile folosite pentru etansare la armaturi se vor confecționa din clingherit sau azbest.

Probele de funcționare la cald si reglajul instalației de incalzire se vor executa la temperatura exterioara de -5°C.

Reglajul si proba de funcționare la cald se considera terminate in momentul când s-au atins parametrii din proiect (temperatura interioara funcție de cea exterioara).

 • 2. SECURITATEA LA INCENDIU:

Se vor respecta distantele minime de montaj de 5 cm intre conducte si pereți,plansee sau pardoseli avind temperatura maxima a agentului termic de 95°.

Echiparea si dotarea cu mijloace de stingerea incendiilor se va face pentru intreaga clădire inclusiv pentru centrala termica ce se afla la parterul imobilului.

Pe timpul executării lucrărilor de sudura oxiacetilenica se vor lua masuri de supraveghere pentru evitarea producerii de incendii avindu-se in vedere ca la execuția coloanelor se va folosi in foarte mare măsură incalzirea conductelor cu flacara, pentru indoire.

Securitatea la contact se va asigura prin folosirea de echipament adecvat pentru fiecare operațiune in parte din care amintim: mânuși, ochelari, sort pentru sudori, ciocane, spituri, corespunzătoare pentru spargere in ziduri, utilaje ca macara, troliu etc. pentru ridicarea greutăților.

Tot din motive de siguranța la foc golurile intre conducte si țevile de protecție se vor umple cu șnur de azbest.

 • 3. IGIENA, SANATATEA OAMENILOR, REFACEREA SI PROTECȚIA MEDIULUI

Prin introducrea instalațiilor de incalzire intr-un imobil se urmărește asigurarea confortului necesar din punct de vedre termic si nu are ca efect contaminarea cu substanțe nocive a atmosferei incaperilor.

Dotarea cu instalații de incalzire centrala are drept scop asigurarea si pastrarea sanatatii oamenilor, iar prin masurile care se vor prezenta in volumul centralei termice din cadrul prezentului proiect se arata modul de protecție si refacera mediului.

 • 4. SIGURANȚA IN EXPLOATARE:

Pentru asigurarea siguranței in exploatare probele de presiune, etanșeitate si la cald trebuie făcute cu maxima atentie, iar micile defecțiuni remediate in cel mai scurt timp.

Siguranța in exploatare se mai asigura si printr-un montaj corespunzător al corpurilor de incalzire si al conductelor.

Nu este admis ca parii ale instalației de incalzire sa fie folosite ca puncte de sprijin sau pentru agararea altor sarcini.

Gradul de asigurare al consumatorului se face conform regimului de funcționare stabilit. Pot apare intreruperi in funcționare dar numai in mod accidental ca urmare a unei intreruperi daca pe timpul verii se face controlul si verificarea in mod responsabil.

Securitatea la contact este asigurata prin muchiile rotunjite a elementelor componente ale instalației. In timpul execuției corpurile taioase, laturile ascuțite se vor îndepărtă si se va purta echipament de protecție corespuzator operației ce o executa după un prealabil control vizual.

ETANȘEITATE

Etanșeitatea la apa a instalației de incalzire la conducte, corpuri de încălzire, suduri, înșurubări se asigura prin probele de etanșeitate care se fac la presiunea de 6 bari.

Nu este permisa umezirea suprafețelor exterioare, picurări sau scurgeri de apa de la imbinari, pori sau armaturi.

 • 5. PROTECȚIA ÎMPOTRIVA ZGOMOTULUI:

Instalația de icalzire centrala nu produce zgomote care sa perturbe activitatea in timpul desfășurării.

Se pot face determinări ale nivelului de zgomot cu un înregistrator si se echivalează zgomotul inregistrat cu un zgomot echivalent de nivel staționar, care produce aceleași efecte nocive ca si zgomotul inregistrat.

Măsurătorile se înregistrează intr-o incapere in 5 puncte situate la inaltimea de 1,30 m de la pardoseala, amplasate unul in centru si celelalte 4 in colturi.

Limita admisibila pentru nivelul de zgomot pentru birouri este de 45 dB (A).

 • 6. ECONOMICITATE

Economicitatea unei instalații de incalzire nu trebuie considerata separat ca un scop in sine, ci trebuie avuta in vedere in ansamblul cerințelor de exigenta care determina calitatea instalației.

IZOLAȚIA TERMICA, HIDROFUGA SI ECONOMIA DE ENERGIE

Valorile elementelor de închidere au valori mai performante decit cele precizate din cerințele obligatorii ia acest capitol.

Asigurarea unor consumuri minime s-au asigurat pe lingă alte elemente si prin închiderile cu termopan a golurilor de pe fațada clădirii si folosirea ca strat termoizolator la șarpanta a vatei minerale.

Prin montarea de radiatoare performante se prelungește durata de viata a instalației.

Conductele de distribuție care se montează la pardoseala fiecărui nivel se vor grundui si vopsi in vederea creșterii randamentului instalației.

C. MASURI DE PROTECIE SI IGIENA MUNCII

Constructorul (in execuție) si beneficiarul (in exploatare) vor respecta următoarele acte normative:

 • -  ORDINUL nr. 9/N - Regulamentul privind protecia si igiena muncii;

 • -  NORMELE SPECIFICE de securitate a muncii ptr. Lucrări de instalații tehnico-sanitare si de incalzire.

 • -  ORDINUL nr. 312. - Normele specifice de securitate a muncii ptr. Producerea materialelor termo si hidroizolante;

 • -  LEGEA nr. 90 -Legea protecției muncii;

 • -  ORDINUL nr. 700 - Normele specifice de protecția pentru lucrări de izolații termice, hidrofuge si protecție anticorozive;

Aceasta enumerare a normativelor nu este limitativa, constructorul si beneficiarul urmind a le completa si cu alte masuri specifice condițiilor de lucru si exploatare fiind direct răspunzători de neluarea lor.

MĂSURI PRIVIND PREVENIREA Șl STINGEREA INCENDIILOR

Pe parcursul execuției se vor respecta cu strictețe Normele generale de prevenire și stingere a incendiilor și Normele specifice de prevenire a incendiilor pentru activități cu factor de risc ridicat privind producerea incendiilor sau exploziilor (lucrări de sudură, lucrări în spații în care pot apărea degajări de gaze inflamabile).

De asemenea vor fi respectate prevederile:

 • -  Decretului 232/74, 290/77

 • -  Hotărîrea 51/1992

 • - Ordinul MLPAT nr.381/94, Ordinul Ml 775/98 - Norme generale de prevenire și stingere a incendiilor

 • -  Hotărârea Guvernului 51/92. - măsuri de îmbunătățire a activității de prevenire și stingere a incendiilor

 • -  Ordonanța nr.60/97 - privind apărarea împotriva incendiilor

ELEMENTE DE RECEPȚIA LUCRĂRILOR

Se vor respecta prevederile:

 • -  Normativului pentru verificarea calității și recepția lucrărilor de construcții și instalații aferente C 56.

 • -  HG 273/94 Regulament de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora

 • -  HG 261/94 Regulament privind conducerea și asigurarea calității în construcții.

INSTALAȚII SANITARE

In prezent exista o clădire , in regim S+P+4E internat Liceu Henri Coanda loc.Timisoara

Alimentarea cu apa rece a consumatorilor se realizează de la rețeaua existententa din incinta .

Alimentarea cu apa calda a tuturor consumatorilor se realizarea de la punctul termic din incinta apartinand SC COLTERM SA Timișoara .

Pentru colectarea apelor menajere si pluviale este realizat un sistem comun pentru cele doua clădiri. Apele uzate sunt deversate la sistemul de canalizare al orașului, prin intermediul căminului de racord existent racordul la rețeaua din incinta liceului.

Situație propusa

Se va realiza schimbarea in totalitate a obieectelor sanitare cat si distribuita de alimentare cu apa rece - calda cat si canalizarea aferenta imobil Corp Clădire Internat Liceul Henri Coanda

Limitele admise ale indicatorilor de calitate a apelor uzate descărcate se vor încadra în valorile impuse de NTPA - 002/1997.

înaintea începerii lucrărilor se va face coordonarea lucrărilor de instalații sanitare cu celelalte specialității pentru evitarea intersecțiilor.

La execuție se vor respecta prevederile normativului pentru instalații sanitare I9-2004.

Echiparea cu obiecte sanitarea consumatorilor se va realiza conform temei arhitectului si conform prevederilor STAS 1478 - 90.

Toate obiectele sanitare si armaturile trebuie asigurate de către un singur furnizor ale cărui referințe sa ateste calitatea produselor furnizate.

Baterile amestecatoare sunt monocomanda, iar robinetii de legătură de sub lavoare, spalatoare si de la rezervoarele de spalare a vaselor de claset si mașina de spalat sunt de tip coltar cu obturator sferic.

Ventilele de scurgere si sifoanele de legătură la canalizare a obiectelor sanitare trebuie sa fie robuste, ușor de utilizat si aspectuoase.

Țevile de apa rece si apa calda din interiorul grupurilor sanitare vor fi din PPR si se vor izola cu izolație grosime minim 6 mm.

Obiectele sanitare vor fi racordate la coloanele de canalizare nou proiectate. Racordarea coloanelor cu conductele orizontale se va realiza cu ramificații si coturi la 45 grade.

Unele coloane verticale de canalizare menajera, , alimentare cu apa calda si apa rece, provenite de la grupurile sanitare de la etaj si mansarda vor fi deviate la tavanul de la parter sau etaj. Pe conductele de canalizare vor fi prevăzute piese de curățire, inaintea ramificațiilor.

Pentru protecția impotriva zgomotului țevile vor fi izolate fonic.

După efectuarea probelor de presiune punctele de îmbinare a țevilor se vor proteja cu banda adeziva pentru refacerea continuității izolațiilor; se mascheaza conductele montate in ghene, intre pertei rigips sau in sape, pardoseli.

Se vor prevedea armaturi:

 • -  de trecere

 • -  de închidere si reglaj

 • -  de golire.

Pana la presiuni de 10 bar se vor utiliza robinete de trecere cu cap sferic. Pentru racordarea la punctele de consum (robinete de serviciu) se vor monta armaturi de inchidere si reglaj tip coltar D=1/2” cu filet (la punctele de consum montate pe perete).

Robinetele de golire vor fi drepte, cu obturator sferic, cu filet la un capat si racord portfurtun la celalalt capat.

Armaturile se vor monta ținând seama de următoarele condiții:

 • -  ușor accesibile

 • -  ușor demontabile.

Obiectele sanitare vor fi racordate la coloanele de canalizare din apropiere. Racordarea coloanelor cu conductele orizontale se va realize cu ramificatiisi coturi la 45 grade.

Țeava folosită pentru conductele verticale interioare (coloane) de canalizare ape menajere este din PP și se vor poza in ghene. La fiecare nivel in ghena destinata coloanelor se va proiecta o usita de vizitare care se aibe acces la piesa de curățire .

Acoperiș:

Apele pluviale de pe terase vor fi colectate si evacuate printr-un sistem de canalizare alcătuit din jgheaburi si burlane, urmând a fi deversate in căminele de canalizare existente in incinta.

La exterior (deasupra acoperișului) capetele tubulaturilor de canalizare si ventilație se prelungesc (cel puțin 0.5 m), protejandu-se cu plasa sau piese de capat speciale.

Măsuri P.S.I.

în cadrul proiectului au fost respectate prevederile normelor și normativelor PSI în vigoare.

Conform acestor norme și a prevederilor NP-086/05, clădirea trebuie echipat cu hidranți de incendiu interiori, cu un jet 2.1 l/s .

Se va prevedea sistem de hidranți interiori avand debit de Q-2,1 l/s. Sistemul de hidranți este compus din statie de pompare aferenta compusa din : grup pompare incendiu Q=2.1l/s, H= 45 mCA, rezervor V=1500l, țevi, fitinguri armaturi etc si hidranți interiori + distribuția de alimentare cu apa aferenta.

în execuție și exploatarea lucrărilor proiectate se vor respecta obligatoriu normele de prevenire și stingerea incendiului prevăzute în următoarele acte normative:

 • - Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor.

 • - O.M.A.L nr. 712/2005 petru aprobarea „Dispozițiilor generale privind instruirea salariatilor in domeniul situațiilor de urgenta” modificat si completat cu O.M.A.L nr. 786/2005

 • - Ordinul M.l nr. 163/2007- Norme generale privind apararea împotriva incendiilor.

 • - Ordinul M.l nr. 108/2001-Dispoziții generale privind reducerea riscurilor de incendiu generate de încărcări electrostatice D.G.P.S.I-004,cu modificările ulterioare.

 • - Normativ de siguranță la foc a construcțiilor-P118-99.

 • - Ghidurile de evaluare a riscului de incendiu si a siguranței la foc pentru specificul clădirii ce face obiectul proiectului.

Această lista nu este exhaustivă,persoanele implicate în realizarea și execuția lucrărilor proiectate trebuind să ia orice masuri pe care le consideră necesare într-o situație dată. Această enumerare nu este limitativă, beneficiarul și constructorul urmând a le completa și cu alte măsuri specifice condițiilor locale de execuție sau de exploatare pentru lucrări de instalații de încălzire interioare .

în execuție se vor lua următoarele măsuri:

 • - la trecerea prin pereți și planșee combustibile se vor prevedea țevi de protecție și se vor izola cu azbest.

 • - căile de acces pe perioada execuției lucrărilor nu se vor bloca prin depozitarea de materiale de construcții sau alte utilaje pentru ca formațiile de pompieri să aibe drum liber pentru intervenția în caz de necesitate .

 • - lucrările de sudură cu arc electric sau flacără oxiacetilenică se vor executa cu deosebită atenție și numai după ce s-au luat toate măsurile de prevenire și stingere a incendiilor și după evacuarea tuturor materialelor combustibile din zona de lucru .

Personalul care execută lucrările va fi calificat corespunzător și trebuie să aibă instructajul PSI la zi.

Respectarea normelor de securitate și sănătate în munca (NSSM)

Atât în execuție cât și în exploatarea lucrărilor proiectate se vor respecta prevederile Legii nr. 319 din 14 iulie 2006 privind securitatea si sănătatea în muncă .

Redăm mai jos capitolele legii și hotărârile de guvern care reglementează la modul concret măsurile ce trebuie luate în spiritul legii, de către fiecare persoană implicată în procesul de muncă. Personalul care execută lucrările va fi calificat corespunzător și trebuie să aibă instructajul de protecția muncii la zi.

Hotărârile de guvern care reglementează la modul concret cerințele de SSM:

 • - H.G. nr. 1876/2005 privind cerințele minime de securitate și sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de vibrații.

 • - H.G. nr.300/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile

 • - H.G. nr.971-2006 privind cerințele minime pentru semnalizarea de securitate și/sau sănătate la locul de muncă.

 • - H.G. nr.1048/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă.

 • - H.G. nr. 1051/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru manipularea manuală a maselor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special de afecțiuni dorsolombare.

 • - H.G. nr. 1058/2006 privind cerințele minime pentru îmbunătățirea securității și protecției sănătății lucrătorilor care pot fi expuși riscului datorat atmosferelor explosive.

 • - H.G. nr. 1091/2006 privind cerințele de securitate și sănătate la locul de muncă.

 • - H.G. nr.1092/2006 privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea lor la agenții biologici în muncă.

 • - H.G. nr. 1146/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă.

 • - H.G. nr. 1218/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenții chimici în muncă.

 • - Ordinul 706/26.sep.2006 privind cerințele minime de SSM referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de radiații optice artificiale.

Pe lângă măsurile enumerate mai sus constructorul și beneficiarul pot lua și măsuri suplimentare dacă le consideră necesare în vederea asigurării securității pe timpul execuției lucrărilor sau în exploatare, fiind direct răspunzător de neluarea lor.

INSTALAȚII ELECTRICE

Prezentul memoriu descrie lucrările de instalații detecție, semnalizare si avertizare incendiu pentru obiectivul „INSTALAȚII ELECTRICE DE ILUMINAT, PRIZE, DETECȚIE SI SEMNALIZARE INCENDIU” amplasament LOC. TIMIȘOARA, JUD. TIMIȘ, beneficiar Municipiul Timișoara.

Imobilul este clădire existenta, are regim de inaltime S+P+4E, are ca destinație spatii cazare si spatii tehnice. Accesul persoanelor in imobil se face direct din strada, accesul la nivelul superior se face pe casa scării. Categoria de importanta a construcției este C-constructii de importanta normala, conf. HGR 766/97, clasa de importanță este lll-constructii de importanta normala, conf. P 100/2006, grad de rezistenta la foc III.

Din punct de vedere al consumului energetic prezent si de perspectiva, imobilului ii revenine o putere instalata/de calcul Pi/Pmsa=60/36kW. Branșamentul va fi trifazat. Principalele receptoare aferente imobilului sunt: instalații de iluminat, prize, instalații de iluminat de siguranța si semnalizare incendiu.

Consumatorul nu solicita condiții speciale in asigurarea indicatorilor de siguranța in alimentarea cu energie electrica. Timpul maxim de întrerupere acceptat de consumator este cel necesar remedierii defecțiunilor din instalațiile furnizorului. Delimitarea de proiectare, proprietate si gestiune intre furnizor si consumator va fi la papucii cablurilor de forța ce pleaca din BMPT proiectat spre tablourile aferente consumatorilor obiectivului. Instalațiile electrice proiectate sunt in aval de punctul de delimitare (măsură) si cuprind instalațiile aferente construcției. Echiparea spatiilor cu instalațiile electrice de distribuție forța si iluminat necesare se face conform normelor în vigoare, în funcție de specificul si destinația spatiilor.

Instalațiile de utilizare, de la punctul de delimitare spre consumator se vor executa prin grija consumatorului, care va întocmi si dosarul definitiv pentru instalația de utilizare.

Beneficiarul are obligația de a obține avizul de amplasament favorabil si avizul tehnic de racordare din partea distribuitorului local de energie electrica, precum si a tuturor avizelor cerute din partea distribuitorilor de utilitati.

Alimentarea cu energie electrica a obiectivului este realizata pe joasa tensiune din instalațiile de distribuție de joasa tensiune ale operatorului de distribuție electrica existente in zona, printr-o firida de distribuție si contorizare FDC montata la limita de proprietate. Din FDC se alimentează BMPT-ul aferent obiectivului. Beneficiarul va asigura permanent accesul liber al personalului de exploatare al furnizorului de energie electrica la blocurile de măsură si protecție trifazate BMPT si la firida de distribuție si contorizare FDC.

Alimentarea cu energie electrica a obiectivului nu face obiectul prezentei documentații, fiind prezentată orientativ, soluția de alimentare cu energie electrica a spațiului social urmând a fi stabilită pe baza fisei de soluție sau a unui proiect elaborat de operatorul de distribuție electrică din zona.

DESCRIEREA LUCRĂRILOR - SOLUȚIA PROIECTATA

Lucrările proiectate se prezintă mai jos ca soluție generala aplicata in proiect pentru instalațiile interioare ale obiectivului.

Coloane electrice principale

Coloana de alimentare a tabloului electric TGD aferent obiectivului se va realiza cu un cablu tip CYY, montate îngropat, protejate in tub gofrat PVC, de la BMPT pana la acesta.

Conform art. 4.2.2.8 din normativul 17-2011, pentru diminuarea riscului de incendiu se va utiliza un dispozitiv de protecție cu curent diferențial residual (DDR) cu curentul nominal de funcționare mai mic sau cel mult egal cu 300 mA amplasat la branșament sau in punctul de alimentare.

Tablouri electrice

Tablul electric general de distribuție TGD va fi amplasat la parter montat aparent pe perete. Tabloul TGD se va echipa cu intreruptor general automat, disjunctoare magnetotermice pe circuite, descarcatoare de supratensiune, cleme si bare adecvate secțiunii conductoarelor. Tensiunea nominala a tabloului va fi 400V-50Hz. Tabloul se vor echipa pe plecări cu disjunctoare, monofazate si trifazate modulare pentru circuitele de iluminat, prize. Pe circuitele cu risc de electrocutare (mediu umed, aparate cu funcționare nesupravegheata) se va prevedea protecție diferențiala de mare si medie sensibilitate. Se echipează cu cleme/bare separate de nul de lucru NL si nul de protecție PE, acestea se va lega la priza de pamant a obiectivului. In tabloul TGD se va monta un descarcator de supratensiuni 3P+N, clasa 1+2 (B+C) de protecție, avand gradul de protecție Up=1,5kV, descarcatorul se va lega la o bara de PE in tablou separata de cea a circuitelor electrice avand secțiunea minima de 10mmp.

Tablourile electrice secundare aferente obiectivului vor avea carcasa metalica sau din policarbonat si se vor echipa pe intrare cu intreruptor general automat, cu protecție la suprasarcina si scurtcircuit, caracteristica de declanșare tip „C”. Tabloul se vor echipa pe plecări cu disjunctoare caracteristica tip „B” capacitate de rupere min. 4,5kA, monofazate si trifazate modulare.

In caz de urgenta, consumatorul poate fi debransat de la BMPT. Culoarul de acces si manevra in fata tabloului electric nu va fi mai mic de 1 metru, tabloul electric va fi legat la pamant.

Instalațiile electrice de forța si prize

Instalațiile electrice de prize vor consta in prize modulare de tip schuko pentru circuitele electrice, si prize NET si TV pentru curentii slabi. Se vor realiza grupuri mixte de prize electrice si de curenti slabi. Prizele sunt de tip modular, montate in încăperile imobilului. Circuitele electrice de prize schuko, se executa cu cabluri din cupru tip CYYF3x2,5 montate îngropat protejate in tub IPFY20. Legaturile se vor face in doze ignifuge cu capac, prevăzute cu cleme electrice cu șurub. Se va respecta cerințele normativului 17-2011 privind montarea instalațiilor electrice pe materiale combustibile. Pe circuitele de prize cu risc ridicat se vor monta protecții diferențiale. Prizele se vor monta la inatimea de 0,5 metri fata de c.p.f.;

Alimentarea instalațiilor electrice de forța se va face cu cabluri de tip CYYF montate ingropat, de secțiuni si lungimi corespunzătoare, protejate in tup PVC.

Toate receptoarele se repartizează uniform pe cele trei faze ale sistemului, pentru echilibrarea încărcării instalațiilor si reducerea pierderilor de tensiune si putere, circuitele se dimensionează conform puterilor necesare si căderii de tensiune impuse de normative in punctul de consum cel mai îndepărtat de tablou. Se va monta conductorul de PE prevăzut suplimentar (al treilea respectiv al cincelea conductor avand secțiunea cf. 17-2011) daca nu este în construcția cablului.

InstaSatii curenti slabi

Instalațiile de curenti slabi vor fi realizate cu cabluri coaxiale si STP, montate aparent pe perete, protejate in tub PVC tip IPEY16. Cablurile se racordează la cutia de curenti slabi adăpostului

Iluminat

Instalațiile electrice de iluminat se vor realiza corespunzător in proiect, in funcție de destinația încăperilor si cerințele beneficiarului. Astfel, iluminatul interior se va realiza cu corpuri de iluminat plafoniera montate pe tavanul incaperiilor . Instalațiile de iluminat comandate local cu întrerupătoare simple sau duble montate sub tencuiala, in interiorul încăperii la inaltimea de montaj de 1,4 metri fata de c.f.p,. Circuitele electrice de iluminat se executa cu cabluri din cupru tip CYYF3x1,5 montate ingropat in perete protejate in tub IPFY16.

Iluminatul exterior se a face cu corpuri de iluminat tip proiector halogen, clasa de protecție minim IP56 montate pe stâlpi cu inaltime de 8m pentru terenul de sport, inaltime de 4m pentru alei, sau la nivelul solului pentru iluminatul arhitectural. Alimentarea acestora se va face din TGD cu cabluri electrice de tip CYAbYF3x2,5mm montate ingropat

In conformitate cu conform normativul P118/3 - 2015, art. 3.3.1 litera c), obiectivul se vor dota cu instalație de detecție si semnalizare incendiu de tip 1, cu acoperire totala. Aceasta va fi nou realizata si va fi formata detectoare de fum sau temperatura, butoane alarma si sirene, conectate in bucla la centrala de detecție si semnalizare incendiu amplasata la parter in camera tehnica.

Funcțiile sistemului:

 • -  afișarea stării sistemului și a tuturor evenimentelor pe un display LCD + semnalizarea prin LED-uri pe panoul frontal al centralei;

 • -  detecția rapida a începuturilor de incendiu;

 • -  localizarea cu precizie maximă a dispozitivului care a declanșat alarma;

 • -  autotestarea echipamentului central si a detectorilor;

 • - memorarea a minim 1000 de evenimente în regim de “cutie neagră”;

 • -  oprirea instalațiilor de ventilatie/conditionare;

 • - semnalizarea manuala a incendiului de la butoanele de alarmare;

 • -  afișarea pe display-ul centralei sau tipărirea la imprimantă vor indica tipul evenimentului (prealarmă, alarmă sau defect), localizarea în spațiu a evenimentului,codul și adresa dispozitivului ce a cauzat producerea evenimentului si anul, luna, ziua, ora la care s-a produs evenimentul;

 • - comanda elementelor acustice și opto-acustice la detectarea unui început de incendiu;

 • -  monitorizează si oprește valva de gaz montata pe conducta principala;

 • -  apelarea brigăzii de pompieri sau a unui dispecerat în cazul detectării unui început de incendiu printr-un apelator telefonic;

 • -  permite 2 (două) regimuri de lucru, de zi și de noapte;

 • -  comanda unor dispozitive cu rol de siguranță la foc (trape de fum, electrovane de incendiu, uși de acces, grile cu jaluzele pentru aportul de aer etc), prin intermediul unor ieșiri (releu) programabile si module intrare ieșire;

Semnalizarea incendiului se va face de către cetrala IDSAI, prin intermediul elementelor de detecție, cu detectoare de temperatura sau fum montate in spatiile obiectivului, conectate in bucla la aceasta. Pentru semnalizarea manuala a incendiului sunt prevăzute butoane de alarmare adresabile, amplasate pe caile de evacuare din imobil. Semnalizarea incendiului se va face cu sirene cu flash amplasate in interior. De asemenea, se vor semnaliza si eventualele deranjamente ale alimentarii cu energie electrica. Alarmarea locala, la panoul centralei, va permite opertorului sa localizeze locul evenimentului, si sa intervină sau sa apeleze, prin mijloacele de comunicare de care dispune, o echipa de intervenție.

Centrala de incendiu existenta este amplasata la parter in spațiul tehnic, in conformitate cu art. 3.9.2.6 din P118/3 din 2015, într-o încăpere separata prin elemente de construcții incombustibile clasa de reacție la foc A1 ori A2-s1, do cu rezistenta la foc minimum REI60 pentru plansee si minimum EI60 pentru pereți având golurile de acces protejate cu usi rezistente la foc EI230-C si prevăzute cu dispozitive de autoînchidere sau închidere automata în caz de incendiu. In camera centralei de detecție si semnalizare incendiu se va prevede iluminat de siguranța pentru continuarea lucrului conform articolului 7.23.5.1 din normativului 17-2011.

Alimentarea de rezerva a sistemului de detecție si semnalizare incendiu se va face cu acumulatori 12V, ce vor asigura funcționarea sistemului o perioada de minim 48 ore in stare de veghe plus 30 minute in stare de alarma in conformitate cu articolul 4.3.2 din normativul P118-3/2015.

Declanșatoarele manuale de alarmare se vor monta in conformitate cu articolul 3.7.13 din P118/3 - 2015 pe caile de evacuare si in vecinătatea fiecărei usi ce face legătură cu o scara de evacuare in caz de incendiu, la fiecare ieșire in exterior, astfel incat o persoana sa nu fie nevoita sa parcurgă mai mult de 30m pentru a ajunge la un declanșator manual de alarma.

Rețeaua de cablaj din imobil se va realiza cu cabluri de culoare roșie de incendiu mimim E30 pentru conectarea butoanelor de alarmare incendiu si a elementelor de detecție. Cablarea se va realiza ingropat protejata in tub PVC sau pe jgheab metalic.

Alegerea detectorului in funcție de inaltimea spațiului supravegheat se va face in conformitate cu tabelul 3.2 din normativul P18-3-2015, aria maxima de detectare a detectorilor se va stabili in conformitate cu tabelul 3.3 din normativul P118-3-2015. In toate spatiile obiectivului, detectoarele se vor amplasa pe cat se poate simetric in mijlocul încăperii. Stabilirea numărului minim de detectoare si distanta maxima orizontala DH de la un detector la perimetrul zonei ce delimitează suprafața detectata se va trebui sa respecte valorile aferente tabelului 3.4 si 3.5 din normativul P118-3-2015.

Lucrările aferente instalației de detecție, semnalizare si avertizare incendiu vor fi realizate de către firme autorizate. Materialele utilizate vor avea agrement tehnic si certificate de conformitate conform legii.

In spațiul parcării subterane se va monta o instalație de detecție monoxid de carbon, formata din detectoare Co si panori de avertizare optica si acustica conectata la cetrala Co existenta amplasata in corpul clădire 1 existent.

COMPONENTELE SISTEMULUI

Centrala incendiu

Centrala incendiu adresabila, montaj in interior.

Caracteristici tehnice centrala incendiu:

 • - centrala incendiu adresabila

 • - de interior

 • - montaj in camera tehnica

 • - temperatura de funcționare: de ia -10 pana la +55 grade Celsius

Buton incendiu

Pentru semnalizarea manuala a incendiului se folosește buton semnalizare incendiu adresabil, montat pe calea de evacuare la inaltimea de 1,5m

Caracteristici tehnice buton incendiu:

 • - buton incendiu adresabil

 • - de interior

 • - culoare roșie

 • - geam sticla

 • - temperatura de funcționare: de la -10 pana la +55 grade Celsius

Sirena incendiu interior

Pentru semnalizarea acustica a incendiului se va folosi sirene de incendiu adresabile amplasate astfel incat semnalizarea produsa de acestea sa fie audibila in toate spatiile chiar daca exista alte semnalizări sau zgomote de fond in aceste spatii.

Caracteristici tehnice sirena:

 • - sirena adresabila

 • - grad protecție: IP21

 • - alimentare 20-40V

 • - consum maxim 7,5mA

 • - minim 76 dB

Detector incendiu

Pentru detecția incendiului se va folosi detectori de fum adresabili montati in spatiile obiectivului.

Caracteristici tehnice senzori:

 • - Detector adresabil optic de fum

 • - LED de monitorizare stare local

 • - grad protecție: IP40

Soclu detector incendiu

Pentru montarea aparenta sau pe suprafețe a detectorilor de fum, se utilizează socluri avand terminale de conexiuni pentru cablarea acestora.

Caracteristici tehnice

 • - Culoare alba

 • - Terminale de conexiuni cu zona de trecere a firelor de 0.2...1.6mm2

Cablarea sistemului de detecție si semnalizare incendiu

Cablarea sistemului de detecție si semnalizare incendiu se va realiza cu cabluri incendiu din cupru 2x2x0,8mm, rezistente la foc minim 30 minute, montate pe pat metalic sau montate aparent in tub PVC de protecție.

SCENARIU DE ACȚIONARI

 • 1. Primirea unui semnal de incendiu de la un detector de fum/temperatura, din zona protejata:

 • - se semnalizează optic și sonor pe panoul centralei de incendiu;

 • -  se trimite mesaj pe apelatorul telefonic "fum"

 • - se declanșează alarmarea sonoră după maximum 3 minute, în cazul în care nu s-a luat nici o măsură de la panoul de comanda;

 • - după declanșarea alarmei sonore se trimite mesaj pe apelatorul telefonic "foc"

 • - după declanșarea alarmei sonore se deschid trapele de dezfumare aferente zonei de incendiu afectate;

 • 2. Primirea unui semnal de incendiu de la doi detectori de fum/temperatura, din zona protejata:

 • -  se semnalizează optic și sonor pe panoul centralei de incendiu;

 • - se declanșează alarmarea sonoră;

 • -  se trimite mesaj pe apelatorul telefonic "foc"

 • -  se deschid trapele de dezfumare aferente zonei de incendiu afectate;

 • 3. Primirea unui semnal de incendiu de la un buton de declanșare manuala din zona protejata:

 • -  se semnalizează optic și sonor pe panoul centralei de incendiu;

 • - se declanșează alarmarea sonoră;

 • -  se trimite mesaj pe apelatorul telefonic "foc"

 • -  se deschid trapele de dezfumare aferente zonei de incendiu afectate;

 • 4.   Se supraveghează starea sursei de alimentare, a cablajului si a dispozitivelor, in caz de defect:

 • -  se semnalizează optic și sonor pe panoul centralei de incendiu;

 • -  se trimite mesaj pe apelatorul telefonic "defect"

INSTRUCȚIUNI DE EXPLOATERE SI MENTENANTA

Exploatarea si mentenanta sistemnului de detecție si semnalizare incendiu se va face de către firme autorizate si persoane calificate si instruite de a opera acest sistem.

Instrucțiuni de exploatere

-in cazul apariției alarmei de defect se va determina imediat cauzele apariției alarmei, prima oara prin inspecție viuala, in cazul in care nu se va identifica defectul se va anunța imediat firma de service. In orice situație de defect sau neintelegere a funcționarii sistemului de detecție si semnalizare incendiu nu se va interveni in instalație decât de către firma specializata prin personal autorizat pentru remedierea urgenta a problemelor.

-in cazul apariției alarmei de incendiu se va acționa la nivel de zona pentru a se identifica incendiul si pentru a se evita perturbarea activitatii in cazul unei alerme false. In cazul unui incendiu real se va lua toate masurile prevăzute de normele PSL

-in cazul unei alarme false se va acționa imediat pentru gasirea cauzelor ce au dus la apariția acesteia, plecând de la premisa ca echipamentele ce compun instalația de detecție si semnalizare incendiu funcționează corect, in cazul in care cauzele nu au fost identificate se va contacta firma de service.

Beneficiarul/utilizatorul este obligat sa adopte o procedura de intretinere si exploatere a instalației de detecție si semnalizare incendiu, care sa evite evite eliberarea agenului de stingere sau avarierea instalațiilor in cazul unei alarme false.

Instrucțiuni de mentenanta

Pentru buna funcționare si siguranța in exploatere a sistemului de detecție si semnalizare incendiu este obligatorie verificarea periodica a acesteia. Verificarea se va face de către o firma autorizata, avand un contract de mentenanta cu beneficiarul/utilizatorul obiectivului. Modul de verificare se va face in felul următor.

 • a. Verificarea zilnica după cum urmeaza.

-se verifica funcționarea semnalizărilor optice si acustice in caz de defect sau alarma si a mijloacelor de comunicare cu dispecerat.

-se verifica daca echipamentele de control si semnalizare au avut abateri de la funcționarea normala si acestea au fost comunicate dispeceratului sau firmei de service.

-se verifica daca alarmele false sau de defect avute in ziua precedenta a fost tratata in mod corespunzător si centrala detecție incendiu a fost restablilita corepuunzator după deranjament

-se intocmesc procesele verbale de predare primire a instalalatiei.

 • b. Verificarea lunara după cum urmeaza:

-se va verifica consumabilele imprimantelor aferente sistemului.

-se verifica sursele de rezerva, precum si comuntarea acestora, atat la centrala IDSAI, precum alte echipamente alimentate cu sursa de rezerva.

-se verifica functioanrea semnalizărilor de defect, si daca ecesta este înregistrat.

 • c. Verificarea trimestriala de către o firma/persoana autorizata după cum urmeaza:

-se verifica registrul jurnal, si faptul ca toate evenimentele au fost tratate corespunzător.

-se verifica vizual integritatea centralei, a elementelor ce compun instalației IDSAI, precum si a cablajelor, dozelor de comexiuni, protecțiilor si a dizpozitivelor de izolare.

-se verifica prezenta semnalizărilor specifice la centrala si la elementele instalației de detecție si semnalziare incendiu.

-se efectuează toate testele verificările specificate de producători, furnizori sau executant!;

-se verifica funcțiile ce cuprind acționările PSI precum si linia de comunicare cu dispeceratul

-se analizeaza modificările structurale sau de destinație ce au aparut in obiectiv ce impun modificări privind amplasarea elementelor instalației de detecție si semnalizare incendiu.

 • d. Verificarea anuala de către o firma/persoana autorizata după cum urmeaza:

-au fost efectuate corespunzător verificările aferente punctelor a,b si c.

-se efectuează verificările aferente punctului c.

-se verifica integritatea si buna functioanre a centralei si a tuturor elementelor instalației IDSAI, precum si a cablajelor, dozelor de comexiuni, protecțiilor si a dizpozitivelor de izolare.

-se efectuează lucrări de intretinere a centralei si a tuturor elementelor ce compun instalația de detecție si semnalizare incendiu.

-sunt verificate si testate sursele de rezerva a centralei sau a altor elemente ce cuprind instalația de detecție si semnalziare incendiu.

-se verifica starea marcajelor si etichetărilor instalației IDSAI.

-se verifica sensibilitatea detectoarelor si se efectuează testarea acestora prin sondaj.

Beneficiarul/utilizatorul obiectuivului este obligat ca sa informeze imediat firma de service când exista situații exeptionale ce ce impun activitati de intretinere, precum si când se efectuează lucrări de modificări in structura sau activitatea obiectivului, zugrăviri sau modificări a nivelului de zgomot, ce impun modificări privind amplasarea sau configurarea elementelor instalației de detecție si semnalizare incendiu.

MASURI DE SECURITATE LA INCENDIU

Pe timpul exploatării încăperilor, compartimentelor si spatiilor aferente construcțiilor precum si a spatiilor administrative, trebuie luate masuri de reducere la minim a riscului de incendiu, prin limitarea la strictul necesar a cantitatilor de materiale combustibile, si a eventualelor surse cu potențial de aprindere a acestora. Astfel, se vor interzice:

 • -  înlocuirea siguranțelor, releelor de protecție si a intrerupatoarelor automate cu altele necalibrate;

 • -  racordarea unor consumatori care depasesc puterea nominala a circuitelor;

 • -  supraîncărcarea instalației electrice, respectiv a conductoarelor, cablurilor, intrerupatoarelor, comutatoarelor, prizelor si transformatoarelor;

 • -  lasarea neizolata a capetelor conductoarelor electrice, in cazul demontării parțiale a unei instalații;

 • -  folosirea legaturilor provizorii prin introducerea conductoarelor electrice, fara stecher, direct in prize;

 • -  utilizarea receptorilor electrici de tipul radiatoarelor, resourilor, fiarelor de calcat, aerotermelor, etc improviati, fara a asigura masuri de izolare fata de materialele si elementele combustibile din spațiul sau din incaperea respectiva;

 • -  utilizarea lămpilor mobile ori portative, alimentate prin cordoane improvizate sau uzate;

 • -  folosirea la corpurile de iluminat a filtrelor de lumina ori a abajururilor improvizate, din carton, hârtie sau alte materiale combustibile;

 • -  așezarea pe motoarele electrice a unor materiale cobustibile precum cârpe, harții, folii de mase plastice sau altele simlare;

 • -  folosirea in stare defecta, uzata si cu improvizații a instalației electrice si a receptorilor electrici;

 • -  suspendarea corpurilor de iluminat direct de conductoarele de alimentare, daca aceasta nu este prevăzută din fabricație;

 • -  introducerea in interiorul panourilor, nișelor, tablourilor, canalelor sau a tunelelor electrice a obiectelor de orice fel;

 • -  depozitarea de obiecte si de materiale combustibile in posturile de transformare si in încăperile tablourilor generale de distribuție electrica precum si blocarea accesului in aceste incaperi cu astfel de materiale;

 • -  efectuarea lucrărilor de intretinere, revizii si reparații de către personal necalificat si neautorizat;

 • b) Descrierea după caz, si a altor categorii de lucrări incluse in soluția tehnica

Nu este cazul.

 • c) Analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiția.

Conform expertizei tehnice construcțiile studiate se incadreaza la clasa de risc siesmic Rslll. Acest lucru inseamna ca la acțiunile seismice, pot sa apara avarii structurale nesemnificative, care nu pun in pericol stabilitatea clădirii, dar pot sa apara avarii la elementele nestructurale.

Rezistenta la foc este data de calitatea materialelor folosite pentru realizarea investiției.

Vata bazaltica rigida este un produs incombustibil, nu intretine arderea si nu emana gaze nocive sub acțiunea focului. Nu este afectata de radiațiile solare, acțiunea vântului. Vata minerala are o durabilitate ridicata. Vata nu corodează si nu este corodata, nu este atacata de ciuperci si microrganisme, nu constituie hrana pentru insecte si rozătoare si nici nu putrezește.

Sistemul de izolare a clădirii va fi realizat cu polistiren expandat ignifugat si grafitat, clasa de reacție la foc B-s1, dG. Stingerea incendiului se va face numai cu ___—?---

SC BAU PROIECT SRL                                                  42

C02, praf chimic, spuma chimica, nisip. Apa se utilizează numai pentru protecție prin răcire.

Durata de viață declarată a EPS este de 25 de ani, chiar și pentru termosistemele agrementate în România, în condițiile în care vechimea termosistemelor existente în Europa este de peste 40 de ani. La nivel european există peste 200 milioane de clădiri izolate cu polistiren expandat ignifugat conform statisticilor EUMEPS.

Legat de gipscarton - sistemele de certificare a construcțiilor asigură calitatea durabilă a gipscartonului și o evaluare detaliată din punct de vedere ecologic, economice, sociale, funcționale și tehnic. Cele două sisteme de certificare de DGNB (Deutsches Gutesiegel Nachhaltiges Bauen) și LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) asigura dezvoltarea sectorului de clădiri sustenabile în România.

 • d) Informații privind interferențe cu monumente istorice de arhitectura sau situri arheologice pe amplasament

Construcția studiata nu este monument istoric, nu este in interferența cu monumente istorice, nu avem de-a face cu situri arheologice, sau arii naturale protejate.

 • e) Caracteristicile tehnice si parametrii specifici investiției rezultate in urma realizării lucrilor de intervenție

  Nr crt

  IMOBIL

  Regim de inaltime

  Supraf. constr. [mp]

  Supraf. desf. [mp]

  Clasa de risc seismic

  Ep (kWh/an)

  CO2 (Kg/an)

  1.

  Clădire

  Internat

  Sp+P+4E

  709,38

  4.256,28

  III

  338593.28

  69145.38

 • 5.2 Necesarul de utilitati rezultate, inclusiv estimări privind depășirea consumurilor inițiale Prin reabilitarea termica nu se necesita branșamente sau racorduri

intrucat cele existente satisfac necesarul:

 • •  Branșament apa Dn150 furnizează 20l/s.

 • •  Puterea instalata de energie electrica este de 630kw, fata de o putere absolvita de 268kw.

Aceste valori depasesc cu mult consumul necesar.

 • 5.3 Durata de realizare si etapele principale

  NrCrt

  Descriere activități / subactivități

  Perioada de implementare a proiectului

  S

  CM O

  00 o

  3

  L05

  CD

  O

  L07

  00 o

  o o

  L10

  CM

  oo

  L15

  L16

  L17

  00

  o

  2

  5

  L22

  00

  2

  Execuție lucrări de construcții

  1

  Lucrări de Organizare de șantier

  2

  Execuția lucrărilor de construcții

  - arhitectura, rezistenta

  3

  Execuția lucrărilor de construcții

  - instalații termice

  4

  Execuția lucrărilor de construcții

  - instalații sanitare

  5

  Execuția lucrărilor de construcții

  - instalații electrice

  6

  Execuția lucrărilor de construcții

  - lucrări exterioare

 • 5.4 Costurile estimative ale investiției

- costurile estimate pentru realizarea investiției, cu luarea în considerare a costurilor unor investiții similare;

Costul total pentru toate clădirile studiate este de 6.794.216,91 lei, fara TVA, respectiv 8.101.805,42 lei cu TVA, din care construcții + montaj reprezintă 5.680.718,80 lei, fara TVA, respectiv 6.760.055,37 lei cu TVA.

 • 5.5 Sustenabilitatea realizării investiției

 • a)   Impactul social si cultural

Obiectivul specific consta in reabilitarea căminului prin optimizarea suprafețelor si creșterea calitatii spatiilor interioare.

Astfel intervențiile propuse au un impact social pozitiv pentru ocupantii si utilizatorii căminului.

 • b)   Estimări privind forța de munca ocupata prin realizarea investiției, in faza de realizare, in faza de operare.

Forța de munca in faza de realizare - 25 de persoane

Forța de munca in faza de operare - lucrările propuse nu implica crearea de locuri noi de munca

 • c) Impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitatii si a siturilor protejate.

Conform lucrărilor propuse, nu este nici un impact asupra factorilor de mediu.

 • 5.6 Analiza financiara si economica aferenta lucrărilor de intervenție

 • a)   Prezentarea cadrului de analiza

Deoarece recomandările privind elaborarea analizei cost beneficiu nu cer in mod obligatoriu efectuarea unei analize economice pentru proiectele investitionale mai mici de 25 de milioane de euro, in analiza de fata nu s-a inclus si acest tip de analiza.

In cadrul prezentei analize financiare am acordat o atentie speciala următoarelor elemente:

 • ■   Orizontul de timp luat in calcul pentru efectuarea analizei este de 25 de ani. Acest orizont de timp il justificam sub următoarele aspecte:

 • - este perioada de timp recomandata in previziunile financiare pentru analiza cost-beneficiu pentru proiectele in domeniu.

 • - oferă o analiza pe o perioada suficient de mare pentru a permite o privire de ansamblu asupra impactului pe termen lung asupra tuturor elementelor implicate in proiec, atat potențialii beneficiari, cat si toate persoanele si entitatile care sunt influențate de realizarea si funcționarea proiectului.

 • ■  In analiza financiara s-a considerat valoarea T.V.A. este de 19%. Aceasta nu a fost inclusa in valoarea investiției (devizul general include T.V.A.) deoarece T.V.A.-ul este recuperabil.

 • ■  Determinarea principalilor indicatori de performanta:

 • - rata interna a rentabilității financiare a investiției (RIRF/C);

 • - venitul net actualizat calculat la total valoare investiție (VNAF/C);

 • - raportul beneficii/cost (B/C).

 • ■   Determinarea ratei de cofinantare.

 • ■   Rata de actualizare utilizata in realizarea prezentei analize financiare este de 5%.

In cadrul analizei financiare am avut in vedere:

 • - Bugetul local

 • b)   Analiza cererii de bunuri si servicii

La nivelul Municipiului Timișoara a fost elaborat un plan de reabilitarea a căminului prin optimizarea suprafețelor si creșterea calitatii spatiilor.

Prin implementarea masurilor proriectului se va reduce consumul anual de energie, se va optimiza calitatea spațiul interior, iar clădirea va funcționa conform cerințelor actuale de exploatare.

 • c)   Analiza financiara

Analiza financiara consta in compararea costurilor investitionale cu beneficiile marginale (excedentele operaționale) rezultate din compararea celor doua variante propuse.

Lucrările implicate in derularea proiectului sunt prevăzute a se desfasura intr-o perioada de 12 luni.

Costul total pentru toate clădirile studiate este de 6.794.216,91 lei, fara TVA, respectiv 8.101.805,42 lei cu TVA, din care construcții + montaj reprezintă 5.680.718,80 lei, fara TVA, respectiv 6.760.055,37 lei cu TVA.

Asa cum s-a menționat, acest proiect consta intr-o investiție publica finanțata din fonduri europene. Ca atare, in situația cu „varianta cu polistiren de 15 cm la izolarea pereților exterioare”, care face obiectul prezentei analize, veniturile din exploatare sunt constituite din resurse la bugetul local sau de la bugetul de stat, respectiv fonduri europene.

Pentru a aprecia viabilitatea de ansamblu a proiectului investitional propus, este necesar sa se consolideze toate costurile si beneficiile identificate si cuantificate pentru toate entitatile implicate in proiect. Consolidarea presupune agregarea, intr-un singur format, a fluxurilor financiare determinate pentru fiecare entitate. De regula, aceasta permite determinarea rezultatelor marginale ale proiectului, oferind posibilitatea evaluării valorii adaugate rezultata in urma implementării proiectului.Analiza beneficiilor nete anuale pentru întregul proiect presupune actualizarea acestora, pentru a asigura comparabilitatea beneficiilor si costurilor ce se înregistrează in perioade diferite de timp. Pentru proiectul investitional propus, am luat in considerare o rata de actualizare de de 8%.

 • d)  Analiza economica

Având in vedere ca investiția de fata nu este o investiție majora (valoarea proiectului de investiții nu depășește 25.000.000 euro) nu este necesara o analiza economica

 • e)   Analiza de riscuri

Asemenea oricărui proiect, și proiectul investițional analizat este supus amenințării unor riscuri de natură tehnică, financiară, instituțională și legală. Descrierea acestor riscuri, consecințele și modalitățile de eliminare a acestora, precum și alocarea responsabilităților în gestionarea acestora sunt prezentate în tabelul următor:

Matricea riscurilor ce afectează proiectul investițional

Categoria de risc

Descriere

Consecințe

Eliminare

Cine este responsabil de gestiunea riscului

Riscuri tehnice

Construcție

Riscul de apariție a unui eveniment pe durata realizării investiției, eveniment care conduce la imposibilitatea finalizării acesteia în timp și la costul estimat

întârzierea în implementare și majorarea costurilor de execuție a lucrărilor de construcție a rețelei de canalizare menajeră

Investitorul, în general, va intra într-un contract cu durată și valoare fixe. Constructorul trebuie să aibă resursele și capacitatea tehnică de a se încadra în condițiile de execuție

Investitorul

Recepție investiție

Riscul este atât fizic cât și operațional și se referă la întârzierea efectuării

Consecințe pentru ambele părți. Pentru executanții lucrării

Beneficiarul nu va efectua plata întregii contravalori a lucrării până la

Investitorul

Capacitate tehnică

Executantul nu are capacitatea tehnică necesară pentru executarea lucrărilor de realizare a

Imposibilitatea investitorului de a reabilita clădirea

Investitorul examinează în detaliu capacitatea tehnică și

Executantul

 • 6 OPȚIUNEA TEHNICO-ECONOMICA OPTIMA ............................................................................:-------------------------------------------:_________________■-_________Ld________=_________________________,..............................................................................

6.1 Comparația scenariilor din punct de vedere tehnic, economic, financiar.

Se vor propune spre analiza mai multe soluții de reabilitare termica, pentru fiecare element de anvelopa sau instalație in parte. Soluțiile vor fi analizate din punct de vedere al:

 • •  Performantei energetice imbunatatite;

 • •  Economiei de energie transpusa in economie de costuri de exploatare;

 • •  Posibilități tehnice de realizare a soluțiilor propuse spre analiza;

Pentru pereți se propun următoarele variante de analiza:

Soluție

R (mpK/W)

Izolație

Grosime (m)

Ă[W/(mk)]

Polistiren 10cm

2,27

Polistiren expandat Clasa P1 10cm

0,1

0,044

Polistiren 15 cm

3,41

Polistiren expandat clasa P1 15cm

0,15

0,044

Pentru planseul superior se propun următoarele variante de analiza:

SC BAU PROIECT SRL                                                  47

Soluție

R (mpK/W)

Izolație

Grosime (m)

Ă[W/(mk)]

Vata bazaltica

20cm

5,56

Vata bazaltica rigida 20cm

0,2

0,036

Vata bazaltica

25cm

6,94

Vata bazaltica rigida 25cm

0,25

0,036

Soluțiile de mai sus au fost combinate in vederea identificării variantei optime din punct de vedere tehnico economic.

Combinație

Perete

Planseu superior

Planseu inferior

Ferestre

Ns (ani)

Pachetul 1

Polistiren

10cm

Vata bazaltica

20cm

Para intervenție

Tamplarie PVC - tripla cu doua foie de geam termoizolante

10

Pachetul 2

Polistiren 15 cm

Vata bazaltica

25cm

Fara intervenție

Tamplarie PVC - tripla cu doua foie de geam termoizolante

10

Clădiri reabilitate

Rezistenta termica corectata [m2k/w]

Combinație

Perete

Planseu superior

Planseu inferior

Elemente vitrate

TOTAL

Pachetul 1

3,77

7,16

0,54

1,1

1,55

Pachetul 2

4,91

8,54

0,54

1,1

1,63

Aporturi energetice pentru încălzire pentru clădirea reabilitata

Combinație

Qi (kWh/an) rece

Qs (kWh/an) rece

Qi (kWh/an) cald

Qs (kWh/an) cald

Pachetul 1

77858,81

22389,05

44536,61

15650,66

Pachetul 2

77858,81

22389,05

44536,61

15650,66

Consumuri pentru incalzire clădirea reabilitata

Combinație

QL (kWh/an)

Qg(Qi+Qs) (kWh/an)

Qh(QL-nQG) (kWh/an)

Qth-Qrhh-Qrwh (kWh/an)

Qfh (kWh/an)

qinc [kWh/(mpan)

Pachetul 1

232749,9

100247,9

132502,1

18430,85

150932,9

43,21

Pachetul 2

225155,9

100247,9

124908,1

17374,54

142282,6

40,73

Consumuri pentru racire(climatizare) clădirea reabilitata

Clădiri reabilitate [kwh / m2an]

Combinație

qinc [kWh/(mpa n)]

qacm [kWh/(mpa n)]

qel [kWh/(mpa n)]

qev [kWh/(mpa n)]

qil [kWh/(mpa n)]

qtot [kWh/(mpa n)]

N (nota energetica)

Pachetul 1

43,21

55,69

0

0

5,48

91,22

100

Pachetul 2

40,73

55,69

0

0

5,48

88,74

100

Clădire reabilitata

Combinație

Ep (kWh/an)

CO2 (Kg/an)

Ep [kWh/(mpan)]

CO2 [KgZ(mpan)]

Pachetul 1

338593.28

69145.38

106.73

21.77

Pachetul 2

331668.32

63882.53

104.45

20.12

Analiza economica a masurilor de reabilitare/modernizare a unei clădiri existente se realizează prin intermediul indicatorilor economici ai investiei.

Dintre aceștia cei mai importanți sunt, regasindu-se si mai jos:

 • •  Valoarea neta actualizata-VNA;

 • •  Durata de recuperare a investiției suplimentare datorita aplicării unui proiect de reabilitare/modernizare-NR;

 • •  Costul unitatii de energie economisita-e.

Preturile combustibililor considerați in calcul:

Gaz natural:23

Energie electrica:0,1

Energie termica termoficata:0,1

Preturile lucrărilor luate in considerare [euro/mp]:

Combinație

Perete

Planseu superior

Planseu inferior

Ferestre

Total

Pachetul 1

20

35

1

75

78343,36

Pachetul 2

25

45

1

75

91705,61

Indicatori economici

Combi nație

Cinv [euro]

Ec [kWh/an]

Nr. ani

e [euro/kWh]

CE [euro]

X

VNA [euro]

Pachetul 1

78343,36

127255,3

6,156393

0,061563

12725,53

10

-48911,95

Pachetul 2

91705,61

135905,6

6,747744

0,067477

13590,56

10

-44199,98

 • 6.2 Selectarea si justificarea scenariului optim recomandat

Consumul specific total de energie primara pentru clădirea nereabilitata este de 197.24 KWh/mp.an, emisii de CO2= 48.13 Kg/mp.an, iar după aplicarea soluției pachet 1 este de 106.73 KWh/mp.an, cu 21.77 Kg/mp.an emisii de CO2 iar pentru pachetul 2 este de 104.45 KWh/mp.an, cu 20.12 Kg/mp.an emisii de CO2.

Prin implementarea soluțiilor de reabilitare se realizează o reducere a consumului specilic de energie de 45.89% pentru pachetul 1, reducere a emisiilor de CO2 cu 54.77% si de 47.04% pentru pachetul 2, reducere a emisiilor de CO2 cu 56.12%.

Din indicatori economoci se poate observa ca pachetul 2, deși este mai scump este in folosul clădirii si a utilizatorilor.

Se recomanda pachetul numărul 2.

 • 6.3 Principalii indicatori tehnico-economici aferenti investiției

a) Indicatori maximali

Nr.

Crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare

(cu TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

3

4

5

CAPITOL 1 Cheltuieli pentru obtiner

TOTAL CAPITOL 1

ea si amenajarea

13.600,00

terenului

2.584,00

16.184,00

CAPITOL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

0,00

CAPITOL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta te

mica

TOTAL CAPITOL 3___

CAPITOL 4 Cheltuieli pentru investii

TOTAL CAPITOL 4___________

CAPITOL 5 Alte cheltuieli

212.400,00

ia de baza

5.761.072,00

44.916,00

1.094.603,68

281.316,00

6.855.675,68

TOTA

lL CAPITOL 5

807.144,91

141.484,83

948.629,74

CAPITOL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

TOTAL CAPITOL 6________

TOTAL GENERAL___________

din care C+M

(1.2+1.3+1.4+2+4.1 +4.2+5.1.1)

0,00 _____________L........ 6.794.216,91

5.680.718,80

0,00

1.283.588,51

1.079.336,57

0,00

8.101.805,42

6.760.055,37

_

Raportând valoarea de C+M la suprafața desfasurata totala a clădirilor ce urmeaza a fi reabilitate, se obține un indice mediu de preț de 1309 lei/ mp fara TVA.

b) Indicatori minimali

Indicatorii minimali, respectiv de performanta care indica atingerea scopului/ tintei investiției se pot fi structurați astfel:

~ Indicatori calitativi

 • -  Optimizarea spatiilor interioare, a camerelor

 • -  Creșterea calitatii spatiilor si a clădirii

 • -  Reducerea costurilor de operare a clădirilor

 • -  Imbunatatirea confortului termic al utilizatorilor

 • -  Alinierea clădirilor la exigentele normativelor ISU

 • -  Imbunatatirea de sanatate a utilizatorilor si de siguranța in exploatare

 • - Echipamentele nou prevăzute conduc la costuri de mentenanta mai reduse

~ Indicatori elemente fizice, capacitati

 • - Reducerea consumului specific de energie

 • c)   Indicatori socio economici

In prezent clădirea este parțial folosita, primele doua nivele sunt folosite in scopuri diverse, iar următoarele trei nivele nu sunt folosite. Prin implementarea masurilor proiectului clădirea se va putea folosi in mod unitar, ca si cămin, se va reduce consumul anual de energie, si va creste valoarea clădirii.

Utilizatorii elevi / cadre didactice vor avea asigurate condiții superioare pentru desfasurarea activitatii educaționale si de instruire.

 • d)   Durata de realizare estima a investiției

Se estimează o durata de 24 luni necesara realizării investiției

 • 6.4 Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu reglementările specifice funcțiunii preconizate din punct de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției.

Lucrările propuse nu presupun modificări funcționale, ci doar recompartimentari interioare, intervențiile presupun reabilitarea interioara si exterioara, in scopul optimizării si creșterea eficentei energetice a clădirii.

Lucrările propuse respecta PUG aprobat prin HCL 157/2002 prelungit prin HOL 107/2014 - Zona instituții si servicii publice. Regim de inaltime maxim conform HG nr.525/1996 art.31.

Se va respecta caracterul arhitectural al imobilului. Lucrările de reabilitare se vor realiza in mod unitar pentru toata suprafața, respectandu-se caracterul zonei. Se vor respecta RLU aferent PUG, Codul civil, HCL nr.62/2012, HG nr.525/1996, OMS nr.119/2014, HCL nr.455/2014 si intreaga legislație in vigoare.

 • 6.5 Nominalizarea surselor de finanțare a investiției

Documentația se elaborează in vederea accesării finanțării de la bugetul local.

 • 7 Urbanism, acorduri avize ffA? !.....1

7.1 Certificatul de urbanism emis in vederea obținerii autorizației de construire.

Certificatul de urbanism nr.1365 din 29.03.2018 emis de Primăria Municipiului Timișoara este atașat la documentație.

 • 7.2 Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara

Studiu topografic este atașat la documentație.

 • 7.3 Extras de carte funciara

Este atașat la documentație

 • 7.4 Avize privind asigurarea utilităților

Nu este cazul

 • 7.5 Actul administrativ al autoritatii competente pentru protecția mediului

Este atașat la documentație

 • 7.6 Avize, acorduri si studii specifice

Nu este cazul
ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

Nr. SC2018-...........

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici faza DALI si a descrierii sumare a investiției pentru obiectivul

Reabilitare corp clădire internat apartinind Liceu Henri Coanda, din Timișoara, str.

Brediceanu, nr. 35-39

 • 1.  Descrierea situației actuale

În vederea depunerii proiectelor finanțate în cadrul PROGRAMULUI DE DEZVOLTARE 2018, INVESTIȚII, cap. 65.02.04.02-Invatamint secundar superior, H.C.L nr. 421/13.09.2018, este necesară aprobarea documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici și a anexei privind descrierea sumară a investiției.

 • 2. Schimbări preconizate și rezultate așteptate

Prin proiectul “Reabilitare corp cladire internat apartinind Liceu Henri Coanda, din Timisoara, str. Brediceanu, nr. 35-39” se urmareste reabilitarea termica a cladirii. Lucrarile de reabilitare cuprind:

 • - Recompartimentari interioare.

 • - Refacerea completa a instalatiilor.

 • - Refacerea in intregime a acoperisului tip sarpanta de lemn.

 • - Realizarea izolarii termice a cladirii pentru cresterea eficientei energetice.

 • - Asanarea subsolului.

 • - Schimbarea accesului in cladire, dinspre curtea liceului - spre str. Circumvalatiunii.

 • - Montarea unui lift panoramic avind in vedere Siguranta in exploatare.

Indicatorii de proiect ce fac obiectul monitorizării implementării și performanței investiției propuse prin proiect, sunt:

 • •  Raportind valoarea de C+M la suprafata desfasurata totala a cladirii ce urmeaza a fi reabilitata, se obtine un indice mediu de pret de 1.309,00 lei/mp. fara TVA.

 • •  Optimizarea spatiilor interioare, a camerelor

 • •   Cresterea calitatii spatiilor si a cladirii

 • •  Reducerea costurilor de operare a cladirilor

 • •  Imbunatatirea confortului termic al utilizatorilor

 • •  Alinierea cladirii la exigentele normativelor I.S.U.

 • •  Imbunatatirea de sanatate a utilizatorilor si de siguranta in exploatare

 • •  Echipamentele nou prevazute conduc la costuri de mentenanta mai reduse

 • •  Reducerea consumului specific de energie

Prin implementarea masurilor proiectului cladirea se va putea folosi in mod unitar ca si camin, se va reduce consumul annual de energie si va creste valoarea cladirii.

Durata de realizare a investitiei se estimeaza la 24 luni.

 • 3.  Concluzii

Urmare a celor prezentate mai sus, considerăm oportună aprobarea prin HCL a documentației tehnico-economice-faza D.A.L.I., a indicatorilor tehnico-economici-faza DALI prevazuti in Anexa 1 si descrierea sumară a investiției prevazuta in Anexa 2, pentru proiectul “Cresterea eficientei energetice prin reabilitare termica constructii si instalatii Colegiul Tehnic Henri Coanda, str. Brediceanu, nr. 37”.

PRIMAR,                         ȘEF BIROU,

NICOLAE ROBU                  CONSTANTIN PASCU

ANEXA 1 LA HOTĂRÎREA NR:......................

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI AI INVESTIȚIEI “Reabilitare corp clădire internat apartinind Liceu Henri Coanda, din Timișoara, str. Brediceanu, nr. 35-39

D.A.L.I.” pentru obiectivul de investiții “Reabilitare corp cladire internat apartinind Liceu Henri Coanda, din Timișoara, str. Brediceanu, nr. 35-39” intocmit de S.C. «Bau Proiect» S.R.L., are principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei:

Durata de realizare a investitiei se va face pe parcursul a 24 luni

Valoarea totala a investitiei :                8.110,85041 mii lei(inclusiv TVA)

Din care constructii montaj C+M :          6.766,18768 mii lei (inclusiv TVA)

Capacitate(in unitati fizice si valorice):

Regim de inaltime: S+P+4E

S. teren = 19.043,00 mp.

S. constr. construita existenta = 709,38 mp.

S. constr. desfasurata existenta = 4.256,28 mp.

Intocmit,

Pauliean Gama

Red.: P.G.

Dact.: P.G.

Ex.: 2